Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTI C

UNITATEA ŞCOLARĂ: C.Ş.E.I.“SF.ANDREI” GURA HUMORULUI


PROFESOR: Irimia-Matei Elena
DATA: 30-V-2014
CLASA: a X-a C
OBIECTUL: Limba și literatura română
SUBIECTUL: Caracterizarea personajului principal – text suport – Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Camil Petrescu
TIPUL LECȚIEI: mixtă

Competente generale :
1.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare
2.Folosirea diferitelor modalităţi de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare.

Competențe specifice
1.1. Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de texte
1.2. Receptarea adecvată a sensului / sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise
2.3. Identificarea şi analiza elementelor de compoziţie şi de limbaj în textul poetic
2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de interpretare a textelor literare studiate

Obiective operaţionale: la sfârșitul orei elevii trebuie:


- să stabilească locul personajului în operă;
- să evidențieze mijloacele de caracterizare a personajului;
- să identifice trăsăturile definitorii ale personajului;
- să ilustreze aceste trăsături prin secvențe semnificative de text;

STRATEGIA DIDACTICĂ
METODE ŞI PROCEDEE: brainstormingul, ciorchinele, conversaţia euristică; problematizarea, lucrulectura selectivă;
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: planşe, afişe, prezentări power –point;flip –chart, video proiector.
FORME DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂRII: activitate individuală şi pe grupe.

RESURSE:
-pedagogice (metode şi procedee): lectura expresivă, conversaţia euristică, învățarea prin descoperire, chestionarea orală, observarea curentă, metoda
ciorchinelui, metoda horoscopului
-materiale : material bibliografic, text-suport, fişe, portofoliile elevilor;
- bibliografice:
Adrian Costache, Florin Ioniță, M.N.Lascăr, Adrian Săvoiu,: Manual de limba şi literatura română, clasa a X-a,Ed. Art, Bucureşti, 2005.
Petraş Irina, Proza lui Camil Petrescu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1981
N. Manolescu, Arca lui Noe, ed. 100+1 Gramar, Bucureşti, 2004 ;
V. Rotaru, Teoria literaturii, ed. Aula Magna, 2004 ;
Petrescu, Camil, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, Editura Lyceum
Cecilia Stoleru, Literatura română-comentarii literare, ed. Pestalozzi, Bucureşti, 2004 ;
Gabriela Duda Analiza textului literar, ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti 2000
-temporale: 45 minute

2
D E S FĂ Ş U RAR EA LE C ŢI EI

ETAPELE LECŢIEI Resurse procedurale Evaluare


De conţinut Forme de Metode şi procedee Mijloace (metode,
De organizare didactice instrumente,
timp indicatori)
1.Moment Asigurarea condiţiilor optime pentru buna desfăşurare a 2’ Frontală Dialogul
organizatoric lecţiei, consemnarea absențelor în catalog, pregătirea
materialelor pentru oră.
2. Captarea atenţiei Sarcină de lucru: Rezolvarea individual și/sau în 10’ Frontală Conversaţia, Fișa de lucru Orală
perechi a unui rebus. Individuală Explicaţia Rebus

3.Anunţarea Vom realiza astăzi caracterizarea personajului Ștefan 1’ Frontală Conversaţia Orală
obiectivelor Gheorghidiu, vom identifica trăsăturile definitorii,
vom evidenția mijloacele de caracterizare a
personajului.
Se scrie titlul pe tablă.
4.Reactualizarea -Ce am avut de pregătit pentru astăzi? (Romanul 5’ Frontală Conversaţia, Orală
cunoştinţelor Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război Individuală Observaţia,
de Camil Petrescu) Explicaţia,
În ce an a apărut romanul? (1930) Demonstraţia
-Ce titlu a avut inițial romanul? (Proces verbal de
dragoste şi de război)
- Care este structura romanului? (Romanul este
structurat în două părți cu titluri semnificative:
Cartea I – Ultima noapte de dragoste, cuprinzând 6
capitole şi Cartea a II-a – Întâia noapte de război,
alcătuită din 7 capitole)
Elevii prezintă subiectul romanului pe scurt.

3
5. Dirijarea învăţării Distribui elevilor o fisa de lucru care conține câteva Frontală Orală
citate din opera.,Elevii vor trebui sa recunoască Conversaţia
mijlocul de caracterizare și trăsătura de caracter
utilizata in citatele respective. Explicaţia
Frontal Învățarea prin Fişele de lucru
Din discuţiile purtate cu elevii, pe marginea fişelor
Activitate pe descoperire ale elevilor
se extrag trăsăturile personajului-narator şi se scriu grupe
la tablă:
- însetat de absolut (în dragoste);
-obsedat de gelozie până la dezechilibru mintal;
-caută certitudinea;
-bănuitor;
-lucid;
-fără simț practic;
-intelectual;
-inteligent
Modalităţi de caracterizare:
-caracterizarea directă (autocaracterizarea, celelalte
personaje); Metoda
-caracterizarea indirectă (prin faptele gândurile, horoscopului
vorbele, atitudinile, reacţiile personajului, relaţia cu
celelalte personaje);
Elevii îşi notează în caiete trăsăturile identificate.
Se notează pe tablă sub forma unui ciorchine.

6.Obținerea Sarcină de lucru: elevii lucrează în perechi și 6’ Activitate Conversația Metoda Orală
performanței și a trebuie să stabilească în ce semn zodiacal îl Individuală euristică horoscopului Scrisă
feedback-ului. încadrează pe Ștefan Gheorghidiu. Problematizarea
Asigurarea feedback-ului: are loc pe parcursul Explicaţia
lecţiei, întărirea făcându-se prin aprecieri verbale şi
prin efectuarea fulger a câtorva exerciţii de

4
identificare şi de motivare.

Ca activitate independentă individuală se dă spre


7.Evaluarea rezolvare testul. După rezolvare, testele se iau de
performanțelor profesor pentru a le corecta şi, eventual, pentru a le
nota.

8.Asigurarea Profesorul comunică tema pentru acasă: Realizați un 2’ Frontală Conversația Orală
retenţiei şi transferul eseu de 1- 2 pagini în care să caracterizați personajul Individuală
de cunoştinţe Ștefan Gheorghidiu.

5
Anexa 1

Fişă de caracterizare

Fragmente Mijloace de caracterizare Trăsături


orgolios
„- Discuţia dumneavoastră e copilăroasă Orgolios, personajul îşi poartă
şi primară. Nu cunoaşteţi nimic din suferinţa ca pe o medalie. Limbajul
psihologia dragostei. Folosiţi un material îi este sfidător, atunci când discută
nediferenţiat. lucruri care îl privesc, cum ar fi
cele din scena de la popotă, când îi
.......căpitanul Corabu, întărâtat, dar
sancţionează drastic pe interlocutori
stăpânindu-se, s-a întors spre mine cu un
fel de mică solemnitate acră de magistrat. Eroul îşi expune clar concepţia
- Cum, domnule, dacă o femeie zice: "nu despre iubire. caracterizare
mai vreau", dumneata zici: "ba da, să
indirectă (prin vorbele şi
vrei?" Hăi?
- Dacă e vorba de o simplă împreunare, atitudinile eroului),
da... are drept să zică: nu mai vreau... Dar
iubirea e altceva. Iar dacă nu ştiţi ce e,
puteţi, cu noţiunile dumneavoastră
cumpărate şi vândute cu toptanul: "aşa
am auzit... aşa vând" să dezbateţi toată
viaţa, că tot nu ajungeţi la nimic. Şi
privindu-i dispreţuitor: Discutaţi mai bine
ceea ce vă pricepeţi.
- O iubire mare e mai curând un proces de
autosugestie... Trebuie timp şi trebuie
complicitate pentru formarea ei.” (La
Piatra Craiului, în munte )
„Eram însurat de doi ani şi jumătate cu o Este fraza care constituie intriga bănuitor
colegă de la Universitate şi bănuiam că romanului şi dezvăluie
mă înşală.“ incertitudinea personajului. El
încearcă să analizeze cu luciditate
„Din cauza asta, nici nu puteam să-mi
trăirile sale(conștient de realitate).
dau examenele la vreme. Îmi petreceam
caracterizare indirectă prin prin
timpul spionându-i prieteniile, urmărind-
faptele, gândurile, atitudinile
o, făcând probleme insolubile din
personajului
interpretarea unui gest, din nuanţa unei
rochii şi din informarea lăturalnică despre
cine ştie ce vizită la vreuna dintre mătuşile
ei. Era o suferinţă de neînchipuit, care se
hrănea din propria ei
substanţă.”(Diagonalele unui testament)
Gelos, hipersensibil – amplifica Gelos, hipersensibil
„Viaţa mi-a devenit curând o tortură
semnificatia unui gest, a unei priviri
continuă. Ştiam că nu mai pot trăi fără
sau a unui cuvânt, până la
ea.”
proporţiile unei catastrofe.-
„.....trăgeam cu urechea, nervos, să prind caracterizare indirectă prin
crâmpeie din convorbirile pe care gândurile şi trăirile personajului
nevastă-mea le avea cu domnul elegant de
alături de ea. Nu mai puteam citi nicio
carte, părăsisem Universitatea.” (E tot
filozofie)

„Ela: <<Eşti de o sensibilitate E dezamăgit de propria soţie care, hipersensibil


imposibilă!>>“ dorind să-l determine să accepte
moştenirea, îl încurajează să se
lupte până la capăt cu rudele sale,
indiferent ce anume presupune
lupta şi să nu se lase înşelat de cei
care vor să profite de bunătatea
lui.caracterizare directă –
celelalte personaje: Ela

inadapta
„- Ce te gândeai? Las' că te-am văzut eu. Inadaptat(nu corespunde
N-ai spirit practic... Ai să-ţi pierzi averea cerințelor), luptand cu ordinea
(cel puţin să rămână în familie, avea aerul sociala, afacerismul,
să spună). Cu filozofia dumitale nu faci politicianismul, mondenitatea
doi bani. Cu Kant ăla al dumitale şi cu Student la filozofie, înzestrat
Schopenhauer nu faci în afaceri nicio intelectual, Ştefan trăieşte în sfera
brânză. Eu sunt mai deştept ca ei, când e ideilor şi nu se poate descurca în
vorba de parale. păienjenişul afacerilor. I se
-Unchiule, eu mă gândeam să nu mă reproşează ca nu are spirit practic.
încurc în afaceri. Cred că averea pe care o El are o fire cinstită la fel ca şi tatăl
am îmi ajunge să trăiesc modest.” său. caracterizare directă –
(Diagonalele unui testament) celelalte personaje: Nae
Gheorghidiu

caracterizare indirectă prin lucid


„cădem cu sufletele rupte în genunchi,
apoi alergăm, coborâm speriaţi...nu mai gândurile şi personajului
e nimic omenesc în noi ” (Ne-a acoperit
pământul lui Dumnezeu)

7
autoanaliza ca
mod de a trăi
orgolios ironic
bănuitor

hipersensibi
l

ŞTEFAN GHEORGHIDIU personaj-


narator

gelos
lucid

Nae Gheorghidiu:
„fără simţ
practic”/inadaptat

8
FIȘĂ DE LUCRU
 Citiţi horoscopul de mai jos şi încadraţi personajul într-o zodie, explicând două trăsături care i se potrivesc.
Vărsător Peşti Berbec
20.01- 18.02 19.02- 20.03 21.03- 20.04
Trăsături: Trăsături: Trăsături:
Omenos Altruist Plin de iniţiativă
Meditativ Filantropic (caritabil) Dinamic
Onorabil Compătimitor Hotărât
Altruist (care acţionează Adaptabil Egoist
dezinteresat în favoarea cuiva) Supersensibil Extremist (care depăşeşte
Excentric Credul limitele moderate)
Lipsit de simţ practic Risipitor Neortodox
De neînduplecat Capricios Capricios (cu toane)
Valoare- zelos Valoare-flexibilitate Valoare-idealism
Pericol- fanatism Pericol- autocompătimire Pericol-egoism
Taur Gemeni Rac
21.04-21.05 22.05- 20.06 21.06- 20.07
Trăsături: Trăsături: Trăsături:
Tenace (perseverent) Multilateral (complex) Intuitiv (bazat pe intuiţie)
Stoic (curajos) Altruist Analitic (bazat pe analiză)
Prudent Magnetic (care atrage) Sociabil (comunicativ)
Inflexibil (neînduplecat) Perspicace Hipersensibil
Convenţional (lipsit de Capricios Ostentativ (provocator)
naturalete) Ambiguu Susceptibil (supărăcios)
Încăpăţânat Neliniştit Metodic (sistematic)
Rigid Valoare-deştept Valoare-diplomaţie
Valoare-hotărâre Pericol-împrăştiat Pericol-nesiguranţă
Pericol-posesiv
Leu Fecioară Balanţă
21.07-21.08 22.08-21.09 22.09-22.10
Trăsături: Trăsături: Trăsături:
Optimist Perfecţionist Intuitiv (bazat pe intuiţie)
Vivace (plin de viaţă) Obiectiv Logic
Ambidextru (foloseşte ambele Analitic (bazat pe analiză) Estetic (frumos)
mâini) Încăpăţânat Temperat
Arogant Precaut (prevăzător) Autocompătimitor
Opulent (bogat) Indecis Indolent (lipsit de energie)
Ostentativ Modest Indecis
Impetuos (tumultuos) Valoare-capacitate analitică Valoare-diplomaţie
Valoare-magnetism Pericol-hipercriticism Pericol-autocompătimire
Pericol-egoism
Scorpion Săgetător Capricorn
23.10-22.11 23.11-20.12 21.12-19.01
Trăsături: Trăsături: Trăsături:
Tenace (perseverent) Neinteresat Diplomaţie
Întreprinzător Idealist (lipsit de simţ practic) Pragmatism (practic)
Pasionat Profetic (prezicător) Profund
Ager Compătimitor Întreprinzător
Arogant Risipitor Avar
Senzual (care desfată simţurile) Încăpăţânat Egoist
Nemilos Lipsit de tact Materialist
Sarcastic (caustic, incisiv) De neîncredere Carierist (care luptă pentru a
Valoare-scop Valoare-viziune parveni)
Pericol-nemilos Pericol-Împrăştiat Valoare-ambiţie
Pericol-rigidate

9
Numele şi prenumele…………………………….. Data…………….
Clasa………………

TEST DE EVALUARE FORMATIVÃ

I. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect: 1 p.


1)Romanul "Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război" a fost scris în anul:
a) 1930; b) 1940; c) 1918.
2)Care dintre următoarele nu reprezintă o temă a romanului: 1 p.
a) iubirea;
b) viața la țară;
c) timpul.
3)Ștefan Gheorghidiu prezinta următoarea trăsătură de caracter: 1p
a) viclean ;
b) disimulant;
c) orgolios;
4)Sentimentul care stă la baza iubirii lui Stefan Gheorghidiu este: 1 p
a) iubirea;
b) orgoliul;
c) duioșia;
5) Numele personajului feminin din roman este: 1p
a) Ana;
b) Ilinca;
c) Ela;
6) Finalul romanului este: 1p
a) închis;
b) deschis;
c) trist;
7) Ce o determină pe ea să se schimbe în relația cu soțul ei? 1p
a) moștenirea;
b) domnul G.;
c) Prietenele;
8) Ce sentiment îl chinuie pe Ștefan Gheorghidiu? 1p.
a) orgoliul;
b) gelozia
c) neîncrederea;
9)De ce era Ela îngrijorată la Câmpulung şi ce-i cere soțului ei? 1p.
a) din cauza banilor, îi cere să divorțeze;
b) din cauza războiului, îi cere bani;
c) din cauza războiului, îi cere să renunțe.

Din oficiu 1p.


10
11

S-ar putea să vă placă și