Sunteți pe pagina 1din 4

CAIET DE SARCINI

Condiții tehnice privind execuția lucrărilor de consolidare a pereților din zidărie de cărămidă, cu
plasă din fibre de sticlă cu ochiuri SikaWrap-350G Grid, înglobată în mortar Sika MonoTop-722 Mur

Art. 1 - Prezentul Caiet de Sarcini se referă la execuția cămășuielii pereților din zidărie de cărămidă prin
metode moderne, bazate pe utilizarea materialelor compozite - fibră de sticlă sub formă de plasă cu
ochiuri, pozată într-o matrice cimentoasă subțire (cca. 1 - 1,5 cm), având din punct de vedere structural o
eficiență superioară față de consolidările clasice care constau din plase metalice sudate înglobate în beton.

Art. 2 - Componența sistemului de consolidare


A. Plasă din fibre de sticlă cu ochiuri, rezistentă la alcali, prefabricată sub formă de rețea
bidirecțională, SikaWrap-350G Grid, cu următoarele caracteristici:
- orientarea fibrelor: 0°/90° (bi-direcțional);
- lățimea fâșiei: 1,00 m;
- greutatea netă a fibrelor de sticlă: 280 g/m2, din care 145 g/m2 ± 5% fibrele longitudinale și
135 g/m2 ± 5% fibrele transversale;
- greutatea brută (fibre + pelicula alcali-rezistentă): 360 g/m2 ± 5%;
- densitatea fibrelor: 2,60 g/cm3;
- pelicula exterioară de protecție: SBR, rezistent la alcali;
- dimensiunile ochiului între axele filamentelor: 18,10 x 14,20 mm;
- dimensiunile ochiului pe conturul interior al filamentelor: 15,70 x 10,10 mm;
- modulul de elasticitate al fibrelor: min. 73000 N/mm2;
- rezistența la întindere a unei singure fibre: min. 3400 N/mm2;
- rezistența la întindere a fasciculului de fibre: min. 2300 N/mm2;
- elongația la rupere a fasciculului de fibre: 3,5%;
- rezistența la întindere pe direcție longitudinală a plasei: 77 kN/m;
- rezistența la întindere pe direcție transversală a plasei: 76 kN/m;
- rigiditatea la întindere pentru 1% din elongație, pe direcție longitudinală: 20 kN/m;
- rigiditatea la întindere pentru 1% din elongație, pe direcție transversală: 25 kN/m;
- elongația la rupere a plasei: min. 3%, pe fiecare direcție.

B. Mortar monocomponent pe bază de ciment, Sika MonoTop-722 Mur, cu conținut de fibre


sintetice de armare, conform standardelor SR EN 998-1 și SR EN 998-2 (M25), avand clasa de rezistență
R2 (în conformitate cu standardul SR EN 1504-3 și SR EN 1504-9, principiul 3, metodele 3.1 și 3.3), cu
următoarele caracteristici:
- baza chimică: ciment Portland, componente pozzolanice reactive, fibre sintetice, agregate
selecționate și aditivi speciali;
- densitatea mortarului proaspăt preparat: cca. 1,80 kg/l;
1
- diametrul granulei maxime: 1,4 mm;
- gosimea de aplicare per strat: 5 ÷ 12 mm;
- rezistența la compresiune, conform SR EN 12190: min. 5 N/mm2 (la o zi), min. 17 N/mm2 (la
7 zile) și min. 30 N/mm2 (la 28 de zile);
- clasa de rezistență, conform SR EN 1504-3: R2, determinată conform SR EN 12190;
- categoria de rezistență, conform SR EN 998-2: M25, determinată conform SR EN 1015-11:2001;
- categoria de rezistență, conform SR EN 998-1: CS IV, determinată conform SR EN 1015-11;
- modulul de elasticitate, conform SR EN 13412: min. 8 GPa;
- clasificarea la foc, conform SR EN 13501-1: A2;
- conținutul de cloruri, conform SR EN 1015-17: max. 0,01%;
- forța de aderență: min. 0,8 MPa, conform SR EN 1542 și 1,31 N/mm2, conform SR EN 1015-12;
- compatibilitatea termică partea 1 (îngheț-dezgheț), conform SR EN 13687-1: min. 0,8 MPa;
- absorbția capilară: max. 0,5 kg/(m2·h0,5), conform SR EN 13057 și W1 [max. 1,00 kg/(m2·h0,5)],
conform SR EN 1015-18;
- permeabilitatea vaporilor de apă: µ 5/20, conform SR EN 1742:2002 A.12 și µ 66, conform SR
EN 1015-19;
- conductivitatea termică: 0,27 W/mK, conform SR EN 1745:2002 A.12.

Art. 3 - Calitatea stratului suport


Lucrările debutează invariabil cu decopertarea tencuielilor existente. În cazul uzual, când
consolidarea se aplică pe ambele fețe ale pereților din zidărie de cărămidă, operațiile se vor executa
similar pe fiecare față în parte.
Stratul suport din zidărie de cărămidă trebuie curățat temeinic, astfel încât la momentul aplicării
sistemului de consolidare să nu fie prăfuit, să nu prezinte particule desprinse ori friabile sau alte
contaminări de suprafață care să influențeze negativ aderența primului strat de mortar ce se va aplica ca
strat de bază pentru plasa din fibre de sticlă.

Art. 4 - Pregătirea stratului suport


Tencuielile existente, bucățile slabe de cărămidă, zdrobite sau desprinse din zidărie, precum și
orice altă urmă de mortar, beton ori alte tipuri de acoperiri care pot diminua aderența produselor de
consolidare trebuie îndepărtate complet, prin metode adecvate. De asemenea, orice contaminare de
suprafață a suportului trebuie îndepărtată complet (uleiuri sau grăsimi industriale, carburanți, etc.).
Mortarul de zidărie îmbătrânit existent în rosturile dintre cărămizi se va evacua complet pe o
adâncime de cca. 1,5 cm.
Desprăfuirea suprafeței peretelui de zidărie și a rosturilor se execută prin suflare cu aer și aspirare
cu ajutorul unui aspirator industrial.
După desprăfuire suprafața zidăriei trebuie udată temeinic, repetat - dacă este cazul, nefiind
permisă uscarea suportului înaintea aplicării primului strat de mortar Sika MonoTop-722 Mur.
2
Art. 5 - Pregătirea materialelor în vederea aplicării
Plasa din fibre de sticlă SikaWrap-350G Grid se taie la dimensiunile specificate în proiectul de
execuție cu ajutorul unui cuter sau al unei foarfeci.
Mortarul pe bază de ciment Sika MonoTop-722 Mur se prepară prin amestec cu apă, respectând
dozajul recomandat în Fișa Tehnică a produsului, într-un recipient curat, cu ajutorul unui mixer electric, la
turație joasă (max. 500 rot/min), timp de min. 3 minute, până va atinge consistența necesară și nu va avea
cocoloașe. Pentru o preparare optimă, pulberea se toarnă în apă ușor și treptat, amestecând continuu. Mortarul
preparat nu se va aplica imediat, ci doar după 2-3 minute de la oprirea amestecării. Raportul de amestec cu apă
al mortarului Sika MonoTop-722 Mur în stare pulverulentă este de 5,0 ÷ 5,2 l de apă la 25 de kg mortar
pulbere.
Restricții:
- la prepararea mortarului nu se va adăuga apă sub sau peste raportul de amestec recomandat;
- amestecarea mortarului nu se va executa manual.

Art. 6 - Pe durata execuției lucrărilor, temperatura stratului suport și cea a mediului ambiant vor fi cuprinse
între +5 °C și +35 °C.

Art. 7 - Prezentul sistem de consolidare se aplică ud pe ud, ordinea operațiilor ulterioare udării temeinice a
suportului din zidărie de cărămidă în urma căreia acesta va avea un aspect umed mat, fiind următoarea:
- umplerea rosturilor dintre cărămizi cu mortar Sika MonoTop-722 Mur, fără a ieși din planul zidăriei;
- aplicarea primului strat de mortar Sika MonoTop-722 Mur, în grosime medie de 7 mm (nu mai puțin de
5 mm);
- pozarea și fixarea plasei de fibre de sticlă SikaWrap-350G Grid peste primul strat de mortar proaspăt
aplicat; între fâșiile de plasă este necesară o zonă de suprapunere de min. 15 cm;
- acoperirea completă a plasei din fibre de sticlă cu cel de-al doilea strat de mortar Sika MonoTop-722 Mur,
în grosime de 5 mm; al doilea strat de mortar se poate aplica peste primul strat încă proaspăt;
- finisarea prin drișcuire a stratului final de mortar Sika MonoTop-722 Mur (la finisare nu se va adauga apă);
- după întărirea stratului final de mortar la ambele fețe ale fiecărui perete, se vor da găuri care vor străbate
întreaga secțiune, în care se vor monta conectori realizați din pânză din fibre de carbon, conform detaliilor din
proiectul de execuție și specificațiilor din Caietul de Sarcini CS - Condiții tehnice privind execuția ancorelor
și conectorilor, din pânze din fibre de carbon SikaWrap-230C, confecționate și montate cu rășină epoxidică
Sikadur-330.
Aplicarea straturilor de mortar se poate face atât manual (prin presarea fermă a acestuia cu ajutorul
gletierei netede și nu prin aruncare), cât și mecanic (cu ajutorul unei pompe pentru pulverizare umedă).
Consumul de mortar Sika MonoTop-722 Mur este de cca. 1,5 kg mortar pulbere/m2/mm.
Dacă este cazul, după aplicare stratul final de mortar se va proteja împotriva deshidratării rapide,
uscării premature și condensului.

3
Art. 8 - Planeitatea suprafeței stratului final de mortar nu trebuie să prezinte neuniformități mai mari de
0,5 mm, prin verificare cu o riglă metalică. Toleranța este de max. 2 mm la 0,3 m lungime. Eventualele
proeminențe se vor îndepărta prin sablare abrazivă sau polizare.

Art. 9 - Lucrarea se execută de către firme specializate în domeniul lucrărilor de reparații, injectări și
consolidări structurale, care întrunesc cumulativ următoarele cerințe:
- dețin calitatea de aplicator autorizat acordată de către furnizorul sistemului de consolidare și
prezintă recomandări din partea acestuia;
- au mai executat lucrări cuprinzând soluții tehnice similare de consolidare, folosind produse și
sisteme de același tip, aplicate prin aceleași procedee;
- prezintă referințe privind lucrările de consolidare prin tehnici similare executate anterior;
- sunt instruiți periodic și verificați sub aspectul calității lucrărilor și al conformității execuției de
către furnizorul sistemului de consolidare;
- sunt asistați din punct de vedere tehnic de către furnizor pe toată durata de execuție a lucrărilor,
care la rândul său emite note de constatare periodice și la finele lucrării va certifica corectitudinea
execuției printr-un document scris.

Consultant Tehnic Sika România,

ing. Teodor-Ștefan TEODORESCU

S-ar putea să vă placă și