Sunteți pe pagina 1din 2

Formular de înscriere

Nume:
Prenume:
CNP:
Cetă țenie:
Telefon:
Adresă de e-mail:
LinkedIn:
Facebook:
Denumirea universității ______ a facultății _______ și a specializării ________. Media
anilor de studii ___ și media examenului de licen ță ___.
Denumirea universității ________ a facultății ________ și a programului de master
______ (dacă este cazul). Media anilor de studii ___ și media examenului de diserta ție
____.
Călătorii în străinătate. Da / Nu
(lună_____ an _____ destinație_______ scop: turistic/ educa țional/ profesional).
Ați mai participat la un proces de selecție pentru SIE? Da. anul _____ / Nu
Ați mai participat la un proces de selecție pentru altă institu ție din domeniul siguran ței
naționale? Da / Nu
Sunteți de acord cu stabilirea domiciliului în Bucure ști? Da / Nu
Aveți rude de gradul I cu cetățenie străină sau dublă cetă țenie? Da / Nu
Sunteți diagnosticat cu boli cronice / neuropsihice? Da, diagnostic ______
tratament______ / Nu.
Înălțime ____ Greutate _____
Aveți cazier judiciar și fiscal? Da / Nu
Ați făcut sau faceți parte din organizații studen țe ști / nonguvernamentale / politice? (dacă
este cazul, menționați numele acestora).
Sunteți de acord cu păstrarea confidențialită ții demersului de încadrare în institu ția
noastră? Da / Nu
Nivelul așteptărilor salariale _____________
Menționați limba străină pentru care optați să fi ți evaluat ___________________
Sunt conștient că lipsa de sinceritate în prezentarea datelor conduce la
respingerea candidaturii.

* Instruc țiuni de completare:


o este obligatorie completarea tuturor câmpurilor;
o asigurați-vă că ați atașat toate documentele solicitate.