Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT DIDACTIC

Data: 22.01.2019
Unitatea de învăţământ:Şcoala Gimnazială Drăgăneşti
Prof. Înv. Primar: Nistor Alina-Florina
Clasa: a II – a
Aria curriculară: Consiliere şi orientare
Disciplina: Dezvoltare personală
Unitatea de învăţare: Comunicarea eficientă
Subiectul lecţiei: „Elemente de ascultare activă- vocea(intonaţia, accentul)”
Tipul lecţiei: Mixtă
Forma de activitate: Activitate integrată
Discipline integrate: Dezvoltare personală, Comunicare în limba română, Arte vizuale şi abilităţi
practice

Scopul lecţiei:
● Dezvoltarea emoţională şi socială în raporturile de interacţiune dintre copil şi lumea înconjurătoare
prin formarea unor atitudini pozitive faţă de oameni.
● Formarea unor abilităţi necesare pentru construirea unor relaţii bazate pe înţelegere, respect şi
încredere, precum şi pentru activităţi ca învăţarea.

Competenţe specifice:
Dezvoltare personală
2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate
2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă
2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi

Competenţe integrate:

Comunicare în limba română


1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute
2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare

Arte vizuale şi abilităţi practice


2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de
exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică

Obiective operaţionale:
 Pe parcursul şi la sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
O1. Să identifice elemente ale ascultării active prin intermediul metodei ciorchinelui;
O2. Să identifice expresiile faciale și verbale, precum și postura participanților la actul
comunicării în prezentarea dată;
O3. Să dramatizeze în perechi situaţiile prezentate;
O4. Să precizeze enunţurile care desmnează acţiunile unui ascultător activ;
O5. Să ilustreze printr- un desen situaţia descrisă.

1
Strategii didactice:
a). Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia, Metoda Ciorchinelui, jocul
didactic, problematizarea, joc de rol.
b). Mijloace didactice: fişe de lucru cu exerciţii, videoproiector,laptop, prezentare Power- Point,
coală duplex, coli flip-chart, marker, tabla, scoci.
c). Forme de organizare: frontală, individuală, în perechi.
d). Forme de evaluare: aprecieri verbale, observare sistematică.

BIBLIOGRAFIE:

 *** Programa școlară pentru disciplinele Dezvoltare personală, Comunicare în limba română,
Arte vizuale și abilități practice, Clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, București, 2013;

 Dumitru, Elena (coord.), Învățăm jucându-ne! Jocuri didactice: Limbă și comunicare: clasele I-
IV, București, Didactica Publishing House, 2012;

 Pânișoară, Ion-Ovidiu, Comunicarea eficientă, Iași, Polirom, 2004;

2
ANEXA 1

Fișa de lucru 1

CONTACT
POSTURA VIZUAL

ASCULTARE
ACTIVĂ

3
ANEXA 2

Completează rebusul și află ce metodă este indicată pentru înțelegerea mesajului


vorbitorului.

Orizontal:

1. Semn de punctuație care se așază la sfârșitul unui enunț prin care se cere o informație.
2. Este transmis prin comunicare.
3. Întrebare scurtă.
4. Întrebare care cere lămuriri asupra modului în care se petrec acțiunile.
5. Cei care ascultă.
6. Cei care vorbesc.
7. Care participă/opusul cuvântului „pasivă”.
8. Cel care cere o informație este un om ... .
9. Opusul cuvântului „apropiere”.

Vertical: (galben) Acțiunea de a asculta.

1.

2. Î N T R E B A R E

3. M E S A J

C E
4.
C U M
5.
A S C U L T Ă T O R I
6. V O R B I T O R I
7. A C T I V Ă

8. I N T E R E S A T

D E P Ă R T A R E
9.

4
ANEXA 4

Fişă de lucru

1. Citeşte cu atenție dialogul următor. Transformă comunicarea, astfel încât să se desfășoare


între un copil și un adult, păstrând același mesaj.

- Salut, Andrei!

- Salut, Ionuţ!
....................................................
- Ce faci? ....................................................
.....................................................
- Merg să o ajut pe mama la cumpărături.
.....................................................
- Să ai o zi frumoasă! ....................................................
.....................................................
- Mulțumesc, la fel!
.....................................................
- Salut!

2. Citiți, în pereche, fiecare dialog.

3. Bifează căsuțele enunțurilor care descriu un comportament specific ascultării active.

Ascultătorul privește permanent vorbitorul.

Bate nerăbdător din picior.

Aprobă, prin cuvinte de genul: „Înțeleg”, „Sigur”, „Da, te ascult.”, „Aha, da.”.

Execută mișcări cu mâinile (bate ușor cu degetul în masă, mânuiește un pix).

Își sprijină capul cu mâna, privind într-o altă direcție.

Exclamă ușor, fără a întrerupe persoana care vorbește: „Oh!”, „Chiar așa?”.

Ține mâinile la spate, mișcând nerăbdător din degete

Cere lămuriri: „Cum?”, „De ce?”, „Când?”, prin intonație adecvată.

5
4. Desenează o situație în care un coleg de clasă spune cum a reacționat când prietenul său i-a
înapoiat cartea ruptă.

6
7
Demersul didactic
Ob. Conţinut instructiv – educativ Metoda Mijloc Forma de Forma de
Etapele lecţiei
Op. Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor didactică didactic organizare evaluare
Pregătesc materialele Elevii îşi pregătesc
1). Moment necesare lecţiei şi asigur manualele de Dezvoltare
Conversaţia Frontal
organizatoric disciplina si ordinea în personală şi
clasă. instrumentele de scris.
-Ce lecţie aţi avut de
pregătit pentru azi la -Pentru azi am avut de
Dezvoltare personală? pregătit lecţia ,,Elemente
de ascultare activă-
-Ce înseamnă ascultarea contact vizual, postura”.
activă?
-Ascultarea activă este
Conversaţia Coala flip-
Vreau să ne aducem cea care ne ajută să
2). chart
aminte ce presupune înţelegem şi să reţinem Aprecieri
Reactualizarea O1 Marker Frontal
ascultarea activă.Pentru asta corect mesajul care ni se verbale
cunoştinţelor Metoda
vom completa cu transmite.
ciorchinelui Scoci
informaţiile potrivite Pe rând, câte un elev
ciorchinele de la tablă. vine la tablă şi
ANEXA 1 completează ciorchinele.
Trei dintre cerculeţele Ceilalţi copiii vor
ciorchinelui rămân completa fişa individual,
necompletate pentru că fac în bănci.
parte din noua lecţie.
3). Captarea Astăzi mi-a plăcut de Frontal Aprecieri
atenţiei voi la orele de comunicare verbale
în limba română şi Carton
matematică, pentru că aţi Câţiva elevi ies la tablă Conversaţia duplex
fost atenţi şi aţi participat şi completează rebusul.
activ. Marker
Mi-aş dori ca şi la
dezvoltare personală să fiţi Exerciţiul
8
atenţi, pentru că vom învăţa
lucruri interesante.
Am pregătit pentru voi un
rebus, care are legătură cu
lecţia noastră de azi. Vreau
Patafix
să citiţi cu atenţie enunţurile Explicaţia
şi să completaţi casetele.
ANEXA 2
Astăzi vom învăţa că în
comunicare este extrem de
importantă şi folosirea
corectă a vocii. Tonul pe
care îl folosim poate să
uşureze sau să facă dificilă
comunicarea.
Ora aceasta vom urmări o
4). Anunţarea prezentare şi va trebui să
titlului lecţiei şi a identificaţi în imagini Ascultă explicaţiile
elemente de ascultare Conversaţia Tabla Frontal
obiectivelor activă. De asemenea, veţi învăţătoarei.
operaţionale recunoaşte comportamente
specifice ascultării active.

Scriu data şi titlul lecţiei la


tablă.
Elemente de ascultare
activă- vocea (intonaţia,
accentul).

5. Dirijarea
învăţării O2 Voi solicita atenția elevilor Metoda Coală flip
pentru a urmări expresiile ciorchinelui chart
faciale și verbale, precum și
Aprecieri
postura participanților la
actul comunicării pentru Frontal verbale
materialul ce urmează a fi Imagini
vizionat.ANEXA 3
9
Prezint imagini cu mai
multe situații de
comunicare, reprezentând
comportamente de ascultare
activă și comportamente de
dezinteres față de vorbitor.
Voi solicita elevilor să
enumere expresiile verbale
reținute din actul
comunicării, ale persoanelor
care sunt în postura de
ascultător, vorbitor. Elevii urmăresc cu Conversaţia
atenţie PPT-ul şi prezintă
După discuţii, dezbateri , fiecare situaţie în parte, Exerciţiul
comunic elevilor PPT
identificând elemente ale
următoarele:
Felul în care ne folosim ascultării active sau
Laptop
vocea când comunicăm comportamente de Problematiz
poate fi uneori mai dezinteres faţă de area
important decât ceea ce vorbitor. Observare
spunem. Videoproiec
O2 Individual sistematică
Mesajul este sprijinit de tor
Explicaţia
modul în care ne exprimăm
cuvintele -intonaţia,
accentul, ritmul şi
intensitatea vocii.
Ciorchinele va fi completat
cu elementele de noutate
reprezentative pentru
ascultarea activă: voce,
accent, intonație.

10
Împart elevilor o fişă de
lucru. Explic exerciţiile.
Citesc dialogurile în
ANEXA 4
perechi.
Exerciţiul 1
Citeşte cu atenţie dialogul Transformă dialogul
următor. Transformă conform cerinţei.
comunicarea, astfel încât să Fişă de Observarea
se desfăşoare între un copil
Explicaţia lucru sistematică
şi un adult, păstrând acelaşi În perechi
mesaj.
O3 Frontal
Exerciţiul 2 Bifează enunţurile care Instrumente
Alege din enumerarea de presupun o ascultare Joc de rol de scris
mai jos, enunţurile care activă.
6. Obţinerea desemnează acţiunile unui Exerciţiul
ascultător activ.
performanţei Desenează.
O4 Exerciţiul 3
Desenează o situație în
care un coleg de clasă spune Joc.Deschide urechea
cum a reacționat când bine
O5 prietenul său i-a înapoiat
cartea ruptă. Un elev stă cu spatele la
colegi. Unul dintre elevi
Individual
îl strigă pe cel din faţa Jocul
(Jocul se va desfăşura în lor. didactic Culori
cazul în care mai este timp). Acesta trebuie să Aprecieri
Joc didactic. Deschide ghicească cine l-a strigat. verbale
urechea bine Frontal
Elevul care a strigat va
lua locul celuilalt, numai
dacă acesta a ghicit.

7. Fixarea şi -Ce lecţie am învăţat astăzi Astăzi am consolidat Explicaţia Frontal Aprecieri
sistematizarea la Dezvoltare personală? cunoştinţele despre verbale

11
elemente de ascultare
activă -contact vizual,
postura şi am învăţat că
mai există un element
important pentru o
comunicare eficientă, şi
anume- vocea.
Conversaţia
De exemplu, prin felul
în care vorbim (intonaţie,
cunoştinţelor intensitate, accent),
păstrăm un contact vizual
sau nu , îi putem arăta
-La ce ne foloseşte să Problematiz
celuilalt respect sau lipsă Individual
cunoaştem aceste elemente area
pe care le-aţi enumerat? de respect.
De asemenea, prin
postura corpului putem
transmite celui cu care
comunicăm dacă suntem
sau nu interesaţi de
subiect.
Fac aprecieri verbale,
generale şi individuale
7. Încheierea asupra gradului de Elevii sunt atenţi la Recompens Aprecieri
Conversaţia Frontal
activităţii participare activă a elevilor aprecierile învăţătoarei. e verbale
la lecţie.
Elevii primesc recompense.

12
13
14
15

S-ar putea să vă placă și