Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect de lecţie

Data: 23.05.2008
Clasa: a VIII-a C
Unitatea de învăţare: Omul perturbă echilibrele naturale
Tema: Supraexploatarea resurselor naturale; Introducerea de către om a unor specii
noi în ecosisteme
Scopul lecţiei: Implicarea elevilor în activităţi de cultivare şi îngrijire a planetei în
scopul formării unui comportament ecologic şi a unor atitudini orientate spre
asigurarea calităţii mediului înconjurător prin realizarea unor proiecte educative
Obiective de referinţă:
 Să-şi formeze deprinderi de documentare şi comunicare
 Să prelucreze datele înregistrate şi să elaboreze concluzii
 Să demostreze un mod de gândire ecologic în luarea unor decizii
 Să demonstreze înţelegerea consecinţelor propriului comportamet în raport cu
mediul
Obiective operaţionale:
 Să Să cunoască metode de colectare şi reciclare a materialelor reciclabile
pentru evidenţierea unui comportament ecologic orientat către protecţia şi
reducerea exploatării resurselor
 Să planifice acţiuni ecologice în parteneriat cu reprezentanţi ai comunităţii,
ong-uri, alte societăţi
 Să realizeze materiale promoţionale de reducere a folosirii resurselor naturale
şi a introducerii de noi specii
Tipul lecţiei: mixtă
Demersul didactic:
a. resurse procedurale: -observaţia, conversaţia euristică, explicaţia,
problematizarea, învăţarea prin descoperire
b. resurse materiale:
- pentru întreaga clasă- atlase ecologice
- fişe de lucru
- videoproiector, calculator
- filme reprezentative
- materiale reciclabile
c. forma de activitate: frontal, pe grupe
Anticiparea dificultăţilor:
- întreruperea curentului- utilizarea cărţilor
- întrebări suplimentare- asigurarea unui fond de documente
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Evaluare: formativă prin chestionare orală şi prin proiectele realizate
Bibliografie:
- Zoe Partin – Biologie.Manual pentru clasa a VIII a,Editura All, Buc., 2007
- Viorel Lazăr- Lecţia- formă de bază a organizării procesului de predare-
învăţare-evaluare, la disciplina biologie, Editura Arves, Craiova, 2007
Desfăşurarea lecţiei

ETAPELE ACTIVITATEA ACTIVITATEA


LECŢIEI PROFESORULUI ELEVILOR
Organizarea - Verică dacă sunt condiţii optime - Îşi pregătesc caietul de
clasei pentru desfăşurarea orei; biologie, manualul, atlasul
- Pregăteşte materialulu didactic.
- Solicită elevului de serviciu să
numească elevii absenţi şi îi notează în
catalog.
Captarea - Prezentarea pe calculator a unor fime -Elevii urmăresc imaginile
atenţiei şi reprezentative şi a unor prezentări şi răspund că şi ei pot
reactualizarea Power Point( realizată de profesor) contribui la protejarea
cunoştimţelor resurselor naturale
Anunţarea -Scrie pe tablă lecţiei şi prezintă - Notează în caiete titlul
temei şi obiectivele pe care elevii trebuie să le lecţiei şi urmăresc
obiectivelor cunoască la terminarea lecţiei. obiectivele
Dirijarea - Prezintă lecţia aratând cu trebuie să - Elevii se grupează şi vor
învăţării fie utilizate resursele naturale şi efectua cele cerute
explică ce consecinţe are introducerea
de noi specii
- Împarte clasa în
Grupa I şi II primesc ca sarcină
creerea de obiecte artizanale din
deşeuri reciclabile
Grupa III trebuie să realizeze un
parteneriat cu o firmă care să colecteze
deşeurile reciclabile din zona
cartierului Aeroport
Grupa IV confecţionează fluturaşi
tematici despre oprirea
supraexploatării resurselor naturale
Grupa V confecţionează fluturaşi
tematici despre consecinţele
introducerii de noi specii în cadrul
ubui ecosistem
Obţinerea - Prin realizarea obiectelor, - Fiecare grupă arată ce a
performanţei proiectului, fluturaşilor şi prezentarea lucrat
prin activitate lor în faţa clase
independentă
Evaluarea - Notează elevii care au dat dovadă de - Prezintă ideile lor de
performanţei creativitate şi care au fost atenţi la cele activităţi
elevilor prezentate
Fişele de lucru

Grupa I şi II primeşte materialele necesare confecţionării obiectelor.


Grupa III prezintă un proiect- parteneriat prin care se vor colecţiona deşeurile din
zona cartierului Aeroport.
Grupa IV şi V confecţionează fluturaşi tematici cu oprirea supraexploatării resurselor
naturale şi consecinţele introducerii de noi specii în cadrul ubui ecosistem.

Timp de lucru 15 min.

Schema lecţiei

Supraexploatarea resurselor naturale


- omul trebuie să-şi dea seama de epuizarea resurselor şi să le utilizeze chibzuit
- folosirea abuzivă a resurselor se face în special prin.
a) defrişarea pădurilor , riscul fiind ca pădurile să dispară de pe Pământ şi
dispariţia populţiilor vegetale şi animale
b) suprapăşunatul ce produce grave degradări ale vegetaţiei şi solului
c) supraexploatarea faunei terestre: prin mod direct: vânătoarea sau indirect prin
defrişare, suprapăşunt, etc., astfel ducând la dispariţia multor specii
d) supraexploatarea resurselor oceanice: dispariţia florei şi faunei

Pentru păstrarea echilibrului trebuie găsită o cale cum ar fi reciclarea şi găsirea unor
resurse similare de diverşi înlocuitori

Introducererea de către om a unor specii noi în ecositeme


- omul poate distruge echilibrele ecologice dacă intervine fără să cunoască
complexitatea relaţiilor dintre speciile unei ecosistem
astăzi, datorită cunoaşterii relaţiilor dintre specii se pot aplica metode biologice de
distrugere a unor dăunători sau aclimatizarea unor specii care nu au trăit niciodată în
alte zone