Sunteți pe pagina 1din 6

C.S.E.I. “Sf.

Andrei” Gura Humorului Avizat director,


Prof. Irimia-Matei Elena
Disciplina: Limba și literatura română Avizat responsabil comisie metodică,
Clasa: a XII-a A,B,C,D -2h/săpt
Adaptare programa nr. 5099/09.09.2009
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I.
An şcolar: 2018-2019
Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Termen Obs.
crt ore calend
1. NOŢIUNI 1.5. Utilizarea, în exprimarea proprie, a normelor ortografice, Prezentarea programei şcolare şi a 1
INTRODUCTIVE ortoepice, de punctuaţie, morfosintactice şi folosirea adecvată a manualului ; 2
unităţilor lexico-semantice, compatibile cu situaţia de comunicare. Elemente de compoziţie în textul S1 (10-14.IX)
2.1. Analiza principalelor componente de structură, de compoziţie poetic (temă, motiv, laitmotiv, idee S2 (17-21.IX)
şi de limbaj specifice textului narativ. poetică, secvenţă poetică, imagine S3(24.-28.IX)
2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de artistică, elemente de opoziţie şi
interpretare a textelor literare studiate. simetrie, titlu, incipit, final);
Elemente de versificaţie (strofa, ritm, 2
rimă, măsură);
Testarea predictivă; 1

2. POEZIA LIRICĂ 1.5.Utilizarea, în exprimarea proprie, a normelor ortografice, Mihai Eminescu, Sara pe deal S4(1.-5.X)
LITERATURĂ ortoepice, de punctuaţie, morfosintactice şi folosirea adecvată a - temă și motive literare; 2 S5(8.-12.X)
unităţilor lexico-semantice, compatibile cu situaţia de comunicare. - compoziţia în textul poetic
2.3. Identificarea şi analiza elementelor de compoziţie şi de limbaj (secvenţă poetică, imagine artistică,
în textul poetic elemente de opoziţie şi simetrie, titlu,
2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de incipit, final); 1
interpretare a textelor literare studiate. - limbaj şi expresivitate în textul
3.3. Elaborarea unei argumentări orale sau scrise pe baza textelor poetic; elemente de versificaţie
studiate. (strofă, ritm, rimă, măsură);
Evaluare curentă. 1
3. LIMBĂ ŞI 1.2. Receptarea adecvată a mesajului transmis prin diferite tipuri Figurile de stil. 1
COMUNICARE de texte orale sau scrise. Analiza. Comentariul. 1 S6(15 -19 X)
1.5. Utilizarea, în exprimarea proprie, a normelor ortografice,
ortoepice, de punctuaţie, morfosintactice şi folosirea adecvată a
unităţilorlexico-semantice, compatibile cu situaţia de comunicare..

4. LITERATURĂ 1.5.Utilizarea, în exprimarea proprie, a normelor ortografice, Text suport Mihai Eminescu, 3 S7(22 -26. XI)

1
Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Termen Obs.
crt ore calend
ortoepice, de punctuaţie, Dorința S8(29.X.
morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice, - compoziţia în textul poetic -2.XI)
compatibile cu situaţia de comunicare. (secvenţă poetică, imagine artistică,
2.3. Identificarea şi analiza elementelor de compoziţie şi de limbaj elemente de opoziţie şi simetrie, titlu,
în textul poetic incipit, final);
2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de - limbaj şi expresivitate în textul
interpretare a textelor literare studiate. poetic; elemente de versificaţie
3.3. Elaborarea unei argumentări orale sau scrise pe baza textelor (strofă, ritm, rimă, măsură);
studiate. Evaluare curentă. 1
5. LIMBĂ ŞI 1.2. Receptarea adecvată a sensului / sensurilor unui mesaj Niveluri de constituire a mesajului în S9 (5. -9. XI)
COMUNICARE transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise. comunicarea orală și scrisă (fonetic, 1
1.5. Utilizarea, în exprimarea proprie, a normelor ortografice, ortografic și de punctuație)
ortoepice, de punctuaţie, morfosintactice şi folosirea adecvată a Texte funcționale. 1
unităţilor lexico-semantice, compatibile cu situaţia de comunicare.
6. LITERATURĂ 1.5.Utilizarea, în exprimarea proprie, a normelor ortografice, Text suport S10 (12. XI.-
ortoepice, de punctuaţie, morfosintactice şi folosirea adecvată a Tudor Arghezi, Creion(I), 16. XII)
unităţilor lexico-semantice, compatibile cu situaţia de comunicare. Creion(II), 6 S11(19.-23.XI)
2.3. Identificarea şi analiza elementelor de compoziţie şi de limbaj - temă și motive literare;
în textul poetic - elemente de compoziţie în textul
2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de poetic (temă, motiv, laitmotiv, idee
interpretare a textelor literare studiate. poetică, secvenţă poetică, imagine
3.3. Elaborarea unei argumentări orale sau scrise pe baza textelor artistică, elemente de opoziţie şi
studiate. simetrie, titlu, incipit, final);
- limbaj şi expresivitate în textul
poetic; elemente de versificaţie
(strofă, ritm, rimă, măsură);
7. LUCRARE 1.2. Receptarea adecvată a sensului / sensurilor unui mesaj Recapitularea pentru lucrarea S12 (26. XI.-
SCRISĂ transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise. semestrială 30. XII)
SEMESTRIALĂ 1.5. Utilizarea, în exprimarea proprie, a normelor ortografice, Lucrare semestrială S13 (3-7. XII)
ortoepice, de punctuaţie, morfosintactice şi folosirea adecvată a Corectarea lucrării
unităţilor lexico-semantice, compatibile cu situaţia de comunicare.
LIMBĂ ŞI 1.2. Receptarea adecvată a sensului / sensurilor unui mesaj Niveluri de constituire a mesajului în 1 S14(10-
COMUNICARE transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise. comunicarea orală și scrisă (fonetic, 14.XII)
1.5. Utilizarea, în exprimarea proprie, a normelor ortografice, ortografic și de punctuație)
ortoepice, de punctuaţie, morfosintactice şi folosirea adecvată a 1
unităţilor lexico-semantice, compatibile cu situaţia de comunicare.

2
Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Termen Obs.
crt ore calend
8. 1.5.Utilizarea, în exprimarea proprie, a normelor ortografice, Text suport: S15(17-2.XII)
ortoepice, de punctuaţie, George Bacovia, Decembre 4 S16 (14-18.I.)
morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice, - universul liric bacovian; S17 (21-25. I)
compatibile cu situaţia de comunicare. cromatica;
2.3. Identificarea şi analiza elementelor de compoziţie şi de limbaj - elemente de compoziţie în textul
în textul poetic poetic (temă, motiv, laitmotiv, idee
2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de poetică, secvenţă poetică, imagine
interpretare a textelor literare studiate. artistică, elemente de opoziţie şi
3.3. Elaborarea unei argumentări orale sau scrise pe baza textelor simetrie, titlu, incipit, final);
studiate. -limbaj şi expresivitate în textul
poetic; imaginarul poetic, figuri de
stil;
-elemente de versificaţie (strofă ritm,
rimă, măsură)

9. 1.2. Receptarea adecvată a mesajului transmis prin diferite tipuri Elemente de compoziţie în textul 2
de texte orale sau scrise poetic (temă, motiv, laitmotiv, idee
RECAPITULARE 1.5. Utilizarea, în exprimarea proprie, a normelor ortografice, poetică, secvenţă poetică, imagine S18(28 I.-1.II)
SEMESTRIALĂ ortoepice, de punctuaţie, morfosintactice şi folosirea adecvată a artistică, elemente de opoziţie şi
unităţilor lexico-semantice, compatibile cu situaţia de comunicare. simetrie, titlu, incipit, final);
2.1. Analiza principalelor componente de structură, de compoziţie Limbaj şi expresivitate în textul
şi de limbaj specifice textului narativ. poetic; Elemente de versificaţie
2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de (strofa, ritm, rimă, măsură);
interpretare a textelor literare studiate. Stilurile funcţionale ale limbii.
Aplicații.

Notă! Săptămâna 15 - 19 aprilie "Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!"
Săptămânile 6,8,11,13,16,17, CDL-SPP

Întocmit,
Prof. Irimia –Matei Elena

3
C.S.E.I. “Sf. Andrei” Gura Humorului Avizat director,
Prof. . Irimia-Matei Elena
Disciplina: Limba și literatura română Avizat responsabil comisie metodică,
Clasa: a XII-a A,B,C,D -2h/săpt
Adaptare programa nr. 5099/09.09.2009
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL al II lea.
An şcolar:2018-2019
Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr.ore Termen obs
Crt. Calend.
1. 1.5.Utilizarea, în exprimarea proprie, a normelor ortografice, Text suport: 5 S19(11.-15.II)
LITERATURĂ ortoepice, de punctuaţie, Nichita Stănescu, Altă S20(18.-22.II)
morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor matematică S21(25 II-1 III)
lexico-semantice, compatibile cu situaţia de comunicare. - elemente de compoziţie în
2.3. Identificarea şi analiza elementelor de textul poetic (temă, motiv,
compoziţie şi de limbaj în textul poetic laitmotiv, idee poetică,
2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de secvenţă poetică, imagine
interpretare a textelor literare studiate. artistică, elemente de
3.3. Elaborarea unei argumentări orale sau scrise pe baza opoziţie şi simetrie, titlu,
textelor studiate. incipit, final);
-limbaj şi expresivitate în
textul poetic;
- imaginarul poetic, figuri de
stil;
-elemente de versificaţie
(strofă ritm, rimă, măsură). 1
Evaluare curentă
2. LIMBĂ ŞI 2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de Scrierea și pronunțarea 2 S23(11.-15.III)
COMUNICARE interpretare a textelor literare studiate. neologismelor
3.1. Identificarea structurilor argumentative în Proiectul
vederea sesizării logicii şi a coerenţei mesajului
3.2. Compararea unor argumente diferite pentru formularea
judecăţilor proprii.
3.3. Elaborarea unei argumentări orale sau scrise pe baza
textelor studiate.

4
Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr.ore Termen obs
Crt. Calend.
3. DRAMATURGIA 1.2. Receptarea adecvată a sensului / sensurilor unui mesaj Text suport: 7 S24(18.-22.III)
transmis prin diferite tipuri de texte I. L. Caragiale, Conu S25(25.-29.III)
LITERATURĂ orale sau scrise. Leonida față cu reacțiunea S26(1-5.IV)
1.4. Redactarea unor compoziţii despre textele Comedia: definiţie,
studiate şi alcătuirea unor texte funcţionale sau a unor caracteristici, manifestare;
proiecte. -subiect, structură;
1.5. Utilizarea, în exprimarea proprie, a normelor -elemente de compoziţie într-
ortografice,ortoepice, de punctuaţie, un text;
morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor -relaţii spaţiale şi temporale;
lexico-semantice, compatibile cu situaţia de comunicare. -conflictul dramatic - conflict
2.2. Identificarea şi analiza principalelor principal, conflicte secundare
componente de structură şi de limbaj specifice Evaluare curentă 1
textului dramatic.
2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de
interpretare a textelor literare studiate.
3.3. Elaborarea unei argumentări orale sau scrise pe baza
textelor studiate.
4. LUCRARE SCRISĂ 2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de Recapitularea pentru lucrarea 2 S27(8.-12.IV)
SEMESTRIALĂ interpretare a textelor literare studiate. semestrială S29 (6.-10.V)
3.3. Elaborarea unei argumentări orale sau scrise pe baza Lucrare semestrială 1
textelor studiate. Corectarea lucrării 1
5. LIMBĂ ŞI 2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de Structuri și tehnici 1 S30(13.-17.V)
COMUNICARE interpretare a textelor literare studiate. argumentative în textul literar S31(20..-24.V)
3.1. Identificarea structurilor argumentative în și nonliterar
vederea sesizării logicii şi a coerenţei mesajului -argumentația – formă de
3.2. Compararea unor argumente diferite pentru formularea comunicare predominant
judecăţilor proprii. dialogală 2
3.3. Elaborarea unei argumentări orale sau scrise pe baza diferențe între argumentație
textelor studiate. și demonstrația logică
-argumentarea orală
-tehnici ale monologului/
dialogului eficient 1
6. RECAPITULARE 1.2. Receptarea adecvată a sensului / sensurilor unui mesaj Elemente de compoziţie în 3 S32(27.-31.V)
FINIALĂ transmis prin diferite tipuri de texte textul poetic; S33(3.-7.VI)
orale sau scrise. Structura textului dramatic; S34(10.-
2.1. Analiza principalelor componente de structură, de Evaluare finală. 14. VI)
compoziţie şi de limbaj specifice Lecție finală. 1 S35(17.-21.VI)
5
Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr.ore Termen obs
Crt. Calend.
textului narativ.
2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de
interpretare a textelor literare studiate.
3.2. Compararea unor argumente diferite pentru formularea
judecăţilor proprii

Notă! Săptămâna 15 - 19 aprilie: "Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!"
Săptămânile 22,24,31,33, CDL-SPP

Întocmit,
Prof. Irimia –Matei Elena