Sunteți pe pagina 1din 2

Vaca

Vaca esteunani mal domest i


cmembr uasubor dinului 
Rumi nantia 
(rumegăt oarel
e),
famili
a Bovidae și,
car ef acepar t
edi ngr upul vi
telorcor nutemar i
.Vacilesuntcr escute
pentru 
carne piele 
și lapte,precum și caani mal edet r
acțiune.
Înur maut i
l
izăriifr
ecvente
î
n zootehnieagr i
cultură gospodăr ieși al
iment ație,animaleledinaceast ăspeci eauprimit
denumi ri
specif i
ceî nf uncțiedesexv ârstăși uti
lizare.Astfel
,mascul uladultnecastratse
numeșt e 
taur,iardacăest ecastratsenumeșt e bou șief ol
ositcaani maldet racți
uneșipent
ru
carne.Femel aadul tăsenumeșt e vacă;femel at ânărăde2–3ani carenuanăscutî ncăse
numeșt e 
juncă.Vi ț
el ulînțărcat
,pânăl adoi ani,senumeșt e mânzat .Pui
uldepânăl aunanse
numeșt e 
vițel
,indiferentdesex; cel f
emel semai numeșt eși 
viț
ea.

Vacaarecor
pulacoper
itcupărscur
t,cul
oar
eavar
ii
nddupăr asă.Capul ar
eunbotl ungcubuze
umede,peel
egăsindu-
senăr i
l
e.Ani
malular
eur
echimobileșiochii
mar i.Degâtatarnaocut ă
depiel
enumit
a sal
bă.Coarnel
enusuntgoal
epedinăunt
ru,ciauun" cep"ososbinev ascul
ari
zat
.

Trunchiulv
oluminosset erminăcuocoadăl ungă,cuper i
învâr
f.Peparteav entr
alăsegăsește
omamel ăcupatrumamel oane.Fiecar
epi ciorseterminăcudouădegeteî nveli
teînfor
maț i
uni
cornoasenumi t
eongl oane,careleprotejează.Vacaar epemaxilar
uli
nferi
or6di nți
:2incisi
vi2
mijl
ocașiși2laturașil
ați-tăi
oși,î
ndreptațiobli
cînainte;
pemaxilar
ulsuperioreili
psesc,part
ea
anteri
oarăaacest ui
af i
i
ndacoper ităcuol amăcor noasă.Urmeazăunlocgol numitbară(cani
nii
l
ipsesc).Măseleleaupesupr afațalorcrestedesmal țî
nformădesemi l
ună.

Stomacul vaci
iare4compar ti
mente:burduf,ci
ur ,f
oiosși cheag.Aceastăalcătuir
especif
ică
reprezi
ntăoadapt arel
ahr anacuunpr ocentr i
dicatdecel uloză,di
nmasav egetal
ăpăscutăși
î
nghi ț
it
ărepede.Burduful,
voluminos,ar
eocapaci tatedepânăl a90del i
tr
i;î
nel sedepozi
tează
i
arba.Ciurular
eper eți
icuaspectdef aguriasemănăt orcuor ețea,deundeși denumir
ea.
Foiosularepereț
iicupliuri
,i
arîncheagcar earfi omol ogulstomaculuicunoscutdenoi,se
producesucul di
gestiv
.

Cândpașt evacaapucăi arbacubuzel e,ost r


ângecul i
mbaî ntr-
unmănunchi și,oret
eazăcu
i
ncisi
vii
car esespr i
ji
năpel amacor noasă.Iarbaseadunăî nbur duf .Cândacest aseumpl e,
vacaîșigăseșteunl ocdeodi hnășiîncepesăr umege; eaest euni erbivorrumegăt or.I
arba
revi
nesubf ormădebol dinciurî
ngur ă,undeest ebi
nemest ecatăși r
umegat ă,pr
inmișcăril
e
mandibuleilastângași l
adr eapt
a.Iarbamest ecatășiîmbibatăcusal ivătrecededat aaceasta
î
nr eț
ea,foiosși deaiciî
ncheag, undesecont inuădigesti
acar eset erminăî nrect
um (undese
for
meazăbal ega,aceast
af olosi
ndcaî ngrășământnat ur
al,i
arînț ăriletropicalecatencuial
ăsau
combust i
bil
).