Sunteți pe pagina 1din 113

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

GOVERNMENT OF INDIA

VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEɪÉÇ àÉÆjÉÉãɪÉ


BÉEÉÒ
ÉʴɺiÉßiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉä
DETAILED
DEMANDS FOR GRANTS
OF
MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
FOR

2016-17
ÉÊ´ÉÉªÉ ºÉÚSÉÉÒ
TABLE OF CONTENTS
PAGES {Éß­~
1 àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ - 89 VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ Demand No. 89 - Ministry of Tribal Affairs 1-32
BÉEɪÉÇ àÉÆjÉÉãɪÉ
2 2016-17­­BÉEä­¤ÉVÉ]­+ÉxÉÖàÉÉxÉ­àÉå­ÉÊ´É­ Statement Indicating Object Headwise provisions provided in 33
ɪɭ¶ÉÉÒ­ÉÇ´ÉÉ®­|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ­ÉÊxÉÉÌn­]­ the Budget Estimates 2016-17
BÉE®xÉä­´ÉÉãÉÉ­ÉÊ´É´É®hÉ
3 xÉ<Ç­ºÉä´ÉÉ/ºÉä´ÉÉ­BÉEä­xÉA­={ÉBÉE®hÉ­ Statement Showing details of New Service/New Instrument of 34
BÉEä­¤ªÉÉè®ä­n¶ÉÉÇxÉä­´ÉÉãÉÉ­ÉÊ´É´É®hÉ Service
4 ºlÉÉ{ÉxÉÉ­BÉEÉÒ­+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ­xÉ{ÉE®ÉÒ­ Estimated Strength of Establishment and provision therefor 35-39
+ÉÉè®­=xÉBÉEä­|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
5 BÉEäxpÉҪɭªÉÉäVÉxÉÉ­àÉå­¤ÉÉÿªÉ­ºÉcɪÉiÉÉ| Project-wise provision for expenditure on externally aided 40
ÉÉ{iÉ­ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ­{É®­BªÉªÉ­BÉEä­ projects in the Central Plan
6 ÉÊãÉA­{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ´ÉÉ®­|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
­25.00­ãÉÉJÉ­âó{ÉA­+ÉÉè®­=ºÉºÉä­>ó{É®­ Statement showing broad details of Non-Plan expenditure 41
BÉEÉÒ­ãÉÉMÉiÉ­´ÉÉãÉä­+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ- provisions costing Rs.25.00 lakh and above
ÉÊ£ÉxxÉ­BªÉªÉ­|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå­BÉEÉ­ÉʴɺiÉßiÉ­
7 MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ­ÉÊxÉBÉEɪÉÉå­BÉEÉä­ Provisions in Budget Estimates 2016-17 for payment of 42
¤ªÉÉè®É­दररर्शानने वरलर वववरण Grant-in-aid to Non-Governmental Bodies
ºÉcɪÉiÉÉ­+ÉxÉÖnÉxÉ­BÉEÉ­£ÉÖMÉiÉÉxÉ­
BÉE®xÉä­BÉEä­­ÉÊãÉA­¤ÉVÉ]­+ÉxÉÖàÉÉxÉ­
8 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ­BÉEɪÉÇ­+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-­5­ Works Annexure - Details of individual works costing Rs.5 43
2016-17­àÉå­|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ­
BÉE®Éä½­­`­+ÉÉè®­=ºÉºÉä­>ó{É®­BÉEÉÒ­ crore or above
ãÉÉMÉiÉ­´ÉÉãÉä­स्वतन्त्र ÉÊxÉàÉÉÇhÉ­BÉEɪÉÇ­
9 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ­FÉäjÉ­BÉEä­={ɵÉEàÉÉå­+ÉÉè®­ Statement showing revised cost estimates of projects of 44
BÉEÉ­¤ªÉÉè®É­­
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉҪɭ={ɵÉEàÉÉå­BÉEÉÒ­ Public Sector Undertakings and Departmental Undertakings
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ­BÉEä­ससंरशोवधित लरगत अननुमरन
10 2016-17­àÉå­MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ­
दररर्शानने वरलर वववरण Particulars of Government property of value exceeding ` five 45
ÉÊxÉBÉEɪÉÉå­BÉEÉä­+ÉÆiÉÉÊ®iÉ­BÉEÉÒ­ lakhs proposed to be transferred/gifted to non- Government
VÉÉxÉä­´ÉÉãÉÉÒ/={ÉcÉ®­àÉå­ÉÊnA­VÉÉxÉä­ bodies in 2016-17
BÉEä­ÉÊãÉA­|ɺiÉÉÉÊ´ÉiÉ­5­ãÉÉJÉ­`­ºÉä­
11 +ÉÆiÉ®ÉÇ­]ÅÉҪɭÉÊxÉBÉEɪÉÉå­BÉEÉä­ Statement showing contributions to International Bodies 46
+ÉÉÊvÉBÉE­àÉÚãªÉ­BÉEÉÒ­ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ­
+ÉƶÉnÉxÉ­n¶ÉÉÇxÉä­´ÉÉãÉÉ­ÉÊ´É´É®hÉ
12 ºÉÆ{ÉÉÊkÉ­BÉEÉ­ÉÊ´É´É®hÉ
BÉEäxp­ºÉ®BÉEÉ®­uɮɭnÉÒ­MÉ<Ç­ Statement showing Guarantees given by the Central 47
MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå­+ÉÉè®­àÉÉSÉÇ,­2015­BÉEÉÒ­ Government and outstanding as on March 2015
ÉκlÉÉÊiÉ­BÉEä­+ÉxÉÖºÉÉ®­¤ÉBÉEɪÉÉ­
13 ´É­ ÉÇ­2014-15­BÉEä­nÉè®ÉxÉ­ÉÊxÉVÉÉÒ­
n¶ÉÉÇxÉä­´ÉÉãÉÉ­ÉÊ´É´É®hÉ­ Statement Showing Grant-in-aid exceeding Rs 5 Lakhs 48-70
ºÉƺlÉÉxÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå/BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå­ (Recurring) or `10 lakhs (Non-Recurring) sanctioned to
BÉEÉä­º´ÉÉÒBÉEßiÉ­ÉÊBÉEA­MÉA­­5.00­ãÉÉJÉ­`­ private institutions/ individuals during 2014-15
(+ÉÉ´ÉiÉÉÔ)­ªÉÉ­10.00­ãÉÉJÉ­âó{ÉA­(MÉè®-
14 £ÉÉ®iÉ­BÉEÉÒ­ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ­ÉÊxÉÉÊvÉ­ºÉä­10­
+ÉÉ´ÉiÉÉÔ)­ºÉä­+ÉÉÊvÉBÉE­ºÉcɪÉiÉÉ­ Statement showing the source of funds for grantee bodies 71-93
ãÉÉJÉ­`­|ÉÉÊiÉ´É­ ÉÇ­ºÉä­+ÉÉÊvÉBÉE­
+ÉxÉÖnÉxÉ­n¶ÉÉÇxÉä­´ÉÉãÉÉ­ÉÊ´É´É®hÉ receiving grants over `­10 lakh per year from Consolidated
+ÉxÉÖnÉxÉ­|ÉÉ{iÉ­BÉE®xÉä­´ÉÉãÉä­ Fund of India
+ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ­ÉÊxÉBÉEɪÉÉå­BÉEä­
15 foRr­o"kZ­2016&17­gsrq­ekfld@frekgh­O;;­
ÉÊãÉA­ÉÊxÉÉÊvɪÉÉå­BÉEÉ­»ÉÉäiÉ­n¶ÉÉÇxÉä­ Statement Showing Monthly/ Quarterly Expenditure Plan for 94
;kstuk­dks­n'kkZus­okys­fooj.k
´ÉÉãÉÉ­ÉÊ´É´É®hÉ­­ the Financial Year 2016-17
­
ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 1
No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

àÉÉÆMÉ­ºÉÆJªÉÉ­89
DEMAND NO.89
VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãɪÉ
MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
®ÉVɺ´É {ÉÚÆVÉÉÒ BÉÖEãÉ
£ÉÉÉÊ®iÉ Revenue Capital Total
Charged : 39883600 0 39883600
º´ÉÉÒBÉEßiÉ
Voted : 7681400 700000 8381400

¤ªÉÉè®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè


The details are as follows :
( ` cVÉÉ® àÉå)
( ` in thousands )
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
Actuals, Budget Estimate, Revised Estimate, Budget Estimate,
2014-15 2015-16 2015-16 2016-17
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ REVENUE SECTION
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ - 2251 Secretariat--Social Service (Major
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä Head)
´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ
¶ÉÉÒÉÇ )
00.090
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ - (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒ ÉÇ) Secretariat :(Minor Head)

VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEÉªÉ 16 Ministry of Tribal Affairs

ºlÉÉ{ÉxÉÉ 01 Establishment

0 95100 0 113800 0 110000 ´ÉäiÉxÉ 16.01.01 Salaries 0 118800 118800

0 500 0 700 0 300 àÉVÉnÚ®ÉÒ 16.01.02 Wages 0 400 400

0 200 0 300 0 100 ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 16.01.03 Over Time Allowance 0 100 100

0 2393 0 1500 0 5000 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 16.01.06 Medical Treatment 0 4000 4000

0 6400 0 8000 0 7000 PÉ®äãÉÚ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 16.01.11 Domestic Travel Expenses 0 5000 5000

0 0 0 200 0 100 ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 16.01.12 Foreign Travel Expenses 0 100 100
2 +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉä 2016-17
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
( ` cVÉÉ® àÉå)
( ` in thousands )

´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ


Actuals, Budget Estimate, Revised Estimate, Budget Estimate,
2014-15 2015-16 2015-16 2016-17
ªÉÉäVÉxÉÉMÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉMÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ
Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total

0 24347 0 25000 0 22500 BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 16.01.13 Office Expenses 0 25000 25000

0 12500 0 22500 0 17000 ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, n®å iÉlÉ 16.01.14 Rent, Rates and Taxes 0 20000 20000

0 1985 0 2000 ###


0 2000 |ÉBÉEɶÉxÉ 16.01.16 Publications 0 2000 2000

0 872 0 1600 0 1400 +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ


16.01.20 Other Administrative Expenditure 0 1800 1800
0 204 0 2000 0 500 BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä 16.01.28 Professional Services 0 1000 1000

0 0 0 0 0 0 +ÉƶÉnÉxÉ 16.01.32 Contribution 0 0 0

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊM 99 Information Technology

13600 0 28000 0 10000 0 +ÉxªÉ |É£ÉÉ® 16.99.50 Other Charges 0 0 0


{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ 16.01.35 Grants for creation of capital assets
0 0 0 0 0 0 0 0 0
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
13600 144501 28000 177600 10000 165900 BÉÖEãÉ - ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ Total : Secretariat 0 178200 178200

13600 144501 28000 177600 10000 165900 BÉÖEãÉ - àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ Þ2251 Þ Total : Major Head "2251" 0 178200 178200

2013
àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ) Council of Ministers : (Major
Head)

àÉÆÉÊjɪÉÉå BÉEÉ 00.105 .


ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖnÉxÉ
(ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒÉÇ)
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEÉªÉ 05 Ministry of Tribal Affairs
0 0 0 500 0 100 +ÉxªÉ |É£ÉÉ® 05.00.50 Other charges 0 0 0

0 0 0 500 0 100 BÉÖEãÉ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒ Total : Major Head "2013" 0 0 0


ÉÇ Þ2013 Þ
ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 3
No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
( ` cVÉÉ® àÉå)
( ` in thousands )
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
Actuals, Budget Estimate, Revised Estimate, Budget Estimate,
2014-15 2015-16 2015-16 2016-17
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
.+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 2225 Welfare of Scheduled Castes,
VÉÉÉÊiÉ, Scheduled Tribes,Other Backward
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ Classes and Minorities: (Major
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ iÉlÉÉ Head)
+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
´ÉMÉÇ BÉEÉ 02 Welfare of Scheduled Tribes (Sub
VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå
BÉEãªÉÉhÉ (àÉÖJªÉ Major head)
BÉEÉ
¶ÉÉÒÉÇ) BÉEãªÉÉhÉ
ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ A´ÉÆ
(={É àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒ ÉÇ)| 001 Direction and Administration
ɶÉɺÉxÉ
®É]ÅÉÒªÉ 06 National Commission for
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ Scheduled Tribes
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
+ÉɪÉÉäMÉ
0 42800 0 60000 0 47000 ´ÉäiÉxÉ 06.00.01 Salaries 0 55000 55000

0 500 0 500 0 600 àÉVÉnÚ®ÉÒ 06.00.02 Wages 0 600 600

0 200 0 200 0 100 ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® 06.00.03 Overtime Allowance 0 200 200


£ÉkÉÉ
0 300 0 2500 0 1500 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 06.00.06 Medical Treatment 0 3000 3000

0 2300 0 7500 0 6000 PÉ®äãÉÚ ªÉÉjÉÉ 06.00.11 Domestic Travel Expenses 0 7500 7500
BªÉªÉ
0 0 0 1500 0 400 ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ 06.00.12 Foreign Travel Expenses 0 1000 1000
BªÉªÉ
0 10600 0 11400 0 11800 BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 06.00.13 Office Expenses 0 12500 12500

0 800 0 2000 0 2000 ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, n®å 06.00.14 Rent, Rates and Taxes 0 2000 2000
iÉlÉÉ BÉE®
0 800 0 1500 0 500 |ÉBÉEɶÉxÉ 06.00.16 Publications 0 1000 1000

0 0 0 100 0 0 +ÉxªÉ | 06.00.20 Other Administrative Expenditure 0 100 100


ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE
0 2000 0 3000 0 2000 BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE
BªÉªÉ 06.00.28 Professional Services 0 2000 2000
ºÉä´ÉÉAÆ
0 0 0 500 0 100 +ÉxªÉ |É£ÉÉ® 06.00.50 Other Charges 0 500 500

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 06.00.35 Grants for creation of capital assets


{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊM 99 Information Technology
2600 0 5000 0 2500 0 +ÉxªÉ |É£ÉÉ® 06.99.50 Other Charges 0 0 0

2600 60300 5000 90700 2500 72000 BÉÖEãÉ Total 0 85400 85400

4 +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉä 2016-17


DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
( ` cVÉÉ® àÉå)
( ` in thousands )
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
Actuals, Budget Estimate, Revised Estimate, Budget Estimate,
2014-15 2015-16 2015-16 2016-17
ªÉÉäVÉxÉÉMÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉMÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ
Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total

VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ 796 Tribal Area Sub Plan (Minor Head)


={É-ªÉÉäVÉxÉÉ
(ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒÉÇ)
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 07 Welfare of Scheduled Tribes-
VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå Economic Development
BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ-
01 Market Development of Tribal
जनजरतपीय उत्परदद/­परपण कर ववपणन ववकरस Products/Produce
ºÉcɪÉiÉÉ
90000 0 ###
0 0 0 0 +ÉxÉÖnÉxÉ - 07.01.31 Grants-in-aid-General
ºÉÉàÉÉxªÉ
218200 0 0 0 0 0 वनेतन सहरयतर अननुदरन 07.01.36 Grants-in-aid-Salaries
Total of Market Development of
308200 0 0 0 0 ###
जनजरतपीय उत्परदद/­ परपण कर ववपणन
0 ववकरस कर कनु ल Tribal Products/Produce

02 Minimum Support Price for Minor


लघनु वन उत्परद कने वलए न्ययनतम समरर्शान मयल्य Forest Produce (MSP for MFP)
(एमएफपपी कने वलए एमएसपपी)

ºÉcɪÉiÉÉ
70000 0 100000 0 80000 0 +ÉxÉÖnÉxÉ - 07.02.31 Grants-in-aid-General
ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
0 0 300000 0 150000 0 07.02.35 Grants for creation of capital assets
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
वनेतन सहरयतर अननुदरन
0 0 0 0 0 0 07.02.36 Grants-in-aid-Salaries

70000 0 400000 0 230000 0 एमएफपपी कने वलए एमएसपपी कर कनु ल Total of MSP for MFP

03 Institutional support for


जनजरतपीय उत्परदद/उपज कने ववपणन और Development and Marketing of
ववकरस कने वलए ससंस्ररगत सहयशोग कर कनु ल Tribal Products/Produce

ºÉcɪÉiÉÉ
0 0 119800 0 119800 0 +ÉxÉÖnÉxÉ - 07.03.31 Grants-in-aid-General
ºÉÉàÉÉxªÉ
वनेतन सहरयतर अननुदरन
0 0 230200 0 230200 0 07.03.36 Grants-in-aid-Salaries
Total of Institutional support for
Development and Marketing of
0 0 350000 0 350000 ###
जनजरतपीय उत्परदद/उपज कने ववपणन और
0 ववकरस कने वलए ससंस्ररगत सहयशोग कर कनु ल Tribal Products/Produce

BÉÖEãÉ -
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå Total : Welfare of Scheduled
378200 0 750000 0 580000 ###
0
BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- Tribes -Economic Development
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ
´ÉBÉEɺÉ

ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 5
No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
( ` cVÉÉ® àÉå)

( ` in thousands )
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
Actuals, Budget Estimate, Revised Estimate, Budget Estimate,
2014-15 2015-16 2015-16 2016-17
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ
Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 08 Welfare of Scheduled Tribes-
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ Education
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEãªÉÉhÉ- ÉʶÉFÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ VÉxÉ 02 Research Information & Mass
ÉʶÉFÉÉ,
Education, Tribal Festivals and
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
Others
iªÉÉècÉ®
ºÉcɪÉiÉÉ A´ÉÆ
0 0 5000 0 5000 0 +ÉxªÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ - 08.02.31 Grants-in-aid-General
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
0 0 0 0 0 0 08.02.35 Grants for creation of capital assets
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 03 Grant-in-aid to NGOs for STs
VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå including Coaching and Allied
BÉEä ÉÊãÉA MÉè®- Scheme and Award for Exemplary
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ Service
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä
ºÉcɪÉiÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ,
ºÉcɪÉiÉÉ
ÉÊVɺÉàÉå
1200 0 ###
0 0 0 0 +ÉxÉÖnÉxÉ - 08.03.31 Grants-in-aid-General
ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
0 0 0 0 0 0 08.03.35 Grants for creation of capital assets
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
+ÉxɺÉÚÉÊSÉiÉ 04 Scheme of PMS Book Bank and
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ Upgradation of Merit of ST Students
UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
àÉèÉÊ]ÅBÉEÉäkÉ®
ºÉcɪÉiÉÉ
0 0 0 0 0 0 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ,
+ÉxÉÖnÉxÉ - 08.04.31 Grants-in-aid-General
{ÉÖºiÉBÉE
ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉéBÉE
0 0 0 0 0 0 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ
iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ 08.04.34 Scholarships
=xxɪÉxÉ
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
0 0 0 0 0 0 08.04.35 Grants for creation of capital assets
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
ãɽÉÊBÉEªÉÉå 05 Scheme of Hostels for ST Girls and
iÉlÉÉ ãɽBÉEÉå BÉEä Boys
ÉÊãÉA UÉjÉÉ´ÉɺÉ
ºÉcɪÉiÉÉ
BÉEÉÒ
0 0 0 0 0 0 +ÉxÉÖnÉxÉ - 08.05.31 Grants-in-aid-General
ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ 08.05.35
0 0 0 0 0 0 Grants for creation of capital assets
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ

6 +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉä 2016-17


DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
( ` cVÉÉ® àÉå)
( ` in thousands )
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
Actuals, Budget Estimate, Revised Estimate, Budget Estimate,
2014-15 2015-16 2015-16 2016-17
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ
Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 06 Rajiv Gandhi National Fellowship for
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ UÉjÉÉå ST Students _
ºÉcɪÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉÉÒ
0 0 0 0 0 0 ´É MÉÉÆvÉÉÒ
+ÉxÉÖnÉxÉ - 08.06.31 Grants-in-aid-General
®É]ÅÉÒªÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ
0 0 0 0 0 0 {ÉEäãÉÉäÉʶÉ{É
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ 08.06.34 Scholarships
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
0 0 0 0 0 0 08.06.35 Grants for creation of capital assets
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
=iBÉßE]/=SSÉ 07 Scheme of Institutes of Excellence/
gÉähÉÉÒ BÉEä Top Class Education
ÉʶÉFÉÉ
ºÉcɪÉiÉÉ
0 0 0 0 0 0 ºÉƺlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ-
+ÉxÉÖnÉxÉ 08.07.31 Grants-in-aid-General
ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ
###
0 ###
0 ###
0 ###
0 ###
0 0 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ 08.07.34 Scholarships
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
0 0 0 0 0 0 08.07.35 Grants for creation of capital assets
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
ÉʴɶÉäÉ °ô{É ºÉä
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEàÉVÉÉä® 08 Development of Particularly
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÚc Vulnerable Tribal Group (PTGs)
({ÉÉÒ]ÉÒVÉÉÒ) BÉEÉ
ºÉcɪÉiÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEɺÉ
45000 0 54000 0 54000 0 +ÉxÉÖnÉxÉ - 08.08.31 Grants-in-aid-General
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
0 0 0 0 0 0 08.08.35 Grants for creation of capital assets
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ UÉjÉÉå 09 Pre-Matric scholarship for ST
cäiÉÖ |ÉÉÒ- students
àÉèÉÊ]ÅBÉE
ºÉcɪÉiÉÉ UÉjÉ
0 0 0 0 0 0 +ÉxÉÖnÉxÉ - 08.09.31 Grants-in-aid-General
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
0 0 0 0 0 0 08.09.35 Grants for creation of capital assets
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
अननुसयवचत जनजरवत कने बचद कक वरकर कने वलए 10 Umbrella Scheme for Education of
असंबबलर यशोजनर-पररसवनक वयय ST Children - Administrative
Expenses

0 0 40000 0 0 0 PÉ®äãÉÚ ªÉÉjÉÉ 08.10.11 Domestic Travel Expenses


BªÉªÉ
0 0 0 0 0 0 ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ 08.10.12 Foreign Travel Expenses
BªÉªÉ
0 0 40000 0 5000 0 BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 08.10.13 Office Expenses

0 0 80000 0 0 0 BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE 08.10.28 Professional Services


ºÉä´ÉÉAÆ
0 ###
0 20000 0 0 0 +ÉxªÉ |É£ÉÉ® 08.10.50 Other Charges

ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 7
No.89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
( ` cVÉÉ® àÉå)

( ` in thousands )
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
Actuals, Budget Estimate, Revised Estimate, Budget Estimate,
2014-15 2015-16 2015-16 2016-17
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ
Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
11 Scheme under Tribal Sub-Plan
जनजरतपीय उपयशोजनर कने तहत यशोजनर-
-Administrative Expenses
पररसवनक वयय

0 0 15000 0 0 0 PÉ®äãÉÚ ªÉÉjÉÉ 08.11.11 Domestic Travel Expenses 0 0 0


BªÉªÉ
0 0 10000 0 0 0 ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ 08.11.12 Foreign Travel Expenses 0 0 0
BªÉªÉ
200 0 20000 0 0 0 BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 08.11.13 Office Expenses 17500 0 17500
0 0 3000 0 0 0 BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE 08.11.28 Professional Services 2500 0 2500
ºÉä´ÉÉAÆ
0 0 72000 0 0 0 +ÉxªÉ |É£ÉÉ® 08.11.50 Other Charges 0 0 0
12 Scheme under Proviso to Article
ससंववधिरन कने अननुचछनेद 275(1) कने परसंतनुक 275(1)of the Constitution-
कने तहत यशोजनर-पररसवनक वयय Administrative Expensses

2200 0 15000 0 1000 0 PÉ®äãÉÚ ªÉÉjÉÉ 08.12.11 Domestic Travel Expenses 0 0 0


BªÉªÉ
0 0 10000 0 0 0 ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ 08.12.12 Foreign Travel Expenses 0 0 0
BªÉªÉ
9500 0 20000 0 2500 0 BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 08.12.13 Office Expenses 45000 0 45000
0 0 3000 0 1500 0 BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE 08.12.28 Professional Services 2500 0 2500
ºÉä´ÉÉAÆ
0 0 82000 0 0 0 +ÉxªÉ |É£ÉÉ® 08.12.50 Other Charges 2500 0 2500
13 National Fellowship and Scholarship
अननुसयवचत जनजरतपीय ववदरवरर्शायद कक उच वरकर कने for Higher Education of ST students
वलए ररषष पीय अधयनेतरवववत व छरत्रवववत

ºÉcɪÉiÉÉ
0 0 500000 0 488100 0 +ÉxÉÖnÉxÉ - 08.13.31 Grants-in-aid-General
ºÉÉàÉÉxªÉ
###
0 ###
0 ###
0 ###
0 ###
0 0 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ 08.13.34 Scholarships
BÉÖEãÉ &
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ Total : Welfare of Scheduled
58100 0 989000 0 557100 0 70000 0 70000
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ Tribes-Education
BÉEãªÉÉhÉ- ÉʶÉFÉÉ
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ 796 Tribal Area Sub Plan (Minor Head)
={É-ªÉÉäVÉxÉÉ
(ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒÉÇ)
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 09 Welfare of Scheduled Tribes-
VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå Other Expenditure
BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ-
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ 01 Establishment of Ashram Schools in
+ÉxªÉ BªÉªÉ Tribal Sub-plan Areas
={ɪÉÉäVÉxÉÉ
FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉgÉàÉ
0 0 0 0 0 0 ºÉcɪÉiÉÉ 09.01.31 Grants-in-aid-General
ºBÉEÚãÉÉå BÉEÉÒ
+ÉxÉÖnÉxÉ -
0 0 0 0 0 0 ºlÉÉ{ÉxÉÉ
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 09.01.35 Grants for creation of capital assets
ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
8 +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉä 2016-17
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
( ` cVÉÉ® àÉå)
( ` in thousands )
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

Actuals, Budget Estimate, Revised Estimate, Budget Estimate,


2014-15 2015-16 2015-16 2016-17
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå 04 Scholarship to the students of
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEä Scheduled Tribes for Studies abroad
ÉÊãÉA
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
9900 0 10000 0 7200 0 VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
ºÉcɪÉiÉÉ 09.04.31 Grants-in-aid-General
UÉjÉÉå BÉEÉä UÉjÉ-
+ÉxÉÖnÉxÉ
´ÉßÉÊkÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ
0 0 0 0 0 0 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ 09.04.34 Scholarships

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 05 Grant-in aid to NGOs for STs


VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå including Coaching and Allied
BÉEä ÉÊãÉA MÉè®- Scheme and Award for exemplary
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ service
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä
ºÉcɪÉiÉÉ
445000 0 0 0 0 0 +ÉxÉÖnÉxÉ,
ºÉcɪÉiÉÉ 09.05.31 Grants-in-aid-General
+ÉxÉÖnÉxÉ -
0 0 0 0 0 0 ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 09.05.35 Grants for creation of capital assets
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 06 Research Information & Mass
ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ VÉxÉ Education,Tribal Festivals and
ÉʶÉFÉÉ, others
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
1100 0 30000 0 30000 0 iªÉÉècÉ®
ववजरपन एवसं पचरर A´ÉÆ 09.06.26 Advertising and Publicity
+ÉxªÉ

24500 0 33400 0 33400 0 ºÉcɪÉiÉÉ 09.06.31 Grants-in-aid-General


+ÉxÉÖnÉxÉ -
22200 0 38600 0 38600 0 ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉxªÉ |É£ÉÉ® 09.06.50 Other Charges

0 0 0 0 0 0 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 09.00.35 Grants for creation of capital assets


{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ A 07 Monitoring and Evaluation
´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
0 0 5000 0 2500 0 ºÉcɪÉiÉÉ 09.07.31 Grants-in-aid-General
+ÉxÉÖnÉxÉ -
23000 0 35000 0 17500 0 +ÉxªÉ |É£ÉÉ®
ºÉÉàÉÉxªÉ 09.07.50 Other Charges
ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 9
No 89.- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
( ` cVÉÉ® àÉå)
( ` in thousands )
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
Actuals, Budget Estimate, Revised Estimate, Budget Estimate,
2014-15 2015-16 2015-16 2016-17
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ
Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
BÉEàÉ ºÉÉFÉ®iÉÉ 08 Strengthening of Education among
´ÉÉãÉä ÉÊVÉãÉÉå àÉå ST Girls in Low Literacy Districts
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
350000 0 0 0 0 0 ãɽÉÊBÉEªÉÉå
ºÉcɪÉiÉÉ àÉå 09.08.31 Grants-in-aid-General
ÉʶÉFÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ-
0 0 0 0 0 0 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ
09.08.35 Grants for creation of capital assets
ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ 09 Vocational Training in Tribal Areas
cäiÉÖ
FÉäjÉÉå +ÉxÉÖnÉxÉ
àÉå BªÉÉ
27000 0 0 0 0 0 ´ÉºÉÉÉʪÉBÉE
ºÉcɪÉiÉÉ | 09.09.31 Grants-in-aid-General
ÉÉʶÉFÉhÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ -
0 0 0 0 0 0 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 09.09.35 Grants for creation of capital assets
ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
10 World Bank Project - "Improving
cäiÉÖ
ववशव +ÉxÉÖnÉxÉ
बबक कक पररयशोजनर "जनजरतपीय कनेत्रद मम ववकरस
Development Programmes in the
करयर्शाकमद कशो सनुधिररनने"
Tribal Areas"
100 0 2000 0 600 0 PÉ®äãÉÚ ªÉÉjÉÉ 09.10.11 Domestic Travel Expenses
BªÉªÉ
0 0 7500 0 0 0 ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ 09.10.12 Foreign Travel Expenses
200 0 1600 0 600 0 BªÉªÉ
BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 09.10.13 Office Expenses
0 0 800 0 700 0 |ÉBÉEɶÉxÉ 09.10.16 Publications
1400 0 2000 0 2000 0 +ÉxªÉ | 09.10.20 Other Administrative Expenditure
ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE
3900 0 6000 0 6000 0 BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE 09.10.28 Professional Services
BªÉªÉ
0 0 100 0 100 0 ºÉä´ÉÉAÆ
+ÉxªÉ |É£ÉÉ® 09.10.50 Other Charges
12 Grant-in-aid to Voluntary
अननुसयवचत जनजरवतयद कने कल्यरण कने वलए करम
Organisation working for the welfare
करनने वरलने स्वबवचछक ससंगठनद कशो सहरयतर अननुदरन of Scheduled Tribes

0 0 720000 0 706500 0 ºÉcɪÉiÉÉ 09.12.31 Grants-in-aid-General


0 0 0 0 0 0 +ÉxÉÖnÉxÉ
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ - 09.12.35 Grants for creation of capital assets
ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
BÉÖEãÉ Total : Welfare of Scheduled
908300 0 892000 0 845700 0 cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
&+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ Tribes-Other Expenditure
VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå
अननु
BÉEÉ सवय चत जनजरवत कनेBÉEãªÉÉhÉ-
बचद कने वलए असंबबलर 11 Umbrella Scheme for Education of
यशोजनर
+ÉxªÉ BªÉªÉ ST Children
185400 0 11000 0 11000 0 ºÉcɪÉiÉÉ 11.00.31 Grants-in aid-General
+ÉxÉÖnÉxÉ
50000 0 50000 0 50000 0 -ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ (| 11.00.35 Grants for creation of capital assets
É£ÉÉÉÊ®iÉ)
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
0 0 0 0 0 छरत्रवव
cäiÉÖ वतयरसं +ÉxÉÖnÉxÉ 11.00.34 Scholarships
235400 0 61000 0 61000 0 Total - Umbrella Scheme for
BÉÖEãÉ­ &­अननुसयवचत जनजरवत कने बचद
कने वलए असंबबलर यशोजनर Education of ST Children

10
+ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉä 2016-17
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
Actuals, Budget Estimate, Revised Estimate, Budget Estimate,
2014-15 2015-16 2015-16 2016-17
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ
Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total

जनजरतपीय ससंस्ररन 12 Tribal Institutions

जनजरतपीय उत्परदद/उपज कने ववपणन और ववकरस 01 Institutional support for


कने वलए ससंस्ररगत सहयशोग कर कनु ल Development and Marketing of
Tribal Products/Produce
ºÉcɪÉiÉÉ­
+ÉxÉÖnÉxÉ­ -­ 12.01.31 Grants-in-aid-General 112000 0 112000
ºÉÉàÉÉxªÉ
वनेतन सहरयतर अननुदरन 12.01.36 Grants-in-aid-Salaries 278000 0 278000
Total of Institutional support for
Development and Marketing of
जनजरतपीय उत्परदद/उपज कने ववपणन और
ववकरस कने वलए ससंस्ररगत सहयशोग कर कनु ल Tribal Products/Produce 390000 0 390000

जनजरतपीय अननुससंधिरन ससंस्ररन कने वलए समरर्शान 02 Support to Tribal Research


Institutes
ºÉcɪÉiÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ - 12.02.31 Grants-in-aid-General 10000 0 10000
ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ Grants for creation of capital assets
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
12.02.35 0 0 0
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
Total of Support to Tribal Research
जनजरतपीय अननुससंधिरन ससंस्ररन कने वलए समरर्शान कर
कनु ल Institutes 10000 0 10000

जनजरतपीय ससंस्ररन कर कनु ल Total of Tribal Institutions 400000


### ###
0 400000

अननुसयवचत जनजरवतयद कने ववकरस कने वलए असंबनेलर 13 Umbrella Scheme for
यशोजनर:­वनबसंधिनु कल्यरण यशोजनर Development of STs: Van Bandhu
Kalyan Yojana

ÉʴɶÉäÉ °ô{É ºÉä 01 Development of Particularly


BÉEàÉVÉÉä® Vulnerable Tribal Groups (PVTGs)
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÚc
ºÉcɪÉiÉÉ
({ÉÉÒ]ÉÒVÉÉÒ) BÉEÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ -
ºÉÉàÉÉxªÉ 13.01.31 Grants-in-aid-General 20000 0 20000
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉå
BÉEä ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ
13.01.35 Grants for creation of capital assets 0 0 0
+ÉxÉÖnÉxÉ
Total of PVTGs
20000
### ###
0 20000

ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãɪÉ
11
No 89.- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ


ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
Actuals, Budget Estimate, Revised Estimate, Budget Estimate,
2014-15 2015-16 2015-16 2016-17
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ
Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total

02 Aid to Voluntary Organisations


working for the welfare of
अननुसयवचत जनजरवतयद कने कल्यरण कने वलए करम Scheduled Tribes
करनने वरलने स्वबवचछक ससंगठनद कशो सहरयतर अननुदरन

ºÉcɪÉiÉÉ 13.02.31 Grants-in-aid-General 1150000 0 1150000


+ÉxÉÖnÉxÉ -
ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 13.02.35 Grants for creation of capital assets 0 0 0
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
å BÉEä ºÉßVÉxÉ Total of Aid to Voluntary
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
अननुस यव चत जनजरवतयद कने कल्यरण कने वलए करम करनने Organisations working for the
वरलने स्वबव चछक ससंग ठनद कशो सहरयतर अननुद रन कर कनु ल 1150000
### ###
0 1150000
welfare of Scheduled Tribes

ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ A 03 Monitoring and Evaluation


´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ºÉcɪÉiÉÉ 13.03.31 Grants-in-aid-General 45000 0 45000
+ÉxÉÖnÉxÉ -
ºÉÉàÉÉxªÉ

+ÉxªÉ |É£ÉÉ® 13.03.50 Other Charges 35000 0 35000

ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ A Total of Monitoring and Evaluation


´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 80000
### ###
0 80000
कर कनु ल
ववशव बबक कक पररयशोजनर "जनजरतपीय कनेत्र द मम 04 World Bank Project - "Improving
ववकरस करयर्शाक मद कशो सनुधि ररनने" Development Programmes in the
Tribal Areas"

PÉ®äãÉÚ ªÉÉjÉÉ 13.04.11 Domestic Travel Expenses 0 0 0


BªÉªÉ
ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ 13.04.12 Foreign Travel Expenses 0 0 0
BªÉªÉ
BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 13.04.13 Office Expenses 0 0 0

|ÉBÉEɶÉxÉ 13.04.16 Publications 0 0 0


+ÉxªÉ | 13.04.20 Other Administrative Expenditure 0 0 0
ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE
BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE
BªÉªÉ 13.04.28 Professional Services 3900 0 3900
ºÉä´ÉÉAÆ
+ÉxªÉ |É£ÉÉ® 13.04.50 Other Charges 0 0 0

Total of World Bank Project 3900


### ###
0 3900

12
+ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉä 2016-17
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
Actuals, Budget Estimate, Revised Estimate, Budget Estimate,
2014-15 2015-16 2015-16 2016-17
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ
Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total

05 Minimum Support Price for Minor


लघनु वन उत्परद कने वलए न्यय न तम समरर्शान मयल् य Forest Produce (MSP for MFP)
(एमएफपपी कने वलए एमएसपपी)

ºÉcɪÉiÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ - 13.05.31 Grants-in-aid-General 270000 270000
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
13.05.35 Grants for creation of capital assets 200000 200000
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
वनेतन सहरयतर अननुदरन
13.05.36 Grants-in-aid-Salaries 0 0

एमएफपपी कने वलए एमएसपपी कर कनु ल Total of MSP for MFP 470000 0 470000
ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ VÉxÉ
06 Tribal Festivals,Research
ÉʶÉFÉÉ, information and mass Education
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
iªÉÉècÉ® A´ÉÆ
ववजरपन एवसं पचरर 13.06.26 Advertising and Publicity 20000 0 20000

ºÉcɪÉiÉÉ 13.06.31 Grants-in-aid-General 20000 0 20000


+ÉxÉÖnÉxÉ -
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ 13.06.35 Grants for creation of capital assets 0 0 0
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
å BÉEä|É£ÉÉ®
+ÉxªÉ ºÉßVÉxÉ 13.06.50 Other Charges 133900 0 133900
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ

जनजरतपीय त्यशोहरर और अननुससंधिरन सयचनर और जन Total of Tribal Festivals,Research


वरकर कर कनु ल 173900
### ###
0 173900
information and mass Education

Total of Umbrella Scheme for 1897800


### ###
0 1897800
कनु ल -अननुसयवचत जनजरवतयद कने ववकरस कने वलए Development of STs: Van Bandhu
असंबनेलर यशोजनर:­वनबसंधिनु कल्यरण यशोजनर Kalyan Yojana
14 Umbrella Scheme for
अननुसयवचत जनजरवतयद कने ववकरस कने वलए असंबनेलर Development of STs: Tribal
यशोजनर: जनजरतपीय वरकर
Education

अननुसवय चत जनजरवत कने बचद कने वलए असंबबलर Umbrella Scheme for Education
यशोजनर
01 of ST Children
ºÉcɪÉiÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ
14.01.31 Grants-in aid-General 0 0 0
-ºÉÉàÉÉxªÉ (|
É£ÉÉÉÊ®iÉ)
छरत्रवववतयरसं 14.01.34 Scholarship 0 0 0
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
14.01.35 Grants for creation of capital assets 0 0 0
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
कनु ल - अननुसयवचत जनजरवत कने बचद कने वलए Total Umbrella Scheme for
असंबबलर यशोजनर Education of ST Children 0 0 0

ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãɪÉ
13
No 89.- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ


ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
Actuals, Budget Estimate, Revised Estimate, Budget Estimate,
2014-15 2015-16 2015-16 2016-17

ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total

02 Umbrella Scheme for Education


अननुसयवचत जनजरवत कने बचद कक वरकर कने वलए of ST Children - Administrative
असंबबलर यशोजनर-पररसवनक वयय Expenses

PÉ®äãÉÚ ªÉÉjÉÉ
14.02.11 Domestic Travel Expenses 10000 0 10000
BªÉªÉ
ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ
14.02.12 Foreign Travel Expenses 0 0 0
BªÉªÉ
BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ
14.02.13 Office Expenses 10000 0 10000

BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE
14.02.28 Professional Services 10000 0 10000
ºÉä´ÉÉAÆ

+ÉxªÉ |É£ÉÉ® 14.02.50 Other Charges 20000 0 20000

Total Umbrella Scheme for 50000


### ###
0 50000
कनु ल - अननुसयवचत जनजरवत कने बचद कक वरकर कने Education of ST Children -
वलए असंबलब र यशोजनर-पररसवनक वयय Administrative Expenses
03 National Fellowship and
अननुसयवचत जनजरवत कने छरत्रद कक उचतर वरकर कने Scholarship for Higher Education
वलए ररषष पीय अधयनेतरवववत और छरत्रवववत of ST Students

ºÉcɪÉiÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ - 14.03.31 Grants-in-aid-General 0 0 0
ºÉÉàÉÉxªÉ

UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ 14.03.34 Scholarship 500000 0 500000


Total National Fellowship and 500000
### ###
0 500000
कनु ल - अननुस वय चत जनजरवत कने छरत्रद कक उचतर Scholarship for Higher Education of
वरकर कने वलए ररषष पीय अधयनेत रववव त और छरत्रववव त ST Students

ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå 04 Scholarship to the ST students


+ÉvªÉªÉxÉ BÉEä for Studies abroad
ÉÊãÉA
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
ºÉcɪÉiÉÉ 14.04.31 Grants-in-aid-General 10000 0 10000
+ÉxÉÖnÉxÉ -
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ 14.04.34 Scholarship 0 0 0
Total Scholarship to the ST 10000
### ###
0 10000
students for Studies abroad
Total of Umbrella Scheme for 560000
### ###
0 560000
कनु ल - अननुसयवचत जनजरवतयद कने ववकरस कने वलए Development of STs: Tribal
असंबनेलर यशोजनर: जनजरतपीय वरकर
Education
कनु ल - àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
1582600 60300 2697000 90700 2046300 72000 Total - Major Head "2225" 2927800
### 85400
### 3013200
ÞÞÞÞÞ2225Þ

14 +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉä 2016-17


DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
( ` cVÉÉ® àÉå)
( ` in thousands )
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
Actuals, Budget Estimate, Revised Estimate, Budget Estimate,
2014-15 2015-16 2015-16 2016-17
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ
Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
{ÉÚ´ÉÉækÉ® 2552 North Eastern Areas
FÉäjÉ ( ®ÉVɺ´É) (Revenue) - (Major Head)
- (={É
( àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒ
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒ 00 (Sub Major head)
ÉÇ)
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ 796 Tribal Area Sub Plan (Minor Head)
={É-ªÉÉäVÉxÉÉ
(ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒÉÇ)
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 39 Welfare of Scheduled Tribes-
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ Education
BÉEãªÉÉhÉ- ÉʶÉFÉÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 01 Research Information & Mass
ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ VÉxÉ Education,Tribal Festival and others
ÉʶÉFÉÉ,VÉxÉVÉÉiÉÉ
ºÉcɪÉiÉÉ
ÒªÉ iªÉÉècÉ® iÉlÉÉ
0 0 10000 0 10000 0 +ÉxÉÖnÉxÉ
+ÉxªÉ - 39.01.31 Grants-in-aid-General
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
0 0 0 0 0 0 39.01.35 Grants for creation of capital assets
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEÉäÉËSÉMÉ A´ÉÆ 02 Grant-in aid to NGOs for STs
ºÉà¤Ér ªÉÉäVÉxÉÉ including Coaching and Allied
iÉlÉÉ Scheme and Award for exemplary
+ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ service
ºÉä´ÉÉ
ºÉcɪÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
0 0 0 0 0 0 {ÉÖ®ºBÉEÉ®
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÉÊciÉ- 39.02.31 Grants-in-aid-General
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå
+ÉxɺÉÚÉÊSÉiÉ
0 0 0 0 0 0 39.02.35 Grants for creation of capital assets
å BÉEä ÉÊãÉA
BÉEä ºÉßVÉxÉMÉè®-
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ UÉjÉÉå
BÉEä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊãÉA 03 Scheme of PMS, Book Bank and
àÉèÉÊ]ÅBÉEÉäkÉ®
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä UÉjÉ Upgradation of Merit of ST Students
´ÉßÉÊkÉ,
ºÉcɪÉiÉÉ {ÉÖºiÉBÉE
¤ÉéBÉE iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ
=xxɪÉxÉ BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉcɪÉiÉÉ
0 0 0 0 0 0 +ÉxÉÖnÉxÉ - 39.03.31 Grants-in-aid-General
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ UÉjÉÉå
Pre-Matric scholarship for ST
cäiÉÖ |ÉÉÒ- 04
students
àÉèÉÊ]ÅBÉE UÉjÉ
ºÉcɪÉiÉÉ
´ÉßÉÊkÉ
0 0 0 0 0 0 +ÉxÉÖnÉxÉ - 39.04.31 Grants-in-aid-General
ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 05 Scheme of Hostels for ST Girls and
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ Boys
ºÉcɪÉiÉÉ
ãɽÉÊBÉEªÉÉå iÉlÉÉ
0 0 0 0 0 0 +ÉxÉÖnÉxÉ
ãɽBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA- 39.05.31 Grants-in-aid-General
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ
UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
0 0 0 0 0 0 ªÉÉäVÉxÉÉ 39.05.35 Grants for creation of capital assets
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ 06 Rajiv Gandhi National Fellowship for
UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
®ÉVÉÉÒ´É ST Students
0 0 0 0 0 0 MÉÉÆvÉÉÒ
ºÉcɪÉiÉÉ 39.06.31 Grants-in-aid-General
+ÉxÉÖnÉxÉ -

ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 15
No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

( ` cVÉÉ® àÉå)
( ` in thousands )

´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ


ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
Actuals, Budget Estimate, Revised Estimate, Budget Estimate,
2014-15 2015-16 2015-16 2016-17
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ
Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
BÉEàÉ ºÉÉFÉ®iÉÉ 07 Strengthening of Education among
´ÉÉãÉä ÉÊVÉãÉÉå àÉå ST Girls in Low Literacy Districts
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
0 0 0 0 0 0 ºÉcɪÉiÉÉ 39.07.31 Grants-in-aid-General
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ -
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
0 0 0 0 0 0 ºÉÉàÉÉxªÉ 39.07.35 Grants for creation of capital assets
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ 08 Establishment of Ashram
FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉgÉàÉ Schools in Tribal Sub-Plan Areas
ºBÉEÚãÉÉå BÉEÉÒ
0 0 0 0 0 0 ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ºÉcɪÉiÉÉ 39.08.31 Grants-in-aid-General
+ÉxÉÖnÉxÉ -
0 0 0 0 0 0 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ 39.08.35 Grants for creation of capital assets
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
å BÉEä
BÉEàÉVÉÉä® ºÉßVÉxÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ 09 Development of Particularly
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÚc
Vulnerable Tribal Groups (PTGs)
({ÉÉÒ]ÉÒVÉÉÒ) BÉEÉ
0 0 40000 0 40000 0 ºÉcɪÉiÉÉ 39.09.31 Grants-in-aid-General
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ -
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉå
ºÉÉàÉÉxªÉ
0 ###
0 ###
0 ###
0 0 0 39.09.35 Grants for creation of capital assets
BÉEä ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ
+ÉxÉÖnÉxÉ
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
FÉäjÉÉå àÉå BªÉÉ
10 Vocational Training in Tribal Areas
´ÉºÉÉÉʪÉBÉE |
ÉÉʶÉFÉhÉ
ºÉcɪÉiÉÉ
0 0 0 ###
0 0 0 +ÉxÉÖnÉxÉ - 39.10.31 Grants-in-aid-General
ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
0 ###
0 ###
0 ###
0 0 0 39.10.35 Grants for creation of capital assets
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
ãÉPÉÖ ´ÉxÉ =i{ÉÉn 11 Grants-in aid to State Tribal
BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ Development Cooperative
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ Corporations for Minor Forest
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ Produce
ºÉcɪÉiÉÉ
0 0 0 0 0 0 ´ÉBÉEɺÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ- 39.11.31 Grants-in-aid-General
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
0 0 0 0 0 0 39.11.35 Grants for creation of capital assets
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
12 Grant-in-aid to Voluntary
अननुस यव चत जनजरवतयद कने कल्यरण कने वलए करम Organisation working for the welfare
करनने वरलने स्वबव चछक ससंग ठनद कशो सहरयतर अननुद रन of Scheduled Tribes

0 0 50000 0 50000 0 ºÉcɪÉiÉÉ 39.12.31 Grants-in-aid-General


{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ -
0 0 0 0 0 0 {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ 39.12.35 Grants for creation of capital assets
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
Total : Welfare of Scheduled
0 ###
0 100000
### ###
0 100000
### 0 VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ
Tribes- Education
BÉEãªÉÉhÉ-
16 +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉä 2016-17
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
( ` cVÉÉ® àÉå)

( ` in thousands )
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
Actuals, Budget Estimate, Revised Estimate, Budget Estimate,

2014-15 2015-16 2015-16 2016-17

ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total

अननुसवय चत जनजरवत कने बचद कने वलए असंबबलर Umbrella Scheme for Education of
यशोजनर
50 ST Children
ºÉcɪÉiÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ
0 0 1875200 0 1875200 0 50.00.31 Grants-in aid-General
-ºÉÉàÉÉxªÉ (|
É£ÉÉÉÊ®iÉ)
0 0 0 0 0 0 छरत्रववव तयरसं 50.00.34 Scholarships
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
0 0 200000 0 200000 0 å BÉEä ºÉßVÉxÉ
50.00.35 Grants for creation of capital assets
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ Total Umbrella Scheme for
कनु ल - अननुसयवचत जनजरवत कने बचद कने वलए
0 0 2075200 0 2075200 0 असंबबलर यशोजनर Education of ST Children

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 81 Welfare of Scheduled Tribes- Grants


VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå under proviso to Article 275 (1) of
BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- the Constitution
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå
+ÉxÉÖSUän 275(1) 01 Scheme under Tribal Sub-Plan
BÉEä
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
{É®ÆiÉÖBÉE
0 0 1100000 0 600000 0 ºÉcɪÉiÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 81.01.31 Grants-in aid-General 525000 0 525000
+ÉxÉÖnÉxÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ
-ºÉÉàÉÉxªÉ
0 0 150000 0 150000 0 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 81.01.35 Grants for creation of capital assets 225000 0 225000
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
å BÉEä ºÉßVÉxÉBÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ 02 Scheme under Proviso to Article 275
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
+ÉxÉÖSUän 275(1) (1) of the Constitution:
BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE
0 0 100000 0 100000 0 ºÉcɪÉiÉÉ 81.02.31 Grants-in aid-General 398000 0 398000
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
-ºÉÉàÉÉxªÉ
0 0 1267000 0 1267000 0 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 81.02.35 Grants for creation of capital assets 1592000 0 1592000
BÉÖEãÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
0 0 2617000 0 2117000 0 VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå Total-Welfare of Scheduled 2740000
### ###
0 2740000
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- Tribes- Grants under proviso to
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä Article 275 (1) of the Constitution
+ÉxÉÖSUän 275(1)
BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ

ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 17
No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
( ` cVÉÉ® àÉå)

( ` in thousands )

´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ


ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
Actuals, Budget Estimate, Revised Estimate, Budget Estimate,

2014-15 2015-16 2015-16 2016-17

ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total

जनजरतपीय ससंस्ररन 82 Tribal Institutions

01 Support to Tribal Research


जनजरतपीय अननुससंधिरन ससंस्ररन कने वलए समरर्शान
Institutes
ºÉcɪÉiÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ - 82.01.31 Grants-in-aid-General 10000 0 10000
ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ Grants for creation of capital assets
82.01.35 0 0 0
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ Total of Support to Tribal Research
कनु ल -जनजरतपीय अननुससंधिरन ससंस्ररन कने वलए
समरर्शान Institutes 10000
### ###
0 10000

83 Umbrella Scheme for


अननुसयवचत जनजरवतयद कने ववकरस कने वलए असंबनेलर Development of STs: Van Bandhu
यशोजनर:­वनबसंधिनु कल्यरण यशोजनर Kalyan Yojana
ÉʴɶÉäÉ °ô{É ºÉä 01 Development of Particularly
BÉEàÉVÉÉä® Vulnerable Tribal Groups (PVTGs)
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÚc
({ÉÉÒ]ÉÒVÉÉÒ) BÉEÉ
ºÉcɪÉiÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEɺÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ - 83.01.31 Grants-in-aid-General 40000 0 40000
ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉå
BÉEä ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ
83.01.35 Grants for creation of capital assets 0 0 0
+ÉxÉÖnÉxÉ
Total of PVTGs 40000
### ###
0 40000
02 Aid to Voluntary Organisations
अननुसयवचत जनजरवतयद कने कल्यरण कने वलए करम करनने working for the welfare of
वरलने स्वबवचछक ससंगठनद कशो सहरयतर अननुदरन
Scheduled Tribes
ºÉcɪÉiÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ - 83.02.31 Grants-in-aid-General 50000 0 50000
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ 83.02.35 Grants for creation of capital assets 0 0 0
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
कनु ल -अननुसयवचत जनजरवतयद कने कल्यरण कने वलए Total of Aid to Voluntary
करम करनने वरलने स्वबवचछक ससंगठनद कशो सहरयतर Organisations working for the
अननुदरन
welfare of Scheduled Tribes 50000
### ###
0 50000

Total of Umbrella Scheme for 90000


### ###
0 90000
कनु ल - अननुस यव चत जनजरवतयद कने ववकरस कने वलए
Development of STs: Van Bandhu
असंबलने र यशोजनर: वनबसंधि नु कल्यरण यशोजनर
Kalyan Yojana

18 +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉä 2016-17


DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
( ` cVÉÉ® àÉå)

( ` in thousands )

´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ


ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
Actuals, Budget Estimate, Revised Estimate, Budget Estimate,

2014-15 2015-16 2015-16 2016-17

ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total

84 Umbrella Scheme for


अननुसवय चत जनजरवतयद कने ववकरस कने वलए Development of STs: Tribal
असंबनेलर यशोजनर:­जनजरतपीय वरकर Education

अननुसवय चत जनजरवत कने बचद कने वलए असंबबलर Umbrella Scheme for Education
यशोजनर
01 of ST Children
ºÉcɪÉiÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ
84.01.31 Grants-in aid-General 1600000 0 1600000
-ºÉÉàÉÉxªÉ (|
É£ÉÉÉÊ®iÉ)
छरत्रवववतयरसं 84.01.34 Scholarship 0 0 0
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
84.01.35 Grants for creation of capital assets 50000 0 50000
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
Total Umbrella Scheme for
कनु ल - अननुसयवचत जनजरवत कने बचद कने वलए Education of ST Children
असंबबलर यशोजनर
1650000 0 1650000

BÉÖEãÉ -àÉÖJªÉ
0 0 4792200
### 0 4292200 0 Total--Major Head, 2552 4490000
### ###
0 4490000
¶ÉÉÒÉÇ, 2552

ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 19
No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
( ` cVÉÉ® àÉå)
( ` in thousands )
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
Actuals, Budget Estimate, Revised Estimate, Budget Estimate,

2014-15 2015-16 2015-16 2016-17

ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå 3601 Grants-in aid to State


BÉEÉä ºÉcɪÉiÉÉ Governments (Major Head)
+ÉxÉÖnÉxÉ (àÉÖJªÉ
¶ÉÉÒÉÇ)
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ 01 Non-Plan Grants :
+ÉxÉÖnÉxÉ
(={É-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ) (Sub-Major Head)

VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ 796 Tribal Area Sub Plan (Minor Head)


={É-ªÉÉäVÉxÉÉ
(ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒÉÇ)
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEÉ
BÉEãªÉÉhÉ- ºÉÆÉÊ 01 Welfare of Scheduled Tribes- Grants
´ÉvÉÉxÉ BÉEä under proviso to Article 275 (1) of
+ÉxÉÖSUän 275(1) the Constitution
BÉEä
+ÉxÉÖSUän{É®ÆiÉÖBÉE
275(1)
BÉEä
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ 01 Grants to Assam Government under
+ÉxÉÖnÉxÉ
{É®ÆiÉÖBÉE BÉEä clause (a) of the second proviso to
JÉÆb (BÉE) BÉEä Article 275(1)of the Constitution
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ɺÉàÉ (Charged)
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉää
ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
0 0 ###
0 1400 0 0 -ºÉÉàÉÉxªÉ (|
01.01.31 Grants-in aid-General (Charged) ###
0 1400 1400
É£ÉÉÉÊ®iÉ)
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
0 0 0 0 0 0 {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉå 0 0 0
01.01.35 Grants for creation of capital assets
BÉEä ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ
BÉÖEãÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ -
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ Total-Scheduled Tribe Sub Plans
0 0 0 1400 0 0 0 1400 1400
={É-ªÉÉäVÉxÉÉ (Minor Head)
(ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒÉÇ)
0 0 0 1400 0 0 (|É£ÉÉÉÊ®iÉ) (Charged) 0 1400 1400

®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 02 Grants for State Plan schemes:


ºBÉEÉÒàÉ BÉEä (sub-Major Head)
ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
(={É-àÉÖJªÉ FÉäjÉ
¶ÉÉÒ
VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå ÉÇ) 796 Tribal Area Sub Plan (Minor Head)
={É-ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 02 Welfare of Scheduled Tribes- Grants
(ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒÉÇ) BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ under proviso to Article 275 (1) of
+ÉxÉÖSUän 275(1) the Constitution
BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE
VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 01 Scheme under Tribal Sub-Plan
BÉEä
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (Charged)
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
7399900 0 7800000 0 7400900 0 -ºÉÉàÉÉxªÉ (|
ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 02.01.31 Grants-in aid-General (Charged) 8211000 0 8211000
0 0 0 0 0 0 É£ÉÉÉÊ®iÉ)
ºÉÉàÉÉxªÉ (º 02.01.31 Grants-in aid-General (Voted) 0 0 0
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
3000000 0 3330000 0 3171800 0 ´ÉÉÒBÉEßiÉ)
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉå 02.01.35 Grants for creation of capital assets 3519000 0 3519000
BÉEä ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ (Charged)
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉå
+ÉxÉÖnÉxÉ
0 0 0 0 0 0 02.01.35 Grants for creation of capital 0 0 0
BÉEä ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ
assets(Voted)
+ÉxÉÖnÉxÉ (º

20
+ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉä 2016-17
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
( ` cVÉÉ® àÉå)
( ` in thousands )
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

Actuals, Budget Estimate, Revised Estimate, Budget Estimate,


2014-15 2015-16 2015-16 2016-17

ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total

+ÉxÉÖSUän 275(1) 02 Scheme under Proviso to Article 275


BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE (1) of the Constitution: (Charged)
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ (|
2250000 0 2400000 0 2460000 0 ºÉcɪÉiÉÉ 02.02.31 Grants-in aid-General (Charged) 2392000 0 2392000
+ÉxÉÖnÉxÉ
-ºÉÉàÉÉxªÉ (|
É£ÉÉÉÊ®iÉ)
0 0 0 0 0 0 ºÉcɪÉiÉÉ 02.02.31 Grants-in aid-General (Voted) 0 0 0
+ÉxÉÖnÉxÉ-
9069900 0 9773000 0 10095800 0 ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ (º 02.02.35 Grants for creation of capital assets 9568000 0 9568000
´ÉÉÒBÉEßiÉ)
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ (Charged)
0 {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉ
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
0 0 0 0 0 02.02.35 Grants for creation of capital 0 0 0
Éå BÉEä ºÉßVÉxÉ
BÉÖEãÉ assets(Voted)
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
21719800 0 23303000 0 23128500 0 VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå Total-Welfare of Scheduled 23690000
### ###
0 23690000
BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- Tribes- Grants under proviso to
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä Article 275 (1) of the Constitution
+ÉxÉÖSUän 275(1)
BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE
BÉEä(|É£ÉÉÉÊ®iÉ)
+ÉÆiÉMÉÇiÉ
21719800 0 23303000 0 23128500 0 +ÉxÉÖnÉxÉ (Charged) 23690000 0 23690000

0 0 0 0 0 0 (º´ÉÉÒBÉEßiÉ) (Voted) 0 0 0

अननुसवय चत जनजरवत कने बचद कने वलए असंबबलर 08 Umbrella Scheme for Education of
यशोजनर ST Children

ºÉcɪÉiÉÉ 08.00.31 Grants-in aid-General (Charged)


9265300 0 8347400 0 9080400 0 +ÉxÉÖnÉxÉ
-ºÉÉàÉÉxªÉ (|
ºÉcɪÉiÉÉ 08.00.31 Grants-in aid-General (voted)
0 0 0 0 0 É£ÉÉÉÊ®iÉ)
+ÉxÉÖnÉxÉ-
ºÉÉàÉÉxªÉ (º
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 08.00.35 Grants for creation of capital
´ÉÉÒBÉEßiÉ) assets(Charged)
1084800 0 884800 0 884800 0 {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ (|
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 08.00.35 Grants for creation of capital
0 0 0 0 0 0 É£ÉÉÉÊ®iÉ)
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ assets(voted)
å BÉEä ºÉßVÉxÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ (º Total Umbrella Scheme for
कनु´ÉÉÒBÉEßiÉ)
ल - अननुसयवचत जनजरवत कने बचद कने वलए Education of ST Children
10350100 0 9232200 0 9965200 0 असंबबलर यशोजनर

ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 21
No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
( ` cVÉÉ® àÉå)
( ` in thousands )
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

Actuals, Budget Estimate, Revised Estimate, Budget Estimate,


2014-15 2015-16 2015-16 2016-17

ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total

65 Umbrella Scheme for


अननुसयवचत जनजरवतयद कने ववकरस कने वलए असंबनेलर Development of STs: Tribal
यशोजनर: जनजरतपीय वरकर Education
अननुसवय चत जनजरवत कने बचद कने वलए असंबबलर 01 Umbrella Scheme for Education of
यशोजनर ST Children

ºÉcɪÉiÉÉ 65.01.31 Grants-in aid-General (Charged)


+ÉxÉÖnÉxÉ 12692200 0 12692200
-ºÉÉàÉÉxªÉ (|
ºÉcɪÉiÉÉ
É£ÉÉÉÊ®iÉ) 65.01.31 Grants-in aid-General (voted)
+ÉxÉÖnÉxÉ- 0 0
ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ(º
65.01.35 Grants for creation of capital
å BÉEä ºÉßVÉxÉ assets(Charged) 150000 0 150000
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ (|
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ 65.01.35 Grants for creation of capital
å BÉEä ºÉßVÉxÉ assets(voted) 0 0 0
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ (º
´ÉÉÒBÉEßiÉ) Total Umbrella Scheme for
कनु ल - अननुसयवचत जनजरवत कने बचद कने वलए Education of ST Children
असंबबलर यशोजनर (Charged) 12842200 0 12842200

(Charged) 12842200
### ###
0 12842200
BÉÖEãÉ- ®ÉVªÉ (Voted) ###
0 ###
0 0
ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉ Total -- Grants for State Plan
32069900 0 32535200 0 33093700 0 BÉEä ÉÊãÉA schemes:Sub-Major Head) 36532200
### ###
0 36532200
+ÉxÉÖnÉxÉ (={É-
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ)
(|É£ÉÉÉÊ®iÉ)
32069900 0 32535200 0 33093700 0 (Charged) 36532200
### ###
0 36532200

0 0 0 0 0 0 (º´ÉÉÒBÉEßiÉ) (Voted) ###


0 ###
0 0

22 +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉä 2016-17


DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
( ` cVÉÉ® àÉå)

( ` in thousands )
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
Actuals, Budget Estimate, Revised Estimate, Budget Estimate,

2014-15 2015-16 2015-16 2016-17


ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total

BÉEäxpÉÒªÉ 03 Grants for Central Plan


ªÉÉäVÉxÉÉ Schemes (Sub Major Head)
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ
(={É-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒ
ÉÇ)
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ 796 Tribal Area Sub Plan (Minor Head)
={É-ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
(ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒÉÇ)
VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå 08 Welfare of Scheduled Tribes-
BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- Education
ÉʶÉFÉÉ (ãÉPÉÖ
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
¶ÉÉÒÉÇ) 01 Grants-in aid to State Tribal
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ Development Cooperative
´ÉBÉEÉºÉ Corporations for Minor Forest
ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉä Produce
ºÉcɪÉiÉÉ
110900 0 0 0 0 0 +ÉxÉÖnÉxÉ 08.01.31 Grants-in aid-General (Charged)
-ºÉÉàÉÉxªÉ (|
ºÉcɪÉiÉÉ
É£ÉÉÉÊ®iÉ)
0 0 0 0 0 0 08.01.31 Grants-in-aid-General (Voted)
+ÉxÉÖnÉxÉ-
ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ (º
´ÉÉÒBÉEßiÉ)
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉ
0 0 0 0 0 0 08.01.35 Grants for creation of capital
Éå BÉEä ºÉßVÉxÉ assets(Charged)
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
0 0 0 ###
0 0 0 {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉ
(|É£ÉÉÉÊ®iÉ) 08.01.35 Grants for creation of capital
Éå BÉEä ºÉßVÉxÉ assets(Voted)
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 03 Scheme of PMS Book Bank and
àÉèÉÊ]ÅBÉEÉäkÉ® Upgradation of Merit of ST
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ, Students
{ÉÖºiÉBÉE ¤ÉéBÉE
iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ
ºÉcɪÉiÉÉ
0 0 0 ###
0 ###
0 0 +ÉxÉÖnÉxÉ 08.03.31 Grants-in aid-General (Charged)
-ºÉÉàÉÉxªÉ (|
ºÉcɪÉiÉÉ
0 0 0 ###
0 0 0 É£ÉÉÉÊ®iÉ) 08.03.31 Grants-in-aid-General (Voted)
+ÉxÉÖnÉxÉ-
ÉʴɶÉäÉ °ô{É ºÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ (º
BÉEàÉVÉÉä®
´ÉÉÒBÉEßiÉ) 04 Development of Particularly
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
ºÉàÉÚc Vulnerable Tribal Group (PTGs)
ºÉcɪÉiÉÉ
786000 0 876000 0 876000 0 ({ÉÉÒ]ÉÒVÉÉÒ) BÉEÉ 08.04.31 Grants-in aid-General (Charged)
+ÉxÉÖnÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEɺÉ
ºÉcɪÉiÉÉ
-ºÉÉàÉÉxªÉ (|
0 0 0 0 0 0 +ÉxÉÖnÉxÉ-
É£ÉÉÉÊ®iÉ) 08.04.31 Grants-in-aid-General (Voted)
ºÉÉàÉÉxªÉ (º
969000 0 1203500 0 1203500 0 {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ 08.04.35 Grants for creation of capital
´ÉÉÒBÉEßiÉ)
å BÉEä ºÉßVÉxÉ assets(Charged)
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ (|
0 0 0 0 0 0 {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉ 08.04.35 Grants for creation of capital
å BÉEä ºÉßVÉxÉ assets(Voted)
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ (º

ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 23
No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

( ` in thousands )
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
Actuals, Budget Estimate, Revised Estimate, Budget Estimate,
2014-15 2015-16 2015-16 2016-17
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ
Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
FÉäjÉÉå àÉå BªÉÉ 05 Vocational Training in Tribal Areas
´ÉºÉÉÉʪÉBÉE |
ÉÉʶÉFÉhÉ
0 0 ###
0 ###
0 ###
0 0 ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 08.05.31 Grants-in aid-General (Charged)
-ºÉÉàÉÉxªÉ (|
É£ÉÉÉÊ®iÉ)
ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ-
0 0 0 0 0 0 ºÉÉàÉÉxªÉ (º 08.05.31 Grants-in-aid-General (Voted)
´ÉÉÒBÉEßiÉ)
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉ
0 0 0 0 0 0 08.05.35 Grants for creation of capital
Éå BÉEä ºÉßVÉxÉ assets(Charged)
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉ
0 0 0 0 0 0 08.05.35 Grants for creation of capital
Éå BÉEä ºÉßVÉxÉ assets(Voted)
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
लघनु वन उत्परद कने वलए न्यय न तम समरर्शान मयल् य 06 Minimum Support Price for Minor
(एमएफपपी कने वलए एमएसपपी) Forest Produce (MSP for MFP)
ºÉcɪÉiÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ 08.06.31 Grants-in aid-General (Charged)
844100 0 2500000 0 1100000 0 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
-ºÉÉàÉÉxªÉ (|
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉ
É£ÉÉÉÊ®iÉ)
0 Éå BÉEä ºÉßVÉxÉ
08.06.35 Grants for creation of capital
85900 0 170000 0 100000
assets(Charged)
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
वन बन्धध कल्ययाण ययोजनया 07 Van Bandhu Kalyan Yojana
(|É£ÉÉÉÊ®iÉ)
ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
1000000
### ###
0 2000000
### 0 1200000
### 0 -ºÉÉàÉÉxªÉ (| 08.07.31 Grants-in aid-General (Charged)
ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ-
É£ÉÉÉÊ®iÉ)
###
0 ###
0 0
### 0 ###
0 0 ºÉÉàÉÉxªÉ (º 08.07.31 Grants-in-aid-General (Voted)
´ÉÉÒBÉEßiÉ)
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉå
08.07.35 Grants for creation of capital
###
0 ###
0 0
### 0 800000
### 0 BÉEä ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ
+ÉxÉÖnÉxÉ (|
assets(Charged)
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉå
08.07.35 Grants for creation of capital
###
0 ###
0 0
### 0 ###
0 0 BÉEä ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ
+ÉxÉÖnÉxÉ (º
assets(Voted)
08 Institutional support for Development
जनजरतपीय उत्परदद/उपज कने ववपणन और ववकरस and Marketing of Tribal
कने वलए ससंस्ररगत सहयशोग
Products/Produce
ºÉcɪÉiÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ 08.08.31 Grants-in aid-General (Charged)
0 0 150000 0 50000 0
-ºÉÉàÉÉxªÉ
ºÉcɪÉiÉÉ (|
É£ÉÉÉÊ®iÉ)
+ÉxÉÖnÉxÉ- 08.08.31 Grants-in-aid-General (Voted)
0 0 0 0 0 0
ºÉÉàÉÉxªÉ (º
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉ
´ÉÉÒBÉEßiÉ) 08.08.35 Grants for creation of capital
0 0 0 0 0 0 Éå BÉEä ºÉßVÉxÉ assets(Charged)
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉ 08.08.35 Grants for creation of capital
0 0 0 0 0 0 Éå BÉEä ºÉßVÉxÉ assets(Voted)
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
3795900 0 6899500 0 5329500 0 Welfare of Scheduled Tribes-
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ Education
BÉEãªÉÉhÉ- ÉʶÉFÉÉ
3795900 0 6899500 0 5329500 0 (|É£ÉÉÉÊ®iÉ) (Charged)

0 0 0 0 0 0 (º´ÉÉÒBÉEßiÉ) (Voted)

24
+ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉä 2016-17
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
( ` cVÉÉ® àÉå)

( ` in thousands )
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
Actuals, Budget Estimate, Revised Estimate, Budget Estimate

2014-15 2015-16 2015-16 2016-17


ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
13
Welfare of Scheduled Tribes-
अननुसवय चत जनजरवतयद कर कल्यरण-वरकर-
Education-Research
अननुसधिसं रन सयचनर एवसं जनवरकर, जनजरतपीय
Information&Mass Education,Tribal
त्यशोहरर तरर अन्य
Festivals and Others

01 Research Information&Mass
अननुसधिसं रन सयचनर एवसं जनवरकर, जनजरतपीय Education,Tribal Festivals and
त्यशोहरर तरर अन्य Others
ºÉcɪÉiÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ
160000 0 270000 0 95000 0 13.01.31 Grants-in aid-General (Charged)
-ºÉÉàÉÉxªÉ
ºÉcɪÉiÉÉ (|
É£ÉÉÉÊ®iÉ)
+ÉxÉÖnÉxÉ-
0 0 0 0 0 0 13.01.31 Grants-in aid-General (voted)
ºÉÉàÉÉxªÉ (º
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉ
´ÉÉÒBÉEßiÉ) Grants for creation of capital
0 0 0 0 0 0 Éå BÉEä ºÉßVÉxÉ 13.01.35
assets(Charged)
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉ
Grants for creation of capital
0 0 0 0 0 0 Éå BÉEä ºÉßVÉxÉ 13.01.35
assets(voted)
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ

160000 0 270000 0 95000 0 Total - Welfare of Scheduled Tribes-


कनु ल - अननुसयवचत जनजरवतयद कर कल्यरण- Education-Research
वरकर-अननुससंधिरन सयचनर एवसं जनवरकर, Information&Mass Education,Tribal
जनजरतपीय त्यशोहरर तरर अन्य Festivals and Others

160000 0 270000 0 95000 0 (|É£ÉÉÉÊ®iÉ) (Charged)

0 0 0 0 0 0 (º´ÉÉÒBÉEßiÉ) (Voted)

जनजरतपीय ससंस्ररन 18 Tribal Institutions

01 Institutional support for


Development and Marketing of
जनजरतपीय उत्परदद/उपज कने ववपणन और
ववकरस कने वलए ससंस्ररगत सहयशोग कर कनु ल Tribal Products/Produce

ºÉcɪÉiÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ - 18.01.31 Grants-in-aid-General 100000 0 100000
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ
Grants for creation of capital
Éå BÉEä ºÉßVÉxÉ 18.01.35
assets(Charged)
0 0 0
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
Total of Institutional support for
जनजरतपीय उत्परदद/उपज कने ववपणन और ववकरस Development and Marketing of 100000 0 100000
कने वलए ससंस्ररगत सहयशोग कर कनु ल Tribal Products/Produce

(Charged) 100000
### ###
0 100000
(Voted) ###
0 ###
0 0

ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãɪÉ
25
No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

( ` in thousands )
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
Actuals, Budget Estimate, Revised Estimate, Budget Estimate,

2014-15 2015-16 2015-16 2016-17

ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total

02 Support to Tribal Research


जनजरतपीय अननुससंधिरन ससंस्ररन कने वलए समरर्शान Institutes
ºÉcɪÉiÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ
18.02.31 Grants-in aid-General (Charged) 190000 0 190000
-ºÉÉàÉÉxªÉ
ºÉcɪÉiÉÉ (|
É£ÉÉÉÊ®iÉ)
+ÉxÉÖnÉxÉ-
18.02.31 Grants-in aid-General (voted) 0 0 0
ºÉÉàÉÉxªÉ (º
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉ
´ÉÉÒBÉEßiÉ) Grants for creation of capital
Éå BÉEä ºÉßVÉxÉ 18.02.35
assets(Charged)
0 0 0
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉ
Grants for creation of capital
Éå BÉEä ºÉßVÉxÉ 18.02.35
assets(voted)
0 0 0
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
Total - Support to Tribal Research 190000
### ###
0 190000
जनजरतपीय अननुसधिसं रन ससंस्ररन कने वलए Institutes
समरर्शान कर कनु ल

(|É£ÉÉÉÊ®iÉ) (Charged) 190000


### ###
0 190000

(º´ÉÉÒBÉEßiÉ) (Voted) ###


0 ###
0 0
19 Umbrella Scheme for
अननुसयवचत जनजरवतयद कने ववकरस कने वलए असंबनेलर Development of STs: Van Bandhu
यशोजनर:­वनबसंधिनु कल्यरण यशोजनर Kalyan Yojana
BÉEàÉVÉÉä®
01 Development of Particularly
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÚc
ºÉcɪÉiÉÉ Vulnerable Tribal Groups (PVTGs)
({ÉÉÒ]ÉÒVÉÉÒ) BÉEÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ
19.01.31 Grants-in aid-General (Charged) 840000 0 840000
-ºÉÉàÉÉxªÉ
ºÉcɪÉiÉÉ (|
É£ÉÉÉÊ®iÉ)
+ÉxÉÖnÉxÉ-
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 19.01.31 Grants-in aid-General (voted) 0 0 0
ºÉÉàÉÉxªÉ (º
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉ
´ÉÉÒBÉEßiÉ) Grants for creation of capital
Éå BÉEä ºÉßVÉxÉ 19.01.35
assets(Charged)
1100000 0 1100000
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉ
(|É£ÉÉÉÊ®iÉ) Grants for creation of capital
Éå BÉEä ºÉßVÉxÉ 19.01.35
assets(voted)
0 0 0
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
Total -(PVTGs) 1940000
### ###
0 1940000
अननुसयवचत जनजरवतयद कने ववकरस कने वलए असंबनेलर
यशोजनर:­वनबसंधिनु कल्यरण यशोजनर कर कनु ल

(|É£ÉÉÉÊ®iÉ) (Charged) 1940000


### ###
0 1940000

(º´ÉÉÒBÉEßiÉ) (Voted) ###


0 ###
0 0

+ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉä 2016-17


26
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
( ` cVÉÉ® àÉå)
( ` in thousands )
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

Actuals, Budget Estimate, Revised Estimate, Budget Estimate

2014-15 2015-16 2015-16 2016-17

ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total

02 Minimum Support Price for Minor


लघनु वन उत्परद कने वलए न्ययनतम समरर्शान मयल्य
Forest Produce (MSP for MFP)
(एमएफपपी कने वलए एमएसपपी)
ºÉcɪÉiÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ
19.02.31 Grants-in aid-General (Charged) 1010000 0 1010000
-ºÉÉàÉÉxªÉ (|
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉ
É£ÉÉÉÊ®iÉ) Grants for creation of capital
Éå BÉEä ºÉßVÉxÉ 19.02.35
assets(Charged)
100000 0 100000
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
Total - MSP for MFP 1110000
### ###
0 1110000
लघनु वन उत्परद कने वलए न्ययनतम समरर्शान मयल्य
(एमएफपपी कने वलए एमएसपपी)­कर कनु ल

(|É£ÉÉÉÊ®iÉ) (Charged) 1110000


### ###
0 1110000

(º´ÉÉÒBÉEßiÉ) (Voted) ###


0 ###
0 0
03 Van Bandhu Kalyan Yojana
वन बन्धध कल्ययाण ययोजनया

ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 19.03.31 Grants-in aid-General (Charged) 10000 0 10000


-ºÉÉàÉÉxªÉ (|
É£ÉÉÉÊ®iÉ)
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 19.03.35 Grants for creation of capital
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉå assets(Charged) 0 0 0
BÉEä ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ
+ÉxÉÖnÉxÉ (| Total -Van Bandhu Kalyan Yojana 10000
### ###
0 10000
वन बन्धध कल्ययाण ययोजनया कया कधल
É£ÉÉÉÊ®iÉ)

(|É£ÉÉÉÊ®iÉ) (Charged) 10000


### ###
0 10000
(º´ÉÉÒBÉEßiÉ) (Voted) ###
0 ###
0 0
ªÉÉäVÉxÉÉ Total : Grants for Central Plan
3955900 0 7169500 0 5424500 0 ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä Schemes (Sub Major Head) 3350000
### ###
0 3350000
ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ
3955900 0 7169500 0 5424500 0 (|É£ÉÉÉÊ®iÉ) (Charged) 3350000
### ###
0 3350000
0 0 0 0 0 0 (º´ÉÉÒBÉEßiÉ) (Voted) ###
0 ###
0 0

ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãɪÉ
27
No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
( ` cVÉÉ® àÉå)

( ` in thousands )
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

Actuals, Budget Estimate, Revised Estimate, Budget Estimate,

2014-15 2015-16 2015-16 2016-17

ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
BÉEäxpÉÒªÉ |
ÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 04 Grants for Centrally Sponsored
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA Plan Schemes (Sub Major Head)
+ÉxÉÖnÉxÉ (={É àÉÖJªÉ
¶ÉÉÒÉÇ)
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ 796 Tribal Area Sub Plan (Minor Head)
FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ
(ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒÉÇ)
VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå
BÉEÉ 27 Welfare of Scheduled Tribes-
BÉEãªÉÉhÉ Education
-ÉʶÉFÉÉ(ãÉPÉÖ
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ 01 Establishment of Ashram School in
={ɪÉÉäVÉxÉÉ Tribal Sub Plan Areas
0 0 0 0 0 0 FÉäjÉÉå
ºÉcɪÉiÉÉ àÉå
+ÉxÉÖnÉxÉ - 27.01.31 Grants-in aid-General (Charged)
ºÉÉàÉÉxªÉ (|
0 0 0 0 0 0 É£ÉÉÉÊ®iÉ)
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 27.01.31 Grants-in-aid-General (Voted)
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉå
BÉEä ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ
0 0 0 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 27.01.35 Grants for creation of capital
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉ assets(Charged)
Éå BÉEä ºÉßVÉxÉ
0 0 0 0 0 0 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ 27.01.35 Grants for creation of capital
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉå assets(Voted)
(|É£ÉÉÉÊ®iÉ)
BÉEä ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ
0 0 0 0 0 0 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 02
27.02.31 Grant-in
Grants-in aid to NGOs(Charged)
aid-General for STs
0 0 0 0 0 0 -ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉå (|
VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå 27.02.31 including Coaching and
Grants-in-aid-General Allied
(Voted)
BÉEä ÉÊãÉA MÉè®-
BÉEä ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ Scheme and Award for exemplary
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉxÉÖnÉxÉ service
0 0 ###
0 0 0 0 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 27.02.35 Grants for creation of capital
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉå assets(Charged)
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
ºÉcɪÉiÉÉ 03 Scheme of PMS Book Bank and
BÉEä ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ UÉjÉÉå
0 0 0 0 0 0 ºÉcɪÉiÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ,(| 27.03.31 Upgradation of Merit (Charged)
Grants-in aid-General of ST
+ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEÉÒ
ÉÊVɺÉàÉå Students
+ÉxÉÖnÉxÉ
É£ÉÉÉÊ®iÉ)
àÉèÉÊ]ÅBÉEÉäkÉ® UÉjÉ
BÉEÉäÉËSÉMÉ
-ºÉÉàÉÉxªÉ A´ÉÆ(|
´ÉßÉÊkÉ, {ÉÖºiÉBÉE
0 0 0 0 0 0 ºÉcɪÉiÉÉ
ºÉà¤Ér
27.03.31 Grants-in-aid-General (Voted)
¤ÉéBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ-
+ÉÉè® BÉEÉÒ
=xxɪÉxÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ (º
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ 04 Scheme of Hostels for ST Girls and
ãɽÉÊBÉEªÉÉå
ºÉä´ÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®iÉlÉÉ Boys
ãɽBÉEÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉBÉEä

ÉÊãÉA UÉjÉÉ´ÉɺÉ
0 0 0 0 0 0 ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 27.04.31 Grants-in aid-General (Charged)
-ºÉÉàÉÉxªÉ (|
0 0 0 0 0 0 ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ-
É£ÉÉÉÊ®iÉ) 27.04.31 Grants-in-aid-General (Voted)
ºÉÉàÉÉxªÉ (º
´ÉÉÒBÉEßiÉ)
28 +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉä 2016-17
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
( ` cVÉÉ® àÉå)
( ` in thousands )
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

Actuals, Budget Estimate, Revised Estimate, Budget Estimate,


2014-15 2015-16 2015-16 2016-17

ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉå
0 ###
0 ###
0 0 0 0 27.04.35 Grants for creation of capital
BÉEä ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ
assets(Charged)
+ÉxÉÖnÉxÉ (|
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉå
0 ###
0 ###
0 0 ###
0 0 27.04.35 Grants for creation of capital
BÉEä ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ
assets(Voted)
+ÉxÉÖnÉxÉ (º
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
05 Research Information, Mass
ºÉÚSÉxÉÉ, VÉxÉ
Education,Tribal Festivals and
ÉʶÉFÉÉ,VÉxÉVÉÉiÉÉÒª
É iªÉÉècÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ
others
ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
0 ###
0 ###
0 0 0 0 -ºÉÉàÉÉxªÉ (| 27.05.31 Grants-in aid-General (Charged)
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
É£ÉÉÉÊ®iÉ)
0 ###
0 ###
0 0 0 0 {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉå 27.05.31 Grants-in-aid-General (Voted)
BÉEä ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉå
+ÉxÉÖnÉxÉ
0 ###
0 ###
0 0 0 0 27.05.35 Grants for creation of capital
BÉEä ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ
assets(Voted)
+ÉxÉÖnÉxÉ (º
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ 06 Pre-Matric scholarship for ST
UÉjÉÉå cäiÉÖ |ÉÉÒ- students
àÉèÉÊ]ÅBÉE UÉjÉ
0 ###
0 ###
0 ###
0 ###
0 0 ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 27.06.31 Grants-in aid-General (Charged)
0 0 0 0 0 0 -ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉå (| 27.06.31 Grants-in-aid-General (Voted)
BÉEä ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ
BÉÖEãÉ &
+ÉxÉÖnÉxÉ
0 0 0 0 0 0 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ Total : Welfare of Scheduled
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ Tribes-Education
0 0 0 0 0 0 BÉEãªÉÉhÉ- ÉʶÉFÉÉ (Charged)
(|É£ÉÉÉÊ®iÉ)
0 0 0 0 0 0 (º´ÉÉÒBÉEßiÉ) (Voted)

0 0 0 0 0 0 ÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ Total--Grants for Centrally


ªÉÉäVÉxÉÉ Sponsored Plan Scheme (Sub-
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä Major Head)
ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ -
0 0 0 0 0 0 (|É£ÉÉÉÊ®iÉ) (Charged)
###
0 0 0 0 0 0 (º´ÉÉÒBÉEßiÉ) (Voted)
0
BÉÖEãÉ - àÉÖJªÉ
36025800 0 39704700 1400 38518200 0 Total : Major Head "3601" 39882200 1400 39883600
¶ÉÉÒÉÇ Þ3601 Þ
36025800 0 39704700 1400 38518200 0 (|É£ÉÉÉÊ®iÉ ) (Charged) 39882200 1400 39883600
0 0 0 0 0 0 (º´ÉÉÒBÉEßiÉ ) (Voted) 0 0 0
ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãɪÉ
29
No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
( ` cVÉÉ® àÉå)
( ` in thousands )
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
Actuals, Budget Estimate, Revised Estimate, Budget Estimate,

2014-15 2015-16 2015-16 2016-17


ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ
Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total

àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
Major Head "3602"
Þ3602 Þ
ºÉÆPÉ FÉäjÉ
Grant-in aid to Union
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä Territory Governments
ºÉcɪÉiÉÉ
BÉEäxpÉÒªÉ |
+ÉxÉÖnÉxÉ
ÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ
04 Grants for Centrally Sponsored Plan
ªÉÉäVÉxÉÉ Schemes (Sub Major Head)
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ
(={É VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒ
ÉÇ) 796 Tribal Area Sub Plan (Minor Head)
FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ
(ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒÉÇ)
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 12 Welfare of Scheduled
VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå
VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå
BÉEÉ ÉÊãÉA
BÉEä BÉEãªÉÉhÉ
MÉè®-- Tribes-- Education
ÉʶÉFÉÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå 01 Grant-in aid to NGOs for STs
BÉEÉä ºÉcɪÉiÉÉ including Coaching and Allied
+ÉxÉÖnÉxÉ, Scheme and Award for exemplary
service
ÉÊVɺÉàÉå
BÉEÉäÉËSÉMÉ A
´ÉÆ ºÉà¤Ér
ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉcɪÉiÉÉ +ÉÉè®
0 0 0 0 0 +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ-
0 +ÉxÉÖnÉxÉ 12.01.31 Grants-in-aid-General
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
0 0 0 0 0 0 ºÉä´ÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉ 12.01.35 Grants for creation of capital assets
{ÉÖ®ºBÉEÉ®
Éå BÉEä ºÉßVÉxÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉÖEãÉ cèàÉÖJªÉ
0 0 0 0 0 0 cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ Total Major Head "3602"
¶ÉÉÒÉÇ Þ3602 Þ
37622000 204801 47221900 270200 44866700 BÉÖEãÉ- ®ÉVɺ´É +ÉxÉÖàÉÉxÉ
238000 Total-Revenue Sections 47300000 265000 47565000
36025800 0 39704700 1400 38518200 0 BÉÖEãÉ - |É£ÉÉÉÊ®iÉ Total-Charged 39882200 1400 39883600
1596200 204801 7517200 268800 6348500 238000 BÉÖEãÉ - º´ÉÉÒBÉEßiÉ Total-Voted 7417800 263600 7681400

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 4225 Capital Outlay on Welfare of


VÉxÉVÉÉÉÊiÉ iÉlÉÉ Scheduled Castes, Scheduled
+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä Tribes,Other Backward Classes
´ÉMÉÇ BÉEÉ and Minorities: (Major Head)
BÉEãªÉÉhÉ {É®
{ÉÚÆVÉÉÒ
ºÉÉàÉÉxªÉ (={É 80 General (Sub Major Head)
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ)
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ
={É-ªÉÉäVÉxÉÉ 796 Tribal Area Sub Plan (Minor Head)
(ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒÉÇ)

+ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉä 2016-17


30
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
( ` cVÉÉ® àÉå)
( ` in thousands )
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

Actuals, Budget Estimate, Revised Estimate, Budget Estimate,

2014-15 2015-16 2015-16 2016-17

ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 4225 Capital Outlay on Welfare of


VÉxÉVÉÉÉÊiÉ iÉlÉÉ Scheduled Castes, Scheduled
+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä Tribes,Other Backward Classes
´ÉMÉÇ BÉEÉ and Minorities: (Major Head)
BÉEãªÉÉhÉ {É®
{ÉÚÆVÉÉÒ
ºÉÉàÉÉxªÉ (={É
80 General (Sub Major Head)
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ)
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ 796 Tribal Area Sub Plan (Minor Head)
={É-ªÉÉäVÉxÉÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå
(ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒÉÇ)
BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ - 01 Welfare of Scheduled Tribes-
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ Investment in Public Sector and
Other Undertaking
+ÉxªÉ ={ɵÉEàÉÉå
®É]ÅÉÒªÉ/®ÉVªÉ
मम ÉÊxÉ´Éä¶É (ãÉPÉÖ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ
01 Support to National/state Scheduled
´ÉkÉ A´ÉÆ ÉÊ Tribes Finance and Development
´ÉBÉEÉºÉ Corporations
700000 0 700000 0 633300 ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä
0 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
+ÉɪÉÉäMÉ 01.01.54 Investment
0 0 0 0 0 0 {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ 01.01.35 Grants for creation of capital assets
Éå BÉEä ºÉßVÉxÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
जनजरतपीय ससंस्ररन 02 Tribal Institutions

®É]ÅÉÒªÉ/®ÉVªÉ 01 Support to National/state Scheduled


+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ Tribes Finance and Development
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ Corporations
´ÉkÉ A´ÉÆ ÉÊ
´ÉBÉEɺÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É 02.01.54 Investment 0 0 0
+ÉɪÉÉäMÉ BÉEÉä
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉ
02.01.35 Grants for creation of capital assets 700000 0 700000
Éå BÉEä ºÉßVÉxÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉÖEãÉ- Total : Tribal Area Sub Plans (Minor
700000 0 700000 0 633300 0 VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ Head) 700000
### ###
0 700000
={É-ªÉÉäVÉxÉÉ (ãÉPÉÖ
BÉÖEãÉ àÉÖJªÉ
700000 0 700000 0 633300 0 Total : Major Head "4225" 700000 0 700000
¶ÉÉÒÉÇ Þ4225 Þ

ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 31

No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS


( ` cVÉÉ® àÉå)
( ` in thousands )
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
Actuals, Budget Estimate, Revised Estimate, Budget Estimate,
2014-15 2015-16 2015-16 2016-17
ªÉÉäVÉxÉÉMÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉMÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ
Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total

{ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ 4552 North Eastern Areas (Capital


(àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ) Section) Major Head
.={É àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒ
00 Sub Major Head
ÉÇ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ 796 Tribal Area Sub Plan (Minor Head)
FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ
(ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒÉÇ)
VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå 01 General (Welfare of Scheduled
BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ)- Tribes) - Investment in Public Sector
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE & Other Undertaking
FÉäjÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ 01 Support to Nationa / State
´ÉkÉ A´ÉÆ ÉÊ Scheduled Tribes Finance and
Development Corporations
´ÉBÉEɺÉ
0 0 0 0 0 0 ÉÊxÉMÉàÉÉå
ÉÊxÉ´Éä¶É
BÉEÉä
01.01.54 Investment
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
0 0 0 0 0 0 {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉ
01.01.54 Grants for creation of capital assets
Éå BÉEä ºÉßVÉxÉ
BÉÖEãÉ - àÉÖJªÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
0 0 0 0 0 0 Total : Major Head "4552"
¶ÉÉÒÉÇ Þ4552 Þ
BÉÖEãÉ -
700000 0 700000 0 633300 0 Total : Capital Section 700000 0 700000
{ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ

38322000 204801 47921900 270200 45500000 238000 VÉÉä½ Total 48000000 265000 48265000
36025800 0 39704700 1400 38518200 0 |É£ÉÉÉÊ®iÉ Charged 39882200 1400 39883600
2296200 204801 8217200 268800 6981800 238000 º´ÉÉÒBÉEßiÉ Voted 8117800 263600 8381400
+ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉä 2016-17
32
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
( ` cVÉÉ® àÉå)

( ` in thousands )
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

Actuals, Budget Estimate, Revised Estimate, Budget Estimate,

2014-15 2015-16 2015-16 2016-17

ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ
Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total

´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE वसयल पी Actual Recovery


VÉÉÉÊiÉ, 2225
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ Welfare of Scheduled
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ iÉlÉÉ Castes,Scheduled Tribes,Other
-2500 0 0 0 0 0 +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä Backward Classes and Minorities:
´ÉMÉÇ BÉEÉ (Major Head)
BÉEãªÉÉhÉ (àÉÖJªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 4225
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ iÉlÉÉ Capital Outlay on welfare of
+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä Scheduled castes,Scheduled
0 ###
0 0 0 0 0
´ÉMÉÇ BÉEÉ Tribes,Other backward Classes
BÉEãªÉÉhÉ {É® and Minorities: (Major Head)
{ÉÚÆVÉÉÒ
कनु ल - ´ÉɺiÉÉÊ
-2500 Total-Actual Recovery
´ÉBÉE
38319500 204801
### 47921900
### 270200
### 45500000
### 238000 VÉÉä½ Grand Total ###
48000000 265000
### 48265000
36025800 ###
0 39704700
### 1400
### 38518200
### 0 |É£ÉÉÉÊ®iÉ Charged ###
39882200 1400
### 39883600
2293700 204801
### 8217200
### 268800
### 6981800
### 238000 º´ÉÉÒBÉEßiÉ Voted ###
8117800 263600
### 8381400
ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 33
No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
àÉÉÆMÉ­ºÉÆJªÉÉ­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãɪÉ
Demand No. 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
¤ÉVÉ]­+ÉxÉÖàÉÉxÉ­2016-17­àÉå­¶ÉÉÒ­ÉÇ´ÉÉ®­ÉÊ´É´É®hÉ­ÉÊxÉÉÌn­]­BÉE®xÉä­´ÉÉãÉÉ­ÉÊ´É´É®hÉ
Statement Indicating Object Headwise provision provided in the Budget Estimates, 2016-17
(`­BÉE®Éä½­àÉå)
(­` in Crores)
ÉÊ´ÉÉªÉ ¶ÉÉÒ
ÉÇ BÉEÉ
µÉE.ºÉÆ. ´ÉºiÉÖ ¶ÉÉÒÉÇ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17
BÉEÉäb

Code of the
Sr.No. Description of the Object Head Budget Estimate 2016-17
Object Head
ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ
Plan Non-Plan Total
1 2 3 4 5 6 7
1 ´ÉäiÉxÉ Salaries 01 0 17.38 17.38
2 àÉVÉnÚ®ÉÒ Wages 02 0 0.10 0.10
3 ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkOver Time Allowance 03 0 0.03 0.03
4 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ Medical Treatment 06 0 0.70 0.70
5 PÉ®äãÉÚ ªÉÉjÉÉ Bª Domestic Travel Expenses 11 1.00 1.25 2.25
6 ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ
Foreign Travel Expenses 12 0.00 0.11 0.11
7 BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉª Office Expenses 13 7.25 3.75 11
8 ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, n®å iÉlÉÉ BÉE®and Taxes
Rent, Rates 14 0 2.20 2.2
9 |ÉBÉEɶÉxÉ Publications 16 0 0.30 0.3
10 +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE
OtherBªÉªÉ
Administrative Expenditure 20 0.00 0.19 0.19
11 ववजरपन एवसं पचरर Advertisining and Publicity 26 2.00 0.00 2.00
12 BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE Professional Services 28 1.89 0.30 2.19
13 +ÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆServices
Other Contractual 30 0 0.00 0.00
14 ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉ Grant-in-aid 31 2970.52 0.14 2970.66
15 छरत्रववव त Scholarship 34 50.00 0 50.00
16 +ÉƶÉnÉxÉ Contribution 32 0.00 0.00 0.00
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪ Grants for creation of capital assets
35 1650.40 0.00 1650.40
17 ÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
18 ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉGrant-in-aid Salaries 36 27.80 0.00 27.80
19 ABÉEàÉÖ¶iÉ |ÉÉ´ÉvÉLum sum provision 42 0.00 0.00 0.00
20 +ÉxªÉ |É£ÉÉ® Other Charges 50 19.14 0.05 19.19
21 ÉÊxÉ´Éä¶É Investment 54 70.00 0.00 70.000
22 +ÉÉÊOÉàÉ jÉ@hÉ Loan Advance 55 0.00 0.00 0.00
BÉÖEãÉ Total Total 4800.00 26.50 4826.50
ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 34
No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

Appendix-X-A
{ÉÉÊ®Éʶɭ]-10-A
àÉÉÆMÉ­ºÉÆJªÉÉ­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãɪÉ
Demand No.89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
´ÉÉÇ 2016-17 BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç ºÉä´ÉÉ/ºÉä´ÉÉ BÉEä xÉA ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä
n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ
Particular of "New Service/ New Instrument of Service" for which provision is made in the Budget Estimates 2016-17
(`­BÉE®Éä½­àÉå)
(­` in Crores)

¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ
µÉE.ºÉÆ.
àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ 2015-16 àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ =q䶪É
¶ÉÉÉÊàÉãÉ |ÉÉ
´ÉvÉÉxÉ

SL Demand Major Provision in BE


Particulars Brief Objective
No. No. Head 2016-17

¶ÉÚxªÉ

Nil
33
35 +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉä 2016-17
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
Appendix- IX -A {ÉÉÊ®ÉʶÉ]-9-A
Estimated strength of Establishment and provisions thereof ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
(`­­cVÉÉ®­àÉå) ( `­in thousands )
1 àÉÉSÉÇ, 2015 BÉEÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
As on 1st, March 2015
Status of post 2016 2017
Budget Revised Budget
{ÉnÉå­BÉEÉÒ­ÉκlÉÉÊiÉ Estimated Estimated Actuals
Pay Band / Grade Pay No. of Name of Post Estimate Estimate Estimate
Group of No. of sanctioned sanctioned 2014-15
Empl. in 2015-16 2015-16 2016-17
Status Gazetted/Non Regular / Temp. / Post Posts strength strength
position ºÉƶÉ
-Gazetted Adhoc.
iÉèxÉÉiÉ
ÉκlÉÉÊiÉ 2016 2017 ¤ÉVÉ] ÉäÉÊvÉ
ÉÊxɪÉÉÊà {ÉnÉå BÉEàÉÇ ¤ÉVÉ]
®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ {Én +ÉxÉÖàÉÉ +ÉxÉÖàÉÉ ´ÉɺiÉÉ +ÉxÉÖà iÉ
{Éä ¤Ééb/OÉäb ÉiÉ/ BÉEÉÒ SÉÉÉÊ® +ÉxÉÖà
/ ºÉàÉÚ ÉÊxÉiÉ º ÉÊxÉiÉ º {Én BÉEÉ xÉÉàÉ Ê´ÉBÉE ÉÉxÉ +ÉxÉÖ
{Éä +ÉÉvÉÉ®/i ºÉÆJª ªÉÉå ÉÉxÉ
+É®ÉVÉ{ÉÉÊj c ´ÉÉÒBÉEßi ´ÉÉÒBÉEßi 2014-15 2015- àÉÉxÉ
ÉnlÉÇ ÉÉ BÉEÉÒ 2016-17
1 ÉiÉ
2 3 4 5 6 É ºÉÆJªÉÉ
7 É ºÉÆJªÉÉ
8 9 10 11 16
12 2015-
13 14
ºÉÆJªÉÉ
16
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEɪÉÇ àÉÆjÉÉãɪÉ
Ministry of Tribal Affairs
Gazetted Regular A
Rs.80,000/- (Fixed) 1 1 1 1 Secretary ºÉÉÊSÉ´É 2201 2550 2448 2644
®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ
A

Rs.37400-67000+10,000/- " " " 2 2 2 2 Joint Secretary ºÉƪÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É 3840 4450 4272 4614

+ÉÉ<Ç.AºÉ.AºÉ./
Rs.37400-67000+10,000/- " " " 2 2 2 2 SAG for ISS/ IES Officers
+ÉÉ<Ç.<Ç.AºÉ.
3210 3720 3571 3857
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (1
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
+ÉÉ<Ç.AºÉ.AºÉ.
Rs.37400-67000+8700/- " 5 5 5 5 Director( including 1 ISS Officer)) BÉEä ÉÊãÉA 7825 9077 8714 9411
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
AºÉ.A.VÉÉÒ.
Rs.15600-39100+7600/- " " " 5 4 5 5 Deputy Secretary ºÉÉÊciÉ)
={É ºÉÉÊSÉ´É 5540 6426 6169 6663

Rs.15600-39100+7600/- " " " 3 0 3 3 Joint-Director ºÉƪÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 2550 2958 2840 3067

Rs15600-39100+6600/- " " " 3 1 3 3 Dy. Director (Ex-cadre) ={É ÉÊxÉnä¶ÉäBÉE 1750 2030 1948 2104

Rs15600-39100+6600/- " " " 9 9 9 9 Under Secretary +É´É® ºÉÉÊSÉ´É


ºÉÉÒÉÊxɪɮ ]É<àÉ 8011 9873 9479 10238

Senior time scale for ISS/ IES ºBÉEäãÉ {ÉEÉ®


Rs15600-39100+6600/ " " "
Officers (Deputy Directors)
0 0 0 0
+ÉÉ<Ç<ÇAºÉ
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉºÉÇ
Rs15600-39100+6600/ " " " 2 2 2 2 Sr.PPS |ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 1320 1530 1500 1620

Rs15600-39100+6600/ " " " 4 4 4 4 PPS ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 3030 3747 3597 3885

Rs.15600-39100+5400/- " " " 4 2 4 4 Research Officer +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 1950 2725 2616 2825
ºÉcɪÉBÉE
Rs.15600-39100+5400/- " " " 1 1 1 1 Asstt. Director ( Hindi ) ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 810 940 902 974
(ÉÊcxnÉÒ)
Rs.15600-39100+5400/- " " B ´ÉäiÉxÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ
1 1 1 1 Pay & Accounts Officer 1030 1310 1258 1359
¤ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉcɪÉBÉE ãÉäJÉÉ
Rs.9300-34800+4800/- " " " 1 1 1 1 Asst. Accounts Officer 525 609 585 632
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
Rs.9300-34800+4800/-
Rs.15600-39100+Rs.5400/-
" " " 13 11 13 13 Section Officer +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 7917 9184 8817 9522

Rs.9300-34800+Rs.4800/- +ÉɶÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
" " " 9 6 9 9 Stenos (A&B) 2180 2529 2428 2628
Rs.15600-39100+Rs.5400/- (BÉE A´ÉÆ JÉ)
Non-Gazetted Regular "
Rs.9300-34800+Rs.4600/- 24 24 24 24 Assistant ºÉcɪÉBÉE 7905 9170 10110 10918
+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ "

Rs.9300-34800+Rs.4600/- " " " 1 0 1 1 Legal Assistant 0 0 0 0

Rs9300-34800+Rs.4200/- " " " 2 1 2 2 Sr. Investigators ´ÉÉÊ®~ +Éx´ÉäÉBÉE 1100 1856 1782 1925

Rs9300-34800+Rs.4200/- " " " 4 1 4 4 Stenos Gr. C +ÉɶÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE (MÉ) 2001 2669 2562 2767

Rs9300-34800+Rs.4200/- " " " 1 1 1 1 Accountant ãÉäJÉÉBÉEÉ® 690 800 768 830

Rs9300-34800+Rs.4600/- " " " 1 1 1 1 Sr. Hindi translator ´ÉÉÊ®~ ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE 900 1044 1002 1082
BÉEÉÊxÉ~ ÉÊcxnÉÒ
Rs9300-34800+Rs.4200/- " " " 2 1 2 2 Jr. Hindi translator 710 824 791 854
+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE
100 81 100 100 66995 80021 78159 84419
ºÉÆ.­98­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 36
No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
Estimated strength of Establishment and provisions thereof ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
(`­­cVÉÉ®­àÉå) ( `­in thousands )
1 àÉÉSÉÇ, 2015 BÉEÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
As on 1st, March 2015
Status of post 2016 2017
Budget Revised Budget
{ÉnÉå­BÉEÉÒ­ÉκlÉÉÊiÉ Estimated Estimated Actuals
Pay Band / Grade Pay Name of Post Estimate Estimate Estimate
Group of No. of No. of Empl. sanctioned sanctioned 2014-15
2015-16 2015-16 2016-17
Status Gazetted/Non Regular / Temp. Post Posts in position strength strength
-Gazetted / Adhoc. 2017
iÉèxÉÉiÉ 2016 ºÉƶÉÉ
+ÉxÉÖà ¤ÉVÉ] ¤ÉVÉ]
ÉκlÉÉÊiÉ ÉÊxɪÉÉÊ {ÉnÉå BÉEàÉÇS +ÉxÉÖàÉÉ äÉÊvÉiÉ
ÉÉÉÊxÉi ´ÉɺiÉÉÊ +ÉxÉÖà +ÉxÉÖ
®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ/ àÉiÉ/ {Én BÉEÉÒ ÉÉÉÊ®ªÉ ÉÊxÉiÉ º +ÉxÉÖà
{Éä ¤Ééb/OÉäb {Éä ɺ {Én BÉEÉ xÉÉàÉ ´ÉBÉE ÉÉxÉ àÉÉxÉ
+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉi +ÉÉvÉÉ®/ ºÉàÉÚc ºÉÆJªÉ Éå ´ÉÉÒBÉEß ÉÉxÉ
´ÉÉÒBÉ 2014-15 2015- 2016-
É iÉnlÉÇ É BÉEÉÒ iÉ 2015-
1 2 3 4 5 6 7 EßiÉ
8 9 10 11 16
12 13 17
14
ºÉÆJªÉÉ ºÉÆJªÉÉ 16
Rs9300-34800+Rs.4200/- C
ºÉÆJªÉÉ Sr. Accountant(PAO) ´ÉÉÊ®­~­
" " 1 1 1 1 870 1125 1080 1140
ºÉÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ®
­
Rs5200-20200+2400/- " " 6 4 6 6 Stenos Gr. D +ÉɶÉÖÉÊãÉÉ 2010 2332 2238 2405
5200-20200+2800/- Jr. Investigator BÉEÉÊxÉ­~­+Éx
Ê{ÉBÉE­(PÉ)
" " 1 0 1 1 0 0 0 0
´Éä­ÉBÉE
Rs5200-20200+2400/ " " " 2 2 2 2 Computer Operator BÉEà{ªÉÚ]®­+É 960 1114 1070 1105
5200-20200+2800/- BÉEÉÊxÉ­~­
" " " 1 1 1 1 Jr. Artist 700 812 780 840
BÉEãÉÉBÉEÉ®
Rs5200-20200+2400/ " " " 3 2 3 3 UDC ­=SSÉ­gÉähÉÉÒ 1095 1618 1553 1577
Rs5200-20200+1900/- " " " 5 3 5 5 LDC ­+É´É®­gÉähÉÉ 1710 1984 1905 1957
Rs5200-20200+1900/- " " " 2 2 2 2 Driver bÅÉ<´É® 700 812 780 800
Rs5200-20200+1800/- D Jamadhar/Sr. Peon
" " 1 0 1 1 VÉàÉÉnÉ®/´ÉÉÊ®­~­SÉ{ɮɺÉÉÒ
500 696 668 670
bÉÒ
Rs5200-20200+1800/- " " " 3 3 3 3 Daftry n{ÉDiÉ®ÉÒ 900 1044 1002 1050
Rs.5200-20200+1600 " " " 10 10 10 10 Peon SÉ{ɮɺÉÉÒ 3100 3596 3452 3650
ºÉ{ÉEÉ<Ç­
Rs.5200-20200+1300 " " " 1 1 1 1 Safai Karamchari BÉEàÉÇSÉÉ®É 390 452 434 450

Minister's staff on co-terminus basis in above & equal Ò


to GP 6600 and above Gazetted Temporary A
­6600­ªÉÉ­<ºÉBÉEä­ºÉàÉBÉEFÉ­
+ÉÉè®­<ºÉºÉä­+ÉÉÊvÉBÉE­BÉEä­ 5 5 5 5 3540 4114 4050 4180
OÉäb­{Éä­àÉå­BÉEÉä-]ÉÌàÉxɺɭ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ɺlÉɪÉÉÒ A
+ÉÉvÉÉ®­{É®­àÉÆjÉÉÒ­VÉÉÒ­
Ministers' staff onBÉEÉ­º]É{ÉE
co-terminus basis in below 4800
Gazetted/Non-Gazetted Temporary B
up to 4200/-
­4800­ºÉä­BÉEàÉ­+ÉÉè®­4200­ 8 8 8 8 7640 9452 9274 9638
iÉBÉE­BÉEä­OÉäb­{Éä­àÉå­­BÉEÉä-­]
­­®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ/+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ɺlÉɪÉÉÒ ­­­¤ÉÉÒ­­­­
ÉÌàÉxɺɭ+ÉÉvÉÉ®­{É®­àÉÆjÉÉÒ­
VÉÉÒ­BÉEÉ­º]É{ÉE
Ministers' staff on co-terminus basis in Grate Pay
Non-Gazetted Temporary C
below 4200 up to 1900/-
4200­ºÉä­xÉÉÒSÉä­+ÉÉè®­1900­ 14 14 14 14 2090 2424 2405 2597
iÉBÉE­BÉEä­OÉäb­{Éä­àÉå­
+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ɺlÉɪÉÉÒ ºÉÉÒ
BÉEÉä-]ÉÌàÉxɺɭ+ÉÉvÉÉ®­{É®­
àÉÆjÉÉÒ­VÉÉÒ­BÉEÉ­º]É{ÉE­
Ministers' staff on co-terminus basis in Grate Pay
Non-Gazetted Temporary D
below 1900/-
1900 2204 2150 2322
1900­ºÉä­BÉEàÉ­BÉEä­OÉäb­{Éä­
àÉå­BÉEÉä­]ÉÌàÉxɺɭ+ÉÉvÉÉ®­ +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ɺlÉɪÉÉÒ bÉÒ
{É®­àÉÆjÉÉÒ­VÉÉÒ­BÉEÉ­º]É{ÉE­
163 137 163 163 Total BÉÖEãÉ 95100 113800 111000 118800

1. Salary 1. ´ÉäiÉxÉ
( a ) Officers (BÉE)­+ÉÉÊvÉB 39335 47948 46030 49711

(b) Staff (JÉ)­BÉEàÉÇSÉ 24725 29846 28652 30944

Total Salary BÉÖEãÉ ´ÉäiÉx 64060 77794 74682 80655


63 56 63 63 28105 33779 32841 34381
100 81 100 100 66995 80021 78159 84419
163 137 163 163 95100 113800 111000 118800
37 +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉä 2016-17
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
Estimated strength of Establishment and provisions thereof ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
(`­­cVÉÉ®­àÉå) ( `­in thousands )
1 àÉÉSÉÇ, 2015 BÉEÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
As on 1st, March 2015
Status of post 2016 2017
Budget Revised Budget
Pay Band / Grade {ÉnÉå­BÉEÉÒ­ÉκlÉÉÊiÉ Estimated Estimated Actuals
Pay No. of Name of Post Estimate Estimate Estimate
Group of No. of sanctioned sanctioned 2014-15
Status Empl. in 2015-16 2015-16 2016-17
Regular / Post Posts strength strength
Gazetted/Non position
Temp. / Adhoc.
-Gazetted iÉèxÉÉiÉ 2016 2017 ºÉƶÉÉ
ÉκlÉÉÊiÉ ´ÉɺiÉ ¤ÉVÉ] ¤ÉVÉ]
ÉÊxɪÉÉÊ BÉEàÉÇ +ÉxÉÖàÉÉ +ÉxÉÖàÉÉ äÉÊvÉiÉ
{Éä ®ÉVÉ{ÉÉ {ÉnÉå ÉÊ +ÉxÉÖ +ÉxÉÖà
àÉiÉ/ {Én SÉÉÉÊ® ÉÊxÉiÉ º ÉÊxÉiÉ º +ÉxÉÖà
¤Ééb/OÉä ÊjÉiÉ/ BÉEÉÒ {Én BÉEÉ xÉÉàÉ ´ÉBÉE àÉÉxÉ ÉÉxÉ
+ÉÉvÉÉ® ºÉàÉÚc ªÉÉå ´ÉÉÒBÉEß ´ÉÉÒBÉEß ÉÉxÉ
b {Éä +É®ÉVÉ{ ºÉÆJªÉÉ 2014- 2015- 2016-
/iÉnlÉÇ BÉEÉÒ iÉ iÉ 2015-
1 ÉÉÊjÉiÉ
2 3 4 5 6 7 8 9 10 15
11 16
12 13 17
14
ºÉÆJªÉÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉÆJªÉÉ 16
®ÉVÉ{ÉÉÊj ÉÊxɪÉÉÊà
A
ÉiÉ ÉiÉ 2. £ÉkÉä
(ºÉàɪÉÉä{É
2. Allowances( Other ÉÊ® £ÉkÉä A
than OTA & TA)
31040 36006 35318 38145
´ÉÆ ªÉÉjÉÉ
£ÉkÉä BÉEä
BÉÖEãÉ­
+ÉãÉÉ´ÉÉ)
Total Salary ( R ) ´ÉäiÉxÉ­ 95100 113800 110000 118800
(+ÉÉ®)
Arrears (A) ¤ÉBÉEɪÉÉ­(A) 0
BÉÖEãÉ­
Total Salary (R+A) ´ÉäiÉxÉ­ 95100 113800 110000 118800
(+ÉÉ®¨A)
3. Wages 3. àÉVÉnÚ®É 500 700 300 400
4.
4. OTA ºÉàɪÉÉä{ÉÉ 200 300 100 100
Ê®Ò £ÉkÉÉ
5. Domestic Travelling. 5. PÉ®äãÉÚ
6400 8000 7000 5000
Exp. ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ
6. ÉÊ
6.Foreign Travel ´Énä¶ÉÉÒ 0 200 100 100
ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ
Total 163 137 163 163 Total BÉÖEãÉ 102200 123000 117500 124400
ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãɪÉ
38
No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
Estimated strength of Establishment and provisions thereof ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
(`­­cVÉÉ®­àÉå) ( `­in thousands )
Grade Pay1 àÉÉSÉÇ, 2015 BÉEÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
As on 1st, March 2015
Status of post 2016 2017 Budget Revised Budget
Estimated Estimated Actuals
Pay Band / Grade Pay {ÉnÉå BÉEÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ No. of sanctioned sanctioned
Name of Post Estimate Estimate Estimate
Group of No. of 2014-15
Status Regular / Empl. in strength strength 2015-16 2015-16 2016-17
Post Posts
Gazetted/Non Temp. / position
-Gazetted Adhoc.
ÉκlÉÉÊiÉ iÉèxÉÉiÉ 2016 2017 ºÉƶÉÉäÉ
ÉÊxɪÉÉÊà {ÉnÉå ¤ÉVÉ] ¤ÉVÉ]
®ÉVÉ{ÉÉÊjÉi BÉEàÉÇSÉ +ÉxÉÖàÉÉ +ÉxÉÖàÉÉ ´ÉɺiÉÉÊ ÊvÉiÉ
OÉäb ÉiÉ/ {Én BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉ +ÉxÉÖàÉÉ
{Éä ¤Ééb/OÉäb {Éä
´ÉäiÉxÉ
É/
+ÉÉvÉÉ®/i ºÉàÉÚc ºÉÆJª
ÉÉÊ®ªÉÉ ÉÊxÉiÉ º ÉÊxÉiÉ º {Én BÉEÉ xÉÉàÉ ´ÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉ
+É®ÉVÉ{ÉÉÊj å BÉEÉÒ ´ÉÉÒBÉEßi ´ÉÉÒBÉEßi xÉ 2015- xÉ 2016-
ÉnlÉÇ ÉÉ 2014-15 xÉ 2015-
ÉiÉ ºÉÆJªÉÉ É ºÉÆJªÉÉ É ºÉÆJªÉÉ 16 17
16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
®É]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉɪÉÉäMÉ

The National Commission for STs

Salary ( 1 ) ´ÉäiÉxÉ ( 1 )
Nil Gazetted Tenure Post Gr.'A' Chairman.Vice Chairman
Rs.80,000/- (Fixed) 5 2 5 5
and Members ­+ÉvªÉFÉ,­={ÉÉvªÉFÉ­i 5540 6660 1392 6821
¶ÉÚxªÉ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ]äxªÉÚ®­{ÉÉäº]OÉäb­­A
Nil Gazetted Regular Gr.'A'
Rs.80,000/- (Fixed) 1 1 1 1 Secretary ºÉÉÊSÉ´É 1896 2271 1800 2296
¶ÉÚxªÉ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ OÉäb­­A
Gazetted Regular Gr.'A'
Rs.37400-67000 Rs.10000
®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ OÉäb­­A
1 1 1 1 Joint Secretary ºÉƪÉÖBÉDiÉ­ºÉÉÊSÉ´
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE­ 1801 2169 2040 2201
(ÉÊxÉàxÉiÉ®­{Én­
Rs.37400-67000 Rs.7600 0 0 0 0 Director (on deputation BÉEä­¤ÉnãÉä­| 0 0 0 0
" " " against lower post)
ÉÉÊiÉÉÊxɪÉÖÉÎBÉDi
Rs.15600-39100 Rs.7600 " " " 1 0 1 1 Supdt. Of Police {ÉÖÉÊãɺɭ+ÉvÉÉÒFÉ
É­{É®) 0 0 0 0
­ÉÊxÉnä¶ÉBÉE­(={É­
Rs7600 ºÉÉÊSÉ´É­BÉEä­ 4717 2760 5732
Rs.15600-39100 " " " 4 2 4 4 Director(in Dy. Secy scale) 3927
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ­àÉå)
Rs.15600-39100 Rs.6600 " " " 1 1 1 1 Dy.secretary ­={É­ºÉÉÊSÉ´É 6692 8047 1164 1208

Rs.15600-39100 Rs.6600 " " " 2 0 2 2 Dy. Director ­={É­ÉÊxÉnä¶ÉäBÉE 887 1056 0 1156

Rs.15600-39100 Rs.6600 " " " 1 1 1 1 Under Secretary ­+É´É®­ºÉÉÊSÉ´É 637 755 960 985

Rs.15600-39100 Rs.6600 " " " 1 0 1 1 PPS ­|ÉvÉÉxÉ­ÉÊxÉVÉÉÒ­ºÉ 712 846 352 991

Rs.15600-39100 Rs.5400 " " " 5 2 5 5 Asstt. Director ºÉcɪÉBÉE­ÉÊxÉnä¶ÉB 4446 5354 1920 4496

Rs.15600-39100 Rs.5400 " " " 1 1 1 1 A.D (OL) ºÉcɪÉBÉE­­ÉÊxÉnä¶ÉBÉE­(®ÉVɧÉÉ­


837 ÉÉ) 1008 858 983

Rs.9300-34800 Rs.5400 " " " 1 1 1 1 A.D.(Programming) ºÉcɪÉBÉE­­ÉÊxÉnä¶ÉB 0 0 0 0


Gr.'B'
Rs.9300-34800 Rs.4800
OÉäb­¤ÉÉÒ
6 4 6 6 Research Officer ­+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ­+ÉÉ 2750 3324 3400 5372
" "
Rs.9300-34800 Rs.4800 " " " 1 0 1 1 PS ÉÊxÉVÉÉÒ­ºÉÉÊSÉ´É 942 1146 0 786
Rs.9300-34800 Rs.4800 " " " 1 0 1 1 Section Officer +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ­+ÉÉÊvÉ 281 329 0 850
Rs.9300-34800 Rs.4800 " " " 1 0 1 1 Law Officer BÉEÉxÉÚxÉ­+ÉÉÊvÉBÉ 0 0 0 0

Chairman/Vice Chairman/Members
staff on co-terminus basis Rs.15600- Gazetted Co- terminus A ­+ÉvªÉFÉ­BÉEä­
­
39100 ÉÊxÉVÉÉÒ­ºÉÉÊSÉ´É­
+ÉvªÉFÉ/={ÉÉvªÉFÉ/ºÉnºª PS to Chairman and PS to
Rs.6600 2 1 2 2
Vice-Chairman iÉlÉÉ­={ÉÉvªÉFÉ­ 0 0 2652 1547
ÉÉå­BÉEÉ­º]É{ÉE­ BÉEä­ÉÊxÉVÉÉÒ­
BÉEÉä-]ÉÌàÉxɺɭ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ BÉEÉä-]ÉÌàÉ ­A ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉvÉÉ®­{É®­15600-
39100­BÉE䭤ɮɤɮ­ ­+ÉvªÉFÉ­BÉEä­
iÉlÉÉ­<ºÉºÉä­+ÉÉÊvÉBÉE
Chairman/Vice Chairman/Members +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ­
staff on co-terminus basis Rs.9300- Gazetted Co- terminus B ÉÊxÉVÉÉÒ­ºÉÉÊSÉ´É,­­
34800
APS to Chairman , APS to ={ÉÉvªÉFÉ­BÉEä­
Rs.4200 5 2 5 5 1549 1866 1100 1890
­+ÉvªÉFÉ/={ÉÉvªÉFÉ/ºÉnºªÉÉå­ VC, PS TO 3 Members +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ­
BÉEÉ­º]É{ÉE­BÉEÉä-]ÉÌàÉxɺɭ
ÉÊxÉVÉÉÒ­ºÉÉÊSÉ´É,­
+ÉÉvÉÉ®­{É®­9300-34800­ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ BÉEÉä-]ÉÌàÉ ¤ÉÉÒ
BÉE䭤ɮɤɮ­iÉlÉÉ­<ºÉºÉä­ 3­ºÉnºªÉÉå­BÉEä­
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ­ºÉÉÊSÉ´É
®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ
( A) Total salary of +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉ
Total of Gazetted Officer BÉÖEãÉ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
40 19 40 40 32897 39548 20398 37314
Gazetted Officers Éå BÉEÉ BÉÖEãÉ
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ

42 24 42 42 28832
2 5 2 2
-10716
26
39 +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉä 2016-17
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
Estimated strength of Establishment and provisions thereof ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
(`­­cVÉÉ®­àÉå) ( `­in thousands )
Grade Pay 1 àÉÉSÉÇ, 2015 BÉEÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
As on 1st, March 2015
Status of post 2016 2017 Budget Revised Budget
Estimated Estimated Actuals
Pay Band / Grade Pay {ÉnÉå BÉEÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ No. of sanctioned sanctioned
Name of Post Estimate Estimate Estimate
No. of 2014-15
Status Group of Post Empl. in strength strength 2015-16 2015-16 2016-17
Regular / Posts
Gazetted/Non position
Temp. / Adhoc.
-Gazetted
iÉèxÉÉiÉ ºÉƶÉÉäÉ
2016 2017 ¤ÉVÉ] ¤ÉVÉ]
ÉκlÉÉÊiÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉi BÉEàÉÇ ´ÉɺiÉÉÊ ÊvÉiÉ
{ÉnÉå +ÉxÉÖàÉÉÉ +ÉxÉÖàÉÉ
OÉäb ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ/ É/ SÉÉÉÊ® +ÉxÉÖàÉ +ÉxÉÖàÉÉ
{Éä ¤Ééb/OÉäb {Éä
´ÉäiÉxÉ +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉi +ÉÉvÉÉ®/iÉn
{Én ºÉàÉÚc BÉEÉÒ
ªÉÉå
ÊxÉiÉ º ÉÊxÉiÉ º {Én BÉEÉ xÉÉàÉ ´ÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉ
ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉÒBÉEßi ´ÉÉÒBÉEßi ÉxÉ 2015- xÉ 2016-
É lÉÇ BÉEÉÒ 2014-15 xÉ 2015-
É ºÉÆJªÉÉ É ºÉÆJªÉÉ 16 17
ºÉÆJªÉÉ 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Non-Gazetted Regular Gr.'B' 8 2 8 8
Rs.9300-34800 Rs.4600 Sr. Investigators ´ÉÉÊ®­~­+Éx´Éä­ÉBÉE
MÉè®-®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ OÉäb­­¤ÉÉÒ 1283 1557 840 1241
Rs.9300-34800 Rs.4200 " " " 1 1 1 1 Sr. Hindi Translator ´ÉÉÊ®­~­ÉÊcxnÉÒ­+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE
749 889 720 820
Rs.9300-34800 Rs.4200 " " " 1 0 1 1 Librarian-cum-Doc. Asstt. {ÉÖºiÉBÉEÉvªÉFÉ-ºÉc-nº 0 0 0 0
Rs.9300-34800 Rs.4200 " " " 10 1 10 10 Investigator ­+Éx´Éä­ÉBÉE 688 817 720 578
Rs.9300-34800 Rs.4200 " " " 2 1 2 2 Assistant ºÉcɪÉBÉE 777 924 150 734
Rs.9300-34800 Rs.4600 " " " 6 0 6 6 PA वनजपी सहरयक 530 616 720 620
Rs.9300-34800 Rs.4200 " " " 4 2 4 4 Office Supdt. ­BÉEɪÉÉÇãɪɭ+ÉvÉÉÒ 986 1188 720 937
Rs.5200-20200 Rs.2800 " " " 1 0 1 1 Accountant ãÉäJÉÉBÉEÉ® 0 0 0 0
Rs.5200-20200 Rs.2400 " " " 9 2 9 9 UDC ­=SSÉ­gÉähÉÉÒ­ÉÊãÉÉÊ 1356 1621 1460 1209
Rs.5200-20200 Rs.2400 " " " 5 2 5 5 Steno ­+ÉɶÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 989 1179 800 853
Rs.5200-20200 Rs.1900 " " " 14 5 14 14 LDC ­+É´É®­gÉähÉÉÒ­ÉÊãÉÉ 1381 1652 2400 1798
Rs.5200-20200 Rs.1900 " " " 7 4 7 7 S.C Driver º]É{ÉE­BÉEÉ®­bÅÉ<´É® 1357 1623 1680 1427
Rs.5200-20200 Rs.1900 " " " 1 0 1 1 Dispatch Rider ÉÊbº{ÉèSÉ­®É<b® 0 0 0 0
Rs.5200-20200 Rs.1800 " " " 5 2 5 5 Daftry n{ÉDiÉ®ÉÒ 1096 1319 570 1214
Rs.5200-20200 Rs.1800 " " " 18 6 18 18 Peon SÉ{ɮɺÉÉÒ 2674 3208 4680 3070
Rs.5200-20200 Rs.1800 " " " 1 1 1 1 Safai Karamchari ºÉ{ÉEÉ<Ç­BÉEàÉÇSÉÉ® 225 247 360 288
Rs.5200-20200 Rs.1800 " " " 5 4 5 5 Chowkidar-cum-Farash ­SÉÉèBÉEÉÒnÉ®-ºÉc-{É 1198 1443 1440 967

Chairman/Vice 6 3 6 6 2 PA to Chairman ­+ÉvªÉFÉ­BÉEä­2­ÉÊxÉV 1027 1213 1200 1150


­Chairman/Members staff on co- "" Co- terminus " 1 PA to VC ­={ÉÉvªÉFÉ­BÉEÉ­1­ÉÊx 0 0 600 0
terminus basis below 9300-
+ÉvªÉFÉ/={ÉÉvªÉFÉ/ºÉnºªÉÉ Rs.4200
34800 1 PA each for 3 Members
å­ BÉEÉ­ º]É{ÉE­ 3­ºÉnºªÉÉå­BÉEä­ÉÊãÉA­
BÉEÉä-]ÉÌàÉxɺɭ +ÉÉvÉÉ®­ 787 956 0 780
" BÉEÉä-]ÉÌàÉxÉºÉ " 1­ÉÊxÉVÉÉÒ­ºÉcɪÉBÉE
{É®­9300-34800­ºÉä­BÉEàÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
Toral of staff BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ
Rs.4200 104 36 104 104 (B) Total salary of Staff BÉEÉ BÉÖEãÉ 17103 20452 19060 17686
BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ
Total Salary of Officers and (+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉ
Total of Officers and staff 144 55 144 144 50000 60000 47000 55000
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ® staff ( A+B) å iÉlÉÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå)
1. Salary of Officers and Staff ­ 34538 41443 33550 37314
2.­£ÉkÉä­
2. Allowances( Other than OTA (ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ®­
15462 18557 13450 17686
& TA) £ÉkÉä­A´ÉÆ­ªÉÉjÉÉ­
3.Arrear (A)
£ÉkÉä­BÉEä­+ÉãÉÉ´ÉÉ) 0 0 0 0
¤ÉBÉEɪÉÉ­(A)
1, 2 iÉlÉÉ 3 BÉEÉ
Total of 1, 2 & 3 (Salary) BÉÖEãÉ (´ÉäiÉxÉ) 50000 60000 47000 55000
4. Wages 4.­àÉVÉnÚ®ÉÒ 500 500 600 600

5. OTA 5.­ºÉàɪÉÉä{ÉÉʮҭ£Ék 200 200 100 200


®É]ÅÉÒªÉ
6. Domestic Travelling. Exp. 6.­PÉ®äãÉÚ­ªÉÉjÉÉ­BªÉª 2500 7500 6000 7500
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
7. Foreign Travelling Exp. 7.­ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ­ªÉÉjÉÉ­B
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ 500 1500 400 1000
+ÉɪÉÉäMÉ BÉEÉ
Total of NCST BÉÖEãÉ 53700 69700 54100 64300

VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEɪÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉÖEãÉ


Total of Ministry of Tribal Affairs 307 197 305 306 Grand Total BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ 133800 141900 159000 192700
N
14868 41500 43700 50000 60000

5584 -23248
40 +ÉxÉÖnÉxÉ­àÉÉÆMÉä­2016-17
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
äVÉxÉÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcɪÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
­{ÉÉÊ®Éʶɭ]-(9JÉ)
Project-Wise provision for expenditure on externally aided projects in the Central plan
(Appendix IX-B)
( ` cVÉÉ® àÉå)
ÉÊVɺÉBÉEÉÒ,­ ( ` in thousands )
{ÉÉÊ®ªÉ ÉÊVɺÉBÉEÉÒ,­¤ÉVÉ]­ ¤ÉVÉ]­BÉEä­
2014-15­BÉEä­´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE­+ÉÉÆBÉE½å
àÉÖJªÉ­ ÉäVÉxÉÉ­ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ­+ÉxÉÖàÉÉxÉ­2015-16
BÉEä­àÉÉvªÉàÉ­ºÉä­ àÉÉvªÉàÉ­ºÉä­ÉÊ ¤ÉVÉ]­+ÉxÉÖàÉÉxÉ­2016-17
ÉÊVɺÉBÉEÉÒ,­¤ÉVÉ]­
¶ÉÉÒ­ÉÇ­ BÉEÉ­ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ­ ´Énä¶ÉÉÒ­ BÉEä­àÉÉvªÉàÉ­ºÉä­ÉÊ
+ÉÉÉÊn xÉÉàɤÉVÉ]ÉҪɭºÉcɪÉiÉÉ ºÉcɪÉiÉÉ ¤ÉVÉ]ÉҪɭºÉcɪÉiÉÉ ºÉcɪÉiÉÉ ¤ÉVÉ]ÉҪɭºÉcɪÉiÉÉ´Énä¶ÉÉÒ­ºÉcɪÉiÉÉ

Actuals 2014-15 Revised Estimates 2015-16 Budget Estimates 2016-17


Major Name of
Head ect the project Of which external aid Of which external aid Budget Of which external aid through
Budget Support Budget Support
through Budget through Budget Support Budget

1 2 3 4 5 6 7 8

¶ÉÚxªÉ
Nil
ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 41
No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå 25.00 ãÉÉJÉ âó{ÉA +ÉÉè® =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉMÉiÉ
´ÉÉãÉä +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BªÉªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉʴɺiÉßiÉ ¤ªÉÉè®É n¶ÉÉÇxÉä
´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ
Statement showing broad details of Non-Plan Expenditure provisions costing Rs.25 lakh and above in BE 2016-17
(Appendix IX-C

(­­{ÉÉÊ®Éʶɭ]-9-MÉ)
( ` cVÉÉ® àÉå)
( ` in thousands )
µÉE.ºÉÆ.àÉÉÆMÉ­ºÉÆJªÉÉ­A´ÉÆ­={É-¶ÉÉÒ­
ªÉÉäVÉxÉÉ­BÉEÉ­ºÉÆÉÊFÉ{iÉ­ÉÊ´É´É®hÉ
ÉÇ ¤ÉVÉ]­+ÉxÉÖàÉÉxÉ­2016-17­àÉå­|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

S.No. Demand No.and sub-head Brief particulars of the scheme Provisions in BE 2016-17

¶ÉÚxªÉ

Nil
42 +ÉxÉÖnÉxÉ­àÉÉÆMÉä­2015-16
MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

Éè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEɪÉÉå BÉEÉä ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉ
Details of provisions in Budget Estimates for 2016-17 for payment of Grants-in-aid to Non-Government Bodies
(Appendix IX-D)
(­­{ÉÉÊ®Éʶɭ]-9-vÉ)
( ` cVÉÉ® àÉå)
( ` in thousands )

+ÉxÉÖ µÉE
nÉxÉ .ºÉ ºÉcɪÉiÉÉ
¤ÉVÉ]
Whether
ºÉÆJªÉ Æ. ºÉcɪÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉ आवतर यर यशोजनर अरवर
+ÉxÉÖà
Organisation Receiving
Broad
recurring/n
Whether Budget Remarks /
É 89 BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÉxÉ purpose of Plan or Estimate Outstanding
àÉÖJªÉ गबर आवतर गबर यशोजनर assistance on-
ºÉÆMÉ~xÉ 2016- assistance Non Plan 2016-17 U.C
=qä¶ªÉ recurring
Grant Sl. 17
No 89 No.

VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEɪÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ Ministry of Tribal Affairs


+ÉxÉÖºÉÚ
ÉÊSÉiÉ­ Welfare
अननुसयवचत जनजरवतयद कने कल्यरण कने वलए VÉxÉVÉÉÉ Grant-in-aid to Voluntary
Organisation working for Schemes for
1 करम करनने वरलने स्वबवचछक ससंगठनद कशो ÊiɪÉÉå­ आवतर यशोजनर 1200000 Recurring Plan 1200000 N.A
सहरयतर अननुदरन BÉEä­ the welfare of Scheduled Scheduled
ÉÊãÉA­ Tribes
Tribes
BÉEãªÉÉh
ÉʴɶÉä­É­ °ô{É­É­ ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉä­ BÉEàÉVÉÉä®­
VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭ Development of
2 … do … … do … … do … 60000 Particularly Vulnerable … do … … do … Plan 60000 N.A
ºÉàÉÚc­ Tribal Groups (PTGs)
({ÉÉÒ]ÉÒVÉÉÒ)­
BÉEÉ­ÉÊ´ÉBÉEɺÉ
ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 43
No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
5 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE BÉEɪÉÉç BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
Details of individual works costing Rs.5 crore or above
( {ÉÉÊ®ÉʶÉ]-9b.)
(Appendix IX-E )
( ` cVÉÉ® àÉå)
( ` in thousands )
BÉEɪÉÇ­ 2014-15­BÉEä­
2015-16­BÉEä­
BÉEÉÒ­ +ÉÆiÉ­iÉBÉE­ BÉEÉìãÉàÉ­3­´É­4­
BÉEɪÉÉç­BÉEÉ­ÉÊ´É´É®hÉ nÉè®ÉxÉ­ ¤ÉVÉ]­2016-17­àÉå­|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊ ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE­
ºÉÆ£ÉÉBªÉ­BªÉªÉ BÉEÉ­VÉÉä½
xÉiÉ­ãÉÉMÉiÉ BªÉªÉ
Probable
Estimated cost Actual expenditure to
Particulars of the work expenditure during Total of Coloumns 3 & 4 Provision in Budget 2016-17
of the work the end of 2014-15
2015-16
1 2 3 4 5 6

¶ÉÚxªÉ
Nil
44 +ÉxÉÖnÉxÉ­àÉÉÆMÉä­2016-17
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17

å +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ={ɵÉEàÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉx


Statement showing revised cost Estimates of Projects of Public Sector Undertakings and Departmental Undertakings
({ÉÉÊ®ÉʶÉ]-9SÉ)
(AppendixI IX-F )
(BÉE)ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ={ɵÉEàÉ
(A) Public Sector Undertakings
(BÉEÉìãÉàÉ 3 +ÉÉè® 5 àÉå +ÉÉÆBÉE½ä ` âó{ÉA àÉå)
(Figures in columns (3)and (5)­` in thousands )
={ɵÉEàÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉEÉ®hÉ
Sanctioned Revised
Undertaking Project ãÉÉMÉiÉ ´É­ÉÇ ãÉÉMÉiÉ ´É­ÉÇ
Reasons
Cost Year Cost Year
1 2 3 4 5 6 7
¶ÉÚxªÉ
Nil
(JÉ) ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ={ɵÉEàÉ
(B) Departmental Undertakings
(BÉEÉìãÉàÉ 3 +ÉÉè® 5 àÉå +ÉÉÆBÉE½ä ` âó{ÉA àÉå)
(Figures in columns (3)and (5)­` in thousands )
={ɵÉEàÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ
Sanctioned Revised
BÉEÉ®hÉ
Undertaking Project ãÉÉMÉiÉ ´É­ÉÇ ãÉÉMÉiÉ ´É­ÉÇ
Cost Year Cost Year Reasons
1 2 3 4 5 6 7

¶ÉÚxªÉ
Nil
ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 45
No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

2016-17 àÉå MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEɪÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ/={ÉcÉ® àÉå ÉÊnA


VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ɺiÉÉÉÊ´ÉiÉ 5 ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
(­­{ÉÉÊ®Éʶɭ]-9U)
Particulars of Government property of value exceeding Rupees five lakhs proposed to be transferred/gifted to non-
Government bodies in 2016-17
(Appendix IX-G)
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVɺÉBÉEÉä
={ÉcÉ® àÉå ÉÊnA +ÉÆiÉÉÊ®iÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉlÉ
+ÉÆÉÊBÉEiÉ
µÉE.ºÉÆ. VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA | ={ÉcÉ® àÉå ÉÊnªÉÉ ´ÉÉ ={ÉcÉ® BÉEÉ | +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ
àÉÚãªÉ VÉÉxÉÉ |ɺiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè
ɺiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉºiÉÉ´É
BÉEÉ ¤ªÉÉè®É *
Details of property proposed to To whom proposed to be Propose of transfer or
Serial No. Book Value Remarks
be transferred or gifted transferred or gifted gift

1 2 3 4 5 6

¶ÉÚxªÉ

Nil
46 +ÉxÉÖnÉxÉ­àÉÉÆMÉä­2016-17
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17

2016-17 BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ={ɤÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEɪÉÉå BÉEÉä +ÉƶÉnÉxÉ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ
(­­{ÉÉÊ®Éʶɭ]-9VÉ)
Statement showing contributions to International Bodies provided for in the Budget Estimates for 2016-17
(Appendix IX-H )
( ` cVÉÉ® àÉå)

( ` in thousands )

´ÉɺiÉÉÊ
+ÉƶÉnÉxÉ­BÉEÉÒ­|
ºÉÆMÉ~xÉ­BÉEÉ­ ´ÉBÉE­ ¤ÉVÉ]­2015- ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ­
ÉBÉEßÉÊiÉ­+ÉÉè®­| ¤ÉVÉ]­2016-17
xÉÉàÉ +ÉÉÆBÉE½ä­ 16 2015-16
ɪÉÉäVÉxÉ 2014-15
Name of the Organisation Nature and purpose of contribution Actuals 2014-15 Budget 2015-16 Revised 2015-16 Budget 2016-17
1 2 3 4 5 6

¶ÉÚxªÉ

Nil
ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 47
No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

EÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉÆ +ÉÉè® ¤ÉBÉEɪÉÉ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ
(­{ÉÉÊ®Éʶɭ]-9ZÉ)
Statement showing Guarantees given by the Central Government and outstanding as on March 2015
(Appendix IX-I )
(ãÉÉJÉ ` àÉå)

31.3.2015­ (`­in lakhs)


MÉÉ®Æ]ÉÒ­BÉEÉÒ­
MÉÉ®Æ]ÉÒ­BÉEÉÒ­ BÉEÉÒ­ BÉDªÉÉ­MÉÉ®Æ]ÉÒ­ MÉÉ®Æ]ÉÒ­BÉEä­
ºÉƺlÉÉxÉ­ |ÉBÉEßÉÊiÉ­+ÉÉè®­ +ÉÆiÉOÉǺiÉ­
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ­ ÉκlÉÉÊiÉ­ BÉEä­|ÉÉÊiÉ­ +ÉxÉֺɮhÉ­àÉå­
BÉEÉ­xÉÉàÉ,­ ºÉÉÒàÉÉ­(xÉ<Ç­ ¤ªÉÉVÉ­BÉEÉÒ­
®ÉÉʶÉ,­ BÉEä­ ºÉ®BÉEÉ®­BÉEä­ ºÉ®BÉEÉ®­uɮɭ
ÉÊVɺÉBÉEä­ àÉnÉå­BÉEä­ n®,­ªÉÉÊn­
µÉE.ºÉÆ. ÉÊVɺÉBÉEä­ +ÉxÉÖºÉÉ®­ {ÉɺɭBÉEÉä<Ç­| ÉÊBÉEªÉÉ­MɪÉÉ­ +É£ªÉÖÉÎB
ÉÊãÉA­ àÉÉàÉãÉÉå­àÉå­º BÉEÉä<Ç­cÉä­
ÉÊãÉA­ºÉ®BÉEÉ®­ MÉÉ®ÆÉÊ]iÉ­ ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ­ £ÉÖMÉiÉÉxÉ,­ ÉDiÉ
MÉÉ®Æ]ÉÒ­ ´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ­ (|ÉÉÊiÉ´É­ÉÇ­| xÉä­BÉE®É®­ ®ÉÉʶɭ ÉÊMÉ®´ÉÉÒ­®JÉÉÒ­ ªÉÉÊn­BÉEÉä<Ç­
nÉÒ­MÉ<Ç­cè BÉEÉÒ­ºÉÆJªÉÉ­´É­ ÉÉÊiɶÉiÉ)
ÉÊBÉEªÉÉ­cè­* +ÉÉè®­ MÉ<Ç­cè­* cÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ)
¤ÉBÉEɪÉÉ
Nature and axtent of Maximum amount of Whether any securities Payments if any,
Name of the Rate of intrest Sums
guarantee (with No. & guarantee for which are pledged to made by
institution for involved, if any guaranteed and
SL No. date of the sanction in Government have Government as a set- Government in Remarks
whom guarantee (percent per outstanding as
the case of new entered into off against the pursuance of the
has been given annum) on 31.3.2015
items) agreement guarantee guarantee

1 2 3 4 5 6 7 8 9

¶ÉÚxªÉ

Nil
48 +ÉxÉÖnÉxÉ­àÉÉÆMÉä­2016-17
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
APPENDIX-IX-J
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ - 9 - ञ
´ÉÉÇ 2015-16 BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 2015-16

´ÉÉÇ 2014-15 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉƺlÉÉxÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå/BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEßiÉ ÉÊBÉEA


MÉA 5 ãÉÉJÉ °ô{ÉA (+ÉÉ´ÉiÉÉÔ) +ÉlÉ´ÉÉ 10 ãÉÉJÉ °ô{ÉA (+ÉxÉÉ´ÉiÉÉÔ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ºÉcɪÉiÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ
Statement showing grants-in-aid exceeding Rs.5 Lakhs (Recurring) n¶ÉÉÇxÉä
or Rs.10 Lakhs ´ÉÉãÉÉ
(Non-recurring) ÉÊ´É´É®hÉ
sanctioned to private institutions/organisations/individuals during the year 2014-15

(`­­cVÉÉ®­àÉå) ( `­in thousands )


µÉEà +ÉxÉÖnÉxÉ­näxÉä­ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ/
É­ ºÉƺlÉÉxÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå/BªÉÉÎBÉDiɪÉÉ ´ÉÉãÉÉ­ +ÉÉ +ÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå­ ¤ÉBÉEɪÉÉ­
ºÉÆ. å­BÉEä­xÉÉàÉ àÉÆjÉÉãɪÉ/ÉÊ ´ÉiÉÉÔ ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ­|ɪÉÉäVÉxÉ ={ɪÉÉäÉÊMÉiÉÉ­|
. Name of the Institutions/Organisations/Individuals
S.No. ´É£ÉÉMÉ giving
Ministry/Department Recurring Non- Purpose of Grants ÉàÉÉhÉ­{ÉjÉ U.C.
Remarks/Out-standing
the grant Recurring

1 2 3 4 5 6 7
(in thousand of Rupees)

ए.पप. आददिम जजातति कल्यजाण आश्रम और आवजासपय शशिकजा ससंस्थजा


एनजपीओ कने मरमलने मम सहरयतर अननुदरन कक वनमनुर्शावक्ति
VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­ अ.ज.जर.­कने लरभ हनेतनु यशोजनर कने ससंचरलन कने वल तब हपी कक जरतपी हब जब गत अननुदरनद कने
-
ससोसजायटट, हहै दिरजाबजादि, आसंध्र प्रदिदे शि (31 इकजाइयजासं) àÉÆjÉÉãÉªÉ कने वलए
उ.प.प.­परप्त हशो गए हद।
1 5207
In case of of NGOs, the Grant-
For running the scheme
A.P.Tribal Welfare Ashram and Residential Education in-aid is released only on
Ministry of Tribal Affairs - for benefit of the
Institution Society, Hyderabad, A.P (31 Units) (EC) receipt of U.C. of the previous
Scheduled Tribes
grants

आवदमजरवत वरकर आश्रम,­वचसंगमनेररयदग खदगनरसंग अनपी कररक,­डपी.एम.रशोड,­वजलर पवशचम


इम्फरल,­इम्फरल,­मवणपनुर-795001­(भररतपीय आवदमजरवत सनेवक ससंघ,­रकरर बरपनुर -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
स्मररक सदन कक एक इकरई,­नई वदलपी-110055­(इम्फरल,­ररखर मवणपनुर)
2 987
Adimjati Shiksha Ashram, Chingmeirong Khongnang Ani
Karak, D.M.Road, Imphal West Distt, imphal, Manipur
-795001 (A unit of Bharatiya Adimjati Sevak Sangha, - do - - - do - - do -
Thakkar Bapur Samarak Sadan, New Delhi-110055
(Imphal, Manipur Branch)

आवदवरसपी सरमरवजक और सरसंस्कव वतक सशोसरयटपी एट / पशो कनु वचसंडर, वजलर ससंबलपनुर, उडपीसर -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
3 1610
Adivasi Social and cultural society At/Po Kuchinda, District
- do - - - do - - do -
Sambalpur, Orissa

अमय गजामपण उत्थजान सशमतति, 86, चन्द्र शिदेखर आजजादि मजारर,


रजानजापपर , पपन - 457993 , ब्ललॉक - रजानजापपर ,जजलजा- झजाबपआ , मध्य -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
प्रदिदे शि । (छजातजावजास पररयसोजनजाएसं) (ईसप)
4 3581
Amay Gramin Utthan Samiti, 86, Chandra Shekhar Azad
Marg, Ranapur, Pin-457993, Block-Ranapur, Distt.- - do - - - do - - do -
Jhabua, Madhya Pradesh . (Hostel Projects) (EC)
ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 49
No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
(`­­cVÉÉ®­àÉå) ( `­in thousands )
µÉEà +ÉxÉÖnÉxÉ­näxÉä­ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ/
É­ ºÉƺlÉÉxÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå/BªÉÉÎBÉDiɪÉÉ ´ÉÉãÉÉ­ +ÉÉ +ÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå­ ¤ÉBÉEɪÉÉ­
ºÉÆ. å­BÉEä­xÉÉàÉ àÉÆjÉÉãɪÉ/ÉÊ ´ÉiÉÉÔ ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ­|ɪÉÉäVÉxÉ ={ɪÉÉäÉÊMÉiÉÉ­|
. ´É£ÉÉMÉ ÉàÉÉhÉ­{ÉjÉ
S.No. Name of the Institutions/Organisations/Individuals Ministry/Department giving Recurring Non- Purpose of Grants Remarks/Out-standing U.C.
the grant Recurring
1 2 3 4 5 6 7

अरुण इसंन्स्टटट्ययट ऑफ रुरल अफदेयर, एट: अश्वजाखसोलजा, पसो.:कजारमपल,


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
जजलजा धदेनकजानल, उडपसजा (जपआईए)
5 1907
Arun Institute of Rural Affairs, At: Aswakhola, PO:Karamul,
- do - - - do - - do -
Dist.Dhenkanal, Orissa (GIA)

अरुणरचल परलपी ववदरपपीठ,­चसंगखरम,­वजलर लशोवहत,­अरुणचल पदनेर -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-


6 3807
Arunachal Pali Vidyapeeth, Changkham, Dist.Lohit,
- do - - - do - - do -
Arunachal Pradesh
बनस्रलपी ववदरपपीठ बनस्रलपी,­पशो.ओ.­बनस्रलपी ववदरपपीठ,­तहसपील ननेवरई,­वजलर टदक,­ररजस्ररन,­वपन
– 304022­ररजस्ररन
-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
7 Banasthali Vidyapeeth Banasthali, P.O. Banasthali 5142
Vidyapith, - do - - - do - - do -
Tehsil-Newai,
बसं Distt-Tonk,
धदेवजाल शशिकजा सशमतति, जजलजा – Pin-304022, Rajasthan
हरदिजा, 92, पपरजानजा नजाररयल खदेडजा,
भसोपजाल, मध्य प्रदिदे शि
-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
(ईसप)
8 8268
Bandhewal Shiksha Samiti, Distt Harda ,
92, Purana Nariyal Khera, Bhopal, 462038, Bhopal, M.P. - do - - - do - - do -
(EC)
बरनकक असंचरवलक आवदवरसपी हररजन कल्यरण पररषद,­एट-बरनकक,­वजलर-­कनु ट्टक,­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
उडपीसर
9 2439
Banki Anchalik Adivasi Harijan Kalyan Parishad, At-Banki,
- do - - - do - - do -
Distt.-Cuttack, Orissa
भहैरजाबप क्लब , एट – लदेखजानपपर, पपओ - सजारसं रधरपपर, वजायजा - रजानपपर ,
-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
जजलजा - नयजारढ़ , उडपसजा
10 1620
Bhairabi Club, AT-Lekhanpur, PO-Sarangadharpur, Via-
- do - - - do - - do -
Ranpur, Distt. Nayagarh, Orissa

भजारतिपय आददिमजजातति सदेवक ससंघ, सरदिजारपपर, कपकशिप, धजार, मध्य प्रदिदे शि,
( भजारतिपय आददिमजजातति सदेवक ससंघ, थक्कजार बजापरप स्मजारक सदिन ककी -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
एक इकजाई, नई ददिल्लट-110055)
11 983
Bharatiya Adimjati Sevak Sangha, Sardarpur, Kukshi,
Dhar, Madhya Pradesh,(A unit of Bharatiya Adimjati
- do - - - do - - do -
Sevak Sangha, Thakkar Bapur Samarak Sadan, New
Delhi-110055 )
भजारतिपय आददिमजजातति सदेवक ससंघ, उडपसजा स्टदे ट बजासंच, एचआईजप-116, कनन
पवहजार, फदेज-1, पततियजा, चन्द्रशिदेखरपपर, भपवनदेश्वर-31 (भजारतिपय आददिमजजातति -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
सदेवक ससंघ, थक्कजार बजापपर स्मजारक सदिन ककी एक इकजाई, नई ददिल्लट-110055 )
12 Bharatiya Adimjati Sevak Sangha, Orissa State Branch, 1749
HIG-116, Kanan Vihar, Phase-1, Patia,
Chandrasekharpur, Bhubaneshwar-31 ( A unit of - do - - - do - - do -
Bharatiya Adimjati Sevak Sangha, Thakkar Bapur
Samarak Sadan, New Delhi-110055 )

50 +ÉxÉÖnÉxÉ­àÉÉÆMÉä­2016-17
µÉEà +ÉxÉÖnÉxÉ­näxÉä­ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ/
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
É­ ºÉƺlÉÉxÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå/BªÉÉÎBÉDiɪÉÉ ´ÉÉãÉÉ­ +ÉÉ +ÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå­ ¤ÉBÉEɪÉÉ­
ºÉÆ. å­BÉEä­xÉÉàÉ àÉÆjÉÉãɪÉ/ÉÊ ´ÉiÉÉÔ ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ­|ɪÉÉäVÉxÉ ={ɪÉÉäÉÊMÉiÉÉ­|
. Name of the Institutions/Organisations/Individuals
S.No. ´É£ÉÉMÉ giving
Ministry/Department Recurring Non- Purpose of Grants ÉàÉÉhÉ­{ÉjÉ U.C.
Remarks/Out-standing
the grant Recurring

1 2 3 4 5 6 7

भररतपीय आवदमजरवत सनेवक ससंघ, एट-करलसपी, वजलर-दनेहररदयन, उतररखणड -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
13 8513
Bharatiya Adimjati Sevak Sangha, At-Kalsi, Distt-Dehradun,
Uttrakhand - do - - - do - - do -

भजारति सदेवजाश्रम ससंघ (ओरसं रजाबजादि), एट/पसो.: ओरसं रजाबजादि, जजलजा-


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
मपरशशिदिजाबजादि, पजश्चम बसंरजाल
14 2982

Bharat Sevashram Sangha (Aurangabad), At/PO:


- do - - - do - - do -
Auraangabad, Dist.Murshidabad, W.B.

भजारति सदेवजाश्रम ससंघ, लखरजा रसोड, कजादहलटपरजा, रपवजाहजाटट,


असम(मपख्यजालय) प्रसोजदेक्ट एट पक्कदे कस्सजासंर, ईस्ट कमजासंर जजलजा, -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
अरुणजाचल प्रदिदे शि (ईसप)
15 4272
Bharat Sevashram Sangha, Lakhra Road, Kahilipara,
Guwahati, Assam (H. Qrs.) project at Pakke Kassang, - do - - - do - - do -
East Kameng Distt., Arunachal Pradesh (EC)

भजारति सदेवजाश्रम ससंघ (ददिल्लट), श्रपतनवजासपपरट, नई ददिल्लट -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-


16 1511
Bharat Sevashram Sangha (Delhi),
- do - - - do - - do -
Srinivaspuri, New Delhi
भररत सनेवर श्रम (­गशोवहरटपी ररखर )­असम एट-­गर.­गसंगरनगर ,­वजलर -­चचर ,­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
असम
17 1367
Bharat Seva Shram (Guwahati Branch) Assam at- Vill.
- do - - - do - - do -
Ganganagar, Distt. Chachar, Assam
भजारति सदेवजाश्रम ससंघ ( बदेलदिसं रजा ) बदेलदिसं रजा जजलजा मपशशिरदिजाबजादि , पजश्चम
-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
बसंरजाल
18 11394
Bharat Sevashram Sangha (Beldanga) Beldanga,
- do - - - do - - do -
Dist.Murshidabadd, W.B.
भररत सनेवरश्रम ससंघ (घरक्सशोलने),­घरक्सशोलने ययवनट,­वजलर-मरलदर,­पवशचम बसंगरल -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
19 1826
Bharat Sevashram Sangha(Ghaksole), Ghaksole Unit,
- do - - - do - - do -
Dist.Malda, W.B.

ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 51

µÉEà
No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS +ÉxÉÖnÉxÉ­näxÉä­ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ/
É­ ºÉƺlÉÉxÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå/BªÉÉÎBÉDiɪÉÉ ´ÉÉãÉÉ­ +ÉÉ +ÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå­ ¤ÉBÉEɪÉÉ­
ºÉÆ. å­BÉEä­xÉÉàÉ àÉÆjÉÉãɪÉ/ÉÊ ´ÉiÉÉÔ ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ­|ɪÉÉäVÉxÉ ={ɪÉÉäÉÊMÉiÉÉ­|
. Name of the Institutions/Organisations/Individuals
S.No. ´É£ÉÉMÉ giving
Ministry/Department Recurring Non- Purpose of Grants ÉàÉÉhÉ­{ÉjÉ U.C.
Remarks/Out-standing
the grant Recurring
1 2 3 4 5 6 7

भजारति सदेवजाश्रम ससंघ (मयलक


य ) वजाई बसोलपरप , जजलजा-बपरभयम, पजश्चम
-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
बसंरजाल
20 4315
Bharat Sevashram Sangha (Muluk) Via Bolpur,
- do - - - do - - do -
Dist.Birbhum, W.B.

भररत सनेवरश्रम ससंघ (परकनु र),­एट/पशो./वजलर:­झररखणड परकनु र,­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-

21 2115
Bharat Sevashram Sangha (Pakur), At/PO/Dist: Pakur,
- do - - - do - - do -
Jharkhand

भजारति सदेवजाश्रम ससंघ, पजाकपर (पपटटजप) -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-


22 7214
Bharat Sevahsram Sangha, Pakur (PTG) - do - - - do - - do -

भजारति सदेवजाश्रम ससंघ, एट-पथरजा, पसो.- रजानपश्वर, जजलजा-दिम


प कजा, झजारखण्ड -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
23 4775
Bharat Sevashram Sangha, AT-Pathra, PO-
- do - - - do - - do -
Raniswar, Dist-Dumka, Jharkhand

भररत सनेवरश्रम ससंघ (सशोनरपी),­सशोनरपी(डब्ल्यय),­रपीवसर्शा मपीट रशोड,­ईस्ट वससंहभयम,­


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
जमरनेदपनुर,­वपन-­831011,­झररखणड (जपीआईए)
24 14717
Bharat Sevashram Sangha (Sonari), Sonari(w), Rivers
Meet Road, East Singhbhum, Jamshedpur, Pin - 831011, - do - - - do - - do -
Jharkhand (GIA)
भररत सनेवरश्रम ससंघ (सशोनरपी),­सशोनरपी(डब्ल्यय),­नवदयद सने वमलपी रशोड,­ईस्ट
-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
वससंहभयम,­जमरनेदपनुर,­झररखसंड मम इस पररयशोजनर कने वलए झररखसंड (जपीआईए)
25 22190
Bharat Sevashram Sangha (Sonari), Sonari(w), Rivers
Meet Road, Jamshedpur, Jharkhand for project at - do - - - do - - do -
Jharkhand (PTG)

भररत सनेवरश्रम ससंघ (फरकर) बनेरहरमपनुर, मनुवरर्शादरबरद, पवशचम बसंगरल -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-

26 1444
Bharat Sevashram Sangha(Farakka) Berahampur,
- do - - - do - - do -
Murshidabad, W.B.

52 +ÉxÉÖnÉxÉ­àÉÉÆMÉä­2016-17
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
µÉEà +ÉxÉÖnÉxÉ­näxÉä­ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ/
É­ ºÉƺlÉÉxÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå/BªÉÉÎBÉDiɪÉÉ ´ÉÉãÉÉ­ +ÉÉ +ÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå­ ¤ÉBÉEɪÉÉ­
ºÉÆ. å­BÉEä­xÉÉàÉ àÉÆjÉÉãɪÉ/ÉÊ ´ÉiÉÉÔ ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ­|ɪÉÉäVÉxÉ ={ɪÉÉäÉÊMÉiÉÉ­|
. Name of the Institutions/Organisations/Individuals
S.No. ´É£ÉÉMÉ giving
Ministry/Department Recurring Non- Purpose of Grants ÉàÉÉhÉ­{ÉjÉ U.C.
Remarks/Out-standing
the grant Recurring

1 2 3 4 5 6 7

भररत सनेवरश्रम ससंघ [कनु नशोर] गरम/पशो.:कनु नशोर, वजलर उतर वदनरजपनुर, पवशचम बसंगरल -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
27 1185
Bharat Sevashram Sangha(Kunor), Vill/PO:Kunor,
- do - - - do - - do -
Dist.Uttar Dinajpur, W.B.
भजारति सदेवजाश्रम ससंघ (तिदेयसोर), गजाम+पसो.:तिदेयसोर, जजलजा डप.ददिनजाजपपर, पजश्चम
-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
बसंरजाल
28 2362
Bharat Sevashram Sangha(Teor), Vill+PO:Teor,
- do - - - do - - do -
Dist.D.Dinajpur, W.B.

भररत सनेवरश्रम ससंघ (हहगलपी)­गरम-पसंजरबपीपनुरकय र,­वजलर-­हहगलपी,­पवशचम बसंगरल -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-


29 2588
Bharat Sevashram Sangha(Hoogly) Vill.Panjipurkur, Dist.
- do - - - do - - do -
Hoogly, W.B.
भजारति सदेवजाश्रम ससंघ (दिसोकरजा) गजाम+पसो.:दिसोकरजा, जजलजा-शमदिनजापपरदे, पजश्चम
-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
बसंरजाल
30 2247
Buddhist Cultural Society of Key Gampa, PO:
- do - - - do - - do -
Key Gampa, Dist.Lahaul & Spiti, H.P.
भजारति सदेवजाश्रम ससंघ (रनघजाट-पदेरजादिसं रजा बजासंच), गजाम-कयसपररयजा,
-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
पसो.:प्रपततिनरर, जजलजा-नसोडडयजा, पजश्चम बसंरजाल
31 Bharat Sevashram Sangha(Ranghat- 3514
Payradanga Branch), Vill.Kusuria, - do - - - do - - do -
PO:Pritinagar, Dist.Nadia, W.B.
भजारति सदेवजाश्रम ससंघ, एट/पसो.-बदेरहजामपपर, जजलजा-मपशशिरदिजाबजादि, पजश्चम बसंरजाल -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-

32 1395
Bharat Sevashram Sangha, At/PO-Berhampore, District
- do - - - do - - do -
Murshidabad, West Bengal

भररत सनेवरश्रम ससंघ (ररयगसंज),­ररयगसंज,­उतर वदनरजपनुर,­पवशचम बसंगरल -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-


33 708
Bharat Sevashram Sangha(Raiganj), Raiganj, Uttar
- do - - - do - - do -
Dinajpur, W.B.

ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 53
µÉEà
No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS +ÉxÉÖnÉxÉ­näxÉä­ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ/
É­ ºÉƺlÉÉxÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå/BªÉÉÎBÉDiɪÉÉ ´ÉÉãÉÉ­ +ÉÉ +ÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå­ ¤ÉBÉEɪÉÉ­
ºÉÆ. å­BÉEä­xÉÉàÉ àÉÆjÉÉãɪÉ/ÉÊ ´ÉiÉÉÔ ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ­|ɪÉÉäVÉxÉ ={ɪÉÉäÉÊMÉiÉÉ­|
. Name of the Institutions/Organisations/Individuals
S.No. ´É£ÉÉMÉ giving
Ministry/Department Recurring Non- Purpose of Grants ÉàÉÉhÉ­{ÉjÉ U.C.
Remarks/Out-standing
the grant Recurring

1 2 3 4 5 6 7

भररत सनेवरश्रम ससंघ (तरजपनुर)­तरजपनुर ययवनट,­वजलर-मरलदर,­पवशचम बसंगरल -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-

34 1860
Bharat Sevashram Sangha(Tajpur) Tajpur Unit,
- do - - - do - - do -
Dist.Malda, W.B.

भजारति सदेवजाश्रम ससंघ, (रजासंचप यदेतनट) एट-बररयजाति,प इन्द्रप्रस्थ कलॉलसोनप, रजासंचप,


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
झजारखण्ड
35 2477
Bharat Sevashram Sangha, (Ranchi Unit), At-
Bariatu, Indraprastha Colony, Ranchi, - do - - - do - - do -
Jharkhand

भजारति सदेवजा आश्रम ससंघ, दिदे वरढ़, झजारखण्ड (पपटटजप) -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-

36 727

Bharat Sevashram Sangha, Deogarh, Jharkhand (PTG) - do - - - do - - do -

भजारति सदेवजाश्रम ससंघ, एट/पसो.-डदेडडयजापडजा, जजलजा - नमरदिजा, रपजरजाति -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-

37 1414
37 1414
Bharat Sevashram Sangha, At/PO-Dediapada,
- do - - - do - - do -
Distt. - Narmada, Gujarat

भररत सनेवरश्रम ससंघ,गसंगपनुर(नवरसरपी),­नवरसरपी,­गनुजररत -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-


38 9250
Bharat Sevashram Sangha, Gangpur(Navasari),
- do - - - do - - do -
Navasari, Gujara

भररतपीय आवदमजरवत सनेवक ससंघ,­रकरर बपयर स्मररक सदन,­नई वदलपी-110055­(मनुख्यरलय)­


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
पशोजनेक्ट,­रूपर
39 2357
Bharatiya Adimjati Sevak Sangha, Thakkar Bapur
Samarak Sadan, New Delhi-110055 (H.Qrs.) Project at - do - - - do - - do -
Rupa

भररत यरत्रर कम द,­एट /­पपीओ -­डनेवडयरपरडर ,­वजलर -­नमर्शादर ,­वपन -­393040­,­गनुजररत -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
40 2643
Bharat Yatra Kendra, AT/PO-Dediapada, Distt.-Naramada,
- do - - - do - - do -
Pin - 393040, Gujarat

54 +ÉxÉÖnÉxÉ­àÉÉÆMÉä­2016-17
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17

µÉEà +ÉxÉÖnÉxÉ­näxÉä­ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ/


É­ ºÉƺlÉÉxÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå/BªÉÉÎBÉDiɪÉÉ ´ÉÉãÉÉ­ +ÉÉ +ÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå­ ¤ÉBÉEɪÉÉ­
ºÉÆ. å­BÉEä­xÉÉàÉ àÉÆjÉÉãɪÉ/ÉÊ ´ÉiÉÉÔ ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ­|ɪÉÉäVÉxÉ ={ɪÉÉäÉÊMÉiÉÉ­|
. ´É£ÉÉMÉ ÉàÉÉhÉ­{ÉjÉ
Ministry/Department giving Non-
S.No. Name of the Institutions/Organisations/Individuals Recurring Purpose of Grants Remarks/Out-standing U.C.
the grant Recurring

1 2 3 4 5 6 7

भजारतिप ऐजपकदेशिनल ट्रस्ट, एट-पथजापजल्ल तिजालपक, बरदेपजल्ल, जजलजा


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
कसोलजार, कनजारटक
41 3219
Bharati Educational Trust, AT-Pathapally Taluk,
- do - - - do - - do -
Bagepalli, Dist.Kolar, Karnataka

बजाइट कहैररयर अकदेडमप, एट-डसोलजामजानडजाप, चसंदिनबजादि ऐररयजा,


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
पसो.-जयपसोरदे , जजलजा-कसोरजापट
प , पपन- 764001, उडपसजा (ईसप)
42 3003

Bright Career Academy, At-Dolomandap, Chandanbad


Area, PO-Jeypore, Distt.-Koraput, Pin - 764001, Orissa - do - - - do - - do -
(EC)
बपपद्धिष्ट कल्चर पप्रसरवदेशिन ससोसजाइटट, अपर रसंपजा, पसो./पप.एस.:
-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
बजामडडलजा,जजलजा. पजश्चम कमजासंर, अरुणजाचल प्रदिदे शि
43 2236
43 2236
Buddhist Culture Preservation Society, Upper
Gonpa, PO/PS:Bomdila, Dist. West Kameng, - do - - - do - - do -
Arunachal Pradesh
बपपद्धिस्ट कल्चरल ससोसजाइटट ऑफ ककी रम्पजा, पसो.: ककी रम्पजा, जजलजा-
-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
लजाहसोल और जस्पतिप, दहमजाचल प्रदिदे शि
44 1330
Buddhist Cultural Society of Key Gampa, PO:
- do - - - do - - do -
Key Gampa, Dist.Lahaul & Spiti, H.P.

ससटर फसोर बपपद्धिष्ट कल्चर स्टडपज, गजा./पसो. : तिवजासंर, जजलजा तिवजासंर,


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
अरुणजाचल प्रदिदे शि (जपआईए)
45 1581
Centre for Buddhist Cultural Studies, Vill./PO:
Tawang, Dist.Tawang, Arunachal Pradesh - do - - - do - - do -
(GIA)
चसंद्ररजाई मदहलजा मसंडल, एट/पसो.-पपम्पलनदेर, जजलजा धपलदे, महजारजाष्ट्र
-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
46 1788
Chandrai Mahila Mandal, At/PO-Pimpalner,
- do - - - do - - do -
Distt.Dhule, Maharashtra (GIA)

ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 55
No. 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

µÉEà +ÉxÉÖnÉxÉ­näxÉä­ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ/


É­ ºÉƺlÉÉxÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå/BªÉÉÎBÉDiɪÉÉ ´ÉÉãÉÉ­ +ÉÉ +ÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå­ ¤ÉBÉEɪÉÉ­
ºÉÆ. å­BÉEä­xÉÉàÉ àÉÆjÉÉãɪÉ/ÉÊ ´ÉiÉÉÔ ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ­|ɪÉÉäVÉxÉ ={ɪÉÉäÉÊMÉiÉÉ­|
. ´É£ÉÉMÉ ÉàÉÉhÉ­{ÉjÉ
Ministry/Department giving Non-
S.No. Name of the Institutions/Organisations/Individuals Recurring Purpose of Grants Remarks/Out-standing U.C.
the grant Recurring

1 2 3 4 5 6 7

चन्द्रजाई मदहलजा मसंडल , पपम्पलनदेर, तिहसपल - सकरट , जजलजा – धपलदे, -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
महजारजाष्ट्र (छजातजावजास पररयसोजनजा) गजाम - पनखदेडजा, तिहसपल- सकरट ,
47 1805
जजलजा – धपलदेMahila
Chandrai , महजारजाष्ट्र (ईसप) Pimpalner, Tal-Sakri, Distt-
Mandal,
Dhule, Maharashtra (Hostel Project at Vill-Pankheda, - do - - - do - - do -
Tal-Sakri, Distt-Dhule, Maharashtra (EC)

चहैतिन्य एजपकदेशिनल एण्ड रुरल डडवलपमस ट, जजलजा-कपड्डजापजाह, ए.पप.


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
(जपआईए)
48 Chaitanaya Educational and Rural 2007
Development, Dist.Cuddapah, A.P.(GIA) - do - - - do - - do -
वचल वचल एवरयन वमरन सशोसरइटपी कसं गलरतनवपी,­मवणपनुर
-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
49 2639
Chil Chil Asian Mission Society Kanglatanbi, Manipur
- do - - - do - - do -

वकस्चयन गरमर स्कय ल (चरइल्ड वडवलपममट सनेन्टर),­गपीन वहलस,­तमसंगलशोग,­एचक्यय,­वपन-


795141,मवणपनुर -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-

50 1771
Christian Grammer School (Child Development Centre),
Green Hills, Tamenglong, HQ, Pin-795141,Manipur - do - - - do - - do -

डजा. असंबदेडकर शमशिन, कजामरुप, असम (वपटटसप) -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-


51 4112
Dr. Ambedkar Mission, Kamrup, Assam (VTC) - do - - - do - - do -
दियजानसंदि सदेवजाश्रम ससंघ , एनईआई , बसोकजाजन , कबर्बी , आसंरललोंर ,
असम ददिफय ( अखखल भजारतिपय दियजानसंदि सदेवजाश्रम ससंघ ककी एक इकजाई,
315 , आसफ अलट रसोड, नई ददिल्लट) (मपख्यजालय) बसोकजाजन -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
52 पररयसोजनजा - 2 इकजाइयजासं, जजापरजन तिथजा डडफय 3124

Dayanand Sevashram Sangha, NEI, Bokajan, Karbi,


Anglong, Assam (A Unit of Akhil Bharatiya Dayanand - do - - - do - - do -
Sevashram Sangha, 315, Asaf Ali Road, New Delhi)
(H.Qrs.) Project at Bokajan-2 Units, Japarjan & Diphu
दियजानन्दि सदेवजाश्रम ससंघ, ददिमजापपर, नजारजालहैण्ड, ( ए ययतनट ऑफ अखखल भजारतिपय
दियजानन्दि सदेवजाश्रम ससंघ, 315, आशसफ अलट रसोड, नई ददिल्लट)[मपख्यजालय] -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
प्रसोजदेक्ट एट नहजारवजाइ, जजलजा-ददिमजापपर, नजारजालहैण्ड
53 Dayanand Sevashram Sangha, Dimapur, Nagaland, ( A 2173
Unit of Akhil Bharatiya Dayanand Sevashram Sangha,
315, Asaf Ali Road, New Delhi) (H.Qrs.) Project at - do - - - do - - do -
Naharabai, Distt-Dimapur, Nagaland

56 +ÉxÉÖnÉxÉ­àÉÉÆMÉä­2016-17

DEMAND FOR GRANTS, 2016-17


µÉEà +ÉxÉÖnÉxÉ­näxÉä­ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ/
É­ ºÉƺlÉÉxÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå/BªÉÉÎBÉDiɪÉÉ ´ÉÉãÉÉ­ +ÉÉ +ÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå­ ¤ÉBÉEɪÉÉ­
ºÉÆ. å­BÉEä­xÉÉàÉ àÉÆjÉÉãɪÉ/ÉÊ ´ÉiÉÉÔ ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ­|ɪÉÉäVÉxÉ ={ɪÉÉäÉÊMÉiÉÉ­|
. ´É£ÉÉMÉ ÉàÉÉhÉ­{ÉjÉ
S.No. Name of the Institutions/Organisations/Individuals Ministry/Department giving Recurring Non- Purpose of Grants Remarks/Out-standing U.C.
the grant Recurring

1 2 3 4 5 6 7

दपीनदयरल ररसचर्शा इसंस्टपीटयट,­7-ई,­ररमतपीरर्शा नगर,­नई वदलपी (मनुख्यरलय)­पशोजनेक्ट एट सतनर,­


मधय पदनेर -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
54 1685
Deendayal Research Institute, 7-E, Ramtirth Nagar,
- do - - - do - - do -
New Delhi (H.Qrs.) Project at Satna, M. P.

दिटनदियजाल ररसचर इसंस्टटट्ययट, 7-ई, झसंडदेवजालजान एक्स्टदे . रजानप झजासंसप बजाई


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
रसोड, नई ददिल्लट (मपख्यजा.) लखपमपरप खदेरट तिथजा बलरजामपपर
55 1395
55 1395
Deendayal Research Institute, 7-E, Jhandewalan Extn.,
Rani Jhansi Road, New Delhi (H.Qrs.) Project at - do - - - do - - do -
Lakhimpur Kheri & Balrampur

रसोहलडडयजा जजातति उपजजातति ब्लय बडर वयमदेन वदेलफदेयर सदेनटर, रसोहलडडयजा,


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
जजलजा-शमदिनजापपरदे, पजश्चम बसंरजाल

56 4919
Gohaldiha Jati Upjati Blue Bird Women’s
Welfare Centre, Gohaldiha, Dist. Midnapore, - do - - - do - - do -
W.B.

गजामपय मक्कल अबतनरुद्धि ल्यजाक्कम, (जपएमआई), पयन्थसोट्टम, पसो.


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
कसोयमबटयर, तिशमलनजाडप
57 2328
Grameeya Makkal Abnirudhi Iyakkam, (GMAI),
- do - - - do - - do -
Poonthottam, Post-Coimbatore, Tamil Nadu

गनुजररत स्टनेट टष रइबल वडवलपममट रनेवसडमवरयल एजनुकनेरन इसंस्टपीटटय सशोसरइटपी


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
(जपीएसआईटपीडपीआरईआईएस), वबरसर मनुसंडर भवन, गरसंधिपीनगर(36 ययवनट)
58 192195
Gujarat State Tribal Development Residential Education
Institute Society (GSITDREIS), Birsa Munda Bhawan, - do - - - do - - do -
Gandhinagar (36 Units) (EC)
दहमजालयन बपपद्धिस्ट कल्चरल ऐससोशशिएशिन, पसो.बसोक्स नसं.98, क्लब हजाऊस
-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
रसोड, मनजालट, जजलजा-कपल्लय, दहमजाचल प्रदिदे शि
59 3182
Himalayan Buddhist Cultural Association, PO Box No.98,
- do - - - do - - do -
Club House Road, Manali, Dist.Kullu, H.P.

ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 57
No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
µÉEà +ÉxÉÖnÉxÉ­näxÉä­ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ/
É­ ºÉƺlÉÉxÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå/BªÉÉÎBÉDiɪÉÉ ´ÉÉãÉÉ­ +ÉÉ +ÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå­ ¤ÉBÉEɪÉÉ­
ºÉÆ. å­BÉEä­xÉÉàÉ àÉÆjÉÉãɪÉ/ÉÊ ´ÉiÉÉÔ ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ­|ɪÉÉäVÉxÉ ={ɪÉÉäÉÊMÉiÉÉ­|
. Name of the Institutions/Organisations/Individuals
S.No. ´É£ÉÉMÉ giving
Ministry/Department Recurring Non- Purpose of Grants ÉàÉÉhÉ­{ÉjÉ U.C.
Remarks/Out-standing
the grant Recurring
1 2 3 4 5 6 7

दहमजालयन बपपद्धिस्ट कल्चरल एससोशशिएशिन, बपद्धिजा कदेन्द्र, एट-सलपररजा,


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
जजलजा-जलपजाइरपडप, पजश्चम बसंरजाल-734318
60 914
Himalayan Buddhist Cultural Association, Buddha Kendra,
- do - - - do - - do -
AT-Salugara, Dist-Jalpaiguri, W.B.-734318
दहमजालयन बपपद्धिष्ट कल्चरल ससोसजाइटट, गजा.: रपलजाबरढ़, पसो.: अथथौलट,
-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
जजलजा-डसोडजा, जम्मय और कश्मपर
61 4036
61 4036
Himalayan Buddhist Cultural Society, Vill: Gulabgarh, PO:
Athouli, Dist. Doda, J&K - do - - - do - - do -

हसोलट हसोम एट:दिदे नमपसंडजा छक पसो.: तिनवजाति, जजलजा-नयपडजा, उडपसजा (ईसप) -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
62 4819
Holy Home AT:Dianmunda Chhak PO: Tanwat, Dist-
- do - - - do - - do -
Naupada, Orissa (EC)

ह्ययमन डदेवलपमस ट फजाउसं डदेशिन, जपआरबपए रसोड , एट - चसोरनदे तिजार


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
रसंरटसोक, पपन कसोड -737 101 , शसजक्कम
63 2564
Human Development Foundation, GRBA Road, AT-
- do - - - do - - do -
Chogney Tar, Gangtok, Pin Code -737 101, Sikkim

इसंवस्टटयट ऑफ स्टडपीज इन बनुवद्धिस्ट वफलशोस्फक एसंड टष रइबल कल्चरल सशोसरइटपी,­एट-टबशो,­वजलर-लरहशोल


और वस्पतपी,­वहमरचल पदनेर
-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
64 4087
Institute of Studies in Buddhist Philosophy and Tribal
- do - - - do - - do -
Cultural Society, At-Tabo, Dist.Lahaul & Spiti, H.P.

इसंटनेगनेटनेड रुरल वडवलपममट एणड एजनेकनेरनल ऑगर्शानरइजनेरन,­(आईआरडपीईओ)­वसंगबरल,­


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
पशो.­रशोबरल,­मवणपनुर (जपीआईए)
65 3633
Integrated Rural Development & Educational
- do - - - do - - do -
Organisation(IRDEO), Thoubal, Manipur (GIA)

आईएनआरईसपीए,­ररयवपपलर रशोड,­वटमबरपडर,­डनेवडयरपडर,­वजलर-नमर्शादर,­गनुजररत -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-


66 1209
INRECA, Raypipla Road, Timbapada, Dediapada,
- do - - - do - - do -
Dist.Narmada, Gujarat
जन कल्यजाण आश्रम सशमतति, गजा.- शसद्धिपपर(डसोभ), पसो.- सदेशमरर हररचसंदि,
-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
तिहसपल- बबजाई, जजलजा- हसोससंरजाबजादि, मध्य प्रदिदे शि
67 898
Jan Kalyan Ashram Samiti, Vill- Siddhpur (Dobh), PO -
Semiri Harichand, Tehsil - Babai, District- Hosangabad, - do - - - do - - do -
MP

58 +ÉxÉÖnÉxÉ­àÉÉÆMÉä­2016-17
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17

µÉEà +ÉxÉÖnÉxÉ­näxÉä­ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ/


É­ ºÉƺlÉÉxÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå/BªÉÉÎBÉDiɪÉÉ ´ÉÉãÉÉ­ +ÉÉ +ÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå­ ¤ÉBÉEɪÉÉ­
ºÉÆ. å­BÉEä­xÉÉàÉ àÉÆjÉÉãɪÉ/ÉÊ ´ÉiÉÉÔ ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ­|ɪÉÉäVÉxÉ ={ɪÉÉäÉÊMÉiÉÉ­|
. Name of the Institutions/Organisations/Individuals
S.No. ´É£ÉÉMÉ giving
Ministry/Department Recurring Non- Purpose of Grants ÉàÉÉhÉ­{ÉjÉ U.C.
Remarks/Out-standing
the grant Recurring

1 2 3 4 5 6 7

कदेशिव गजामसोत्थजान शशिकण सशमतति, गजाम-ततिकररयजा, जजलजा-डडसंडसोरट, मध्य


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
प्रदिदे शि(2 एजपकदेशिनल कलॉम्प्लदेक्स)
68 9973
68 9973
Keshav Gramotthan Shikshan Samiti, Vill.-Tikriya,
Distt.-Dindori, M.P. (2 Educational Complexes) - do - - - do - - do -

खण्डदेरजाओ एजपकदेशिन ससोसजाइटट, एट:बसर, जजलजा धपलदे, महजारजाष्ट्र -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
69 Khanderao Education Society, At:Basar, 3240
- do - - - do - - do -
Dist.Dhule, Maharashtra
कनु मनुधिवरवट रुरल वडवलपममट सशोसरइटपी,­एच.न.32,­आर.आर.एक्सटमरन,­मधिनुवगरर-
572132,­तनुमकनु र वजलर,­कनरर्शाटक -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-

70 681
Kumudhwati Rural Development Society, H.No.32,
R.R.Extension, Madhugiri-572132, Tumkur Dist., - do - - - do - - do -
Karnataka

स्वगरय यरवसंत बरलपी ररम परवटल वरकण पसररक मसंडल,­तलरई ,­तरल -­-एरनडशोल,­
वजलर जलगरसंव ,­एमएस -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
71 1347
Nehru Seva Sangha, AT/PO:Banpur,
- do - - - do - - do -
Dist.Khurda, Orissa
वलबनेरन एजनुकनेरन एणड ऐक्रन फफॉर वडवलवममट(एलईएडपी),­एट/पशो.-जयपनुरने,­गरम
सनुन्दरगढ,­वजलर कशोररपनुत,­उडपीसर (ईसपी)
-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
72 2824
Liberation Education and Action for Development (LEAD),
Vill.Sundergarh, Dist.Koraput, Orissa (EC) - do - - - do - - do -

लसोक तनकदेतिन, एट/पसो.– रतिनपपर, तिलपकजा– पलजानपरप , जजलजा –


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
बनजासकजासंथजा, पपन– 385 001,रपजरजाति (ईसप)
73 545
Lok Niketan, At/PO – Ratanpur, Taluk – Palanpur, Distt.
- do - - - do - - do -
– Banaskantha, Pin – 385 001,Gujarat (EC)
लक्ष्मप नजारजायण सदेवजा प्रततिष्ठजान ,
-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
एट - मनसजापसोल , जजलजा - जजाजपपर , उडपसजा
74 3219
Laxmi Narain Seva Prathistahan, AT-Mansapole, Dist-
Jajpur, Orissa - do - - - do - - do -

ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãɪÉ
59

µÉEà
No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS +ÉxÉÖnÉxÉ­näxÉä­ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ/
É­ ºÉƺlÉÉxÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå/BªÉÉÎBÉDiɪÉÉ ´ÉÉãÉÉ­ +ÉÉ +ÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå­ ¤ÉBÉEɪÉÉ­
ºÉÆ. å­BÉEä­xÉÉàÉ àÉÆjÉÉãɪÉ/ÉÊ ´ÉiÉÉÔ ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ­|ɪÉÉäVÉxÉ ={ɪÉÉäÉÊMÉiÉÉ­|
. Name of the Institutions/Organisations/Individuals
S.No. ´É£ÉÉMÉ giving
Ministry/Department Recurring Non- Purpose of Grants ÉàÉÉhÉ­{ÉjÉ U.C.
Remarks/Out-standing
the grant Recurring
1 2 3 4 5 6 7

मजासं अमति
म मयप मठ , अमति
म जा भवनम , पररपल्लट , पपओ :
-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
कसोलम - 691,574 (कदेरल)
75 3380
75 3380
Maa Amritamayi Math, Amrita Bhavanam, Paripally,
- do - - - do - - do -
PO:Kolam-691574 (Kerala)

महरवपीर जबन ववदरलय ससंस्ररन,­उदयपनुर,­ररजस्ररन (ईसपी)­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-


76 2033
Mahavir Jain Vidyalaya Sansthan, Udaipur, Rajasthan
- do - - - do - - do -
(EC)

मनेवरड रररपीररक वरकर सवमवत ,­वहन्टर ,­पपीओ -­भसंडनेर,­उदयपनुर ,­ररजस्ररन -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
77 1579
Mewar Saririk Shiksha Samiti, Hinta, PO-Bhander,
- do - - - do - - do -
Udaipur, Rajasthan

मनेवरड रररपीररक वरकर सवमवत ,­वहन्टर ,­पपीओ -­भसंडनेर,­उदयपनुर ,­ररजस्ररन (ईसपी) -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
78 3480
Mewar Saririk Shiksha Samiti, Hinta, PO-Bhander,
- do - - - do - - do -
Udaipur, Rajasthan (EC)
मर-मपतनसंर आश्रम, अरपवसंदि नरर, पपओ - जयपरप , जजलजा - कसोरजापट
प ,
-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
उडपसजा (ईसप) (ईसप)
79 2246
Marr-Munning Ashram, Aurobindo Nagar, PO-
- do - - - do - - do -
Jeypore, Distt.-Koraput, Orissa (EC)
मध्य प्रदिदे शि कदे आददिम जजातति कल्यजाण आवजासपय और आश्रम शिहैककक
ससंस्थजान ससोसजायटट, सतिपड
प जा भवन, भसोपजाल , मध्य प्रदिदे शि (13 -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
80 पररयसोजनजाएसं) (ईसप) 18675
Madhya Pradesh Tribal Welfare Residential and Ashram
Educational Institute Society, Satpura Bhavan, Bhopal, - do - - - do - - do -
M.P. (13 Projects) (EC)
शमजसोरम हदे शमथजाई एससोशशिएशिन, अपर ररपजब्लक रसोड, आइजसोल,
-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
शमजसोरम
81 1776
Mizoram Hmeithai Association, Upper Republic
- do - - - do - - do -
Road, Aizwal, Mizoram
एम.पपी.अननुसयवचत जरवत जनजरवत एवसं वपछडर वगर्शा कल्यरण सवमवत,­166-ई,­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
मनुवननगर,­उजबन,­मधय पदनेर
82 3292
M.P.Anusuchit Jati Janjati Evam Pichda Varg Kalyan
- do - - - do - - do -
Samiti, 166-E, Ujjain, M.P.

60 +ÉxÉÖnÉxÉ­àÉÉÆMÉä­2016-17

µÉEà +ÉxÉÖnÉxÉ­näxÉä­ DEMAND FOR GRANTS, 2016-17


+É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ/
É­ ºÉƺlÉÉxÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå/BªÉÉÎBÉDiɪÉÉ ´ÉÉãÉÉ­ +ÉÉ +ÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå­ ¤ÉBÉEɪÉÉ­
ºÉÆ. å­BÉEä­xÉÉàÉ àÉÆjÉÉãɪÉ/ÉÊ ´ÉiÉÉÔ ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ­|ɪÉÉäVÉxÉ ={ɪÉÉäÉÊMÉiÉÉ­|
. Name of the Institutions/Organisations/Individuals
S.No. ´É£ÉÉMÉ giving
Ministry/Department Recurring Non- Purpose of Grants ÉàÉÉhÉ­{ÉjÉ U.C.
Remarks/Out-standing
the grant Recurring

1 2 3 4 5 6 7
एम.पपी.अननुसवय चत जरवत जनजरवत वपछडर वगर्शा कल्यरण सवमवत,­166-ई,­मनुवननगर,­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
उजबन,­मधय पदनेर (ईसपी)
83 4801
M.P.Anusuchit Jati Janjati Pichda Varg Kalyan Samiti,
- do - - - do - - do -
166-E, Muninagar, Ujjain, M.P. (EC)

नजारजालहैण्ड चचल्ड्रन हसोम, ददिमजापपर, नजारजालहैण्ड -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-

84 1043
Nagaland Children Home, Dimapur, Nagaland - do - - - do - - do -

नववनमरर्शाण वरकण ससंस्रर ,­बनेबररतसंडर ,­तहसपील डनेगलनुर,­वजलर -­नरदनेड,­महरररषष (­गरम मनेढकक


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
मम छरत्ररवरस पररयशोजनर ,­ब्लफॉक मरहह र ,­वजलर नरदनेड)­(ईसपी)
85 1795
Navnirman Shikshan Santha, Bebratanda, Tah. Deglur,
Distt-Naded, Maharashtra (Hostel Project at Vill. Mendki, - do - - - do - - do -
Block Mahur, Distt. Naded) (EC)
न्यय लजाइफ एजदेन्सप फलॉर ट्रजाइबल प्ययपपल अपशलफ्टमसट, वहैल्लसोर,
-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
तिशमलनजाडप
86 1181
New Life Agency for Tribal People Upliftment,
- do - - - do - - do -
Vellore, T.N.
तनखखल उत्कल हररजन सदेवजा ससंघ , नपलजाद्रट पवहजार, सल्लजाश्रप पवहजार ,
-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
भपवनदेश्वर, उडपसजा
87 2246
Nikhila Utkal Harijan Seva Sangha, Niladri
- do - - - do - - do -
Vihar, Sallashree Vihar, Bhubaneswar, Orissa

नपीलवगरपी आवदवरसपी कल्यरण ससंघ,­कशोटरवगरपी,­नपीलवगरपी (पपीटपीजपी) -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-


88 12834
Nilgiris Adiwasi Welfare Association, Kotagiri, Nilgiris
- do - - - do - - do -
(PTG)

नदगकने म ययर वडवलपममट एसशोवरएरन,­पशो.-नदगकने म,­वरई-मदरमररवटसंग,­वरलफॉग-793021.­


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
(वपीटपीसपी)­
89 3045
Nongkrem Youth Development Association, PO-
- do - - - do - - do -
Nongkrem, Via-Madamriting, Shillong-793021. (VTC)

ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 61
µÉEà
No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS +ÉxÉÖnÉxÉ­näxÉä­ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ/
É­ ºÉƺlÉÉxÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå/BªÉÉÎBÉDiɪÉÉ ´ÉÉãÉÉ­ +ÉÉ +ÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå­ ¤ÉBÉEɪÉÉ­
ºÉÆ. å­BÉEä­xÉÉàÉ àÉÆjÉÉãɪÉ/ÉÊ ´ÉiÉÉÔ ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ­|ɪÉÉäVÉxÉ ={ɪÉÉäÉÊMÉiÉÉ­|
. ´É£ÉÉMÉ ÉàÉÉhÉ­{ÉjÉ
Ministry/Department giving Non-
S.No. Name of the Institutions/Organisations/Individuals Recurring Purpose of Grants Remarks/Out-standing U.C.
the grant Recurring
1 2 3 4 5 6 7
ओजय वनेलफने यर एसशोसवने रयन,­वनयर नहररलगनुन पनुवलस स्टनेरन,­नहररलगनुन,­अरुणरचल पदनेर -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
90 4647
Oju Welfare Association, Near Naharlagun Police Station,
- do - - - do - - do -
Naharlagun, Arunachal Pradesh

उडपीसर सवर्वोदय पररषद,­सवर्वोदय आश्रम,­एट/पशो.:नशोपदर,­वजलर नशोपदर,­उडपीसर-766105­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-


91 2371
Orissa Sarvodaya Parishad, Sarvodaya Ashram,
- do - - - do - - do -
At/PO:Nuapada, District - Nuapada, Orissa-766105

पसंचमहल आवदवरसपी ववकरस यनुवक मसंडल,­एट धिलवसमरल,­पपीओ :­मशोलपी,­तहसपील:­


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
झरलशोड,­वजलर -झरलशोड,­गनुजररत
92 1413
Panchmahal Adivasi Vikas Yuvak Mandal, At: Dhalsimal,
- do - - - do - - do -
PO: Moli, Ta: Jhalod, Dist. Jhalod, Gujarat

पथजारट वसोकदेशिनल इसंस्टटट्ययट, बजार लजाइबदेरट, नजारजासंव, असम (वपटटसप) -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
93 3120
Pathari Vocational Institute, Bar Library,
- do - - - do - - do -
Nagaon, Assam (VTC)
प्ररतति रुरल डडवलपमस ट ससोसजाइटट, एट- रदेरजाहजल्ल, चचक्कजालबजालपपर तिजालपक,
-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
कसोलजार जजलजा, कनजारटक
94 1620
Pragati Rural Development Society, AT- Gerahalli,
- do - - - do - - do -
Chickalbalapur Taluk, Kolar Dist., Karnataka

पकल्पर,­एट/पशो.-ज्यशोवतपनुर,­वजलर कने यशोनझरर,­उडपीसर (ईसपी)­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-


95 4794
PRAKALPA, At/PO-Jyotipur, Distt.-Keonjhar, Orissa (EC) - do - - - do - - do -

पपष्पजा कसोनवस ट शशिकजा सशमतति, सप-537-538, पपष्पजा नरर


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
कलॉलसोनप,भसोपजाल-462010 (म.प्र.) (जपआईए)
96 852
Pushpa Convent Shiksha Samiti, C-537-538, Pushpa
- do - - - do - - do -
Nagar Colony, Bhopal-462010 (M.P.) (GIA)

ष्पजा कलॉनवस ट एजपकदेशिन ससोसजाइटट, एट – पटदे ल नरर, ब्ललॉक-


रसोरजाडलोंररट, जजलजा-बदेतिपल, पपन-462010 पपष्पजा नरर, भसोपजाल, -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
97 मध्य प्रदिदे शि (ईसप) 2496

Pushpa Convent Education Society, AT-Patel Nagar,


Block-Goradongri, Distt-Betul, Pin-462010 Pushpa Nagar, - do - - - do - - do -
Bhopal, M.P. (EC)

62 +ÉxÉÖnÉxÉ­àÉÉÆMÉä­2016-17
µÉEà +ÉxÉÖnÉxÉ­näxÉä­ DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
+É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ/
É­ ºÉƺlÉÉxÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå/BªÉÉÎBÉDiɪÉÉ ´ÉÉãÉÉ­ +ÉÉ +ÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå­ ¤ÉBÉEɪÉÉ­
ºÉÆ. å­BÉEä­xÉÉàÉ àÉÆjÉÉãɪÉ/ÉÊ ´ÉiÉÉÔ ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ­|ɪÉÉäVÉxÉ ={ɪÉÉäÉÊMÉiÉÉ­|
. ´É£ÉÉMÉ ÉàÉÉhÉ­{ÉjÉ
Ministry/Department giving Non-
S.No. Name of the Institutions/Organisations/Individuals Recurring Purpose of Grants Remarks/Out-standing U.C.
the grant Recurring
1 2 3 4 5 6 7

रजामधजा बपपद्धिस्ट ससोसजाइटट, रजासंव/पसो.: शसधपपर, वजायजा-दिजारट, नसोरबपशलसंरजा,


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
धमरशिजालजा, कजासंरड, दहमजाचल प्रदिदे शि
98 1219
Ramdha Buddhist Society, Village/PO: Sidhpur, Via-Dari,
- do - - - do - - do -
Norbuilinga, Dharamshala, Kangra, H.P.

ररमर एजनुकनेरन एसंड वनेलफने यर सशोसरइटपी,­वररयरलखनेडर,­एट-मरलपीवरयर,­ब्लफॉक-रनेहटपी,­वजलर-­सनेहशोरने,­


म.प.­भशोपरल,­म.प.
-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-

99 952
Rama Education and Welfare Society, Wariyalkheda,At-
- do - - - do - - do -
Malibaya, Block-Rehti, Distt. Sehore, MP Bhopal, M.P.

रदे नयकजा दिदे वप शशिकण प्रसजारक मसंडल, कपकजानदे, मजालदेरजासंव, महजारजाष्ट्र -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
100 1616
Renuka Devi Shikshan Prasarak Mandal, Kukane,
- do - - - do - - do -
Malegaon, Maharashtra

ररनचदेन जसंरपसो ससोसजाइटट फसोर जस्पतिप डडवलपमस ट, जस्पतिप भवन, यसोल ककट,
-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
तिहसपल-धमरशिजालजा, जजलजा-कजासंरड, दहमजाचल प्रदिदे शि
101 5618
Rinchen Zangpo Society for Spiti Development, Spiti
Bhawan, Yol Cantt, Tehsil-Dharamsala, District Kangra, - do - - - do - - do -
H.P.
ररनचदेन जसंरपसो ससोसजाइटट फसोर जस्पतिप डडवलपमस ट, जस्पतिप भवन, यसोल
ककट, तिहसपल-धमरशिजालजा, जजलजा-कजासंरड, दहमजाचल प्रदिदे शि ( गजाम-कजाजजा, -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
तिहसपल-जस्पतिप, जजलजा-लजाहसोल जस्पतति मस पररयसोजनजा)
102 1638
Rinchen Zangpo Society for Spiti Development, Spiti
Bhawan, Yol Cantt, Tehsil-Dharamsala, District Kangra, - do - - - do - - do -
H.P. ( Project at Vill. Kaza Tah, Spiti Distt. Lahaul Spiti)

आर.कने .वमरन वयरय हशोम, रहररर, वजलर उतर 24 परगनरस, पवशचम बसंगरल -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
103 1601
R.K.Mission Boys Home, Rahara, Dist.North 24
- do - - - do - - do -
Parganas, W.B.
आर.कने .वमरन पनुरपी,­वपन कशोड-752,001­उडपीसर -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
104 1065
R.K.Mission Puri,Pin Code-752001 Orissa - do - - - do - - do -

आर.कदे.शमशिन आश्रम, चदेरजापसंज


प प, जजलजा ईस्ट खजासप दहल्ल्स, मदेघजालय -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
105 R.K.Mission Ashram, Cherapunjee, Dist.East 67215
- do - - - do - - do -
Khasi Hills, Meghalayal

ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 63
No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
µÉEà +ÉxÉÖnÉxÉ­näxÉä­ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ/
É­ ºÉƺlÉÉxÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå/BªÉÉÎBÉDiɪÉÉ ´ÉÉãÉÉ­ +ÉÉ +ÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå­ ¤ÉBÉEɪÉÉ­
ºÉÆ. å­BÉEä­xÉÉàÉ àÉÆjÉÉãɪÉ/ÉÊ ´ÉiÉÉÔ ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ­|ɪÉÉäVÉxÉ ={ɪÉÉäÉÊMÉiÉÉ­|
. ´É£ÉÉMÉ ÉàÉÉhÉ­{ÉjÉ
Ministry/Department giving Non-
S.No. Name of the Institutions/Organisations/Individuals Recurring Purpose of Grants Remarks/Out-standing U.C.
the grant Recurring
1 2 3 4 5 6 7

आर.कने ,­वमरन वववनेकरनन्द सशोसरइटपी,­वबस्तनुपनुर,­जमरनेदपनुर,­झररखणड -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-


106 1963
R.K,Mission Vivekananda Society, Bistupur, Jamshedpur,
- do - - - do - - do -
Jharkhand

आर.कदे. शमशिन, पसो.: पववदेकजानसंदिनरर, एललोंर, पजश्चम शसआसं


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
जजलजा, अरुणजाचल प्रदिदे शि (जपआईए)
107 14796
R.K.Mission, PO: Vivekanandnagar, Along, West Siang
- do - - - do - - do -
Dist., Arunachal Pradesh (GIA)

आर.कने . वमरन आश्रम, मशोररबडपी, ररसंचपी, झररखणड -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-

108 5431
R.K.Mission Ashram, Morabadi, Ranchi,
- do - - - do - - do -
Jharkhand

आर.कने .वमरन आश्रम,­नरररयणपनुर,­वजलर बस्तर,­छतपीसगढ (जपीआईए)­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-

109 4944
R.K.Mission Ashram, Narainpur, Dist.Baster,
- do - - - do - - do -
Chhattisgarh (GIA)

आर.कने .वमरन टपीबपी सनेनटशोररयम,­ररसंचपी,­झररखणड (एट गरम डनु संगरपी,­ब्लफॉक नरमकनु म) -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
110 1192
R.K.Mission TB Sanotorium, Ranchi, Jharkhand (at vill
- do - - - do - - do -
Dungri, Block-Namkum)

आर.कने .वमरन टपीबपी सनेनटशोररयम,­ररसंचपी,­झररखणड -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-


111 25055
R.K.Mission TB Sanotorium, Ranchi, Jharkhand - do - - - do - - do -

आर.कदे.शमशिन, नरसोत्तिम नरर, वजाई डडयसोमजालट, जजलजा ततिरजाप,अरुणजाचल


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
प्रदिदे शि (जपआईए)
112 9743
R.K.Mission, Narottam Nagar, Via Deomali,
- do - - - do - - do -
Dist. Tirap, Arunachal Pradesh (GIA)
रजामकमष्णजा शिजारदिजा शमशिन, एट/पसो.:खसोनसजा, जजलजा ततिरपजा,पपन-
-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
786630,अरुणजाचल प्रदिदे शि
113 5805
Ramakrishna Sarda Mission, AT/PO:Khonsa Dist. Tirap
- do - - - do - - do -
Pin 786630, Arunachal Pradesh

64 +ÉxÉÖnÉxÉ­àÉÉÆMÉä­2016-17
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
µÉEà +ÉxÉÖnÉxÉ­näxÉä­ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ/
É­ ºÉƺlÉÉxÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå/BªÉÉÎBÉDiɪÉÉ ´ÉÉãÉÉ­ +ÉÉ +ÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå­ ¤ÉBÉEɪÉÉ­
ºÉÆ. å­BÉEä­xÉÉàÉ àÉÆjÉÉãɪÉ/ÉÊ ´ÉiÉÉÔ ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ­|ɪÉÉäVÉxÉ ={ɪÉÉäÉÊMÉiÉÉ­|
. Name of the Institutions/Organisations/Individuals
S.No. ´É£ÉÉMÉ giving
Ministry/Department Recurring Non- Purpose of Grants ÉàÉÉhÉ­{ÉjÉ U.C.
Remarks/Out-standing
the grant Recurring

1 2 3 4 5 6 7

आर.कदे.शमशिन आश्रम, उलपबजारट, रपवजाहजाटट,असम -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-


114 642
R.K.Mission Ashram, Ulubari, Guwahati,
- do - - - do - - do -
Assam

आर.कदे. शमशिन सदेवजाश्रम, आर.कदे. शमशिन रसोड, शसलचर, असम -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-

115 728
R.K.Mission Sevashram, R.K. Mission Road, Silchar,
Assam - do - - - do - - do -

रजाजदेन्द्र आश्रम ट्रस्ट, एट/पसो.-कचथवजाडजा, जजलजा-झजाबपआ, मध्य


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
प्रदिदे शि (ईसप)

116 Rajendra Ashram Trust, At/PO-Kathiwada, 2496


Distt.-Jhabua, M.P. (EC)
- do - - - do - - do -

ररजस्ररन बरल कल्यरण सवमवत,­गरम/पशो.-झरदशोल,­वजलर उदयपनुर,­ररजस्ररन (ईसपी)­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-

117 4153
Rajasthan Balkalyan Samiti, Vill/PO-Jhadol, Dist.Udaipur,
Rajasthan (EC)
- do - - - do - - do -

रजाष्ट्रटय सदेवजा सशमतति 9, ओल्ड हपजपर ओफफस बबजल्डसंरस, ततिरुपतति,


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
आसंध्र प्रदिदे शि (मपख्यजालय) प्रसोजदेक्ट एट पडवजा, जजलजा- कसोरजापपट, उडपसजा
118 783
Rashtriya Seva Samiti 9, Old Huzur Office Buildings,
Tirupati, Andhra Pradesh (H.Qrs.) Project at Padwa, Distt- - do - - - do - - do -
Koraput, Orissa
ररमकव ष्ण वववनेकरनन्द वनेदरसंतर आश्रम,­कलरहरसंडपी,­उडपीसर -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-

119 Ramakrishna Vivekananda Vedanta Ashram, Kalahandi, 641


Orissa - do - - - do - - do -

ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 65
µÉEà
No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS +ÉxÉÖnÉxÉ­näxÉä­ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ/
É­ ºÉƺlÉÉxÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå/BªÉÉÎBÉDiɪÉÉ ´ÉÉãÉÉ­ +ÉÉ +ÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå­ ¤ÉBÉEɪÉÉ­
ºÉÆ. å­BÉEä­xÉÉàÉ àÉÆjÉÉãɪÉ/ÉÊ ´ÉiÉÉÔ ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ­|ɪÉÉäVÉxÉ ={ɪÉÉäÉÊMÉiÉÉ­|
. Name of the Institutions/Organisations/Individuals
S.No. ´É£ÉÉMÉ giving
Ministry/Department Recurring Non- Purpose of Grants ÉàÉÉhÉ­{ÉjÉ U.C.
Remarks/Out-standing
the grant Recurring

1 2 3 4 5 6 7

120 -iÉnè´É- 935 - -iÉnè´É- -iÉnè´É-


रुरल एजनुकनेरनल और सशोवरयशो-इकशोनशोवमक्स वडवलपममट ऑगर्शानरइजनेरन,­(आरईएयईडपीओ)­­
एट:रसंगर टदगबरम लनेकरई,­बपीपपीओ रसंगर,­वजलर वबरननुपनुर,­मवणपनुर

Rural Educational and Socio-Economic Development - do - - - do - - do -


Organisation,(RESEDO) At:Thanga Tongbram Leikai,
BPO Thanga, Dist.Bishnupur, Manipur

121 -iÉnè´É- 2191 - -iÉnè´É- -iÉnè´É-


सदरउ असशोम गरम्य पनुवरभररल ससंस्रर,­टनेलपीपतपी,­चमसरई रशोड,­वजलर नरगशोन,­असम

Sadau Asom Gramya Puthibharal Santha, Tellipatty, - do - - - do - - do -


Chanmsai Road, Dist.Nagaon, Assam

122 -iÉnè´É- 1609 - -iÉnè´É- -iÉnè´É-


ससंति कबपरदिजास एजपकदेशिन ससोसजाइटट, सदेदिजाम रसोड, जरति, जजलजा-रपलबररजा,
कनजारटक

Sant Kabirdas Education Society, Sedam Road, Jagat, - do - - - do - - do -


Distt.-Gulbarga, Karnataka

123 सरसोजनप दिदे वप मदहलजा मसंडलट हररजन , 11-10-635 / 1 , बपरजाहनपपरजा , -iÉnè´É- 2375 - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
जजलजा खम्मम, तिदेलसंरजानजा - 507,001
Sarojini Devi Harijan Mahila Mandali, 11-10- - do - - - do - - do -
635/1,Burahanpura, Distt Khammam, Telangana-
507001

124 -iÉnè´É- 1055 - -iÉnè´É- -iÉnè´É-


सपीमरसंत अननुसवय चत एवसं जनजरवत सनेवर ससंस्ररन,­उतररसंचल

Seemant Anusuchit Evam Janjati Seva Sansthan, - do - - - do - - do -


Uttaranchal
125 -iÉnè´É- 2074 - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
सरवमट ऑफ इसंवडयन सशोसरइटपी,­पयनने,­महरररषष (मनुख्यरलय)­पशोजनेक्ट एट बरजपनुर,­
उतररखणड

Servants of Indian Society, Pune, Maharashtra (H.Qrs.) - do - - - do - - do -


Project at Baazpur, Uttrakhand

126 सवर्वेंट ऑफ इसंवडयन सशोसरइटपी,­846,­वरवरजपी नगर,­पनुणने,­वपन-411001,­­महरररषष -iÉnè´É- 3927 - -iÉnè´É- -iÉnè´É-


(मनुख्यर.)­लखपीमपनुर पररयशोजनर
Servants of Indian Society, 846, Shivaji Nagar, Pune, Pin - - do - - - do - - do -
411001, Maharashtra (H.Qrs.) Project at Lakhimpur
66 +ÉxÉÖnÉxÉ­àÉÉÆMÉä­2016-17
µÉEà +ÉxÉÖnÉxÉ­näxÉä­ DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
+É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ/
É­ ºÉƺlÉÉxÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå/BªÉÉÎBÉDiɪÉÉ ´ÉÉãÉÉ­ +ÉÉ +ÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå­ ¤ÉBÉEɪÉÉ­
ºÉÆ. å­BÉEä­xÉÉàÉ àÉÆjÉÉãɪÉ/ÉÊ ´ÉiÉÉÔ ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ­|ɪÉÉäVÉxÉ ={ɪÉÉäÉÊMÉiÉÉ­|
. Name of the Institutions/Organisations/Individuals
S.No. ´É£ÉÉMÉ giving
Ministry/Department Recurring Non- Purpose of Grants ÉàÉÉhÉ­{ÉjÉ U.C.
Remarks/Out-standing
the grant Recurring
1 2 3 4 5 6 7
(in thousand of Rupees)

सनेवर भररतपी,­स्वरमपी ररमतपीरर्शा नगर,­ननेयर मबडर वमलर,­हशोससंगरबरद रशोड,­भशोपरल-462011,­म.प.­


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
(जपीआईए)

127 1527
Seva Bharati, Swami Ramtirth Nagar, Near
Maida Milla, Hosangabad Road, Bhopal- - do - - - do - - do -
462011, M.P. (GIA)

सदेवजा समजाज, एट/पपओ-रपनपपपर, जजलजा रजायरढ़, उडपसजा -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-


128 Seva Samaj, At/PO:Gunupur, Dist.Rayagada, 1128
Orissa - do - - - do - - do -

रररधिरलय आश्रम सवमवत,­सयरजपशोल ,­कशोटर,­आदरर्शा नगर ,­ररवरभरटर ,­वजलर वचतत्तौडगढ


ररजस्ररन -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
129 1609
Sharadhalaya Ashram Samiti, Surajpol, Kota,Adarsh
nagar, Rawabhata, distt. Chittorgarh Rajasthan - do - - - do - - do -

श्रपी सवर्वोदय आश्रम टष स्ट,­एट/पशो.-सनरलपी,­तहसपील-डसंतर,­वजलर-बनरसकरसंरर,­गनुजररत (ईसपी) -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-

130 Shree Sarvodaya Ashram Trust, At/Po-Sanali, 1480


Ta-Danta, Dist.-Banaskantha, Gujarat (EC) - do - - - do - - do -

श्रप जलजारजाम आरसोग्य सदेवजा ट्रस्ट, पपओ-मदेघरजाज, जजलजा-सजाबरकजासंठजा,


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
रपजरजाति
131 Shri Jalaram Arogya Seva Trust, PO-Meghraj, Distt- 3600
Sabarkantha, Gujarat
- do - - - do - - do -

श्रपीमसंत रसंकर वमरन,­एट-­पशो पनपीगरसंव,­वजलर-नरगरसंव,­असम-782,001 -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-

132 704
Sreemanta Sankar Mission, AT- PO- Panigaon, Distt-
Nagaon, Assam-782001 - do - - - do - - do -

शसद्धिकलजा शशिकण प्रसजारक मसंडल, नन्दिरजासंव, तिहसपल.नन्दिरजासंव, जजलजा-


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
नजाशसक,. महजारजाष्ट्र
133 1617
133 1617
Sidhakala Shikshan Prasarak Mandal, Nandgaon,
Tal.Nandgaon, Dist. Nasik,. Maharashtra - do - - - do - - do -

ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 67

No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS


µÉEà +ÉxÉÖnÉxÉ­näxÉä­ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ/
É­ ºÉƺlÉÉxÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå/BªÉÉÎBÉDiɪÉÉ ´ÉÉãÉÉ­ +ÉÉ +ÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå­ ¤ÉBÉEɪÉÉ­
ºÉÆ. å­BÉEä­xÉÉàÉ àÉÆjÉÉãɪÉ/ÉÊ ´ÉiÉÉÔ ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ­|ɪÉÉäVÉxÉ ={ɪÉÉäÉÊMÉiÉÉ­|
. Name of the Institutions/Organisations/Individuals
S.No. ´É£ÉÉMÉ
Ministry/Department giving Recurring Non- Purpose of Grants ÉàÉÉhÉ­{ÉjÉ U.C.
Remarks/Out-standing
the grant Recurring
1 2 3 4 5 6 7

वसम्हरपनुरपी ववदर सनेवर सवमवत एट सशोमरनेखररपनुरम,­ननेलशोर-वजलर,­आसंध्र पदनेर -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-


134 1436
Simhapuri Vidya Seva Samiti at Somsekharpuram,
- do - - - do - - do -
Nellore-District, A.P.

सबमवसनपरवलपपी,­(पबटने स्टय डमटस वनेलफने यर एसशोवरएरन)­एसएसएसपपी कफॉम्पनेर,­बनुसंगनयल,­पशो.­


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
बशोक्स न.99,­वजलर-लम्कर,­वपन-795128,­मवणपनुर
135 6096
Siamsinpawlpi,(Paite Students Welfare Association)SSSP
Complex, Bungnual, PO Box No.99, Distt-Lamka, Pin- - do - - - do - - do -
795128, Manipur

मजाररदिशिरन सजामजाजजक एजससप, 6 मसंजजल , ललजाट चकबर,ससोलसोमन रपफजा कदे


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
पजास, तिपईकपल 'ए' , आइजसोल - 796,001 , शमजसोरम
136 Social Guidance Agency, 6th floor, Lalat 689
Chamber, near solomon's cave, Tuikual 'A', - do - - - do - - do -
Aizwal-796001, Mizoram

सशोसरइटपी फफॉर ननेचर एजनुकनेरन एणड हबल्र (एसएनईएच),­पशोट न.एनडपी19-20,­आईआरसपी


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
ववलनेज,­नरयरपरलपी,­वपीआईपपी ऐररयर,­भनुवननेशवर,­उडपीसर (ईसपी)
137 5823
Society for Nature Edu. & Health(SNEH), Plot No. ND 19-
20, IRC Village, Nayapalli, VIP area, Bhubaneshwar, - do - - - do - - do -
Orissa (EC)

ससोसजाइटट फलॉर वम
य देनस एजपकदेशिन एक्शिन एण्ड रदे फलदेशिन
-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
(एसडब्ल्ययईएआर), अथसोकपजाम खन
प जाउ, पसो.-थसोबजाल, मखणपरप ,
138 707
Society for Women's Education Action and Reflection
- do - - - do - - do -
(SWEAR), Athokpam Khunou, Po-thoubal, Manipur,

श्रप मसंजयनजाथजा स्वजामप पवद्यजा ससंस्थजा, 4206/9, जजलजा दिदे वसररट,


-iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
कनजारटक (जपआईए)
139 1584
Sri Manjunatha Swamy Vidya Samstha, 4206/9,
- do - - - do - - do -
Dist.Davangere, Karnataka (GIA)
श्रप मसंजपनजाथ स्वजामप पवद्यजा ससंस्थजा, जजलजा- दिदे वजासंचररर (वपटटसप) -iÉnè´É- - -iÉnè´É- -iÉnè´É-
140 Sri Manjunatha SwamyVidya Sanstha,Dist.Davangere, 6360
- do - - - do - - do -
(VTC)

68 +ÉxÉÖnÉxÉ­àÉÉÆMÉä­2016-17
µÉEà +ÉxÉÖnÉxÉ­näxÉä­ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ/
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
É­ ºÉƺlÉÉxÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå/BªÉÉÎBÉDiɪÉÉ ´ÉÉãÉÉ­ +ÉÉ +ÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå­ ¤ÉBÉEɪÉÉ­
ºÉÆ. å­BÉEä­xÉÉàÉ àÉÆjÉÉãɪÉ/ÉÊ ´ÉiÉÉÔ ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ­|ɪÉÉäVÉxÉ ={ɪÉÉäÉÊMÉiÉÉ­|
. Name of the Institutions/Organisations/Individuals
S.No. ´É£ÉÉMÉ giving
Ministry/Department Recurring Non- Purpose of Grants ÉàÉÉhÉ­{ÉjÉ U.C.
Remarks/Out-standing
the grant Recurring
1 2 3 4 5 6 7
श्रप रजामकमष्ण पववदेकजानन्दि सदेवजाश्रम, मजासंई ककी बचरयजा, अमरकसंठक, जजलजा
-iÉnè´É- -iÉnè´É- -iÉnè´É-
अनपपपर पपन 484886, मध्य प्रदिदे शि (ईसप)
141 3921
Sri Ramakrishna Vivekananda Sevashram, Mai Ki Bagia,
Amarkantak, District Anupur PIN 484886, Madhya Pradesh - do - - do - - do -
(EC)
श्रप स्वयसं सदेवजा भजावप ससंस्थजा , रणदेशिपपर तिजाल सकरट , पपन -
-iÉnè´É- -iÉnè´É- -iÉnè´É-
424310 , जजलजा धपलदे, महजारजाष्ट्र ( छजातजावजास पररयसोजनजा) (जपआईए)
142 1616
Shri Swayam Seva Bhavi Sanstha, Ganeshpur Tal Sakri, Pin-
424310,Distt. Dhule, Maharshtra (Hostel Project ) (GIA)
- do - - do - - do -

श्रप स्वजामप सवरधमजार शिरणजालय ट्रस्ट, रसं रपपरजा, जजलजा तिपमकपर, कनजारटक -iÉnè´É- -iÉnè´É- -iÉnè´É-
143 Sri Swamy Sarvadharma Sharnayala Trust, Rangapura, 5154
- do - - do - - do -
Dist.Tumkur, Karnataka

श्रपी सतगनुरुदनेव स्वरमपी अखसंडनन्दर मबमशोररयल चररपीटनेबल टष स्ट,­एट/पशो.:­बररुमल,­वजलर वलसरड,­गनुजररत -iÉnè´É- -iÉnè´É- -iÉnè´É-
144 1844
Sri Sadgurudeo Swami Akhandananda Memorial
CharitableTrust, At/PO: Barumal, Dist.Valsad, Gujarat
- do - - do - - do -

श्रपी ववनरयक सनेवर टष स्ट,­एट-करइवररर,­वचसंतरस्वरमपी-तलनुक,­वजलर-कशोलरर,­कनरर्शाटक -iÉnè´É- -iÉnè´É- -iÉnè´É-


145 1576
Sri Vinayaka Seva Trust, At-Kaiwara, Chintasawami-Taluk,
- do - - do - - do -
Distt.-Kolar, Karnataka
श्रप सजाईनजाथ एजपकदेशिन ससोसजाइटट, प्रतिजापपपर, तिहसपल तिलसोडजा, पपन-
-iÉnè´É- -iÉnè´É- -iÉnè´É-
425413, महजारजाष्ट्र
146 2418
Shri Sainath Education Society, Pratappur,
- do - - do - - do -
Tal.Taloda,Distt-Nandurbar,Pin-425413, Maharashtra
श्रपी आर.कने .वमरन आश्रम,­एट/पशो.:ररमपनुर,­वजलर कलरहरसंडपी,­उडपीसर -iÉnè´É- -iÉnè´É- -iÉnè´É-
147 Shree R.K.Mission Ashram, AT/PO:Rampur, 6803
- do - - do - - do -
Dist.Kalahandi, Orissa
स्वजामप तनमरलजानन्दि महैमसोररयल बजाल भवन, श्रप रजामकमष्ण आश्रम
-iÉnè´É- -iÉnè´É- -iÉnè´É-
कयकपलम 690502, जजलजा अल्पजाप्पपझजा, कदेरल
148 Swami Nirmalananda Memorial Bala Bhawan, Sri 939
Ramakrishna Asharam, Kayamkulam-690502, Dist- - do - - do - - do -
Alpappuzha, Kerala
स्वजामप पववदेकजानसंदि ययथ मयवमस ट, हसं चपपरप जा रसोड, सरजारपर, तिहसपल-एच.डप.
-iÉnè´É- -iÉnè´É- -iÉnè´É-
कसोटदे , जजलजा-महैसयर -571 121, कनजारटक (पपटटजप)
149 858
149 Swami Vivekanada Youth Movement, Hanchipura Road, 858
Saragur, Tal. - H.D. Kote, Distt. - Mysore - 571 121, Karnataka - do - - do - - do -
(PTG)
स्वजामप पववदेकजानन्दि मदेडडकल शमशिन, पववदेकजानन्दि नरर, मपजत्तिल, जजलजा-
-iÉnè´É- -iÉnè´É- -iÉnè´É-
150 वयनजादि, कदेरल 2772
Swami Vivekanada Medical Mission, Vivekananda Nagar,
Muttil, Dist. Wayanad, Kerala
- do - - do - - do -

ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 69
µÉEà
No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS +ÉxÉÖnÉxÉ­näxÉä­ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ/
É­ ºÉƺlÉÉxÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå/BªÉÉÎBÉDiɪÉÉ ´ÉÉãÉÉ­ +ÉÉ +ÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå­ ¤ÉBÉEɪÉÉ­
ºÉÆ. å­BÉEä­xÉÉàÉ àÉÆjÉÉãɪÉ/ÉÊ ´ÉiÉÉÔ ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ­|ɪÉÉäVÉxÉ ={ɪÉÉäÉÊMÉiÉÉ­|
. Name of the Institutions/Organisations/Individuals
S.No. ´É£ÉÉMÉ giving
Ministry/Department Recurring Non- Purpose of Grants ÉàÉÉhÉ­{ÉjÉ U.C.
Remarks/Out-standing
the grant Recurring
2
1 3 4 5 6 7

सवर्वोदिय सशमतति, एट/पसो.-कसोरजापति


प , पपन-764020, जजलजा- कसोरजापति
प ,
-iÉnè´É- -iÉnè´É- -iÉnè´É-
उडपसजा (ईसप)
151 2999
Sarvodaya Samiti, AT/PO-Koraput, Pin-764020, District-
- do - - do - - do -
Koraput, Orissa (EC)
तिजापप प्रसजार एजपकदेशिनल और कल्चरल ट्रस्ट, एट-नदेवजाडदे, जजलजा-धपलदे,
-iÉnè´É- -iÉnè´É- -iÉnè´É-
महजारजाष्ट्र
152 1616
Tapi Parisar Educational& Cutural Trust, At-Newade, Distt-
- do - - do - - do -
Dhule, Maharashtra
टदे यर फसंड इसंडडयजा कसोजम्मट्टप ऑन रटतनफ एण्ड रटहजाबबलदेशिन सपवरस
(टटएफआईसपओआरआरएस), चचमटपसंर वस र, डसोरकजास रसोड, नई लम्कजा, -iÉnè´É- -iÉnè´É- -iÉnè´É-
153 जजलजा- चरचजासंदिपपर, मखणपपर 2703
Tear Fund India Committee On relief & rehabilation service
(TFICORRS), Chimtung Veng, Dorcass Road, New Lamka, - do - - do - - do -
District- Chrachandpur, Manipur
तिदेलसंरजानजा आददिम जजातति कल्यजाण आवजासपय शिहैककक ससंस्थजानलों ससोसजायटट
-iÉnè´É- -iÉnè´É- -iÉnè´É-
(टटएकडब्ल्ययआरईआईएक), हहै दिरजाबजादि
154 41057
Telangana Tribal Welfare Residential Educational
- do - - do - - do -
Institutions Society (TTWREIS),Hyderabad

थपतिक नपनपइ
प तिप टटम, मथौन्नजा वस घ आइजसोल -796 017 शमजसोरम -iÉnè´É- -iÉnè´É- -iÉnè´É-
155 1575
Thutak Nunpuitu Team, Muanna Vengh Zuangtui, - do - - do - - do -
Aizwal-796 017 Mizoram
वत्रपनुरर आवदवरसपी मवहलर सवमवत,­सलकरमर,­9/4,­कव ष्णरनगर,­वत्रपनुरर -iÉnè´É- -iÉnè´É- -iÉnè´É-
156 Tripura Adibashi Mahila Samiti, Salkama, 9/4, Krishnanagar, 1715
Tripura - do - - do - - do -

उज्ज्वल रुरल डडवलपमस ट ससोसजाइटट, एट/पसो. नदेवजाडदे, तिहसपल-शससंधखदेडजा,


-iÉnè´É- -iÉnè´É- -iÉnè´É-
जजलजा धपलदे, महजारजाष्ट्र
157 1215
Ujwal Rural Development Society, At/PO.Newade, Tal.
- do - - do - - do -
Shindkheda, Dist. Dhule, Maharashtra
उ.प्र. वनवजासप सदेवजा ससंस्थजा, गजा.-रसोवरुल्लजा, पसो.-ध्यजानपपर, जजलजा-
-iÉnè´É- -iÉnè´É- -iÉnè´É-
लखपमपपर खपरर, उ.प्र. (बजजाज ककी एक इकजाई)
158 1582
UP Banvasi Seva Sanstha, Vill-Gobrulla, PO-Dhyanpur,
- do - - do - - do -
Distt-Lakhimpur Kheri, UP (A unit of BAJSS)
वनवजासप आश्रम ट्रस्ट, एट-पदेररयजा-34, पसो.: पदेररयजा, जजलजा वयनजादि,
-iÉnè´É- -iÉnè´É- -iÉnè´É-
कदेरल
159 2815
Vanvasi Ashram Trust, At-Peria-34, PO: Periya,
- do - - do - - do -
Dist.Wayanad, Kerala

पवश्वजास, नजारजायणपपर, जजलजा - बस्तिर (पपटटजप) -iÉnè´É- -iÉnè´É- -iÉnè´É-


160 856
VISHWAS, Narayanpur, Distt. Bastar (PTG)
- do - - do - - do -

70 +ÉxÉÖnÉxÉ­àÉÉÆMÉä­2016-17
µÉEà +ÉxÉÖnÉxÉ­näxÉä­ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ/
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
É­ ºÉƺlÉÉxÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå/BªÉÉÎBÉDiɪÉÉ ´ÉÉãÉÉ­ +ÉÉ +ÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå­ ¤ÉBÉEɪÉÉ­
ºÉÆ. å­BÉEä­xÉÉàÉ àÉÆjÉÉãɪÉ/ÉÊ ´ÉiÉÉÔ ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ­|ɪÉÉäVÉxÉ ={ɪÉÉäÉÊMÉiÉÉ­|
. Name of the Institutions/Organisations/Individuals
S.No. ´É£ÉÉMÉ giving
Ministry/Department Recurring Non- Purpose of Grants ÉàÉÉhÉ­{ÉjÉ U.C.
Remarks/Out-standing
the grant Recurring
1 2 3 4 5 6 7
पववदेकजानन्दि इसंस्टटट्सयट ऑफ ससोशिल हहै ल्थ एण्ड वदेलफदेयर सपवरस,
-iÉnè´É- -iÉnè´É- -iÉnè´É-
नजारजायणपपर, जजलजा बस्तिदेर, छत्तिपसरढ़ (ईसप)
161 3925
Vivekanand Institute of Social Health and Welfare
Service, Narainpur, Dist.Baster, Chhattisgarh (EC) - do - - do - - do -

पववदेकजानन्दि चरररजन कल्यजाण कदेन्द्र, बप.आर. दहल्स, यजालन्दिरप तिजालपक,


-iÉnè´É- -iÉnè´É- -iÉnè´É-
जजलजा चमरजाजनरर, पपन- 571441, कनजारटक
162 9444
Vivekananda Girijana Kalyan Kendra, B.R. Hills, Yalandur
Taluk, Dist.Chamrajnagar, Pin - 571441, Karnataka
- do - - do - - do -

ववशव जपीवन सनेवर ससंघ,­एट-सरधिरपनुर,­वजलर-खनुरडर,­उडपीसर -iÉnè´É- -iÉnè´É- -iÉnè´É-


163 Vishwa Jeevan Seva Sangha, At-Saradhapur, 2817
Dist.Khurda, Orissa - do - - do - - do -

ववल्टयर फफॉर रुरल हबल्र एणड ऐक्सन (वशोहरर),­एच.ओ.­लरमडदग,­वजलर-ररउबरल,­मवणपनुर (कशोवचसंग)­ -iÉnè´É- -iÉnè´É- -iÉnè´É-
164 1208
Volunteers for Rural Health and Action (VOHRA), H.O.
Lamdong, Distt-Thoubal, Manipur (Coaching) - do - - do - - do -

पवटसोलदे मदहलजा समजाज , पपटपओतनयसो नशसर्सिंर हसोम कदे नपचदे , न्यय मजाकरट
-iÉnè´É- -iÉnè´É- -iÉnè´É-
रसोड कसोदहमजा - 797,001 , नरजालकड (वपटटसप)
165 9144
Vitole Women Society, Below Putuonuo Nursing Home,
New Market Road, Kohima-797001, Nagaland (VTC) - do - - do - - do -

वयमनने वनेलफने यर सशोसरइटपी,­पशो.­-­अटशोइजनु,­जयन्हनेबशोटशो,­नरगरलबणड (वपीटपीसपी) -iÉnè´É- -iÉnè´É- -iÉnè´É-


166 1248
Women Welfare Society, PO - Atoizu, Zunheboto,
- do - - do - - do -
Nagaland (VTC)
ययथ वदेलफदेयर एससोशशिएशिन ऑफ इसंडडयजा, तनयर रजाचधकजा अस्पतिजाल,
-iÉnè´É- -iÉnè´É- -iÉnè´É-
पवश्नपवजाडप, बल
प दिजानजा, जजलजा-बल
प दिजानजा, महजारजाष्ट्र
167 1616
Youth Welfare Association of India, Near Radhika Hotel,
Vishnuwadi, Buldana, Distt.-Buldana, Maharashtra - do - - do - - do -

भजाषजा अनपससंधजान एवसं प्रकजाशिन कसद्र, रपजरजाति -iÉnè´É-


168 1989
Bhasha Research and Publication Centre, Gujarat - do - - do - - do -
पवश्व भजारतिप शिजासंतति तनकदेतिन, कसोलकजातिजा, पजश्चम बसंरजाल -iÉnè´É-
169 10010
Visva Bharati Santiniketan, Kolkata, West Bengal - do - - do - - do -
BAIF डदेवलपमस ट ररसचर फजाउसं डदेशिन,पनुणने, महरररषष , -iÉnè´É-
170 1100
BAIF Development Research Foundation, Pune, - do - - do - - do -
Maharashtra
एनआईआरडप, हहै दिरजाबजादि। -iÉnè´É-
171 2890
NIRD, Hyderabad - do - - do - - do -
Total 849120
71 +ÉxÉÖnÉxÉ­àÉÉÆMÉä­2016-17
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
APPENDIX-IX-K {ÉÉÊ®ÉʶÉ]-IX- ]
Statement showing the source of funds for grantee bodies receiving grants of over Rs.10 lakh per year from Consolidated fund of India

ÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ 10 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖnÉxÉ OÉÉcÉÒ ÉÊxÉBÉEɪÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvɪÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ¤ªÉÉè®
2014-15 BÉEä ¤ÉVÉ] ¤ÉVÉ]
(`­­cVÉÉ®­àÉå)
nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ( `­in thousands )
ºÉƺlÉÉ/ºÉÆMÉ~xÉ/BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ 2015-16 BÉEä 2014-15 BÉEä +ÉxªÉ gÉÉäiÉÉå ºÉä |
ºÉ®BÉEÉ® +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä
BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ £ÉÉ®iÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhɪÉÉÄ/+É|ÉÉ{iÉ
´ÉÉãÉÉ
µÉE ºÉÆ. ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉ®BÉEÉ® ={ɪÉÉäÉÊMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ
àÉÆjÉÉãɪÉ/ÉÊ
ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉjÉ
´É£ÉÉMÉ (2014-15)
ºÉä ´ÉɺiÉÉÊ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
´ÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå
Name of the institution/organisation/individual ÉÊxÉàÉÇÖBÉD ºÉä ºÉä
iɪÉÉÆ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
Ministry/Department giving Actuals of Grants received from other
S.No. Grants from Grants from
the grant releases during sources 2014-15
Consolidated Fund Consolidated Fund
2014-15 from the Remarks/Out-standing U.C.
of India as per BE of India as per BE
ºÉÉ Consolidated
2015-16 2014-15 +ÉÉÊiÉÉÊ®B
´ÉÇVÉÉÊxÉ ÉÊxÉVÉ Fund of India ÉDiÉ/ÉÊ
BÉE ÉÒ PÉ®äãÉÖ ´Énä¶É
External/
Public Private Domestic
Foreign
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A.{ÉÉÒ.­]ÅÉ<¤ÉãÉ­´Éäã{ÉEäªÉ®­+ÉÉgÉàÉ­Ahb­
MÉè®­ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ­
®äVÉÉÒbåºÉãÉ­AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ­<ƺ]ÉÒ]áÉÚ],­
ºÉÆMÉ~xÉÉå­BÉEä­àÉÉàÉãÉä­
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ­­
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­ àÉå,­ÉÊ{ÉUãÉä­+ÉxÉÖnÉxÉÉå­
(A{ÉÉÒ]ÉÒb¤ãÉÚ+ÉÉ®<+ÉÉ<ÇAºÉ),­ -iÉnè´É- -
xÉcÉÓ xÉcÉÓ BÉEä­={ɪÉÉäÉÊMÉiÉÉ­|
iÉäãÉMÉÖ,­ºÉƺFÉäàÉ­£É´ÉxÉ,­2­{ÉDãÉÉä®,­
ÉàÉÉhÉ­{ÉjÉ­|ÉÉ{iÉ­cÉäxÉä­
àÉɺÉɤɭ]éBÉE,­cèn®É¤ÉÉn,­+ÉÉÆ.|É.­­­
1 0 17940 0 {É®­cÉÒ­ºÉcɪÉiÉÉ­
(जपीआईए)
+ÉxÉÖnÉxÉ­ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ­
A.P.Tribal Welfare Ashram and Residential Education ÉÊBÉEA­VÉÉAÆMÉä*
In case of of NGOs, the Grant-in-
Institution Society(APTWAREIS), Telgu, Sansksheme
- do - - N.A. N.A. aid is released only on receipt of
Bhawan, 2nd Floor, Masab Tank, Hyderabad, A.P
U.C. of the previous grants
(GIA)

ए.पप. आददिम जजातति कल्यजाण आश्रम और आवजासपय शशिकजा ससंस्थजा ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
ससोसजायटट, हहै दिरजाबजादि, आसंध्र प्रदिदे शि (31 इकजाइयजासं) xÉcÉÓ xÉcÉÓ
2 5207 193107 5207

A.P.Tribal Welfare Ashram and Residential Education


- do - - N.A. N.A. - do -
Institution Society, Hyderabad, A.P (31 Units)

आददिवजासप , सजामजाजजक और सजासंस्कमततिक ससोसजायटट एट / पसो कपचचसंडजा, ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­


-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
जजलजा ससंबलपपर , उडपसजा xÉcÉÓ xÉcÉÓ
3 1610 1611 1610
Adivasi Social and cultural society At/Po Kuchinda,
- do - - N.A. N.A. - do -
District Sambalpur, Orissa
अमय गजामपण उत्थजान सशमतति, 86, चन्द्र शिदेखर आजजादि मजारर,
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
रजाणजापपर , पपन - 457993 , ब्ललॉक - रजाणजापपर , जजलजा - झजाबपआ , मध्य -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
प्रदिदे शि (छजातजावजास पररयसोजनजाएसं) (ईसप)
4 Amay Gramin Utthan Samiti, 86, Chandra Shekhar 3581 0 3581
Azad Marg, Ranapur, Pin-457993, Block-Ranapur,
- do - - N.A. N.A. - do -
Distt.-Jhabua, Madhya Pradesh . (Hostel Projects)
(EC)
ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 72
No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10
+É°ôhÉ­<ƺ]ÉÒ]áÉÚ]­+ÉÉì{ÉE­°ô®ãÉ­
+É{ÉEäªÉºÉÇ,­+ɶ´ÉÉJÉÉäãÉÉ,­{ÉÉä0­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
BÉE®ÉàÉÖãÉ,­ÉÊVÉãÉÉ­vÉäxÉBÉExÉÉãÉ,­ xÉcÉÓ xÉcÉÓ
5 =½ÉÒºÉÉ­(VÉÉÒ+ÉÉ<ÇA) 1907 0 1907

Arun Institute of Rural Affairs, At: Aswakhola,


- do - - N.A. N.A. - do -
PO:Karamul, Dist.Dhenkanal, Orissa (GIA)

+É°ôhÉÉSÉãÉ­{ÉÉãÉÉÒ­ÉÊ´ÉtÉÉ{ÉÉÒ~,­
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
SÉÉÆMÉlÉÉàÉ,­ÉÊVÉãÉÉ­ãÉÉäÉÊciÉ,­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
+É°ôhÉÉSÉãÉ­|Énä¶É
6 3807 0 3807

Arunachal Pali Vidyapeeth, Changkham, Dist.Lohit,


- do - - N.A. N.A. - do -
Arunachal Pradesh

+ÉɶÉÉÔ´ÉÉn­°ô®ãÉ­bä´ÉãÉ{ÉàÉå]­]ź],­
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
BÉEÉVÉÉÒ{Éä],­MÉÖbÉÒ¤ÉÉÆbä,­ÉÊVÉãÉÉ­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
BÉEÉäãÉ®,­BÉExÉÉÇ]BÉE
7 0 1614 0
Ashirwad Rural Development Trust, Kazipet,
- do - - N.A. N.A. - do -
Gudibande, Dist.Kolar, Karnataka
बसंधदेवजाल शशिकजा सशमतति, जजलजा हरदिजा , 92, पपरजाण नजाररयल खदेडजा , ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
भसोपजाल, 462,038 , भसोपजाल , मध्य प्रदिदे शि (ईसप) xÉcÉÓ xÉcÉÓ
8 8268 0 8268
Bandhewal Shiksha Samiti, Distt Harda , 92, Purana
- do - - N.A. N.A. - do -
Nariyal Khera, Bhopal, 462038, Bhopal, M.P. (EC)
वनस्थलट पवद्यजापपठ वनस्थलट ,­पप.ओ. वनस्थलट पवद्यजापपठ
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
,तिहसपल - तनवजाई,­टलोंक ,­जजलजा - टलोंक ,­पपन - 304022­,­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
रजाजस्थजान
9 Banasthali Vidyapeeth Banasthali, P.O. Banasthali 5142 0 5142
Vidyapith, - do - - N.A. N.A. - do -
Tehsil-Newai, Distt-Tonk, Pin-304022, Rajasthan

बजासंककी आसंचशलक आददिवजासप हररजन कल्यजाण पररषदि , एट - बजासंककी ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­


-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
,­जजलजा -­कटक,­उडपसजा xÉcÉÓ xÉcÉÓ
10 2439 0 2439
Banki Anchalik Adivasi Harijan Kalyan Parishad, At-
- do - - N.A. N.A. - do -
Banki, Distt.-Cuttack, Orissa
भहैरबप क्लब ,­एटट - लदेखनपपर ,­पपओ – सरसं रधरपपर वजायजा - रजानपपर ,­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
- -iÉnè´É-
जजलजा - नयजारढ़ ,­उडपसजा xÉcÉÓ xÉcÉÓ
11 1620 0 1620
Bhairabi Club, AT-Lekhanpur, PO-Sarangadharpur,
- do - - N.A. N.A. - do -
Via-Ranpur, Distt. Nayagarh, Orissa

भजारति सदेवजा श्रम ( रसोवहजाटट शिजाखजा ) असम एट- गजा.­रसंरजानरर ,­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
जजलजा - चचर ,­असम xÉcÉÓ xÉcÉÓ
12 1367 0 1367
Bharat Seva Shram (Guwahati Branch) Assam at-
- do - - N.A. N.A. - do -
Vill. Ganganagar, Distt. Chachar, Assam
73 +ÉxÉÖnÉxÉ­àÉÉÆMÉä­2016-17
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
भजारति सदेवजाश्रम ससंघ ,­लखरजा रसोड,­कजादहशलपजारजा ,­रपवजाहजाटट,­असम
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
( एच क्ययआर ) पक्कदे कसजासंर पर पररयसोजनजा ,­पयवर्बी कजामस र -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
जजलजा ,­अरुणजाचल प्रदिदे शि (ईसप)
13 4272 0 4272
Bharat Sevashram Sangha, Lakhra Road, Kahilipara,
Guwahati, Assam (H. Qrs.) project at Pakke Kassang, - do - - N.A. N.A. - do -
East Kameng Distt., Arunachal Pradesh (EC)

भजारति यजातजा कसद्र,­एट / पपओ - डदेडडयजापजाडजा ,­जजलजा -­नमरदिजा ,­पपन - ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
393040­,­रपजरजाति xÉcÉÓ xÉcÉÓ
14 2643 0 2643
Bharat Yatra Kendra, AT/PO-Dediapada, Distt.-
- do - - N.A. N.A. - do -
Naramada, Pin - 393040, Gujarat
£ÉÉ®iÉ ºÉä´ÉÉgÉàÉ ºÉÆPÉ,
(+ÉÉè®ÆMÉɤÉÉn),­bÉ0­&­+ÉÉè®ÆMÉɤÉÉn,­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
ÉÊVÉãÉÉ­àÉÖÉ̶ÉnɤÉÉn,­{ÉÉζSÉàÉ­ xÉcÉÓ xÉcÉÓ
15 ¤ÉÆMÉÉãÉ­ 2982 0 2982
Bharat Sevashram Sangha (Aurangabad), At/PO:
- do - - N.A. N.A. - do -
Auraangabad, Dist.Murshidabad, W.B.

भजारति सदेवजाश्रम ससंघ ( बदेलदिसं रजा ) बदेलदिसं रजा जजलजा मपशशिरदिजाबजादि ,­पजश्चम ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
बसंरजाल xÉcÉÓ xÉcÉÓ
16 11394 0 11394
Bharat Sevashram Sangha (Beldanga) Beldanga,
- do - - N.A. N.A. - do -
Dist.Murshidabadd, W.B.

भजारति सदेवजाश्रम ससंघ ,­पर / पपओ - बरहजामपपर ,­जजलजा ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­


-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
मपशशिरदिजाबजादि ,­पजश्चम बसंरजाल xÉcÉÓ xÉcÉÓ
17 1395 0 1395
Bharat Sevashram Sangha, At/PO-Berhampore,
- do - - N.A. N.A. - do -
District Murshidabad, West Bengal

भजारति सदेवजाश्रम ससंघ ( डसोकरजा )­गजाम + पपओ : डसोकरजा ,­जजलजा - ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
शमदिनजापपर ,­पजश्चम बसंरजाल xÉcÉÓ xÉcÉÓ
18 2247 0 2247
Bharat Sevashram Sangha (Dokra) Vill+PO:Dokra,
- do - - N.A. N.A. - do -
Dist.Midnapore, W.B.
£ÉÉ®iÉ­ºÉä´ÉÉgÉàÉ­ºÉÆPÉ­(àÉÖãÉÖBÉE)­
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
´ÉɪÉÉ­¤ÉÉäãÉ{ÉÖ®,­ÉÊVÉãÉÉ­¤ÉÉÒ®£ÉÚàÉ,­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
19 {ÉÉζSÉàÉ­¤ÉÆMÉÉãÉ 4315 4677 4315
Bharat Sevashram Sangha (Muluk) Via Bolpur,
- do - - N.A. N.A. - do -
Dist.Birbhum, W.B.
ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãɪÉ
74

No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS


2

1 3 4 5 6 7 8 9 10
£ÉÉ®iÉ­ºÉä´ÉÉgÉàÉ­ºÉÆPÉ,­({ÉÉBÉÖE®),­
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
bÉ0/ÉÊVÉãÉÉ­{ÉÉBÉÖE®,­ZÉÉ®JÉhb­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
({ÉÉÒ]ÉÒVÉÉÒ)
20 7214 0 7214
Bharat Sevashram Sangha (Pakur), At/PO/Dist:
- do - - N.A. N.A. - do -
Pakur, Jharkhand (PTG)

£ÉÉ®iÉ­ºÉä´ÉÉgÉàÉ­ºÉÆPÉ­({ÉÉBÉÖE®),­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­


-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
bÉ0/ÉÊVÉãÉÉ­{ÉÉBÉÖE®,­ZÉÉ®JÉhb xÉcÉÓ xÉcÉÓ
21 2115 0 2115
Bharat Sevashram Sangha (Pakur), At/PO/Dist:
- do - - N.A. N.A. - do -
Pakur, Jharkhand

£ÉÉ®iÉ­ºÉä´ÉÉgÉàÉ­ºÉÆPÉ,­{ÉÉlÉ®É,­bÉ0- ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­


-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
®ÉÉÊxɶ´É®,­ÉÊVÉãÉÉ­nÖàÉBÉEÉ,­ZÉÉ®JÉhb xÉcÉÓ xÉcÉÓ
22 4775 2699 4775
Bharat Sevashram Sangha, AT-Pathra, PO-Raniswar,
- do - - N.A. N.A. - do -
Dist-Dumka, Jharkhand

भजारति सदेवजाश्रम ससंघ ( ससोनजारट ),­ससोनजारट (डब्ल्यय) ,­नददियलों शमलसो रसोड,­पयवर्बी ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
शससंहभम
य ,­जमशिदेदिपरप ,­पपन - 831011­,­झजारखसंड ( जपआईए ) xÉcÉÓ xÉcÉÓ
23 14717 0 14717
Bharat Sevashram Sangha (Sonari), Sonari(w), Rivers
Meet Road, East Singhbhum, Jamshedpur, Pin - 831011, - do - - N.A. N.A. - do -
Jharkhand (GIA)
£ÉÉ®iÉ­ºÉä´ÉÉgÉàÉ­ºÉÆPÉ,­(ºÉÉäxÉÉ®ÉÒ),­
ºÉÉäxÉÉ®ÉÒ({ÉÉζSÉàÉ),­ÉÊ®´ÉºÉÇ­àÉÉÒ]­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
®Éäb,­VÉàɶÉän{ÉÖ®,­ZÉÉ®JÉhb­ xÉcÉÓ xÉcÉÓ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ,­ZÉÉ®JÉhb
24 22190 0 22190
Bharat Sevashram Sangha (Sonari), Sonari(w),
Rivers Meet Road, Jamshedpur, Jharkhand for - do - - N.A. N.A. - do -
project at Jharkhand (PTG)

£ÉÉ®iÉ­ºÉä´ÉÉgÉàÉ­ºÉÆPÉ,­(ºÉÚ®ÉÒ),­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­


-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
ÉÊVÉãÉÉ­¤ÉÉÒ®£ÉÚàÉ,­{ÉÉζSÉàÉ­¤ÉÆMÉÉãÉ xÉcÉÓ xÉcÉÓ
25 0 1832 0
Bharat Sevashram Sangha (Suri), Dist.Birbhum, W.B. - do - - N.A. N.A. - do -

£ÉÉ®iÉ­ºÉä´ÉÉgÉàÉ­ºÉÆPÉ,­(PÉÉBÉDºÉÉäãÉä),­
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
PÉÉBÉDºÉÉäãÉä­<BÉEÉ<Ç,­ÉÊVÉãÉÉ­àÉÉãÉnÉ,­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
{ÉÉζSÉàÉ­¤ÉÆMÉÉãÉ
26 1826 0 1826
Bharat Sevashram Sangha(Ghaksole), Ghaksole
- do - - N.A. N.A. - do -
Unit, Dist.Malda, W.B.
£ÉÉ®iÉ­ºÉä´ÉÉgÉàÉ­ºÉÆPÉ,­(BÉÖExÉÉä®),­
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
MÉÉÆ´É/bÉ0­BÉÖExÉÉä®,­ÉÊVÉãÉÉ­=kÉ®­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
ÉÊnxÉÉVÉ{ÉÖ®,­{ÉÉζSÉàÉ­¤ÉÆMÉÉãÉ
27 1185 1182 1185
Bharat Sevashram Sangha(Kunor), Vill/PO:Kunor,
- do - - N.A. N.A. - do -
Dist.Uttar Dinajpur, W.B.

75 +ÉxÉÖnÉxÉ­àÉÉÆMÉä­2016-17
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
2

1 3 4 5 6 7 8 9 10
£ÉÉ®iÉ­ºÉä´ÉÉgÉàÉ­ºÉÆPÉ,­(iÉÉVÉ{ÉÖ®)­
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
iÉÉVÉ{ÉÖ®­<BÉEÉ<Ç,­ÉÊVÉãÉÉ­àÉÉãÉnÉ,­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
{ÉÉζSÉàÉ­¤ÉÆMÉÉãÉ
28 1860 1860 1860
Bharat Sevashram Sangha(Tajpur) Tajpur Unit,
- do - - N.A. N.A. - do -
Dist.Malda, W.B.

£ÉÉ®iÉ­ºÉä´ÉÉgÉàÉ­ºÉÆPÉ,­(iªÉÉä®),­MÉÉÆ
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
´É/bÉ0­iªÉÉä®,­ÉÊVÉãÉÉ­nÉÊFÉhÉ­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
ÉÊnxÉÉVÉ{ÉÖ®,­{ÉÉζSÉàÉ­¤ÉÆMÉÉãÉ
29 2362 0 2362
Bharat Sevashram Sangha(Teor), Vill+PO:Teor,
- do - - N.A. N.A. - do -
Dist.D.Dinajpur, W.B.

£ÉÉ®iÉ­ºÉä´ÉÉgÉàÉ­ºÉÆPÉ,­(®xÉPÉÉ]-
{ÉɪɮÉnÉÆMÉÉ­¶ÉÉJÉÉ)­MÉÉÆ´É­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
BÉÖEºÉÖÉÊ®ªÉÉ,­bÉ0­|ÉÉÒÉÊiÉxÉMÉ®,­ xÉcÉÓ xÉcÉÓ
30 ÉÊVÉãÉÉ­xÉÉÉÊnªÉÉ,­{ÉÉζSÉàÉ­¤ÉÆMÉÉãÉ 3514 3490 3514
Bharat Sevashram Sangha(Ranghat-Payradanga
- do - - N.A. N.A. - do -
Branch), Vill.Kusuria, PO:Pritinagar, Dist.Nadia, W.B.

भजारति सदेवजा आश्रम ससंघ, (रजासंचप ययतनट), एट- बररयजातिप, ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
इसंद्रप्रस्थ कलॉलसोनप, रजासंचप, झजारखसंड xÉcÉÓ xÉcÉÓ
31 2477 0 2477
Bharat Sevashram Sangha, (Ranchi Unit), At- Bariatu,
- do - - N.A. N.A. - do -
Indraprastha Colony, Ranchi, Jharkhand

¥ÉÉ<] BÉEèÉÊ®ªÉ® +ÉBÉEÉnàÉÉÒ,


bÉäãÉÉäàÉÆb{É, SÉÆnxɤÉÉn FÉäjÉ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
VÉè{ÉÉä®, ÉÊVÉãÉÉ- BÉEÉä®É{É], xÉcÉÓ xÉcÉÓ
32 ÉÊ{ÉxÉ - 764001, =½ÉÒºÉÉ (<ǺÉÉÒ) 3003 0 3003
Bright Career Academy, At-Dolomandap,
Chandanbad Area, PO-Jeypore, Distt.-Koraput, Pin - - do - - N.A. N.A. - do -
764001, Orissa (EC)
¤ÉÖÉÊr­]­BÉEãSÉ®­ÉÊ|ÉWÉ´Éæ¶ÉxÉ­
ºÉÉäºÉɪÉ]ÉÒ,­+É{É®­MÉÉäxÉ{ÉÉ,­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
bÉ0/lÉÉxÉÉ-­¤ÉÉäàÉÉÊbãÉÉ,­ÉÊVÉãÉÉ­ xÉcÉÓ xÉcÉÓ
{ÉÉζSÉàÉ­BÉEÉàÉåMÉ,­+É°ôhÉÉSÉãÉ­|Énä¶É
33 2236 0 2236
Buddhist Culture Preservation Society, Upper Gonpa,
PO/PS:Bomdila, Dist. West Kameng, Arunachal - do - - N.A. N.A. - do -
Pradesh
¤ÉÖÉÊr­]­BÉEãSÉ®­ºÉÉäºÉɪÉ]ÉÒ­+ÉÉì{ÉE­
BÉEÉÒ,­MÉÆ{ÉÉ,­bÉBÉEPÉ®­-BÉEÉÒ­MÉÉå{ÉÉ,­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
ÉÊVÉãÉÉ­ãÉÉcÉèãÉ­iÉlÉÉ­Éκ{ÉÉÊiÉ,­ xÉcÉÓ xÉcÉÓ
34 ÉÊcàÉÉSÉãÉ­|Énä¶É 1330 0 1330
Buddhist Culture Society of Key Gampa, PO:Key
- do - - N.A. N.A. - do -
Gompa, dist. Lahaul & Spiti, H.P.

ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 76
No. 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
2

1 3 4 5 6 7 8 9 10
ºÉå]®­{ÉEÉì®­¤ÉÖÉÊr­]­BÉEãSÉ®ãÉ­ÉÊ|ÉWÉ
´Éæ¶ÉxÉ­º]bÉÒWÉ,­MÉÉÆ´É/bÉ0­iÉ´ÉÉÆMÉ,­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
ÉÊVÉãÉÉ­iÉ´ÉÉÆMÉ,­+É°ôhÉÉSÉãÉ­|Énä¶É xÉcÉÓ xÉcÉÓ
35 1581 0 1581
Centre for Buddhist Cultural Studies, vill/PO:Twang,
Dist. Tawang, Arunachal Pradesh - do - - N.A. N.A. - do -

SÉèiÉxªÉ­AVÉÖBÉEä¶ÉxÉãÉ­Ahb­°ô®ãÉ­bä
´ÉãÉ{ÉàÉå],­ÉÊVÉãÉÉ­BÉEbÂbÉ{ÉÉ,­+ÉÉÆwÉ­| ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
Énä¶É xÉcÉÓ xÉcÉÓ
36 2007 0 2007
Chaitanaya Educational and Rural Development,
Dist.Cuddapah, A.P.(GIA) - do - - N.A. N.A. - do -

SÉÆpÉ<Ç­àÉÉÊcãÉÉ­àÉÆbãÉ,­bÉ0­
ÉÊ{Éà{ãÉxÉä®,­ÉÊVÉãÉÉ­vÉÚãÉä,­àÉcɮɭ]Å­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
37 1788 0 1788
Chandrai Mahila Mandal, At/PO-Pimpalner,
Distt.Dhule, Maharashtra - do - - N.A. N.A. - do -

चसंद्रजाई मदहलजा मसंडल , पपम्पलनदेर , तिजाल - सकरट , गजाम - पसंखदेडजा ,


ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
तिजाल - सकरट , जजलजा - धपलदे , महजारजाष्ट्र मस जजलजा - धपलदे, महजारजाष्ट्र -iÉnè´É- -
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
-iÉnè´É-
( छजातजावजास पररयसोजनजा ( ईसप)
38 1805 0 1805
Chandrai Mahila Mandal, Pimpalner, Tal-Sakri, Distt-
Dhule, Maharashtra (Hostel Project at Vill- - do - - N.A. N.A. - do -
Pankheda, Tal-Sakri, Distt-Dhule, Maharashtra (EC)

ÉÊSÉãÉ­ÉÊSÉãÉ­AäºÉÉäÉʺɪÉxÉ­ÉÊàɶÉxÉ­
ºÉÉäºÉɪÉ]ÉÒ,­BÉEÆMÉãÉÉ]xɤÉÉÒ,­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
àÉÉÊhÉ{ÉÖ® xÉcÉÓ xÉcÉÓ
39 2639 0 2639
Chil Chil Asian Mission Society Kanglatanbi, Manipur
- do - - N.A. N.A. - do -
ÉʵÉEºSÉxÉ­OÉÉàÉ®­ºBÉEÚãÉ­(SÉÉ<ãb­bä
´ÉãÉ{ÉàÉå]­ºÉå]®),­OÉÉÒxÉ­ÉÊcãºÉ,­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
iÉàÉåMÉãÉÉåMÉ,­àÉÖJªÉÉãɪÉ,­ÉÊ{ÉxÉ­ xÉcÉÓ xÉcÉÓ
40 -795141,­àÉÉÊhÉ{ÉÖ® 1771 0 1771
Christian Grammer School (Child Development
Centre), Green Hills, Tamenglong, HQ, Pin- - do - - N.A. N.A. - do -
795141,Manipur

डलॉ. असंबदेडकर शमशिन, कजामरुप, असम (वपटटसप)


ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
41 4112 0 4112
Dr. Ambedkar Mission, Kamrup, Assam (VTC)
- do - - N.A. N.A. - do -

77 +ÉxÉÖnÉxÉ­àÉÉÆMÉä­2016-17
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
2

nªÉÉxÉÆn­ºÉä´ÉÉgÉàÉ­ºÉÆPÉ,­AxÉ<Ç+ÉÉ<Ç,­
1 3 4 5 6 7 8 9 10
¤ÉÉäBÉEÉVÉxÉ,­BÉEÉ®¤ÉÉÒ,­
+ÉÉÆMÉãÉÉåMÉ,­+ɺÉàÉ­(+ÉÉÊJÉãÉ­
£ÉÉ®iÉÉҪɭnªÉÉxÉÆn­ºÉä´ÉÉgÉàÉ­ºÉÆPÉ­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
BÉEÉ­<BÉEÉ<Ç,­315,­+ÉɺÉ{ÉE­+ÉãÉÉÒ­ xÉcÉÓ xÉcÉÓ
®Éä½­xÉ<Ç­ÉÊnããÉÉÒ)­(àÉÖJªÉÉãɪÉ)­
42 ¤ÉÉäBÉEÉVÉxÉ-2­ªÉÚÉÊxÉ],­VÉÉ{É®VÉxÉ­iÉlÉÉ­ 3124 0 3124
nÉÒ{ÉEÚ­{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ­
Dayanand Sevashram Sangha, NEI, Bokajan, Karbi,
Anglong, Assam (A Unit of Akhil Bharatiya Dayanand
Sevashram Sangha, 315, Asaf Ali Road, New Delhi)
- do - - N.A. N.A. - do -
(H.Qrs.) Project at Bokajan-2 Units, Japarjan & Diphu

दियजानसंदि सदेवजाश्रम ससंघ ,­दिटमजापपर ,­नजारजालकड,­नहरजावजाई ,­जजलजा -


दिटमजापपर ,­नजारजालकड मस ( मपख्यजालय ) पररयसोजनजा ( अखखल भजारतिपय ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
दियजानसंदि सदेवजाश्रम ससंघ ,­315­,­आसफ अलट रसोड,­नई ददिल्लट xÉcÉÓ xÉcÉÓ
इकजाई )
43 2173 0 2173
Dayanand Sevashram Sangha, Dimapur, Nagaland,
( A Unit of Akhil Bharatiya Dayanand Sevashram
- do - - N.A. N.A. - do -
Sangha, 315, Asaf Ali Road, New Delhi) (H.Qrs.)
Project at Naharabai, Distt-Dimapur, Nagaland

दिटनदियजाल शिसोध ससंस्थजान , 7- ई, रजामतिपथर नरर, नई ददिल्लट ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­


-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
( मख्
प यजालय ) सतिनजा , मध्यप्रदिदे शि मस पररयसोजनजा xÉcÉÓ xÉcÉÓ
44 1685 0 1685
Deendayal Research Institute, 7-E, Ramtirth Nagar,
- do - - N.A. N.A. - do -
New Delhi (H.Qrs.) Project at Satna, M. P.
रसोहजालडडहजा जजातति उपजजातति ब्लय बडर मदहलजा कल्यजाण कसद्र ,­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
रसोहजालडडहजा ,­जजलजा। शमदिनजापपर,­पजश्चम बसंरजाल xÉcÉÓ xÉcÉÓ
45 4919 0 4919
Gohaldiha Jati Upjati Blue Bird Women’s Welfare
- do - - N.A. N.A. - do -
Centre, Gohaldiha, Dist. Midnapore, W.B.
OÉÉàÉÉÒªÉÉ­àÉBÉDBÉEãÉ­+ɤÉÉÊxÉ°ôÉÊvÉ­
<ǪÉÉBÉDBÉEàÉ,­(VÉÉÒAàÉA+ÉÉ<Ç),­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
{ÉÚÆlÉÉä]Â]àÉ,­bÉBÉEPÉ®-­BÉEÉäªÉà¤É]Ú®,­ xÉcÉÓ xÉcÉÓ
46 iÉÉÊàÉãÉxÉÉ½Ö 2328 0 2328
Grameeya Makkal Abnirudhi Iyakkam, (GMAI),
- do - - N.A. N.A. - do -
Poonthottam, Post-Coimbatore, Tamil Nadu
रपजरजाति रजाज्य आददिवजासप पवकजास आवजासपय शशिकजा ससंस्थजान ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
ससोसजायटट,­बबरसजा मपसंडजा भवन,­रजासंधपनरर ( 36­इकजाइयजासं ) xÉcÉÓ xÉcÉÓ
47 192195 168077 192195
Gujarat State Tribal Development Residential
Education Institute Society (GSITDREIS), Birsa - do - - N.A. N.A. - do -
Munda Bhawan, Gandhinagar (36 Units)
दहमजालय बथौद्धि सजासंस्कमततिक ससंघ,­पपओ बलॉक्स ससं.98­,­क्लब हजाउस ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
रसोड,­मनजालट,­जजलजा कपल्लप ,­दहमजाचल प्रदिदे शि xÉcÉÓ xÉcÉÓ
48 3182 0 3182
Himalayan Buddhist Cultural Association, PO Box
- do - - N.A. N.A. - do -
No.98, Club House Road, Manali, Dist.Kullu, H.P.
वहमरलयन बपपद्धिष्ट कल्चरल ससोसजाइटट, गजा.: रपलजाबरढ़, पसो.: ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
अथसोलट, जजलजा-डसोडजा, जम्मय और कश्मपर xÉcÉÓ xÉcÉÓ
49 4036 0 4036
Himalayan Buddhist Cultural Society, Vill: Gulabgarh,
- do - - N.A. N.A. - do -
PO: Athouli, Dist. Doda, J&K

ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 78
No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
2

1 3 4 5 6 7 8 9 10

ह्यम
य न डदेवलपमस ट फजाउसं डदेशिन,­जपआरबपए रसोड ,­एट - चसोरनदे तिजार ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
रसंरटसोक, पपन कसोड -737­101­,­शसजक्कम xÉcÉÓ xÉcÉÓ
50 2564 0 2564
Human Development Foundation, GRBA Road, AT-
- do - - N.A. N.A. - do -
Chogney Tar, Gangtok, Pin Code -737 101, Sikkim

आईएनआरईसपए ,­रजायपपपलजा रसोड,­ततिमबजापजाडजा,­डदेडपपजाडजा ,­जजलजा - नमरदिजा ,­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­


-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
रपजरजाति xÉcÉÓ xÉcÉÓ
51 1209 0 1209
INRECA, Raypipla Road, Timbapada, Dediapada,
- do - - N.A. N.A. - do -
Dist.Narmada, Gujarat

<Æ]ÉÒOÉä]äb­°ô®ãÉ­bä´ÉãÉ{ÉàÉå]­Ahb­
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
AVÉÖBÉEä¶ÉxÉãÉ­+ÉÉì®MÉäxÉÉ<ÇVÉä¶ÉxÉ,­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
´ÉÆMɤÉÉãÉ,­bÉ0­~Éè¤ÉãÉ­àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
52 3633 0 3633
Integrated Rural Development & Educational
- do - - N.A. N.A. - do -
Organisation(IRDEO), Thoubal, Manipur (GIA)

<ƺ]ÉÒ]áÉÚ]­+ÉÉ{ÉE­º]bÉÒVÉ­<xÉ­¤ÉÖÉÊrº]­
ÉÊ{ÉEãÉÉäº{ÉÉÒ­Ahb­]ÅÉ<¤ÉãÉ­BÉEãSÉ®ãÉ­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ­,­iÉɤÉÉä,­ÉÊVÉãÉÉ­ãÉÉcÉèãÉ­ xÉcÉÓ xÉcÉÓ
iÉlÉÉ­Éκ{ÉÉÊiÉ,­ÉÊcàÉÉSÉãÉ­|Énä¶É
53 4087 0 4087

Institute of Studies in Buddhist Philosophy and Tribal


- do - - N.A. N.A. - do -
Cultural Society, AT-Tabo, Dist.Lahaul & Spiti, H.P

ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
जय दहन्दि शमत मसंडल, कसोल्हजा, जजलजा- फपलबजानप, महजारजाष्ट्र -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
54 0 1824 0
54 0 1824 0
Jai Hind Mitra Mandal, Kolha, Dist.Phulbani,
- do - - N.A. N.A. - do -
Maharashtra

BÉEä¶É´É­OÉÉàÉÉäilÉÉxÉ­ÉʶÉFÉhÉ­
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,­MÉÉÆ´É­ÉÊ]BÉEÉÊ®ªÉÉ,­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
ÉÊVÉãÉÉ-­ÉËbbÉä®ÉÒ,­àÉvªÉ­|Énä¶É­(2 xÉcÉÓ xÉcÉÓ
55 ¶ÉèÉÊFÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉ®) 9973 0 9973
Keshav Gramotthan Shikshan Samiti, Vill.-Tikriya,
- do - - N.A. N.A. - do -
Distt.-Dindori, M.P. (2 Educational Complexes)

कपमपदि वतिप गजामपण पवकजास ससोसजाइटट मकजान ससं. 32, आरआर एक्सटस शिन ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
मधचप ररर, 572132, जजलजा- धम
प कपर, कनजारटक xÉcÉÓ xÉcÉÓ
56 681 1647 681
Kumudhwati Rural Development Society, H.No.32,
R.R.Extension, Madhugiri-572132, Tumkur Dist., - do - - N.A. N.A. - do -
Karnataka

79 +ÉxÉÖnÉxÉ­àÉÉÆMÉä­2016-17

DEMAND FOR GRANTS, 2016-17

2
1 3 4 5 6 7 8 9 10

स्वरर्बीय यशिवसंति बजालट रजाम पजादटल शशिकण प्रसजारक मसंडल,­तिलजाई ,­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
तिजाल - -एरनडसोल,­जजलजा जलरजासंव ,­एमएस xÉcÉÓ xÉcÉÓ
57 1347 0 1347

Late Yashwant Bali Ram Patil Shikshan Prasarak


- do - - N.A. N.A. - do -
Mandal, Talai, Tal-Erandol, Distt.Jalgaon, M.S.

लक्ष्मप नजारजायण सदेवजा प्रततिष्ठजान ,


ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
एट - मनसजापसोल , जजलजा - जजाजपपर , उडपसजा -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
58 3219 0 3219

Laxmi Narain Seva Prathistahan, AT-Mansapole, Dist-


- do - - N.A. N.A. - do -
Jajpur, Orissa

ÉÊãÉ¥Éä¶ÉxÉ­AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ­Ahb­ABÉD¶ÉxÉ­
{ÉEÉä®­bä´ÉãÉ{ÉàÉå]­(ãÉÉÒb),­MÉÉÆ´É­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
ºÉÖÆn®MÉfÃ,­ÉÊVÉãÉÉ­BÉEÉä®É{ÉÖ],­ xÉcÉÓ xÉcÉÓ
59 =½ÉÒºÉÉ­(<ǺÉÉÒ) 2824 0 2824
Liberation Education and Action for Development
- do - - N.A. N.A. - do -
(LEAD), Vill.Sundergarh, Dist.Koraput, Orissa (EC)

मजासं अमति
म मयप मठ , अमति
म जा भवनम , पररपल्लट , पपओ : कसोलम - ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
691,574 (कदेरल) xÉcÉÓ xÉcÉÓ
60 3380 0 3380
Maa Amritamayi Math, Amrita Bhavanam, Paripally,
- do - - N.A. N.A. - do -
PO:Kolam-691574 (Kerala)
àÉ®Ç-àÉÖÉËxÉMÉ­+ÉÉgÉàÉ,­+É®ÉˤÉnÉä,­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
BÉEÉä®{ÉÖ],­=½ÉÒºÉÉ­(<ǺÉÉÒ) xÉcÉÓ xÉcÉÓ

61 2246 0 2246
Marr-Munning Ashram, Aurobindo, Koraput, Orissa
- do - - N.A. N.A. - do -
(EC)

मध्य प्रदिदे शि आददिम जजातति कल्यजाण आवजासपय और आश्रम शिहैककक


ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
ससंस्थजान ससोसजायटट, सतिपपडजा भवन, भसोपजाल , मध्य प्रदिदे शि (13 -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
पररयसोजनजाएसं)
62 18675 0 18675

Madhya Pradesh Tribal Welfare Residential and


Ashram Educational Institute Society, Satpura - do - - N.A. N.A. - do -
Bhavan, Bhopal, M.P. (13 Projects)

ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãɪÉ
80
No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10

ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
महजावपर जहैन पवद्यजालय ससंस्थजान, उदियपपर, रजाजस्थजान (ईसप) -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
63 2033 0 2033
Mahavir Jain Vidyalaya Sansthan, Udaipur,
- do - - N.A. N.A. - do -
Rajasthan(EC)

àÉä´Éɽ­¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE­ÉʶÉFÉÉ­
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,­ÉËc]É,­bÉ0­ÉË£Ébä®,­ÉÊVÉãÉÉ­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
=nªÉ{ÉÖ®,­®ÉVɺlÉÉxÉ
64 3480 0 3480
Mewar Saririk Shiksha Samiti, Hinta, PO-Bhinder,
- do - - N.A. N.A. - do -
Dist.Udaipur, Rajasthan (EC)

मधय पदनेर अननुसयवचत जजातति जनजजातति एवसं पपछडजा वरर कल्यजाण सशमतति ,­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
166­-ए ,­उज्जहैन ,­मध्य प्रदिदे शि xÉcÉÓ xÉcÉÓ
65 3292 0 3292
M.P.Anusuchit Jati Janjati Evam Pichda Varg Kalyan
- do - - N.A. N.A. - do -
Samiti, 166-E, Ujjain, M.P. GIA

मध्य प्रदिदे शि अनपसयचचति जजातति जनजजातति एवसं पपछडजा वरर कल्यजाण ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
- -iÉnè´É-
सशमतति , 166 -ए , मपतननरर , उज्जहैन , मध्य प्रदिदे शि (ईसप) xÉcÉÓ xÉcÉÓ
66 4801 0 4801
M.P.Anusuchit Jati Janjati Evam Pichda Varg Kalyan
- do - - N.A. N.A. - do -
Samiti, 166-E, Ujjain, M.P. (EC)
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ­ÿàÉä<ÇlÉÉ<Ç,­
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
AäºÉÉäÉʺÉA¶ÉxÉ,­+É{É®­ÉÊ®{ÉÉΤãÉBÉE­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
®Éäb,­+ÉÉ<ÇVÉÉäãÉ,­ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
67 1776 0 1776
Mizoram Hmeithai Association, Upper Republic Road,
- do - - N.A. N.A. - do -
Aizwal, Mizoram

ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
नरगरलबणड चचल्ड्रन हसोम, ददिमजापपर, नजारजालहैण्ड -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
68 1043 0 1043
Nagaland Children Home, Dimapur, Nagaland - do - - N.A. N.A. - do -

नवतनमजारण शशिकण ससंस्थजा ,­बदेबरजातिसंडजा ,­तिहसपल डदेरलपर,­जजलजा -


ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
नजादिदे ड,­महजारजाष्ट्र ( गजाम मदेढककी मस छजातजावजास पररयसोजनजा ,­ब्ललॉक मजाहपर -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
,­जजलजा नजादिदे ड) (ईसप)
69 1795 0 1795
Navnirman Shikshan Santha, Bebratanda, Tah.
Deglur, Distt-Naded, Maharashtra (Hostel Project at - do - - N.A. N.A. - do -
Vill. Mendki, Block Mahur, Distt. Naded) (EC)

ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
नदेहरू सदेवजा ससंघ ,­एटट / पपओ : बनपपर ,­जजलजा- खपदिजार ,­उडपसजा -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
70 0 1617 0
Nehru Seva Sangha, AT/PO:Banpur, Dist.Khurda,
- do - - N.A. N.A. - do -
Orissa

81 +ÉxÉÖnÉxÉ­àÉÉÆMÉä­2016-17
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10

xªÉÚ­ãÉÉ<{ÉE­AVÉäxºÉÉÒ­{ÉEÉì®­]ÅÉ<¤ÉãÉ­
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
{ªÉÖÉÊ{ÉãÉ­+É{ÉÉÊãÉ{ÉD]àÉå],­´ÉèããÉÉä®,­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
iÉÉÊàÉãÉxÉɽÖ
71 1181 0 1181
New Life Agency for Tribal People Upliftment, Vellore,
- do - - N.A. N.A. - do -
T.N.

तनखखल उत्कल हररजन सदेवजा ससंघ , नपलजाद्रट पवहजार, सल्लजाश्रप ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
पवहजार , भपवनदेश्वर, उडपसजा xÉcÉÓ xÉcÉÓ
72 2246 0 2246
Nikhila Utkal Harijan Seva Sangha, Niladri Vihar,
- do - - N.A. N.A. - do -
Sallashree Vihar, Bhubaneswar, Orissa

तनलचररर आददिवजासप वदेलफदेयर एससोशसएशिन, कसोटजाचररर, ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­


-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
तनलचररर (पपटटजप) xÉcÉÓ xÉcÉÓ
73 12834 0 12834
Nilgiris Adiwasi Welfare Association, Kotagiri, Nilgiris
- do - - N.A. N.A. - do -
(PTG)

ननौंरकदेम ययथ डडवदेलपमस ट एससोशसएशिन, पसो.-ननौंरकदेम, वजायजा- ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­


-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
मदिजामररदटसंर, शशिलनौंर-793021 xÉcÉÓ xÉcÉÓ
74 3045 0 3045
Nongkrem Youth Development Association, PO-
- do - - N.A. N.A. - do -
Nongkrem, Via-Madamriting, Shillong-793021. (VTC)
+ÉÉäVÉÖ­´Éäã{ÉEäªÉ®­AäºÉÉäÉʺÉA¶ÉxÉ,­
ÉÊxÉBÉE]­xÉcÉãÉÉÇMÉÖxÉ­{ÉÖÉÊãɺɭ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
º]ä¶ÉxÉ,­xÉcÉãÉÉÇMÉÖxÉ,­+É°ôhÉÉSÉãÉ­| xÉcÉÓ xÉcÉÓ
75 Énä¶É 4647 0 4647
Oju Welfare Association, Near Naharlagun Police
- do - - N.A. N.A. - do -
Station, Naharlagun, Arunachal Pradesh

उडपसजा सवर्वोदिय पररषदि , सवर्वोदिय आश्रम, पर / पपओ : नपआपजाडजा , ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­


-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
जजलजा - नपआपजाडजा , उडपसजा - 766,105 xÉcÉÓ xÉcÉÓ
76 2371 0 2371
Orissa Sarvodaya Parishad, Sarvodaya Ashram,
- do - - N.A. N.A. - do -
At/PO:Nuapada, District - Nuapada, Orissa-766105

पसंचमहल आददिवजासप पवकजास यपवक मसंडल, एट धलशसमजाल, पपओ : ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­


-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
मसोलट, तिहसपल: झजालसोड, जजलजा -झजालसोड, रपजरजाति xÉcÉÓ xÉcÉÓ
77 1413 0 1413
Panchmahal Adivasi Vikas Yuvak Mandal, At:
- do - - N.A. N.A. - do -
Dhalsimal, PO: Moli, Ta: Jhalod, Dist. Jhalod, Gujarat

ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
पठजारट वसोकदेशिनल इसंस्टटच्ययट, बजार लजाइबदेरट, नयरजासंव, असम -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ

78 3120 0 3120
Pathari Vocational Institute, Bar Library, Nagaon,
- do - - N.A. N.A. - do -
Assam (VTC)

ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãɪÉ
82

No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

1 3 4 5 6 7 8 9 10

ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
पठजारट वसोकदेशिनल इसंस्टटच्ययट, बजार लजाइबदेरट, नयरजासंव, असम -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
78 3120 0 3120
Pathari Vocational Institute, Bar Library, Nagaon,
- do - - N.A. N.A. - do -
Assam (VTC)
|ÉBÉEã{É,­bÉ0­VªÉÉäÉÊiÉ{ÉÖ®,­ÉÊVÉãÉÉ­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
BÉDªÉÉåZÉÉ®,­=½ÉÒºÉÉ­(<ǺÉÉÒ) xÉcÉÓ xÉcÉÓ
79 4794 0 4794
PRAKALPA, At/PO-Jyotipur, Distt.-Keonjhar, Orissa
- do - - N.A. N.A. - do -
(EC)

पगवत रुरल डडवदेलपमस ट ससोसजाइटट, एट- रदेरजाहजल्ल, चचक्कजाबजालपपर ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­


-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
तिलपकजा, कसोलजार जजलजा, कनजारटक xÉcÉÓ xÉcÉÓ
80 1620 0 1620
Pragati Rural Development Society, AT- Gerahalli,
- do - - N.A. N.A. - do -
Chickalbalapur Taluk, Kolar Dist., Karnataka
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
रदे णपकजा दिदे वप शशिकण प्रसजारक मसंडल, कपकजानदे, मजालदेरजासंव, महजारजाष्ट्र -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
81 1616 0 1616
Renuka Devi Shikshan Prasarak Mandal, Kukane,
- do - - N.A. N.A. - do -
Malegaon, Maharashtra
+ÉÉ®.­BÉEä.­ÉÊàɶÉxÉ­ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn­
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ­,­Éʤɭ]{ÉÖ®,­VÉàɶÉän{ÉÖ®,­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
ZÉÉ®JÉhb
82 1963 0 1963
R.K,Mission Vivekananda Society, Bistupur,
- do - - N.A. N.A. - do -
Jamshedpur, Jharkhand

+ÉÉ®.BÉEä.­ÉÊàɶÉxÉ­+ÉÉgÉàÉ,­
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
SÉä®É{ÉÚÆVÉÉÒ,­ÉÊVÉãÉÉ­{ÉÚ´ÉÉÔ­JÉɺÉÉÒ­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
ÉÊcãºÉ,­àÉäPÉÉãɪÉ
83 67215 0 67215
R.K.Mission Ashram, Cherapunjee, Dist.East Khasi
- do - - N.A. N.A. - do -
Hills, Meghalaya

+ÉÉ®.­BÉEä.­ÉÊàɶÉxÉ­+ÉÉgÉàÉ,­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­


-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
àÉÉ䮤ÉɽÉÒ,­®ÉÆSÉÉÒ,­ZÉÉ®JÉhb xÉcÉÓ xÉcÉÓ
84 5431 5481 5431

R.K.Mission Ashram, Morabadi, Ranchi, Jharkhand - do - - N.A. N.A. - do -

83 +ÉxÉÖnÉxÉ­àÉÉÆMÉä­2016-17

DEMAND FOR GRANTS, 2016-17


2

1 3 4 5 6 7 8 9 10

ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
आर.कने .वमरन आश्रम,­नरररयणपनुर,­वजलर बस्तर,­छतपीसगढ (जपीआईए)­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
85 4944 0 4944
R.K.Mission Ashram, Narainpur, Dist.Baster,
- do - - N.A. N.A. - do -
Chhattisgarh (GIA)

ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
आर.कने .वमरन,­ब्यफॉज हशोम,­रहररर,­वजलर नररर्शा 24­परगनर,­प.बसं. -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
86 1601 0 1601
R.K.Mission Boys Home, Rahara, Dist.North 24
- do - - N.A. N.A. - do -
Parganas, W.B.
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
आर.कदे.शमशिन, हलॉस्पपटल, ईटजानरर, अरुणजाचल प्रदिदे शि -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
87 0 6530 0

R.K.Mission Hospital, Itanagar, Arunachal Pradesh - do - - N.A. N.A. - do -

ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
आर.कदे.शमशिन पपरट, उडपसजा -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
88 1065 1065 1065

R.K.Mission Puri, Orissa - do - - N.A. N.A. - do -

आर.कदे.शमशिन टटबप सदेनसोटसोररयम, रजासंचप, झजारखण्ड (एट गजाम ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­


-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
डपरसंरट, ब्ललॉक-नजामकपम) xÉcÉÓ xÉcÉÓ
89 1192 0 1192
R.K.Mission TB Sanotorium, Ranchi, Jharkhand (at
- do - - N.A. N.A. - do -
vill Dungri, Block-Namkum)

ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
आर.कदे.शमशिन टटबप सनसोटसोररयम, रजासंचप, झजारखण्ड -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
90 25055 0 25055

R.K.Mission TB Sanotorium, Ranchi, Jharkhand - do - - N.A. N.A. - do -

ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 84

No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

1 3 4 5 6 7 8 9 10

आर.कदे.शमशिन, नरसोत्तिम नरर, वजायजा दिदे वमजालट, जजलजा ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­


-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
ततिरजाप, अरुणजाचलप्रदिदे शि xÉcÉÓ xÉcÉÓ

91 9743 0 9743

R.K.Mission, Narottam Nagar, Via Deomali, Dist.


- do - - N.A. N.A. - do -
Tirap, Arunachal Pradesh

®ÉàÉÉBÉEß­hÉÉ­ºÉÉ®nÉ­ÉÊàɶÉxÉ,­bÉ0­
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
JÉÉåºÉÉ,­ÉÊVÉãÉÉ­ÉÊiÉ®{É,­ÉÊ{ÉxÉ­786630,­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
+É°ôhÉÉSÉãÉ­|Énä¶É
92 5805 0 5805
92 5805 0 5805

Ramakrishna Sarda Mission, AT/PO:Khonsa Dist.


- do - - N.A. N.A. - do -
Tirap Pin 786630, Arunachal Pradesh

+ÉÉ®.BÉEä.­ÉÊàɶÉxÉ,­bÉ0­ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn­
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
xÉMÉ®,­+ÉãÉÉåMÉ,­{ÉÉζSÉàÉ­ÉʺɪÉÉÆMÉ,­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
ÉÊVÉãÉÉ­+É°ôhÉÉSÉãÉ­|Énä¶É
93 14796 0 14796

R.K.Mission, PO: Vivekanandnagar, Along, West


- do - - N.A. N.A. - do -
Siang Dist., Arunachal Pradesh

रजाजदेन्द्र आश्रम ट्रस्ट, एट/पसो.- कजादठवजाडजा, जजलजा- झजाबपआ, ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­


-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
मध्यप्रदिदे शि xÉcÉÓ xÉcÉÓ

94 5386 0 5386

Rajendra Ashram Trust, At/PO-Kathiwada, Distt.-


- do - - N.A. N.A. - do -
Jhabua, M.P. (EC)

®ÉVɺlÉÉxÉ­¤ÉÉãÉBÉEãªÉÉhÉ­ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,­
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
MÉÉÆ´É/bÉ0­ZÉbÉäãÉ,­ÉÊVÉãÉÉ­=nªÉ{ÉÖ®,­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
®ÉVɺlÉÉxÉ­(<ǺÉÉÒ)
95 4153 0 4153

Rajasthan Balkalyan Samiti, Vill/PO-Jhadol,


- do - - N.A. N.A. - do -
Dist.Udaipur, Rajasthan (EC)

®ÉàÉvÉÉ­¤ÉÖÉÊr­]­ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ­,­MÉÉÆ´É/bÉ0­
ÉʺÉvÉ{ÉÖ®­­´ÉɪÉÉ­nÉ®ÉÒ,­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉÉä¤ÉÇÖ<ÇÉËãÉMÉÉ,­vÉàÉǶÉÉãÉÉ,­ xÉcÉÓ xÉcÉÓ
BÉEÉÆMɽɭÉÊcàÉÉSÉãÉ­|Énä¶É­
96 1219 0 1219
Ramdha Buddhist Society, Village/PO:Sidhpur, Via-
- do - - N.A. N.A. - do -
Dari, Norbuilinga, Dharmshala, Kangra, H.P.

85 +ÉxÉÖnÉxÉ­àÉÉÆMÉä­2016-17
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
2

1 3 4 5 6 7 8 9 10

ÉË®SÉèxÉ­VÉéMÉ{ÉÉä­ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ­­{ÉEÉì®­
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
Éκ{ÉÉÊiÉ­ÉÊb´ÉÉä¶ÉxÉãÉ,­ªÉÉäãÉ­BÉEÉx],­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
ÉÊVÉãÉÉ­BÉEÆMÉ®É,­ÉÊcàÉÉSÉãÉ­|Énä¶É
97 5618 0 5618

Rinchen Zangpo Society for Spiti Development, Yol


- do - - N.A. N.A. - do -
Cantt, District Kangra, H.P.
स्पपतति पवकजास हदे तिप ररनचदेन जजासंरपसो ससोसजायटट, स्पपतति भवन, यसोल
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
कक ट , तिहसपल - धमरशिजालजा , जजलजा कजासंरडजा, दहमजाचल प्रदिदे शि (गजाम -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
कजजाटजाह, जजलजा स्पपतति, लजाहसोल स्पपतति पररयसोजनजा)
98 1638 0 1638
Rinchen Zangpo Society for Spiti Development, Spiti
Bhawan, Yol Cantt, Tehsil-Dharamsala, District
- do - - N.A. N.A. - do -
Kangra, H.P. ( Project at Vill. Kaza Tah, Spiti Distt.
Lahaul Spiti)

सदिजाउ असम महजात्मजा पपथपभरल ससंस्थजा ,­तिदेल्लटपट्टप ,­चनमसजाई रसोड,­जजलजा ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
- -iÉnè´É-
नरजासंव ,­असम xÉcÉÓ xÉcÉÓ

99 2191 0 2191

Sadau Asom Gramya Puthibharal Santha, Tellipatty,


- do - - N.A. N.A. - do -
Chanmsai Road, Dist.Nagaon, Assam

ससंति कबपरदिजास एजपकदेशिन ससोसजाइटट,­सदेदिजाम रसोड,­जरति ,­जजलजा -­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­


-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
रपलबरजार ,­कनजारटक xÉcÉÓ xÉcÉÓ

100 1609 0 1609

Sant Kabirdas Education Society, Sedam Road,


- do - - N.A. N.A. - do -
Jagat, Distt.-Gulbarga, Karnataka

सरसोजनप दिदे वप मदहलजा मसंडलट हररजन ,­11-10-635­/­1­,­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­


-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
बपरजाहनपपरजा ,­जजलजा खम्मम,­तिदेलसंरजानजा - 507,001 xÉcÉÓ xÉcÉÓ
101 2375 0 2375
Sarojini Devi Harijan Mahila Mandali, 11-10-
635/1,Burahanpura, Distt Khammam, Telangana- - do - - N.A. N.A. - do -
507001

इसंडडयन ससोसजायटट कदे सदेवक ,­846­,­शशिवजाजप नरर,­पपणदे ,­पपन ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­


-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
411,001­,­महजारजाष्ट्र ( मपख्यजालय)­लखपमपपर पररयसोजनजा xÉcÉÓ xÉcÉÓ
102 3927 0 3927
Servants of Indian Society, 846, Shivaji Nagar, Pune,
Pin - 411001, Maharashtra (H.Qrs.) Project at - do - - N.A. N.A. - do -
Lakhimpur

ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 86

No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS


2

1 3 4 5 6 7 8 9 10

ºÉ´Éç]­+ÉÉì{ÉE­<ÆÉÊbªÉxÉ­ºÉÉäºÉɪÉ]ÉÒ,­
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
{ÉÖhÉä,­àÉcɮɭ]Å­(àÉÖJªÉÉãɪÉ)­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ­¤ÉÉVÉ{ÉÖ®,­=kÉ®ÉJÉhb
103 2074 0 2074
Servants of Indian Society, Pune, Maharashtra
- do - - N.A. N.A. - do -
(H.Qrs.) Project at Baazpur, Uttrakhand
ºÉ´Éç]­+ÉÉì{ÉE­<ÆÉÊbªÉxÉ­ºÉÉäºÉɪÉ]ÉÒ,­
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
bÉ0­®ÉªÉMÉÉbÉ,­ÉÊVÉãÉÉ­®ÉªÉMÉÉbÉ,­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
=½ÉÒºÉÉ­(<ǺÉÉÒ)
104 0 1951 0
Servants of Indian Society, At/PO-Rayagada,
- do - - N.A. N.A. - do -
Dist.Rayagada, Orissa (EC)

सव्य सजासंचप ससटर फलॉर अरबजान एण्ड रुरल डडवदेलपमस ट, एट- ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
अमर तनकसंप ज, अजपरन नरर, शसचध xÉcÉÓ xÉcÉÓ
105 1128 0 1128

Seva Samaj, At/PO:Gunupur, Dist.Rayagada, Orissa - do - - N.A. N.A. - do -

शिजारधजालय आश्रम सशमतति,­सयरजपसोल ,­कसोटजा,­आदिशिर नरर ,­रजावजाभजाटजा ,­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­


-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
जजलजा चचत्तिथौडरढ़ रजाजस्थजान xÉcÉÓ xÉcÉÓ
106 1609 0 1609
Sharadhalaya Ashram Samiti, Surajpol, Kota,Adarsh
- do - - N.A. N.A. - do -
nagar, Rawabhata, distt. Chittorgarh Rajasthan

gÉÉÒ­+ÉÉ®.­BÉEä.­ÉÊàɶÉxÉ­+ÉÉgÉàÉ,­bÉ0­
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
®ÉàÉ{ÉÖ®,­ÉÊVÉãÉÉ­BÉEÉãÉÉcÉÆbÉÒ,­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
=½ÉÒºÉÉ
107 6803 0 6803
Shree R.K.Mission Ashram, AT/PO:Rampur,
- do - - N.A. N.A. - do -
Dist.Kalahandi, Orissa

श्रप शशिव आरसोग्य सदेवजा ट्रस्ट ,­पपओ लजाइन ,­जजलजा - नवसजारट ,­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
रपजरजाति xÉcÉÓ xÉcÉÓ
108 3600 0 3600
Shri Jalaram Arogya Seva Trust, PO-Meghraj, Distt-
- do - - N.A. N.A. - do -
Sabarkantha, Gujarat

87 +ÉxÉÖnÉxÉ­àÉÉÆMÉä­2016-17
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
2

1 3 4 5 6 7 8 9 10

ÉʺÉrBÉEãÉÉ­ÉʶÉFÉhÉ­|ɺÉÉ®BÉE­àÉÆbãÉ,­
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
xÉxnMÉÉÆ´É,­iÉÉãÉ.­xÉÆnMÉÉÆ´É,­ÉÊVÉãÉÉ­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
xÉÉÉʺÉBÉE,­àÉcɮɭ]Å
109 1617 0 1617
Sidhakala Shikshan Prasarak Mandal, Nandgaon,
- do - - N.A. N.A. - do -
Tal.Nandgaon, Dist. Nasik,. Maharashtra
शसमहजापरप ट पवद्यजा सदेवजा सशमतति एट ससोमसदेखजापरप म, नदेल्लसोर- ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
जजलजा, आ.प्र. xÉcÉÓ xÉcÉÓ
110 1436 0 1436
Simhapuri Vidya Seva Samiti at Somsekharpuram,
- do - - N.A. N.A. - do -
Nellore-District, A.P.

शसयजामशसनपवलपप , ( पजाइतिदे छजात कल्यजाण ससंघ ) एसएसएसपप


ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
पररसर, बपसंनपआल, पपओ बलॉक्स ससं.99 , जजलजा - लम्कजा, पपन - -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
795128 , मखणपपर
111 6096 0 6096
Siamsinpawlpi,(Paite Students Welfare Association)SSSP
Complex, Bungnual, PO Box No.99, Distt-Lamka, Pin- - do - - N.A. N.A. - do -
795128, Manipur
ºÉÉäªÉɪÉ]ÉÒ­{ÉEÉì®­xÉäSÉ®­AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ­
Ahb­cèãlÉ,­(AºÉAxÉ<ÇASÉ)­{ãÉÉ]­xÉÆ.­
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
AxÉbÉÒ-19-20,­+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ­MÉÉÆ´É,­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
xɪÉÉ{ÉããÉÉÒ,­´ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ­AÉÊ®ªÉÉ,­
112 £ÉÖ´ÉxÉ䶴ɮ,­=½ÉÒºÉÉ­(<ǺÉÉÒ) 5823 0 5823
Society for Nature Edu. & Health(SNEH), Plot No. ND
19-20, IRC Village, Nayapalli, VIP area, - do - - N.A. N.A. - do -
Bhubaneshwar, Orissa (EC)

मसंजपनजाथ स्वजामप पवद्यजा ससंस्थजा ,­4206/9­,­जजलजा दिदे वनचररर ,­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­


-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
कनजारटक ( जपआईए ) xÉcÉÓ xÉcÉÓ
113 1584 0 1584
Sri Manjunatha Swamy Vidya Samstha, 4206/9,
- do - - N.A. N.A. - do -
Dist.Davangere, Karnataka (GIA)

gÉÉÒ­àÉÆVÉÖxÉÉlÉ­º´ÉÉàÉÉÒ­ÉÊ´ÉtÉÉ­
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
ºÉƺlÉÉ,­ÉÊVÉãÉÉ­nä´ÉxÉÉÊMÉ®ÉÒ,­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
(´ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ)
114 6360 0 6360
Sri Manjunatha SwamyVidya
- do - - N.A. N.A. - do -
Sanstha,Dist.Davangere, (VTC)

gÉÉÒ­®ÉàÉÉBÉEß­hÉÉ­+ÉuèèiÉÉ­+ÉÉgÉàÉ,­bÉ0­
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
BÉEÉãÉÉbÉÒ,­ÉÊVÉãÉÉ­<xÉÉÇBÉÖEãÉàÉ,­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
BÉEä®ãÉ
115 0 1351 0
Sri Ramakrishna Advaita Ashram, PO:Kalady,
- do - - N.A. N.A. - do -
Dist.Ernakulam, Kerala

ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 88

No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS


2

1 3 4 5 6 7 8 9 10
gÉÉÒ­º´ÉÉàÉÉÒ­º´ÉƪɭºÉä´ÉÉ­£ÉÉ´ÉÉÒ­
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
ºÉƺlÉÉ,­MÉhÉä¶É{ÉÖ®,­ÉÊVÉãÉÉ­vÉÚãÉä,­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
àÉcɮɭ]Å
116 1616 0 1616
116 1616 0 1616
Shri Swami Swayam Seva Bhavi Sanstha,
- do - - N.A. N.A. - do -
Ganeshpur, Dist.Dhule, Maharashtra

ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
श्रप स्वजामप सवरधमर शिरणजालय ट्रस्ट,­रसं रपपरजा,­जजलजा तिपमकपर,­कनजारटक -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
117 1554 0 1554
Sri Swamy Sarvadharma Sharnayala Trust,
- do - - N.A. N.A. - do -
Rangapura, Dist.Tumkur, Karnataka

श्रपी सरईनसं रर एजनुकनेरन सशोसरइटपी,­पतरपपनुर,­तहसपील तलशोडर,­वजलर-­नन्दनुरबर वपन – ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­


-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
425413,­महरररषष xÉcÉÓ xÉcÉÓ
118 2418 0 2418
Shri Sainath Education Society, Pratappur,
- do - - N.A. N.A. - do -
Tal.Taloda,Distt-Nandurbar,Pin-425413, Maharashtra

श्रप रजामकमष्ण पववदेकजानसंदि सदेवजाश्रम ,­मजाई ककी बचरयजा ,­अमरकसंटक ,­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
जजलजा अनयपपपर पपन 484,886­,­मध्य प्रदिदे शि (ईसप) xÉcÉÓ xÉcÉÓ
119 3921 0 3921
Sri Ramakrishna Vivekananda Sevashram, Mai Ki
Bagia, Amarkantak, District Anupur PIN 484886, - do - - N.A. N.A. - do -
Madhya Pradesh (EC)

श्रप सदिरपरूदिदे व स्वजामप अखसंडनसंदि मदेमसोररयल चहैररटदे बल ट्रस्ट,­एट / ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­


-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
पपओ : बजारुमल ,­जजलजा बलसजादि,­रपजरजाति xÉcÉÓ xÉcÉÓ
120 1844 0 1844
Sri Sadgurudeo Swami Akhandananda Memorial
- do - - N.A. N.A. - do -
CharitableTrust, At/PO: Barumal, Dist.Valsad, Gujarat

º´ÉÉàÉÉÒ­ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn­àÉäÉÊbBÉEãÉ­
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
ÉÊàɶÉxÉ,­ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÆn­xÉMÉ®,­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
àÉÖÉÊkÉãÉ,­ÉÊVÉãÉÉ­´ÉªÉÉxÉÉn,­BÉEä®ãÉ
121 2772 3018 2772
Swami Vivekanada Medical Mission, Vivekananda
- do - - N.A. N.A. - do -
Nagar, Muttil, Dist. Wayanad, Kerala

स्वजामप पववदेकजानसंदि ययथ मव


य मस ट ,­हसंचचपपरजा रसोड,­सररपर,­तिहसपल - ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
एच.डप. कसोटदे ,­जजलजा - महैसयर - 571­121­,­कनजारटक xÉcÉÓ xÉcÉÓ
122 0 6926 0
Swami Vivekanada Youth Movement, Hanchipura
Road, Saragur, Tal. - H.D. Kote, Distt. - Mysore - 571 - do - - N.A. N.A. - do -
121, Karnataka
º´ÉÉàÉÉÒ­ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn­ªÉÚlÉ­àÉÚ´ÉàÉå],­
BÉEÆSÉxÉcããÉÉÒ,¶ÉÉÆÉÊiÉ­xÉMÉ®,­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
bÉ0/iÉÉããÉÖBÉE­cäMMÉbnä´ÉxÉBÉEÉä]ä,­ xÉcÉÓ xÉcÉÓ
123 ÉÊVÉãÉÉ­àÉèºÉÚ®,­BÉExÉÉÇ]BÉE­ 858 3630 858
Swami Vivekanada Youth Movement, Hanchipura
Road, Saragur, Tal. - H.D. Kote, Distt. - Mysore - 571 - do - - N.A. N.A. - do -
121, Karnataka (PTG)

89 +ÉxÉÖnÉxÉ­àÉÉÆMÉä­2016-17
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17

2
1 3 4 5 6 7 8 9 10
रजाहति एवसं पपनवजारस सदेवजा टटयर फसंड इसंडडयजा सशमतति, चचमतिपसंर वस र , ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
दिसोरकजास रसोड, नई लम्कजा , जजलजा च्रचसंदिपपर , मखणपपर xÉcÉÓ xÉcÉÓ

124 2703 0 2703

Tear Fund India Committee On relief & rehabilation


service (TFICORRS), Chimtung Veng, Dorcass Road, - do - - N.A. N.A. - do -
New Lamka, District- Chrachandpur, Manipur

ÉÊjÉ{É֮ɭ+ÉÉÉÊn´ÉɺÉÉÒ­àÉÉÊcãÉÉ­
ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,­ºÉãBÉEàÉÉ,­9/4,­BÉEß­hÉÉxÉMÉ®­ -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
ÉÊjÉ{ÉÖ®É
125 1715 0 1715
Tripura Adibashi Mahila Samiti, Salkama, 9/4,
- do - - N.A. N.A. - do -
Krishnanagar, Tripura

थपटकजा नपनपथौतिप टटम, मपन्नजा बसंघ, जनौंघतति, एजवदेल- 796017, ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
शमजसोरम xÉcÉÓ xÉcÉÓ
126 1575 0 1575

Thutka Nunpuitu Team, Muanna Vengh, Zuangtui,


- do - - N.A. N.A. - do -
Aizwal-796 017, Mizoram

वनवरसपी आश्रम ट्रस्ट, एट-पदेररयजा-34, पसो.: पदेररयजा, जजलजा वयनजाड, ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
कदेरल xÉcÉÓ xÉcÉÓ
127 2815 0 2815
Vanvasi Ashram Trust, At-Peria-34, PO: Periya,
- do - - N.A. N.A. - do -
Dist.Wayanad, Kerala
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn­<ƺ]ÉÒ]ªÉÚ]­+ÉÉì{ÉE­
ºÉÉä¶ÉãÉ­cèãlÉ­Ahb­´Éäã{ÉEäªÉ®­ºÉÉ̴ɺÉ,­ ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉɮɪÉhÉ{ÉÖ®,­ÉÊVÉãÉÉ­¤ÉºiÉ®,­ xÉcÉÓ xÉcÉÓ
128 UkÉÉÒºÉMÉfí(<ǺÉÉÒ) 3925 0 3925
Vivekanand Institute of Social Health and Welfare
- do - - N.A. N.A. - do -
Service, Narainpur, Dist.Baster, Chhattisgarh (EC)

 पववदेकजानन्दि चरररजन कल्यजाण कदेन्द्र, बप.आर. दहल्स,


ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
यजालजासंदिरप तिजालपक, जजलजा चमरजाजनरर, पपन- 571441, -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ
कनजारटक
129 9444 4704 9444

Vivekananda Girijana Kalyan Kendra, B.R. Hills,


Yalandur Taluk, Dist.Chamrajnagar, Pin - 571441, - do - - N.A. N.A. - do -
Karnataka

ववशव जपीवन सनेवर ससंघ ,


ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
130 एट - सररधिरपनुर , वजलर खनुदरर्शा, उडपीसर -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
xÉcÉÓ xÉcÉÓ

ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 90
No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
2

1 3 4 5 6 7 8 9 10

Vishwa Jeevan Seva Sangha, At-Saradhapur,


131 - do - - N.A. N.A. - do -
Dist.Khurda, Orissa

पवटसोलदे मदहलजा समजाज ,­पपटपओतनयसो नशसर्सिंर हसोम ,­न्यय मजाकरट रसोड ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
132 -iÉnè´É- - -iÉnè´É-
कसोदहमजा - 797,001­,­नरजालकड xÉcÉÓ xÉcÉÓ
9144 0 9144

Vitole Women Society, Below Putuonuo Nursing


133 - do - - N.A. N.A. - do -
Home, New Market Road, Kohima-797001, Nagaland

वरलवन्टअसर्शा फलॉर रुरल हदे ल्थ एण्ड ऐक्शिन (वपओआरएचए), ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­
-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
एच.ओ. लजामडडसंर, जजलजा-थसोउबजाल, मखणपपर (कसोचचसंर) xÉcÉÓ xÉcÉÓ

134 1208 0 1208

Volunteers for Rural Health and Action (VOHRA),


- do - - N.A. N.A. - do -
H.O. Lamdong, Distt-Thoubal, Manipur (Coaching)

ययथ वदेलफदेयर एससोशसएशिन ऑफ इसंडडयजा, रजाचधकजा हसोटल कदे ãÉÉMÉÚ­ ãÉÉMÉÚ­


-iÉnè´É- - -iÉnè´É-
नजदिटक, पवष्णपवजाडप, बपलदिजानजा, जजलजा बपलदिजानजा, महजारजाष्ट्र xÉcÉÓ xÉcÉÓ

135 1616 0 1616


Youth Welfare Association of India, Near Radhika
Hotel, Vishnuwadi, Buldana, Distt.-Buldana, - do - - N.A. N.A. - do -
Maharashtra

भजारतिपय आददिमजजातति सदेवक ससंघ, उडपसजा स्टदे ट बजासंच, एचआईजप-


116, कनन पवहजार, फदेज-1, पततियजा, चन्द्रशिदेखरपपर, भव
प नदेश्वर-31
(भजारतिपय आददिमजजातति सदेवक ससंघ, थक्कजार बजापपर स्मजारक सदिन
ककी एक इकजाई, नई ददिल्लट-110055 )
136 1749 0 1749
Bharatiya Adimjati Sevak Sangha, Orissa State
Branch, HIG-116, Kanan Vihar, Phase-1, Patia,
Chandrasekharpur, Bhubaneshwar-31 ( A unit of - do - N.A. N.A. - do -
Bharatiya Adimjati Sevak Sangha, Thakkar Bapur
Samarak Sadan, New Delhi-110055 )

भजारति सदेवजाश्रम ससंघ (हपरलट) गजाम-पसंजजाबपपपरकयर, जजलजा-


हपरलट, पजश्चम बसंरजाल
137 2588 0 2588
Bharat Sevashram Sangha (Hooghly) Vill.Panjipurkur,
- do - N.A. N.A. - do -
Dist.Hoogly, W.B.

91 +ÉxÉÖnÉxÉ­àÉÉÆMÉä­2016-17
DEMAND FOR GRANTS, 2016-17
2

1 3 4 5 6 7 8 9 10

भररत सनेवरश्रम ससंघ,­एट/पशो.-डनेवडयरपडर,­वजलर -­नमर्शादर,­गनुजररत


138 1414 707 1414
Bharat Sevashram Sangha, At/PO-Dediapada, Distt. -
- do - N.A. N.A. - do -
Narmada, Gujarat

भजारति सदेवजाश्रम ससंघ,रसंरपपर(नवजासरट), नवजासरट, रपजरजाति

139 9250 0 9250


Bharat Sevashram Sangha, Gangpur(Navasari),
- do - N.A. N.A. - do -
Navasari, Gujarat

भजारतिपय आददिमजजातति सदेवक ससंघ, थक्कजार बपयर स्मजारक सदिन,


नई ददिल्लट-110055 (मपख्यजालय) प्रसोजदेक्ट, रूपजा
140 2357 0 2357
Bharatiya Adimjati Sevak Sangha, Thakkar Bapur
Samarak Sadan, New Delhi-110055 (H.Qrs.) Project - do - N.A. N.A. - do -
at Rupa

भजारति सदेवजाश्रम ससंघ (ददिल्लट), श्रपतनवजासपपरट, नई ददिल्लट


141 1511 0 1511
Bharat Sevashram Sangha (Delhi), Srinivaspuri, New
- do - N.A. N.A. - do -
Delhi

डजा. असंबदेडकर एजक


प दे शिन ससोसजाइटट(आर), एट-नलकपडयर रसोमजालजा,
नलकपडयर, पपन-577544, चन्नजाचररट तिजालक
प , दिदे वसररट जजलजा,

142 कनजारटक 0 1609 0


Dr.Ambedkar Education Society(R), At-Nalkudure
Gomala, Nalkudure, Pin-577544, Channagiri Taluk, - do - N.A. N.A. - do -
Devengere Dist., Karnataka
दिटनदियजाल ररसचर इसंस्टटट्यट
य , 7-ई, झसंडदेवजालजान एक्स्टदे . रजानप झजासंसप
बजाई रसोड, नई ददिल्लट (मपख्यजा.) लखपमपपर खदेरट तिथजा बलरजामपपर
पररयसोजनजा
143 1395 0 1395
Deendayal Research Institute, 7-E, Jhandewalan
Extn., Rani Jhansi Road, New Delhi (H.Qrs.) Project - do - N.A. N.A. - do -
at Lakhimpur Kheri & Balrampur
हसोलट हसोम एट:दिदे नमपसंडजा छक, पसो.: तिनवजाति, जजलजा-नयपडजा,
उडपसजा (ईसप)
144 4819 0 4819
Holy Home AT:Dianmunda Chhak, PO: Tanwat, Dist-
- do - N.A. N.A. - do -
Naupada, Orissa (EC)
खण्डदेरजाओ एजपकदेशिन ससोसजाइटट, एट:बसर, जजलजा धपलदे,
महजारजाष्ट्र
145 3240 0 3240
Khanderao Education Society, At:Basar, Dist.Dhule,
- do - N.A. N.A. - do -
Maharashtra
ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 92

No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS


2

1 3 4 5 6 7 8 9 10

पनुष्पर कशोनवमट वरकर सवमवत,­एट-पटनेल नगर,­ब्लफॉक-घशोडरडदगरपी,­वजलर-बबतयल,­वपन


462,010­पनुष्पर नगर,­भशोपरल,­मधय पदनेर (ईसपी)
146 2496 0 2496
Pushpa Convent Education Society, AT-Patel Nagar,
Block-Goradongri, Distt-Betul, Pin-462010 Pushpa - do - N.A. N.A. - do -
Nagar, Bhopal, M.P. (EC)

सवर्वोदिय सशमतति, एट/पसो.-कसोरजापपट, पपन-764020, जजलजा- कसोरजापपट,


उडपसजा (ईसप)
147 2999 0 2999
Sarvodaya Samiti, AT/PO-Koraput, Pin-764020,
- do - N.A. N.A. - do -
District- Koraput, Orissa (EC)

सपमजासंति अनपसयचचति एवसं जनजजातति सदेवजा ससंस्थजान, उत्तिरजासंचल

148 1055 0 1055


Seemant Anusuchit Evam Janjati Seva Sansthan,
- do - N.A. N.A. - do -
Uttaranchal

सदेवजा भजारतिप, स्वजामप रजामतिपथर नरर, नदेयर महैडजा शमल्लजा,


हसोससंरजाबजादि रसोड, भसोपजाल-462011, म.प्र. (जपआईए)
149 1527 0 1527
Seva Bharati, Swami Ramtirth Nagar, Near Maida
- do - N.A. N.A. - do -
Milla, Hosangabad Road, Bhopal-462011, M.P. (GIA)

श्रप सवर्वोदिय आश्रम ट्रस्ट, एट/पसो.-सनजालट, तिहसपल-डसंतिजा, जजलजा-


बनजासकजासंथजा, रपजरजाति (ईसप)
150 1480 0 1480
Shree Sarvodaya Ashram Trust, At/Po-Sanali, Ta-
- do - N.A. N.A. - do -
Danta, Dist.-Banaskantha, Gujarat (EC)

श्रप पवनजायक सदेवजा ट्रस्ट, एट-कजाइवजारजा, चचसंतिजास्वजामप-तिलपक, जजलजा-


कसोलजार, कनजारटक
151 1576 0 1576
Sri Vinayaka Seva Trust, At-Kaiwara, Chintasawami-
- do - N.A. N.A. - do -
Taluk, Distt.-Kolar, Karnataka

तरपपी पसरर एजनुकनेरनल और कल्चरल टष स्ट,­एट-ननेवरडने,­वजलर-धिनुलने,­महरररषष

152 1616 0 1616


152 1616 0 1616
Tapi Parisar Educational& Cutural Trust, At-Newade,
- do - N.A. N.A. - do -
Distt-Dhule, Maharashtra

93 +ÉxÉÖnÉxÉ­àÉÉÆMÉä­2016-17

DEMAND FOR GRANTS, 2016-17


2

1 3 4 5 6 7 8 9 10

तिदेलसंरजानजा आददिम जजातति कल्यजाण आवजासपय शिहैककक ससंस्थजानलों


ससोसजायटट (टटएकडब्ल्ययआरईआईएक), हहै दिरजाबजादि
153 41057 48076 41057
Telangana Tribal Welfare Residential Educational
- do - N.A. N.A. - do -
Institutions Society (TTWREIS), hyderabad

उज्ज्वल रुरल डडवलपमस ट ससोसजाइटट, एट/पसो. नदेवजाडदे, तिहसपल-


शससंधखदेडजा, जजलजा धपलदे, महजारजाष्ट्र

154 1215 0 1215


Ujwal Rural Development Society, At/PO. Newade,
- do - N.A. N.A. - do -
Tal.-Shindkheda, Dist.Dhule, Maharashtra

उ.प्र. वनवजासप सदेवजा ससंस्थजा, गजा.-रसोवरुल्लजा, पसो.-ध्यजानपपर,


जजलजा-लखपमपरप खपरर, उ.प्र. (बजजाज ककी एक इकजाई)
155 1582 1582 1582
UP Banvasi Seva Sanstha, Vill-Gobrulla, PO-
Dhyanpur, Distt-Lakhimpur Kheri, UP (A unit of - do - N.A. N.A. - do -
BAJSS)

वयमदेन वदेलफदेयर ससोसजाइटट, पसो. - अटसोइज,प जन्


य हदे बसोटसो, नजारजालहैण्ड
(वपटटसप)
156 1248 0 1248
Women Welfare Society, PO - Atoizu, Zunheboto,
- do - N.A. N.A. - do -
Nagaland (VTC)

मदेवजाड शिजारटररक शशिकजा सशमतति , दहन्टजा , पपओ - भसंडदेर,


उदियपरप , रजाजस्थजान
157 1579 0 1579
Mewar Saririk Shiksha Samiti, Hinta, PO-Bhinder,
- do - N.A. N.A. - do -
Dist.Udaipur, Rajasthan

भररतपी एजनुकनेरनल टष स्ट, एट-पररपलपी तलयक, बरगनेपवल


157 3219 0 3219
Bharati Educational Trust, AT-Pathapally Taluk,
- do - N.A. N.A. - do -
Bagepalli
Total 823707 488196 823707
ºÉÆ.­89­-­VÉxÉVÉÉiÉÉҪɭBÉEɪÉÇ­àÉÆjÉÉãÉªÉ 94
No 89- MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

Ministry of Tribal Affairs


Statement Showing Monthly/ Quarterly Expenditure Plan for the Financial Year 2016-17
foRr o"kZ 2016&17 gsrq ekfld@frekgh O;; ;kstuk dks n'kkZus okys fooj.k
(` in crore)

Cummulative Cummulative PLAN ( BE = Rs. 4800.00) NON-PLAN ( BE =Rs. 26.50)


Year- 2016-17 Plan Non- Plan Total (1+3) Total (2+4)
Total (Plan) Total (Non-Plan) Month wise % Qty. % Month wise % Qty. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

April 48.0000 48.0000 3.9750 3.9750 51.9750 51.9750 1 15

May 432.0000 480.0000 1.3250 5.3000 433.3250 485.3000 9 20% 5 25%

June 480.0000 960.0000 1.3250 6.6250 481.3250 966.6250 10 5

Total 1st Quarter 960.0000 960.0000 6.6250 6.6250 966.6250 966.6250

July 480.0000 480.0000 2.1200 2.1200 482.1200 482.1200 10 8


August 480.0000 960.0000 2.1200 4.2400 482.1200 964.2400 10 40% 8 25%
September 960.0000 1920.0000 2.3850 6.6250 962.3850 1926.6250 20 9
Total 2nd Quarter 1920.0000 1920.0000 6.6250 6.6250 1926.6250 1926.6250

October 240.0000 240.0000 2.1200 2.1200 242.1200 242.1200 5 8


November 240.0000 480.0000 2.1200 4.2400 242.1200 484.2400 5 15% 8 25%
December 240.0000 720.0000 2.3850 6.6250 242.3850 726.6250 5 9
Total 3rd Quarter 720.0000 720.0000 6.6250 6.6250 726.6250 726.6250

January 480.0000 480.0000 2.1200 2.1200 482.1200 482.1200 10 8


February 480.0000 960.0000 2.1200 4.2400 482.1200 964.2400 10 25% 8 25%
March 240.0000 1200.0000 2.3850 6.6250 242.3850 1206.6250 5 9
Total 4th Quarter 1200.0000 1200.0000 6.6250 6.6250 1206.6250 1206.6250

Total 4800.00 4800.00 26.50 26.50 4826.50 4826.50 4800 26.50


100 100% 100 100%
4826.50