Sunteți pe pagina 1din 7

LAB

Disciplina: LIMBA ENGLEZĂ


Profesori : NISTOR MARIA

Clasele: a VII-a, a IX-a, a XI-a


Nr. ore/săptămână: 6 ore/săptămână
Anul şcolar: 2018-2019

PROGRAM DE PREGATIRE SUPLIMENTARĂ A ELEVILOR CAPABILI DE PERFORMANŢĂ


(în vederea participării la Olimpiada de limba engleză – faza națională)

Elevii au parcurs un program de instruire dferențiată pentru elevi capabili de performanță derulat în perioada 25 martie – 16 aprilie, urmînd ca în
săptămâna premergătoare concursului național elevii să se pregătească atât individual cât și cu profesorii îndrumători folosind resursele materiale puse la
dispoziție de către profesorii îndrumători. S-a urmărit evoluția elevilor prin utilizarea unor strategii de evaluare inițiale- rezultatele de la olimpiada de limba
engleză, faza județeană, evaluare continuă/formativă prin aplicarea unor metode clasice: teste, probe orale, metode auxiliare: observația, convorbiri,
autoevaluarea și metode alternative – portofolii. O evaluare sumativă se va aplica la sfârțitul săptămânii 15-19 aprilie 2019.
Proiectarea acestui program de pregrătire a avut în vedere următoarele aspecte:
1. Modificări de conținut, care au vizat extinderea, aprofundarea, reorganizarea, un ritm flexibil de parcurgere și abordări interdisciplinare;
2. modificări de proces, care să promoveze creativitatea și gândirea critică, să ofere oportunități de învățare prin descoperire, să stimuleze studiul
independent, săpermită libertatea de alegere a traseelor de învățare;
3. includerea unor teme și probleme de mare interes din lumea reală, care să încurajeze învățarea autentică, să susțină exprimarea creativă, să includă
evaluări adevate și să încurajeze utilizarea metodelor moderne de prezentare;
4. modificări ale mediului de învățare, care să stimuleze învățarea independentă și gândirea complexă, să stimuleze învățarea centrată pe elev.
(Adaptare Legea 17/2007- Art.26 Instruirea diferenţiată a tinerilor capabili de performanţă înaltă)

1
În timpul pregătirilor s-au respectat metodologia privind organizarea și desfășurarea concursurilor școlare 4023/2018 și Regulamentul privind
organizarea și desfășurarea olimpiadei naționale de limba engleză Nr. 24715/16.01.2019. Materialele folosite au avut structura specifică acestui concurs și au
respectat nivelul CECRL. În selectarea bibliografiei s-a ținut cont de nivelul de pregătire al fiecărui elev.
Orele de pregătire au fost consemnate în condica de prezență și au fost aduse la cunoștința conducerii școlii. De asemenea, programul a fost prezentat în
cadrul comisiei metodice a limbilor modrne, fapt menționat în procesul verbal al comisiei ca activitate curentă.
Clasa a IX-a

Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii*/mteriale


crt. ore folosite
1. Analiza rezultatelor la faza județeană 1.3 Identificarea de detalii din Subiect faza județeană a OLE 3 18.03.2019 Deficențe: traduceri
– proba scrisă și orală mesaje orale /scrise /barem 25.03.2019 din limba română în
3.1 Formularea de idei / Discuţia limba engleză,
păreri pe teme de interes în Notiţe vocabular –word
cadrul unei discuţii / în formation
mesaje de răspuns Speaking- descriere
de evenimente, partea
introductivă,
informații cu caracter
general, folosirea
conectorilor. / Subiect
faza juețeană 2019,
barem
2. Relaţii interumane / interpersonale. 1.2 Asocierea de informaţii Texte autentice scurte (broşuri de 2 27.03.2019 Sequence of tenses
factuale dintr-un text citit / fragmente de text care descriu Word formation,
auzit cu o imagine / un set de evenimente) Prepositions- de
imagini Paragrafe simple aprofundat!
1.3 Identificarea de informaţii Subiecte Cambridge exams
specifice din texte autentice Use of English –The
2.3 Formularea / redactarea Tenses/Reading comprehension/
de instrucţiuni pentru vocabulary

2
activităţi “Tess of the D’Urberviles”, 2 29.03.2019 Paragraph plan,
cotidiene Thomas Hardy connectors
3.1 Formularea de idei / Înregistrări audio-video – old-
păreri pe teme de fashioned behavior, gallantry
interes în cadrul unei discuţii Texte literare
/ în mesaje de răspuns Texte adecvate profilului
Eseuri structurate /
Ghidate- Write a 180-200 word
narrative essay, beginning as
follows: “I was sure he was going
to kiss me”
Discuţia
Studiu individual- 2 înregistrări
audio-video, narrative essay
2.1 Descrierea (oral / în scris) Speaking- IELTS materials 2 2.04.2019 Introduction- general
a unor Descrieri de obiecte, information about the
activităţi cotidiene, obiceiuri; persoane topic, each idea starts
2.2 Relatarea conţinutului Povestire orală with a topic sentence.
unui film / al unei povestiri,
pe baza unui plan de idei dat
Evaluation Test – scris/oral- model, subiectul 2 5.04.2019 Tenses-futere uses,
dat la olimpiada națională 2018 Traduceri!
3. DOMENIUL PUBLIC 1.2 Anticiparea elementelor Texte autentice scurte (broşuri de 1 8.04.2019 The use of phrasal
Ţări şi oraşe – Călătorii de conţinut aleunui text pe fragmente de text care descriu verbs!
Aspecte din viaţa contemporană baza titlului / unui stimul evenimente)
(sociale, literare, tehnice, ecologice) vizual Paragrafe simple
Mass-media 1.2 Asocierea de informaţii Subiecte Cambridge exams
factuale dintr-un text citit / Use of English –The
auzit cu o imagine / un set de Tenses/Reading comprehension/
imagini vocabulary, cloze/modified cloze
1.3 Identificarea de informaţii exercices.The Adjective/The
specifice din texte autentice Adverb. Traduceri din limba
2.3 Formularea / redactarea română în limba engleză
de instrucţiuni pentru
activităţi

3
cotidiene
3.1 Formularea de idei /
păreri pe teme de
interes în cadrul unei discuţii
/ în mesaje de răspuns
4. 2Traducerea unor texte
funcţionale scurte
din limba engleză în limba
română cu
ajutorul dicţionarului
1.2 Asocierea de informaţii Great experiences- 50 Thingds to 2 10.04.2019 Ordonarea ideilor
factuale dintr-un text citit / do before you die : a) wingwalking logic, clar și concis.
auzit cu o imagine / un set de b) swimming with dolphins
imagini c) driving Route 66
1.3 Identificarea de informaţii d) bungee jumping
specifice din texte autentice e) husky sledding
2.3 Formularea / redactarea Texte literare
de instrucţiuni pentru Texte adecvate profilului
activităţi Eseuri structurate /
cotidiene Ghidate- Choose one of the
3.1 Formularea de idei / activities discussed and find out as
păreri pe teme de much as you can about it, then
interes în cadrul unei discuţii write a 180-200 word narrative
/ în mesaje de răspuns essay ending with the
statement:”A one-off, magical
experience”
Studiu individual- 2 înregistrări
audio-video, narrative essay
2.1 Descrierea (oral / în scris) Speaking-IELTS materials 2 12.04.2019 Descriere de
a unor activităţi cotidiene, Povestire orală / scrisă evenimente/experiene
obiceiuri; Paragrafe, articole pe trăite
2.2 Relatarea conţinutului diverse arii tematice
unui film / al unei povestiri, a oferi informaţii despre vreme;
pe baza unui plan de idei dat a solicita / oferi informaţii despre
2.6 Relatarea sub formă de diverse evenimente;

4
raport a desfăşurării unei a descrie persoane, locuri,
activităţi de grup /proiect evenimente;
individual / activităţi
cotidiene etc.
Evaluation Test – scris/oral- model, subiectul 2 15.04.2019
dat la olimpiada națională 2018
4. DOMENIUL OCUPAŢIONAL 1.2 Anticiparea elementelor 2 16.04.2018
Aspecte legate de profesiuni şi de de conţinut aleunui text pe Texte autentice scurte (broşuri de
viitorul profesional baza titlului / unui stimul fragmente de text care descriu
Activităţi din viaţa cotidiană vizual evenimente)
Future Me 1.2 Asocierea de informaţii Paragrafe simple
factuale dintr-un text citit / Subiecte Cambridge exams
auzit cu o imagine / un set de Use of English –The
imagini Tenses/Reading comprehension/
1.3 Identificarea de informaţii vocabulary, cloze/modified cloze
specifice din texte autentice exercices.The Future. Traduceri
2.3 Formularea / redactarea din limba română în limba engleză
de instrucţiuni pentru
activităţi
cotidiene
3.1 Formularea de idei /
păreri pe teme de
interes în cadrul unei discuţii
/ în mesaje de răspuns
4. 2Traducerea unor texte
funcţionale scurte
din limba engleză în limba

5
1.2 Asocierea de informaţii Future Me- futureme.com, write a 1 17.04.2018
factuale dintr-un text citit / letter to yourself, and
auzit cu o imagine / un set de futureme.com will send it back to
imagini you in the future. Jobs
1.3 Identificarea de informaţii Înregistrări audio-video – old-
specifice din texte autentice fashioned behavior, gallantry
2.3 Formularea / redactarea Texte literare
de instrucţiuni pentru Texte adecvate profilului
activităţi Eseuri structurate /
cotidiene Ghidate- Write a 180-200 word
3.1 Formularea de idei / narrative essay, ending as follows:
păreri pe teme de “I like who I am know more than
interes în cadrul unei discuţii any other time”
/ în mesaje de răspuns Discuţia
Studiu individual- 2 înregistrări
audio-video, narrative essay
HW:

2.1 Descrierea (oral / în scris) “Gap year “before going to 1 17.04.2019


a unor activităţi cotidiene, university or between university
obiceiuri; and work / workaholic
3.1 Formularea de idei / Dialogul
păreri pe teme de Conversaţia cotidiană
interes în cadrul unei discuţii Mesaje personale
/ în mesaje de răspuns Scrisori personale
a exprima puncte de vedere
personale.
a trage concluzii;
A descoperi şi a exprima emoţii:
a exprima o dorinţă / necesitate;
a exprima preferinţe;

6
a exprima intenţia;

Evaluation Test – scris/oral- subiectul dat la 2 18.04.2019


olimpiada națională 2018

Bibliografie
Clasa a IX-a
1. Andreea Hodivoianu, Tests that Teach, Clasele IX-X, Editura ALL, București, 1999
2. Cambridge First Certificate in English (for the updated exam), Practice Tests, Cambridge University Press, 2015
3. Cornelia Coșer (coordinator), Developing Competence in English- Intensive English Practice, Editura Polirom, 2004
4. Diana Tincu, limba engleză, clasa a IX-a, Editura Aula, 2005
5. Evans, V, Successful Writing, (Intermediate, Upper-intermediate), Express Publishing, 1998
6. Frances,E,Oakes, S, Speakout, Upper-Intermediate (B1+,-B2), Pearson ,2016
7. Smith, A,Tips for IELTS Speaking, academic/General Module, IELTS Journal,, 2015.
8. Zemach, D.E., Islam, C. Writing in Paragraphs, MacMillan, 2006
9. Zemach, D.E., Rumisek, L.A. Academic Writing. From Paragraph to Essay, MacMillan 2005.

Prof. Nistor Maria