Sunteți pe pagina 1din 12

Plan de dezvoltare a clinicii stomatologice

‘’SmileDent’’
Dima Tatiana grupa S1407

1.Denumirea organizaţiei. Denumiţi serviciile care le prestează. Elaboraţi


misiunea pe termen scurt şi pe termen lung a clinicii stomatologice.
Denumirea instituției: Clinica Stomatologica ‘’SmileDent’’
Misiune: -prestarea serviciilor stomatologice calitative și accesibile.
-dezvoltarea spectrului variat de servicii stomatologice,inclusiv serviciilor stomatologice pediatrice;
-mărirea performanțelor calitative și cantitative în activitatea clinicii;
- să lucrăm modern pe piața internă;
-mărirea rețelei de clinici și în alte regiuni ale R.Moldova;
-motivarea cadrelor nu doar prin remunerări ,ci și prin dezvoltarea lor profesională continuă,prin
participarea și implicarea lor activă la congresele naționale și internaționale.

Mediul intern
Viziune: De a oferi servicii medicale stomatologice la standarde europene,îmbinând experiența și
devotamentul personalului de specialitate cu dotările tehnice de ultimă oră și cu metode de tratament
moderne.
Scop:Prestarea serviciilor medicale stomatologice calitative și accesibile în condiții de ambulator în
toate profilurile stomatologice
Obiective:
 Clinica stomatologică are ca principal obiectiv de activitate ‘’Activități de asistență stomatologică’’;
 Asigurarea instituției cu cadre medicale pentru prestarea serviciilor stomatologice
(medici,asistente,infirmiere) ;
 Asigurarea competitivității cu celelalte cabinete din zonă,precum și mărirea numărului de pacienți în
vederea creșterii cifrei de afaceri și a profitului obținut. Până în anul 2020 instituția intenționează să
înregistreze o creștere a cifrei de afaceri cu 15% anual;
 Achiziționarea aparaturii medicale noi destinată atât tratamentelor pe care le prestează în prezent cât și
extinderii gamei de servicii cu radiologie dentară și implanturi dentare. Având în vedere că majoritatea
cabinetelor stomatologice din zonă nu dețin tehnica necesară pentru a oferi și radiologie dentară,acestea
vor fi nevoite să apeleze la serviciile ‘’SmileDent’’;
 Modernizarea instituției și menținerea acesteia la standardele internaționale de prestare a serviciilor
stomatologice moderne;
 Perfecționarea sistematică a cadrelor medicale angajate ale instituției cu scopul de prosperare continuă
și implementarea metodelor inovatoare în diagnosticul și tratamentul afecțiunilor stomatologice;
 Motivarea personalului spre crearea unei colaborări armonioase;
2.Descrieţi valorile clinicii stomatologice.

- Angajamentul pentru medicina stomatologică: Clinica îşi asumă responsabilitatea pentru


manoperele efectuate, având scopul de a reda pacienţilor toate inovaţiile în practică pentru
sănătatea acestora.
- Integritatea.Acţiunea corectă a personalului în dependenţă de situaţie. Pentru clinică e
important să reuşească obiectivele care le are propuse pentru personal şi pentru clienţii acesteia.
- Respectul pentru pacienţi.Realizarea unui tratament calitativ şi cantitativ .
- Grija pentru pacient. Serviciul care îl presteazaă colaboratorii clinicii denotă preocuparea
acestora pentru a oferi cel mai optim tratament. Sănătatea clienţilor este scopul de bază al
instituţiei.

3.Elaboraţi şi descrieţi strategia conform metodei SWOT.

Punctele forte Oportunitati


-consultația gratuită a pacienților de -cale de acces a tuturor mijloacelor de transport din
profesori:terapie,ortodonție,chirurgie,implantologie;diferite sectoare ale orașului;
-calitatea inalta a serviciilor; -amplasarea cabinetului intr-o regiune aglomerata ;
-prezența cabinetului de imagistică dentară in cadrul-dezvoltarea marketingului si reclama cabinetului ;
clinicii; -relatii de parteneriat cu alte clinici stomatologice
-pret avantajos; nationale si international;
-personajul cunoaste limba romana, limba engleza,-colaborarea eficientă cu companii de furnizare a
limba rusa; tehnicii si material stomatologic de calitate
-personal inalt calificat care participa activ la superioară;
congrese si conferinte anuale din domeniul -colaborarea cu mass-media;
stomatologiei; -colaborarea cu cabinetul de tehnică dentară prin
-acordarea serviciilor stomatologice de urgență la contract pe termen de 7 ani.
copii;
-aparataj modern si material de ultima generatie;
- organizarea lectiilor de instruire despre igienizarea
orala pentru femei insarcinate/copii/parinti;
-medicii dețin grad de calificare(3 medici sunt
posesori de categorie superioară,2 medici dețin
categoria 1);
- situarea clinicii intr-o zona accesibilă.

Partile slabe Riscuri


-cabinetul nu are un laborator dentar inzestrat cu Cad-
-aparitia concurentei in apropiere;
Cam pentru frezarea zirconiului ; -scumpirea materialului si aparatajului;
-lipsa serviciilor de ortodontie,paradontologie; -uzura tehnicii;
-fiind clinica doar ambulatorie,nu putem oferi -situatia politico-economica instabila in tara;
stationarea pacientilor,si respectiv efectuarea - reducerea salariilor la bugetari;
interventiilor chirurgicale laborioase; -pensii mici pentru pensionari;
-nu oferim servicii sub anestezie generala atit pentru
-migrare a cadrelor medicale peste hotare;
copii cit si pentru adulti;
-nu oferim parcare auto personala;

4.Realizarea obiectivelor după SMART.


Obiective conform cerintelor SMART:

Obiectivul general:

-alinierea serviciilor oferite la standardele international;


-dezvoltarea medicilor spre profesionalism, competență și capabilitate să realizeze
misiunile clinicii;
-dezvoltarea sistemului de management performant adaptabil la necesitațile comunitații;
Obiectivul specific:

-perfecționarea sistemului de motivare a angajaților și de sporire a satisfacției acestora;


-oferirea de perfecționări pentru medicii clinicii în corespundere cu necesitățile practicii
contemporane;
-perfecționarea sistemului de management cu strategii bine întocmite bazat pe mărirea cererii
serviciilor stomatologice și respectiv mărirea venitului, asigurarea transparenței și accesibilității la
informatție.

Obiectivul Masurabil: 3 doctori habilitați în medicină,2 medici categorie superioară,ortodont


ce are minim 4 ani de ctivitate,asistente ce dețin grad superior.

Obiectivul Abordabil: dotarea clinicii cu aparat Piezo.

Obiectivul Relevant: clinica “SmileDent” devine lider pe piață și își extinde filiala.

Obiectivul de timp: planificarea activităților pentru perioada 2017-2022.

5.Elaboraţi şi descrieţi organigrama clinicii stomatologice. Analiza


organigramei.
Clinica are o structură organizatorică de tip clasic,liniar-funcțională: ce presupune structurarea
activității stomatologice pe funcții structural-funcționale.
Deosebim 4 nivele a structurii organizatorice a clinicii SmileDent:
-nivel superior:prezentat de director,ce deține funcția de medic-șef;
-nivel mediu superior:constituit din medicii specialiști,contabil,registrator,casier;
-nivel mediu:asistentele medicale;
-nivel inferior:infirmiera.
Legăturile structurale ce sunt formate între diverse niveluri de activitate:
1. Legături ierarhice(autoritate):
-între director și medici specialiști,contabil,registrator,casier;
-între medici și asistente medicale;
-între asistente medicale și infirmiere.

2. Legături de cooperare:între medicii specialiști: între terapeuți,proteticieni,ortopezi,chirurgi și


tehnicul dentar ; contabil ,registrator și casier; asistente și infirmiere.

3. Legături de control: director-medic stomatolog,contabil,asistentă.

6.Descrieţi principiile lui Fayol.

 Diviziunea muncii- fiecare lucrător își cunoaște sfera de activitate și funția ce trebuie să o realizeze;
 Autoritate și responsabilitate- directorul clinicii impune ordinea și ceilalți execută cu supunere și
responsabilitate, dar în situații critice de tratament autoritatea îi revine expertului;
 Disciplina-echipa este disciplinată,respectă graficul de lucru, îndeplinește obligațiunile conform
specialităților;
 Unitatea decizională-directorul este singura persoană în drept să ia decizii radicale;
 Unitatea direcției-conlucrând în echipă tindem să atingem obiectivele propuse;
 Subordonarea intereselor individuale interesului general-problemele de ordin personal nicidecum nu se
manifestă în timpul programului de lucru;
 Plata-salariul este achitat la timp,în limitele normei stabilite,la care mai adăugăm recompense în funcție
de meritele pe care la realizează în timpul lucrului;
 Centralizare;
 Ierarhia-liniile de autoritate(influență) sunt definite clar;
 Ordinea-fiecare lucrător medical ocupă funția sa în cadrul acestei instituții;
 Echitatea;
 Stabilitatea-clinica are o conducere stabilită;
 Inițiativa-crearea unui plan de activități cu stabilirea unor obiective concise și clare;
 Spiritul de echipă-conlucrarea cadrelor medicale,comunicarea interpersonală și lucrul în echipă pentru
realizarea unor servicii calitative.
7.Aplicaţi teoriile motivaţionale.
-Teoria bifactorială după Herzberg:
Medicul terapeut va fi interesat atât de factorii igienci cât și motivaționali:
Igienici: - de la fiecare al 10 lea pacient are câte 20 % din sumă,precum și fiecare oră lucrată
extraprogram se achită dublu.
- al 13 lea salariu se oferă de către clinică pentru loialitate.

Motivaționali: - la adunări să se specifice meritul pe care-l deține la noi în clinică;

-oferirea șansei de a participa la congrese internaționale pentru a se dezvolta


profesional.
Infiermiera este motivtă doar de factorii igienici. Pentru ea este important:adaos de salariu la diverse
serbări,oferirea poliței medicale gratuite, oferirea unor zile de odihnă înafara concediului standart.

-Teoria lui Wroom:

Un medic ortodont va necesita toate cele trei aspecte ale motivării:

Așteptare ( el lucrează calitativ și eficace pentru a obține anumite performanțe în domeniu și pentru a fi
apreciat de pacienți și colegi);

Instrumentalitate (necesită pregătire extracuriculară pentru a putea să obțină un rezultat mai bun și a fi
în pas cu inovațiile de pe piața internațională);

Valentă (fiece rezultat necesită o remunerare și o nominalizare a aportului adus clinicii,ca ex.: diverse
diplome sau apariția pe prima pagină a jurnalelor autohtone).

8.Descrieţi partea vizibilă a culturii organizaţionale a clinicii stomatologice.


În clinica stomatologică SmileDent persistă o atmosferă prielnică,plăcută,pozitivă unde se pune accent
pe amabiitate și comunicare,încredere și muncă în echipă,ceea ce se va solda cu productivitatea mult
așteptată.
După tipurile de cultură organizaționale propuse de Handy,clinica promovează:
Cultura sarcinilor- fiecare medic este specializat în direcția sa și îndeplinește sarcinile stricte în scopul
obținerii rezultatelor.La fel uneori pot lucra în echipă,când este un caz clinic ce necesită atât tratament
terapeutic, cât și tratament protetic.Odată ce acționează împreună pozitiv prin cooperare obțin o muncă
productivă și un rezultat foarte bun.
Funcționarii clinicii îndeplinesc o serie de funții și sarcini orientate spre realizarea obiectivului
principal ,fiecare poartă propria responsabilitate și cooperând cu ceilalți să acorde cele mai eficiente și
calitative servicii stomatologice.

Clinica stomatologică prestează următoarele servicii medicale stomatologice în condiţii de


ambulator :

 Protetică Dentară;
 Stomatologie Terapeutică;
 Chirurgie Dento-alveolară;
 Stomatologie pediatrică;

Amplasare:

Adresa: Moldova, or.Chișinău, sec. Buiucani, str. Ion Creangă 7

Tipul instituției: Clinică Stomatologică

Orarul instituției: Luni-Vineri 9.00-19.00

Sâmbătă 9.00-14.00

Duminică zi de odihnă

Pauză de masă 12.00-13.00

Repere: În apropierea instituției se află Parcul Dendrarium și Universitatea pedagogică de stat ‘’Ion
Creangă’’

Transport public: troleibuse: 22,21,3,28

microbuse: 125,124,172,121,185,174

Descrierea instituției: deține 3 nivele și o suprafața de 350 𝑚2

La nivelul întâi (subsol) se află:

-Cabinet pentru investigații radiologice( 2D,3D-TC);

-Sala de sterilizare.

La nivelul doi se afla:

-Biroul de informații,casa de achitare a serviciilor și registratura;

-Sala de așteptare cu o ambianță foarte plăcută(TV, Wi-fi,ceai,cafea);

-Cabinetul de consultații propriu-zis;

-Camera de odihna pentru colaboratori;

-Vestiar și pachetul sanitar.


La nivelul trei sunt:

-Sala de tratament terapeutic;

-Sala de tratament protetic;

-Sala de chirurgie și implantologie stomatologică;

-Sala de tratament ortodontic

-Grup sanitar.

Clinica stomatologică SmileDent este o clinică ultramodernă,ce deține cele mai inovative tehnici,cele
mai competitive cadre medicale și cele mai calitative servicii,oferite intr-o ambianță placută.

Mediul extern

Factorii exogeni ai mediului dețin un rol esențial în direcția de orientare a activității clinicii în
conformitate cu cerințele pacienților: economic,politic,socio-cultural,demografic,tehnico-
științific,natural și juridic.

Prin prisma acestora noi preconizăm:

-să creăm condiții moderne de tehnică și tratament calitativ;

-să fim parteneri cu CNAM;

-să respectăm drepturile pacientului condorm cerințelor OMS;

- să formăm relații cu clinicele internaționale.

Pacienții: îi acceptăm din diferite pături sociale.

Concurenții: există prin preajmă mai multe clinici stomatologice care pot deveni potențiali concurenți.

Partenerii:

-laboratorul dentar Vita care realizează viitoarele proteze dentare;

-laboratorul ortodontic OrthoAmer ce ne confecționează elemente ortodontice;

-magazinul UnidentART de unde procurăm cele mai variate tipuri de materiale stomatologice.

Furnizorii:

-Firma Serona (Germania) ce oferă cele mai performante tehnici stomatologice, inclusiv unituri de
ultimă generație cu toate accesoriile obționale incluse,Pulpotest,electrocauter,RVG,etc.
Factorul economic are o însemnătate mare,căci situația economică influențează direct asupra costurilor
serviciilor stomatologice,asupra tuturor resurselor de muncă și a volumului de lucru preconizate și
numărul de servicii oferite.

Factorul politic și mai cu seamă stabilitatea politică are o strânsă legătură cu activitatea noastră privind
impunerea diverselor taxe de impozitare,cerințele pentru angajați, controlul prețurilor și salariilor etc.

Factorul demografic are o valoare majoră,căci atât ramura stomatologică cât și medicina în general
suferă din motivul scăderii populației,în deosebi a celei tinere,apte de muncă și cu un salariu decent
pentru a pretinde la servicii medicale superioare,în special private.

9.Descrieţi şi daţi exemple de criterii de control.

Controlul intern:

1.Controlul preliminar s-a efectuat inainte ca clinica SmileDent să-și înceapă activitatea de organizare.
Atunci când s-au implementat anumite reguli, manifestări și direcții de comportare, orientate atât spre
personal ,cât și spre material sau surse financiare.

2.Controlul curent (neprogramat) se efectuează în timpul lucrului,atunci când conducătorul își


analizează subalternii. Se realizează de către:

*director----- medic

*director-----asistentă medicală

*director-----contabil

*director-----tehnician dentar

*director-----manager

*director-----infirmieră

*medic------asistentă medicală

*asistentă medicală-----infimieră

3.Controlul definitiv se face dupa îndeplinirea lucrului,se programează acest control din timp pentru o
analiză a productivității activității întregului colectiv medical

*controlul registrelor

*controlul fișelor medicale

*controlul dărilor de seamă


Controlul extern:

*programat: efectuat de către organele superioare:MS,DS;

*inopinat de orice organ: FISC,CNA,Sănătate Publică.

10.Propuneţi strategii de marketing conform principiului celor “4P”.

Mixul de marketing în incinta clinicii noastre reprezintă întreg planul de tactici controlabile,pe care
managerul le combină pentru a obține pe piața stomatologică reacția dorită a pacientului și
eficacității.Pentru a influența piața prin asigurarea eficienții maxime.organizația a pus accentul pe setul
de variabile controlabile „4P”:
Produs- realizarea obuturării dintelui cu conuri de gutapercă prin metoda caldă Thermofille ce va
închide etanș canalul radicular și obturarea coronară se va realiza cu material fotopolimerizabil de
ultima generație.
Preț -variază în dependență de serviciile prestate. (Ex.: De la o oburație simplă din
cement,glasionomer etc. de 200 lei la o obturație fotopolimerizabilă de 350 lei).
Plasament- instituția este amplasată foarte avantajos,avănd în preajmă o circulație vădită de transport
public.In apropiere se află universitatea ,un parc,salon de frumusețe,cinematograf, o cafenea.
Promovare- direct , prin recomandare-de la pacient la pacient (cea mai frecventă cale de promovare);
-prin oferirea cărților de vizită,broșuri de promovare tuturor pacienților și nu doar;
-prin intermediul panourilor publicitare;
-prin rețele de socializare (facebook);
-odată cu oferirea consultațiilor gratis se va mări și numărul de pacienți ce vor vizita clinica dată.
Clinica SmileDent deținând unul dintre cei mai buni manageri a implementat la bază conceptul de
marketing și promovare a ideilor de orientare spre piață și client a tuturor activităților.În prezent, noi
abordăm problemele și barierele pacienților practice,îndreptându-ne cert la îndeplinirea celor mai
frecvente dorințe de care se ciocnesc aceștia:
-scăderea costului serviciilor;
-realizarea serviciilor în intervalul de timp dorit;
-accesul mai rapid la anumite informații;
-păstrarea confidențialității.
În acest mod noi nu satisfacem în totalitate doar preferințele pacienților,dar într-o măsură oarecare
satisfacem cerințele oamenilor și com schimba puțin atitudinea pe care o au aceștia față de serviciile
prestate de stomatologi în general.
În domeniul serviciilor noastre,astfel,delimităm 3 aspecte conform activității marketingului:
-intern: investim mult în calitatea și performanțele angajaților noștri,prin treninguri,conferințe
internaționale, work-shop-uri conduse de medici cu renume mondial etc.
-extern: alături de 3 doctori habilitați în medicină,2 medici de categorie superioară,ortodont ce are
minim 4 ani de activitate,aducem pe piața autohtonă un serviciu stomatolog de calitate extra-înaltă,
capabil să ofere chiar și celui mai pretențios pacient, o satisfacție deplină.
-interactiv: având o cooperare perfectă între membrii echipei noastre,promovăm și o relație calitativă
și de durată între noi,medicii acestei clinici,și pacienți, ZÂMBETUL cărora este cheia succesului de
mai apoi.

11. Comunicarea cu clientul în fucnţie de tipurile de client.


Clienții clinicii noastre sunt preponderent persoanele de sex feminin ale orașului Chișinău, cu vârsta
între 18-50 ani (50%) care sunt interesate de aspectul zâmbetului lor. Pe timp de vară crește fluxul de
cetățeni ai Uniunii Europene: italieni,germani,români de diferită vârstă,datorită prețurilor mai accesibile
pe piața serviciilor stomatologice ale Republicii Moldova.
Conform tipului,clienții noștri sunt:
 Pacientul Practic:
(ca exemplu de tratament: restaurare dentară cu coroană semifizionomică metalo-ceramică)
-Bună ziua domnule,bine ați venit la noi!
-Deci în urma consulației vă recomandăm să restaurăm dintele distrus printr-o metodă de tratament
deja testat și pe care-l practic de 5 ani.Este ieftin și ușor de confecționat.
-Vă spun cert că coroana semifizionomică fotopolimerizabilă e cea mai practică și de care eu sunt
mulțumită în observare în dinamică.
 Pacientul Inovator:
-Bună ziua, domnule! Aveți o dantură îngrijită și o igienă la nivel.
-Pentru restaurarea dintelui 1.6 aș dori să vă propun o metodă relativ nouă de tratament al
restaurărilor dentare.
-Este o metodă care răspunde la toate cerințele și normee stomatologice contemporane.
-Deoarece dinele este distrus,va fi preparat pentru a-l acoperi cu o coroană metalo-ceramică,după
preparare se amprentează câmpul protetic cu material siliconic din generație nouă Elite-HD, și peste
2-4 zile vă fixăm lucrarea.
-Ne vom strădui să facem cât de repede posibil doar pentru dumneavoastră.
 Pacientul Orgolios:
-Bună ziua,doamnă,sunt bucuroasă că ați venit la Clinica noastră, arătați ca de obicei superb!
-După cum cunoașteți,starea dintelui 1.6 este una nesatisfăcătoare și vă recomand împreună cu
stomatologul ortoped,ce are un staj de muncă deja de 10 ani ,să facem o coroană metalo-ceramică.
-Este o metodă ce va asigura funcția,esteticul și integritatea totală a dintelui distrus în actul de
alimentație ,foarte important pentru sănătatea fiecărui pacient.
-Din marele respect față de D-stră,vom face lucrarea în 4 zile după toate normele necesare acestui
caz,în colaboare cu cel mai perfomant laborator de tehnică dentară „Vita”.

S-ar putea să vă placă și