Sunteți pe pagina 1din 1

Fişa postului psihologului şcolar

 Elaborează propriul plan managerial, în complet acord cu planul instituţiei în


care funcţionează.
 Consiliază elevii, părinţii şi cadrele didactice în probleme legate de cunoaşterea şi
autocunoaşterea personalităţii, adaptarea reciprocă elev-şcoală, optimizarea relaţiilor
interumane şi cu comunitatea locală, prevenirea sau diminuarea factorilor de
abandon, eşec şcolar sau disconfort psihic, observarea elevilor cu comportamente
deviante, orientarea carierei.
 Examinează elevii sub aspect psihopedagogie.
 Elaborează materiale de specialitate pe care le diseminează în cadrul comisiei
diriginţilor şi în cadrul lectoratelor cu părinţii.
 Realizează ore demonstrative de consiliere colectivă a elevilor.
 Ţine o evidenţă strictă şi permanentă a documentelor privind activităţile de
examinare şi consiliere (individuale sau colective).
 Acţionează permanent în sensul optimizării ambientului în care îşi desfăşoară
activitatea curentă.
 Realizează (în colaborare cu profesorii diriginţi şi cu elevii) punctul de informare şi
documentare OSP şi realizează procesul de orientare profesională a elevilor3,
aspect care implică în mod automat
- cunoaşterea nivelului lor de aspiraţii; cunoaşterea profilurilor ocupaţionale;
- cunoaşterea dinamicii structurilor profesionale;
- cunoaşterea fluctuaţiilor de pe piaţa forţei de muncă.
 Colaborează cu factorii locali implicaţi în realizarea obiectivelor
educaţionale specifice proiectelor comunitare.
 Realizează microcercetări.
 Se preocupă permanent de dezvoltarea propriei cariere.
 Elaborează (individual sau împreună cu profesorii diriginţi/cu elevii)
broşuri, pliante şi buletine informative pe teme psihopedagogice.
 Elaborează lucrări ştiinţifice cu caracter teoretico - aplicativ.

S-ar putea să vă placă și