Sunteți pe pagina 1din 4

ANULVI

II 32 E2
DECEMBRI 01
6

Cuvânt
ulDi
rect
orul
ui
Ne-a m pr opusc aî nfie careder e zona nţăma gneticănuc leară( RMN) .Aceste chipa-
numă r s ă c ont ur ă m ome ntdei nalt
ape r
forma ntae stedeul ti
măge neraţieș i
pla tformădede zba te reai d-a vanta jele ut i
lizar
iis ale s unt : pos ibil
it
a tea de
e i
lor și s oluţii
lordi f
ere nţ i
eredintredouăţ e s
utur iapr opia te;me todăde
inte rspit
a l
ic eștic ua jutorulinv estiga r
enon- i
radiantă;pos ibili
tăţ ider eprezent are
articole l
or de s pe c ial
itatemul tipla nară;r
e dăima gini c
lareş ide taliatea l
edi f
e ri
te-
i
nt erviur i
,prezentă ridec az,c ole gi“ mode l
”,lorţ es uturimoi ;subs tanţele de c ont rastc ares e
activităţispecificec a rec ont ri
bui elae voluţiaa dmi nistrează( numa ida căe s
tene cesa r)pre zi
ntăun
cont i
nuăas i
stemul ui me dica lromâ ne sc. r
iscmi nim pe ntrupa cient;e ficienţ ădov e di
tăî ndi ag-
Anul201 6 pe ntru Spi t
a lulMuni c ipalde nos ti
c a reaboli
lors i
stemul uinerv os.
Urge nţ ă Moi ne ș
tia î nse mna t un a na l Cua ce s
tpril
e jvăa nunţă mc ăș iîna nul201 7tra diţi
a
prov oc ări
lor ș ia le voluţ i
e i
,r e uș ind s ăZi l
elorMe dical
ea l
eSpi ta l
uluiMuni cipa ldeUr ge nţă
reali
z ăm ode schide repe ntrut otc e eac e Moine ș tivafic ont i
nua t
ăc uc eade -aXI I
-ae diţi
e,c ev a
î
ns ea mnăe ficienţă,a t
ingâ ndc e eac ene -ama veal ocî npe rioada 29i unie–1i ulie ,pec a r
ene -o
propusdel aînceput .Ac e stluc ruaf os tpos i-dor iml af eldeinteresantă, i
nov ativaș ia ntrenantă, caș i
bilda torităunuisiste mme dical fle xibil și
pe r-c eledi na ni
iant eri
ori.Vaa stepta ms av ama ni
fe stati
forma nt ,pusî n pr a ct
icăc ua j
ut or ulune ia celasi i
nt er
espa rti
cipanda l
atur idenoi l
aa ceste ve ni
-
echipedes pe ci
aliștic ar
ea uda tdov a dăde me nt,c arefacepa rtedinda toriaf aţădepr ofes i
aşi spe-
CUPRINS: profe siona l
i
sm,c ons e cvenţ ăș idor inţ a de c i
a l
it
a te ac ăr
orav -atide dicatş ir epre zintăol at
ur ăa
pe r
fe cţiune.Ur mă rindi nov aţi
iledi ndome -pr ogre sului.
Cuvântul niulme dical,Depa rtame nt ul deRa di ologieș i
Dir
ectorul
ui.
..
..
..
..1 I
ma gisticăMe dicalăa lSpi ta l
uluiMuni cipal
deUr ge nţăMoi nești afos tdot a tc uuna pa r
at Dr . Adr i
anCot îrle
ţ
Ac i
dultranexami cîn
tratament ul hemor - Acidultranexami
cîntratament
ulhe
mo r
agi
il
or
agii
lor digesti
ve:
studiu int ernaţional di
ge s
tiv
e:s tudiu int
ernaţi
onalrandomi
zat
,
randomiz at ,dubl u- dublu-orb,c
ontrol
atpl
acebo
orb, cont rolat pl a-
cebo...
..
....
. ..
...
..
... He mor a giadi ge stiv ăr eprez i
ntăos ituaţi
ea dmi nstrareat impur ie a TXA r e duc e mor t
a l
i
tatea
comună de ur ge nţă ,c u o mor t
a l
it
atec auz a t
ădes ânge r
a r
eî nc azulpa cie nţil
orc ut r
auma -
Aci
dul
uri
c–odil
emă semi ficat i
vă pe s tet otî nl ume .Ce l
e ma itisme .
cumul
tef
aţet
e..
..2 frecv entec auzes untr epr ezentatedeul cerulAna lizas tudiil
orc l
ini
c ea l
eTXAî nhe mor agiil
edige s
-
pe ptic,v a r
icee s ofa gie neş ileziuni l
ee r
oz i
vet ivei ndicăor educ e r
es emni fic ati
v ăamor a l
ităţ
ii
,însă
Metal
oza oc ular
ă. alemuc oa selor. c
alitateaa cestor ae st
er e dusăş is untmul tpr eami ci
Cazcl
ini
c..
..
..
..
..
..3
. Fibrinoliz a poa tej uc a un r ole senţi
a lîn pe ntruaput e ac ua nti
fic ae fectul TXAa suprae venim-
sânge rareş iresânge ra readel ani v elultract
u-e t
e l
ort romboe mbol i
ce .
Labor
ator anal i
ze
l
uiga st
r ointesti
na ls e cunda rdist ruge ri
ipre -Sc opuls t
udi ulHALT- I
Te stedeade t
e r
mi nae fect
ul
medic
ale.
..
..
..
..
..
..4 ma tureac he agul ui.Ac idultrane xa mic( TXA)a di mi s
trăriiTXAa s
upr amor tali
tăţ i
i,mor bidit
ăţii
,nec-
i
nt er vi
nepr ininhi ba re apla s
mi ne işi secunda re s
a ruldet rans fuziişii
nt ervenţiichi rurgicalepre c
um ş i
Prevalenţ
ai nfecţii
lor pre vinel izapr ema tur ăac hea gului.Admi nis-sta t
us ulpa cie
nţ i
l
orc u he mor agiidi gestive.Vorfi
cuvirusuri
lehepat i- trare apr ecoc eaTXAl apa ci
enţ i
icuhe mor agiiincluş iî
ns tudiupa cienţiiadulţica res epr ezintăpentru
ti
ceb ş icl apac i
- dige stivea rput eai nt eveniînr e duc ereadu-un e pisod de he mor agie di gest i
v ăs upe r
ioarăs au
enţi
i di abet icidi n rate ie pisodul ui ac ut,av ol
umul ui sânge r
ăr i
iinferioarăs emi fic ativăc l
inicşi î
nde plinescc ri
teri
il
ede
zona des ervi
tă de pre cum ş ia supr as c ăde ri
ir i
scul uide r e-e l
igibil
itate( ci
rt eri
ule li
gibili
tă ţi
is eba zeazăpepr i
n-
spit
alulmuni c
ipalde
sânge rare . c
ipiul i
nc e
r ti
tudi nii
)Re zultatelea ces tuistudiua rputea
urgenţă..
..
. .
...
..
..
..4
Oa na l
izăs istema ti
c ălapa ci
enţ i
ic hirurgical
i aav eauni mpa cts ubs tanţiala suprapr acti
ciicli
niceîn
i
ndi c atc ăa ce st
ar e duc ene cesaruldet ra
ns -ce eac epr iv
e ştema na ge me ntulhe mor agiil
ordige s
-
fuziic ua prox i
ma ti
v 1 /3f ă r
ăo c r
e şt
eret ive.
semni fica tivăac ompl icaţi
il
or t romboe m-
bol i
c e.St udiulCRASH- 2ade mons tratcă Dr . Pint il
ieIulia
Ac
idulur
ic–odi
le
măc
umul
tef
ațe
te
Fa ptul căa cidul urice s teimpl ica tînpa tolo- a sime trică –pr efe re nţ i
a llaa r
t i
cula ţiil
emi ci
gienuma iede mul tunmi ster.Gut a ,c eama iș ilame mbr elei nf e rioa re .
frecv ent ăc ons e cinţă a hi pe ur i
ce mi eie ste
cunos cut ăînc ădi na nt i
chit ate,c â nde r anumi t ă
”regi nabol i
lorș i boa lar egilor”s au” boa laoa me -
nil
orboga ţi
”.Pr imar efer i
nţ ădoc ume nt arăa
ace steima ladiida teaz ăa pr ox i
ma tivdi n2600
î
.Hr . dintr-ode sc ri
e reaa rtriteiha luc e lui.Îna nul
400î .Hr .,Hi poc rater e ma rcaa bs enţ agut e il a
eunuc iși lafe me il
eî npr e me nopa uz ăpe nt ruc a,
î
na nul3 0d. Hr .,Ce l
suss ăpr e cize zel egă tur a
dint regut ăș icons umul dea l
cool șis ăol e gede Tofigut oș iv ol umi noș ilani v el
ul IFPde ge t
afe ctare ar e na l
ă .Î n1 683 , me dic ule ngl e z I
V - caz uist i
c ă d in A mb u l
a tor ulS .M. U .
Thoma sSy de nha m ade s criss i
mpt omulc ar di- Moi ne ș ti
nal a lgut e i–a rt ri
tac ea pa reî npr ime leor ea l
e Tra tame nt ula rec aobi ective:t rata r
e a
dimi ne ţii
. episodul uia c ut ,pr ofil a xiaa tacur il
orul teri
o-
Gut ae steof or mădea rt ri
tămi c roc ristalină ,a re, scă de r
e ade poz ite lordeur a t.Îne pisoad-
cauz a tădede poz itel
edeur atmonohi dr atde e lea c utes e ut i
lize a ză :c ol chicina ,AI NS,
sodi ulani vela rticular,induc ândr ea cţiei nfla ma - predni son.Ma na ge me ntulpet e r
me nl ung
toriel oc ală.Pr inc ipa l
eles impt omes unt :a rtr i
t ainc lude :a l
lopur i
lol ,f ebux os tat,pr obe ne cid,
me tata r
s o-falangi a năaha luc elui –ma nifes tarec ana k inuma b.Noi le ghi dur ide t ra tame nt
i
niţ i
a lăîn5 0% di nc azur i
,ul te ri
orpr e v alent ăl as ubl i
ni ază f a pt ul c ă hi pe rur i
ce mi a
90% di nbol na vi,a rtrităî na ltes i
tus ur i–f aţ aa simpt oma tic ănut r ebui etr atată .
dor sa l
ăapi cior ului,gl eznă ,pumn,a rticula ţiil
e Mă surilei gi eno- di ete ti
c eser efer ălae vi-
de ge telor mâ i
nii, ge nunc hi , a f
e c taret area :a li
me nt e lorboga teînpur i
ne ,a lcoolu-
monoa rticula ră–c e l ma if re cv ent ,t ot uș ilui( îns pe cia lbe re ),bă ut urilora ci
dul ateîn-
i
mpl icărilepol i
a rticular enus untr a re,mul tiple dul c i
tec uf r uc toz ă ,adi e t
e lorboga teî nc o-
articula ţi
i put ândfii mpl icateî ns e cve nţ ăr api dă ,le sterolș igr ăs imis atur a t
e .Ser ec oma ndă :
cri
z e l
edur eroa s ede but ea z ăa c utș ia tingun hi dra ta r
e cor e spunz ătoa re, s c ăder e
ma xim dei nt ens itateî n8- 12or e ,f ă răt rat a- ponde ral
ă( lapa c ienţ ii obe z i
).Es tec unos c
ut
me nt,s impt ome l
ede v i
npol i
a rti
c ula re ,c rize ef
l aptulc ăoda tăc udur a tabol ii,c re șteș i
ma ifre cve nteș ic udur a t
ăma ic res cut ă;a fe c-f recv enţ ac omor bi dit ăţ i
lor( HTA,obe zi
tat e
tare at ardi vă,pol i
a rti
c ulară ,impunedi agnos tica bdomi na l
ă ,s indr om me tabol ic,di sli
pid-
difere nţia lcupol iartri
tar e uma toidă . emi e ).St udi il
er e ce nt ede mons trea zăf apt ul
Ex ame nul fizicî ngut ăinc lude :s emnei nfla m- c ădi abe tulz a ha ra tc udur a tăl ungă ,ni velul
ator iila ni velula rticulaţie ia fe ctat e,f ebr ă– c resc utdeHbA1 cs unta soc iatec uunr i
s c
une or i – di agnos ti
c di fe renţia lc u a rtr i
t as căz utde gut ă ,e x plic aţi
a fii nd da torat ă
i
nf ec ţi
oa s ă,pol iartritămi gra torie,t ofil ani ve lul efec tului uric oz ur ica l glicoz ur i
e i
.
ţesut urilormoi–he li
x ulur e chii,de ge t e,bur s ă Ne fropa tia ur ic ă–e steo c ons e ci
nţ ă
pre pa telară ,ol e cran,a fe cta r
eoc ul ară–t ofi, di rec tăas olubi l
ită ţiis căz uteaur a ţi
lorî n
nodul iconj unc tiva liboga ţi î
nc ri
s t
a le. me di ul acida lur ine i și al abs enţ alaoa me ni a
urica ze i
,e nz imăc es olubi li
z eaz ăa c idulur ic.
Afe cta rear e na l
ăi nc ludet r
e ie nt i
tă ţi
:ne fr
o-
pa t
iaur icăa c ut ă,ne fr opa tiaur i
c ăc roni căș i
l
itiazaur ică. Pa cie nţ i
i a fecta ţiprov indi nc at-
egor ia ne opl az icilor c us indr om de l i
z ă
tumor a l
ăpos tc himi ot erapi e,ac elorc ui s-
toricdei nsufic i
e nţ ăr e na l
ăs augut ă.Lae x-
ami na re ac lini co- bi ologi căput e mi de ntific a
eleme nt ele c ar ac teris ti
c e pe nt ru gut ă
prez ent atea nt e rior,s e dime ntur i
na rpa t
o-
l
ogi c( he ma tur iel ac e ic ulitiază ,leuc oc iturie
Gut ăc roni c ăt ofa cee–c a zuist i
c ădi n sterilăl ac e ic ua fec ta ret ubul o- inte rsti
ţială,
Ambul a torul S.M. U. Moi ne ș ti cris
t ale de a cid ur i
c ),ur icoz uriec rescut ă
glice mi ei,e tc.I ma gistic,r adiogr afia s impl ă( cum a rfie xe mpl uls indromul uiFa nc oni),
a r
a tăe roz i
unic u ur mă toa r
e l
ec a ra cterist ic:l
i itiază l a ul tra sonogr afie , c ompoz i
ţia
pă str areas pa ţiuluia rti
cul ar,a bs e nţ a os te o- predomi na nt ă î n ur at a c a lculului
pe nie ipe riarticula re,loca l
iz areaî na fa rac a ps uleie xpul z at/ext ra s.
Dr .Adel inaMoţ ei
a r
t i
c ulare , ma rgini s clerot i
c e, di stribuţ ie Dr .Adr ian-Eus taţiuLeanc ă
METALOZAOCULARĂ.CAZCLI
NIC.
SCOPUL LUCRĂRI I:Pr ez ent area unuic az Pef onul tra ta me ntuluia ntrii
nfla ma torsian-
clinic de me taloz a oc ula r
ăc ue va l
ua rea ti
ba cterianl oca ls ige ne ra l
,s -ae f
ectua t
pa rtic ula rit
ă ţi
lordedi a gnos ticş it ra t
a me nt i
nte rvenţ iec hi
r urgicală :f ac oe mul s
ificare a
alepl ă gi l
orpe ne trant ec ompl ica tec uc orpi cri
sta l
inul uic atar a
c tatc ui mpl antdef seu-
stră ini int raoc ulari. dofa c( PF)f olda bilş iv i
tre ctomi ec ue x-
MATERI ALE ŞIMETODE:Ana li
z ac a zului trage r
e ac or pul ui s
tr ăi
ni ntra oc ul
a rcua j
uto-
clinicapa cient ului A,de5 2a ni,pr e zent a tîn rulmi crope ns ei.
ca dr ulc l
inic i
ideOf ta l
mol ogi ec udi agnos ti
- Pos tope rator ,f unc ţi
il
ev i
z ua lec ons ti
tuie:
cul oc hiul uidr ept( OD) :Se c he l
e let rauma ti
s- Acuit ate v izua l
a Oc hi dr ept/Oc hi
mul uipe ne trant.Cor ps trăini nt raoc ula r
, Stang=0, 2/1 ,0,c ur emi siauv e iteilente.
me ta loz a oc ul ară . Ca ta rac tac ompl i
c ată,
gla uc om s ecunda rf a coge n.Pa c i
e ntulaf ost
supuse xa me nului of talmol ogi cc ompl e tiRa -
diogr a fiaor bitelor ,i
nc l
us ivî n2pr oi ecţiidupă
me todaCombe rgBa l
tins ie cogr a fiaoc ul ară
(USG) .
REZULTATE: Dina na mne sticme nţ i
onă mc ă
pa cie nt ulas uf erituna ccide ntl al oc ulde
munc ă( las t
r ung)î na ugus t201 4.Di nmo-
ti
v e l
el ips eia cuz eloroc ul are( li
ps a hi pe r
-
emi ei,c onge s t
iei,dur erilor,e tc),pa cie ntul DISCUTI I:cons ec i
nţ atra ume lorpe ne t
rante
i
gnor ăa c ci
de nt ulş is ea dr ese azăl ame dicul o culare, s old ate cu co rp stră in intr
a ocul
a r
spe c ialistdel al oc uldet rai abiape s te1l ună , p otfi su fic i
e n td e grave în c
â t să ducă lapier-
admi nis trându- s edoa rt rata me ntt opi ca nt i
- d erea fu n cţiilor vizu al
e . Me taloza o cul
ar ă
i
nfla ma tor .Lanouăl unidupăt ra uma tism, i mpune di ficul tate î n di agnos ti
care a
bol na v ul,pr e zinta :dur er i
,oc hir oş u,c efa lee c orectă. C o rp ul strain intrao c ul
a r(CS I
O ) a
pedr ea pt ac us căde r eaa cc ent ua tăaa cui tati
i p ătruns în in t
e riorul glo bu l
u i prin ori
fi ci
u
vizua le( AV)( pâ năl a1 /p.l.na zal!).Ex a me nul scleral mi c, nepr ov ocândi me diatos cădere
obi e ctivde not ă :globdur e rosl apa lpa r
e ,Pr e- a ve derii
, n i
c i apa r
iţiau n eiin fecţiii
n t
raocu -
siuneI ntraoc ula ra( PIO) :OD =3 2mm Hg lare.
(Gol dma n),conge sti
epe rifericămi xtă,e de m Me tal
oz aoc ularae steindus ădes tagnare a
cor ne a ndi fuz ,pre cipi tatepee ndot eli
ulc or- u nui corp străin i
n traoc ul
a r ş isch i
mb ăril
e
ne a n,c ame raa nte rioa ra( CA)mi că ,sine c i pec
hi arel ei mpunes truc t
ur il
oroc ularepe
pos t er i
oa re,r efle xf ot omot ora bs ent,i risul p arcursu l timp ului. Ma n ag me ntul tr
au ma -
modi fic a tînc uloa re ,c rista l
inulopa ci
fia tc u tisme lor o cu lare comp li
c a
t e c u corp strai
n
se mnedei nt ume s cenţ ă .Funduloc hiul( FO) i ntraoc ula r(CSI O)e s
tei dividua l
,da rinspe -
nus es upunev i
z ualiz ării.Ra diogr a fiaor bi t
- c i
alin ca zu lc el
o r ama g n etice - end ovi
trean
elorî n2pr oi ecţiipuneî ne vide nţapr ez enţ a prinpa r
spl anac uî nlătura r
e ac orpuluistrăi
n
unuic or ps t r
a ini ntra oc ula r( CSI O) ,loc alizat c ua j
uto ru lmi c
r ope nse i
.
pre pa rieta l
,l ani v elulpa rspl anaac orpul ui CONCLUZI I:
cili
a r,i nme ridianulor elor1 8-1 8, 30,l a8-1 0 1 .
P rob l
e ma me taloz eioc ula rer ămâ nec a -
mm del aa x ula na t omi c,1 1-12mm del a z ui
st i
c o p rob lemă actua lă
, c ee ac eimp une
pla null imbul ui,cu di me ns i
uni lei ntre4ş i mă surime dico- soc i
aleş ia dmi nist
rative,
5mm, (fig1 , 2). c um arfi info rma t
iz ar
e a şire sp ectareareg -
ulil
ordepr ot e cţieamunc i
i.
2.Înc a zul tra uma tisme loroc ularee xame n-
ul i
ma gistica si
gur ădi a gnos ti
c ule x-
tempo-
reac orps t raini nt r
aoc ula r,a stfelof er
ind
opor tuni tate a unuit r atame ntc hirurgical
opt imş i ne înt ârziat.

Dr
.Vi
ctor
iaDami
an
4 Labor
atoranal
iz
eme
dic
ale
La bora t
or ulCl i
nic,r eabili
tati nde cembr ie CASBa căusunti nvestiga ţiparacli
nicgra t
uit
2009pr inpr ogr amul der eabili
tareaAmbul a to- aprox i
ma tiv5 00depa cienţiînfie ca r
el ună,
ri
uluide s peciali
tate,e ste pr i
mull a bora tor tri
mi şia t
âtdeme diciidef ami l
iedinor aşul
publica c r
e ditatRENARî nma rti
e201 0c on- Moi ne ş t
işizone l
elimit r
of ecâ tşideme dici
i
forms ta nda rduluiSRENI SO 1 5189: 2007 ,di n specialişt
idinAmbul a tori
ul des pecial
it
a teal
j
ude ţulBa cau.Î nma r
tie201 4La bor atorula Spi talMuni cipa ldeUr genţ ăMoi ne ş
ti.(SMU)
fostr ea cr
e ditat,iarî na nul201 5s -
af ac ut Pev ii
torc onduc e r
e aLa boratorul
ui şia
tranziţ
ias pres ta
nda rdula ct
ua lSR EN I SO SMU Moi neş tiişi pr opune me nţi
ne rea
15189:201 3. aceluiaş s t
a nda r
d de c ali
tate pe ntru
El oferaoga măl a r
gădea na l
i
z edehe ma -inv estigaţi
il
epa racl
i
ni cee fectuateînpre zent
tologie,he mos ta z
ă ,biochimi e,serologie,imu- mot ivpe ntruc areîna nul 201 8.La boratorul
nologie, mi c r
obiologie ş ie ste dot atc u vafi r eacreditatc onf orm SR EN I SI
apa r
a t
ur ă de ul t
imă ge ne ra
ţie pr odus ă de 1 5189: 2013,şi di
v er
sific ar
e aa tâtaa paraturi
i
firme de r enume î n dome ni
ul me di cal dindot a r
ec âtş i
aga me idea na l
izeme dicale
(Sieme ns ,Abbot ,Sy sme x,Bi ome r i
eux )
,pe c epoa tefir ealiz
a t
ăpea ce ste
a .
carelucre azăpe rsona lcal
ific at
:me dici,bi
ol ogi,
biochimi şti
, chi
mi ştişiasi
ste nţi
del abor ator .
La bora toruldese rveşteatâtse cţii
lespi ta-
l
ului,pe ntruc ares elucreazăî nme die 5 0000
dea na l
izel unar,c âtş iAmbul at
oriul des pe ci
-
ali
tate, unde ,peba z acont ract
ului î
nc heiatc u
Dr .Gr ozes cuBogdan

PREVALENŢAINFECŢII
LORCUVIRUSURILE HEP-
ATITI
CE B ŞICLAPACIENŢI
IDIABETI
CIDINZONA
DESERVITĂDESPITALULMUNICI
PALDEURGENŢĂ
I
npe rioada1i anua ri
e201 4–3 0i unie201 6s-a TABELULII
.
de sf
a suratuns tudiupr i
v i
ndpr eva l
entainfecti
- Car
acte
ris
ti
cial
epa c
ient
il
ordi
abe
t i
cic
uVHB
i
lorc uv i
rus uri
lehe pa t
iticeB( VHB) siC(VHC) l
a
pac i
e nti
idi abe ti
ci(DZ)c ares -aupr ezentatin
cadruls pita l
uluinos tru.Aupa rt
icipatme dici
i
dinc adrulCompa rti
me ntelorDia bet,BoliIn-
Publ icați
eaSpi talului fectioa s
e ,Ga stroent erologies iLa boratorul
ui
Muni cipaldeUr genț ă dea na li
zeme dic al
e.
Mo ineșt
i
Auf os ti
nv estigati1514s ubie ct
i,cuv arst
aintre
DirectordePubl icaț
ie 18 si9 0a ni,con st
atand u -
se o opre val
enta mai
ma r
e a infectieicu VH C co mp ar
at i
v cu VH B l
a TABELULIII
Publ i
cațieaSpitalului
Car
acter
is
tic
iale paci
enti
l
ordiabeti
cicu
-ProMu
f.Unic
v i
p
.a
Dl
r.d
Ae
dU
rr
i
a g
neno
Cță

rlț p
e ac i
e nti
idi abe ti
ci,infe cti
ac uVHBfii ndma i
Mo i
nești frecve ntalaba rbati,i
nt impc ec e acuVHCa VHC
Aupar tici
patl aacestnumăr : fostpr edomi nantal af eme i.Unpr ocentse m-
Direc t
ordePubl i
cație nifica ti
vdi ntrepa ci
e nti
i cuinfecti
ec uv i
rusuril
e
-Fkt.Andre iZală he patiti
ceB s iC a upr ezintatDZ i nsuli
no-
-
-P
Dro
.f
B.U
ogn
di
av
n.Dr
G .
oA
zed
sr
i
c
uanCo t
îr
leț
nec esitant.Re zultatel
ea cestuist
udi usunts i
n-
-Dr.IuliaPinti
lie
A up arti
cipat
tetizate i
n tab elel
e de ma ijos.
-Dr.V ict
oriaDla
ama
ic
ae
s
ntnumăr :
-Dr.Eustaţi
uEug enLe ancă
-
-Dr
Dr.
.II
r
ui
n
l
ia
anAPd
aa
vs
c

llului TABELULI Lucr
areaafostprezent
a t
ainc a
drulCon-
-
-Ar
Ds.
.ALi
c
d.
e
lA
i di
na naD
Mo ta
eitcu Carac
ter
is
ti
cige
ner
alea
lel
otul
uis
tudi
at f
erinteiNati
onaledeBol iInfec
tioase”Con-
-Dr.Adr i
a nEusta
țiuLe anc
ă t
inua ms ascri
emi st
ori
ai npa t
ologiainf
ec-
-Psih.Ecater
inaMi t
it
elu t
ioas a
”c es-adesfasur
atlaIasiinpe r
ioada
-Dr.Ade li
naMo ţ
ei 1
9-21oc tombri
e201 6deDr. I
uli
anPa ve
l.
-As.Lic.IoanaŞur ubaru

Dr.Iul
ianPav el
,Dr
.Mihael
aPav el
, Dr.
AndreiVâţ ă,Dr.Cori
naNeac șu ,Dr.
Bogdan Gr ozes
cu ,Dr.Ioan Mocanu,
I
uli
aPintil
ie4