Sunteți pe pagina 1din 10

UTILIZAREA SISTEMELOR MULTI-AGENT ÎNTR-O

INFRASTRUCTURĂ CLOUD PENTRU DEZVOLTAREA


SISTEMELOR DE GESTIONARE A ÎNVĂŢĂRII
Ovidiu BICA Eugenia TÎRZIU
ovi@ici.ro ginet@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti
Rezumat: În acest articol sunt prezentate conceptele utilizate în realizarea proiectului „Modelare perceptuală şi
mecanisme de generare a acţiunilor în dezvoltarea agenţilor autonomi” din cadrul programul Nucleu TEHSIN. Dintre
conceptele utilizate amintim: e-learning colaborativ, cel mai important instrument de e-learning al sistemului de
gestionare a învăţării (Learning Management System) – LMS, Sisteme Multi-Agent (SMA) şi cloud computing. Scopul
principal al acestei lucrări este de a exploata potenţialul Sistemelor Multi-Agent şi cloud computing pentru
îmbunătăţirea sistemului de e-learning. În cadrul lucrării, s-a propus o arhitectură de e-learning, care să combine
avantajele LMS, Sistemele Multi-Agent şi cloud computing.
Cuvinte cheie: e-learning, LMS, sisteme multi-agent, agenţi inteligenţi, cloud computing.
Abstract: In this article are presented the concepts used in the "Perceptual modeling and mechanisms for generating
actions in the development of autonomous agents" project from TEHSIN core program. Among the concepts used, we
mention: collaborative e-learning, the most important Learning Management System - LMS, Multi-Agent Systems and
cloud computing. The main purpose of this paper is to exploit the potential of Multi-Agent Systems and cloud
computing to improve the e-learning system. An e-learning architecture has been proposed to combine the advantages
of LMS, Multi-Agent Systems and cloud computing.
Keywords: e-learning, LMS, multi-agents system, intelligent agents, cloud computing.

1. Introducere
Agenţii sunt şi vor fi utilizaţi tot mai mult Învăţarea este o activitate foarte dinamică
într-o diversitate de aplicaţii, ce variază de la cu reguli ce au posibilităţi limitate, acest lucru
cele industriale, la cele virtuale, de la sisteme motivează apelarea la agenţi în mediul
de dimensiuni mici şi până la sisteme mari, educaţional.
deosebit de complexe. În toate aceste cazuri,
poate fi utilizat conceptul de agent şi metodele O sesiune de e-learning trebuie să fie cât
care derivă din acesta. Este remarcabil cât de mai interactivă, să implice emoţional cursanţii;
mare este varietatea de aplicaţii ce pot fi feedback-ul oferit trebuie să fie prompt şi la
caracterizate în termenii teoriei agenţilor şi obiect. Aceste cerinţe pot fi soluţionate de către
sistemelor multi-agent. un agent inteligent care să decidă ce
documentaţie trebuie căutată, cui şi când să
Una din modalităţile spectaculoase prin o trimită.
care agenţii inteligenţi se impun este aceea a
agenţilor Internet, agenţi ce oferă servicii Totuşi, informaţiile oferite tutorelui despre
inteligente de Internet. Un sistem de e- nivelulul de colaborare cu nivelul fiecărui
Learning trebuie să ofere informaţia cerută, cursant nu sunt de fiecare data cele scontate.
într-un timp rezonabil, greu de realizat uneori Mai mult, aceste sisteme se confruntă şi cu
prin metodele de căutare clasice. Aceste provocări legate de optimizarea gestionării
operaţii costisitoare ca timp, cum ar fi căutarea resurselor la scară largă, în funcţie de creşterea
unor informaţii referitoare la un anumit subiect, masivă a serviciilor
pot fi lăsate pe seama unor agenţi competenţi. Astfel, în această lucrare se propune o
Cercetările cu privire la rezolvarea arhitectură dezvoltată ca un sistem LMS bazat
problemelor utilizând agenţi inteligenţi au pe cloud, care integrează un sistem multi-agent
relevat existenţa problemelor complexe, cum ar SMA, ce permite colectarea, stocarea şi
fi: de decizie, de planificare, care nu pot fi gestionarea datelor şi informaţiilor despre
rezolvate de agenţii inteligenţi izolaţi. În activităţile cursanţilor.
concluzie, pentru rezolvarea unor astfel de Platforma permite urmărirea progresului
probleme s-a propus utilizarea sistemelor cursanţilor şi a nivelului lor de colaborare
multi-agent (SMA). pentru a oferi tutorilor informaţii legate de

Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 27 , nr. 4, 2017 http://www.rria.ici.ro 15


realizarea activităţilor întreprinse de cursanţi. 3. Sisteme multi-agent
Cu ajutorul acestor informaţii tutorii
promovează învăţarea colaborativă, motivează Paradigma sistemelor multi-agent este
cursanţii să folosească instrumentele de lucru bazată pe comportarea socială inteligentă, care
colaborative şi să evite astfel izolarea lor. se realizează prin interacţiuni între membrii
inteligenţi ai societăţii, aceştia fiind numiţi
2. Agenţi inteligenţi, noţiuni, agenţi cognitivi. Agenţii inteligenţi
concepte interacţionează pentru a realiza scopuri sociale
care depăşesc cu mult posibilităţile de care
Russel şi Norvig [6] au definit agentul dispune un singur agent inteligent.
inteligent ca "o entitate care poate percepe Interacţiunile care au loc între agenţi sunt
caracteristicile mediului înconjurător prin posibile datorită comunicării între ei.
intermediul senzorilor şi care acţionează asupra
mediului prin intermediul efectorilor". În cadrul oricărui SMA, comunicarea este
cea care joacă un rol esenţial. Schimbul de
mesaje pe care îl fac agenţii este realizat în
conformitate cu protocoale prestabilite.
Protocoalele de comunicare între agenţii
inteligenţi sunt complicate, incluzând atât
operaţii de nivel elementar, cât şi de nivel înalt.
Trimiterea de mesaje, primirea sau
confirmarea mesajelor sunt operaţii elementare.
Figura 1. Interacţiunea dintre un agent În schimb, operaţiile de nivel înalt includ
şi mediu acţiuni de tipul influenţare, convingere,
Definiţia este orientată spre mediu aşa cum detectarea relaţiilor inter-agent.
se observă şi în Figura 1. Agentul percepe Prin intermediul protocoalelor sofisticate
mediul prin intermediul senzorilor şi încearcă de comunicare între agenţii inteligenţi, diferiţi
să-l influenţeze prin intermediul efectorilor. agenţi heterogeni (reprezentând surse diferite
Această definiţie permite un set larg de agenţi de cunoaştere) interacţionează cu scopul
deoarece mediul, senzorii şi efectorii nu sunt rezolvării unor probleme complexe care
clar definiţi. De exemplu, efectorii pot fi atât necesită experienţa lor combinată.
braţul unui robot într-un mediu fizic, cât şi o
facilitate pentru execuţia unei comenzi software. Funcţionarea SMA se bazează pe o
infrastructură, care asigură regulile care trebuie
Această generalitate este şi dezavantajul respectate şi urmate de către agenţi, pentru a
acestei definiţii; dacă se consideră într-un sens comunica între ei şi pentru a se înţelege
mai general, mediul, senzorii şi efectorii, atunci reciproc. Infrastructura SMA, într-o formă
putem privi orice program ca fiind un agent. generală se poate reprezenta astfel (Figura 2.):
Din perspectiva lui Patty Maes [4,5]:
"Agenţii inteligenţi sunt sisteme
computaţionale care populează un anumit
mediu dinamic complex, percep şi acţionează
în mod autonom în acest mediu astfel încât
sunt capabili să realizeze scopurile sau
sarcinile pentru care au fost proiectaţi."
Astfel, pe lângă aspectul comportamental
al unui agent inteligent, în definiţia dată de Figura 2. Infrastructura SMA
Maes apare şi o proprietate a acestora,
autonomia. Se introduce şi conceptul de Agenţi adaptivi multipli - Sistem
proactivitate (realizarea unui set de sarcini şi adaptiv de e-Learning
scopuri). Astfel, putem considera această
definiţie ca fiind orientată pe independenţa Termenul de e-learning a fost utilizat pe
agenţilor. scară largă în educaţie de la mijlocul anilor

16 http://www.rria.ici.ro Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 27, nr. 4, 2017


1990. Deşi nu există un consens cu privire la costuri mai reduse, este mult mai
definirea noţiunii de e-learning, în general, este confortabil ca metodă de instruire, în
considerată ca fiind "utilizarea tehnologiei de condiţiile actuale de piaţă, unde
telecomunicaţii pentru furnizarea de informaţii mobilitatea forţei de muncă este
legate de educaţie şi formare profesională". foarte mare;
În comparaţie cu învăţarea tradiţională, • un astfel de sistem de învăţare la
e-Learning are aceiaşi actori şi aceleaşi distanţă poate sprijini efortul
constrângeri, dar importanţa şi efectele acesteia autorităţilor de reconversie
asupra eficienţei procesului de învăţare sunt profesională cu costuri minime;
diferite. Principalii actori în cazul predării
tradiţionale, dar şi la predarea de tip e-learning • instruirea on-line, pe cale electronică,
sunt profesorul, conţinutul şi cursantul. are avantajul actualizarii informaţiilor
Principalele constrângeri ale predării de curs, fără costuri de tipărire, ca în
tradiţionale sunt legate de loc şi timp. Aceste cazul manualelor clasice;
constrângeri sunt tratate în e-Learning prin • programele de instruire ajută angajaţii
trecerea peste limitele de timp şi spaţiu pentru să beneficieze de cunoştinţe actualizate,
stabilirea unui mediu de învăţare convenabil, care îmbunătăţesc productivitatea
astfel încât cursanţii folosesc un mediu de organizaţiei şi gradul de
învăţare bazat pe web, pentru a dobândi competitivitate;
cunoştinţe în orice moment şi în orice loc.
• statisticile oferite de sistem permit
E-learning se poate adresa unui număr managementului evaluarea programe-
maxim de participanţi, cu o diversitate maximă lor de instruire a angajaţilor, precum şi
de stiluri de învăţare, preferinţe şi necesităţi. nivelul de instruire a acestora.
E-Learning are o serie de avantaje cum ar fi
reducerea costurilor totale şi a timpului; dovada Termenul adaptiv este definit ca o
de completare şi certificare, care este esenţială capacitate de schimbare atunci când este
pentru iniţiativele de formare profesională şi necesar, cu scopul de a face faţă diverselor
posibilitatea de furnizare consistentă de conţinut situaţii. Din moment ce mediul este foarte
într-o prezentare interactivă. Astfel de medii complex şi fiecare individ are caracteristici
e-Learning, care îndeplinesc cerinţe în care care îl fac unic, fiind din punct de vedere fizic
cursanţii au un rol central în procesul de şi mental diferiţi ca indivizi sau cursanţi, atunci
învăţare, devin tot mai populare. conceptul de adaptare necesar trebuie să fie
mai puţin complex, iar mediile de lucru
Beneficii ale sistemului de mai flexibile [7].
învăţământ la distanţă e-learning Sistemele adaptive de e-learning sunt
bazate pe mediul de predare web, care are grijă
Implementând un sistem de e-learning: de cerinţele unui individ. Agenţii joacă un rol
esenţial în aceste sisteme, făcându-le mai
• organizaţiile pot economisi bani,
dinamice, flexibile, centrate pe cursant şi
evitând cheltuieli de deplasare/
robuste în medii dinamice sau imprevizibile.
transport/ cazare, reducând timpul în
care angajatul este plecat de la birou, Sistemul efectiv se măsoară prin algoritmul
reducând costurile legate de instruire de selecţie a materialelor de învăţare în funcţie
prin cursuri clasice; de cerinţele cursantului. Acest lucru conduce la
dezvoltarea sistemului de e-Learning de
• materialele de curs sunt disponibile adaptare, pentru oferirea materialelor de
"oricand, oriunde" şi pot fi accesate învăţare, luând în considerare cerinţele şi
după disponibilitatea cursantului. Ele capacitatea de înţelegere a cursantului.
pot fi livrate de câte ori este necesar,
reducând timpul reorganizării acestora; Pentru proiectarea cât mai eficientă a
sistemului de e-Learning trebuie să se ţină cont
• conţinutul cursurilor poate fi tradus în de următoarele îndrumări:
mai multe limbi şi accesat de o
audienţă internaţională; • captarea atenţiei cursanţilor (recepţie);
• e-learning-ul, pe langă faptul că are

Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 27 , nr. 4, 2017 http://www.rria.ici.ro 17


• informarea cursantului asupra obiecti- ajustarea conţinutului şi a metodelor de
velor (speranţă); interacţiune a utilizatorilor cu diferite interese,
• stimularea rechemării priorităţii de cunoştinţe iniţiale, şi aptitudini. Atunci când se
învăţare (de recuperare); confruntă cu sarcina de a defini modelul
utilizatorului, dezvoltatorii de platforme de
• prezentarea stimulentelor de învăţare e-Learning se bazează pe teorii de psihologie şi
(percepţia selectivă); pedagogie educaţionale. Patru dintre abordările
• asigurarea ghidurilor de învăţare principale de adaptare a e-learning sunt macro-
(codare semantică); adaptivitatea, interacţiunea microadaptivă,
• obţinerea performanţei adecvate interacţiunea aptitudine-tratament şi abordările
(răspuns); constructive-colaborative. În timp ce primele
trei sunt limitate la procesul de conţinut şi de
• oferirea unui feedback (consolidare);
învăţare în sine, cea din urmă integrează
• evaluarea performanţei cursanţilor paradigme noi în ceea ce priveşte adaptarea.
(recuperare);
În abordarea macro-adaptivită de
• îmbunătăţirea de memorare şi de e-learning, selectarea alternativelor de instruire
transfer (generalizare). se bazează pe obiectivele de învăţare ale
În continuare, se prezintă o descriere a utilizatorului, abilităţile şi realizările din
arhitecturii generale a sistemului şi rolul structura curriculară. Deşi este un model
diferiţilor agenţi din sistem. adaptiv, este limitat la un număr mic de
particularităţi pe care un utilizator le-ar putea
4. Sistemul Multiagent Adaptiv expune, particularităţile fiind prestabilite [3].
de e-Learning Arhitectura generală a unui astfel de sistem
este prezentată în Figura 3.
Predarea adaptivă (ALL) este considerată o
alternativă la abordarea tradiţională "o măsură
potrivită la tot" şi încurajează dezvoltarea unei
predări bazate pe un proces dinamic de
învăţare. Predarea adaptivă este caracterizată
prin diversitate, deoarece conţinutul necesar
predării pentru unii utilizatori ar putea să nu fie
adecvat şi interactiv pentru ceilalţi, în multe
situaţii utilizatorii învăţă prin intermediul
sistemelor de îndrumare bazate pe web, unde
profesorii de la clasele tradiţionale acţionează
ca un mentor în cazul în care cererea de Figura 3. Arhitectura generală a
asistenţă este necesară [2]. Multisistemului e-Learning de Agent Adaptiv
Există o mare varietate de Sisteme Acest tip de sisteme sunt de instruire
Educaţionale Adaptive şi Inteligente bazate pe adaptivă şi aplică tehnici de inteligenţă
Web. "Regulile" folosite pentru a descrie artificială (IA). Scopul acestui sistem este de a
crearea unor astfel de sisteme nu sunt încă pe oferi în mod automat şi cu un cost eficient
deplin standardizate, criteriile care trebuiesc beneficii de instruire unu-la-unu [8].
utilizate şi seturile efective de reguli
pedagogice (de exemplu, parametrii de Sistemul utilizează un set de agenţi
adaptare) sunt încă slab menţionate (Brown, interactivi care poate personaliza instruirea
ş.a., 2005). Au fost create multe sisteme bazată pe cunoştinţele anterioare ale
experimentale, educaţionale şi adaptive - individului, precum şi nevoile lor cognitive şi
fiecare dintre ele cu propriile lor specificaţii. de învăţare. Agenţii e-learning monitorizează şi
Cu toate acestea, nu s-a făcut nici un efort îmbunătăţesc mediul de învăţare şi colaborările
combinat care să sintetizeze paradigmele bazate pe cunoştinţele anterioare ale cursanţilor,
comune de design ale acestor sisteme. caracteristicile sociale şi stilul de învăţare.

Scopul sistemelor de e-learning adaptive Principalele componente ale sistemului


este de a creşte performanţa cursantului prin sunt:

18 http://www.rria.ici.ro Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 27, nr. 4, 2017


Baza de cunoştinţe. În orice mediu de înregistrează acţiunile cursanţilor şi ale profe-
învăţare cunoştinţele joacă un rol important. sorului din sistem şi acţionează în mod
Această cunoaştere este în continuare împărţită inteligent pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor.
în trei sub-module: Acestea sunt descrise în secţiunea următoare.
Subiectul bazei de cunoştinţe. Această Avantajele sistemelor adaptive de
componentă păstrează cunoştinţele despre e-learning sunt:
domeniul predării. Păstrează toate cunoştinţele • eficiente ca şi cost: e-learning este mai
declarative, sub formă de fişiere text, audio rentabil decât învăţarea tradiţională,
şi video. deoarece nu se pierd timp şi bani
Baza de cunoştinţe a cursantului. Predarea necesari transportului. Din moment ce
adaptivă este individualizată. Ţinta nu este un învăţarea poate fi realizată în orice
grup, este mai degrabă un individ. Sistemul locaţie geografică şi nu există cheltuieli
menţine baza de cunoştinţe a cursantului, care de călătorie, acest tip de învăţare este
este una dinamică. Sistemul monitorizează mult mai puţin costisitoare decât a face
comportamentul cursantului şi stochează învăţarea într-o instituţie tradiţional;
modelul mental al cursantului, lucru care ajută • flexibile: flexibilitatea este un beneficiu
la identificarea cauzelor legate de performanţa major al e-learning-ului. E-learning este
cursantului. În cazul în care performanţa nu avantajos pentru că poate fi făcut oriunde
este satisfăcătoare, atunci sistemul construieşte şi oricând. Educaţia este disponibilă când
un concept referitor la structura lipsă şi şi acolo unde este nevoie de ea. E-
acţionează în consecinţă. learning poate fi făcut la birou, acasă, pe
Curriculum-ul şi instrucţiunile bazei de drum, 24 de ore pe zi, şapte zile pe
cunoştinţe. Curriculum-ul este o componentă săptămână. Cursanţii preferă e-learning
esenţială a sistemului de învăţare-predare. pentru că adoptă diferite tipuri de stiluri
Succesiunea de subiecte, adică ceea ce şi cum de învăţare. Ei au avantajul de a învăţa în
sunt întrebări importante legate de conţinutul ritmul lor propriu. Elevii pot învăţa, de
domeniului. Cunoştinţele despre curriculum şi asemenea, printr-o varietate de activităţi,
instrucţiuni antrenează selecţia de conţinut spre care se aplică la mai multe stiluri de
cel care învaţă. învăţare. Cursanţii îşi pot potrivi orele de
învăţare în programul lor ocupat. În
Modulul tutorelui. Acest modul are un set cazul în care deţin un loc de muncă, ei
de reguli de adaptare şi instruire. Modulul pot participa la orele de e-learning direct
interacţionează cu baza de cunoştinţe a de la birou. Cursantul poate să înveţe şi
sistemului şi prin interfeţele uşor de utilizat pe timpul nopţii, este disponibilă şi
efectuează predarea individualizată. Acest această opţiune;
modul este responsabil pentru proiectarea
corectă a cursului de lucru corespunzător • învăţarea personalizată: e-learning îi
individului, comportament în conformitate cu încurajează pe cursanţi să urmărească
performanţa unui individ. informaţii prin accesarea de hyperlink-
uri şi site-uri web din întreaga lume.
Utilizatorii sistemelor se clasifică în două Cursanţii sunt capabili să găsească
grupe: Profesorul şi Cursantul. informaţii relevante pentru situaţiile care
• Profesorul, subiectul expert care face îi interesează. E-learning permite
schimbări în conţinutul de predare, selectarea materialelor de învăţare care
structura capitolelor, exerciţii şi cursuri îndeplinesc nivelul de cunoştinţe, interes
de remediere; şi ceea ce au nevoie să ştie pentru a
realiza mai eficient o activitate. E-
• Cursantul, cel care învaţă din sistem.
learning se concentrează mai mult pe
Comportamentul cursanţilor este
cursant şi este mult mai interesant pentru
înregistrat de sistem. Activitatea de
cursant, deoarece îi furnizează
predare completă este centrată pe
informaţiile pe care doreşte să le înveţe.
cursant şi este în conformitate cu
E-learning este flexibil şi poate fi
necesităţile cursantului.
personalizat pentru a satisface nevoile
Agenţi. Modulele algoritmice sunt agenţii, individuale ale cursanţilor;
care sunt părţi autonome ale sistemului. Ei
Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 27 , nr. 4, 2017 http://www.rria.ici.ro 19
• dezvoltarea cunoştinţelor: e-learning agent. Agentul comunică cu modulul interfeţei
ajută la dezvoltarea cunoştinţelor de pe şi decide când şi ce să înveţe cursantul.
Internet. E-learning îi încurajează pe În Figura 5 este prezentat rolul agentului
cursanţi să-şi asume responsabilitatea de tip Cursant.
personală pentru propria lor învăţare.
Atunci când cursanţii reuşesc, îşi
îmbunătăţesc şi auto-cunoaşterea şi
încrederea în sine.

5. Agenţii în Sistemele Adaptive


de e-learning
Agenţii sunt componente importante ale
sistemului descris. Eficienţa agenţilor constă în
mobilitatea algoritmilor, care lucrează cu
volume mari de date într-un mediu distribuit.
Sistemul Multi-Agent captează acţiunile
utilizatorului (profesor / cursant) şi apoi decide
măsurile adecvate, care trebuie luate.
Abordările bazate pe agenţi oferă mai Figura 5. Rolul Agentului de tip Cursant
multe avantaje faţă de metodele alternative. Caracteristicile principale ale acestor
Agenții sunt extrem de flexibili şi robuști într- agenţi sunt:
un mediu dinamic sau imprevizibil datorită • învăţarea şi îmbunătăţirea prin
proprietăţilor lor autonome. interacţiunea cu mediul;
Agenţii facilitează schimbul de cunoştinţe, • adaptarea on-line şi în timp real;
capacitatea de învăţare, de schimbare a
comportamentului agentului pe baza • învăţarea rapidă a unui volum mare
experienţei dobândite. Agenţii pot fi de date;
consideraţi ca asistenţi personali, care menţin • adaptarea incrementală la noilor reguli
profilul şi preferinţele utilizatorului. În sistem de rezolvare a problemelor;
există doi agenţi principali.
• capabilitatea de autoanaliză în ceea
Agentul de tip Profesor este responsabil cu ce priveşte comportamentul, erorile
menţinerea comportamentului de profesor şi şi succesul.
actualizarea în mod corespunzător a bazei de
cunoştinţe. Acest lucru este prezentat în figura Sistemul se bazează pe o arhitectură
de mai jos (Figura 4): distribuită. Interoperabilitatea, schimbul de
informaţii, scalabilitatea şi integrarea dinamică
de domenii eterogene de specialitate sunt con-
siderate ca fiind cele mai importante avantaje.
Performanţa acestui sistem depinde de
modul de funcţionare a agenţilor concepuţi
pentru a crea baza de cunoştinţe plecând de la
acţiunile profesorului şi agenţilor capabili să
susţină cursanţii în organizarea şi efectuarea cu
succes a propriilor lor studii.
Fiecare agent dispune de date private, care
trebuie să fie protejate împotriva accesului
neautorizat.

Figura 4. Rolul Agentului de tip Profesor 6. Sistem de gestionare a învăţării


Agentul de tip Cursant pentru sistemul
adaptiv individual – comportamentul / acţiunile Cel mai important instrument de e-learning
cursantului sunt înregistrate de către acest este sistemul de gestionare a învăţării
20 http://www.rria.ici.ro Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 27, nr. 4, 2017
(Learning Management System) – LMS. Deşi lipsurilor existente, urmărirea planurilor de
este implementat în multe instituţii de succesiune etc.
învăţământ, acest sistem nu îndeplineşte toate
Practic, administratorul poate stabili şi
cerinţele de interacţiune şi colaborare a
comunica în timp real care sunt cursurile care
actorilor implicaţi, informaţiile oferite tutorelui
trebuie parcurse, standardele de învăţare,
despre nivelulul de colaborare cu nivelul
măsura în care acestea au fost parcurse şi
fiecărui cursant nu sunt cele scontate. Mai mult
aspectele critice la care au apărut probleme de
de atât, aceste sisteme se confruntă şi cu
înţelegere (tipuri de răspunsuri greşite,
provocări legate de optimizarea gestionării
informaţii cu răspunsuri greşite). Mai mult
resurselor la scară largă, în funcţie de creşterea
decât atât, pentru o companie cu mai multe
masivă a serviciilor.
locaţii, atunci când organizarea unor programe
Sistemele de gestionare a învăţării, de curs în clasă este dificilă şi necesită o
denumite pe scurt LMS-uri, sunt programe de investiţie semnificativă, un LMS şi o strategie
software care permit unei organizaţii să de e-learning coerentă pot asigura un proces
monitorizeze în timp real procesul de învăţare. de instruire consistent şi echitabil pentru
Construite pe diferite tipuri de platforme (Java, toţi cursanţii.
Microsoft, PHP), ele au încorporată o bază de
LMS-urile şi cursurile pe care le
date pentru stocarea unei mari varietăţi de
gestionează acesta pot facilita introducerea de
informaţii: de la utilizatori, la programe de
produse şi servicii noi (prin familiarizarea
training, testări, rezultate, rapoarte etc.
rapidă a angajaţilor cu acestea), pot reduce în
Argumentele pentru utilizarea unui LMS mod semnificativ bugetele de training, oferind
sunt multiple. Dezvoltat in-house (deşi sunt mai multă instruire unui număr mai mare de
puţine companii care îşi pot permite acest angajaţi şi pot diminua perioadele de timp
lucru), fie că este achiziţionat, utilitatea sa petrecute cu activităţi care nu aduc un câştig
imediată va fi vizibilă în uşurinţa cu care direct în procesul de învăţare: de la pregătirea
automatizează toate informaţiile legate de materialelor, la timpul petrecut pe drum, etc.
procesele de training: de la tipul programului,
De la prezentarea produselor şi serviciilor,
la participanţi, termene de livrare, termene de
la dezvoltarea unor abilităţi specifice (project
testare etc. Investiţia va fi însă cu atât mai
management, planificare strategică etc.), un
repede amortizată cu cât se va avea în vedere
LMS de calitate şi programe e-learning
un plan de învăţare care să includă programe
interactive vor putea oferi o consistenţă
e-learning (cursuri livrate online, cu opţiuni de
crescută a procesului de instruire, consolidând
interactivitate şi teste care monitorizează
şi în anumite situaţii înlocuind cu succes
parcurgerea programului şi identificarea
training-ul în clasă.
aspectelor critice care trebuie în continuare
aprofundate, fie în clasă, fie prin alte
cursuri online). 7. E-learning colaborativ
Asemănător ca interfaţă cu o bază de date, E-learning-ul colaborativ este o strategie
LMS-ul este mult mai mult decât atât. Cu de învăţare care întruchipează aplicarea noilor
ajutorul lui, se pot crea grupuri de cursanţi, tehnologii şi în care mai mulţi cursanţi
programe de instruire (cu alocarea de cursuri interacţionează între ei pentru a-şi atinge
specifice), elabora testări (fie pe baza obiectivele comune.
cursurilor incluse în programa de training, fie
individuale), comunica cu cursanţii (aceştia Sistemul permite organizarea şi gestionarea
primesc de la administrator informaţii prin mail cursurilor la distanţă, într-un mod eficient şi cu
privind cursurile care le sunt alocate şi costuri reduse.
intervalele de timp în care trebuie parcursă Cursantii au acces on-line şi personalizat la
informaţia), elabora statistici referitoare la informaţiile relevante despre posibilităţi de
gradul de promovabilitate. înscriere, programă cursuri, conţinut, status
Variantele mai complexe ale LMS-urilor derulare curs, teste preliminare. De asemenea,
includ şi funcţionalităţi specifice pentru aceştia au acces la instrumente performante
managementul performanţei, de la evaluarea ca precum: forumuri de discuţii, documente la
atare, managementul competenţelor, analiza care se lucrează colaborativ, conferinţe web,
camere de discuţii în timp real.
Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 27 , nr. 4, 2017 http://www.rria.ici.ro 21
Sistemul de învăţământ la distanţă permite traficul de conexiuni la uneltele
obţinerea diverselor tipuri de raportări folosite, ...).
referitoare la activităţile de instruire, foarte
utile pentru instructori, reprezentând şi o Profesorul asigură proiectarea şi generarea
componentă importantă în programele de de conţinuturi, resurse şi scenarii de învăţare.
certificare a cursanţilor, în corespondenţa Acesta ajută şi sprijină cursanţii, iar apoi
directă cu nivelul profesional impus atât de adaptează scenariul de învăţare la nevoile lor.
companii, cât şi de reglementările Profesorul poate, de asemenea, să încurajeze
guvernamentale specifice domeniilor de munca colaborativă şi să motiveze cursanţii.
activitate în care activează. Pentru asigurarea sarcinilor profesorilor,
platforma trebuie să integreze trei
Modelarea agenţilor agenţi artificiali:
Pentru implementarea unei platforme de • Agent de tip profesor: propune
învăţare colaborativă se foloseşte inteligenţa profesorului o interfaţă pentru a-l
artificială bazată pe Sisteme multi-agent asista în crearea conceptelor de
(MAS) [1], în care fiecare actor poate colabora învăţare şi a conceptelor de evaluare;
şi lucra într-un grup pentru a-şi atinge
obiectivele. Un grup este format din profesori, • Agent pedagogic: prezintă cursanţilor
cursanţi şi agenţi inteligenţi. Fiecare actor conţinuturile pedagogice adaptate
joacă unul sau mai multe roluri. profilurilor lor;
Cursantul are două statusuri. El poate fi un
• Agent de evaluare: permite evaluarea
"cursant": cursantul este implicat activ în
procesul de învăţare. Cursantul poate fi, de nivelului de cunoştinţe ale cursanţilor
asemenea, un "cursant colaborativ": cursantul utilizând un set de instrumente de
este cel care colaborează. Pentru a asigura testare şi exerciţii.
sarcinile cursanţilor şi pentru a permite
colectarea de urme despre realizarea Platforma trebuie să fie capabilă să
activităţilor cursanţilor, platforma trebuie să gestioneze baza de date bazată pe cloud care
poată monitoriza activităţile de învăţare stochează toate informaţiile colectate. De
efectuate, precum şi instrumentele de asemenea, trebuie să poată gestiona şi
colaborare utilizate. Fiecare dintre aceste roluri coordona interacţiunile dintre agenţi. Fiecare
va fi jucat de un alt agent: dintre aceste roluri va fi jucat de un agent:
• Agent Asistent de Învăţare: propune • Agent bază de date: gestionează
cursantului o interfaţă care face ca datele stocate în baza de date bazată
sarcina de învăţare să fie mai uşoară pe cloud;
pentru el. Conţine profilul unui cursant; • Agent de coordonare: gestionează şi
• Agent de activităţi: asigură urmărirea coordonează interacţiunile dintre
tuturor activităţilor cursanţilor (toate diferiţii agenţi implementaţi şi baza
acţiunile realizate de cursant) în timpul de date bazată pe cloud. Toţi agenţii
unei sesiuni de învăţare. Colectează trebuie să treacă prin agentul de
urmele fiecărui cursant şi îl stochează coordonare pentru a accesa baza de
în baza de date din cloud; date a platformei.

• Agent de instrumente: colectează urme Arhitectura propusă va integra opt agenţi


(Figura 6.). Ciclul de viaţă al funcţionării
despre instrumentele de colaborare
acestor agenţi începe atunci când un utilizator
consultate de cursant (chat, forum, se conectează la platforma colaborativă
wiki, ...) şi salvează datele colectate în de e-learning.
baza de date bazată pe cloud. De
asemenea, oferă statistici privind
utilizarea acestor instrumente (durata
de utilizare pentru fiecare instrument,

22 http://www.rria.ici.ro Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 27, nr. 4, 2017


Figura 6. Arhitectura platformei
Arhitectura propusă de e-learning bazat pe
SMA este structurată pe trei nivele, după cum
se poate observa în Figura 7:

1. Nivel Hardware – nivel fizic dinamic


şi scalabil;
2. Nivel virtual cloud – nivel ce conţine
cele 3 tipuri de servicii cloud (Iaas, SaaS şi
PaaS) şi pune la dispoziţie o interfaţă prin care Figura 7. Arhitectura SMA de e-learning
să fie accesată aplicaţia; bazat pe cloud
3. Nivel Aplicaţie – ce este responsabil de Nivel Aplicaţie
generarea, gestionarea şi livrarea de conţinut
Acest nivel va conţine sistemul de
e-Leaning.
management al învăţării bazat pe cloud. Acest
nivel integrează practicile de e-learning în
Nivel Hardware
modelul de calcul cloud. El include trei medii
Acest nivel conţine sistemul de principale:
management al informaţiilor, software-ul
1. mediul de învăţare colaborativ
sistemului de operare, precum şi unele
responsabil cu furnizarea de cursuri constă în
software-uri şi resurse hardware obişnuite.
partajarea resurselor, generarea şi livrarea de
Resursele de învăţare şi datele colectate (de
conţinut, evaluare şi management de
către agenţi) despre activităţile cursanţilor sunt
componente;
stocate în acest nivel. Acest nivel conţine
memoria fizică, procesorul, hard disk-ul şi 2. instrumentele colaborative de învăţare
restul de complonente fizice. Host-ul fizic este (chat, forumuri, Wiki, blog) ce promovează
dinamic şi scalabil. învăţarea colaborativă ;
Nivel virtual cloud 3. sistemul multi-agent include agenţii
responsabili cu actul pedagogic, urmărirea
În cadrul acestui nivel se află maşinile
activităţilor cursanţilor, stocarea datelor
virtuale şi serviciile implementate în cadrul
colectate.
platformei.

Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 27 , nr. 4, 2017 http://www.rria.ici.ro 23


Platforma propusă se bazează pe învăţarea BIBLIOGRAFIE
colaborativă concepută ca un sistem de
gestionare a învăţării ce foloseşte sisteme 1. ABDERRAHIM EL MHOUTI,
multi-agent. Platforma este un sistem inteligent AZEDDINE NASSEH, MOHAMED
ce utilizează servicii cloud şi sisteme multi- ERRADI, JOSE MARFA VASQUÈZ:
agent pentru îmbunătăţirea învăţării colabo- Using Cloud Computing and a Multi-
rative. Scopul este de a integra inteligenţa agents System to Improve Collaborative
sistemelor multi-agent într-o manieră care să e-learning in LMS. IEEE 11th
permită susţinerea în mod activ a procesului de International Conference, 2016.
învăţare colaborativă, în care agenţii inteligenţi
pot interacţiona pentru colectare şi schimbul de 2. BOTSIOS, S.; GEORGIOU, D.;
informaţii astfel încât cursanţii să dobândească CONTRI, S. N.: Learning Style
cele mai bune cunoştinţe. Estimation. Educational Technology &
Society, 11 (2), Adaptive Educational
Pe de altă parte, platforma se bazează pe o Hypermedia Systems via on-line,
arhitectură cloud, care permite ca serviciile pp. 322-339.
cloud să fie disponibile pentru sprijinirea
învăţării colaborative. Serviciile cloud permit 3. FITRE, A.; BRATU, C. V.; CĂLIN, C.:
stocarea şi gestionarea datelor colectate de Researching the Psychology of Cognitive
sistemele multi-agent pentru furnizarea unei Style and Learning Style: Is There Really
baze de date cu activităţile cursanţilor. Cu A Future. Intelligent Computer
ajutorul acestor servicii resursele de învăţare Communication and Processing, IEEE 5th
sunt mai complexe şi pot fi reperate mai rapid International Conference, 2009, 27-29,
şi mai simplu de către cursanţi şi profesori. pp. 35-38.
4. MAES, P.: Intelligent Software, Scientific
8. Concluzii American 273 (3), (1995a), September.
5. MAES, P.: Artificial Intelligence Meets
Sistemele de e-learning se confruntă cu
Entertainment: Life Like Autonomous
provocări legate de optimizarea la scară mare a
Agents. Communications of the ACM 38
gestionării resurselor, în funcţie de creşterea
(11), November, (1995b), pp. 108-114.
imensă a utilizatorilor, serviciilor şi
conţinutului educaţional. 6. RUSSELL, S.; NORVIG, P.: Artificial
Intelligence: A Modern Approach.
Arhitectura platformei colaborative de e-
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1995.
learning combină avantajele LMS, sistemelor
multi-agent şi cloud computing. Sistemul 7. SHUTE, V.; TOWLE, B.: Adaptive
multi-agent este cuplat cu componentele unui E-Learning, Educational Psychologist,
LMS dezvoltat într-o infrastructură cloud. 38(2), 2003, Lawrence Erlbaum Associates,
Inc., pp. 105–114.
Platforma oferă noi caracteristici pentru
stimularea învăţării colaborative. Agenţii 8. SURJONO, H.: The Development of an
inteligenţi comunică şi interacţionează pentru a Adaptive E-Learning System Based on the
susţine diverse activităţi ale cursanţilor şi E-Learning Style Diversity of Visual-
tutorilor. Agenţii folosesc serviciile cloud Auditory- Kinesthetic. The International
pentru a oferi tutorilor şi cursanţilor Seminar on ICT for Education, Yogyakarta
posibilitatea de a colecta, stoca, gestiona şi State University, Indonesia, 2009, 13 – 14
obţine informaţii despre progresul şi nivelul de February.
colaborare al fiecărui actor din grup.

24 http://www.rria.ici.ro Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 27, nr. 4, 2017