Sunteți pe pagina 1din 6

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

ŞCOALA MASTERALĂ DE EXCELENŢĂ ÎN ECONOMIE ŞI BUSINESS

DEPARTAMENTUL ,,FINANŢE ȘI ASIGURĂRI”

Referat la disciplina ,,Gestiunea portofoliului de valori mobiliare” pe tema:

„BC „Moldova-Agroindbank” SA – societate de investiţii”

Elaborat:

studentă în grupa

Verificat: Hîncu Rodica

dr. hab, prof. univ

Chișinău 2018
CUPRINS

Serviciile prestate de către bancă pe piața de capital...........................................3

Categoriile de clienți................................................................................................4

Riscurile aferente investirii în instrumente financiare........................................5

Bibliografie...............................................................................................................6

2
Serviciile prestate de către bancă pe piața de capital

BC „Moldova-Agroindbank” SA – în calitate de societate de investiţii, care î-şi desfăşoară


activitatea în temeiul licenţei eliberate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi avînd calitatea
de membru al Pieţei Reglementate a Bursei de Valori a Moldovei şi al Sistemului Multilateral de
Tranzacţionare (MTF) al Bursei de Valori a Moldovei - oferă o gamă largă de servicii pe piaţa de
capital la cele mai avantajoase condiţii.
Prestarea serviciilor de executare a ordinelor privind instrumentele financiare în numele
clienţilor reprezintă activitatea de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare, desfăşurată de către
Bancă în calitate de intermediar.
În contextul legislaţiei complexe în domeniul reglementării activităţii pe piaţa de capital, BC
“Moldova- Agroindbank”S.A., deţinînd calitatea de Membru al Bursei de Valori a Moldovei şi
participant la Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei şi dispunînd de un cadru
funcţional competent, propune potenţialilor clienţi prestarea serviciilor de executare a ordinelor
privind instrumentele financiare în numele clienţilor în condiţii de maximă confidenţialitate si
profesionalism.
Societatea de investitii BC “Moldova-Agroindbank” S.A. ofera:
- servicii de intermediere la vînzarea-cumpărarea valorilor mobiliare corporative;
- deservirea ofertelor publice a valorilor mobiliare cu posibilitatea exercitarii funcţiilor
de agent de plată;
- administrarea valorilor mobiliare şi mijloacelor băneşti destinate investirii în valori
mobiliare ale clientului, în cazul în care astfel de servicii sunt prevăzute în Contractul
de prestare a serviciilor şi activităţilor de investiţii (Contract de ntermediere);
- asistenţă informaţională cu privire la situaţia pieţei bursiere.
Activitatea de intermediere la subscrierea/plasamentul instrumentelor financiare reprezintă
activitatea de mediere la emisiuni, desfăşurată de bancă în numele emitentului, în vederea
promovării ofertei publice primare şi plasamentului valorilor mobiliare ale emitentului.
Dezvoltarea dinamică a societăţilor comerciale, precum şi necesitatea diminuării riscului
creditar, impune imperativul identificării unor noi surse de finanţare a activităţii lor. O
alternativă demnă în acest sens o reprezintă atragerea mijloacelor financiare prin emisia şi
plasarea de valori mobiliare.
MAIB propune potenţialilor clienţi ca produsul capabil să faciliteze atragerea resurselor
financiare şi anume:1
- asistenţa acordată emitentului de valori mobiliare la elaborarea şi perfectarea
prospectului ofertei publice şi a altor documente pentru înregistrarea ofertei publice a
valorilor mobiliare pe piaţa primară;
- promovarea ofertei publice şi a plasamentului valorilor mobiliare ale emitentului pe
piaţa primară;
- deservirea emisiunii valorilor mobiliare în relaţiile financiare ale emitentului cu
deţinătorii de valori mobiliare, dacă aceasta este prevăzut în contract.

1
https://www.maib.md/ro/servicii-pe-piata-de-capital-juridice/

3
Activitatea de consultant de investiţii reprezintă activitatea desfăşurată de către bancă privind
recomandarea personală dată unui client în legătură cu una sau mai multe tranzacţii cu valori
mobiliare.
Organizarea mecanismelor de creare şi dezvoltare a întreprinderilor, precum si procesul de
gestiune a evenimentelor operaţionale şi perspectivelor strategice, solicită proprietarilor şi
managerilor companiilor un nivel de abordare tot mai complex. Prin acest produs specialiştii
băncii, certificaţi în domeniul activităţii pe piaţa de capital, consultă individual orice client
interesat în realizarea celor mai ambiţioase idei.
BC „Moldova Agroindbank” SA propune potenţialilor clienţi un produs inedit – serviciul
agent de plată, destinat facilitării decontărilor băneşti la răscumpărarea, stingerea (inclusiv
anticipată) a valorilor mobiliare şi achitarea veniturilor aferente acestora. Produsul „Agent de
plată” oferă o serie de avantaje, atât pentru emitent, cât şi pentru beneficiari (acţionari,
obligaţionali, etc.), asigurând posibilitatea distribuirii mijloacelor băneşti aferente valorilor
mobiliare prin întreaga reţea de filiale şi reprezentanţe ale MAIB.

Categoriile de clienți
Banca, înainte de a încheia contractul de intermediere pe piața de capital, evaluează clienții și
oportunitatea serviciilor și activităților de investiții prestate, și încadrează clienții în una dintre
următoarele categorii de clienți: client obişnuit, client profesionist sau parte eligibilă, în
conformitate cu Legea nr. 171 din 11.07.2012 privind piața de capital și Regulamentul C.N.P.F.
privind serviciile şi activităţile de investiţii.
Scopul clasificării este oferirea clientului nivelul de protecţie necesar. Clienţii care au fost
încadraţi în categoria de clienţi obişnuiţi beneficiază de un nivel de protecţie cel mai înalt, dar
clienţilor profesionişti şi părţilor eligibile Banca oferă gradul de protecţie redus.
Client obişnuit este clientul care nu este un client profesionist.
În categoria de client profesionist se încadrează următoarele persoane :2
1. societăţile de investiţii, băncile comerciale, societăţile de asigurare, Organizaţii de
plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile lor de administrare fiduciară a
investiţiilor, fondurile depensii;
2. autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, Banca Naţională a Moldovei şi
băncile centrale ale altor state, organismele internaţionale şi regionale, precum Banca
Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană
de Investiţii, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi alte instituţii
internaţionale similare;
3. persoanele juridice care întrunesc cel puţin 2 din următoarele criterii:
a) activele totale constituie echivalentul în lei a cel puţin 20 milioane de euro calculat la
cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei;
b) profitul brut constituie echivalentul în lei a cel puţin 40 milioane de euro calculat la
cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei;
c) capitalul propriu constituie echivalentul în lei a cel puţin 2 milioane de euro calculat la
cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei;

2
https://www.maib.md

4
4. alţi investitori instituţionali a căror activitate principală constă în investiţii în
instrumentefinanciare, în special entităţile care se ocupă cu obţinerea de capital prin
valorificarea de valori mobiliare în active sau prin alte operaţiuni de finanţare.
Părţi eligibile sunt categoriile de clienţi profesionişti specificate la noţiunea clientului
profesionist în subpct.1. şi 2

Riscurile aferente investirii în instrumente financiare

Solicitând serviciile de intermediere pe piaţa de capital, clientul trebuie să fie conştient, că


oricare investiţie în instrumente financiare nu numai are ca rezultat venitul obţinut din
vânzarecumpărare sau în forma de dividende, ori procente şi obţinerea drepturilor aferente
instrumentelor financiare respective, dar şi este supusă riscurilor de pierderi.
Dintre riscurile asociate investiţiilor în instrumente financiare sunt: 3
- incertitudinea dividendelor, a randamentelor şi/sau profiturilor – veniturile în formă de
dividende sau randamente (procente) nu sunt garantate de către emitentul instrumentelor
financiare;
- riscul legat de protecţia acţionarilor minoritari – reprezintă riscul, că investitorul, deţînând o
cotă mică în capitalul social al societăţii pe acţiuni, poate exercita în mod limitat o influenţă
asupra activităţii acesteia şi procesului de luare a deciziilor, în special dacă în societatea pe
acţiuni respectivă există acţionari majoritari;
- riscurile legate de rata inflaţiei – riscul legat de situaţia, când inflaţia creşte mai repede decât
cresc veniturile din tranzacţiile cu instrumentele financiare şi valoarea reală a investiţiei de fapt
scade;
riscul privind fluctuaţia cursului de schimb valutar – se manifestă în cazul tranzacţiilor în altă
monedă decât cea a contului investitorului, când fluctuaţiile cursurilor valutare pot avea un efect
favorabil sau nefavorabil asupra câştigului de pe urma tranzacţiei;
- riscul de piaţă – este legat de modificarea favorabilă sau nefavorabilă a preţului
instrumentului financiar în funcţie de cererea şi oferta din piaţă, percepţia investitorului, factori
de ordin social şi economic, condiţii care nu întotdeauna pot fi prevăzute;
- riscul lichidităţii – riscul legat de imposibilitatea de a vinde instrumentul financiar în
condiţiile cererii scăzute sau dificultăţile în timp util sau la preţul, care investitorul consideră ca
just.
Banca avertizează clienții existenți şi potenţialii clienți pe piaţa de capital, că mijloacele
băneşti investite în instrumente financiare nu sunt garantate, câştigurile obţinute din investiţii
fiind, de regulă proporţionale cu riscul asumat, iar performanţele din trecut ale instrumentelor
financiare nu constituie o garanţie pentru performanţele viitoare.
Banca avertizează clienții existenți şi clienţi potenţialii pe piaţa de capital despre riscurile care
reies din investiţiile în instrumente financiare, inclusiv, dar fără a se limita la riscul de a pierde
întreaga investiţie.
Hotărârea finală de investiţie în instrumente financiare revine clientului, clientul trebuie să fie
precaut în deciziile sale: tranzacţionarea instrumentelor financiare poate avea profituri
substanţiale în perioade foarte scurte, se pot solda de asemenea cu pierderi importante şi imediate
care pot fi mai mari decât suma depusă iniţial.

3
https://www.maib.md/files/2018/Servicii

5
Bibliografie

1. Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital


2. Legea nr.1134 din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni
3. Regulamentul privind serviciile şi activităţile de investiţii, aprobat prin Hotărîrea
Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.49/3 din 26.08.2015
4. Regulamentul privind licenţierea şi autorizarea pe piaţa de capital, aprobat prin
Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.56/11 din 14.11.2014
5. Regulamentul privind pieţele reglementate şi sistemele multilaterale de
tranzacţionare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare 49/2
din 26.08.2015
6. https://www.maib.md/files/2018/Servicii%20pe%20piata%20de%20capital/Informa%
C5%A3ii%20despre%20riscurile%20aferente%20investirii%20%C3%AEn%20instru
mente%20financiare.pdf
7. https://www.maib.md/ro/dezvaluirea-informatiei-in-conformitate-cu-legea-privind-
piata-de-capital/
8. https://www.maib.md/files/2016/piata%20de%20capital/licenta%20reperfectata.pdf