Sunteți pe pagina 1din 12

Anexa nr.1la Dispoziţia nr.

din

MANUAL DE PROCEDURI

CENTRUL DE RECUPERARE A VICTIMELOR VIOLENŢEI DOMESTICE „ŞANSA”


TARGU BUJOR
1. INFORMARE

Centrul de recuperare a victimelor violentei domestice „Şansa” Târgu Bujor este situat în
orașul Tg. Bujor, Str. G-ral Eremia Grigorescu, Nr. 80, bl.A2, Ap. 69. Unitatea este de tip
rezidenţial, având o capacitate de 9 locuri.
Profilul unităţii este de a asigura:
 Găzduire pe perioadă determinată
 Asigurarea hranei zilnice
 Consiliere socială, psihologică, juridică
 Sprijin în vederea integrării în familie
 Sprijin în vederea reintegrării sociale
 Prevenirea marginalizării sociale .

Centrul de recuperare a victimelor violentei domestice „Şansa” deţine şi utilizează materiale


informative privind serviciile furnizate.
Potenţialii beneficiari pot cunoaşte condiţiile de locuit şi de desfăşurare a
activităţilor/serviciilor, în baza unui program de vizită. Programul de vizită al centrului prevede cel
puţin o zi pe lună planificată în acest scop. Toate vizitele sunt consemnate în Registrul de vizite de
la nivelul centrului..
Imaginea beneficiarilor şi datele cu caracter personal pot deveni publice în materialele
informative (în cele publicitare, dacă există) doar cu acordul scris al acestora sau, după caz, al
reprezentanţilor legali/convenționali.
Centrulpune la dispoziţia beneficiarului acestuia materiale informative privind serviciile
acordate (pliant, Ghidul beneficiarului,etc).
Ghidul beneficiarului cuprinde date referitoare la regulamentul de organizare şi funcţionare
a centrului, serviciile şi facilităţile oferite, un rezumat al drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor.
Manualul de proceduri include procedurile aplicate în procesul de furnizare a serviciilor
către beneficiar (admitere, încetare/sistare a serviciilor, relaţia personalului angajat cu beneficiarii,
protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării, reclamatii/sesizări, notificare a incidentelor deosebite).
Furnizarea serviciilor prevăzute în Planul individualizat se realizează, în baza unui contract
cu beneficiarul/ reprezentantul legal al beneficiarului.
Contractul de servicii
Condiţii minime:
 Contractul de servicii stipulează serviciile necesare asigurate beneficiarului;
 Stabileşte condiţiile de reprezentare a beneficiarului în relaţia cu căminul;
 Beneficiarul/reprezentantul legal primeşte o copie a contractului de servicii.
Centrul realizează informarea continuă a beneficiarilor asupra serviciilor/ activităţilor
derulate, procedurilor utilizate, precum şi a oricăror aspecte considerate utile. Anual se
organizează cel puţin o sesiune de informare a beneficiarilor cu privire la activitatea curentă a
centrului.
În registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor se consemnează inclusiv tema
informărilor anuale şi data acestora, precum şi data efectuării informării beneficiarilor admişi în
regim de urgenţă.

2.ADMITERE

Admiterea se realizează la cererea beneficiarilor/reprezentantilor legali după intocmirea


unui dosar de admitere care va cuprinde:
 cererea scrisă;
 copii după actele de identitate;
 acte medicale ale care atestă calitatea de victimă a violenţei domestice
 adeverință medicală care să ateste nu este în evidenţă cu boli infecto-contagioase, boli mintale,
precum și recomandarea medicului de familie privind instituţionalizarea.

1
Admiterea se realizează în baza dispoziţiei Directorului general. După admitere furnizorul
de servicii sociale încheie un Contract de furnizare servicii cubeneficiarul.
Un exemplar original al contractului de furnizare de servicii se păstrează în dosarul
personal al beneficiarului și un exemplar se înaintează beneficiarului.
Asistentul social întocmește un dosar personal pentru fiecare beneficiar.
Dosarul personal al beneficiarului conţine, cel puţin, următoarele documente:
- cererea de admitere, semnată de beneficiar, în original;
- dispoziţie de admitere, aprobată de directorul general;
- cartea de identitate şi certificatul de naştere al beneficiarului, în copie;
- Certificat de naștere a copilului/copiilor contractul de furnizare servicii semnat de părţi, în original;
- Contract de servicii
- Plan de servicii .
Dosarele personale ale beneficiarilor pot fi consultate de beneficiari/reprezentanţi
legali/convenționali, precum şi de membrii de familie, cu acordul beneficiarilor.
Dosarele personale ale beneficiarilor se păstrează în dulap închis, accesibile doar
personalului de conducere şi angajaţilor cu atribuţii stabilite în acest sens.
Dosarul personal al beneficiarului este arhivat la sediul centrului pe perioada prevăzută în
nomenclatorul arhivistic al furnizorului.
La solicitarea scrisă a beneficiarului/reprezentantului său legal/convențional, o copie a
dosarului personal, completat cu toate documentele şi fişa de ieşire, se pune la dispoziţia
acestuia, în caz de transfer sau ieşire la cerere.
Centrul întocmeşte un Registru de evidenţă a dosarelor personale ale beneficiarilor
arhivate.

3.ÎNCETARE SERVICII

Încetarea serviciilor se realizează la cererea beneficiarilor, precum şi în alte condiţii


cunoscute şi acceptate de aceştia .
Centrul stabileşte şi aduce la cunoştinţa beneficiarilor condiţiile de încetare/sistare a serviciilor .

A. Incetarea serviciilor pe perioadă determinată se face în urmӑtoarele condiții :


- la cererea beneficiarului, sub semnătură (se solicită sӑ se indice în scris locul de
domiciliu/rezidenţă pe perioada respectivă);
- în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicului curant sau a personalului
medical din serviciul de ambulanţă;
- în caz de transfer într-un alt centru/instituţie, în scopul efectuării unor terapii sau programe
de recuperare/reabilitare funcţională sau de integrare/reintegrare socială pe perioadă determinată,
în măsura în care aceste servicii nu sunt furnizate în proximitatea căminului;
- în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie,
sistarea licenţei de funcţionare a centrului, etc.) Căminul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi
serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul, modul de
soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă
determinată, etc.);
- şeful de centru întocmeşte un referat cu solicitare de sistare a serviciilor pe perioada
determinată.
- referatul este avizat de directorul general adjunct pentru protecţie socială.

B. Incetarea serviciilor pe perioadă nedeterminată are loc în urmӑtoarele condiții :


- la cererea beneficiarului, sub semnătură (se solicită indicarea în scris locul de domiciliu/
rezidenţă);
- transfer în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la cererea scrisă a beneficiarului sau,
după caz, a reprezentantului său legal;
- la recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda toate
serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului; anterior datei când se estimează încetarea
serviciilor, centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi serviciul public de asistenţă socială pe a
2
cărei rază teritorială îşi are sediul centrul, modul de soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar
(transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată, etc.);
- în caz de deces a beneficiarului;
- în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă
găzduirea acestuia în centru în condiţii de securitate pentru el, cât și pentru ceilalţi beneficiari sau
personalul cӑminului;
- la încălcarea în mod repetat a Regulamentului de Ordine Interioară (nerespectarea
regimului de disciplină, părăsirea teritoriului Căminului fără a aduce la cunoștinţӑ , abuzul de
alcool, consumul de droguri etc.);
- aducerea de prejudicii integrităţii fizice a altor beneficiari sau personalului Căminului;
- când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar/ reprezentant;
- în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie,
sistarea licenţei de funcţionare a centrului, etc.) căminul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi
serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul, modul de
soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar( transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă
determinată, etc.);
- în alte situaţii prevăzute de legislaţie;
- în cazurile sociale, asistentul social informează serviciul public de asistență socială pe a
cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau rezidenţa beneficiarul, în oricare dintre situațiile
menționate mai sus.
Încetarea serviciilor acordate beneficiarului se realizează prin Dispoziţie de încetare a
măsurii de asistare, semnată de directorul general al DGASPC Galaţi.
La ieșirea beneficiarului din centru pe perioadă nedeterminată, asistentul social transmite,
în termen de maxim 30 de zile de la ieşire, serviciului public de asistenţă socială pe a cărui rază
teritorială îşi are domiciliul sau rezidenţa beneficiarul, o copie a dosarului personal al beneficiarului.
Cӑminul deţine un registru de evidenţă a ieşirilor în care se înscriu: datele de identificare ale
beneficiarului, datele de transmitere a notificărilor sau a dosarului personal al beneficiarului,
destinatarii acestora (denumire, adresă, telefon, e-mail).
Asistentul social se asigură că beneficiarul părăseşte centrul în condiţii de securitate.

4. EVALUARE

La admiterea în centru beneficiarul este evaluat din punct de vedere al stării de sănătate şi
gradului de autonomie, capacităţii de comunicare, relaţiilor familiale şi sociale, nivelului de
educaţie, situaţiei socio-economice, nevoilor speciale de tratament şi de recuperare/reabilitare,
nevoilor educaţionale, culturale şi spirituale, riscurilor posibile, eventualelor dependenţe (droguri,
alcool, tutun, etc.), a capacității de muncă.
La evaluarea efectuată în centru se utilizează documente emise de psihologi, ancheta
socială precum şi documente emise de medici specialişti şi medic de familie.
Datele evaluării se înregistrează în Fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului care este
semnată de persoanele care au efectuat evaluarea (inclusiv profesia/ocupaţia acestora) și este
adusă la cunoștința beneficiarului care poate solicita informații/explicații suplimentare în raport cu
rezultatele evaluării.
Evaluarea /reevaluarea se realizează de echipa multidisciplinară de la nivelul centrului (asistent
social, psiholog, instructor, șef centru, medic de familie etc.).
Beneficiarului/reprezentantului legal i se aduce la cunoştinţă necesitatea de a se implica
activ în activitatea de evaluare şi de a furniza informaţii reale.

5. PLANIFICARE ACTIVITĂŢI/ SERVICII

Centrul rezidenţial acordă servicii fiecărui beneficiar în baza unui plan individualizat.
Planul individualizat se elaborează în baza evaluării/reevaluării nevoilor beneficiarului, a
datelor cuprinse în documentele emise de structurile specializate, în evaluările şi recomandările
medicale, în documentele emise de alte structuri de specialitate şi cuprinde informaţii privind:
- numele şi vârsta beneficiarului şi semnătura de luare la cunoştinţă a acestuia;
3
- numele şi profesia/ocupaţia persoanei/persoanelor care au elaborat planul şi semnătura
acesteia/acestora;
- numele managerului/ responsabilului de caz;
- serviciile acordate /activităţile derulate pentru a acoperi nevoile de îngrijire personală, menţinerea
şi/sau ameliorarea stării de sănătate şi a autonomiei fizice şi psihice, nevoile de
integrare/reintegrare socială;
- programarea activităţilor şi serviciilor: zilnică, săptămânală sau lunară;
- termenul de revizuire ale planului.

Echipa multidisciplinară de la nivelul centrului elaborează planul individualizat .


Odată cu încetarea serviciilor, planul individualizat se arhivează în dosarul personal al
beneficiarului.
Planul individualizat este revizuit după fiecare reevaluare. Revizuirea planului individualizat
se realizează în termen de maxim 3 zile de la finalizarea reevaluării.
Planul individualizat se întocmeşte cu consultarea beneficiarului.
La întocmirea planului individualizat beneficiarul participă activ şi este încurajat să-şi
exprime preferinţele/dorinţele.
Planul individualizat conţine o rubrică destinată semnăturii beneficiarului /reprezentantului
său legal prin care se atestă luarea la cunoştinţă şi acceptul acestuia. Monitorizarea situaţiei
beneficiarului şi a aplicării planului individualizat de asistenţă şi îngrijire/planului de intervenție se
realizează de unmanager/responsabil de caz.
Monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului individualizat, centrul realizează
prinFişa de monitorizare serviciicare cuprinde informaţii privind: starea de sănătate, serviciile
pentru integrare/reintegrare socială.
Dosarul de servicii al beneficiarilor poate fi consultat de aceştia sau, după caz, de
reprezentanţii legali ai acestora, precum şi de membrii de familie cu acordul beneficiarului.
Dosarele de servicii ale beneficiarilor se păstrează în spaţii special amenajate, accesibile
doar personalului de specialitate şi personalului de conducere.

6. ALIMENTAŢIE

Centrul rezidenţial asigură o alimentaţie echilibrată din punct de vedere cantitativ şi calitativ
pentru toţi beneficiarii
Centrul deţine o bucătărie dotată cu instalaţii şi aparatură specifice cum ar fi: chiuvetă cu
apă curentă rece şi caldă, instalaţii pentru gătit, frigider, combină frigorifică, congelator şi altele.
Centrul asigură servirea meselor pentru beneficiari în spaţii adecvate.
Spaţiul pentru servit masa este amenajat în camera de zi şi este dotat cu masă și scaune,
acesta este funcţional şi confortabil, este bine iluminat, cu o ambianţă plăcută. Vesela şi tacâmurile
sunt suficiente, adaptate nevoilor, după caz.
Beneficiarii servesc masa în condiţii de siguranţă şi confort.
Spaţiile destinate preparării, păstrării alimentelor şi servirii meselor respectă normele
igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare.
Spaţiile pentru prepararea/păstrarea alimentelor şi meselor corespund cerinţelor de
siguranţă. Centrul deţine avizele sanitare şi sanitar veterinare prevăzute de lege.
Beneficiarii sunt încurajaţi să participe activ la activităţile privind prepararea și servirea
hranei, în funcţie de preferinţe.
Centrul asigură fiecărui beneficiar, la intervale echilibrate, 3 mese/zi în cuantum prevăzut
de legislaţia în vigoare.
Centrul asigură beneficiarilor meniuri variate de la o zi la alta, ţinându-se cont, pe cât
posibil, de preferinţele acestora.
Pentru beneficiarii care urmează un anumit regim alimentar, se oferă o alimentaţie
dietetică, pe baza recomandărilor medicului nutriţionist sau ale asistentului dietetician.
Meniul este afişat zilnic.
Beneficiarii primesc o alimentaţie adecvată nevoilor.

4
Beneficiarii sunt încurajaţi să participe la stabilirea meniurilor, să ajute la prepararea
alimentelor şi la servirea mesei sau a gustărilor.
Beneficiarii au timp suficient pentru a lua masa conform propriilor dorinţe şi abilităţi.

7. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ŞI NEGLIJĂRII

1. Centrul ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de abuz și neglijare. Beneficiarii
sunt încurajaţi şi sprijiniţi pentru a sesiza orice formă de abuz, neglijare sau tratament degradant
la care sunt supuşi de persoanele cu care vin în contact, atât în centru, cât şi în familie sau în
comunitate;
2. Se ia în considerare oricare formă de abuz (fizic, psihic, economic) şi orice formă de neglijare a
persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de către personalul
centrului, alţi beneficiari, eventual membri de familie/reprezentanţi legali;
3. Centrul organizează sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la tipurile de abuz, modalitatea
de identificare şi sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant;
4. Sesiunile de informare ale beneficiarilor se înscriu în Registrul de evidenţă privind informarea
beneficiarilor;
5. Centrul organizează sesiuni de instruire a personalului propriu privind cunoaşterea şi combaterea
formelor de abuz şi neglijare. Centrul instruieşte personalul cu privire la prevenirea şi combaterea
oricărei forme de abuz în relaţia cu beneficiarii pe parcursul derulării activităţilor din centru,
modalităţile de sesizare a eventualelor forme de abuz la care pot fi supuşi beneficiarii în familie
sau în comunitate.
6. Sesiunile de instruire a personalului se înscriu în Registrul de evidenţă privind perfecţionarea
continuă a personalului.
7. Centrul monitorizează activităţile întreprinse de beneficiari pe perioada când nu se află în incinta
sa, în scopul prevenirii riscului de abuz sau exploatare.
8. Centrul aplică chestionare specifice tuturor beneficiarilor, cât şi persoanelor din comunitate cu care
aceştia au contacte regulate, pentru identificarea oricăror forme de abuz sau exploatare.
9. Chestionarul tip este disponibil la sediul centrului, precum şi, după caz, chestionarele utilizate şi
completate.
10. Centrul aplică prevederile legale cu privire la semnalarea, către organismele/instituţiile
competente, a oricărei situaţii de abuz şi neglijare identificată şi ia toate măsurile de remediere, în
regim de urgenţă.
11. Şeful de centru, în cazul sesizarii unui abuz, identifică tipul şi gravitatea acestuia, având obligaţia
de a înştiinţa imediat conducerea DGASPC care aplică legislaţia în vigoare (dacă este cazul se
anunţă poliţia, procuratura şi reprezentanţii legali ai beneficiarului);
12. Centrului deţine un Registru de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijenţă sau discriminare
identificate, în care se menţionează inclusiv instituţiile sesizate şi, după caz, măsurile întreprinse.
13. Personalul centrului cunoaşte şi respectă drepturile şi obligatiile beneficiarilor;
14. Centrul deţine şi aplică un Cod de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc, în principal,
asigurarea unui tratament egal pentru toţi beneficiarii, fără nici un fel de discriminare, acordarea
serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor şi pentru protecţia acestora, respectarea eticii
profesionale în relaţia cu beneficiarii.
15. Carta drepturilor beneficiarilor este afişată la loc vizibil in centru
16. La intrarea beneficiarului în centru, asistentul social/lucătorul social din cămin îl va informa asupra
drepturilor şi obligaţiilor sale (în funcţie de capacitatea lor de discernământ).
17. Centrul realizează prevenirea şi protecţia împotriva abuzurilor asupra beneficiarilor din cămin prin:
informare şi consiliere; monitorizare permanentă, control medical general periodic, asigurarea de
personal suficient pentru supravegherea permanentă a beneficiarilor; monitorizare permanentă a
respectării standardelor minime de asistenţă și îngrijire.
18. Sesizările pot fi :
a. nominale – adresate, depuse la şeful de centru şi inregistrate în registrul de evidenţă a cazurilor
de abuz, neglijenţă sau discriminare.
b. anonime - depuse la Cutia de reclamaţii, care este verificată la 48 de ore;

5
19. Şeful de centru, în cazul sesizării unui abuz, identifică tipul şi gravitatea acestuia, având obligaţia
de a înştiinţa imediat conducerea DGASPC care aplică legislaţia în vigoare (dacă este cazul se
anunţă poliţia, procuratura şi reprezentantii legali ai beneficiarului);
20. Persoalul centrului are obligaţia asigurării asistenţei medicale de urgenţă, dacă viaţa beneficiarului
este pusă în pericol (este anunţată salvarea)
21. La întoarcerea din învoirea pe perioadă determinată a beneficiarului, instructorul de tură este
obligat să sesizeze în scris orice formă de abuz constatată;
Termenul de soluţionare a sesizărilor este de 5 zile în cazul abuzurilor mai puţin grave şi
de 24 ore în cazul abuzurilor grave.

8. SESIZĂRI/RECLAMAŢII

1. Beneficiarii sunt încurajaţi să-şi exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea
centrului.
2. Beneficiarii sunt informaţi asupra modalităţii de formulare a eventualelor sesizări/reclamaţii.
Informarea beneficiarilor se realizează în termen de maxim 30 de zile de la admitere. Informările
se înregistrează în Registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor, în care se trece data la
care a avut loc informarea, persoana care a efectuat-o şi semnătura beneficiarului.
3. Centrul dispune de o cutie de reclamaţii în care beneficiarii pot depune sesizări/reclamaţii scrise cu
privire la aspectele negative constatate, dar şi propuneri privind îmbunătăţirea activităţii centrului.
Cutia pentru sesizări şi reclamaţii este dispusă într-un loc accesibil tuturor beneficiarilor
4. Conţinutul cutiei se verifică săptămânal de şeful centrului, în prezenţa a doi beneficiari. Dacă există
reclamaţii/sesizări acestea se înregistrează pe loc cu dată și număr în Registrul de evidenţă a
sesizărilor/reclamațiilor.
5. Centrul asigură înregistrarea şi arhivarea sesizărilor şi reclamaţiilor. Sesizările/reclamaţiile depuse
în cutie se înregistrează într-un registru de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor, cu dată şi număr.
6. Sesizările şi reclamaţiile se arhivează într-un dosar şi se păstrează la sediul centrului cel puţin 2
ani de la înregistrare.
7. Sesizarea/reclamaţia este adresată şefului de centru, care are obligaţia de a primi
sesizarea/reclamaţia şi de a verifica dacă a fost înregistrată în registrul de evidenţă a sesizărilor şi
reclamaţiilor. Numărul de inregistrare va fi comunicat, în scris, persoanei care a formulat sesizarea/
reclamaţia în cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii sesizării/ reclamaţiei.
8. Sesizarea/reclamaţia este redactată în scris şi poartă semnătura celui care formulează o
sesizare/reclamaţie. În situaţia în care, din diverse motive (medicale, educaţie etc.) persoana care
doreşte să depună o sesizare/ reclamaţie nu poate să o formuleze în scris, ci verbal, o persoană
din rândul angajaţilor consemnează în scris, în prezenţa a cel puţin unui alt angajat.
9. Soluţionarea sesizării/reclamaţiei se face conform prevederilor Ordonantei 27/2002, privind
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
10. Persoana care a formulat sesizarea/reclamaţia va fi informată, în scris, despre faptul că
soluţionarea se face conform prevederilor actului normativ mai sus menţionat (respectiv, în termen
de maxim 30 de zile de la data înregistrării sesizarea/reclamaţia)
Sesizarea/reclamaţia va fi soluţionată de către şeful centrului sau o persoană din rândul
angajaţilor desemnată de către şeful de centru şi care are competente în acest sens.

9. NOTIFICAREA INCIDENTELOR DEOSEBITE

Personalul cunoaşte şi respectă procedura privind notificarea incidentelor deosebite în


cadrul centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte.
Şeful centrului informează în scris furnizorul de servicii, poliţia, reprezentantul legal sau
familia (atunci când este posbil), după caz în legătură cu incidentele deosebite petrecute în
procesul de furnizare a serviciilor, care afectează beneficiarii.
Şeful de centru notifică telefonic şi în scris în maxim 24 de ore de la producerea incidentului
deosebit. Notificarea se va realiza cu confirmare de primire.
Se notifică următoarele evenimente:
a) bolile infecţioase şi contagioase,
6
b) o rănire sau o vătămare importantă ori un accident, dacă leziunile sunt grave şi pun în pericol viaţa
beneficiarului în cauză, se solicită de urgent salvarea şi internarea într-un serviciu de specialitate,
c) contravenţii şi infracţiuni, dacă faptele sunt de natură antisocială se aduc la cunoştinţa conducerii
şi se anunţă şeful de centru,
d) comportamentul inadecvat al unui membru al personalului,
e) absenţa nejustificată din centru a beneficiarilor,
f) măsurile de restricţionare a libertăţii de mişcare, luate de personal în situaţii de forţa majoră şi
conforme codului etic,
g) decesul unui beneficiar, inclusiv circumstanţele în care acesta s-a produs,
h) alte evenimente petrecute în centru care afectează calitatea vieţii şi siguranţa beneficiarilor.
Obligaţia de a notifica revine, după caz, următoarelor persoane: a) şef centru b) Instructor/
asistent social/ lucrător social.
Notificările efectuate şi măsurile întreprinse pentru rezolvarea problemelor notificate sunt
consemnate la dosarul beneficiarului de către asistentul/ lucrătorul social.
Centrul efectuează anual sau ori de câte ori este nevoie instruirea personalului cu privire la
procedura de notificare a incidentelor deosebite în cadrul centrelor rezidenţiale pentru persoanele
adulte.
Centrul asigură evidenţa incidentelor deosebite .
Centrul deţine un registru de evidenţă a incidentelor deosebite care afectează integritatea
fizică şi psihică a beneficiarului (îmbolnăviri, accidente, agresiuni, etc.) sau alte incidente în care
acesta a fost implicat (plecare neautorizată din centru, furt, comportament imoral, etc.). În registru
se consemnează data producerii incidentului, natura acestuia, consecinţele asupra beneficiarului
identificat prin nume, prenume şi vârstă, data notificării familiei şi/sau a instituţiilor competente ce
trebuie informate conform legii, măsuri luate.
Centrul informează familia/reprezentantul legal al beneficiarului cu privire la incidentele
deosebite care afectează sau implică beneficiarul.
Centrul notifică telefonic, în scris sau prin e-mail familia/reprezentantul legal al
beneficiarului cu privire la incidentele deosebite care au afectat beneficiarul sau în care acesta a
fost implicat. În caz de îmbolnăvire gravă a beneficiarului, notificarea se comunică/transmite în
maxim 48 de ore de la producerea acesteia. Pentru celelalte tipuri de incidente şi dacă se impune
intervenţia sau suportul familiei/reprezentantului legal al beneficiarului, notificarea se efectuează în
maxim 72 de ore de la producerea incidentului.
Centrul informează instituţiile competente cu privire la toate incidentele deosebite petrecute
în centru.
În situaţii deosebite, când s-a produs o vătămare corporală importantă ori accident, a
apărut un focar de boli transmisibile, au fost constatate fapte care pot constitui contravenţii sau
infracţiuni, s-au semnalat orice alte evenimente care afectează calitatea vieţii beneficiarilor, centrul
informează organele competente prevăzute de lege (procuratură, poliţie, direcţie de sănătate
publică, etc.).
Notificarea se realizează în maxim 24 de ore de la producerea incidentului.

10.SIGURANŢĂ ŞI ACCESIBILITATE

- centrul asigură beneficiarilor condiţii de locuit conform nevoilor de viaţă şi asistenţă ale acestora.
- centrul este amplasat în comunitate şi permite beneficiarilor accesul la toate resursele şi
facilităţile existente (sănătate, educaţie, cultură, petrecerea timpului liber, relaţii sociale).
- exista căi de acces circulate de mijloace de transport în comun în apropierea căminului.
- centrul dispune de post telefonic şi este cuplat la reţeaua de internet.

11.AMENAJAREA DORMITOARELOR

Centrul are o capacitate de 8 de locuri, dispuse în două dormitoare, dormitoarele avȃnd


cȃte două paturi supraetajate.
Fiecare beneficiar dispune de pat, noptieră, spaţiu de depozitare a hainelor alocat în
dulapul din cameră.

7
12. IGIENA PERSONALA

Centrul oferă condiţii de menţinere a igienei personale a beneficiarilor şi a colectivităţii în


care trăiesc aceştia.
Obiectele de igienă personală sunt distribuite pe fiecare beneficiar şi sunt depozitate în
dulapurile personale.
Fiecare beneficiar are dulap propriu pentru îmbrăcăminte, încălţăminte şi echipament
personal gestionat de întregul personal în conformitate cu fişa individuală.
Lenjeria de pat, echipamentul se schimbă ori de câte ori este necesar, igienizarea se face
conform normelor în vigoare .
Se asigură programe de curăţenie şi dezinfecţie adecvate pentru toate spaţiile.

13.SUPRAVEGHEREA SI MENTINEREA SANATATII

Starea de sănătate a beneficiarilor este asigurată prin medicul de familie și prin parteneriat
cu Spitalul Orășenesc din Tg. Bujor. Menţinerea stării de sănătate este monitorizată prin
intermediul PI. În implementarea PI se ţine cont de particularităţile individuale ale beneficiarilor.
Personalul din centru informează beneficiarii/familia, chiar de la admitere asupra drepturilor
şi modalităţilor legale de acordare a asistenţei medicale.
- Monitorizarea stării de sănătate a beneficiarilor, în scop preventiv şi terapeutic.
- Asigurarea şi menţinerea stării optime de sănătate prin facilitarea accesului la servicii medicale de
specialitate în funcţie de nevoile asistatului.
- În centru se respectă legile în vigoare în ceea ce priveşte eliberarea reţetelor medicale,
înregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea şi administrarea medicamentelor.
- Tratamentele medicale şi administrarea medicamentelor se află în responsabilitatea instructorilor ,
numai cu recomandarea medicului specialist sau a medicului de familie. Se asigură astfel o
supraveghere a stării de sănătate. Asistentul social/instructorulcompletează în Fişa de
monitorizare pentru fiecare beneficiar date privind starea de sănatate, bolile, alergiile, tratamentele
şi rezultatele analizelor efectuate. Se asigură monitorizarea schimbărilor privind starea de sănătate
a beneficiarilor ca efect al medicaţiei, în vederea revizuirii corespunzătoare a prescripţiilor
medicale, iar în caz de urgenţă medicală se anunţă salvarea.
- Păstrarea medicamentelor prescrise şi cele de uz general în siguranţă, în loc special amenajat,
beneficiarii neputând avea astfel acces .
- În cazul infecţiilor intercurente se pot administra în regim de urgenţă medicamente de uz general,
de către asistentul medical, în aceleaşi condiţii de supervizare, iar evidenţa administrării
medicamentelor se face în fişa de medicaţie precizându-se numele beneficiarului, data,
medicamentul, dozajul, motivul administrării, semnătura personalului.
- Supravegherea permanenta a condiţiilor igienico-sanitare conform normelor MS.
- Instruirea personalului în vederea evitării riscurilor de contaminare, prevenirea infecţiilor
nosocomiale, respectarea timpilor de spălare.
- Personalul este obligat să efectueze controale medicale periodice conform normelor legale în
vigoare.
- Medicamentele expirate sunt distruse şi depozitate în recipiente speciale, sac special, într-un loc
inaccesibil adulţilor.
- Colectarea deşeurilor medicale anatomopatologice şi infecţioase, periculoase vor fi colectate în
cutii de carton prevăzută în interior cu sac galben, din propietilenă, inscripţionat cu pictograma
pericol biologic şi în europubelă de culoare verde, prevăzut cu sac din propietilenă pentru scutece
absorbante şi tampoane, deşeurile înţepătoare şi tăietoare vor fi colectate în cutii din material
rezistent la acţiuni mecanice, prevăzute cu sistem de închidere definitivă, iar ridicarea lor se
realizează de către firmă specializată, cu respectarea strictă a normelor tehnice privind
gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale, aprobată de Ministerul Sănătăţii.
- beneficiarii cu boli infectocontagioase sunt izolaţi şi internaţi de urgenţă în unităţi medicale de
specialitate pentru analize şi investigaţii.

8
14. MENŢINEREA LEGĂTURII CU FAMILIA/FAMILIA LĂRGITĂ ŞI
ALTE PERSOANE IMPORTANTE PENTRUBENEFICIAR

Menţinerea legăturilor cu familia si alte persoane la nivelul centrului se consemnează în


Fişa de vizite
- se stabileşte împreună beneficiarul programul de vizite şi modalităţile de comunicare cu acesta şi
cu personalul centrului;
- membrii familiei au drept de vizită a beneficiaruluii în centru şi de petrecere a timpului liber, de
comun acord cu acesta şi cu responsabilul de caz.
- Vizitele sunt organizate respectând intimitatea în care persoanele vizitatoare pot petrece timp
cubeneficiarul , fără însă a perturba celelalte activităţi în care tânărul este cuprins.
- Vizitele sunt consemnate în fişa de vizită şi/sau în registrul de vizite.
- Vizitele trebuiesc aprobate de şeful de centru.
- Nu pot vizita adulţii, persoanele pe care beneficiarul nu le acceptă sau persoane care nu
reprezintă garanţii morale şi pot prejudicia/influenţa comportamentul sau securitatea acestuia.
- Vizitele trebuie să se încadreze şi să ţină cont de programul zilnic al centrului.
- În cazul în care aparţinătorul doreşte să petreacă o perioadă de timp cu adultul în afara locaţiei, cu
ocazia unor evenimente speciale, acest lucru este posibil numai cu aprobarea şefului de centru.
Acest lucru va fi consemnat în registrul de vizite.
- Dacă beneficiarul doreşte să ia legătura cu familia sau altă persoană apropiată, este anunţat
responsabilul de caz care facilitează accesul la întâlnirea cu cei apropiaţi.
- Accesul beneficiarilor la telefon este permanent, este ajutat în acest sens, respectându-se
intimitatea şi confidenţialitatea convorbirii telefonice (dacă este cazul).

15. INTIMITATEA ŞI CONFIDENŢIALITATEA ADULŢILOR

Politica de confidenţialitate
Pe tot parcursul şederii în cămin, adulţilor le sunt asigurate condiţii care să le confere
încredere, dreptul la intimitate, spaţiul personal şi confidenţialitate. În acest sens personalul
primeşte instrucţiuni scrise clare referitoare la modalităţile de abordare şi transmitere a informaţiilor
care le sunt încredinţate în scopuri legate de protecţia adultului. Procedura referitoare la intimidate
şi confidenţialitate priveşte următoarele aspecte:
a) toate informaţiile cuprinse în dosarul personal al beneficiarilor sunt confidenţiale.
b) beneficiarul/ reprezentantul legal au acces la dosarul personal, fără însă a-l scoate în afara locaţiei
fără aprobarea şefului de centru.
c) aspectele legate de problemele personale sunt strict confidenţiale.
d) toaletele şi spaţiile de îngrijire sunt igienizate permanent şi respectă intimitatea beneficiarilor.
e) manevrele medicale sunt aplicate respectându-se intimitatea şi confidenţialitatea.
f) corespondenţa adulţilor este inviolabilă; adultul este ajutat la citirea ei doar dacă acesta solicită
acest lucru şi în prezenţa responsabilului de caz.(cu referire pentru cei care ştiu şi pot citi)
g) adulţii au acces la telefon şi au dreptul la convorbiri telefonice private.(unde este cazul).

16. SPRIJIN PENTRU VIAŢĂ INDEPENDENTĂ

Activităţi de sprijin
Centrul asigură fiecarui beneficiar activitaţi conform planului individual. Activităţile de sunt
organizate permanent, beneficiarii fiind supravegheaţi 24 de ore din 24 din partea personalului.
Activităţile constau în: supravegherea condiţiilor de viaţă, consiliere pentru valorificarea
potenţialului propriu şi resursele comunităţii, consolidarea abilităţilor de viaţă independentă),
mediere prin optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în centru şi în comunitate, intervenţie în
caz de urgenţă.
Coordonarea activitaţilor de sprijin asigurate fiecărui beneficiar în baza planului individual
revine responsabilului de caz.
Activităţi recreative si de socializare

9
Personalul îi încurajează si îndrumă beneficiarii pentru a-şi valorifica talentele şi hobby-
urile. Personalul organizează activităţi recreative comune: excursii, vizionarea de filme şi/ sau
spectacole, aniversări ale zilelor de naştere, sărbători religioase, cu respectarea Regulilor interne.
Activităţile de petrecere a timpului liber sunt orientate către cunoaşterea mediului fizic şi social din
jurul beneficiarilor, precum şi către cunoaşterea şi relaţionarea cu ceilalţi, reprezentând o formă de
relaţionare în grupuri de egali. De asemenea, aceste activităţi contribuie la menţinerea unor abilităţi
şi deprinderi pentru care beneficiarul manifestă interes, crearea unor oportunităţi pentru a avea
iniţiative.
Activităţile de recreere şi socializare sunt supraveghetae de personalul căminului care
monitorizează acest tip de activităţi. În cadrul căminului sunt puse la dispoziţie materiale necesare
acoperirii nevoii de petrecere a timpului liber, precum şi materiale care să-l ajute la informarea şi
ajutorarea în ceea ce priveşte unele activităţi pe care fiecare beneficiar le poate desfăşura în afara
centrului în cadrul activităţilor de socializare.
Astfel în centru le este asigurat beneficiarilor accesul la: cărţi, casete, materiale
promotionale, reviste, CD-uri, casete video etc.
Toate activităţile recreative se pot desfăşura în cadrul centrului sau în afara lui, în funcţie de
dorinţele beneficiarilor, de starea vremii, condiţiile material-financiare şi de obiectivele propuse prin
intermediul P.I. pentru acest tip de activităţi (excursii în afara localităţii cu scopuri bine stabilite,
ieşiri în aer liber, vizitarea unor obiective din raza judeţului-Grădina Botanică, muzee, Grădina
Zoologică, parcuri, mănastiri), privind recreerea beneficiarilor iar prin acest lucru într-o anumită
măsură şi o socializare.
Socializare
Pentru formarea deprinderilor şi formarea apartenenţei la un grup, adultul primeşte
responsabilităţi concrete în cadrul grupului din care face parte, participă la activităţi de relaţionare
cu ceilalţi beneficiari şi adulţi.
Se educă adulţii pentru deprinderea noţiunilor de punctualitate, de comportament în
societate, de gestionare a banilor şi a bunurilor proprii.
Se explică adulţilor îndatoririle pe care le au în cadrul căminului şi în comunitate.

17. RELAŢIA PERSONALULUI CU BENEFICIARII

Relaţia personalului cu benediciariieste bazată pe respect, susţinere, înţelegere şi


acceptare.
Personalul cunoaşte particularităţile individuale ale beneficiarilor astfel încât să poată
stabili o comunicare şi relaţie adecvată cu aceştia.
Acest lucru se regăseşte stipulate în proceduri privind relaţia personalului cu beneficiarii
care cuprind următoarele prevederi:
- Personalul cunoaşte particularităţile şi diferenţele individuale în conduită ale adulţilor;
- Relaţiile dintre personal şi beneficiari sunt bazate pe respect, toleranţă, acceptare, încurajare şi
susţinere;
- Sunt interzise abordarea relaţiilor cu beneficiarii în mod discriminator, cu antipatii sau
favoritisme;
- beneficiarii trebuie să cunoască şi să inţeleagă regulile de comportament acceptate în cămin,
precum şi consecinţele în cazul nerespectării acestora. Acest lucru este realizat şi prin şedinţele de
consiliere individuală şi de grup;
- Personalul trebuie să manifeste disponibilitatea de a aplana orice conflict şi de a rezolva pe
cale amiabilă orice neînţelegere din cadrul grupului/ modulului. Acest lucru se realizează în cadrul
şedinţelor de echipă şi a întâlnirilor periodice individuale şi de grup;
- Acceptarea, respectul şi toleranţa sunt principii care trebuie să guverneze întregul demers
iniţiat în relaţiile cu beneficiarii
Orice abatere de la principiile şi regulile descrise mai sus sunt semnalate şefului de centru
şi discutate în şedintele periodice individuale sau de grup, iar măsurile ce se impun a fi luate sunt
în concordanţă cu gravitatea faptei şi cu legile în vigoare privind protecţia în regim rezidenţial.
Relaţiile personalului cu bneficiarii au o bază sănătoasă, răspunzând normelor de conduită
morală, profesională şi socială. Beneficiarii au o relaţie firească, bazată pe sinceritate şi respect.
Personalul abordează relaţiile cu beneficiarii sau cu grupurile de beneficiari în mod
nediscriminator, fără antipatii sau favoritisme, repartizarea făcându-se în aşa fel încât să existe o
10
continuitate a relaţiilor interumane menită să asigure stabilitatea afectivă a adulţilor. Trebuie să
cunoască abordarea adecvată a relaţiilor cu beneficarii, în concordanţă cu nevoile speciale ale
acestora de comunicare, sprijin afectiv, îndrumare şi control al comportamentului, pentru a putea
preveni şi interveni în mod eficient în situaţiile cu risc pentru acesta. Aceste proceduri sunt
cunoscute atât de personal cât şi de beneficiari.

11