Sunteți pe pagina 1din 22
S.C. ACICLUJ S.A Calea Dorobangilor_nr.70 Cluj Napoca 400609 AGI Cw - PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE: Realizarea elementelor prefabricate din beton precomprimat cod: PTE-04,05.ACI PROCEDURA TEH REALIZAREA ELEMEN DIN BETON PRECOMPRIMAT cod: PTE-04.05.ACI 1 4 Editia Revizia Aprobat: DIRECTQR TEHNIC ing, Euggn Banciu Aino fata 20.09.2013 \, NICA DE EXECUTIE TELOR PREFABRICATE Verificat: Elaborat: Responsabil CTC e-th RTE eo Runcu Dan Filip Cornel ing. Chis Horatiu Sempnaitura Data Semnatura Data Semnatura Data ia 20.00.2013 |=“ = | 20.00.2013 | ff 20.09.2013 x | Copie controlata Copie necontrolaté Exemplar nr.: ©8.C. ACICLUJ S.A. Acest document este proprietatea intelectualé a 8.C. ACI CLUJ S.A. Orice utilizare sau multiplicare, partialéi sau totala, fara acordul scris al proprietarului este interzisa. ([[Eailia T revizia 4 Osc.acicwws.a, pa gna 1722 F-AG1O07, revi] el PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE: AG S.C. ACICLUJS.A | Realizarea elementelor prefabricate din beton Calea Dorobantilor nr.70 precomprimat Cu) Seren : cod: PTE-04.05.ACI 4. SCOP 1.4, Procedura are ca scop precizarea fazelor tehnologice,sculelor,utilajelor,si materialelor necesare pentru realizarea elementelor prefabricate din beton precomprimat, in conformitate cu cerintele de calitate prevazute. 2. DOMENIU DE APLICARE 24, Procedura se aplic’ la executarea si receptia elementelor prefabricate de beton precomprimat, la care precomprimarea se realizeaza cu armatur din otel pretensionate, executate in cadrul Fabricii de prefabricate a S.C. ACI CLUJ S.A. 3, DOCUMENTE DE REFERINTA 3.1, Manualul Sistemului de Management Integrat al Societ&tii S.C. ACI CLUJ S.A., cod MSMI- ACI, editiairevizia in vigoare. 3.2, Standardul SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calititi. Cerinfe. . Standardul SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utiizare. 3.4, OHSAS 18001:2008 - Sisteme de management al san&tati gi securitStii ocupationale. Cerinte, 3.5, Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat NE 012:99 (partea a2 a). 3.6, Cod de practica pentru producerea betonului-CP 012/207. 3.7. Cod de practica pentru executia elementelor prefabricate din beton, beton armat si beton precomprimat NE 013/2002. 3.8, Reguli commune pentru produse prefabricate de beton SR EN 13369:2008. 3.9. Specificatii tehnice privind produsele din otel utlizate ca armaturi, cerinte si crterii de performanta ST 009:2006, 3.10. Same de otel si produse din sarma pentru beton precomprimat.Toroane STAS 6482/4:80 3.14. NE 10138/3:2005 3.12, STAS 6605-710 Armaturi pretensionate individual 3.43, Proiectul de executie in faza DDE, inclusiv caletul de sarcini intocmit de proiectant conform EN 1992-1-1. 3.14, Legea 307/2008-privind apararea impotriva incendillor. 3.16, Legea nr.319/2008 - Legea securitati si sanatati in munca. 3.16, HG nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2008 modificata prin H.G.986/ 2010. 3.17.HG nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile. 3.18. Regulamentul EU nr, 3056/2011 de stabilire a unor conditii armonizete pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivel 89/106/CEE a Consiliului Uniunil Europene 4, DEFINITII §1 PRESCUTARI 4.1. Definitii -Precomprimare: Actiune prin care se introduc deformatii si eforturi initiale intr-un element de constructie. -Pretensionare: Actiunea de introducere a efortulul de intindere in armatura de inalta rezistenta. -Armatura pretensionata: Armatura de inalta rezistenta cu ajutorul careia se realizeaza precomprimarea, Sint doua tipuri de armatura pretensionata: -preintinsa (Eaitia 1 revizias pagina 2722 EASES rnb 086, ACICLWS.A ead at PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE: AG S.C. ACICLUJ S.A | Realizarea elementelor prefabricate din beton Calea Dorobantilor nr.70 precomprimat Cw Sere eereee ~ coud: PTE-04,08.ACI -postintinsa -Armatura preintinsa:Armatura care se pretensioneaza si se fixeaza cu blocaje inainte de turnarea elementului, intre puncte fixe, pe cule’ la standuri, sau pe tipare rigide, capabile sa preia pina la transfer efortul din armatura pretensionata. Armatura preintinsa este inglobata in betonul ‘tumat, care prin intarire asigura_conlucrarea cu acesta prin aderenta. Transferul se efectueaza dupa atingerea rezistentei prescrise a betonulul, prin eliberarea armaturiior din blocaje lent sau brusc (prin taiere), -Armatura postintinsa: Armatura care se pretensioneaza dupa tumarea si intarirea elementului; armatura postintinsa este este asezata fie in canale prevazute in interiorul sectiunii elementului, fie la exteriorul acestuia, Armatura postintinsa se pretensioneaza cu dispozitive speciale care reazema direct pe pe element, astfel incit concomitent cu pretensionarea are loc si transferul. Dupa precomprimare se realizeaza aderenta cu betonul si protectia contra coroziunil, prin injectare, betonare sau torcretare. -Blocare: Operatiunea de la sfirsitul pretensionarii prin care armatura preintinsa este fixata cu blocaje pe culel sau tipar metalic portant, respectiv armatura postintinsa este fixata cu ancoraje pe elemente, Transfer: Transmiterea fortei de pretensionare asupra betonului si armaturi ale elemental -Faza initiala: Faza considerata imediat dupa transfer. -Faza finala: Faza considerata dupa ce au loc pierderile de tensiune din armatura pretensionata. - Produs pentru constructit - orice produs sau set fabricat si introdus pe piata in scopul de a fi incorporat in mod permanent in constructii sau parti ale acestora si a carui performanta afecteaza performanta constructilor in ceea ce priveste cerintele fundamentale aplicabile constructiilor. if = Performanta unui produs pentru constructli ~ performanta legata de caracteristicile edentiale relevante, exprimata prin nivel, clasa sau printr-o descriere 4,2, Prescurtari 42.1.Conform Manualului Sistemului de Management integrat al societ&tii S.C. ACI CLUJ S.A,, cod MSMI-ACI, editia/tevizia in vigoare, din care amintesc: OB -otel beton rotund neted P.M. = piese metalice inglobate STNB - sarma neteda pentru otel beton armat STPB - plase sudate pentru beton armat PC -otel beton profit DS _-dispozitie de santier No, Np efort de precomprimare; Nk ~forta de pretensionare TBP - notatie toron 5. RESPONSABILITATI 5.1, Directorul General 5.1.1, Semneaza contractele de executie a lucrarilor de C+M ce fac obiectul prezentei proceduri. 5.1.2, Emite ordinul de incepere a lucrarilor si aproba graficul de executie a lucrarii contractate, 5.2, Directorul Tehnic 5.2.4. Verifica daca sefii compartimentelor implicate in realizarea produselor, seful punctului de lucru, cunosc si aplica prevederile (Edijia revieiad pagina 3722 FAO ea] 8c. acicLWS.A

S-ar putea să vă placă și