Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect de lecţie

I. Date de identificare:
Instituţie:
Nr. de ore: 2 ore pe săptămână
Data: 5.04.2019
Disciplina: Biologie
Clasa a X-a
Unitatea de învățare: Organele de simț
Titlul lecţiei: Urechea
Tipul de lecţie: predare
Timp: 50 min
Locul de desfăşurare: laboratorul de biologie
Student: Zoițanu Cristina- Mihaela
II. Compentenţe specifice
1.1. Culegerea de date din surse variate de informare/ documentare în scopul asimilării de
cunoştinţe despre structura şi funcţiile organismelor
2.1. Utilizarea investigaţiei pentru evidenţierea structurii şi funcţiilor organismelor
4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare

III. Obiective operaţionale


La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1. Sã identifice componentele urechii
O2. Sã coreleze componentele urechii utilizate în formarea senzației auditive
O3. Sã explice rolul urechii în menținerea echilibrului.
O4. Să deosebească particularitățile de diferențiere ale urechii la vertebrate.

IV. Resurse educaţionale:

Forme de organizare : frontală, individuală


Metode şi procedee: : observaţia, conversaţia, explicaţia
Materiale: videoproiector, prezentare PPT, filme educaționale, imagini
Bibliografie :

 Programa școlară pentru liceu- clasa a X-a Ministerul Educaţiei și Cercetării


 Manual de biologie pentru clasa a X-a, Stelica Ene, Gheorghita Sandu, 2005 Editura Crepuscul
LVS
 Manual de biologie clasa a VII-a Editura Corint, Zoe Partin, Luminița Logofătu, Cezar Th.
Niculescu

1
IV. SCENARIUL DIDACTIC
Nr. Etapele C.s./ Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii didactice Timp Evalu
crt lecţiei∕ O.o. Metode Mijloace de Forme de are
. Evenimentele didactice învăţare organizare
instruirii
1. Moment - Își pregătește materialele Își pregătesc cărțile și Conversația - 1 minut
organizatoric necesare lecției. Organizează caietele. Elevul de
elevii în bănci și face prezența. serviciu numește elevii
absenți.
2. Reactualizarea Prin chestionare oralã la nivel Răspund întrebărilor Conversația - Frontala 3 minute orală
cunoştinţelor frontal: adresate de profesor.
anterioare 1.Ce componente alcătuiesc 1. Ochiul este alcătuit
ochiul? din globul ocular și
organele anexe
2. De câte feluri pot fi 2.De 2 feluri: de
organele anexe? protecție (glanda
lacrimală, genele,
sprâncenele, pleoapele,
conjunctiva) și de
mișcare (mușchii
oculari în nr. de 6)
3. Care sunt componentele 3. Tunica externa-
celor 3 tunici ale globului sclerotica si corneea
ocular? Tunica medie- coroida
si irisul
Tunica interna –retina
3. Captarea - Îi încurajează pe elevi să-și Își reactualizează Conversația - Frontala 2 minute orală
atenţiei reamintească din clasa a VII-a informațiile deținute din
ce funcții are urechea și din clasa a VII-a.
câte părți este alcătuită aceasta.

2
4. Enunţarea - Profesorul îi îndeamnă pe elevi Elevii deschid caietele și Expunerea, - Frontală 2 minute -
titlului lecţiei să deschidă caietele și să notează titlul lecției explicația
şi a noteze titlul lecției: Urechea.
obiectivelor Particularități ale urechii la
vertebrate.
Notează titlul și la tablă Ascultă explicațiile
Le explică elevilor ce anume profesorului
vor învăța până la sfârșitul orei
5. Comunicarea Cs Utilizând imaginile din Identifică pe baza Explicația, Prezentare Frontală 5 minute -
şi însuşirea 1.1/ prezentarea PPT, proiectează imaginilor din conversația PPT,
noilor O1, pe tablă prima parte a urechii prezentare manual
cunoştinţe O2 și anume- urechea externă pe componentele urechii și
baza căreia elevii vor identifica funcțiile acestora.
componentele acesteia.
Proiectează imaginile cu
urechea mijlocie și urechea
internă pe baza cărora elevii
vor descoperii componentele
acestora. Notează la tablă sub
forma unui tabel cu trei Notează tabelul de la
coloane informațiile tablă în caiete.
corespunzătoare fiecărei părți
ale urechii conform imaginilor
din prezentare cât și rolul
fiecărei componente.
Oferă informații suplimentare
unde este cazul.
Ex: În explicarea funcționării
Trompei lui Eustachio oferă
exemplu situația înfundării
urechilor odată cu creșterea
altitudinii și explică cum poate
fi egalizată presiunea pe cele
două părți ale timpanului
datorită trompei lui Eustachio.

3
Le explică elevilor modul în
care se transmite sunetul de la
urechea externă la cea mijlocie
și internă. La nivelul melcului
membranos specifică prezența
lichidului ( endolimfă) a
celulelor senzoriale cu cili,
membranei bazilare și
membranei tectoria. Utilizând
imaginea din manual de la Identifică pe desenul din
pagina 75 explică modificările manual modul de
care apar datorită undelor transmitere al sunetului
sonore (sunetele determină la nivelul urechii
oscilația membrane bazilare, interne.
cilii se deformează prin
contactul cu membrana
tectoria iau nastere impulsuri
nervoase ce vor fi transmise la
creier prin nervul acustico-
vestibular.
Cs Notează la tablă receptorii Notează informațiile de Explicația, Manual, Frontală, 13 -
1.1/ care ajută la menținerea la tablă și cele dicate de conversația film individuală minute
O3 echilibrului și dictează detaliat profesor didactic
informațiile corelate cu aceștia.
- 2 receptori pentru poziție
(maculele otolitice)
: în peretele utriculei și la
nivelul saculei.
Maculele otolitice, prezintă
celule de susținere și celule
senzoriale cu cili. Cilii
celulelor senzoriale sunt
înglobați într-o structură cu o
consistență gelatinoasă numită
membrană otolitică.

4
Otoliții sunt cristale alcătuite
din carbonat de calciu
(CaCO3) și proteine care
detectează mișcarea corpului
și transmit această informație
către cilii celulelor receptoare
aflate în legătură cu fibrele
Deschid manualele la
nervoase. Deschide manualul
pagina 76 și identifică
la pagina 76 și identifică în structurile menționate
imagine informațiile anterior pe desen.
prezentate.
- 3 receptori pentru rotație
(creste ampulare),în dilatațiile
de la baza canalelor
semicirculare.
Crestele ampulare conțin
celule senzoriale cu cili.
Rotația capului determină
Cs deplasarea endolimfei care
2.1/
deformează cilii și transmit
O1,
O3 informația unor neuroni.
Proiectează un film de
aproximativ 3 minute pentru
explicarea funcționării urechii
ca organ al echilibrului.
Discută cu elevii pe baza
filmului și identifică
componentele prezentate
anterior.

Cs Menționează existența unor Ascultă explicațiile Conversația, Manual, Frontală, 11 Orală


4.1 / particularități la nivelul profesorului, citesc din explicația, fișă de individuală, minute
O4 receptorului auditiv și manual, extrag și lucrul cu lucru pe grupe
transmiterii sunetului la notează informațiile în manualul
vertebrate. tabelul de pe fișă.

5
Împarte fișe de lucru ce conțin Discută rezultatele
un tabel pe care elevii îl vor împreună cu profesorul
complete cu ajutorul și cu ceilalți elevi.
informațiilor din manual de la
pagina 76.
Elevii împărțiți pe grupe vor
extrage particularitățile
specifice urechii peștilor,
amfibienilor, reptilelor,
păsărilor și mamiferelor pe
care le vor nota în tabelul de
pe fișă. La final, profesorul
verifică tabelul împreună cu
clasa și completează acolo
unde este necesar.
La pești:există doar ureche
internă( sunetele primite prin
oasele capului) receptorul
auditiv se află în pereții
saculei într-o dilatație a
acesteia numită lagenă.
La amfibieni: Ureche medie
(nu sunt cele 3 oscioare ci 1
numit columelă) și internă ce
conține lagena prelungită cu
papila bazilară (are receptori
acustici)
La reptile Ureche medie și
internă (timpanul este puțin
retras)lagena se alungește
La păsări Urechea externă
doar cu conduct auditiv și
timpan, ureche medie și
internă cu lagena alungită
pliată în spirală (melcul).
La mamifere Ureche externă

6
complete, ureche medie și
internă.
Receptorii vestibulari la fel la
toate vertebratele.
6. Fixarea Se realizează pe parcursul orei Conversația, - - - -
cunoştinţelor prin exerciții de aprofundare și explicația,
noi întrebări. lucrul cu
manualul
7. Evaluarea Pe parcursul orei prin întrebări, Răspund întrebărilor Conversația - - - Orală,
cunoştinţelor cu ajutorul filmului didactic. adresate de profesor. scrisă
noi
8. Temă Le cere elevilor feedback prin Elevii ridică mâna în Conversația - - 1 minut
Indicaţii chestionare cu privire la stările funcție de starea în care
pentru pe care le-au avut de-a lungul se află la sfârșitul orei.
învăţare. orei și cum se simt la sfârșitul
Aprecierea acesteia.
lecţiei

7
Urechea, structura și rol

-schema tablei-

Componentele urechii:

Urechea externă Urechea mijlocie Urechea interna


Alcatuire: Alcatuire: Alcatuire:
- pavilion (schelet - 2 orificii: fereastra ovală și
- componenta auditiva:
cartilaginos învelit în piele) ferastra rotundă melcul cu labirintul osos ce
- canal auditiv extern - lanț de 3 oscioare: ciocan,
conține perilimfa și labirint
- timpan (membrană elastică nicovală, scăriță membranos cu endolimfă
bombată spre interior) - trompa lui Eustachio (canal
-melcul membranos: celule
Funcție: aflat în legatura cu faringele
senzoriale auditive cu cili,
- Pavilionul captează și Funcție: membrana bazilară,
transmite undele sonore prin - Transmiterea sunetului membrana tectoria, nerv
canalul auditiv extern către amplificat de la timpan prin
auditiv.
timpan cele 3 oscioare către urechea
- componenta vestibulară:
internă utricula, sacula , 3 canale
- asigură aceiași presiune a
semicirculare
aerului pe ambele fețe ale Funcții:
timpanului (prin trompa lui- transmiterea sunetului cu
Eustachio) ajutorul celulelor auditive din
melcul membranos
- menținerea echilibrului cu
ajutorul celulelor de la baza
canalelor semicirculare, din
utriculă și saculă
Transmiterea sunetului (img. Pag 75. Explicatii cu transmiterea de la pavilion la nervi creier)

Componenta vestibulară- receptori:

-2 receptori pentru poziție (maculele otolitice) la nivelul saculei și utriculei.

-3 receptori pentru rotație (crestele ampulare) la baza canalelor semicirculare.

Maculele otolitice, prezintă celule de susținere și celule senzoriale cu cili. Cilii celulelor senzoriale
sunt înglobați într-o structură cu o consistență gelatinoasă numită membrană otolitică.

Otoliții sunt cristale alcătuite din carbonat de calciu (CaCO3) și proteine care detectează mișcarea
corpului și transmit această informație către cilii celulelor receptoare aflate în legătură cu fibrele
nervoase. Deschide manualul la pagina 76 și identifică în imagine informațiile prezentate.
- 3 receptori pentru rotație (creste ampulare),în dilatațiile de la baza canalelor semicirculare.
Crestele ampulare conțin celule senzoriale cu cili. Rotația capului determină deplasarea endolimfei
care deformează cilii și transmit informația unor neuroni.

8
Urechea, structura și rol

-schema tablei-

Componentele urechii:

Urechea externă Urechea mijlocie Urechea interna


Alcatuire: Alcatuire: Alcatuire:
- pavilion (schelet - 2 orificii: fereastra ovală și - componenta auditiva:
cartilaginos învelit în piele) ferastra rotundă melcul cu labirintul osos ce
- canal auditiv extern - lanț de 3 oscioare: ciocan, conține perilimfa și labirint
- timpan (membrană elastică nicovală, scăriță membranos cu endolimfă
bombată spre interior) - trompa lui Eustachio (canal -melcul membranos: celule
Funcție: aflat în legatura cu faringele senzoriale auditive cu cili,
- Pavilionul captează și Funcție: membrana bazilară,
transmite undele sonore prin - Transmiterea sunetului membrana tectoria, nerv
canalul auditiv extern către amplificat de la timpan prin auditiv.
timpan cele 3 oscioare către urechea - componenta vestibulară:
internă utricula, sacula , 3 canale
- asigură aceiași presiune a semicirculare
aerului pe ambele fețe ale Funcții:
timpanului (prin trompa lui - transmiterea sunetului cu
Eustachio) ajutorul celulelor auditive din
melcul membranos
- menținerea echilibrului cu
ajutorul celulelor de la baza
canalelor semicirculare, din
utriculă și saculă

Componenta vestibulară- receptori:

-2 receptori pentru poziție (maculele otolitice) la nivelul saculei și utriculei.

-3 receptori pentru rotație (crestele ampulare) la baza canalelor semicirculare.

9
Clasa a X-a Data: 05.04.2019

Particularități ale urechii la vertebrate


-fișă de lucru-

1. În tabelul următor sunt enumerate cele trei părți ale urechii, componenta vestibulară și
categoriile de vertebrate. Pe baza informațiilor din manual, de la pagina 76, identificați
particularitățile pentru fiecare parte a urechii specifice vertebratelor menționate. În cazul
lipsei unor anumite componente notați în căsuța din tabel „Nu există” în cazul unor structuri
particulare, detaliați.

Pești Amfibieni Reptile Păsări Mamifere

Urechea
externă

Urechea
medie

Urechea
internă

Componenta
vestibulară

10
Clasa a X-a Data: 05.04.2019

Particularități ale urechii la vertebrate


-fișă de lucru-

1. În tabelul următor sunt enumerate cele trei părți ale urechii, componenta vestibulară și
categoriile de vertebrate. Pe baza informațiilor din manual, de la pagina 76, identificați
particularitățile pentru fiecare parte a urechii specifice vertebratelor menționate. În cazul
lipsei unor anumite componente notați în căsuța din tabel „Nu există” în cazul unor structuri
particulare, detaliați.

Pești Amfibieni Reptile Păsări Mamifere

Urechea Nu există Nu există Nu există Doar conduct Completă


externă auditiv și
timpan

Nu există Fără cele 3 Timpan puțin Completă Completă


Urechea oscioare, cu 1 retras
medie singur os-
columela

Urechea Receptorul Lagena Lagena se Lagena Lagena


internă auditiv, în prelungită cu alungește alungită pliată alungită
pereții saculei, papila bazilară în spirală pliată în
la nivelul spirală
lagenei

Componenta Nu prezintă particularități


vestibulară

11

S-ar putea să vă placă și