Sunteți pe pagina 1din 10

Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 513/A din 06.06.2017

(Tribunalul Mehedinţi – d.c. 513/A/06.06.2017)


Prin cererea de chemare în judecată înregistrat ă la Judecătoria Drobeta Turnu Severin la data
de 08.06.2016 sub nr. 6851/225/2016, contestatorul V.E. în contradictoriu cu intimatul BEJ G.G.C. a
formulat contestaţie la executare împotriva dosarului de executare nr. 224/E/2016 întocmit de G.G.C.
la solicitarea EOS I. RO GMBH, care a cesionat crean ţa de la cedentul BCR SA, crean ţa rezultat ă din
titlul executoriu constând în contract de credit nr. 1957915 din data de 30.06.2006 emis de BRD SA,
solicitând admiterea contestaţiei şi anularea formelor de executare precum şi suspendarea
executării silite începută în dosarul nr. 224/E/2016, până la solu ţionarea contesta ţiei
În motivare, contestatorul a arătat că în baza titlului executoriu reprezentat de contractul de
credit nr. 1957915 din data de 30/06/2006 încheiat între subsemnatul şi BRD S.A., EOS I. RO GMBH,
care a cesionat creanţa de la cedentul BRD S.A., a solicitat executarea silit ă pentru suma de
3239,54 lei reprezentând debit principal, dobânda aferent ă creditului acordat şi comision bancar
restant, la care se adaugă suma de 724,28 lei, reprezentând cheltuieli de executare.
Contestatorul a considerat atât executarea începută cât şi actele de executare întocmite ca
fiind nelegale pentru următoarele considerente:
• Lipsa unui titlu executoriu legal în aceasta executare silit ă.
Contractele bancare cesionate către terţi, care nu mai au statut de institu ţii de credit, nu mai
beneficiază de prevederile legale ce permit trecerea la executare silit ă f ăr ă aprobarea unui
judecător. Contractul de cesiune nu beneficiază de statutul legal de titlu executoriu, precum cel de
credit.
Atunci când creditorul care solicită executarea silit ă a unui contract de credit este creditorul
cesionar în urma încheierii unei cesiuni de crean ţă cu institu ţia de credit, executarea silit ă este
lipsită de un titlu executoriu. Valoarea de titlu executoriu al unui înscris, altul decât o hot ărâre
judecătorească, trebuie expres statuată de legiuitor, lucru valabil în cazul contractelor de credit, dar
nu şi în cazul celor de cesiune. „Nu se poate extrapola caracterul de titlu executoriu prev ăzut de art.
120 din OUG 99/2006 în privinţa contractului de cesiune de crean ţă. Potrivit art. 372 c.pr.civ.,
"executarea silita se va efectua numai in temeiul unei hot ărâri judec ătoreşti ori al unui alt înscris
care, potrivit legii, constituie titlu executoriu."
De asemenea, potrivit art. 3731Cod procedur ă civilă, raportat la art. 371 ^lin. 3 si 3713alin. 1
Cod procedură civilă executarea silita are drept scop realizarea drepturilor recunoscute prin titlul
executoriu in favoarea creditorilor.
Interpretând aceste dispoziţii legale, a rezultat c ă aptitudinea unui contract de credit de a fi
titlu executoriu se raportează la calitatea institu ţiei de credit care l-a încheiat, institu ţie bancara
care are ca obiect principal de activitate creditarea, astfel încât, în executarea cu celeritate a
obligaţiilor decurgând din contractele încheiate, legiuitorul a prevăzut caracterul de titlu executoriu
al acestora, fără investirea cu formulă executorie sau fără altă formalitate.
Totodată, contestatorul a invocat şi lipsa de creditor al EOS I. RO GMBH. pentru a cere
executare silita in baza titlului executoriu constând în contractul de credit nr. 1957915 din data de
30/06/2006
• Conform prevederile art. 1578 din Noul Cod Civil, potrivit c ăruia, debitorul este ţinut s ă
plătească cesionarului din momentul în care : accepta cesiunea printr-un înscris cu dat ă cert ă,
primeşte o comunicare scrisă a cesiunii, pe suport de hârtie sau în format electronic, iar în cazul
unei cesiuni parţiale trebuie indicată şi întinderea cesiunii. Înainte de acceptare sau de primirea
comunicării, debitorul nu se poate libera decât plătind cedentului. Atunci când comunicarea cesiunii
este făcută de cesionar, debitorul ii poate cere acestuia s ă îi prezinte dovada scrisa a cesiunii, iar
pană la primirea acesteia poate suspenda plata.
Comunicarea cesiunii nu produce efecte dacă dovada scrisa a cesiuni nu este comunicat ă
debitorului, motiv pentru care a solicitat instan ţei să constate faptul c ă, atât cedenta BRD S.A. cât şi
cesionara EOS I. RO GMBH, nu au respectat dispoziţiile legale.
In ipoteza în care se trece peste motivele invocate anterior, a considerat c ă executarea nu
poate fi începută întrucât nu rezulta caracterul cert, lichid şi exigibil al crean ţei aşa cum prev ăd
dispoziţiile art.663 C. pr. civ.
În cererea de executare s-a solicitat executarea sumei de 3239,54 lei, suma stabilit ă aleatoriu
de către pretinsa creditoare EOS I. RO GMBH., făr ă s ă arate ce cuprinde aceast ă sum ă, credit, rata
restante, comisioane, asiguraţi, perioada ratelor restante şi dobânda etc... Pentru ca instan ţa s ă
poată cenzura suma pretinsă ca şi debit, se impune ca pârâta să precizeze aceste aspect.
Această executare este vădit nelegală, fiind începută de c ătre o persoan ă care nu a f ăcut
dovada faptului că este creditoare.
În drept a invocat prevederile art. 711-719 C. pr. civ., art. 1578 C. civ., Ordinul Ministrului
Justiţiei 2561/2012 şi Legea nr. 188/2000.
In temeiul art. 242 alin. 2 C. pr. civ., a solicitat judecarea în lipsă.
In dovedire, a solicitat instanţei încuviin ţarea probei cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei
solicitând şi o copie după dosarul de executare nr. 224/E/2016.
Prin rezoluţia din data de 10.06.2016 instanţa a dispus comunicarea cererii de chemare în
judecată intimatului, cu menţiunea de a depune întâmpinare în termen de 25 de zile de la
comunicarea cererii de chemare în judecată, sub sanc ţiunea dec ăderii din dreptul de a mai propune
probe şi de a mai invoca excepţii, în afara celor de ordine public ă.
La data de 24.06.2016, BEJ G.G.C. a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea
contestaţiei la executare ca neîntemeiată şi men ţinerea formelor de executare îndeplinite în dosarul
nr. 224/E/2016.
Intimata a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a BEJ G.G.C. având în vedere
faptul că contestatorul a înţeles să se judece în contradictoriu cu subscrisul, când în mod legal
calitate procesuală pasivă în această cauză nu avea decât creditoarea din dosarul execu ţional şi
anume EOS I. RO GMBH prin mandatar SC EOS KSI România SRL.
Deci nu reiese motivaţie sau interes juridic legitim pentru contestator în ce priveşte judecarea
în contradictoriu cu subscrisul.
Faptul că subscrisul este persoana care a emis actele contestate în spe ţă de contestator nu
legitimează sub nici o formă calitatea procesuală pasivă a subsemnatei.
Executorul judecătoresc realizează activitatea de executare silit ă la cererea creditorului fa ţă de
debitorul ce nu îşi execută de bunăvoie obligaţia în conformitate cu prevederile art. 622 şi
următoarele C. pr. civ. şi nu cu scopul de a-şi asigura un interes personal fa ţă de debitor. Aşadar în
speţă executorul judecătoresc nu are potrivit considerentelor expuse calitate procesual ă pasiv ă,
această calitate în contestaţia la executare de faţă o are doar creditoarea EOS I. RO GMBH prin
mandatar SC EOS KSI România SRL.
Pe fondul cauzei acţiunea contestatorului este neîntemeiată.
Astfel, într-o prima teză, se susţine faptul ca în spe ţa de fa ţă lipseşte un titlu executoriu legal,
pentru a se începe executarea silită, motivându-se faptul că executarea silit ă a început în baza
contractului de cesiune care nu este un titlu executoriu.
În mod eronat contestatorul apreciază că executarea silit ă a fost început ă în baza unui contract
de cesiune de creanţe, deoarece aşa cum rezulta din actele de executare emise în dosar şi avem în
vedere încheierea de încuviinţare a executării silite, soma ţia de executare şi actele ulterioare,
executarea silită a început în baza contractului de credit nr. 1957915 / 30.06.2006 emis de BRD iar in
conformitate cu prevederile art. 638 al. 4 C. pr. civ. coroborate cu prevederile art. 120 din OUG
99/2006, acest contract de credit este titlu executoriu.
Referitor la comunicarea cesiuni de creanţe, din dosarul de executare, rezult ă c ă atât
cesionarul cât şi cedentul au comunicat debitorului faptul c ă a intervenit o cesiune de crean ţe,
creanţa acestuia fiind preluată de creditorul din dosarul de executare şi anume EOS I. RO GMBH prin
mandatar SC EOS KSI România SRL.
Mai mult, aşa cum rezulta din dosarul de executare, cesiunea de crean ţe a fost notat ă şi în
AEGRM, devenind astfel opozabilă faţă de terţi.
In ceea ce priveşte caracterul cert, lichid si exigibil al crean ţei pus ă în executare a învederat
faptul că din documente puse la dispoziţie de creditor, odat ă ca introducerea cererii de executare,
rezultă fără echivoc că suma pusă în executare a fost calculată iniţial de creditor conform criteriilor
prevăzute în titlul executoriu iar acest lucru rezulta din notific ările emise de cesionar şi de cedent
cu privire la cesiunea de creanţe şi din situaţia contului la data de 26.05.2015.
In drept a invocat dispoziţiile art.205 Cod de Procedura Civila.
In dovedire a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisurile din dosarul de executare.
In conformitate cu art.411 Cod de Procedura Civilă, a solicitat judecarea în lips ă.
La data de 05.07.2016 reclamantul a depus răspuns la întâmpinare.
Cu privire la invocarea excepţiei lipsei calităţii procesuale, a solicitat respingerea acestei
excepţii, având în vedere că Biroul Executorului Judecătoresc G.G.C. a încuviin ţat în mod nelegal
executarea silită contestată.
Cu privire la inexistenta unui titlu executoriu în dosarul de executare, a reiterat instan ţei faptul
că contractul de credit nr. 1957915/30.6.2006, a fost încheiat între BRD şi subsemnatul.
EOS I. RO GMBH, prin mandatar SC EOS KS1 România SRL, nefiind parte în acest contract de
credit, nu poate să solicite executarea silită in baza acestuia.
Referitor la comunicarea cesiunii contractului de credit, din documentele depuse la dosar,
lipsa semnăturii pentru confirmarea primirii, rezultând c ă aceast ă cesiune nu i-a fost comunicat ă.
In concluzie, a solicitat instanţei să admită contesta ţia la executare, aşa cum a fost formulat ă
şi să suspende executarea silită, până la pronunţarea în acest dosar.
Prin încheierea din data de 27.07.2016, instan ţa a respins cererea de suspendare a execut ării
silite formulată de contestator, având în vedere că aceasta nu a fost motivat ă şi nu a fost achitat ă
cauţiunea dispusă de instanţă.
În cauză, instanţa a dispus emiterea unei adrese BEJ G.G.C. pentru a înainta în copii certificate
pentru conformitate cu originalul dosarul de executare nr. 224/E/2016.
La termenul din 11.01.2017, instanţa suspendă judecarea cauzei, pentru neîndeplinirea de c ătre
contestator a obligaţiei de a achita suma de 34,50 lei, reprezentând cheltuielile ocazionate de
efectuarea copiei dosarului de executare nr. 224/E/2016.
La data de 12.01.2017, constatând că dovada achitării contravalorii xerocopierii dosarului a fost
depusă la dosar prin serviciul registratură, însă din eroare aceasta a fost ataşat ă în alt dosar, astfel
că nu mai subzistă motivul ce a generat suspendarea cauzei, instan ţa dispune repunerea cauzei pe
rol şi acordă termen la data de 25.01.2016 pentru când se citează păr ţile.
Sub aspectul materialului probator instanţa a încuviin ţat pentru ambele p ăr ţi proba cu
înscrisurile de la dosar.
Judecătoria Drobeta Turnu Severin prin încheierea supusă apelului a admis excepţia lipsei
calităţii procesuale pasive a B.E.J. G.G.C..
Respinge contestaţia la executare formulată de V.E., ca fiind introdusă împotriva unei persoane
fără calitate procesuală pasivă.
Respinge contestaţia la executare formulată de V.E., ca neîntemeiată.
Pentru a pronunţa această soluţie instanţa de fond a reţinut .prin cererea adresată instanţei de
judecată, contestatorul V.E. în contradictoriu cu intima ţii EOS I. RO GMBH şi B.E.J. G.G.C. a
contestat titlul executoriu şi actele de executare silit ă întocmite în dosarul nr. 224/E/2016 şi a
solicitat suspendarea executării silite până la soluţionarea contesta ţiei pe fond.
B.E.J. G.G.C. a formulat întâmpinare prin care a invocat excep ţia lipsei calit ăţii procesuale
pasive şi a solicitat respingerea contestaţiei la executare.
Prin încheierea pronunţată la data de 27. 07. 2016 a fost respins ă cererea de suspendare a
executării silite.
În conformitate cu dispoziţiile art. 248 C. pr. civ. instan ţa va analiza cu prioritate excep ţia lipsei
calităţii procesuale pasive a B.E.J. G.G.C..
Având în vedere faptul că, în cadrul procedurii execut ării silite, biroul executorului judec ătoresc
este un organ de executare şi nu este parte în cadrul raportului juridic dintre creditor şi debitor, nu
poate avea calitatea de intimat într-o cauză civilă având ca obiect contesta ţie la executare în care
contestatorul nu a invocat ca motiv art. 712 alin. 1 teza a II-a din Codul de procedur ă civil ă,
respectiv refuzul executorului de a îndeplini un act de executare, instan ţa va admite excep ţia
invocată.
Întrucât a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive instan ţa va respinge
contestaţia la executare formulată împotriva B.E.J. G.G.C. ca fiind introdus ă împotriva unei persoane
fără calitate procesuală pasivă.
Potrivit art. 712 alin. (1) C. pr. civ.: ,,Împotriva execut ării silite, a încheierilor date de executorul
judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contesta ţie de c ătre cei
interesaţi sau vătămaţi prin executare.”
Contestatorul a formulat critici care vizează în principal lipsa caracterului executoriu al
contractului de credit, lipsa calităţii de creditor a intimatului cesionar şi lipsa caracterului cert,
lichid şi exigibil al creanţei ce se execută silit.
Executarea silită a fost pornită în baza contractului de credit nr. 1957915/30. 06. 2006, încheiat
de contestator cu B.R.D. S.A. (filele 85 – 90).
Contractul de credit a fost învestit cu formulă executorie, potrivit dispozi ţiilor legale în vigoare
la acel moment, prin încheierea pronunţată de Judecătoria Dr. Tr. Severin la data de 15. 01. 2016 în
dosar nr. 296/225/2016, constatându-se incidenţa dispoziţiilor art. 120 din O.U.G. 99/2006 şi art. 632
alin. 2 C. pr. civ.
Prin cesiunea unei creanţe, care este constatată printr-un înscris, ce constituie titlu
executoriu, înscrisul nu-şi pierde caracterul executoriu, deoarece executorialitatea nu deriv ă şi nu
este legată de persoana celui care opune titlul, ci de alte elemente intrinseci ale actului respectiv,
în speţă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 120 din O.U.G. 99/2006, astfel c ă aceast ă critic ă nu
va fi reţinută de instanţă.
Referitor la calitatea de creditor a intimatei EOS I. RO GMBH, instan ţa re ţine c ă prin contractul
de cesiune de creanţe nr. 1228/13. 05. 2015 (filele 111 – 118) B.R.D. S.A. a cesionat crean ţa de ţinut ă
împotriva contestatorului către EOS KSI România S.R.L., cesiune notificat ă debitorului (filele 99 –
102).
EOS KSI România S.R.L. a vândut creanţa cesionată c ătre intimata EOS I. RO GMBH prin
contractul de vânzare de creanţe încheiat la data de 18. 06. 2015 (filele 119 – 126).
Ambele cesiuni au fost înscrise, pentru opozabilitate, în Arhiva electronic ă de garan ţii reale
imobiliare (filele 105 – 110), şi au fost comunicare contestatorului cu ocazia soma ţiei privind
executarea silită. De altfel, contestatorul nu a f ăcut dovada efectu ării vreunei pl ăţi în contul
cedentului, astfel că nu constituie o cauză care s ă conduc ă la anularea formelor de executare, prin
raportare la dispoziţiile art. 1580 C. civ.
În ceea ce priveşte caracterul cert, lichid şi exigibil al crean ţei instan ţa re ţine c ă prin
contractul de credit încheiat cu B.R.D. S.A., contestatorul a contractat un împrumut în sum ă de 8000
lei, pe o perioadă de 120 de luni, ultima rată urmând să fie restituit ă la data de 30. 06. 2016.
Întrucât contestatorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de plat ă a ratelor şi dobânzilor la termenele
stabilite în contract, în conformitate cu dispoziţiile pct. 6.9. din Condi ţii generale, banca a declarat
scadenţa anticipată a creditului rămas de restituit, în sum ă de 3239.54 lei, dup ă cum rezult ă din
situaţia contului – fila 103.
Creanţa este certă, constatată prin înscris însuşit de debitor (contractul de credit), este
exigibilă (în baza clauzelor contractuale) şi lichidă fiind exprimat ă în bani.
Instanţa va avea în vedere şi faptul c ă, deşi a trecut foarte mult timp de la data declar ării
exigibilităţii creanţei, contestatorul nu a mai achitat nicio sumă de bani, neavând inten ţia de a-şi
îndeplini de bunăvoie obligaţia asumată prin contractul de credit încheiat.
Împotriva acestei sentinţe în termen legala a formulat apel contestator V.E. criticând sentinţa
pentru nelegalitate şi netemeinicie.
Prin încheierea din şedinţa din data de 30.01.2017, pronun ţate în dosarul nr. . 6851/225/2016,
instanţa a respins ca neîntemeiata contesta ţia la executare formulata in acest dosar, înl ăturând in
mod greşit motivele invocate :
Lipsa calităţii de creditor al EOS I. RO GMBH. pentru a cere executare silita in baza titlului
executoriu constând in contractul de credit nr. 1957915 din data de 30/06/2006
Conform prevederile art. 1578 din Noul Cod Civil, potrivit c ăruia, debitorul este ţinut sa
plătească cesionarului din momentul in care : accepta cesiunea print-un înscris cu data certa,
primeşte o comunicare scrisa a cesiuni , pe suport de hârtie sau in format electronic, iar in cazul
unei cesiuni parţiale trebuie indicata si întinderea cesiuni. Înainte de acceptare sau de primirea
comunicării, debitorul nu se poate libera decât plătind cedentului. Atunci când comunicarea cesiunii
este făcuta de cesionar, debitorul ii poate cere acestuia sa ii prezinte dovada scrisa a cesiunii, iar
pana la primirea acesteia poate suspenta plata.
Comunicarea cesiunii nu produce efecte daca dovada scrisa a cesiuni nu este comunicata
debitorului.
Se poate observa că, comunicarea contractelor de cesiune de crean ţe a fost f ăcuta cu ocazia
somaţiei de plata, aşa cum reiese si din motivarea sentin ţei atacate, motiv pentru care , solicit ă
instanţei sa constate faptul ca , atât ceden ți BRD S.A. cat si cesionara EOS-KSI România S.R.L , iar
ulterior cadența EOS-KSI România S.R.L si cesionara EOS I. RO GMBH , nu au respectat dispozitive
legale mai sus-menționate.
Transferul creanţei nu implică şi transmiterea valorii contractului de credit de titlu executoriu.
Dacă legiuitorul ar fi intenţionat să confere acest caracter cesiunii de crean ţă ar fi precizat în mod
expres, cum a făcut-o în cazul contractelor de garan ţie reală şi personal ă. în nici un caz nu se poate
aprecia caracterul de titlu executoriu ca fiind un accesoriu al crean ţei, fiindc ă s-ar înc ălca
caracterul imperativ al normelor procedurale care reglementează aceast ă materie.
Lipsa unui titlu executoriu legal in aceasta executare silita.
Izvorul juridic al litigiului şi al urm ăririi silite îl constituie contractul de cesiune de crean ţe
încheiat intre EOS-KSI România S.R.L. si EOS I. RO GMBH, care nu constituie titlu executoriu.
Potrivit Noului Cod de procedură civilă, scopul execut ării silite este acela de a garanta
creditorului realizarea drepturilor recunoscute acestuia prin titlul executoriu. Conform O.U.G. nr.
99/2006 privind institu ţiile de credit Di adecvarea capitalului, contractele de credit, inclusiv
contractele de garanţie reală sau personală, încheiate de o institu ţie de credit constituie titluri
executorii. Legea recunoaște contractelor de credit încheiate cu institu ţiile bancare aptitudinea de
a fi titluri executorii, fără a fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalit ăţi. Scopul legiuitorului a fost
acela de a menţine stabilitatea sistemului financiar-bancar şi de a asigura executarea cu celeritate
a obligaţiilor asumate prin contractele de credit, în considerarea obiectului principal de activitate al
instituţiilor bancare: creditarea. Astfel, contractele de credit îşi p ăstreaz ă caracterul de titluri
executorii atâta vreme cât parte în contract este o institu ţie bancar ă.
De îndată ce contractul de credit este cesionat către o alt ă entitate juridic ă decât o Banc ă (cel
mai frecvent, S.R.L-uri), raportul dintre noul creditor ‚şi debitor cap ăt ă o alt ă natur ă juridic ă. în acest
sens, O.U.G. nr. 99/2006 interzice în mod expres entit ăților juridice care nu sunt institu ţii de credit s ă
desfăşoare activităţi cu specific bancar: S.R.L-ul recuperator de credite nu are dreptul de a percepe
dobânzi/penalizări/comisioane bancare şi nu mai este supus normelor şi controalelor B.N.R.
Astfel, prin cesiune se pierde caracterul de titlu executoriu al contractului de credit întrucât
legiuitorul nu a înţeles să confere caracter de titlu executoriu şi contractelor de împrumut încheiate
cu alte entităţi juridice decât unităţi bancare. Este adevărat c ă cesiunea de crean ţă implic ă
transmiterea creanţei împreună cu accesoriile şi garan ţiile sale, dar no ţiunea de crean ţă, de garan ţii,
de accesorii priveşte materialitatea, substan ţa dreptului dedus judec ăţii, iar nu atributul
executorialităţii sale, aspect de drept procesual. Este greşit a interpreta c ă transferul crean ţei
implică şi transmiterea valorii sale de titlu executoriu, întrucât caracterul de titlu executoriu al
creanţei nu este un accesoriu al dreptului cedat, ci un atribut pe care legiuitorul 1-a prev ăzut expres
sau nu pentru un anume contract.
Potrivit Codului de procedură civilă, executarea silit ă se poate efectua numai în temeiul unui
titlu executoriu, respectiv hotărâri ale instanţelor de judecat ă, alte hot ărâri sau înscrisuri care,
potrivit legii, pot fi puse în executare. Cum legiuitorul nu a conferit contractului de cesiune de
creanţă caracter de titlu executoriu, rezultă că acest contract nu se bucur ă de beneficiul recunoscut
de lege contractelor de credit.
Cesiunea de creanţă nu transferă titlul executoriu, ci doar crean ţa atestat ă de con ţinutul s ău, în
limitele stabilite prin contractul de cesiune şi care constituie titlul de crean ţă al cesionarului.
Contractul de credit încheiat de o unitate bancar ă cu debitorul nu stabileşte în favoarea
recuperatorului o creanţă certă lichidă si exigibilă, astfel c ă acesta nu se poate prevala în cadrul
unei proceduri de executare silită de faptul că deţine un titlu executoriu împotriva debitorului. Astfel,
pentru a putea demara în condiţii de legalitate procedura de executare silit ă împotriva debitorului
rău-platnic, este imperativ ca recuperatorul să urmeze procedura de drept comun în vederea
obţinerii unui titlu executoriu: litigiu în faţa instan ţelor de judecat ă finalizat cu pronun ţarea unei
hotărâri judecătoreşti definitive care să constate existen ţa unei crean ţe certe, lichide şi exigibile a
recuperatorului faţă de debitor.
In procedura prealabilă intimatul BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC G.G.C. a formulat
întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat şi neîntemeiat şi pe fond
respingerea contestaţiei la executare ca neîntemeiate şi menţinerea formelor de executare
îndeplinite în dosarul de executare nr. 224/E/2016.
In primul rând in mod legal instanţa de fond a admis excep ţia lipsei calit ăţii procesuale pasive a
BEJ Guran Georae Cătălin având in vedere faptul ca contestatorul a în ţeles sa se judece in
contradictoriu cu subscrisul, cand in mod legal calitate procesuala pasiva in aceasta cauza nu avea
decât creditoarea din dosarul meu execuțional si anume EOS I. RO GMBH prin mandatar SC EOS KSI
România SRL.
Deci nu reiese motivaţie sau interes juridic legitim pentru contestator în ce priveşte judecarea
în contradictoriu cu subscrisul.
Faptul că subscrisul este persoana care a emis actele contestate în spe ţă de contestator nu
legitimează sub nici o forma calitatea procesuală pasivă a noastr ă.
Executorul judecătoresc realizează activitatea de executare silit ă la cererea creditorului fa ţă de
debitorul ce nu îşi execută de bunăvoie obligaţia în conformitate cu prevederile art. 622 si
următoarele C.proc.civ. şi nu cu scopul de a-şi asigura un interes personal fa ţă de debitor. Aşadar în
speţă executorul judecătoresc nu are potrivit considerentelor expuse calitate procesual ă pasiv ă,
această calitate în contestaţia la executare de faţă o are doar creditoarea EOS I. RO GMBH prin
mandatar SC EOS KSI România SRL.
Pe fondul cauzei va învederam faptul ca si prin motivele de apel contestatorul reia ap ăr ările din
cererea introductiva.
Astfel, intr-o prima teza, se susţine faptul ca in spe ţa de fata lipseşte un titlu executoriu legal,
pentru a se începe executarea silita, motivantu-se faptul ca executarea silita a început in baza
contractului de cesiune care nu este un titlu executoriu.
In mod eronat contestatorul apreciază ca executarea silita a fost începuta in baza unui
contract de cesiune de creanţe, deoarece aşa cum rezulta din actele de executare emise in dosar si
avem aici in vedere încheierea de încuviinţare a execut ării silite, soma ţia de executare si actele
ulterioare, executarea silita a început in baza contractului de credit nr. 1957915 / 30.06.2006 emis
de BRDiar in conformitate cu prevederile art.638 al.4 Cpc coroborate cu prevederile art.120 din OUG
99/2006^ acest contract de credit este titlu executoriu.
Referitor la comunicarea cesiuni de creanţe va rugam sa observaţi ca din dosarul de executare,
rezulta ca atât cesionarul cat si cedentul au comunicat debitorului faptul ca a intervenit o cesiune
de creanţe, creanţa acestuia fiind preluata de creditorul din dosarul de executare si anume EOS I.
RO GMBH prin mandatar SC EOS KSI România SRL.
Mai mult așa cum rezulta din dosarul de executare, cesiunea de crean ţe a fost notata si in
AEGRM, devenind astfel opozabila fata de terţi.
In ceea ce priveşte caracterul cert, lichid si exigibil al crean ţei pusa in executare precizează
intimata faptul ca din documente puse la dispoziţie de creditor, odat ă ca introducerea cererii de
executare, rezulta dâră echivoc ca suma pusa in executare a fost calculata ini ţial de creditor
conform criteriilor prevăzute in titlul executoriu iar acest lucru rezulta din notific ările emise de
cesionar si de cedent cu privire la cesiunea de crean ţe si din situa ţia contului la data de 26.05.2015.
Intimata şi-a precizat prezenta întâmpinare pe dispoziţiile art.205 Cod de Procedura Civila.
Analizând apelul prin prisma motivelor invocate în sus ţinerea sa, se constat ă c ă acesta este
nefundat, pentru următoarele argumente:
Prin primul motiv de apel se critică hotărârea considerând apelanta c ă intimata EOS I. RO
GMBH nu are calitatea de creditor deoarece nu i-au fost comunicate cesiunile de crean ţe.
Cu privire la comunicarea cesiuni de crean ţe, din actele de la dosar rezult ă c ă înc ă din anul
2015 cesionarul a comunicat debitorului faptul c ă a intervenit o cesiune succesiv ă de crean ţe,
creanţa acestuia fiind preluată de creditorul din dosarul de executare şi anume EOS I. RO GMBH prin
administratorul civil SC EOS KSI România SRL. Astfel , la fil. 23-25 din dosarul de fond se afl ă, în
copie, dovada depunerii la poştă, prin scrisoare recomandat ă cu confirmare de primire, a notific ării
cesiunilor.
Faptul că apelantul, deşi avizat – nefiind g ăsit acas ă şi apoi reavizat în data de 08.06.2015, s ă
ridice corespondenţa de la oficiul poştal, a refuzat acest lucru, este doar culpa sa, cesionarul
îndeplinindu-şi cu bună credinţă obligaţiile de a comunica intervenirea cesiunilor.
Mai mult, cesiunile de creanţă au fost comunicate debitorului şi ulterior, cu ocazia declanş ării
executării silite.
Nici critica privind lipsa unui titlu executoriu nu este întemeiat ă.
Executarea silită a fost pornită în baza contractului de credit nr. 1957915/30. 06. 2006, încheiat
de contestator cu B.R.D. S.A. (filele 85 – 90).
Contractul de credit a fost învestit cu formulă executorie, potrivit dispozi ţiilor legale în vigoare
la acel moment, prin încheierea pronunţată de Judecătoria Dr. Tr. Severin la data de 15. 01. 2016 în
dosar nr. 296/225/2016, constatându-se incidenţa dispoziţiilor art. 120 din O.U.G. 99/2006 şi art. 632
alin. 2 C. pr. civ.
Consacrarea, prin art. 120 din OUG nr. 99/2006, aprobat ă cu completări şi modific ări prin Legea
nr. 227/2007, a caracterului executoriu al contractelor de credit încheiate de o institu ţie de credit,
este impusă pentru a permite executarea silit ă a unei obligaţii (crean ţe), iar nu a unui înscris, acesta
fiind doar materializarea izvorului obligaţiei respective. În consecin ţă, caracterul executoriu este
asociat cu creanţa, iar nu cu înscrisul ca atare, şi atât timp cât legiuitorul a acordat contractelor de
credit caracterul de titluri executorii, crean ţa a devenit una executorie, astfel încât atributul
executorialităţii nu se constituie într-un aspect de drept procesual ci a devenit o calitate a crean ţei
care se transmite prin cesiune.
Totodată, trebuie subliniat că OUG nr. 99/2006, aprobată cu completări şi modific ări prin Legea
nr. 227/2007 nu a conferit contractelor de credit tr ăs ătura de titlu executoriu în considerarea
persoanelor semnatare ale unor asemenea contracte, ci a naturii respectivelor conven ţii.
Modificarea părţilor originare ale actului juridic care constituie titlul executoriu nu afecteaz ă
substanţa titlului executoriu, poziţia cesionarului fiind aceea a unui veritabil succesor cu titlu
particular, care preia, astfel, toate drepturile pe care cedentul le avea în leg ătur ă cu crean ţa.
Nu poate fi primit nici motivul invocat în apel, privind lipsa calit ăţii de reprezentant a
creditorului persoană juridică, tot de o persoană juridică.
Din actele dosarului rezultă că atât în primă instan ţă, cât şi în apel contesta ţia a fost judecat ă
în contradictoriu cu EOS I. RO GMBH, cesionar al crean ţei, care a stat în proces în nume propriu,
nefiind reprezentată de EOS România KSI, aşa cum susţine apelantul.
Pe de altă parte, dispoziţiile art. 84 din C.proc.civ. invocate de apelant, reglementeaz ă
reprezentarea convenţională a persoanelor juridice numai prin consilier sau avocat dor în fa ţa
instanţelor de judecată.
Nu în ultimul rând, se observă că prin contractul de vânzare de creanţe încheiat la data de
18.06.2015 EOS I. RO GMBH, cumpărător al creanţelor l-a împuternicit pe vânz ătorul EOS România
KSI cu administrarea activelor, astfel că, aceasta din urm ă, în calitatea de administrator al bunurilor
altuia, în sensul art. 792 din Codul civil, ar avea dreptul s ă stea în justi ţie în orice cerere sau ac ţiune
referitoare la administrarea creanţelor – art. 810 C.civ.
Faţă de cele expuse, în temeiul art. 480 C.proc.civ., va fi respins apelul formulat de apelantul
contestator V.E., împotriva încheierii din 16.03.2017, pronunţată de Judecătoria Drobeta Turnu
Severin, ca neîntemeiat.

Domenii speta
Contestaţie la executare

S-ar putea să vă placă și