Sunteți pe pagina 1din 12

Audit financiar,

Efectul XIV, Nr.


rotaĠiei auditorilor 3-14
1(133)/2016, asupra calităĠii informaĠiilor raportate
ISSN: 1583-5812; ISSN on-line: 1844-8801

Efectul rotaŗiei
auditorilor Rezumat
În asigurarea calităĠii informaĠiei financiare făcute publice

asupra calitĉŗii
de către firmele cotate la bursă rolul auditorului financiar
este de a-úi exprima opinia cu privire la conformitatea
situaĠiilor cu un cadru de raportare financiară. Pentru ca

informaŗiilor
această opinie să fie una credibilă, auditorul trebuie să o
formuleze Ġinând cont de cerinĠele de competenĠă,
conduită etică úi profesională specifice. Respectarea
acestor cerinĠe presupune eforturi susĠinute din partea
raportate de cĉtre firmele auditorilor, a organismului profesional căruia le aparĠin,
precum úi din partea firmelor auditate. Se apreciază că
româneüti cotate la bursĉ independenĠa úi obiectivitatea auditorilor financiari sunt
asigurate úi prin rotaĠia periodică a acestora. Scopul
în condiŗiile trecerii la IFRS acestui studiu îl reprezintă analiza úi evaluarea influenĠei
rotaĠiei auditorului asupra relevanĠei informaĠiilor din
situaĠiile financiare individuale úi din cele consolidate
supuse auditării. Studiul s-a realizat la nivelul unui
număr de 64 de firme româneúti cotate la Bursa de
Dr. în Contabilitate úi drd. Cibernetică úi Valori Bucureúti, în perioada 2006-2014. Obiectivele
statistică economică Ioan-Bogdan ROBU, cercetării au avut în vedere estimarea influenĠei rotaĠiei
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaúi, România, auditorului asupra relevanĠei informaĠiilor raportate de
e-mail: bogdan.robu@feaa.uaic.ro către firmele româneúti cotate la BVB. Rezultatele
studiului indică faptul că rotaĠia auditorului contribuie
ConferenĠiar universitar dr. în Contabilitate semnificativ la modificarea gradului de relevanĠă a
Maria GROSU, informaĠiilor financiare.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaúi, România, Cuvinte-cheie: calitatea informaĠiei, relevanĠă,
e-mail: mberheci@uaic.ro independenĠă, rotaĠia auditorului, Big 4 - Non Big 4,
Bursa de Valori Bucureúti
ConferenĠiar universitar dr. în Contabilitate
Costel ISTRATE, Clasificare JEL: C58, M41, M42
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaúi, România,
e-mail: istrate@uaic.ro

Nr. 1(133)/2016 3
Ioan Bogdan ROBU, Maria GROSU, Costel ISTRATE

publicării unor informaĠii din situaĠiile financiare asupra


Introducere variaĠiei cursului bursier, sub influenĠa rotaĠiei
În asigurarea conformităĠii informaĠiilor din situaĠiile auditorului.
financiare cu un cadru de raportare financiară aplicabil Principalele rezultate ale studiului au în vedere
rolul auditorului financiar este esenĠial (Jaba et al., estimarea influenĠei rotaĠiei auditorilor asupra relevanĠei
2015). În baza mandatului primit, auditorul exprimă o informaĠiilor din situaĠiile financiare supuse auditării. În
opinie competentă, obiectivă úi independentă cu privire studiu, auditorii au fost structuraĠi în două mari categorii,
la calitatea informaĠiilor din situaĠiile financiare auditate Big 4 (B4) úi non Big 4 (NB4), úi au fost luate în
(IAASB, 2013). considerare patru sensuri ale rotaĠiei (de la B4 la B4; de
Opinia de audit poate fi influenĠată însă de calitatea la B4 la NB4; de la NB4 la B4; de la NB4 la NB4).
misiunii de audit financiar, susĠinută de cerinĠele de
competenĠă, conduită etică úi profesională de care
auditorul trebuie să Ġină cont în îndeplinirea mandatului Trecerea în revistĉ a literaturii de
primit. CompetenĠa este necesară pe tot parcursul specialitate privind rotaŗia
misiunii úi conduce la emiterea opiniei pe baza probelor
de audit obĠinute, garantată prin independenĠa úi auditorului
obiectivitatea auditorului. Păstrarea unei atitudini Literatura privind rotaĠia voluntară sau obligatorie a
independente úi nepărtinitoare a auditorului se poate auditorilor este bogată úi cercetează numeroase aspecte
realiza úi prin rotaĠia periodică a acestuia, cu impact ale acestui tip de acĠiune: costurile de audit,
direct asupra calităĠii misiunii de audit financiar úi, oportunitatea unei astfel de reguli, implicaĠiile asupra
implicit, asupra opiniei de audit (Garcia-Blandon & calităĠii informaĠiei contabile, reacĠia investitorilor,
Argiles-Bosch, 2013). distincĠia dintre rotaĠia voluntară úi cea obligatorie,
RotaĠia auditorilor are în vedere limitarea numărului probabilitatea apariĠiei unor fraude, efectele asupra
succesiv de ani în care acelaúi auditor poate presta independenĠei úi obiectivităĠii auditorilor, efectele asupra
serviciul de audit financiar statutar al situaĠiilor financiare pieĠei financiare, distincĠia dintre auditorii aparĠinând
pentru un client anume. RotaĠia poate fi obligatorie sau Big4 úi ceilalĠi auditori, negocierile firmei de audit cu
voluntară. În ceea ce priveúte rotaĠia obligatorie a clienĠii.
auditorului financiar, scopul principal declarat al În ce priveúte costurile suportate de firma de audit úi,
introducerii acesteia este de a reduce riscul unor audituri implicit, de firmele auditate o părere acceptată este că
neconforme, de a creúte independenĠa auditorilor úi de a se ajunge la o creútere a acestora, justificată de
ajunge la o încredere sporită a investitorilor în opinia de eforturile pe care trebuie să le depună firma de audit
audit emisă úi în informaĠiile din situaĠiile financiare pentru a înĠelege afacerea úi modelul organizaĠional ale
(Barton, 2002). firmei auditate, precum úi de efectele acestei iniĠieri
Având în vedere rezultatele destul de contrastante din asupra managementului firmei auditate (PCAOB, 2011;
literatură în ceea ce priveúte efectele rotaĠiei auditorilor, Ho, 2010). GAO (2003) citează estimări ale firmelor de
ne propunem în acest studiu să măsurăm influenĠa audit care consideră că rotaĠia auditorilor va creúte
rotaĠiei auditorului asupra calităĠii informaĠiilor din costurile de audit cu 20%. Said & Khasharmeh (2014)
situaĠiile financiare (individuale úi consolidate) ale propun o recenzare a literaturii úi constată că, în
firmelor cotate la Bursa de Valori Bucureúti (BVB), cu general, se ajunge la o creútere a costurilor, atât pentru
impact direct asupra deciziilor investitorilor. Studiul s-a firmele auditate, cât úi pentru auditori, cu de la 20%
realizat la nivelul firmelor româneúti cotate la BVB, în până la 50%. Aceasta reprezintă în fapt, o constantă
perioada 2006 – 2014. Eúantionul analizat cuprinde un pentru auditorul care preia o firmă, indiferent că este
număr de 64 de firme, ceea ce asigură un număr total vorba de rotaĠie sau de o misiune încredinĠată din alt
de observaĠii de 576 firme/an. motiv – primul an de audit este mereu mai costisitor
În studiu, pentru analiza influenĠei rotaĠiei auditorului decât ceilalĠi ani (GAO, 2003). De asemenea, s-a
asupra deciziilor investitorilor s-a avut în vedere dovedit existenĠa unei relaĠii indirecte între durata
relevanĠa informaĠiilor din situaĠiile financiare supuse mandatului úi costurile de audit. Pe de altă parte, rotaĠia
auditării. RelevanĠa a fost evaluată pe baza efectelor obligatorie poate avea úi un efect în sensul diminuării

4 AUDIT FINANCIAR, anul XIV


Efectul rotaĠiei auditorilor asupra calităĠii informaĠiilor raportate

unor tarife de audit de către firmele care doresc să auditorului poate duce la o descurajare a clienĠilor în a
obĠină o misiune de audit financiar (Barton, 2002 manipula profitul úi la o mai bună calitate a accruals. Un
identifică o astfel de situaĠie pentru firmele italiene de alt aspect care poate caracteriza negativ rotaĠia
audit). auditorului este că această regulă încetineúte procesul
Argumentele principale invocate în favoarea rotaĠiei de audit prin timpul necesar noului auditor să se
auditorului sunt (Barton, 2002; Ho, 2010): ameliorarea familiarizeze cu activitatea úi particularităĠile firmei
independenĠei úi a calităĠii auditului, suflul nou pe care îl auditate (Asthana, 2014). Said & Khasharmeh (2014)
aduce un auditor nou faĠă de eventuala inerĠie a unui recenzează câteva reacĠii negative la obligativitatea
mandat lung, probabilitatea mai mare de a detecta erori rotaĠiei auditorilor úi merg chiar până la a afirma că
pe care auditorului precedent nu le-ar fi detectat, efectele se vor concretiza într-o scădere a calităĠii
creúterea competiĠiei dintre firmele de audit úi creúterea serviciilor de audit (PwC, 2013), pe lângă creúterea
numărului de auditori implicaĠi în misiuni de audit costurilor cu auditul.
financiar, prevenirea utilizării de către conducerea firmei O părere sceptică privind rolul auditorilor financiari în
a apropierii de finalul mandatului ca o pârghie de general este furnizată de Sikka (2015), care spune că
influenĠare a auditorului. Argumente în favoarea rotaĠiei rotaĠia auditorilor (ca úi alte măsuri în sensul
partenerului de audit sunt furnizate úi de Garcia-Blandon îmbunătăĠirii calităĠii auditului) poate avea efecte
& Argiles-Bosch (2013) care, analizând date aferente favorabile asupra unor stakeholders mai sceptici úi
firmelor cotate la bursa spaniolă, ajung la concluzia că o poate conduce la îmbunătăĠirea unor practici de audit,
durată prea mare a mandatului auditorului îi poate afecta dar nu va conduce la nici un fel de schimbare
independenĠa úi că, deci, rotaĠia ar putea favoriza fundamentală.
independenĠa auditorului úi calitatea auditului.
Din partea oponenġilor rotaġiei obligatorii, PwC (2013) Rotaġia auditorului ûi creûterea calitĄġii
subliniază că oportunitatea adoptării unei reglementări informaġiilor din situaġiile financiare supuse
care impune rotaĠia este contestată de studii publicate în auditĄrii
Europa (doar 17% de răspunsuri care acceptă rotaĠia
Studiile despre efectele schimbării auditorului
obligatorie) úi în SUA (doar 10% din respondenĠi
asupra calitĄġii informaġiei contabile au concluzii
acceptă această măsură). Părerile unei firme de audit
divergente. Kwon et al. (2010) găsesc că, în
despre rotaĠia obligatorie trebuie însă privite cu o
Coreea de Sud, schimbarea auditorului conduce la
oarecare reĠinere, având în vedere faptul că aceasta
creúterea numărului de ore dedicat misiunii úi la
este afectată direct de rotaĠie. Argumentele PwC (2013)
creúterea costurilor asociate, în timp ce calitatea
împotriva rotaĠiei obligatorii a auditorilor sunt
lucrării de audit (măsurată prin accruals
următoarele: se reduce calitatea auditului, se limitează
discreĠionare) rămâne aceeaúi sau scade uúor.
competiĠia pe piaĠa auditului úi se introduc restricĠii în
Choi et al. (2015) afirmă că, ex ante, este neclar
funcĠionarea pieĠe libere, apar costuri suplimentare úi
dacă schimbările frecvente ale auditorului
auditul devine mai complex, este o poziĠie împotriva
îmbunătăĠesc calitatea auditului, dar că, pentru
consensului de pe piaĠă, are consecinĠe nefavorabile
Coreea, firmele cotate care úi-au schimbat
asupra unor tipuri de activităĠi (cele complexe, precum
auditorul au avut o mai mică lichiditate a acĠiunilor
cele din domeniul petrolier sau activităĠile financiare).
decât cele care nu au efectuat o astfel de
Barton (2002) adaugă úi faptul că s-ar putea să nu
schimbare (mai ales la trecerea de la un Big 4 la
existe destui auditori dintre care să se aleagă (având în
un non-Big 4). Într-un context diferit (firmele cotate
vedere fuziunile de pe această piaĠă úi competenĠele
din Iran), Abdoli et al (2014) nu găsesc o asociere
cerute pentru derularea corectă a unei misiuni),
semnificativă între mărimea auditorului úi tipul de
probabilitatea apariĠiei mai multor audituri de calitate
auditor, pe de o parte, úi variabila care măsoară
îndoielnică, redundanĠa unor măsuri prin care se asigură
rotaĠia auditorilor, pe de altă parte. Blouin et al
independenĠa auditorului. Choi et al. (2015) invocă úi
(2007), folosind accruals discreĠionare ajustate, ca
efecte ale schimbării auditorului în sensul obĠinerii unei
variabilă pentru calitatea raportării financiare, nu
opinii favorabile (opinion shopping). Kim et al. (2015)
găsesc îmbunătăĠiri semnificative ale schimbării
ajung la concluzia că efectul schimbării obligatorii a
obligatorii de auditor.

Nr. 1(133)/2016 5
Ioan Bogdan ROBU, Maria GROSU, Costel ISTRATE

Heliodoro et al. (2015) scriu despre schimbarea asociată unui audit de slabă calitate. Un alt studiu care
auditorului ca despre un comportament intenĠionat al analizează rezultatele raportate în literatură (73 de
firmelor cotate, cu scopul de a evita o opinie articole) cu privire la opiniile de audit (Habib, 2013)
nefavorabilă din partea acestuia. Pentru firmele ajunge la concluzii asemănătoare: o durată mai lungă a
portugheze cotate ajung la concluzia că o opinie cu mandatului este asociată cu o mai bună calitate a
rezerve duce la schimbarea auditorului în 50% din auditului úi cu o mai mică înclinaĠie spre rapoarte cu
cazuri. Pentru Spania, rotaĠia auditorilor a fost rezerve. Ho (2013) analizează o perioadă lungă (1996-
obligatorie între 1988 úi 1995, ceea ce a permis 2003) úi ajunge la concluzia că o durată mai mare a
realizarea de studii care să măsoare diferenĠele în mandatului conduce la o mai mică probabilitate de a
calitatea auditului între perioada de schimbare întâlni o manipulare a rezultatelor în sensul creúterii
obligatorie úi perioada de schimbare voluntară (Ruiz- acestora.
Barbadillo et al, 2009); autorii nu au găsit dovezi în În China, Firth et al (2012) analizează opiniile de audit úi
sensul unei creúteri a calităĠii auditului úi care să justifice găsesc, în anumite condiĠii, un efect pozitiv al rotaĠiei
rotaĠia obligatorie a auditorului. În Italia, schimbarea partenerilor de audit asupra clarităĠii auditului, fără a fi
obligatorie a auditorului este în vigoare de mai mult de foarte clar dacă rotaĠia firmelor de audit aduce vreun
20 de ani. Cameran et al. (2014) folosesc prudenĠa beneficiu. În cazul firmelor cotate din Taiwan, pentru
contabilă drept proxi pentru calitatea raportării financiare care rotaĠia partenerului de audit este obligatorie din
(un nivel mai mare de prudenĠă înseamnă o mai bună 2004, rezultatele raportate de Chi et al (2009) arată că
calitate a auditului). Astfel, în Italia, unde mandatul este nivelul calităĠii auditului nu este diferit în mod
de trei ani, reînnoibil de două ori, Cameran et al (2014) semnificativ la firmele obligate să-úi rotească auditorii în
ajung la concluzia că prudenĠa cifrelor contabile (úi deci raport cu cele care nu aveau această obligaĠie ori cu
calitatea auditului) tind să crească în ultima parte a cele pentru care rotaĠia a fost voluntară.
mandatului, adică atunci când acesta nu mai poate fi
reînnoit. Schmidt & Cross (2014) ajung la concluzia că rotaĠia
partenerilor de audit cerută de SOX în SUA úi de
Velte & Freidank (2015) analizează efectele principalelor Comisia Europeană are implicaĠii nu doar asupra
reglementări cu privire la rotaĠia auditorilor, oprindu-se comportamentului úi independenĠei auditorului, ci úi
asupra rotaĠiei interne (a partenerilor de audit), asupra comportamentului clienĠilor, în sensul că aceútia
comparată cu rotaĠia externă (a auditorului în sine); din urmă sunt mai puĠin conflictuali úi fac mai multe
autorii constată că legătura dintre rotaĠia auditorilor úi concesii noilor auditori.
calitatea auditului úi a cifrelor contabile raportate este
controversată atât timp cât Comisia Europeană nu a Normalizatorii ûi unele grupurile de investitori
oferit un cadru teoretic sau evidenĠe empirice prin care justifică necesitatea rotaĠiei auditorilor mai ales prin
să justifice măsurile de reformă propuse în acest creúterea independenĠei acestora în raport cu firma
domeniu. Datele empirice úi analizele furnizate de Velte auditată. GAO (2003) ajunge la concluzia că rotaĠia
& Freidank (2015) arată că rotaĠia externă a auditorilor partenerilor de audit conduce la întărirea independenĠei
nu conduce la o creútere a calităĠii contabile úi a auditorului în aceeaúi măsură ca rotaĠia firmei de audit,
auditului, în timp ce pentru rotaĠia internă nu se pot dar că percepĠia diferitelor categorii de utilizatori
determina efectele asupra calităĠii. (investitori instituĠionali, investitori ocazionali, alĠi
utilizatori) nu converge întotdeauna. În fapt, cele mai
Într-un studiu extrem de cuprinzător cu privire la multe studii măsoară percepĠia unor categorii de
independenĠa úi la calitatea auditului, în urma analizei utilizatori asupra independenĠei auditorilor úi nu
unui număr impresionant de articole publicate în independenĠa în sine. Analizând comportamentul
perioada 1976-2013 în nouă jurnale de top din domeniul investitorilor ne-profesionali, Kaplan & Mauldin (2008)
auditului, Tepalagul & Lin (2015) constată că, în ajung la concluzia că, în comparaĠie cu rotaĠia
literatură, concluzia cea mai frecventă este că durata partenerilor firmei de audit în relaĠia cu acelaúi client,
lungă a mandatului unui auditor nu afectează calitatea rotaĠia auditorilor nu duce la o întărire aparentă a
auditului. O altă concluzie a celor doi autori este că independenĠei acestora. Lu & Sivaramakrishnan (2009)
utilizatorii situaĠiilor financiare au aceeaúi percepĠie ajung la rezultate conform cărora, în absenĠa opinion
asupra duratei auditului – o durată lungă nu este shopping, rotaĠia obligatorie a auditorului afectează

6 AUDIT FINANCIAR, anul XIV


Efectul rotaĠiei auditorilor asupra calităĠii informaĠiilor raportate

mereu negativ eficienĠa investiĠiei. La rândul lor, Daniels European, Comisia Europeană úi statele membre au
& Booker (2011) constată că ofiĠerii de credite percep ajuns la un acord pentru creúterea concurenĠei în
rotaĠia auditorilor ca generând o creútere a sectorul de audit, care prevede obligativitatea pentru
independenĠei acestora, dar fără ca percepĠia despre companiile listate să schimbe firmele de audit o dată la
calitatea auditului să se schimbe (este vorba despre zece ani, perioadă care poate fi prelungită o singură
creditori din SUA). dată. Această obligativitate a fost impusă prin
Cameran et al. (2014) afirmă că rotaġia obligatorie a Regulamentul UE nr. 537/2014, care se va aplica direct
auditorului este diferită în mod semnificativ de rotaĠia în toate statele membre ale UE începând cu 17 iunie
voluntară, din punct de vedere al cadrului în care se 2016. Cu toate acestea, în Regulament se precizează
realizează úi al efectelor asupra calităĠii auditului. că statele membre pot stabili chiar o durată maximă mai
mică de zece ani. În plus, firma de audit va putea
ReglementĄri europene privind rotaġia participa la auditarea aceleiaúi entităĠi de interes public
doar după o perioadă de patru ani. Ca de la aproape
auditorilor orice regulă, există úi excepĠii. Astfel, statele membre
Directiva europeană în domeniul auditului (Directiva pot prevedea ca duratele maxime stabilite (zece ani sau
2006/43/CE) - intrată în vigoare în 2008 - impunea mai puĠin) să poată fi prelungite chiar până la 24 de ani,
statelor membre să se asigure că auditorul sau atunci când mai multe firme de audit au desfăúurat
partenerul cheie responsabil pentru efectuarea auditului misiuni simultane după expirarea duratelor maxime, cu
legal (în 2006 se utiliza expresia „audit legal”) se rotesc condiĠia ca auditul statutar să aibă drept rezultat
în cadrul misiunii de audit în termen de cel mult úapte prezentarea raportului de audit comun.
ani de la data numirii ca auditori ai unei entităĠi úi pot Important este faptul că, deúi rotaĠia firmei de audit
participa din nou la auditarea aceluiaúi client după o trebuie să fie efectuată, în principiu, la fiecare zece ani,
perioadă de cel puĠin doi ani. Se observă că, la nivelul totuúi partenerii-cheie de audit trebuie să-úi înceteze
anului 2006, Reglementările europene nu obligau la o participarea la auditul statutar al entităĠii auditate în cel
rotaĠie a firmei de audit, ci permiteau fie rotaĠia firmei de mult úapte ani de la data desemnării lor sau chiar mai
audit, fie a partenerului cheie, desemnat de firma de puĠin, dacă statele membre impun o durată mai mică.
audit ca responsabil principal pentru efectuarea auditului Ulterior, aceútia nu mai pot participa din nou la auditul
în numele acesteia. statutar al entităĠii auditate decât după trei ani de la
Prevederile Directivei europene au fost transpuse úi în încetarea mandatului anterior.
Reglementările naĠionale (OUG nr. 90/2008), dar într-o Despre aceste aspecte, unele surse afirmă că noile
variantă modificată. Mai exact, în cadrul articolului cu reguli vor pune capăt oligopolului deĠinut de firmele din
titlul: „IndependenĠa în cazul auditării entităĠilor de Big4 (Business24, 2013). La polul opus, opozanĠii au
interes public” se precizează că este obligatorie o rotaĠie catalogat aceste prevederi legislative ca fiind „o afacere
a partenerului cheie, responsabil pentru efectuarea nefavorabilă pentru investitori, o iniĠiativă nefavorabilă
auditului statutar al entităĠilor de interes public, în termen pentru afaceri úi pentru locurile de muncă, o afacere
de cel mult úapte ani de la data numirii acestuia úi că nefavorabilă pentru economia europeană úi mondială“
poate să participe la o nouă auditare a aceleiaúi entităĠi (Tudor, Ziarul financiar, 2014).
după o perioadă de cel puĠin doi ani.
Se constată, aúadar, că la nivel naĠional s-au preluat Ipoteza de cercetare propusĄ spre testare ûi
parĠial prevederile Directivei europene în domeniul obiectivele studiului
auditului financiar. Cu alte cuvinte, este vorba doar
despre o rotaĠie internă a partenerilor cheie, fără ca Prezentul studiu urmează un demers statistic, de tip
firma de audit cu care entitatea-client a încheiat deductiv-inductiv, în formularea, testarea úi validarea
contractul să fie schimbată. Toate aceste aspecte erau ipotezei de cercetare propuse. În studiu, calitatea
valabile la data la care au intrat în vigoare actele informaĠiei financiare este măsurată prin intermediul
normative menĠionate anterior. gradului de relevanĠă a acesteia pentru investitori.
În prezent, lucrurile par să fie, oarecum, schimbate. RelevanĠa informaĠiei are în vedere capacitatea
AfirmaĠia se bazează pe faptul că Parlamentul acesteia de a influenĠa semnificativ deciziile

Nr. 1(133)/2016 7
Ioan Bogdan ROBU, Maria GROSU, Costel ISTRATE

investitorilor. Valoarea informativă (sau value relevance) secĠiunea BVB – piaĠa reglementată, sunt cotate un
se referă la legătura de cauzalitate dintre preĠurile număr de 82 de firme româneúti.
acĠiunilor pe piaĠa financiară (sau modificările acestor Eúantionul analizat cuprinde doar firmele cotate la
preĠuri), pe de o parte, úi anumite informaĠii contabile, pe secĠiunea BVB (piaĠa reglementată), pentru care s-au
de altă parte (Robu, 2015). În acelaúi timp, value avut în vedere situaĠiile financiare individuale úi
relevance reprezintă o componentă importantă a consolidate. Din cele 82 de firme cotate, au fost
studiilor privind calitatea informaĠiilor raportate de firme, eliminate cele pentru care nu s-au găsit informaĠii privind
inclusiv a calităĠii auditului financiar care însoĠeúte rotaĠia auditorilor, cele reprezentând intermediarii
raportările financiare. financiari, băncile, fondurile de investiĠii úi instituĠiile de
Pornind de la cele prezentate în literatura de specialitate asigurări, precum úi firmele care au fost suspendate.
privind factorii care determină rotaĠia auditorilor, precum Astfel, eúantionul analizat conĠine un număr de 64 de
úi efectele rotaĠiei asupra calităĠii misiunii de audit úi firme cotate în perioada 2006-2014, ceea ce asigură un
implicit asupra calităĠii informaĠiilor financiare raportate, număr de 576 observaĠii (firmă/an).
în studiu se propune spre testare úi validare următoarea
ipoteză de cercetare: Variabile analizate, modele propuse spre
H: În cazul firmelor româneúti cotate la BVB, rotaĠia testare ûi sursa datelor
auditorilor are o influenĠă semnificativă asupra Pentru alegerea variabilelor analizate, în studiu se
relevanĠei informaĠiilor financiare destinate porneúte de la modelul propus de Feltham & Ohlson
investitorilor. (1995) pentru evaluarea relevanĠei:
Astfel, în studiu ne propunem să estimăm úi să testăm Pi,t+1 = ȕ0 + ȕ1·BVPSi,t + ȕ2·EPSi,t + H1,t (1)
măsura în care rotaĠia auditorului contribuie la o
creútere/descreútere a gradului de relevanĠă a unde:
informaĠiilor financiare din situaĠiile raportate úi supuse - Pi,t+1 reprezintă preĠul acĠiunii firmei i la momentul t+1,
auditării. raportat la preĠul acĠiunii la 31.12.t;
Principalele obiective ale cercetării urmăresc - BVPSi,t reprezintă valoarea capitalurilor proprii ale
prezentarea unor statistici descriptive privind numărul de firmei i la momentul t (raportat la numărul de acĠiunii
rotaĠii ale auditorilor în perioada analizată (per total, dar emise ), raportat la preĠul acĠiunii la 31.12.t;
úi în funcĠie de sensul rotaĠiilor), precum úi estimarea - EPSi,t reprezintă rezultatul net pe acĠiune pentru firma i
influenĠei rotaĠiei asupra relevanĠei informaĠiilor la momentul t, raportat la preĠul acĠiunii la 31.12.t;
financiare úi, implicit, asupra calităĠii raportărilor
financiare. - Hi,t ~ N(0, 1) reprezintă componenta eroare a modelului
propus;
- ȕ1 úi ȕ2 reprezintă parametrii modelului, ale căror
Metodologia cercetĉrii estimaĠii semnificative indică existenĠa influenĠei
Odată formulată ipoteza de cercetare propusă spre informaĠiei financiare asupra valorii de piaĠă.
validare, în studiu se urmează un demers statistic pentru Având în vedere aceste variabile úi modul de calcul al
testarea acesteia: identificarea populaĠiei Ġintă, alegerea acestora, se poate considera că valoarea de piaĠă a unei
eúantionului analizat, identificarea variabilelor de acĠiuni este o funcĠie (f) de forma:
analizat úi stabilirea modelului econometric, stabilirea
sursei datelor úi alegerea metodelor de analiză a P = f(Cpr; Rez net) + H (2)
datelor, cu ajutorul instrumentarului specific. iar,
Cpr = At – Dt (3)
Populaġia ġintĄ ûi eûantionul analizat ceea ce conduce la o nouă funcĠie (g) de forma:
PopulaĠia studiată este reprezentată de totalitatea
P = g(Dt; Rez net) + H (4)
firmelor româneúti cotate la Bursa de Valori Bucureúti
(BVB). Aceste firme aplică IFRS în raportarea financiară pentru care vom împărĠi fiecare variabilă cu Cpr:
úi sunt supuse auditului financiar statutar. În prezent, la P/Cpr = g(Dt/Cpr; Rez net/Cpr) + H (5)

8 AUDIT FINANCIAR, anul XIV


Efectul rotaĠiei auditorilor asupra calităĠii informaĠiilor raportate

unde: At – activ total; Dt – valoarea datoriilor totale; Ren unde estimaĠii semnificative ale parametrilor į3, į4 úi į5
net – rezultatul net; Cpr – valoarea capitalurilor evidenĠiază existenĠa unei influenĠe a rotaĠiei auditorului
proprii; iar P/Cpr = valoarea de piaĠă raportată la asupra deciziilor investitorilor úi implicit asupra relevanĠei
valoarea netă contabilă, Dt/Cpr = FL (levier informaĠiilor financiare auditate.
financiar) úi Rez net/Cpr = ROE (rentabilitate Datele aferente variabilelor analizate úi incluse în
financiară). modelele propuse au fost colectate manual din situaĠiile
Pe baza acestor variabile, în studiu se propune spre financiare ale firmelor incluse în eúantion. Pentru
analiză următorul model econometric: variabilele de natură financiară pentru care s-au
înregistrat valori lipsă a fost utilizat procedeul the
P/Cpri,t+1 = į0 + į1·FLi,t + į2·ROEi,t + H1,t (6) expectation maximization algorithm (Do & Batzoglou,
unde į1 úi į2 reprezintă parametrii modelului, ale căror 2008) din SPSS, pentru completarea bazei de date.
estimaĠii semnificative indică existenĠa influenĠei
informaĠiei financiare asupra valorii de piaĠă.
Rezultate üi discuŗii
Pentru testarea influenĠei rotaĠiei de audit asupra
relevanĠei informaĠiilor financiare se porneúte de la În urma analizei datelor colectate la nivelul eúantionului
modelul din ecuaĠia (6) la care se va adăuga o nouă considerat, principalele rezultate au în vedere:
variabilă, AR (rotaĠia auditorului), de tip dummy, care ia prezentarea numărului de rotaĠii ale auditorilor (la nivelul
valoarea 1 dacă există rotaĠie în exerciĠiul financiar perioadei analizate), prezentarea unor statistici
auditat (trecerea la un nou auditor în exerciĠiul financiar descriptive la nivelul variabilelor de natură financiară
curent, faĠă de cel din exerciĠiul financiar precedent) úi utilizate în analiză, precum úi prezentarea estimaĠiilor
valoarea 0, în caz contrar: parametrilor modelului econometric analizat.
P/Cpri,t+1 = į0 + į1·FLi,t + į2·ROEi,t + į3·AR + InformaĠiile privind numărul de firme cotate la BVB care
úi-au schimbat cel puĠin o data auditorul, la nivelul
į4·AR·FLi,t + į5·AR·ROEi,t + H1,t (7) perioadei analizate, sunt prezentate în Tabelul 1.

Tabel 1. NumĄrul de firme cotate la BVB care ûi-au schimbat auditorul în perioada 2006-2014
An:
Rotaġie Total
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Da 1 8 8 7 9 14 12 8 5 72
Nu 63 56 56 57 55 50 52 56 59 504
Total 64 64 64 64 64 64 64 64 64 576
Sursă: prelucrări proprii în SPSS 20.0

Din datele prezentate în Tabelul 1, se poate observa că Din datele prezentate în Tabelul 2 se poate observa că
cele multe rotaĠii ale auditorilor s-au înregistrat la nivelul cele mai mult rotaĠii au avut în vedere schimbarea unui
exerciĠiului financiar din 2011. Pentru situaĠiile financiare auditor din Non Big 4 cu unul tot din Non Big 4, pe tot
din 2011, 14 firme din cele incluse în eúantionul analizat parcursul perioadei 2006-2014. În acest sens, se
au decis rotaĠia auditorului úi înlocuirea celui din 2010. menĠine o dominaĠie a firmelor din Non Big 4 la nivelul
De asemenea, în 2012 se menĠine aceeaúi tendinĠă de pieĠei de audit din România. Mai mult decât atât, se
schimbare a auditorului, posibil determinată de poate concluziona că rotaĠia nu este determinată
introducerea obligatorie a raportării informaĠiilor din neapărat de criterii de competenĠă profesională, ci mai
situaĠiile financiare în conformitate cu IFRS. degrabă de cerinĠele de menĠinere a independenĠei úi
În funcĠie de tipul de rotaĠie (se are în vedere tipul obiectivităĠii auditorului.
auditorului schimbat úi tipul noului auditor), în Tabelul 2 Însă odată cu trecerea la IFRS (obligativitatea din 2012),
sunt prezentate o serie de informaĠii privind numărul de se observă o creútere a numărului de rotaĠii în care
rotaĠii pe fiecare tip în parte.

Nr. 1(133)/2016 9
Ioan Bogdan ROBU, Maria GROSU, Costel ISTRATE

auditorul nou este din Big 4. În acest caz, rotaĠia poate fi aplicarea IFRS - firmele din Big 4 putând fi avantajate în
determinată úi de cerinĠele de experienĠă anterioară în acest sens.

Tabel 2. NumĄrul de rotaġii în funcġie de tipul auditorului schimbat, pentru firmele cotate la BVB
în perioada 2006-2014
An:
Tip rotaġie Total
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
B4ĺB4 0 1 2 0 1 4 2 1 1 12
B4ĺNB4 0 0 1 0 2 0 2 1 0 6
NB4ĺB4 0 1 1 3 2 2 3 2 0 14
NB4ĺNB4 1 6 4 4 4 8 5 4 4 40
Total 1 8 8 7 9 14 12 8 5 72
Sursă: prelucrări proprii în SPSS 20.0

În ceea ce priveúte numărul de rotaĠii ale auditorilor, poate observa numărul de firme care au avut cel puĠin o
realizate de către firmele cotate la BVB, din Tabelul 3 se rotaĠie la nivelul perioadei analizate.

Tabel 3. NumĄrul de rotaġii în care au fost implicate firmele cotate la BVB în perioada 2006-2014
Cel puġin douĄ Cel puġin patru
NumĄr de rotaġii Cel puġin o rotaġie Cel puġin trei rotaġii
rotaġii rotaġii
NumĄr de firme 56 18 5 2
Sursă: prelucrări proprii în SPSS 20.0

Din datele prezentate în Tabelul 3 se poate observa că au înregistrat cel puĠin o rotaĠie a auditorului. În acest
în perioada 2006-2014, marea majoritate a firmelor sens, durata medie a mandatului auditorului până la
(87,% din totalul firmelor incluse în eúantionul analizat) efectuarea unei rotaĠii este prezentată în Tabelul 4.

Tabel 4. Durata medie a mandatului unui auditor în perioada 2006-2014, pentru firmele cotate la BVB
De la B4 De la B4 De la non- De la non-B4
Categorie de auditor schimbatĄ Total
la B4 la non-B4 B4 la B4 la non-B4
Durata (în ani) 4,18 4,85 3,30 3,94 4,18
max: 10 ani; min: 1 an; mediana: 4 ani
Sursă: prelucrări proprii în SPSS 20.0

În funcĠie de apariĠia sau nu a rotaĠiei auditorului, în investitorilor cu privire la rotaĠia auditorilor este
Tabelul 5 sunt prezentate o serie de statistici descriptive determinată de dorinĠa executivului de a „cumpăra” un
(pe total úi pe categorii), ale variabilelor introduse în anumit tip de opinie de audit. În acelaúi timp, apare
analiză. neîncrederea investitorilor în calitatea misiunilor de audit
Din datele prezentate în Tabelul 5 se poate observa că realizate, schimbările frecvente conducând auditorul la o
firmele care au efectuat rotaĠii ale auditorilor au mai slabă cunoaútere a mediului firmei úi la
înregistrat în medie valori de piaĠă (P/Cpr) mai reduse imposibilitatea identificării tuturor riscurilor (inerente, de
faĠă de firmele care nu au efectuat rotaĠii ale auditorilor. control úi de nedetectare), cu impact direct asupra
Acest lucru se poate explica prin faptul că percepĠia riscului de audit calculat úi implicit a opiniei de audit.

10 AUDIT FINANCIAR, anul XIV


Efectul rotaĠiei auditorilor asupra calităĠii informaĠiilor raportate

Tabel 5. Statistici descriptive privind variabilele analizate


Variabile N Medie Std. Deviation Min. Max. ANOVA
Cu rotaĠie 0,7583 0,7428 -0,1500 3,6100
P/Cpr Fără rotaĠie 0,9124 0,7779 -0,2800 3,6100 Sig.*
Total 0,8931 0,7746 -0,2800 3,6100 0,114
Cu rotaĠie 0,8711 1,0536 -1,3600 3,5200
FL Fără rotaĠie 0,7671 1,0052 -1,3600 3,5200 Sig.
Total 0,7801 1,0514 -1,3600 3,5200 0,433
Cu rotaĠie -0,0312 0,1826 -0,5300 0,1900
ROE Fără rotaĠie -0,0005 0,1658 -0,5300 0,1900 Sig.*
Total -0,0043 0,1681 -0,5300 0,1900 0,147
* DiferenĠe semnificative pentru un prag de 15%

Sursă: prelucrări proprii în SPSS 20.0

Totodată, se poate observa că firmele cu rezultate În ceea ce priveúte influenĠa rotaĠiei auditorului asupra
economice mai puĠin favorabile (pierderi relevanĠei informaĠiilor din situaĠiile financiare anuale
înregistrate la nivelul rezultatului net úi creúteri ale asupra investitorilor, în Tabelul 6 sunt prezentate
gradului de îndatorare) au recurs la cel puĠin o estimaĠiile parametrilor modelelor de regresie propuse în
rotaĠie a auditorului. Astfel, se poate concluziona analiză. Astfel, modelul 1 corespunde modelului
că, pentru a obĠine un anumit tip de opinie de audit, econometric din ecuaĠia (6), modelele 2 úi 3 pornesc de la
firmele cotate BVB cu rezultate economice ecuaĠia (7), însă analizează individual influenĠa FL úi ROE
nefavorabile au fost înclinate să schimbe mai des asupra P/Cpr, iar modelul 4 corespunde ecuaĠiei de regre-
auditorii, spre deosebire de cele cu rezultate mai sie (7), unde se analizează influenĠa rotaĠiei auditorului
favorabile. asupra relevanĠei informaĠiilor raportate către investitori.

Tabel 6. Estimaġiile parametrilor modelelor de regresie propuse în analizĄ


Model 1 Model 2 Model 3 Model 4
Variables
Coef. Sig. Coef. Coef. Coef. Sig. Coef. Sig.
Intercept 0,739 0,000 0,767 0,000 0,913 0,000 0,754 0,000
FL 0,205 0,000 0,189 0,000 - - 0,208 0,000
ROE 1,403 0,000 - - 1,396 0,000 1,502 0,000
AR - - 0,159 0,194 -1,370 0,148 -0,138 0,237
AR·FL - - -0,017 0,848 - - -0,019 0,825
AR·ROE - - - - -0,837 0,110 -0,791 0,118
ObservaĠii 576 576 576 576
R2 0,155 0,069 0,085 0,162
Variabila dependentă: P/Cpr
Sursă: prelucrări proprii în SPSS 20.0

Din datele prezentate în Tabelul 6 se poate observa că relevanĠei informaĠiilor financiare. Astfel, din modelul 2
informaĠiile privind poziĠia (FL) úi performanĠa financiară se poate observa că pentru firmele care au înregistrat
(ROE) sunt relevante pentru investitorii de la BVB úi au cel puĠin o rotaĠie a auditorului, în exerciĠiul financiar
o influenĠă semnificativă asupra valorii de piaĠă a pentru care s-a recurs la un nou auditor, informaĠiile
firmelor cotate (Modelul 1). privind gradul de îndatorare nu prezintă o relevanĠă
În ceea ce priveúte rotaĠia auditorului, prin modelele 2, 3 crescută faĠă de firmele care nu au recurs la rotaĠia
úi 4 se va testa influenĠa apariĠiei rotaĠiei asupra auditorului. Din modelul 3 se observă că pentru firmele

Nr. 1(133)/2016 11
Ioan Bogdan ROBU, Maria GROSU, Costel ISTRATE

care au înregistrat cel puĠin o rotaĠie a auditorului, în În acest sens, rotaĠia auditorului poate fi determinată
exerciĠiul financiar pentru care s-a recurs la un nou atât de trecerea la un nou referenĠial (2012, odată cu
auditor, informaĠiile privind rentabilitatea financiară trecerea la IFRS) din motive ce Ġin de experienĠele
prezintă o relevanĠă crescută (deúi nesemnificativă) faĠă profesionale, cât úi din dorinĠa firmelor cotate de a obĠine
de firmele care nu au recurs la rotaĠia auditorului. un anumit tip de opinie de audit (cu impact direct asupra
Dacă modelele 2 úi 3 analizează separat influenĠa afectării independenĠei).
rotaĠiei auditorului asupra relevanĠei poziĠiei úi Din rezultatele obĠinute, cele mai importante fac referire
performanĠei financiare, în modelul 4 acestea sunt la existenĠa unei influenĠe semnificative a informaĠiilor
analizată împreună. Pe baza raportului de determinaĠie privind rotaĠia auditorului asupra relevanĠei informaĠiilor
(R2) se poate observa o creútere a relevanĠei apariĠiei din situaĠiile financiare destinate investitorilor. Însă, luate
rotaĠiei auditorului la nivelul informaĠiilor raportate către individual, relevanĠa informaĠiilor privind poziĠia (FL) úi
investitori (pentru cazul în care nu sunt informaĠii cu performanĠa financiară (ROE) nu sunt influenĠate
privire la rotaĠia auditorului: R2 = 0,155; pentru cazul în semnificativ de rotaĠia auditorilor.
care sunt informaĠii cu privire la rotaĠia auditorului: R2 =
Rezultatele obĠinute în urma analizei evidenĠiază faptul
0,162). O astfel de rotaĠie poate transmite pieĠei
că, în medie, există diferenĠe semnificative între ceea ce
informaĠii cu privire la independenĠa, obiectivitatea úi
priveúte valoarea de piaĠă a firmelor care au înregistrat
competenĠa atât a noului auditor, cât úi a celui înlocuit.
cel puĠin o rotaĠie úi valoarea de piaĠă a firmelor care nu
Pe baza estimaĠiilor parametrilor de regresie din modelul
4, se poate aprecia că informaĠiile privind poziĠia au înregistrat nici o rotaĠie. În medie, valoarea de piaĠă a
financiară (FL) raportate de către firmele care au firmelor la care s-a înregistrat rotaĠia auditorilor este
înregistrat cel puĠin o rotaĠie a auditorului nu conduc la o inferioară valorii de piaĠă a firmelor care nu au recurs la
modificare a relevanĠei acestora la nivelul investitorilor. rotaĠie. ApariĠia rotaĠiei poate avea în acest caz un
Însă, cu un risc de 15% se poate aprecia că informaĠiile impact negativ asupra calităĠii misiunii, ca urmare a
privind performanĠa financiară (ROE), raportate de către imposibilităĠii noului auditor de a cunoaúte întrutotul úi
firmele care au înregistrat cel puĠin o rotaĠie a auditorului rapid mediul în care funcĠionează firma, precum úi de a
conduc la o modificare a relevanĠei acestora faĠă de identifica toate riscurilor cu impact negativ asupra
investitori úi implicit la diminuarea valorii de piaĠă a riscului de audit úi, implicit, a opiniei de audit.
firmei. În acest sens, se poate concluziona că apariĠia Mai mult decât atât, informaĠiile privind poziĠia financiară
rotaĠiei intervine ca urmare a dorinĠei executivului firmei raportate de către firmele care au înregistrat cel puĠin o
de a „achiziĠiona” un anumit tip de opinie audit, optând rotaĠie a auditorului nu conduc la o modificare a relevanĠei
pentru un anumit auditor. acestora la nivelul investitorilor, însă informaĠiile privind
performanĠa financiară raportate de către firmele care au
înregistrat cel puĠin o rotaĠie a auditorului conduc la o
Concluzii modificare a relevanĠei acestora faĠă de investitori úi
Pe baza rezultatelor obĠinute în urma analizei datelor implicit la diminuarea valorii de piaĠă a firmei.
colectate la nivelul firmelor incluse în eúantion, în Limitele studiului sunt determinate în principal de volumul
perioada 2006-2014, ipoteza de cercetare a fost validată redus al eúantionului analizat, prin includerea în analiză
úi au fost atinse obiectivele cercetării.
doar a firmelor româneúti cotate la BVB. DirecĠiile viitoare
Astfel, se poate aprecia că la nivelul firmelor vor urmări realizarea de studii comparative, la nivel
româneúti cotate la BVB, rotaĠia auditorilor are o european, pentru a evalua influenĠa rotaĠiei auditorului
influenĠă semnificativă asupra relevanĠei asupra relevanĠei informaĠiilor raportate de către firme pe
informaĠiilor financiare destinate investitorilor. O diferite pieĠe financiare. În acelaúi timp, în studiu nu s-a
astfel de informaĠie este utilă investitorilor pentru Ġinut cont (cel puĠin în partea de modelare) de tipul úi
aprecierea calităĠii misiunii de audit, precum úi a calităĠii sensul rotaĠiei, în funcĠie de cele 4 scheme propuse. În
informaĠiilor raportate. În acelaúi timp, informaĠiile privind acest sens, într-un studiu viitor se va testa influenĠa
rotaĠia auditorului (în funcĠie de cele patru sensuri ale trecerii de la un anumit tip de audit la un alt tip de audit
rotaĠiei: de la B4 la B4; de la B4 la NB4; de la NB4 la B4; (B4/NB4) asupra calităĠii informaĠiilor financiare úi asupra
de la NB4 la NB4) sunt utile investitorilor în evaluarea calităĠii misiunii de audit. Nu în ultimul rând, utilizarea
obiectivităĠii, independenĠei úi competenĠei auditorilor. metodelor statistice în cadrul auditului financiar, dar úi

12 AUDIT FINANCIAR, anul XIV


Efectul rotaĠiei auditorilor asupra calităĠii informaĠiilor raportate

interconectarea acestuia cu analiza financiară úi Recunoaûtere


contabilitatea pot deschide o direcĠie nouă de cercetare.
Pentru Ioan-Bogdan ROBU această lucrare a fost
Acest domeniu nou îúi va propune analiza fenomenelor
finanĠată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
economico-financiare din cadrul auditului financiar pe
Iaúi, în cadrul proiectului Granturi de cercetare anuale
baza unor indicatori din analiza financiară, utilizând
nr. 23/03.12.2015, Cod: GI 20/2015, competiĠia Granturi
metode statistice úi econometrice avansate, fiind numit
pentru tinerii cercetători ai UAIC.
ipotetic auditometrie (auditometrics).

Referinġe bibliografice

1. Abdoli, M. R., Mahmoudzadeh, A., Darvishan, M. 10. Firth, M., Rui, O. M., & Wu, X. (2012), How do
(2014), Assessing the Effects of Auditing various forms of auditor rotation affect audit
Institutions’ Size and Type of Auditors’ Opinion on quality? Evidence from China, The International
Auditing Institutions’ Rotation, Journal of Journal of Accounting, vol. 47, no. 1, pp. 109–138.
Educational and Management Studies, vol. 4, no.
2, pp 182-185 11. Garcia Blandon, J, Argiles Bosch, J. M. (2013),
Audit tenure and audit Qualifications in a low
2. Asthana, S. (2014), Abnormal audit delays, litigation risk setting: Analysis of the Spanish
earnings quality and firm value in the USA, Journal market, Estudios de Economia, Vol. 40, no. 2, pp.
of Financial Reporting and Accounting, Vol. 12, No. 133-156
1, 2014, pp. 21-44
12. Habib, A. (2013), A meta-analysis of the
3. Barton, M. T. (2002), Analysis of the Mandatory determinants of modified audit opinion decisions,
Auditor Rotation Debate, University of Tennessee Managerial Auditing Journal, vol. 28, no. 3, pp.
Knoxville, available on http://trace.tennessee.edu 184-216
/cgi/viewcontent.cgi?article=1512&context=utk_cha
nhonoproj (accessed at 14.09.2015) 13. Heliodoro, P. A., Alegria Carreira, F., Mouta Lopes,
M. (2015), The change of auditor: The Portuguese
4. Blouin, J., Murray Grein, B., Rountree, B. R (2007), case, Revista de Contabilidad-Spanish Accounting
An Analysis of Forced Auditor Change: The Case Review,
of Former Arthur Andersen Clients, The Accounting http://dx.doi.org/10.1016/j.rcsar.2015.05.001
Review, Vol. 82, No. 3, pp. 621-650. (accessed at 18.09.2015)
5. Cameran, M., Prencipe, A, Trombetta, M. (2014), 14. Ho, L.-C. J., Liu, C.-S, Schaefer, T. (2013), Audit
Mandatory Audit Firm Rotation and Audit Quality, tenure and earnings surprise management, Review
European Accounting Review, available on of Accounting and Finance, Vol. 9 No. 2, 2010, pp.
http://dx.doi.org/10.1080/09638180.2014.921446 116-138
6. Choi, S., Choi, Y-S., Gul, F. Lee, W.-J. (2015), The 15. Jaba, E., Robu, I.B., Balan, C.B. (2015),
impact of mandatory versus voluntary auditor Fundamentarea statistică a deciziei de alegere a
switches on stock liquidity: Some Korean evidence, auditorilor financiari, în cazul firmelor româneúti
The British Accounting Review, vol. 47, no. 1, pp. cotate la bursă, Revista „Audit Financiar”, Vol. 13,
100-116 Nr. 4 (124), pp. 3-14; 59-71
7. Daniels, B. W., Booker, Q. (2011), The effects of 16. Kaplan, S. E., Mauldin, E. G. (2008), Auditor
audit firm rotation on perceived auditor rotation and the appearance of independence:
independence and audit quality, Research in Evidence from non-professional investors, Journal
Accounting Regulation, vol. 23, no. 1, pp. 78–82 of Accountingand Public Policy, vol. 27, no. 2, pp.
8. Do, C.B.; Batzoglou. S. (2008), What is the 177-192
expectation maximization algorithm?, Nature 17. Kim, H., Lee, H., Lee, J. E. (2015), Mandatory
Biotechnology, Vol. 26. No. 8. pp. 897-899. Audit Firm Rotation and Audit Quality, The Journal
9. Feltham, G., Ohlson, J.A. (1995), Valuation and of Applied Business Research, vol. 31, no. 3,
Clean Surplus Accounting for Operating and pp.1089-1106
Financial Activities, Contemporary Accounting 18. Kwon, K. S.; Lim Y. D.; Simmnett R. (2010),
Research (spring 1995), pp: 689-731. Mandatory audit firm rotation and audit quality:

Nr. 1(133)/2016 13
Ioan Bogdan ROBU, Maria GROSU, Costel ISTRATE

Evidence from the Korean audit market, available 28. Business 24, Companiile listate din UE obligate să
on https://www.researchgate.net/profile/Roger_ schimbe firmele de audit la fiecare zece ani, 18
Simnett/publication/228309948_Mandatory_Audit_ decembrie 2013, disponibil la adresa: http://www.
Firm_Rotation_and_Audit_Quality_Evidence_from business24.ro/companii/stiri-companii/companiile-
_the_Korean_Audit_Market/links/02e7e527eafc0c5 listate-din-ue-obligate-sa-schimbe-firmele-de-audit-
c40000000.pdf (accessed at 12.09.2015) la-fiecare-zece-ani-1539456
19. Lu, T., Sivaramakrishnan, K. (2009), Mandatory 29. Directiva 2006/43/CE din 17 mai 2006 privind
audit firm rotation: Fresh look versus poor auditul legal al conturilor anuale úi al conturilor
knowledge, Journal of Accounting and Public consolidate, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.
Policy, vol. 28, no. 2, pp. 71-91 L 157 din 9 iunie 2006, p. 87-107
20. Robu, M.A. (2015), Studiu privind creúterea 30. GAO (General Accounting Office), (2003),
relevanĠei informaĠiei financiare prin adoptarea Required study in the potential effects of
IFRS. Cazul firmelor din România cotate la bursă, mandatory audit firm rotation, Report to the Senate
Revista „Audit Financiar”, Vol. 13, Nr. 3 (123), pp. Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs
42-52; 100-110 and the House Committee on Financial Services,
21. RuizǦBarbadillo, E., GomezǦAguilar, N., Carrera, N. available on http://www.gao.gov/new.items/
(2009), Does Mandatory Audit Firm Rotation d04216.pdf (accessed at 16.09.2015)
Enhance Auditor Independence? Evidence from 31. International Auditing and Assurance Standards
Spain, Auditing: A Journal of Practice &Theory, Board - IAASB (2013), International Standards on
Vol. 28, No. 1, pp. 113-135 Auditing, International Federation of Accountants,
22. Said, K. M., Khasharmeh, H. A. (2014), Mandatory New York
audit firm rotation and audit costs: A survey of 32. OUG nr. 90 din 24 iunie 2008 privind auditul
auditing firms in Bahrain, Journal of Finance and statutar al situaĠiilor financiare anuale úi al
Accounting, vol. 2, no. 6, pp. 116-128 situaĠiilor financiare anuale consolidate úi
23. Schmidt, R. M., Cross, B. E. (2014), The effects of supravegherea în interes public a profesiei
auditor rotation on client management's negotiation contabile, Monitorul Oficial al României, Partea I,
strategies, Managerial Auditing Journal, Vol. 29,no. nr. 481 din 30 iunie 2008, aprobată prin Legea nr.
2 pp. 110 - 130 278 din 7 noiembrie 2008, Monitorul Oficial nr. 768
24. Sikka, P. (2015), The corrosive effects of din 14 noiembrie 2008, cu modificările úi
neoliberalism on the UK financial crises and completările ulterioare
auditing practices: A dead-end for reforms, 33. PCAOB (Public Company Accounting Oversight
Accounting Forum, vol. 39, no. 1, pp. 1-18 Board) (2011), Concept release on auditor
25. Tepalagul, N., Lin, L. (2015), Auditor Independence independence and audit firm rotation (PCAOB
and Audit Quality: A Literature Review, Journal of Release No. 2011-006, August 16, 2001; PCAOB
Accounting, Auditing & Finance, vol. 30, no. 1, pp. Rule making Docket Matter 37), Available on
101-121 http://pcaobus.org/rules/rulemaking/docket037/rele
26. Tudor, I. (2014), Monopolul firmelor de audit. PwC, ase_2011-006.pdf (accessed at 17.09.2015).
Deloitte, KPMG úi EY úi-au dublat veniturile în 34. PwC (2013), Point of View. Mandatory audit firm
ultimii zece ani, în pofida crizei úi a scandalurilor, rotation – other changes would be better for
Ziarul Financiar, 14.02.2014, disponibil la adresa: investors, available on https://www.pwc.com/
http://www.zf.ro/business-international/monopolul- gx/en/audit-services/publications/assets/pwc-
firmelor-de-audit-pwc-deloitte-kpmg-si-ey-si-a- pointofview-mandatoryrotation.pdf (accessed at
dublat-veniturile-in-ultimii-zece-ani-in-pofida-crizei- 17.09.2015)
si-a-scandalurilor-12079972
35. Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului
27. Velte, P., Freidank, C.-C. (2015), The link between European úi al Consiliului din 16 aprilie 2014
in- and external rotation of the auditor and the privind cerinĠe specifice referitoare la auditul
quality of financial accounting and external audit, statutar al entităĠilor de interes public, Jurnalul
European Journal of Law and Economics, vol. 40, Oficial al UE L 158 din 27 mai 2014
no. 2, pp. 225-246

14 AUDIT FINANCIAR, anul XIV