Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE

DEPARTAMENTUL CONTABILITATE ŞI CIBERNETICĂ ECONOMICĂ

CROITORU ALINA

Lucrul individual

la disciplina „Audit Financiar”

STUDIU DE CAZ

AUDITUL CONTURILOR CURENTE ÎN VALUTĂ STRĂINĂ

Conducător ştiinţific: Petreanu Elena, drd., lect.univ.

Autorul: Croitoru Alina, grupa CON1603

Chişinău - 2018
Descrierea situaţiei studiului de caz şi sarcinile formulate

Compania de audit „Invest Audit” S.R.L a fost angajată pentru a efectua auditul situaţiilor
financiare pe anul 2018 a entităţii „Gersola” S.R.L.
Entitatea “Gersola” activează pe piaţă de cinci ani. În conformitate cu prevederile privind
criteriile obligatorii de confirmare a situaţiilor financiare de către experţi independenţi, ea
urmează a fi supusă unei verificări de audit obligatorii. Însă entitatea “Gersola” în anul curent a
decis să-şi schimbe compania de audit de audit şi s-a adresat cu o propunere privind încheierea
unui contract de verificare a situaţiilor financiare faţă de compania de audit deja menţionată. În
compania de audit activează 10 auditori. Pentru exercitarea angajamentului la entitatea “Gersola”
a fost formată o echipă de audit în număr de 4 auditori. Echipa de audit este condusă de şeful
echipei de audit; în componenţa acesteia a fost inclus şi un stagiar.

Conform strategiei generale de audit a misiunii compania “Gersola” urmează să efectueze


auditul conturilor curente în valută străină (cont 243).

În cadrul misiunii de audit este necesar:


1. De a determina pragul de semnificaţie în baza datelor din situaţiile financiare;
2. De a aplica procedurile analitice la etapa de planificare a auditului şi a efectua
concluziile corespunzătoare; rezultatele de prezentat în forma tabelului din anexa 1;
3. De a proiecta procedurile de audit aferente segmentului de contabilitate propus;
4. De a elabora planul misiunii de audit aferente segmentului de contabilitate propus.
1. Determinarea pragului de semnificaţie în baza indicatorilor din Situaţiile
Financiare

 Venitul din vânzări (VV) – 18 236 079 lei


 Active curente (AC) – 2 316 663 lei
 Datorii curente (DC) – 1 830 977 lei
 Cheltuielile perioadei (Ch.per.) – 19 016 089 lei

a) Calcularea valorilor utilizate la determinarea nivelului de semnificaţie:


VV = 18 236 079 x 2% = 364 722 lei
AC = 2 316 663 x 5% = 115 833 lei
DC = 1 830 977 x 5% = 91 549 lei
Ch.per. = 19 016 089 x 2% = 380 322 lei

b) În baza datelor obţinute se calculează valoarea medie a indicatorilor:


Media aritmetică = (364 722 + 115 883 + 91 549 + 380 322) / 4 = 238 107 lei

c) Se analizează valorile utilizate la determinarea pragului de semnificație și se elimină sumele


ce deviază în mare măsură de la valoarea medie în direcția creșterii sau descreșterii. Prin urmare,
eliminăm DC în sumă de 91 549 lei, care deviază de la valoarea medie cu:
91 549 – 238 107 = -146 558 lei, în direcţia descreşterii.

d) În baza indicatorilor rămaşi se calculează valoarea medie:


Media aritmetică = (364 722 + 115 833 + 380 322) / 3 = 286 959 lei

Din calculele efectuate, constatăm că pragul de semnificație la nivel de situație financiară care se
reflectă în situația generală de audit constituie 286 959 lei. Această sumă reprezintă denaturarea
maximă admisibilă a datelor din situaţiile financiare ale S.R.L Gersol, pe care auditorul o
compară cu devierile descoperite, în scopul aprecierii dacă aceste devieri depăşesc suma de 286
959 lei. Auditorul poate să revizuiască pragul de semnificaţie dacă va obţine pe parcurs
informaţii care vor determina necesitatea modificării acestuia.
2. Aplicarea procedurilor analitice la etapa planificării auditului prin
calcularea indicatorilor Anexa 1
Nr. Formula de Valoarea indicatorilor,lei Abaterea
Indicatorii calcul 2017 2018 absolută (+/-)

1. Lichidităţii 𝐴𝐶 17 179 907


= 1,02
2 316 663
= 1,27 +0,25
16 869 735 1 830 977
- coeficientul lichidităţii 𝐷𝐶
curente
- coeficientul lichidităţii 𝑀𝐵 100 720
= 0,006
159 874
=0,087 +0,081
16 869 735 1 830977
absolute 𝐷𝐶
- rata activelor curente 𝐴𝐶 17 179 907
= 0,991
2 316 663
=0,939 -0,0052
17 332 394 2 466 300
𝑇𝐴
2. Stabilităţii financiare 𝐶𝑃 392 739
= 0,023
635 323
=0,258 +0,235
17 332 394 2 466 300
- coeficientul de autonomie 𝑇𝑃
- capacitatea de manevrare a 𝐴𝐶𝑁 310 172
= 0,790
485 686
= 0,764 -0,026
392 739 635 323
capitalului propriu 𝐶𝑃
- coeficientul de concentrare a 𝐷𝑇𝐿 + 𝐷𝐶 69 920 + 16 869 735 0+1 830 977
= -0,24
17 332 394 2 466 300
capitalului împrumutat 𝑇𝑃
= 0,98 0,74

3. Activităţii de afaceri 𝑉𝑉 46 181 869


=309,4
18 236079
-187,23
149 267 149 267
- coeficientul exploatării (𝑀𝐹0 + 𝑀𝐹1)/2
mijloacelor fixe =122,17
- numărul de rotaţii a 𝑉𝑉 46 181 869
=15,73
18236079
=6,21 -9,52
2 935 691 2 935 691
creanţelor (𝐶𝑟0 + 𝐶𝑟1)/2
- durata de rotaţie a creanţelor 360 360
=22,89
360
=57,97 +35,08
15,73 6,21
𝑛𝑟. 𝑟𝑜𝑡. 𝐶𝑟.
- rotaţia capitalului 𝑉𝑉 46 181 869
= 89,84
18236079
=35,48 +0,086
514 031 514 031
propriu (𝐶𝑃0 + 𝐶𝑝1)/2
4. Rentabilităţii 𝑃𝐵 2 537 881
*100%
667 874
*100% -1,84
∗ 100% 46 181 869 18 236 079
- rentabilitatea comercială 𝑉𝑉
=5,50 =3,66
- rentabilitatea capitalului 𝑃𝑃𝐺𝐼 441 629
*100%
626 659
*100% +3,19
∗ 100% 462 659 635 323
angajat 𝐶𝑝𝑒𝑟𝑚
=95,45 =98,64
* Capitalul permanent este calculat după formula: Cpermanent = CP + DTL, unde:
CP – capital propriu; DTL – datorii pe termen lung.
Cpermanent2017 = 392 739 + 69 920 = 462 659 lei
Cpermanent2018 = 635 323 + 0 = 635 323 lei
* Activele circulante nete sunt calculate după formula: ACN = Cpermanent – ATL, unde:
ATL – active pe termen lung
𝐴𝐶𝑁 2017 = 462 659 – 152 487 = 310 172 lei
𝐴𝐶𝑁 2018 = 635 323 – 149 637 = 485 686 lei
Procedurile analitice aplicate la etapa de planificare a auditului în cadrul “Gersol” S.R.L, ne
permit să constatăm următoarele concluzii:
Pozitiv se apreciază creşterea în dinamică a coeficientului lichidităţii curente cu 0,25 puncte
procentuale în perioada curentă faţă de cea precedentă, care depinde de viteza de rotaţie a
activelor curente. Se apreciază că valoarea minimă admisă în dependenţă de sectorul de activitate
poate varia între 1,0-2,5 puncte. La Gersol S.R.L acest indicator este mai mic decât valoarea 1,
ceea ce semnifică incapacitatea întreprinderii de a-şi achita obligaţiile curente pe măsură ce
acestea devin scadente, fiind consecinţa unui fond de rulment negativ. Observăm că nivelul
coeficientului lichidităţii absolute la finele perioadei precedente este de 0,087, deci
întreprinderea a fost capabilă să-şi achite numai 8,7% din datoriile pe termen scurt, acesta fiind
mult mai mic decât mărimea optimă de 20%. Pozitiv se apreciază majorarea în dinamică a
acestui coeficient pînă la 8,1%, ceea ce înseamnă creşterea capacităţii întreprinderii de a-şi achita
datoriile pe termen scurt din contul mijloacelor băneşti disponibile, fapt ce reprezintă un avantaj
pentru entitate în relaţiile cu băncile comerciale şi creditorii.
Coeficientul de autonomie măsoară independenţa financiară a entităţii, respectiv arată cota
capitalului propriu în suma totală a surselor de finanţare sau ponderea patrimoniului format pe
seama surselor proprii în suma totală a activelor. Nivelul de siguranţă al entităţii
“Gersol”constituie 25,8% care este sub nivelul admis de 50% în anul 2018, prin urmare nu
putem constata autonomia financiară a entităţii.
Coeficientul de atragere a surselor împrumutate în anul 2018 constituie 0,74 p.p, care
depăşeşte limita normelor de la 0 pînă la 0,5. Reducerea acestuia în dinamică cu 0,24 p.p se
apreciază negativ. Durata de rotaţie a creanţelor curente depinde de numărul de rotaţii a
creanţelor şi în anul 2018 a constituit aproximativ 58 zile, care a crescut faţă de anul 2017 cu
aproximativ 35 zile, situaţie apreciată negativ deoarece aceasta înseamnă că creanţele de la
clienţi sunt încasate într-o perioadă de timp mai mare cu 35 zile faţă de anul precedent.
Rentabilitatea capitalului propriu a crescut în dinamică cu 0,086 puncte procentuale, ceea ce
relevă despre maximizarea contribuţiei acţionarilor la finanţarea afacerii, fapt apreciat pozitiv.
Nivelul rentabilităţii comerciale în anul 2017 a constituit 5,5% iar în 2018 a alcătuit 3,66%,
situaţie apreciată negativ deoarece la fiecare leu din vânzări „Gersol” S.R.L a obţinut cu 1,84 p.p
mai puţin profit brut în 2018 decât în anul precedent. Nivelul rentabilităţii capitalului angajat
creşte faţă de anul precedent, ceea ce reflectă majorarea capacităţii întreprinderii de a utiliza
capitalul propriu şi sursele atrase pe termen lung în vederea obţinerii profitului net în perioada de
gestiune curentă.
3. Proceduri de audit
În cadrul desfășurării misiunii de audit se vor efectua următoarele proceduri de audit:
1. Testarea controlului intern care constă în verificarea efectuării controlului intern la entitate,
care include:
- Existența Regulamentului intern cu privire la împuternicirile și responsabilitățile persoanelor ce
țin evidența numerarului în valută străină în cadrul entității;
- Efectuarea inventarierii a numerarului;
- Respectarea graficului de circulație a documentelor privind evidența mijloacelor bănești;
- Crearea condițiilor la entitate de asigurare a integrității numerarului, (cum ar fi setarea parolelor
de acces, instaurarea unei instalații video precum și un sistem de alarmă)
- Limitarea accesului persoanelor terțe în încăperile unde se păstrează numerarul.
2. Inspecția la entitatea constă în:
- Inspecția înregistrărilor include verificarea formulelor contabile din registrele contabile în ceea
ce privește intrărilor sau ieșirilor de numerar, verificarea corespunderii înregistrărilor în registrul
de casă cu documentele justificative.
- Inspecția documentelor constă în verificarea perfectării corecte a formularelor și documentelor,
examinarea de fond pentru descoperirea falsificărilor, verificarea formală ce permite
identificarea erorilor omise la contabilizarea operațiunilor. O atenție deosebită se atrage la
transferul de sume semnificative unor persoane terțe cu care clientul nu a avut anterior alte
operațiuni, examinarea deconturilor de avans, precum și decontările internaționale.
În cadrul procedurii date sunt examinate: registrul de casă, deconturile de avans, ordinile de
plată, extrasele bancare, jurnale-ordere la conturile respective, ordin de încasare,etc.
- Inspecția fizică a numerarului furnizează probe de audit relevante cu privire la existența lui, şi
anume stabilirea faptului dacă există numerar la entitate, iar în cadrul plenitudinii se verifică
dacă toate disponibilitățile de numerar sunt înregistrate în documente contabile.
3. Confirmarea externă reprezintă proba obținută de auditor drept răspuns direct primit de la
persoane terțe, în formă de hîrtie, sau electronic sau prin alt mijloc. Deci auditorul expediază o
scrisoare către persoana terță pentru a confirma afirmațiile asociate cu anumite solduri ale
conturilor sau cu anumite operațiuni privind tranzacțiile aferente numerarului. Ca persoane terțe
pot fi: banca pentru a confirma soldul contului bancar al clientului, sau alte tranzacții efectuate
prin intermediul acestuia, furnizorii pentru a confirma tranzacțiile de încasare a creanțelor sau
achitare a datoriilor sau alte operațiuni,etc.
4. Observarea constă în urmărirea unui proces efectuat de alte părți, spre exemplu observarea
procesului de efecuare a inspecției numerarului. Prin această procedură se poate de observant
modul în care această urmărire afectează desfășurarea procesului respectiv.
5. Recalcularea constă în verificarea corectitudinii matematice a înregistrărilor în ceea ce
privește intrările sau ieșirile de mijloace bănești. Recalcularea este efectuată pentru a verifica
dacă nu s-au comis erori sau fraude la întocmirea, înregistrarea documentelor. Ea poate fi
efectuată manual sau electronic.
6. Proceduri analitice reprezintă evaluări ale informațiilor financiare efectuate prin intermediul
unui studiu dintre datele financiare și nefinanciare. Aceste proceduri includ analiza fluctuațiilor
de numerar în baza diferitor indicatori și pe perioade diferite de timp, pentru a analiza
modificarea mijloacelor bănești atît în mărime absolută cît și în mărime relativă.
4. Planul misiunii de audit 01.01.2019-28.02.2019
Conţinutul lucrărilor de audit zile Executorul Documentele verificate
plan efectiv

1. Verificarea documentelor urmărește inspecția 15 17 Gori Viorica Ordine de plată


documentelor și înregistrărilor pentru a Ambrosi Artur decont de avans
registrul de casă
determina corectitudinea perfectării Cobzari Nicolae
jurnale-ordere
documentelor, înscrierii corecte a formulelor Lozovanu Veronica ordine de încasare
contabile și înregistrările din registrele extrase bancare

contabile.
2. Examinarea fizică a mijloacelor bănești 8 7 Ambrosi Artur Ordine de plată
disponibile urmărește efectuarea inventarierii Cobzari Nicolae decont de avans
registrul de casă
mijloacelor bănești și stabilirea existenței și
jurnale-ordere
plenitudinii acestora ordine de încasare
extrase bancare
facturile comerciale
3. Analiza dintre decontările cu clienții și 12 11 Vornicescu Ordine de plată
plățile/încasările cu aceștia urmărește obținerea Constanţa registrul de casă
jurnale-ordere
unor informații din exterior, și analiza ei cu
extrase bancare
documentele existente la entitate contracte încheiate cu clienții
facturi comerciale
4. Verificarea disponibilităților bănești în 9 7 Gori Viorica Ordine de plată
conturile bancare urmărește confirmarea Ursu Mariana Extrase bancare

disponibilităților mijloacelor bănești în


conturi de către bancă, precum și confirmarea
efectuării tranzacțiilor cu clienții
5. Examinarea documentelor ce confirmă 4 4 Bejenari Victoria Facturile comerciale (hoteluri)
legalitatea respectării ordinii eliberării Deconturi de avans
Extrase de cont bancar
numerarului personalului în vederea
Cecurile eliberate de staţiile de
recuperării sumelor suportate. alimentare cu combustibil
Bilete de călătorie
Deconturi de avans
6. Controlul corespunderii informaţiilor 11 13 Plămădeală Nicolae Note contabile explicative
IFRS
dezvăluite în notele explicative ale situaţiilor Ursachi Maria
SIC ,,Prezentarea situaţiilor
financiare cu normele cerute de standard financiare,
SNC „Prezentarea situaţiilor
urmărește corectitudiniea și plenitudinea
financiare”
expunerii informațiilor cu privire la mijloacele Raportul Financiar
bănești disponibile la entitate în situațiile
financiare,precum și prezentarea acestora
conform actelor normative în vigoare.
BIBLIOGRAFIE

 Legea contabilităţii nr.113 din 27 aprilie 2007// Monitorul Oficial al RM nr. 90-93 din 29
iunie 2007
 Codul Fiscal al RM nr. 1163 din 24 aprilie 1997, republicat în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova Ediţie Specială, 08 februarie 2007 (cu modificările ulterioare
 Codul Muncii al RM
 Regulamentul cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi
organizaţiilor din Republica Moldova aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii
Moldova nr. 836 din 24.06.2002
 Legea bugetului de stat pentru anul 2018 Nr. 289 din 15.12.2017

S-ar putea să vă placă și