Sunteți pe pagina 1din 7

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr.

1 şi 2/2011

ELEMENTE PENTRU O ELEMENTS OF ETHICS ASSESSMENT


DEONTOLOGIE A EVALUĂRII ÎN IN THE CONTEXT OF IMPROVING
CONTEXTUL CREŞTERII CALITĂŢII THE QUALITY OF EDUCATION
ACTULUI EDUCAŢIONAL

Viorel DOBRE Prof. Viorel DOBRE


Profesor de istorie gradul II Secondary school grades I-VIII, Nr. 1,
Şcoala clasele I-VIII, Nr. 1, loc. Feteşti, Feteşti jud. Ialomiţa.
jud.Ialomiţa.

Rezumat: Evaluarea însoţită de Abstract: Accompanied by self-


autoevaluare reprezintă o etapă importantă în assessment is an important step in the
procesul instructiv-educativ. Astăzi, o serie de educational process. Today, a series of training
cursuri de formare sunt axate pe această temă. courses are focused on this issue. They want to
Acestea doresc a veni în sprijinul cadrelor support teachers to undertake an appropriate
didactice pentru realizarea unei evaluări assessment, an objective assessment in
corespunzătoare, o evaluare obiectivă în accordance with the new and the Romanian
concordanţă cu noutăţile şi cerinţele sistemului education system and European requirements.
educaţional românesc şi european. Rezultatele Positive results, in this regard, depends on the
pozitive, în acest sens, depind de pregătirea preparation of each teacher and his skills to
fiecărui cadru didactic şi calităţile sale de a-se adapt on the fly continue development.
adapta din mers evoluţiei continue.

Cuvinte-cheie: evaluare obiectivă, Key words: objective assessment,


evaluator, a evalua, efectul halo, instrument de assessor, to assess the effect of halo, assessment
evaluare. tool.

Învăţământul românesc după anul Romanian education system since


1990 a trecut printr-o serie de transformări 1990 has undergone a series of
care par interminabile, căutându-se acele transformations that seem endless, looking
soluţii care vor oferi un proces educaţional de solutions that will provide a quality
calitate, raportat la actualele cerinţe din educational process related to the current EU
Uniunea Europeană. requirements.
Procesul educaţional, în general, apare The educational process in general,
drept un proces complex, cadrele didactice se appears as a complex process, teachers are
lovesc de probleme ale căror abordări, de confronted with problems whose approach
multe ori nu sunt la îndemână. În condiţiile are often not available. Under these
date un cadru didactic modern, ca ,,piesă conditions a modern teacher, as' ,,a huge
dintr-un uriaş puzzle’’, trebuie să înţeleagă piece of the puzzle'' need to understand the
necesitatea perceperii fiecărei etape din cadrul perception of each stage of the educational
actului instructiv-educativ, ca pe o act, as a component role in the smooth
componentă cu rol primordial în bunul mers al running of the whole machine.
întregului mecanism. In short, it appears that educational

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 1 şi 2/2011
40
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 1 şi 2/2011

Pe scurt, se poate spune că procesul process has three steps that must be treated
educativ are trei trepte care trebuie tratate uniquely: teaching, learning and assessment.
unitar: predarea, învăţarea şi evaluarea. Evaluation is a final stage, but crucial to
Evaluarea este o etapă de final, dar cu assess student achievement. For evaluation to
o importanţă majoră pentru aprecierea be conducted in normal, transparent and
rezultatelor elevilor. Pentru ca evaluarea să se reflect the reality that teachers need to collect
desfăşoare în condiţii normale, transparenţă şi and report to the moral values. We must
să reflecte realitatea este nevoie ca personalul understand that the note or grade hides and
didactic să perceapă şi raportarea la valorile moral qualities.
morale. Elements of ethics assessment in We
Trebuie să înţelegem că nota sau may offer features that students have at that
calificativul ascunde şi calităţi de ordin moral. time. Often, students are being asked to be
Ne pot oferi însuşiri pe care elevii le posedă în serious, which can be shown by the grades,
acel moment. De multe ori cerem elevilor but it happens to receive frivolity
seriozitate, care ne poate fi arătată de nota (demonstrated throughout the note). We
obţinută, dar se întâmplă să primim expect from our students will, which we
neseriozitate (demonstrată tot de notă). Cerem discover or not. These are just some moral
de la elevi voinţă, pe care o descoperim sau qualities that can bring out the notes.
nu. Acestea sunt doar câteva calităţi morale pe Conclusions can be numerous, allowing the
care notele le pot scoate la iveală. Concluziile subject's own vision and originality, coupled
pot fi numeroase, tema permiţând viziunii with current requirements, a detailed
proprii şi originalităţii, corelate şi cu cerinţele discussion of results and solutions to
actuale, o dezbatere amănunţită din care să improve the quality of education.
rezulte şi soluţiile creşterii calităţii actului Before concluding on this issue, it is
educaţional. good to clarify ourselves, teachers, which are
Înainte de a concluziona pe această issues that we need to know about evaluation
temă, este bine să ne clarificăm nouă, cadrelor and what we mean by elements of ethics?
didactice, care sunt aspectele pe care trebuie We can answer to two questions if we
să le cunoaştem legat de evaluare şi ce take into account:
înţelegem prin elemente de deontologie? a) definition of evaluation;
Am putea să răspundem la cele două b) ethics evaluation;
întrebări dacă am ţine cont de următoarele: c) objective and subjective evaluation;
a) definiţia evaluării; d) assessor- the source of the assessements
b) deontologia evaluării; varabiality ;
c) obiectiv şi subiectiv în evaluare; e) errors in the evaluation and assessment;
d) evaluatorul-sursa a variabilităţii f) skills assessor;
aprecierilor; g) general principles underlying the
e) erori în evaluare şi notare; achievement of the educational process;
f) calităţile evaluatorului; h) commitment to students, the teaching
g) principii generale ce stau la baza realizării profession, professional colleges and
procesului educativ; academic and social community.
h) angajamentele faţă de elevi, de profesiunea Thinking of the term ,,to assess''
didactică, de colegii de profesie şi come to our mind more verbs: to assess, to
comunitatea şcolară şi socială. measure, to weigh, to estimate, etc.
Gândindu-ne la termenul ,,a evalua’’ Thus, evaluation is a complex process
ne vin în minte mai multe verbe: a aprecia, a that involves: examining academic
măsura, a cântări, a estima etc. achievement through various means and
Astfel, evaluarea este un proces complex care methods, assessment of school outcomes

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 1 şi 2/2011
41
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 1 şi 2/2011

presupune: examinarea rezultatelor şcolare based on uniform criteria and scoring results
prin diverse mijloace şi procedee, aprecierea to conclude and adopt certain decisions and
rezultatelor şcolare pe baza unor criterii even to detect those moral qualities
unitare şi notarea rezultatelor pentru a (reliability/fickleness, will strong/weak-
concluziona şi adopta anumite decizii şi chiar willed, fairness/unfairness etc.).
a depista acele calităţi morale (seriozitate/ Assessment should be considered in
neseriozitate; voinţă puternică/voinţă slabă; conjunction with teaching and learning.
corectitudine/incorectitudine ş.a). Thus, the design must be consistent and not
Evaluarea trebuie privită în corelaţie sequentially, the teaching-learning-
cu activităţile de predare-învăţare. Astfel, evaluation.
proiectarea trebuie să fie unitară şi nu Currently, one problem is
secvenţială, predarea-învăţarea-evaluarea. subjectivity, affecting the results of the
În prezent, una dintre probleme este evaluation. Target presence is needed, on an
subiectivitatea care afectează rezultatele objective assessment of student performance.
evaluării. Este nevoie de prezenţa We are talking about this when one realizes
obiectivului, despre o apreciere obiectivă a that not influence the results. The evaluation
performanţelor elevilor. Vorbim de acest lucru plan, objectives and content of the
atunci când cel care o realizează nu assessment, the scoring system, the social
influenţează rezultatele. În planul evaluării, functions of evaluation and promotion rules
obiectivele şi conţinutul evaluării, sistemul de act as objective factors.
notare, funcţiile sociale ale evaluării sau Subjectivity, a matter of assessment,
normele de promovare acţionează ca factori it is the human nature,which never creates a
obiectivi. risk that two evaluators not beiing in a
Subiectivismul, o problemă a perfect consensus in the delivery of notes
evaluării, ţine de natura umană şi creează and/or scores. In the context of national
riscul ca niciodată doi evaluatori să nu fie într- character, subjectivity teachers persist
un consens perfect în acordarea notelor şi/sau despite increasing the objectivity required.
punctajelor. În contextul evaluării cu caracter In addition to bias, a major problem
naţional, subiectivitatea profesului persistă of evaluation, assessment and scoring errors,
deşi se cere sporirea gradului de obiectivitate. and they threaten student performance.
Pe lângă subiectivitate, o problemă Errors are a product of subjective
majoră a evaluării, erorile în evaluare şi notare intercalation between the person making the
ameninţă şi ele rezultatele elevilor. Erorile assessment methods, assessment tools and
sunt un produs al intercalării subiectivului techniques, on the one hand, and results on
persoanei care face evaluarea între metodele, the other side. In conclusion, the errors did
instrumentele şi tehnicile de evaluare, pe de o not originate in the assessment tool, either in
parte, şi rezultatele evaluării, pe de altă parte. content or evaluation criteria. A major
În concluzie erorile nu îşi au originea în contribution is the assessment tool that can
instrumentul de evaluare, nici în criteriile sau limit or allow indicators to assess subjective
conţinutul evaluării. O contribuţie majoră a interpretation.
instrumentului de evaluare este acea că poate Errors occur almost by distorting the
să limiteze sau să permită interpretarea real relationship between student
subiectivă a indicatorilor de evaluare. performance and level of qualification, grade
Erorile se manifestă practic prin or marks awarded by the assessor. And if the
distorsionarea relaţiei dintre nivelul real al evaluator bias errors affect results, lead to
performanţelor elevilor şi nivelul clear performance inconclusive reflections
calificativului, notei sau punctajelor acordate unrealistic with major student activities later.
de evaluator. Şi în cazul erorilor Not infrequently, poorly prepared students,

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 1 şi 2/2011
42
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 1 şi 2/2011

subiectivitatea evaluatorului afectează but helped by higher scores occupied, for


rezultatele obţinute, permite obţinerea unor example at high school, the places of those
performanţe neconcludente, nerealiste cu who deserved them if bias did not intervene.
reflecţii majore pentru activitatea de elev To eliminate errors in the evaluation must be
ulterioară. Nu de puţine ori elevi mai slab careful and remove, for example: halo effect
pregătiţi, dar ajutaţi de punctaje superioare au and stereotyping, and the error contrast effect
ocupat, de exemplu la liceu, locurile celor care of proximity, similarity and effect of
de drept le meritau dacă subiectivitatea nu personal equation and the error of central
intervenea. Pentru eliminarea erorilor în tendency and the tightening of the ranks.
evaluare trebuie să fim atenţi şi să eliminăm, Halo effect is the tendency of evaluators to
de exemplu: efectul halo şi stereotipurile, assess a particular characteristic or a
efectul de contrast şi eroarea proximităţii, particular person based on previous
ecuaţia personală şi efectul de similaritate şi assessments. Stereotypes are expressions of
eroarea tendinţei centrale şi a restrângerii de halo effect.
rang. Efectul halo constă în tendinţa Contrast effect is manifested in
evaluatorilor de a evalua o anumită practice by increasing or decreasing the
caracteristică sau o anumită persoană în grade or rating given to a student (or a
funcţie de evaluările făcute anterior. work), depending on the quality better or
Stereotipurile sunt forme de manifestare a worse to benefit other students. Construction
efectului halo. error is caused by proximity (tool) for
Efectul de contrast se manifestă practic evaluation and, in particular, the order in
prin mărirea sau micşorarea notei sau which problems, items are placed or
calificativului acordat unui elev (sau unei arranged in the assessment instrument or
lucrări), în funcţie de calitatea mai bună sau technique used. Personal equation is a factor
mai slabă a prestaţiei celorlalţi elevi. Eroarea that makes the assessment to differentiate
proximităţii este cauzată de construcţia themselves from one teacher to another,
(instrumentului) de evaluare şi, în principal, depending on the specific requirement of the
de ordinea în care problemele, itemii sunt examiner and his conception of the role and
plasaţi sau ordonaţi în instrumentul sau functions of school grades. Similarity error is
tehnica de evaluare folosite. Ecuaţia personală the tendency to appreciate other people
este un factor care face ca evaluarea să se assessor in relation to itself. Central tendency
diferenţieze de la un profesor la altul, în error can be easily detected by constructing
funcţie de nivelul de exigenţă specific frequency distribution graphic.
examinatorului şi de concepţia sa cu privire la Following these steps can avoid
rolul şi funcţiile notelor şcolare. Eroarea de errors. The same measure should say that it
similaritate constă în tendinţa evaluatorului de is not enough. A professor-evaluator in
a-i aprecia pe ceilalţi prin raportare la propria addition to measures to be taken is necessary
persoană. Eroarea tendinţei centrale poate fi to highlight:
uşor detectată prin construirea grafică a - a very good specialist training;
distribuţiei de frecvenţă. -evaluative skills in the design
Urmărind aceste măsuri putem evita process;
erorile. În aceiaşi măsură trebuie să spunem că -ability to identify, measure/
nu este de ajuns. Un profesor-evaluator pe appreciate the effort and performance in
lângă măsurile pe care trebuie să le ia este student learning;
necesar să evidenţieze: -correct data collection skills/
- o foarte bună pregătire de information that would help him make a
specialitate; proper assessment of the performance
-abilităţi în domeniul designului assessment;

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 1 şi 2/2011
43
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 1 şi 2/2011

procesului evaluativ; -taking elements of professional


-capacitate de a identifica, conduct-related evaluative process, etc.
măsura/aprecia corect efortul şi performanţele For a proper assessment should take
în învăţare ale elevilor; into account the following:
-abilităţi de colectare corectă a -involvement in the assessment-only
datelor/informaţiilor care să-l ajute să facă o authorized persons;
evaluare adecvată a performanţelor celui -peer-selecting credible;
evaluat; -confidentiality, etc.
-asumarea elementelor de deontologie The discussion on this topic,
profesională asociate procesului evaluativ etc. otherwise complex can continue much
Pentru o evaluare corespunzătoare longer.
trebuie să ţinem cont şi de următoarele: To avoid the differences occurred in a
-implicarea în procesul de evaluare school,the results etc. is better to understand
numai a persoanelor autorizate; that it is necessary to adopt the operational
-selectarea evaluatorilor credibili; objectives of the lesson of history as criteria
-păstrarea confidenţialităţii etc. governing unit testing, assessing and
Discuţia pe această temă, de altfel evaluating students through a variety of
complexă, poate continua mult mai mult. models and verification techniques. Some
Pentru a nu mai apare diferenţe la shortcomings of current evaluation system
nivelul unei şcoli, rezultate obţinute ş.a. este applies to both training and skills of teachers,
bine să înţelem că este necesar să adoptăm inadequate training docimologic cases,
obiectivele operaţionale ale lecţiei de istorie incompetence, or bias in scoring, too
drept criterii care să reglementeze unitar demanding, or an indulgence motivated and
examinarea, aprecierea şi notarea elevilor tools used incorrectly.
printr-o diversitate de tehnici şi de modele de Let's not forget, however, when
verificare. Unele neajunsuri ale sistemului talking about the psychology of the student
actual de evaluare se aplică atât pregătirii şi assessment and in conjunction with the
aptitudinilor unor profesori-cazuri de teacher may be harmful. For example, traits
insuficientă pregătire a docimologieie, may be a factor in generating student of
incompetenţă, subiectivism în notare- fie prea many errors of assessment: state of emotion
mare exigenţă, fie o indulgenţă motivată, cât caused by the requirement of the
şi instrumentelor folosite incorect. examination, assessment and grading,
Să nu uităm totuşi atunci când vorbim tiredness, especially at the end of the
de evaluare şi de psihologia elevului care în semester and at the end of the school, the
corelaţie cu cea a profesorului poate fi time available, think more slower or faster, is
dăunătoare. De exemplu, prin trăsăturile sale a type of sensory-intuitive or rational, or not
elevul poate constitui un factor generator al knowing the assessment criteria or has the
multor erori de apreciere: starea de ability to evaluate the results achieved. Here
emotivitate provocată de exigenţa examinării, are other causes for which a teacher must
aprecierii şi notării; oboseala accentuată, mai take into account in the design evaluation
ales la sfârşitul semestrului şi la finele anului step.
şcolar; dispoziţia de moment, gândeşte mai Accompanied by self-assessment
lent sau mai rapid, este un tip senzorial- results of students are part of the teaching
intuitiv sau raţional, cunoaşte sau nu criteriile and learning of history. Evaluation of school
de evaluare sau nu are capacitatea de a-şi performance is the most important aspect and
autoevalua rezultatele dobândite. Iată alte the most difficult component of special
cauze de care un profesor trebuie să ţină cont education history didactics. Increasing the
în proiectarea demersului de evaluare. share of formative assessment methods are

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 1 şi 2/2011
44
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 1 şi 2/2011

Evaluarea însoţită şi de autoevaluarea combined with continuous improvement of


rezultatelor obţinute de elevi constituie o parte all forms and techniques for checking the
a procesului de predare-învăţare a istoriei. results of cognitive, affective and
Evaluarea randamentului şcolar este latura cea psychomotor the history, promoting
mai importantă şi cea mai dificilă a competence and clasifying the values of
componentelor didacticii speciale a society in a spirit of objectivity and
învăţământului istoric. Sporirea ponderii humanism teaching.Ameliorative measures
formative a metodelor de evaluare continuă se must be taken regarding the examination,
îmbină cu perfecţionarea tuturor formelor şi assessment and grading of school in order to
tehnicilor de verificare a rezultatelor minimize the risk of error in their evaluation.
cognitive, afective şi psihomotorii la istorie, It has been found lately that a number
promovându-se competenţa şi ierarhizându-se of courses that treats the problem of
valorile societăţii în spiritul obiectivităţii şi evaluation are useful for teachers. Further
umanismului pedagogic. Să luăm măsuri training is beneficial to all points of view,
ameliorative privind examinarea, aprecierea şi normal and consistent with an European
notarea rezultatelor şcolare pentru reducerea modern education, quality, Therefore, some
la minimum a riscurilor de eroare în evaluarea reluctance to continuous improvement is to
lor. their disadvantage, students preparing and
S-a constatat în ultima perioadă că o that's not a last resort against a powerful
serie de cursuri care tratatează problema educational system .
evaluării sunt utile pentru cadrele didactice.
Formarea continuă din toate punctele de
vedere este benefică, normală şi în Bibliography
concordanţă cu un învăţământ modern, de
calitate, european. Aşadar, reticenţa unora Băluţoiu V., Vlad C-tin, Teacher's
pentru perfecţionarea continuă este în Guide. History fifth grade, Ed. All
defavoarea lor, a elevilor pe care-i pregătesc şi Educational, Bucharest, 1999.
nu în ultimă măsură împotriva unui sistem Burlec L., Lazăr L., Teodorescu B,
educaţional performant. History sixth grade. Teacher's Guide, Ed. All
Educational, Bucharest, 1998.
Bibliografie Capiţă L., Capiţă C., Trends in
teaching history, Piteşti, 2005.
Băluţoiu V., Vlad C-tin, Ghidul Cerghit I., Methods of education.
profesorului. Istorie clasa a V-a, Ed. All Fourth edition revised and enlarged, Ed.
Educational, Bucureşti, 1999. Polirom, Iaşi, 2006.
Burlec L., Lazăr L., Teodorescu B., Felezeu C., Teaching History, Second
Istorie pentru clasa a VI-a. Ghidul Edition, Cluj University Press, Cluj-Napoca,
profesorului, Ed. All Educational, Bucureşti, 2004.
1998. Frunză V., Training methodology
Căpiţă L., Căpiţă C., Tendinţe în Elements, Ed. Wallachia, Constanţa, 2004.
didactica istoriei, Piteşti, 2005. Frunză V., Curriculum theory and
Cerghit I., Metode de învăţământ. methodology, Ed. Muntenia, Constanţa,
Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită, Ed. 2003.
Polirom, Iaşi, 2006. Iutiş Ghe, Pânzariu A., V. Iriciuc,
Felezeu C., Didactica istoriei, Ediţia a Methodic Guide for students and junior
II-a, Presa Universitară Clujeană, Cluj- teachers. History, Ed. University, ,,Al.I.
Napoca, 2004. Cuza'', 2005.
Frunză V., Elemente de metodologie Manolescu M., School Evaluation,

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 1 şi 2/2011
45
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 1 şi 2/2011

a instruirii, Ed. Muntenia, Constanţa, 2004. Ed. Meteor Press, Bucharest, 2006.
Frunză V., Teoria şi metodologia Marinescu S., Dinescu R., Invitation
curriculum-ului, Ed. Muntenia, Constanţa, to education. Methodological Support for
2003. educational lessons to middle school and
Iutiş Ghe., Pânzariu A., Iriciuc V., high school, Ed. Carminis, Pitesti, 2003.
Ghid metodic pentru studenţi şi profesori Nedelcu E., Stoica D., Stoica E.,
debutanţi. Istorie, Ed. Universităţii ,,Al.I. Civic Culture. Teacher Guide for seventh
Cuza’’, 2005. grade, Ed. All Educational, Bucharest, 1999.
Manolescu M., Evaluarea şcolară, Nedelcu E., Civic Culture. Students
Ed. Meteor Press, Bucureşti, 2006. notebook, seventh grade, Ed. All
Marinescu S., Dinescu R., Invitaţie la Educational, Bucharest, 1999.
educaţie. Suport metodic pentru lecţii Tănase Ghe., Teaching and learning
educative la gimnaziu şi la liceu, Ed. methodical history, Science, 1987.
Carminis, Piteşti, 2003. ***, European Teacher. Good
Nedelcu E., Stoica D., Stoica E., Practice Collection, 2006;
Cultură civică. Ghidul profesorului clasa a ***, National Assessments of
VII-a, Ed. All Educational, Bucureşti, 1999. the developments of evaluation skills
Nedelcu E., Cultură civică. Caietul (DeCeE), course support, 2008.
elevului clasa a VII-a, Ed. All Educational, ***, School Programs in course
Bucureşti, 1999. (www.edu.ro; www.curriculum2008.ro).
Tănasă Ghe., Metodica predării- by external evaluation agencies.
învăţării istoriei, Iaşi, 1987.
***, Profesor european. Colecţie de
bune practici, 2006;
***, Programul naţional de dezvoltare
a competenţelor de evaluare ale cadrelor
didactice (DeCeE), suport de curs, 2008.
***, Programele şcolare în vigoare
(www.edu.ro; www.curriculum2008.ro).

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 1 şi 2/2011
46