Sunteți pe pagina 1din 59

Şcoala Gimnazială „Baia”

Aria curriculară : LIMBĂ ŞI COMUNICARE


Obiectul : LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ AVIZAT DIRECTOR,

PLANIFICARE
CLASA a V-a
Anul şcolar 2018 – 2019

Profesor: Vlad Iulia


AVIZAT ŞEF COMISIE METODICĂ,
COMPETENŢE GENERALE

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare,


prin receptarea şi producerea textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul
comunicării orale și scrise
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context
național și internațional

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin receptarea şi producerea textului oral

1.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de detaliu, a intenţiilor de comunicare explicite şi/sau a comportamentelor care exprimă
emoţii din texte narative, monologate sau dialogate
− scrierea unor cuvinte/grupuri de cuvinte ilustrative pentru tema textului oral;
− extragerea informațiilor esențiale și de detaliu din diferite texte;
− identificarea stărilor/emoțiilor/sentimentelor emițătorului din diferite texte;
− recunoaşterea vorbitorului din diferite înregistrări audio, făcute de elevi, având drept criteriu o idee enunţată anterior de acesta;
− identificarea elementelor nonverbale/paraverbale care facilitează comunicarea, transferându-le în alte situaţii de comunicare;
− formularea ideilor principale și secundare dintr-un text oral aparținând unui prieten/coleg;
− descoperirea ideilor care pot structura un plan simplu/dezvoltat, prin dialog cu un partener.
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informaţii şi a unor idei, exprimând opinii, emoţii şi sentimente prin
participarea la discuţii pe teme familiare, de interes sau pornind de la textele ascultate/citite
− exerciţii de ordonare cronologică a unor informaţii şi idei dintr-un set de texte cu aceeaşi temă;
− reformularea unei idei/informaţii audiate;
− completarea, în dialog cu un partener, a unor enunțuri, pornind de la ideile principale identificate într-un text studiat.
1.3. Identificarea unor elemente paraverbale şi nonverbale, în funcţie de situaţia de comunicare
− mimarea unei situaţii de comunicare;
− completarea unei fişe de evaluare a comportamentului nonverbal pentru participanţii la un dialog pe o temă familiară.
1.4. Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de ascultare activă și manifestând un comportament
comunicativ politicos faţă de interlocutor(i)
− construirea unei comunicări dialogate folosind formule specifice date;
− exerciții de inițiere, de menținere și de finalizare a unui dialog, cu utilizarea formulelor de prezentare;
− continuarea unui dialog pe o temă dată;
− exerciţii de ascultare activă, selectând un enunţ/mai multe enunţuri care exprimă o atitudine a unui interlocutor în comunicare;
− exerciții de exprimare orală a ideilor, pornind de la texte citite/auzite;
− completarea unor enunţuri cu elemente care să exprime manifestarea atenţiei şi a empatiei faţă de interlocutori (de exemplu: formule de adresare,
formule de politeţe);
− exerciţii de construcție a mesajului unei comunicări în funcţie de comportamentul diferit al interlocutorilor;
− identificarea punctelor tari și a celor care necesită îmbunătățire în conversațiile cu un prieten/coleg

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri

2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi multimodale
− formularea unor enunțuri în care se solicită scurte informații despre intenţiile şi despre propriile emoții
în diverse situații de comunicare;
− exerciții de lectură predictivă;
− extragerea informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text dat;
− imaginarea unei continuări a întâmplărilor narate;
− exerciții ghidate de lectură a imaginii;
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse
− identificarea cuvintelor-cheie din diferite texte;
− recunoaşterea reperelor spaţiale şi temporale din texte diverse;
− transcrierea unor cuvinte/grupuri de cuvinte ilustrative pentru tema textului dat;
− alcătuirea planului simplu și dezvoltat de idei în funcţie de tematica textului şi de tipul acestuia;
− exerciţii de ordonare cronologică a unor idei dintr-un text dat;
− exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text citit, pe baza unui organizator grafic.
2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme familiare
− reformularea unui mesaj din perspectiva emiţător-receptor;
− completarea spațiilor libere dintr-un dialog pe teme familiare.
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenţiei în timpul lecturii unor texte pe teme familiare
− reluarea lecturii după anumite criterii;
− identificarea unei idei în mai multe texte;
− extragerea dintr-un text a elementelor specifice, pentru a susţine o opinie referitoare la informaţia asimilată;
− abordarea unor teme din perspectivă interdisciplinară (literatură – arte plastice – muzică – istorie – geografie – religie – matematică etc.);
− observarea valorii expresive a părţilor de vorbire din textele abordate.
2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de lectură, identificând aspectele care necesită îmbunătățire
− exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului scris;
− antrenare în dialoguri simple, pe teme de interes, de tipul „întrebare – răspuns”, pentru a verifica dacă mesajul textului a fost înţeles.

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri

3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, pentru a comunica idei și
informaţii sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
− realizarea planului unei compuneri, urmând un model dat;
− redactarea unor secvențe de compunere, completând paragrafele după un model de tipul: „La început …Apoi … În sfârșit …”;
− exerciții de exprimare în scris a ideilor, pornind de la texte citite/auzite;
− prezentarea unei scene narative dintr-o creație literară;
− descrierea unui personaj/persoană/animal/peisaj, folosind categorii gramaticale și semantice diferite;
− redactarea unei pagini de jurnal în limita a 100 de cuvinte, pornind de la experiențe personale;
− exerciții de redactare a unei compuneri pe o temă dată.
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text simplu, pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini, desene, scheme
− exerciții de asociere corespunzătoare text-imagine/desen, scheme;
− exerciții de repartizare a rolurilor în echipă (editor text, editor imagine, coordonator etc.);
− elaborarea, în echipă/individual, a unei prezentări cu ajutorul noilor tehnologii;
− exerciţii de ilustrare a atitudinii/emoţiei prin folosirea de emoticoane.
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al lizibilităţii, al coerenţei şi al clarităţii
− exerciții de transcriere a unor scurte texte/fragmente;
− exerciții de dictare de scurte texte/de fragmente/autodictare, urmărind utilizarea semnelor de punctuaţie şi de ortografie, în funcţie de intenţia de
comunicare şi de mesajul transmis.
3.4. Observarea atitudinilor manifestate în procesul redactării unui text, identificând aspectele care necesită îmbunătățire
− identificarea atitudinii manifestate de un personaj în procesul redactării unui text, urmărind compararea cu propria atitudine;
− rescrierea unei secvențe dintr-o compunere personală, în urma analizei observațiilor primite, în vederea îmbunătățirii activității specifice de redactare.

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise

4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea corectă a intenţiilor
comunicative
− exerciţii ludice, tip „telefonul fără fir‟, pentru a sesiza distorsiunile care apar în emiterea mesajelor;
− exerciții de completare a cuvintelor într-un text lacunar, pe baza unor criterii date.
4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înţelegere şi de exprimare corectă a intenţiilor comunicative
− povestirea unei întâmplări reale/imaginare;
− precizarea sinonimelor, a antonimelor unor cuvinte date;
− identificarea sensurilor cuvintelor în funcţie de context;
− exerciții de identificare a cuvintelor dintr-un câmp lexical;
− exerciţii de utilizare corectă a normelor gramaticale, fonetice și lexicale în mesaje pe teme de interes, în contexte familiare și nonfamiliare;
− descrierea unui personaj/persoană/animal/peisaj, folosind categorii gramaticale și semantice diferite;
− traduceri literale ale unor unități frazeologice, în scop umoristic.
4.3. Monitorizarea propriei pronunţii şi scrieri şi a pronunţiei şi scrierii celorlalţi, valorificând achiziţiile fonetice de bază
− exerciții de relaționare a sunetului cu litera și de identificare a rolului semnelor diacritice în rostirea sunetelor specifice limbii române;
− exerciții de scriere, de transcriere şi de rescriere corectă a unor texte;
− recitarea unor poezii cu/fără fundal sonor;
− compararea sistemului vocalic al limbii române cu o limbă modernă studiată de elevi în școală.
4.4. Respectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-morfologice în interacţiunea verbală
− exerciții de utilizare a semnelor de punctuație și de ortografie, în funcție de intenția de comunicare și de mesajul transmis;
− exerciţii de identificare a formei corecte a unor fapte de limbă;
− jocuri de cuvinte/fraze bazate pe confuzii fonetice/lexicale/sintactico-morfologice.
4.5. Utilizarea competenţei lingvistice în corelaţie cu gândirea logică/analogică, în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii
− exerciții de modificare/transformare a unor enunțuri în funcție de deprinderile dobândite;
− exerciții de compararea mesajelor postate pe forumuri, cu norma limbii române standard.
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional

5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu acelea provenind din alte culturi
− prezentarea unor experiențe similare sau diferite privitoare la viața de familie, la valorile promovate în școală etc., pornind de la tradiții întâlnite în
textele orale sau scrise studiate;
− realizarea de proiecte tematice pentru promovarea unor elemente de cultură locală, regională, națională (itinerarii culturale, hărți culturale etc.);
− identificarea în texte studiate a unor similitudini între culturi diferite.
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele autorilor români din diferite perioade istorice
− discutarea unor tipare culturale identificate în texte literare/nonliterare românești și din alte culturi;
− exerciții de identificare a unui set de convenţii şi valori recunoscute social şi cultural;
− realizarea documentării pe baza unor articole din presă şi a unor articole din cărţi, reviste sau website-uri, privind cartea tipărită, de-a lungul timpului.

CONȚINUTURI
Tema generală: EU ȘI UNIVERSUL MEU FAMILIAR

COMUNICARE ORALĂ:
− Roluri în comunicare: vorbitor, ascultător
− Reguli de acces la cuvânt (întreruperi, suprapuneri, luarea/predarea cuvântului, aşteptarea rândului la cuvânt)
− Unităţile comunicării: actele de limbaj (a afirma, a întreba, a solicita, a recomanda, a promite, a felicita, a declara etc.); perechile de adiacenţă:
întrebare-răspuns, invitație – acceptarea/refuzarea invitației, reproș –acceptarea/refuzul reproșului, a face un compliment – a răspunde la un compliment
etc.)
− Elemente paraverbale (intensitate vocală, intonaţie, tempoul vorbirii) şi nonverbale (mimică, poziţii corporale, contact vizual). Elementele
nonverbale şi paraverbale ca mărci ale personalităţii individului
− Strategii de concepere și de comprehensiune a textului oral: cuvinte-cheie, idei principale, temă, informaţii generale şi de detaliu
− Strategii de ascultare activă: ascultarea atentă a interlocutorului fără a-l întrerupe, reţinerea corectă a informaţiilor, întrebări de clarificare,
reformularea unui pasaj, confirmarea prin mijloace nonverbale sau paraverbale a atenției acordate interlocutorului
− Atitudini comunicative: atenţie, empatie
− Exprimarea adecvată a emoţiilor
 Texte orale propuse pentru ascultare: știri, anunțuri, cântece pentru copii, povești și poezii (pot fi folosite audiobookuri, înregistrări ale unor
emisiuni sau lecturi orale realizate de profesor/actor și/sau elevi)
 Tipuri de interacţiune propuse: prezentări simple pe teme date, povestiri, descrieri, explicaţii, conversații informale, dialoguri între doi participanţi
LECTURĂ:
− Tipare textuale de structurare a ideilor: narativ, descriptiv, explicativ
• Cuvinte-cheie, idee principală, idee secundară, temă
• Planul simplu de idei. Planul dezvoltat de idei
• Textul narativ
 Narativul literar. Acțiune, personaj, timp, spaţiu
 Narativul nonliterar. Acțiune, participanți, timp, spațiu
 Narativul în texte multimodale (text și imagine – banda desenată)
• Textul descriptiv (literar/nonliterar)
• Textul explicativ (aplicativ)
− Strategii de comprehensiune: inferențe simple (relații cauză-efect, problemă-soluţie etc.), predicții, împărtășirea impresiilor de lectură
− Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea mesajului/mesajelor textului, interpretarea limbajului figurat (personificarea, comparaţia)
− Interese și atitudini față de lectură
 Sugestii pentru alegerea textelor – texte literare și nonliterare/ficționale și nonficționale (text integral sau fragment; fără definirea
conceptelor):
a) texte continue (alcătuite din enunțuri organizate în paragrafe): poezii, proză clasică și contemporană, din literatura pentru copii, română și străină,
postări online, texte autobiografice, instrucțiuni;
b) texte discontinue: tablă de materii/cuprins, liste, tabele, calendare, etichete, articole din DEX; schema;
c) texte multimodale: manualul, benzile desenate.
* Pentru narativul literar și descriptivul literar, se vor selecta, în primul rând, texte literare de bază, din operele autorilor clasici ai literaturii române.
Profesorii au libertatea să aleagă texte-suport în măsură să sprijine formarea competențelor specificate în programă. Textele selectate trebuie să respecte
următoarele criterii: valoric, estetic, formativ şi adecvare la vârsta elevilor.

REDACTARE:
− Etapele scrierii: generarea ideilor, planificare, scriere
(a) descoperirea unor subiecte din universul familiar
(b) restrângerea unor teme la aspecte particulare
(c) încadrarea în subiect
− Prezentarea textului: scrisul de mână, așezarea în pagină; inserarea unor desene, grafice, fotografii, scheme
− Planul simplu de idei. Planul dezvoltat de idei
− Părţile textului: introducere, cuprins, încheiere; paragrafe
− Stil: corectitudine gramaticală, respectarea normelor ortografice şi de punctuaţie
Tipuri de texte recomandate pentru activităţile de redactare:
(a) notițe
(b) texte narative: relatarea unor experiențe personale, narațiuni ficționale
(c) texte descriptive: autoportretul, descrierea unui loc, a unei fiinţe reale și/sau imaginare, a unui obiect real/imaginar
(d) texte explicative: definiții, scheme

ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII:


Gramatică
− Enunțul. Punctuația enunțului
− Enunțuri asertive, interogative,exclamative, imperative
− Propoziția simplă. Propoziția dezvoltată
− Propoziția afirmativă. Propoziția negativă
− Predicatul verbal
− Subiectul exprimat (simplu şi multiplu). Acordul predicatului cu subiectul
− Atributul
− Verbul (flexiunea verbului în raport cu numărul, persoana, modul și timpul). Moduri verbale: indicativul şi imperativul. Timpurile modului
indicativ. Timpuri simple şi compuse. Structura timpurilor compuse: verbe auxiliare (a fi, a avea, a vrea) și forme verbale nepersonale (infinitivul,
participiul)
− Substantivul: genul, numărul. Tipuri de substantive: comun, propriu. Categoria determinării: articolul (hotărât, nehotărât). Posibilități
combinatorii ale substantivului (substantiv+ atribut). Prepoziția
− Pronumele. Tipuri de pronume: pronumele personal, de politețe (flexiunea pronumelui personal în raport cu persoana, numărul, genul)
− Adjectivul. Gradele de comparație. Articolul demonstrativ. Acordul adjectivului cu substantivul
− Numeralul. Tipuri de numeral (cardinal, ordinal).
Aspecte normative
Ortoepie şi ortografie
− Alfabetul limbii române. Ordonarea cuvintelor după criteriul alfabetic.
Dicţionarul. Articolul de dicționar
− Tipuri de sunete: Vocală. Consoană. Semivocală
− Corespondenţa sunet-literă
− Silaba
− Accentul (aplicativ)
Vocabular
– Cuvântul, unitate de bază a vocabularului
– Cuvântul și contextul; forma şi sensul cuvintelor
– Categorii semantice: sinonime, antonime
– Câmpul lexical
Variaţie stilistică
– Limba standard. Normă și abatere
– Istoria cuvintelor – variații ale formei și ale sensului în timp

ELEMENTE DE INTERCULTURALITATE:
− Identitate personală – identitate națională – diversitate culturală și lingvistică
− Carte românească de învățătură: de la prima carte tipărită la cartea digitală
− Modele comportamentale în legende greco-romane
* În studierea conţinuturilor, se vor urmări permanent aspectele normative ortoepice, ortografice, morfologice şi de punctuaţie, utilizându-se
constant Dicționarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM2), Dicţionarul explicativ al limbii române și alte tipuri de
dicționare şi îndreptare.
Notă:Conținuturile vor fi abordate din perspectiva competențelor specifice. Activitățile de învățare sugerate oferă o
imagine posibilă privind contextele de formare/dezvoltare a acestor competențe.
Structura anului şcolar 2018- 2019

Semestrul I Semestrul al II-lea

Săptămâna Data Săptămâna Data

I 10.09.-14.09.2018 I (XIX) 11.02.-15.02.2019


II 17.09.-21.09.2018 II (XX) 18.02.-22.02.2019
III 24.09.-28.09.2018 III (XXI) 25.02.-01.03.2019
IV 1.10.-5.10.2018 IV (XXII) 04.03.-8.03.2019
V 8.10.-12.10.2018 V (XXIII) 11.03.-15.03.2019
VI 15.10.-19.10.2018 VI (XXIV) 18.03.-22.03.2019
VII 22.10.-26.10.2018 VII (XXV) 25.03.-29.03.2019
VIII 29.10.-2.11.2018 VIII (XXVI) 01.04.-5.04.2019
IX 05.11.-09.11.2018 IX (XXVII) 08.04-12.04.2019
X 12.11.-16.11.2018 X (XXVIII) – 15.04.-19.04.2019
XI 19.11.-23.11.2018 Școala altfel
XII 26.11.-30.11.2018 Vacanța de 22.04.-05.05.2019
XIII 1.12.-07.12.2018 primăvară
XIV 10.12.-14.12.2018 XI (XXIX) 06.05.-10.05.2019
XV 17.12.-21.12.2018 XII (XXX) 13.05.-17.05.2019
Vacanța de iarnă 22.12.2018-13.01.2019 XIII (XXXI) 20.05.-24.05.2019
XVI 14.01.-18.01.2019 XIV (XXXII) 27.05.-31.05.2019
XVII 21.01.-25.01.2019 XV (XXXIII) 03.06.-07.06.2019
XVIII 27.01.-01.02.2019 XVI (XXXIV) 10.06.-14.06.2019
Vacanța 02.02.-10.02.2019 Vacanța de vară 15.06.-15.09.2019
intersemestrială
Școala Gimnazială Baia Director,
Disciplina: Limba și literatura română Profesor Dragnea Mirela
Profesor: Vlad Iulia Responsabil Comisie metodică,
Nr. de ore/săptămână: 4 Profesor Mocanu Gabriela
Clasa a V-a
An școlar 2018-2019
Editura Didactică și pedagogică
Autori: Mihaela Daniela Cîrstea, Viorica Avram, Ileana Sanda, Alexandra Dragomirescu

PLANIFICARE ANUALĂ

SEMESTRUL UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. ORE SĂPT. OBS.


Prezentarea programei şi a manualului; actualizarea cunoştinţelor 5
S1 -S2
Unitatea 1 15
S2 - S5
Școala și colegii mei
Unitatea 2 15
S6 – S9
SEMESTRUL I Copilăria
Unitatea 3 15
S9 –S13
Modelul meu în viață
Unitatea 4 22
Familia și comunitatea în care m-am format S13 –S18 S14 Teza

Unitatea 5 16 S1– S4
Locuri familiare: teatrul și cinematograful
Unitatea 6 12 S5 – S7
Prietenia
SEMESTRUL II
Unitatea 7 24 S8 – S13 S10 Școala Altfel
Colțul meu de natură, real sau imaginar S13 Teză
Unitatea 8 12 S14 - S16
Hobby și timp liber
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CLASA a V-a

Structura anului şcolar: 2018-2019


Cursuri: 34 de săptămâni; 136 de ore/an + 4 ore
Semestrul I: 18 săptămâni, 4 ore/săptămână  72 de ore (din care 30 noiembrie, 24 ianuarie 2018 sunt zile libere)
Semestrul al II-lea: 16 săptămâni 4 ore / săptămână  64 de ore (din care 1 Mai 2018 este zi liberă)
Săptămâna 15 – 19 aprilie 2019: „ȘCOALA ALTFEL” (activităţi extraşcolare şi extracurriculare, având orar specific);
Teze: sem. I, până pe 12 decembrie 2018 (săpt.XIV ); sem. II, până pe 25 mai 2019 (săpt. XIII)
Zile libere: 30 noiembrie, 24 ianuarie, 1 Mai 2018-2019

Semestrul I
Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Săptă- Obser-vaţii
învăţare ore mâna
alocate
Prezentarea 1.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de Prezentarea şi îndrumarea lecturii textelor–suport 1 I-II
programei şi a detaliu, a intenţiilor de comunicare explicite şi/sau a Prezentarea manualului. 10.09- Ghidul
manualului; comportamentelor care exprimă emoţii din texte Actualizarea cunoştinţelor 2 17.09 profesorului
Actualizarea narative, monologate sau dialogate Test predictiv 2 (GP)1
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de (p. 38 -39)
cunoştinţelor
profesor, a unor informaţii şi a unor idei, exprimând
opinii, emoţii şi sentimente prin participarea la discuţii Caietul
pe teme familiare, de interes sau pornind de la textele Elevului (CE)
ascultate/citite (p. 3)
Unitatea 1 1.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de Comunicare orală II – V Texte pentru
Școala și detaliu, a intenţiilor de comunicare explicite şi/sau a Ascultare activă: „Un record mondial pictat de 18.09- ascultare (p.
colegii mei comportamentelor care exprimă emoţii din texte copii”, texte adaptate:www.evz.ro, www.unicef.ro 12.10 222).
narative, monologate sau dialogate (p. 8-13)
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de
3 Metode:
• Tema, cuvântul-cheie (p. 9)
profesor, a unor informaţii şi a unor idei, exprimând Producerea mesajului oral: Mircea Sântimbreanu, SuperASCUL
opinii, emoţii şi sentimente prin participarea la discuţii „O lucrare scrisă...vorbită”, text integral din II TĂTORUL
pe teme familiare, de interes sau pornind de la textele
ascultate/citite volumul „Recreația mare” (p. 13-16) (p. 12),
1.4. Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi •Rolurile în comunicare: vorbitorul și
interlocutori, folosind strategii simple de ascultare ascultătorul HARTA
activă și manifestând un comportament comunicativ (p. 14) TEXTULUI
politicos faţă de interlocutor(i) • Idei principale, informaţii generale şi de III (p. 15)
1
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având detaliu
în vedere etapele procesului de scriere și structurile (p. 14-15)
specifice, pentru a comunica idei și informaţii sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate Redactare
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text Descoperirea unui subiect din universul Metodă:
simplu, pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini, familiar. HARTA
desene, scheme Etapele scrierii. Părţile textului: introducere, 2 III VACANȚEI
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte cuprins, încheiere; paragrafe (p. 17-19) (p. 18)
diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al
lizibilităţii, al coerenţei şi al clarităţii
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte
Lectura
Mihail Sadoveanu, „Cheia”, fragment (p. 20-24)
literare și nonliterare, continue, discontinue şi III
•Tema și cuvintele-cheie ale textului literar 1
multimodale
2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de
(p. 23) 1 IV
lectură, identificând aspectele care necesită îmbunătățire
4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de Elemente de construcție a
bază ale limbii române standard pentru înţelegerea şi comunicării
exprimarea corectă a intenţiilor comunicative Propoziția. Enunțul.(p. 25)
4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, Punctuația enunțului. (I) (pp. 25-26) 1 IV
în procesul de înţelegere şi de exprimare corectă a
intenţiilor comunicative Lectura
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenţiei în Mircea Sântimbreanu, „Desen după natură”, text
timpul lecturii unor texte pe teme familiare integral 1 IV Metode:
4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, (pp. 28-32) JOC DE ROL
în procesul de înţelegere şi de exprimare corectă a •Ideea principală. Ideea secundară (p. 30-32) (p. 30),
intenţiilor comunicative IV PORTOFOLI
4.4. Respectarea normelor ortografice şi ortoepice în 1 UL (p. 32)
utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-
morfologice în interacţiunea verbală
4.5. Utilizarea competenţei lingvistice în corelaţie cu
gândirea logică/analogică, în procesul de învăţare pe tot Elemente de construcție a 1 V
parcursul vieţii
comunicării
Punctuația enunțului (II) (p. 33)
Enunțuri asertive, interogative, exclamative
Elemente de interculturalitate Metodă:
Școala românească și cea niponă (pp.34-35) REFERATUL
•Magda-Raluca Oprea Minoiu, „Casa din 1 V (p. 35)
ghiozdan”, fragment din „Ghidul pozneț de
cultură”
•Loredana Oprea, „Școala unde elevii învață
12 ore pe zi”, text adaptat, www.ziaruldeiasi.ro
Consolidare 1
Evaluare (p. 36) V
Text suport: J. K. Rowling, „Harry Potter și
1 V
Camera Secretelor”, fragment
Unitatea 2 1.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de Comunicare orală VI -IX Textul pentru
Copilăria detaliu, a intenţiilor de comunicare explicite şi/sau a Ascultare activă: „Pupăza din tei” 1 ascultare (p.
comportamentelor care exprimă emoţii din texte Ion Creangă, „Amintiri din copilărie”, fragment 15.10- 222)
narative, monologate sau dialogate •Reguli de acces la cuvânt (p. 41) 1 7.11 Metoda:
1.4. Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi JOC DE ROL
interlocutori, folosind strategii simple de ascultare (p. 41)
activă și manifestând un comportament comunicativ
Redactare
Corectitudine gramaticală. Respectarea normelor
politicos faţă de interlocutor(i) 1 VI
ortografice şi de punctuaţie (p. 42)
3.3 Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte
diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al
lizibilităţii, al coerenţei şi al clarităţii Elemente de construcție a
4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de comunicării
bază ale limbii române standard pentru înţelegerea şi Cuvântul, unitate de bază a vocabularului (p. 43).
exprimarea corectă a intenţiilor comunicative Cuvântul și contextul. Forma şi sensul cuvintelor ( 1 VI
4.5. Utilizarea competenţei lingvistice în corelaţie cu Articolul de dicționar. DOOM2 (p. 43), DEX 1 VII
gândirea logică/analogică, în procesul de învăţare pe tot
parcursul vieţii
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de
profesor, a unor informaţii şi a unor idei, exprimând Comunicare orală
opinii, emoţii şi sentimente prin participarea la discuţii Sinonimele (pp. 161-162)
pe teme familiare, de interes sau pornind de la textele Antonimele (p. 163) 2 VII
ascultate/citite Câmpul lexical (p. 164)
1.4. Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi
interlocutori, folosind strategii simple de ascultare
Elemente de construcție a Metoda:
activă și manifestând un comportament comunicativ comunicării 1 VII PĂLĂRIILE
politicos faţă de interlocutor(i) Corespondenţa sunet-literă (I) (p. 49) GÂNDITOAR
4.3. Monitorizarea propriei pronunţii şi scrieri şi a Lectura E (p. 47-48)
pronunţiei şi scrierii celorlalţi, valorificând achiziţiile Tudor Arghezi, „Poveste cu oi”, fragment 1 VII
fonetice de bază •Strategii de comprehensiune a textului (p. 51)
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte •Interpretarea limbajului figurat: personificarea 1
literare și nonliterare, continue, discontinue şi VIII
multimodale Elemente de construcție a
2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de
lectură, identificând aspectele care necesită îmbunătățire comunicării Metoda:
4.3. Monitorizarea propriei pronunţii şi scrieri şi a Tipuri de sunete: vocală, consoană, semivocală 1 VIII PROIECTUL
pronunţiei şi scrierii celorlalţi, valorificând achiziţiile Corespondență sunet-literă (II) (p. 58) (p. 47-48)
fonetice de bază Accentul (aplicativ) (p. 58)
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte
literare și nonliterare, continue, discontinue şi Lectură
multimodale Barbu Ștefănescu-Delavrancea, „Bunica”, text 1
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și integral (pp. 59-64) VIII
secundare din texte diverse Planul simplu de idei. Planul dezvoltat de idei
2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui
răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, Redactare
pe teme familiare Planul simplu de idei. Planul dezvoltat de idei (p. VIII
2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de
lectură, identificând aspectele care necesită îmbunătățire Elemente de interculturalitate
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având 1
Două feluri de a copilări (pp. 66-67)
în vedere etapele procesului de scriere și structurile IX
•Ion Creangă, „Amintiri din copilărie”, fragment
specifice, pentru a comunica idei și informaţii sau
•Mircea Cărtărescu, „REM ”, fragment
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate 1
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în IX
textele autorilor români din diferite perioade istorice Consolidare Metoda:
Evaluare 1 STANDUL
Text suport: Goscinny Sempé, „Micuțul IX DE CARTE
Nicolas în recreație”, fragment
Unitatea 3 1.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de Comunicare orală Textul pentru
Modelul meu detaliu, a intenţiilor de comunicare explicite şi/sau a Ascultare activă: „Percy Jackson și olimpienii”, 1 IX-XIII ascultare (p.
în viață comportamentelor care exprimă emoţii din texte text adaptat, thebookspot.wordpress.com 7.11- 223)
narative, monologate sau dialogate Unitățile comunicării (I): actele de limbaj (p. 72), 5.12 Metoda:
1.4. Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi perechilede adiacență (p. 76) 1 X JOC DE ROL
interlocutori, folosind strategii simple de ascultare Producerea mesajului oral: „Într-o poveste” de ( p. 75-76)
activă și manifestând un comportament comunicativ Marin Sorescu (pp. 74-76) 1 X
politicos faţă de interlocutor(i) Unitățile comunicării (II): perechile de adiacență
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte
literare și nonliterare, continue, discontinue şi
multimodale
Lectura
„Aleodor Împărat”, basm popular cules de Petre
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și
Ispirescu, text integral (pp. 77-84)
secundare din texte diverse 1 X
Textul narativ. Acțiunea. Personajul (pp. 83-84)
2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui
răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri,
pe teme familiare Elemente de construcție a
4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de comunicării
bază ale limbii române standard pentru înţelegerea şi Verbul (pp. 85-91) 1 X
exprimarea corectă a intenţiilor comunicative Flexiunea verbului în raport cu numărul, persoana
4.5. Utilizarea competenţei lingvistice în corelaţie cu și timpul (pp. 85-86) 2 XI
gândirea logică/analogică, în procesul de învăţare pe tot Modurile predicative (pp. 87) 2 XI
parcursul vieţii Modul imperativ. Enunțul imperativ. (pp. 87-88)
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având Modul indicativ. Timpuri (I) (pp. 88-91) 2 XII
în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informaţii sau Redactare
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate Prezentarea unei secvențe narative dintr-o operă
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte literară 1 XII
diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al
lizibilităţii, al coerenţei şi al clarităţii
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de Elemente de interculturalitate
lectură cu acelea provenind din alte culturi „Heracle în ținutul lui Hades”, fragmente din 1 XII
volumul „Legendele Olimpului” de Alexandru Mi
Consolidare 1 XIII Metode:
REFERATUL
(p. 95),
Evaluare PROIECTUL
Text suport: Mircea Sântimbreanu, „Sport, artă și 1 XIII (p. 95)
istorie”, fragment
Unitatea 4 1.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de Comunicare orală XIII- Textul pentru
Familia și detaliu, a intenţiilor de comunicare explicite şi/sau a Ascultare activă: „Sărbători de iarnă”, text 1 XVIII ascultare (pp.
comunitatea în comportamentelor care exprimă emoţii din texte adaptat, www.identitatea.ro (pp. 98-100) 5.12- 223-224)
care m-am narative, monologate sau dialogate •Strategii de ascultare activă (pp. 99-100) 1 30.01 Metoda:
1.4. Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi Producerea mesajului oral: „Sorcova” de Ioan XIII DISCURSUL
format
interlocutori, folosind strategii simple de ascultare Alexandru Brătescu Voinești (pp. 101-102) (p. 67)
activă și manifestând un comportament comunicativ
politicos faţă de interlocutor(i)
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de Lucrare scrisă semestrială GP (p. 48)
lectură cu acelea provenind din alte culturi (recapitulare, lucrare scrisă, discutarea lucrării 3 CE (pp. 4-14)
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în scrise semestriale) XIV
textele autorilor români din diferite perioade 10-12.12 Metodă:
Istorice Elemente de interculturalitate PROIECTUL
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte Obiceiuri și tradițiile comunității, colinde 1 (p. 119)
literare și nonliterare, continue, discontinue şi XIV CE (pp. 15-
multimodale Consolidare 20)
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și 2
secundare din texte diverse XV Metoda:
2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui Lectura JOC DE ROL
răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, Ion Creangă, „Amintiri din copilărie”, fragmente (p. 109)
pe teme familiare (pp.103-109) 2
4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de •Narativul literar. Timpul. Spațiul XV
bază ale limbii române standard pentru înţelegerea şi
exprimarea corectă a intenţiilor comunicative Elemente de construcție a
4.5. Utilizarea competenţei lingvistice în corelaţie cu 2
gândirea logică/analogică, în procesul de învăţare pe tot
comunicării XVI
Verbele auxiliare (p. 110)
parcursul vieţii 1
Modul indicativ. Timpuri (II) (pp. 110-113)
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având XVI
în vedere etapele procesului de scriere și
structurile specifice, pentru a comunica idei și informaţii Redactare
sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate Alcătuirea unei compuneri narative 1
4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de XVI
bază ale limbii române standard pentru înţelegerea şi
exprimarea corectă a intenţiilor comunicative Elemente de construcție a 1
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte comunicării XVII
diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al Predicatul (p. 116)
lizibilităţii, al coerenţei şi al clarităţii
Redactare
Corectitudine gramaticală (p. 117) 1
Respectarea normelor de ortografie și de XVII
punctuație (verbul) GP (p.43)

1
Consolidare 1 XVII
Evaluare (p.120) 4 XVII
Recapitulare semestrul I XVIII
Pregătire pentru teză şi teză, inclusiv discutarea tezei XIV
Obs.: Discutarea tezei poate avea loc în altă săptămână, spre sfârşitul semestrului 3 10-12.12
TOTAL ORE PE SEMESTRUL I 72

Semestrul al II-lea
Unitatea de CS Conţinuturi Nr. de Săptă- Obser-vaţii
învăţare ore mâna
alocate
Unitatea 5 1.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de Comunicare orală I-IV Textul
Locuri detaliu, a intenţiilor de comunicare explicite şi/sau a Ascultare activă: Germina Olteanu, Geta 11.02- pentru
familiare: comportamentelor care exprimă emoţii din texte narative, Neacșu, „Povestea in- credibilă a elevilor care 6.03 ascultare
teatrul și monologate sau dialogate joacă teatru deși nu au fost niciodată la unul 1 (p. 224)
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a adevărat”, text adaptat, www.evz.ro Metode:
cinematogr
unor informaţii şi a unor idei, exprimând opinii, emoţii şi • Elemente paraverbale și nonverbale (p.124) FLOAREA
aful sentimente prin participarea la discuţii pe teme familiare, de DE LOTUS
Producerea mesajului oral: „Jocurile olimpice”,
interes sau pornind de la textele ascultate/citite „Șirul de cuvinte”, texte adaptate din volumul (p. 124),
1.4. Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi interlocutori, „Sus cortina pentru viață” de Sylvia Rotter, 1 I EXERCIȚIU
folosind strategii simple de ascultare activă și manifestând un Dr. Brigitte Sindelar (p. 125) L
comportament comunicativ politicos faţă de interlocutor(i) TEATRAL
4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale Elemente de construcție a (p. 125)
limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea
corectă a intenţiilor comunicative
comunicării
Substantivul. Tipuri de substantiv (pp. 126-127)
4.5. Utilizarea competenţei lingvistice în corelaţie cu gândirea
Prepoziția (p. 128)
logică/analogică, în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii 2 I
Posibilități combinatorii ale substantivului
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare și
Articolul. Articolul hotărât și nehotărât
nonliterare, continue, discontinue şi multimodale
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din
texte diverse Lectura II
2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns Elena Mănescu , „Ce faci când primești 30 de 2
creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme oaspeți...neașteptați?”, text integral din revista
familiare „Cutezătorii” (pp.131-134)
4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale •Textul narativ nonliterar (p. 134)
limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea II
corectă a intenţiilor comunicative Elemente de construcție a 2
4.5. Utilizarea competenţei lingvistice în corelaţie cu gândirea comunicării
logică/analogică, în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii Pronumele personal (pp. 135-136)
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în Alte forme ale pronumelui personal (p. 137)
vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, Pronumele personal de politețe (pp. 138-139) Metoda:
pentru a comunica idei și informaţii sau pentru a relata JOC DE ROL
experiențe trăite sau imaginate (p. 139)
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte Redactare
diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al lizibilităţii, al Corectitudine gramaticală (p. 140) 3 III
coerenţei şi al clarităţii Respectarea normelor ortografice și de
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu punctuație (substantiv, pronume) Metoda:
acelea provenind din alte culturi JURNALUL
4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale Elemente de interculturalitate DE
limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea Povestea adevăratului Tarzan (p. 141) 1 III CĂLĂTORIE
corectă a intenţiilor comunicative
4.5. Utilizarea competenţei lingvistice în corelaţie cu gândirea
logică/analogică, în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii
IV
Elemente de construcție a
1 IV
comunicării 1
Subiectul exprimat (p. 142)
Acordul predicatului cu subiectul (pp. 142-143)
Consolidare 1 IV
Evaluare 1 IV
Unitatea 6 1.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de Comunicare orală V- VIII Textul pentru
detaliu, a intenţiilor de comunicare explicite şi/sau a Ascultare activă: „Garfield, eroul copiilor din ascultare (p.
Prietenia comportamentelor care exprimă emoţii din texte narative, întreaga lume”, text adaptat, www.gsp.ro 3 V 225)
monologate sau dialogate Producerea mesajului oral: Dr. Thomas
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a Armstrong, „Ești mai inteligent decât crezi, Metoda:
unor informaţii şi a unor idei, exprimând opinii, emoţii şi un ghid al inteligențelor multiple pentru STEAUA
sentimente prin participarea la discuţii pe teme familiare, de copii”, fragment (pp.148-150) PERSONALIT
interes saupornind de la textele ascultate/citite •Elemente nonverbale și paraverbale ca ĂȚII
1.4. Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi interlocutori, mărci ale personalității individului (p. 149) (p. 149)
folosind strategii simple de ascultare activă și manifestând un •Confirmarea prin mijloace nonverbale sau
comportament comunicativ politicos faţă de interlocutor(i) paraverbale a atenției acordate interlocutorului
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare și (p. 150)
nonliterare, continue, discontinue şimultimodale
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din
texte diverse
Lectura
„Greuceanu și Faurul- Pământului”, bandă
2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns
desenată, scenariul este adaptat după basmul
creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme 1 V
popular „Greuceanu”
familiare
•Textul multimodal: banda desenată
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în 1 VI
•Interese și atitudini față de lectură (p. 157)
vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice,
pentru a comunica idei și informaţii sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate Redactare
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte Prezentarea textului: scrisul de mână așezarea în
diverse din punctul de vedere alcorectitudinii, al lizibilităţii, al pagină; inserarea unor desene, grafice,
coerenţei şi al clarităţii fotografii, scheme. Sistemul Cornell de aranjare 1 VI
4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale a notițelor în pagină (p. 158)
limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea
corectă a intenţiilor comunicative
4.4. Respectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea Elemente de construcție a
structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-morfologice în VI
interacţiunea verbală
comunicării 2
Adjectivul (p. 184)
4.5. Utilizarea competenţei lingvistice în corelaţie cu gândirea
Articolul demonstrativ (p. 185)
logică/analogică, în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii
Gradele de comparație (p. 186-187)
1 VII Metoda:
Acordul adjectivului cu substantivul (p. 184-
TELEFONUL
185)
FĂRĂ FIR:
Text suport: „O stradă a sentimentelor”, de Ana
2 SINONIMELE
Blandiana -Textul descriptiv literar în versuri.
(p. 149)
VII

5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele Elemente de interculturalitate


autorilor români din diferite perioade istorice •„Arpagic, prietenul nostru comun”, bandă 1 VII
desenată (scenariul este adaptat după volumul
de versuri „Întâmplări din grădina mea”
de Ana Blandiana)
Consolidare 1 VIII

1 VIII
Evaluare
Unitatea 7 1.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de Comunicare orală VIII-
detaliu, a intenţiilor de comunicareexplicite şi/sau a Ascultare activă: Simona Popescu: „Leagănul XIII
Colțul meu comportamentelor care exprimă emoţii din texte narative, pisicii”, fragment din volumul „Care-i faza cu 1.04-
de natură, monologate sau dialogate cititul?” (pp. 172- 174) 22.05 Textul pentru
real sau 1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a •Atitudine comunicativă: atenția (p. 172) ascultare (p.
imaginar unor informaţii şi a unor idei, exprimând opinii, emoţii şi Producerea mesajului oral: Beverly Cleary, 225)
sentimente prin participarea la discuţii pe teme familiare, de
2 VIII Metoda:
„Dragă domnule Henshaw”, fragment
interes sau pornind de la textele ascultate/citite •Atitudine comunicativă: atenția (p. 175) JOC DE ROL
1.4. Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi interlocutori, (p. 176)
folosind strategii simple de ascultare activă și manifestând un
comportament comunicativ politicos faţă de interlocutor(i)
Lectura
Tudor Arghezi, „Ex-Libris”, text integral
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare și
(p. 177- 179)
nonliterare, continue, discontinue şimultimodale Metoda:
•Interpretarea limbajului figurat: comparația
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din 2 VIII- TURUL
(p. 178)
texte diverse IX GALERIEI
Vasile Alecsandri, „Malul Siretului”, text
2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns (p. 181)
integral (p. 179-182)
creativ pe marginea unor texte dediferite tipuri, pe teme IX
•Descrierea. Descrierea literară (p. 181) 1
familiare
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în
vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, Redactare
pentru a comunica idei și informaţii sau pentru a relata Încadrarea în subiect: textul descriptiv (p. 182) IX
experiențe trăite sau imaginate 2
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte
diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al lizibilităţii, al
coerenţei şi al clarităţii
4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea
corectă a intenţiilor comunicative
4.4. Respectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea
structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-morfologice în
interacţiunea verbală
„Școala altfel”
4 X
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare și
nonliterare, continue, discontinue şi multimodale
Lectura 1 XI
Mihail Sadoveanu, „În Pădurea Petrișorului”
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din Redactarea 1
texte diverse Alcătuirea unei compuneri descriptive
2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns
creativ pe marginea unor texte dediferite tipuri, pe teme
familiare
Elemente de construcție a XI
comunicării 2
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în
vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, Numeralul (p.194)
pentru a comunica idei și informaţii sau pentru a relata Numeralul cardinal (p.194). Numeralul ordinal
experiențe trăite sau imaginate
4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale Elemente de interculturalitate
limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea Momente importante din istoria cărții pe
corectă a intenţiilor comunicative teritoriul românesc (p. 197) 1 XI
4.4. Respectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea
structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-morfologice în Elemente de construcție a
interacţiunea verbală
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele comunicării Metoda
autorilor români din diferite perioade istorice Atributul (p.198) REFERATUL
Propoziția afirmativă. Propoziția negativă 2
4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale XII (p. 197)
limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea (p. 198-199)
corectă a intenţiilor comunicative Propoziția simplă. Propoziția dezvoltată (p. 199)
4.4. Respectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea
structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-morfologice în Consolidare 1
interacţiunea verbală Evaluare 1 XII

Lucrare scrisă semestrială


(recapitulare, lucrare scrisă, discutarea XIII
lucrării 3
scrise semestriale)
1.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de Comunicare orală
detaliu, a intenţiilor de comunicareexplicite şi/sau a Ascultare activă: „Povestea senzațională a
Unitatea 8 comportamentelor care exprimă emoţii din texte narative, 1 XIII
micului Einstein”, text adaptat, www.sport.ro
monologate saudialogate Producerea mesajului oral: „Hobby-uri”, text
Hobby și 1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a adaptat, www.familist.ro , (pp. 205-207)
timp liber unor informaţii şi a unor idei, exprimând opinii, emoţii şi • Exprimarea adecvată a emoțiilor (p. 205)
sentimente prin participarea la discuţii pe teme familiare, de Lectură
interes sau pornind de la textele ascultate/citite „Jocul Stăpânul Inelelor”, text adaptat,
1.4. Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi interlocutori, 1 XIV-
www. boardgames-blog. ro (pp. 208-210)
folosind strategii simple de ascultare activă și manifestând un XVI
comportament comunicativ politicos faţă de interlocutor(i)
•Textul descriptiv nonliterar (p. 210) 27.05-
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare și „Jurnal virtual de călătorie: Delta 12.06
nonliterare, continue, discontinue şimultimodale Dunării”, texte adaptate, www.info- 1 Textul
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din delta.ro, www.ddbra.ro(pp. 211-214) pentru
texte diverse ascultare
2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns Redactare (p. 226)
creativ pe marginea unor texte dediferite tipuri, pe teme Corectitudine gramaticală (p. 215) Metoda:
familiare Respectarea normelor ortografice și de 1 XIV SuperREPORT
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în punctuație ERUL
vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, (adjectivul și numeralul) (p. 204)
pentru a comunica idei și informaţii sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate Lectură
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din Metoda:
Hobby-ul meu, gătitul (pp. 216-217)
texte diverse XIV PROIECTUL
Maria Cristea Șoimu, rețeta: „Tort cu cremă de 1
2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns (p. 214)
ciocolată”, text explicativ din volumul „Rețete
creativ pe marginea unor texte dediferite tipuri, pe teme
tradiționale românești” (p. 216)
familiare
2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de lectură,
identificând aspectele care necesită îmbunătățire Elemente de interculturalitate 1 XIV
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu Jocuri de ieri și de azi, de aici și din Țara Metoda:
acelea provenind din alte culturi Soarelui Răsare (p. 218) JOC DE ROL
•Avioane pe hârtie, text adaptat, (p. 215)
www.jocuridincopilarie.ro;
•Buburuza (tehnica origami), text adaptat,
www.familist.ro
Elemente de construcție a XV
4.4. Respectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea comunicării: 1
structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-morfologice în Limba standard. Normă și abatere (p. 219)
interacţiunea verbală Istoria cuvintelor (p. 220)
4.5. Utilizarea competenţei lingvistice în corelaţie cu gândirea
logică/analogică, în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii 1 XV
Consolidare
Evaluare (p. 221) 1 3 XVI
Recapitulare finală

Pregătire pentru teză şi teză, inclusiv discutarea tezei 3 XIII


Obs.: Discutarea tezei poate avea loc în altă săptămână, spre sfârşitul semestrului (20-
22.05)
Total ore pentru semestrul al II-lea 64

TOTAL ORE/AN 136


Proiectul unităţii de învăţare

Săptămâna I-II : 10 -17.09.2018


Nr. de ore alocate: 5

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de organizare Evaluare
specifice (nr.ore) didactice
Prezentarea manualului şi a 1.1 Observarea manualului 1 Programa Activitate frontală
programei 2.4 Stabilirea de relaţii între conţinuturile prevăzute SI şcolară,
în programă şi parcurgerea lor manual
Prezentarea şi îndrumarea lecturii 1.1 Discuţii 1 Programa Activitate frontală
textelor-suport pentru parcurgerea 2.1 SI şcolară,
programei clasei a V-a manual
Actualizarea cunoştinţelor 1.1 Exerciţii de actualizare a cunoştinţelor 1 Fişă de Activitate individuală Observarea
2.1. lucru Activitate frontală sistematică
2.4. SI Auxiliare Aprecierea
didactice răspunsurilor
Actualizarea cunoştinţelor 1.1 Exerciţii de actualizare a cunoştinţelor 1 Fişă de Activitate individuală Observarea
2.1. lucru Activitate frontală sistematică
2.4. SI Auxiliare Aprecierea
didactice răspunsurilor
Test predictiv 1.4 Rezolvarea de exerciţii 1 Fişă de Activitate individuală Aprecierea
S II evaluare fişelor de
evaluare
Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 1: Școala și colegii mei


Nr. de ore alocate: 15;
Săptămâna: II –V: 18.09-12.10.2018

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale didactice Forme de Evaluare
specifice (nr.ore) organizar
e
Ascultare activă: „Un record 2.1 - Activități de prelectură: discuții privitoare 1 Textul-suport și Activitate Observarea
mondial pictat de copii” la ce știu copiii despre record. S II resurse digitale, frontală şi sistematică
individuală
- Lectura textului-suport Caietul elevului,
- Dezvoltarea vocabularului Ghidul profesorului
Tema, cuvântul-cheie 2.1 – Activități de lectură (lucru cu textul) 1 Resurse digitale, Activitate Aprecierea
2.2 – Joc. Identificarea unei întrebuințări S II Caietul elevului, front răspunsurilor la
ală întrebări
neobișnuite a unei chei Ghidul profesorului și pe
– Exerciții de identificare a cuvintelor-cheie Activitate frontală perechi
– Exerciții de identificare a temei textului
„O lucrare scrisă...vorbită”, text 2.1. Exerciţii de interpretare a textului literar 1 Resurse digitale, Activitate Observarea
integral din volumul „Recreația 2.2. – Discuție pregătitoare privind comunicarea S II Ghidul profesorului front sistematică a
mare” (p. 13-16) orală ală,
•Rolurile în comunicare: pe elevilor
vorbitorul și ascultătorul – Exerciții de recunoaștere a unei situații de pere Autoevaluare
comunicare și a rolurilor de emițător și chi
receptor, a temei comunicării şi
– Joc de rol în perechi – construirea unei indi
vidu
comunicări dialogate pentru următoarele ală
perechi de adiacență: întrebare – răspuns,
invitație – acceptarea/refuzarea invitației;
reproș – acceptarea/refuzul reproșului; a
face un compliment – a răspunde la un
compliment
Idei principale, informaţii generale 1.1. Exerciţii de identificare a tipurilor de informații: 1 Manual Activitate Observarea
şi de detaliu 2.1. generale, de detaliu, idei principale Resurse digitale, frontală, pe sistematică
(p. 14-15) -Harta textului S III Ghidul profesorului perechi şi
- Joc de rol individuală
Redactare 3.1 Pregătire pentru redactarea unui text de tip 2 Caietul elevului, Activitate Interevaluare
Descoperirea unui subiect din 3.3 relatare a unei experiențe personale Ghidul profesorului frontală
universul familiar.Etapele scrierii. S III
– Scrierea procesuală (pregătirea, scrierea Activitate
Părţile textului: introducere, cuprins, individual
încheiere; paragrafe (p. 17-19)
ciornei, revizuirea, editarea, publicarea)
– Brainstorming – notarea într-un ciorchine ă și în
perechi
a cuvintelor ce pot fi asociate notițelor
– Discuție despre rolul notițelor în viața
școlară și despre modalități diferite de a
lua notițe
– Compararea a două pagini cuprinzând
notițe redactate de elevi
– Exerciții de redactare a unor notițe
Lectură 2.4 - Activități de prelectură: discuții privitoare 1 Manual Activitate Observarea
Mihail Sadoveanu, „Cheia”, la ce știu copiii despre cuvântul cheie. S III Textul-suport, frontală şi sistematică
fragment (p. 20-24) pe grupe
Tema și cuvintele-cheie ale textului - Lectura textului-suport resurse digitale,
literar – Exerciții de citire fluentă și expresivă a Caietul elevului,
textului scris Ghidul profesorului
– Exerciții de delimitare a textului în
fragmente logice, de identificare a
cuvintelor-cheie și de formulare a ideilor
principale
– Discuție despre semnificația textului-
suport
– Exerciții de formulare orală a ideilor
– Oferirea unor sugestii de lectură
Elemente de construcție a 4.2 – Exerciții de identificare a propoziției/ 1 Resurse digitale, Activitate Aprecierea
comunicării 4.3 enunț Caietul elevului, frontală, pe răspunsurilor
Propoziția. Enunțul.(p. 25) S IV perechi şi Observarea
– Exerciții de utilizare a semnelor de Ghidul individuală sistematică
Punctuația enunțului. (I) (pp. 25-26)
punctuație și de ortografie profesorului,
– Exerciții de rescriere a unui text scris Cartea mea de
greșit gramatică
Lectura 2.1. - Activități de prelectură: discuții privitoare 1 Manual Activitate Aprecierea
Mircea Sântimbreanu, „Desen după 2.2. la ce știu copiii despre desenul după Resurse digitale, frontală şi răspunsurilor
natură”, text integral S IV Caietul elevului, pe perechi Observarea
natură. sistematică
(pp. 28-32) Ghidul
- Lectura textului-suport
– Exerciții de citire fluentă și expresivă a profesorului,
textului scris
– Discuție despre semnificația textului-
suport
– Exerciții de formulare orală a ideilor
– Oferirea unor sugestii de lectură
- Joc de rol

Ideea principală. Ideea secundară 2.1 – Exerciții de identificare a temei textului 1 Manual Activitate Observarea
(p. 30-32) 2.2. – Exerciții de formulare a ideilor principale S IV Resurse digitale, frontală şi sistematică
Caietul elevului, pe perechi Aprecierea
ale textului răspunsurilor
– Exerciții de formulare a planului simplu Ghidul
– Turul galeriei. Afișarea planurilor simple profesorului,
și compararea lor
Elemente de construcție a 1.1. – Exerciții de identificare a predicatelor 1 Manual Activitate Observarea
comunicării 4.3. – Exerciții de recunoaștere a propoziției și a S IV Resurse digitale, frontală, pe sistematică
Punctuația enunțului (II) (p. 33) Caietul elevului, perechi și Aprecierea
tipurilor de propoziții individuală răspunsurilor
Enunțuri asertive, interogative, Ghidul profesorului
exclamative (p. 33) – Alcătuire de propoziții simple și
dezvoltate
– Exerciții de transformare a propozițiilor
simple în propoziții dezvoltate
– Exerciții de utilizare a semnelor de
punctuație și de ortografie
– Exerciții de rescriere a unui text scris
greșit
Elemente de interculturalitate 5.1 – Discuție despre viața la școală 1 Manual Activitate Observarea
Școala românească și cea niponă – Identificarea diferențelor dintre școala SV Resurse digitale, frontală şi sistematică
(pp.34-35) Caietul elevului, pe grupe Aprecierea
românească și cea napolitană răspunsurilor
•Magda-Raluca Oprea Minoiu,
– Întocmirea referatului cu titlul „Școala Ghidul profesorului
„Casa din ghiozdan”,
fragment din „Ghidul pozneț de românească și cea niponă”
cultură”
•Loredana Oprea, „Școala unde
elevii învață 12 ore pe zi”
Invitaţie la lectură: Povestea cărţii 1.1. Exerciţii de identificare a emiţătorului, 1 Manual Activitate Observarea
(fişe de lectură) 1.4. receptorului, a mesajului, contextului, SV Fişe de lucru frontală sistematică
2.2. codului şi canalului dintr-o situaţie de Auxiliare didactice Activitate Aprecierea
comunicare individuală răspunsurilor
Consolidare Toate – Exerciții recapitulative 1 Manualul Activitate Aprecierea
competențele Caietul elevului, frontală şi răspunsurilor
specifice vizate SV individuală Observarea
Ghidul profesorului sistematică
în unitate
Evaluare Unitatea 1 1.4. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişe de evaluare Activitate Aprecierea
2.2. însuşite SV independen fişelor de
tă evaluare
Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 2: Copilăria


Nr. de ore alocate: 15;
Săptămâna: VI -IX:15.10-7.11

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Comunicare orală 2.1 – Lectura textului-suport/ascultarea textului 1 Manual Activitate frontală Observarea
Ascultare activă: „Pupăza din tei” 2.2 în varianta digitală Dicţionar Activitate individuală sistematică
(cântec pentru copii) S VI Aprecierea
– Discuție privind impresiile elevilor după răspunsurilor
Ion Creangă, „Amintiri din
copilărie”, fragment (pp.38-40)
prima lectură

Ion Creangă, „Amintiri din 2.1 – Activități de lectură (lucru cu textul) 1 Manual Activitate frontală Observarea
copilărie” 2.2 – Exerciții de identificare a emoțiilor și Fişe de Activitate individuală sistematică
S VI lucru Aprecierea
sentimentelor exprimate în text răspunsurilor
– Exerciții de explorare a trăsăturilor
textului literar
– Exerciții de ordonare a informației pe
baza unui organizator grafic (personajele
textului)
– Exerciții de lectură selectivă pentru
desprinderea informațiilor esențiale și de
detaliu dintr-un text citit
Redactare 3.1 - Exerciţii de identificare a semnelor de 1 Manual Activitate frontală Observarea
Corectitudine gramaticală. 3.4 punctuație, de ortografie, în fragmentul de Fişe de Activitate individuală sistematică
Respectarea normelor ortografice text„Amintiri din copilărie” S VI lucru Aprecierea
şi de punctuaţie (p. 42) - Exerciţii de transcriere a unor texte, răspunsurilor
introducând semnele de puntuație potrivite
- Alcătuirea unor enunțuri cu ortogramele
sau/ s-au, sa/ s-a
Elemente de construcție a 4.1 – Exerciții de identificare a formei și a 1 Resurse Activitate frontală Observarea
4.2 sensului cuvintelor S VI digitale, Activitate individuală sistematică
comunicării 4.3 Aprecierea
Cuvântul, unitate de bază a – Exerciții de identificare a sensurilor unor Caietul răspunsurilor
vocabularului (p. 43). cuvinte în funcție de context elevului,
1
Cuvântul și contextul. Forma şi
sensul cuvintelor (pp.43-45)
– Exerciții de ordonare alfabetică a unor Cartea
cuvinte S VII mea de
Articolul de dicționar. DOOM2 (p.
43), DEX (p. 44) – Exerciții de redactare a unui articol de gramatică
dicționar DEX,
www.dexo
nline.ro
Sinonimele (pp. 161-162) 4.2 – Discuție despre caracterul asemănător sau 1 Manual Activitate frontală Observarea
Antonimele (p. 163) 4.3 opus al cuvintelor bucurie și tristețe S VII DEX, Activitate individuală sistematică
www.dexo Aprecierea
– Exerciții de identificare a trăsăturilor răspunsurilor
nline.ro
cuvintelor sinonime
– Exerciții de identificare a cuvintelor cu
sens opus din textul de la rubrica Pentru
început
– Exerciții de precizare a unor sinonime și
antonime
Câmpul lexical (p. 164) 4.2 – Exerciții de identificare a persoanelor care 1 Resurse Activitate frontală Observarea
4.3 apar în fotografie digitale, Activitate individuală sistematică
S VII Aprecierea
– Identificarea cuvintelor care numesc Caietul răspunsurilor
relații de rudenie naturală și socială elevului,
– Exerciții de lărgire a câmpului lexical Ghidul
– Exerciții de grupare a unor termeni după profesorul
trăsături de sens ui,
– Joc. Scrierea cât mai multor cuvinte care Cartea
aparțin unor câmpuri lexicale mea de
gramatică
Elemente de construcție a 4.1 –Exerciții de redare a sunetului î prin 1 DOOM2, Activitate frontală Observarea
4.2 literele î și â Cartea Activitate sistematică
comunicării
Corespondenţa sunet-literă (I) (p. 49) - Alcătuirea unor enunțuri ce conțin cuvinte S VII mea de individuală
Aprecierea
cu sunetul î răspunsurilor
gramatică Activitate în
-Exerciții de pronunțare a unor cuvinte
perechi
pentru identificarea sunetelor cs și gz
Lectura 2.1 – Activități de prelectură: discuție privind 1 Textul- Activitate frontală Observarea
Tudor Arghezi, „Poveste cu oi”, 2.2. felul în care copiii percep un animal de suport și sistematică
fragment (p. 50-56) S VIII resurse Aprecierea
companie răspunsurilor
•Strategii de comprehensiune a digitale,
textului (p. 51)
– Lectura model a textului-suport
Ghidul
– Discuție privind impresiile elevilor după profesorul
prima lectură ui
– Lectura în lanț a textului-suport –
Exerciții de citire fluentă și expresivă a
textului scris
Tudor Arghezi, „Poveste cu oi”, 3.3. – Exerciții de descoperire a particularităților 1 Manualul, Activitate frontală Observarea
fragment (p. 50-56) 3.5. textului descriptiv literar resurse Activitate individuală sistematică
•Interpretarea limbajului figurat: S VIII digitale, Aprecierea
personificarea – Exerciții de identificare a cuvintelor-cheie răspunsurilor
Caietul
(p. 54) – Exerciții de identificare a ideilor Portofoliu: Fii
elevului,
principale din cele trei părți ale textului- Ghidul și tu scriitor!
suport profesorul (catren care să
- Exerciții de identificare a personificării pe ui conțină o
textul suport personificare)

Elemente de construcție a 4.1 – Exerciții de recunoaștere a vocalelor și 1 DOOM2, Activitate frontală Observarea
comunicării 4.3 consoanelor resurse Activitate individuală sistematică
Tipuri de sunete: vocală, consoană, Activitate în perechi Aprecierea
– Exerciții de recunoaștere a semivocalelor S VIII digitale, răspunsurilor
semivocală (pp.
57-58) – Exerciții de identificare a sunetului i Cartea
Corespondență sunet-literă (II) (p. „șoptit” mea de
58) – Joc. Ordonarea alfabetică a cartonașelor gramatică
Accentul (aplicativ) (p. 58) care conțin literele
– Exerciții de relaționare a sunetului cu
litera
– Exerciții de identificare a numărului
delitere și de sunete din diverse cuvinte
– Exerciții de identificare a rolului semnelor
diacritice în rostirea sunetelor specifice
limbii române
Lectură 2.2. – Lectura textului-suport/ascultarea textului 1 Manual Activitate frontală Observarea
Barbu Ștefănescu-Delavrancea, 2.3 în varianta digitală Fişe de Activitate individuală sistematică
„Bunica”, text integral (pp. 59-64) S VIII lucru Activitate pe grupe Aprecierea
– Discuție privind impresiile elevilor după răspunsurilor
Planul simplu de idei. Planul Caietul
dezvoltat de idei (p. 64) prima lectură
– Activități de lectură (lucru cu textul) elevului,
– Joc. Identificarea unei întrebuințări Ghidul
neobișnuite a unei chei profesorul
– Exerciții de delimitare în fragmente logice ui,
a textului
– Exerciții de identificare a cuvintelor-cheie
din fiecare paragraf
– Exerciții de identificare a temei textului
– Exerciții de formulare a ideilor principale
ale textului
Redactare 3.1 – Activități de lectură 1 Manual Activitate frontală Observarea
Barbu Ștefănescu-Delavrancea, 3.3 – Exerciții de formulare a planului simplu Fişe de Activitate individuală sistematică
„Bunica”, text integral S IX lucru Aprecierea
Și a planului dezvoltat de idei
Planul simplu de idei. Planul Caietul răspunsurilor
dezvoltat de idei (p. 65) – Turul galeriei. Afișarea planurilor simple
elevului,
și compararea lor
Ghidul
profesorul
ui,
Elemente de interculturalitate 5.1 – Activități de prelectură: întrebări privind 1 Manual Activitate frontală Observarea
Două feluri de a copilări (pp. 66-67) 5.2 modul în care fiecare copil percepe copilăria Fişe de Activitate individuală sistematică
•Ion Creangă, „Amintiri din lucru Aprecierea
– Lectura textului-suport. S IX răspunsurilor
copilărie”, fragment Caietul
•Mircea Cărtărescu, „REM ”, – Discuție privind impresiile elevilor despre
elevului,
fragment cele două feluri de a copilări
Ghidul
profesorul
ui,
Consolidare Toate – Exerciții recapitulative 1 Manual Activitate frontală Observarea
competențele Fişe de Activitate individuală sistematică
lucru Activitate pe grupe Aprecierea
specifice S IX Caietul răspunsurilor
vizate
elevului,
în unitate
Ghidul
profesorul
ui,
Evaluare 2.1 – Probă de evaluare scrisă 1 Manual Activitate frontală Observarea
2.2 Fişe de Activitate individuală sistematică
lucru Aprecierea
3.1 S IX răspunsurilor
4.2
4.3

Proiectul unităţii de învăţare


Unitatea de învăţare: Unitatea 3: Modelul meu în viață
Nr. de ore alocate: 15;
Săptămâna: X- XIII: 7.11- 5.12
Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Comunicare orală 1.1 – Lectura textului-suport/ascultarea textului 1 Activitate frontală Observarea
Ascultare activă: „Percy Jackson și 1.2 în varianta digitală Activitate individuală sistematică
olimpienii”, text adaptat, SX Aprecierea
– Discuție privind impresiile elevilor după răspunsurilor
thebookspot.wordpress.com (p. 70-
73) prima lectură
- Identificarea temei textelor
Actele de limbaj (p. 72) 1.2 Exerciții de identificare a unor acte de limbaj 1 Ghidul Activitate frontală Observarea
Perechile de adiacență (p. 76) Exerciții de asociere corespunzătoare text- profesorul Activitate individuală sistematică
SX ui Aprecierea
imagine răspunsurilor
Exerciții de performare a unor acte de limbaj
„Într-o poveste” de Marin Sorescu 2.1 – Lectura textului-suport/ascultarea textului 1 Manualul Activitate frontală Observarea
(pp. 74-76) în varianta digitală Fişe de Activitate individuală sistematică
SX lucru Aprecierea
– Discuție privind impresiile elevilor după răspunsurilor
prima lectură
- Identificarea temei textelor
Lectura 2.1 – Activități de prelectură: discuții privitoare 1 Manualul Activitate frontală Observarea
„Aleodor Împărat”, basm popular la ce știu copiii despre termenul împărat SX Fişe de Activitate individuală sistematică
cules de Petre lucru Aprecierea
– Lectura textului-suport/ascultarea textului răspunsurilor
Ispirescu, text integral (pp. 77-84) Ghidul
în varianta digitală profesorul
– Discuție privind impresiile elevilor după ui
prima lectură
„Aleodor Împărat”, basm popular 2.1 - Activități de lectură (lucru cu textul) 1 Manual Activitate frontală Observarea
cules de Petre 2.2. – Exerciții de recunoaștere a reperelor Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Textul narativ. Acțiunea. Personajul 2.3 lucru Activitate individuală Aprecierea
(pp. 83-84) temporale și spațiale ale acțiunii S XI răspunsurilor
– Exerciții de identificare a personajelor și a
rolului pe care-l au în textul literar
– Exerciții de identificare a trăsăturilor fizice
și morale ale unui personaj

Verbul (pp. 85-91) 1.4 – Actualizarea cunoștințelor despre verb și 1 Manualul, Activitate frontală Observarea
Flexiunea verbului în raport cu 2.3 despre categoriile gramaticale ale acestuia resurse Activitate individuală sistematică
numărul, persoana și timpul (pp. 85- 3.3 S XI Aprecierea
86) digitale, răspunsurilor
Ghidul
profesorul
ui
DEX
Modurile predicative (pp. 87) 1.4 – Exerciții de comparare a formelor 1 Manualul, Activitate individuală Evaluare scrisă
2.3 flexionare ale verbelor pentru înțelegerea S XI resurse
3.3 structurii acestora la diverse moduri digitale,
DEX
Modul imperativ. (pp. 87-88) 1.4 Exerciții de comparare a formelor flexionare 1 Manualul, Activitate frontală Observarea
2.3 ale verbelor pentru înțelegerea structurii SXI resurse Activitate individuală sistematică
3.3 Aprecierea
acestora la diverse moduri (indicativ, digitale, răspunsurilor
imperativ) Caietul
elevului,
Ghidul
profesorul
ui
DEX
Enunțul imperativ. 1.4 – Exerciții de ortografie și de ortoepie a 1 Manual Activitate frontală Observarea
2.3 formelor verbale Fişe de Activitate individuală sistematică
3.3 S XII lucru Aprecierea
– Exerciții de utilizare corectă în comunicare răspunsurilor
a formelor verbale
Modul indicativ. Timpul prezent 1.4 – Exerciții de comparare a formelor 1 Resurse Activitate frontală Observarea
2.3 flexionare ale verbelor pentru înțelegerea digitale, Activitate individuală sistematică
3.3 S XII Aprecierea
structurii acestora la diverse moduri Caietul răspunsurilor
4.1
(indicativ) și timpuri (prezent) elevului,
4.4
– Exerciții de ortografie și de ortoepie a Ghidul
formelor verbale profesorul
– Exerciții de utilizare corectă în comunicare ui
a formelor verbale
Modul indicativ. Timpul imperfect. 1.4 – Exerciții de comparare a formelor 1 Resurse Activitate frontală Observarea
Timpul perfect-simplu 2.3 flexionare ale verbelor pentru înțelegerea S XII digitale, Activitate individuală sistematică
3.2 structurii acestora la diverse moduri Caietul
4.1
(indicativ) și timpuri (imperfect) elevului,
4.4
– Exerciții de ortografie și de ortoepie a Ghidul
formelor verbale profesorul
– Exerciții de utilizare corectă în comunicare ui
a formelor verbale
Modul indicativ. Timpul mai-mult- 1.4 – Exerciții de comparare a formelor 1 Resurse Activitate frontală Observarea
ca-perfect 2.3 flexionare ale verbelor pentru înțelegerea digitale, Activitate individuală sistematică
3.2 S XII Aprecierea
structurii acestora la diverse moduri Caietul răspunsurilor
4.1
(indicativ) și timpuri (simplu, mai-mult-ca- elevului,
4.4
perfect) Ghidul
– Exerciții de ortografie și de ortoepie a profesorul
formelor verbale ui
– Exerciții de utilizare corectă în comunicare
a formelor verbale
Restrângerea unor teme la aspecte 2.3 Activități de postlectură: 1 Ghidul Activitate frontală Observarea
particulare – Exerciții de formulare a unui răspuns profesorul Activitate individuală sistematică
ui Aprecierea
personal/creativ cu privire la semnificația S XIII răspunsurilor
textului-suport, apelând la TIM (teoria
inteligențelor multiple)
– Exerciții de redactare a unei secvențe
narative cu integrarea unor imagini, desene
dintr-un text studiat la clasă
Elemente de interculturalitate – Activități de prelectură: întrebări pentru a 1 Manualul Activitate frontală Observarea
„Heracle în ținutul lui Hades”, afla interesul copiilor față de legende Ghidul Activitate individuală sistematică
fragmente din volumul „Legendele profesorul Aprecierea
– Lectura textului-suport. S XIII răspunsurilor
Olimpului” de Alexandru Mitru (pp. ui
94-95) – Discuție privind impresiile elevilor despre
eroii din mitologia greacă
- realizarea unui referat cu titlul „Eroii mei
preferați din mitologia greacă”
Consolidare - Exerciții recapitulative 1 Fișe de Activitate frontală Observarea
Toate lucru Activitate individuală sistematică
competențel Ghidul Aprecierea
e specifice S XIII profesorul răspunsurilor
vizate în ui
unitate
Evaluare - Test 1 Fișe de Activitate frontală Observarea
2.1 lucru Activitate individuală sistematică
2.2 Ghidul Aprecierea
2.3 S XIII profesorul răspunsurilor
3.3 ui
4.1
4.4
Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 4: Familia și comunitatea în care m-am format


Nr. de ore alocate: 22 ore
Săptămâna: XIII-XVIII: 10.12-30.01

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Ascultare activă: „Sărbători de – Discutarea unor tradiții din perioada 1 Manual Activitate frontală Observarea
iarnă”, text adaptat, 1.1 iernii, pe baza unor exemple provenind din Fişe de Activitate individuală sistematică
www.identitatea.ro (pp. 98-100) 1.2 S XIV lucru Aprecierea
diferite arte (literatură, arte plastice, răspunsurilor
muzică): fragmente de poezii, pictură naivă,
colinde
Producerea mesajului oral: – Exerciții de identificare a similitudinilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
„Sorcova” de Ioan Alexandru 1.1. în privința sărbătorilor de iarnă, între culturi S XIV Fişe de Activitate individuală sistematică
Brătescu Voinești (pp. 101-102) 1.4 diferite lucru Aprecierea
răspunsurilor
Recapitulare pentru lucrarea scrisă 1 Manual Activitate frontală Observarea
semestrială -Exerciții recapitulative Fişe de Activitate individuală sistematică
S XIV lucru Aprecierea
răspunsurilor
Lucrare scrisă semestrială - Teza 1 Manual Activitate frontală Evaluare
S XIV Fişe de Activitate individuală sumativă
lucru

Discutarea lucrării scrise -Rezolvarea subiectelor 1 Manual Activitate frontală Observarea


-Discuții pe baza subiectelor având în vedere Fişe de Activitate individuală sistematică
corectarea posibilelor lacune S XV lucru Aprecierea
răspunsurilor
Elemente de interculturalitate 5.1 Discutarea unor tradiții din perioada iernii, 1 Manual Activitate frontală Observarea
Obiceiuri și tradițiile comunității, 5.2 pe baza unor exemple provenind din diferite S XV Fişe de Activitate în echipe sistematică
colinde (pp. 118-119) lucru Activitate pe grupe Aprecierea
arte (literatură, arte plastice, muzică): Referat răspunsurilor
fragmente de poezii, pictură naivă, colinde
– Exerciții de identificare a similitudinilor
în privința sărbătorilor de iarnă, între culturi
diferite
- Referat- Tradiții și obiceiuri
Lectura 2.1 – Activități de prelectură: întrebări privind 1 Manual Activitate frontală Observarea
Ion Creangă, „Amintiri din 2.2 jocurile preferate și comportamentul Fişe de Activitate individuală sistematică
lucru Aprecierea
copilărie”, fragmente (pp.103- copiilor S XV răspunsurilor
109) – Lectura pe roluri a textului-suport.
Exerciții de citire fluentă și expresivă a
textului scris
– Discuție privind impresiile elevilor după
prima lectură
Amintiri din copilărie 2.1 Activități de lectură (lucru cu textul) 1 Manual Activitate frontală Observarea
Narativul literar. 2.2 – Exerciții de recunoaștere a reperelor Resurse Activitate individuală sistematică
digitale, Aprecierea
temporale și spațiale ale acțiunii S XV răspunsurilor
– Exerciții de ordonare cronologică a idelor Caietul
principale din textul-suport, pentru a elevului,
înțelege firul narativ al operei Ghidul
Activități de lectură (lucru cu textul) profesorul
– Exerciții de alcătuire a planului simplu și a ui
planului dezvoltat de idei, pe baza unui organizator
grafic
Amintiri din copilărie 2.1 Activități de lectură (lucru cu textul) 1 Manual Activitate frontală Observarea
Personajele 2.3 – Exerciții de identificare a personajelor și a rolului Resurse Activitate individuală sistematică
pe care-l au în textul literar Activitate pe grupe Aprecierea
digitale,
– Exerciții de identificare a trăsăturilor fizice și răspunsurilor
morale ale unui personaj S XVI Caietul
– Exerciții de formulare a unui răspuns elevului,
personal/creativ cu privire la personaje și la relațiile Ghidul
dintre ele
profesorul
ui
Verbele auxiliare 1.4 – Exerciții de comparare a formelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
flexionare ale verbelor pentru înțelegerea Fişe de Activitate individuală sistematică
lucru Aprecierea
structurii acestora la diverse moduri S XVI răspunsurilor
– Exerciţii de dictare
– Exerciții de ortografie și de ortoepie a
formelor verbale
Modul indicativ. Timpul perfect – Exerciții de comparare a formelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
compus 2.3 flexionare ale verbelor pentru înțelegerea Fişe de Activitate individuală sistematică
3.2 lucru Aprecierea
structurii acestora la diverse moduri S XVI răspunsurilor
4.1 Caietul
(indicativ) și timpuri (perfect compus) elevului
4.4
– Exerciții de ortografie și de ortoepie a
formelor verbale
– Exerciții de utilizare corectă în
comunicare a formelor verbale
Modul indicativ. Timpul viitor 4.1 – Exerciții de comparare a formelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
4.4 flexionare ale verbelor pentru înțelegerea Fişe de Activitate individuală sistematică
structurii acestora la diverse moduri lucru Aprecierea
(indicativ) și timpuri (viitor, viitor anterior) S XVI Caietul răspunsurilor
elevului
– Exerciții de ortografie și de ortoepie a
formelor verbale
– Exerciții de utilizare corectă în
comunicare a formelor verbale
Predicatul 4.1 – Exerciții de identificare a predicatelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
4.4 verbale S XVII Fişe de Activitate individuală sistematică
lucru Aprecierea
Ghidul răspunsurilor
profesorul
ui
Redactare – Exerciții de ortografie și de ortoepie a 1 Manual Activitate frontală Observarea
Corectitudine gramaticală (p. 117) formelor verbale Fişe de Activitate individuală sistematică
Respectarea normelor de S XVII lucru Aprecierea
– Exerciții de utilizare corectă în răspunsurilor
ortografie și de comunicare a formelor verbale
punctuație (verbul)
Consolidare - Exerciții recapitulative 1 Manual Activitate frontală Observarea
Toate Fişe de Activitate individuală sistematică
competențele S XVII lucru Aprecierea
specifice Ghidul răspunsurilor
vizate în profesorul
unitate ui
Evaluare 2.1 - Test 1 Manual Activitate frontală Observarea
2.2 Fişe de Activitate pe grupe sistematică
2.3 S XVII lucru Activitate individuală Aprecierea
3.3 Ghidul răspunsurilor
4.1 profesorul
4.4 ui
Recapitulare finală - Exerciții recapitulative 4 Fişe de Activitate frontală Observarea
lucru Activitate individuală sistematică
SXVIII Ghidul Aprecierea
profesorul răspunsurilor
ui
SEMESTRUL al II-lea
Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 5: Locuri familiare: teatrul și cinematograful


Nr. de ore alocate: 20
Săptămâna: I-IV (11.02- 6.03)
Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
„Povestea in- credibilă a elevilor 2.1 – Activități de prelectură: întrebări privind 1 Grila de Activitate frontală Observarea
care joacă teatru deși nu au fost 2.2 jocurile preferate și comportamentul SI evaluare a Activitate individuală sistematică
niciodată la unul adevărat”, text lecturii Aprecierea
adaptat, www.evz.ro (pp. 122-124) copiilor răspunsurilor
– Lectura pe roluri a textului-suport.
Exerciții de citire fluentă și expresivă a
textului scris
– Discuție privind impresiile elevilor după
prima lectură
Elemente paraverbale și nonverbale 2.1 – Activități de prelectură: întrebări privind 1 Manualul Activitate frontală Observarea
(p.124) 2.2 jocurile preferate și comportamentul SI Fişe de Activitate individuală sistematică
Producerea mesajului oral: „Jocurile lucru Aprecierea
olimpice”, copiilor răspunsurilor
„Șirul de cuvinte”, texte adaptate – Lectura pe roluri a textului-suport.
din volumul Exerciții de citire fluentă și expresivă a
„Sus cortina pentru viață” de Sylvia textului scris
Rotter,
Dr. Brigitte Sindelar (p. 125) – Discuție privind impresiile elevilor după
prima lectură
Substantivul 1.4 Actualizarea cunoștințelor despre substantiv 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Actualizarea cunoștințelor 2.3 și categoriile gramaticale ale acestuia Ghidul Activitate pe grupe sistematică
3.1 SI profesorul Aprecierea
ui răspunsurilor
Substantivul.Tipuri de substantiv 1.4 -Exerciții de identificare a tipurilor de 1 Manualul Activitate frontală Observarea
4.2 substantive Ghidul Activitate pe grupe sistematică
4.4 -Exerciții de redare a genului și a numărului SI profesorul Activitate individuală Aprecierea
4.5 substantivului ui răspunsurilor
Fişe de
lucru
Prepoziția 1.4 – Descoperirea părților secundare de 1 Manualul Activitate frontală Observarea
2.3 propoziție care determină un substantiv FGhidul Activitate individuală sistematică
4.2 S II profesorul Aprecierea
– Exerciții de recunoaștere a prepozițiilor răspunsurilor
4.4 ui
simple și compuse işe de lucru
4.5
– Exerciții de identificare a atributului
– Exerciții de identificare a formei corecte a
unor fapte de limbă
Articolul. Articolul hotărât și 1.4 – Exerciții de identificare a categoriei 1 Manualul Activitate frontală Observarea
nehotărât 2.3 determinării la substantiv Ghidul Activitate individuală sistematică
4.2 S II profesorul Aprecierea
– Exerciții de completare a unor enunțuri cu răspunsurilor
4.4 ui
articole hotărâte și nehotărâte Fişe de
4.5
– Exerciții de ortografie a formelor lucru
substantivale articulate hotărât
Lectura 2.1 – Activități de prelectură: întrebări privind 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Elena Mănescu, 2.2 modul în care trebuie să ne comportăm Fişe de Activitate individuală sistematică
„Ce faci când primești 30 de S II lucru Aprecierea
oaspeți...neașteptați?”, text integral atunci când avem oaspeți răspunsurilor
din revista „Cutezătorii” (pp.131- – Lectura pe roluri a textului-suport.
134) Exerciții de citire fluentă și expresivă a
textului scris
– Discuție privind impresiile elevilor după
prima lectură
Textul narativ nonliterar (p. 134) 2.1 – Lectura textului 1 Manualul Activitate frontală Observarea
– Activități de lectură (lucru cu textul) Fişe de Activitate individuală sistematică
S II lucru Aprecierea
– Exerciții de înțelegere a informațiilor din răspunsurilor
textul nonliterar
– Exerciții de explorare a trăsăturilor
textului nonliterar
– Activități de postlectură: reflecții despre
dificultatea lecturii unui text nonliterar
– Exprimarea punctului de vedere față de
primirea unor oaspeți
Pronumele personal (pp. 135-136) 1.1 Actualizarea cunoștințelor despre pronume 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Actualizarea cunoștințelor 4.1 și categoriile gramaticale ale acestuia Fişe de Activitate individuală sistematică
4.4 lucru Aprecierea
Exerciții de înlocuire a substantivelor prin pronume
4.5 personale răspunsurilor
Exerciții de identificare a pronumelor personale S III

Alte forme ale pronumelui personal 1.1 Exerciții de completare a unor enunțuri lacunare cu 1 Manualul Activitate frontală Observarea
(p. 137) 4.1 pronume personale Fişe de Activitate individuală sistematică
Exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte lucru Aprecierea
4.4 de limbă
4.5 S III răspunsurilor
Exerciții de comparare a mesajelor de tip SMS cu
norma limbii române standard

Pronumele personal de politețe (pp. 1.1 Exerciții de recunoaștere a pronumelor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
138-139) 2.5 personale de politețe și a formulelor Fişe de Activitate individuală sistematică
3.4 lucru Aprecierea
reverențioase răspunsurilor
4.1 Exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte
4.4 de limbă S III
Participare la situații de comunicare în care
elevii să utilizeze pronume personale de
politețe și formule reverențioase
Redactare 4.1 Exrciții de identificare a unor greșeli de 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Corectitudine gramaticală (p. 140) 4.4 ortografie și de punctuație pe texte suport Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Respectarea normelor ortografice și lucru Activitate individuală Aprecierea
de punctuație (substantiv, pronume) S III răspunsurilor
Elemente de interculturalitate 5.1 Exerciții de identificare a unor similitudini 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Povestea adevăratului Tarzan (p. 5.2 între culturi diferite Fişe de Activitate individuală sistematică
141) lucru Activitate pe grupe Aprecierea
Exerciții de identificare a etimologiei unor răspunsurilor
cuvinte S IV
Discuție despre diversitatea culturală și
lingvistică
-Realizarea unui referat cu tema Locuri
uimitoare ce merită vizitate
Subiectul exprimat (p. 142) 1.4 Exerciții de identificare a subiectului 1 Manualul, Activitate frontală Observarea
Acordul predicatului cu subiectul 2.3 (simplu și multiplu) Ghidul Activitate individuală sistematică
(pp. 142-143) 3.1 S IV profesorul Activitate pe grupe Aprecierea
– Exerciții de construire a unor propoziții răspunsurilor
4.2 corecte din punctul de vedere al acordului ui
4.4 predicatului cu subiectul
4.5
Recapitulare Toate - Exerciții recapitulative 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
competențele S IV lucru Activitate individuală sistematică
specifice Aprecierea
vizate în răspunsurilor
unitate
Evaluare 1.4 - Test de evaluare 1 Fişe de Activitate Aprecierea fişei
2.3 S IV evaluare independentă de evaluare
3.1
4.2
4.4
4.5
Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 6: Prietenia


Nr. de ore alocate: 12 ore
Săptămâna: V-VII 11.03-27.03

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Ascultare activă: „Garfield, eroul 1.1 Exerciţii de prelectură 1 Activitate frontală Observarea
copiilor din întreaga lume”, text 2.1 Lectura model a textului-suport Activitate individuală sistematică
adaptat, www.gsp.ro (pp. 146-148) S V Aprecierea
4.1 Exerciţii de recapitulare globală şi afectivă a răspunsurilor
textului după prima lectură
Armstrong, „Ești mai inteligent 1.1 Exerciţii de prelectură 1 Manualul Activitate frontală Observarea
decât crezi, un ghid al 2.1 Lectura model a textului-suport Fişe de Activitate individuală sistematică
inteligențelor multiple pentru S V lucru Aprecierea
copii”, fragment (pp.148-150) 4.1 Exerciţii de recapitulare globală şi afectivă a răspunsurilor
textului după prima lectură
•Elemente nonverbale și paraverbale 1.3 Exerciții de mimare a unei situații de 1 Manualul Activitate frontală Observarea
ca mărci ale personalității individului 1.2 comunicare Fişe de Activitate pe grupe sistematică
lucru Aprecierea
Exercițiu ludic („Telefonul fără fir“) S V răspunsurilor
Lectura pe roluri a textului-stimul
Exerciții de identificare a elementelor
verbale, nonverbale și paraverbale din
comunicare
Exersarea prezentării orale
„Greuceanu și Faurul- 2.1 Exerciţii de prelectură 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Pământului”, bandă desenată, 2.2 Exerciții de lectură ghidată a imaginii Fişe de Activitate pe grupe sistematică
scenariul este adaptat după basmul Exerciții de lectură a textului multimodal S V lucru Activitate individuală Aprecierea
3.4 Exerciţii de identificare a componentelor textului
popular „Greuceanu” 5.1 răspunsurilor
multimodal
(pp. 151-157)
•Textul multimodal: banda desenată 2.2 Exerciţii de prelectură 1 Manualul Activitate frontală Observarea
(pp. 3.4 Exerciții de lectură a textului multimodal Fişe de Activitate pe grupe sistematică
151, 156) Exerciţii de identificare a componentelor textului S VI lucru Aprecierea
5.1 multimodal răspunsurilor
Organizarea textului în scris 1.1. Exerciţii de identificare a modalităţilor de 1 Manualul Activitate frontală Observarea
4.3. aşezare corectă a textului în pagină Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Discutarea rolului elementelor auxiliare S VI lucru Activitate individuală Aprecierea
(sublinieri, paranteze etc.) în scriere răspunsurilor
„Apolodor, Amedeu și Ilie”, bandă 2.1 Exerciţii de prelectură 1 Manualul Activitate frontală Observarea
desenată (scenariul este adaptat după 2.2 Exerciții de lectură ghidată a imaginii Fişe de Activitate individuală sistematică
volumul de versuri „A doua carte cu Exerciții de lectură a textului multimodal lucru Aprecierea
3.4 Exerciţii de identificare a componentelor textului
Apolodor” de Gellu Naum) (pp. 159- 5.1 S VI răspunsurilor
multimodal
160)

Adjectivul (p. 184) 1.1 Actualizarea cunoștințelor despre adjectiv și 1 Resurse Activitate frontală Observarea
Articolul demonstrativ (p. 185) 4.1 categoriile gramaticale ale acestuia digitale, Activitate individuală sistematică
4.4 Aprecierea
Exerciții de identificare a adjectivelor și a S VI Caietul răspunsurilor
4.5
acordului acestora cu substantivele elevului,
determinate Ghidul
Exerciții de ortografie a adjectivelor profesorul
terminate în -iu ui,
Exerciții de identificare a articolului Cartea
demonstratiV mea de
gramatică
Gradele de comparație (p. 186-187) 1.1 Descoperirea categoriei intensității la 1 Resurse Activitate frontală Observarea
Acordul adjectivului cu substantivul 4.1 adjective digitale, Activitate individuală sistematică
(p. 184-185) 4.4 Aprecierea
Exerciții de recunoaștere a adjectivelor la S VII Caietul răspunsurilor
4.5
grade de comparație și a adjectivelor care elevului,
nu au grade de comparaţie Ghidul
profesorul
ui
O stradă cu sentimente, de Ana 5.1 Exerciţii de prelectură 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Blandiana 5.2 Exerciții de vocabular Fişe de Activitate individuală sistematică
Discuții S VII lucru Aprecierea
răspunsurilor
Textul descriptiv literar 5.1 Exerciții de lectură ghidată a imaginii 1 Manualul Activitate frontală Observarea
5.2 Exerciții de lectură a textului descriptiv Fişe de Activitate individuală sistematică
Exerciţii de identificare a componentelor textului S VII lucru Aprecierea
descriptiv răspunsurilor
Discuții
Consolidare Toate Exerciții recapitulative 1 Manualul Activitate frontală Observarea
competențele Fişe de Activitate individuală sistematică
S VII lucru Aprecierea
specifice răspunsurilor
vizate
în unitate
Evaluare 2.1 Test de evaluare 1 Fişe de Activitate frontală Aprecierea fişei
2.2 evaluare Activitate individuală de evaluare
S VIII
3.1
4.2
4.3

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 7: Colțul meu de natură, real sau imaginar


Nr. de ore alocate: 24 ore
Săptămâna: VIII-XIII 1.04-22.05

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Ascultare activă: Simona Popescu: -Discuții despre prima carte citide de către elevi Manualul,
„Leagănul 1.1 - Evidențierea modului în care cititul ne ajută în 1 Ghidul Activitate frontală Observarea
pisicii”, fragment din volumul comunicare profesorul Activitate individuală sistematică
„Care-i faza cu cititul?” (pp. 172- 2.1 - Prezentarea diferențelor dintre subiectul unei S VIII Aprecierea
ui
174) 4.1 cărți citite și cel al unui film răspunsurilor

„Dragă domnule Henshaw”, 1.1 Exerciţii de prelectură 1 Manualul Activitate frontală Observarea
fragment (pp. 175-176) 2.1 Lectura model a textului-suport Fişe de Activitate individuală sistematică
•Atitudine comunicativă: atenția (p. S VIII lucru Aprecierea
175) 4.1 Exerciţii de recapitulare globală şi afectivă a răspunsurilor
textului după prima lectură
Tudor Arghezi, „Ex-Libris”, text 2.1 – Activități de prelectură: discuție privind 1 Manualul Activitate frontală Observarea
integral felul în care copiii percep importanța Fişe de Activitate individuală sistematică
S VIII lucru Aprecierea
cititului răspunsurilor
– Lectura model a textului-suport
– Discuție privind impresiile elevilor după
prima lectură

Interpretarea limbajului figurat: 2.1 – Exerciții de descoperire a particularităților Manualul


comparația textului descriptiv literar 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
2.3
(p. 178) lucru Activitate individuală sistematică
– Exerciții de identificare a cuvintelor-cheie S IX Aprecierea
- Exerciții de identificare a comparațiilor răspunsurilor
Vasile Alecsandri 2.1 – Activități de prelectură: discuție privind Manualul
„Malul Siretului”, text integral felul în care copiii văd imaginile prezente în 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
•Descrierea. Descrierea literară lucru Activitate individuală sistematică
manual S IX Aprecierea
– Lectura model a textului-suport răspunsurilor
- Exerciţii de recapitulare globală şi afectivă
a textului după prima lectură
Încadrarea în subiect: textul 2.1 – Exerciții de descoperire a particularităților 2 Manualul Activitate frontală Observarea
descriptiv 2.4 textului descriptiv literar Fişe de sistematică
lucru Activitate individuală Aprecierea
– Exerciții de identificare a cuvintelor-cheie S IX răspunsurilor

4
„Școala altfel” SX

Lectura 1.1 Exerciţii de prelectură 1 Manualul Activitate frontală Observarea


Mihail Sadoveanu, „În Pădurea 2.1 Lectura model a textului-suport Fişe de Activitate individuală sistematică
Petrișorului”, fragment lucru Aprecierea
4.1 Exerciţii de recapitulare globală şi afectivă a S XI răspunsurilor
textului după prima lectură
Redactarea 2.3 – Exerciții de formulare a unui răspuns 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Alcătuirea unei compuneri personal/creativ cu privire la semnificația Fişe de Activitate pe grupe sistematică
descriptive S XI lucru Activitate individuală Aprecierea
textului-suport, apelând la TIM (teoria răspunsurilor
inteligențelor multiple)
– Exerciții de redactare a unei descrieri cu
integrarea unor imagini, desene
Numeralul (p.194) - Actualizarea cunoștințelor despre numeral 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Actualizarea cunoștințelor Exerciții de transcriere corectă în litere a S XI Fişe de Activitate pe grupe sistematică
lucru Activitate individuală Aprecierea
numerelor Dex răspunsurilor
Numeralul cardinal (p.194). 3.1 Exerciții de identificare a numeralelor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Numeralul ordinal 3.4 cardinale XI Fişe de Activitate pe grupe sistematică
(p. 195) lucru Activitate individuală
Exemplificarea valorilor morfologice
diferite ale cuvintelor un și o
Exerciții de identificare a numeralelor
ordinale
Exerciții de ortografie și ortoepie privind
numeralele simple și compuse, cardinale și
Elemente de interculturalitate 5.1 Exerciţii de prelectură 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Momente importante din istoria cărții 5.2 Lectura model a textului-suport S XII Fişe de Activitate pe grupe sistematică
pe teritoriul românesc (p. 197) lucru Activitate individuală Aprecierea
Exerciţii de recapitulare globală şi afectivă a răspunsurilor
textului după prima lectură
Realizarea unui referat cu tema Cartea
românească - de la prima carte tipărită la
prima carte digitală
Atributul. Elementele regente ale 3.4. Exerciţii de identificare a elementelor regente 1 Manualul Activitate frontală Observarea
atributului 4.3. ale atributului Fişe de Activitate individuală sistematică
Alcătuirea de enunţuri în care atributul să aibă lucru Aprecierea
diferite elemente regente S XII răspunsurilor
Propoziția afirmativă. Propoziția 4.2 – Exerciții de identificare a predicatelor 1 Resurse Activitate frontală Observarea
negativă 4.3. – Exerciții de recunoaștere a propoziției și a digitale, Activitate pe grupe sistematică
(p. 198-199) Activitate individuală Aprecierea
Propoziția simplă. Propoziția tipurilor de propoziții S XII Caietul răspunsurilor
dezvoltată (p. 199) – Alcătuire de propoziții simple și elevului,
dezvoltate Ghidul
– Exerciții de transformare a propozițiilor profesorul
simple în propoziții dezvoltate ui,
– Exerciții de utilizare a semnelor de Cartea
punctuație și de ortografie mea de
– Exerciții de rescriere a unui text scris gramatică
greșit
Consolidare Toate Exerciţii recapitulative 1 Manualul Activitate frontală Observarea
competențele Fişe de Activitate individuală sistematică
S XII lucru Aprecierea
specifice răspunsurilor
vizate
în unitate
Evaluare 2.1 Test de evaluare Fișe de Activitate frontală Evaluare
2.2 1 evaluare Activitate individuală sumativă
3.1 S XIII
4.2
4.3
Recapitulare pentru lucrarea scrisă Exerciții recapitulative 1 Manualul Activitate frontală Observarea
semestrială Fişe de Activitate individuală sistematică
S XIII lucru Aprecierea
Ghidul răspunsurilor
profesorulu
i
Lucrarea scrisă semestrială Teza 1 Fişe de Activitate frontală Evaluare
evaluare Activitate individuală sumativă
S XIII
Discutarea lucrării scrise -Discuții în urma rezolvării subiectelor de la 1 Manualul Activitate frontală Observarea
teză Fişe de Activitate individuală sistematică
lucru Aprecierea
S XIII răspunsurilor

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 8:


Nr. de ore alocate: 12 ore
Săptămâna: XIV-XVI (27.05- 12.06)
Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Ascultare activă: „Povestea 1.1 Exerciţii de prelectură Manualul,
senzațională a micului Einstein”, Lectura model a textului-suport 1 Ghidul Activitate frontală Observarea
1.2
text adaptat, www.sport.ro (pp. 202- profesorul Activitate individuală sistematică
204) Exerciţii de recapitulare globală şi afectivă a S XIV Aprecierea
textului după prima lectură ui
răspunsurilor
Producerea mesajului oral: „Hobby- 1.1 – Discuție despre emoțiile familiare elevilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
uri”, text adaptat, www.familist.ro , 1.2 – Asocierea emoțiilor cu o culoare Fişe de Activitate individuală sistematică
(pp. 205-207) S XIV lucru Aprecierea
• Exprimarea adecvată a emoțiilor (p. – Lectura textului răspunsurilor
205) – Exerciții de asociere a personajelor cu
denumirea emoțiilor și cu descrierea lor
– Discuție despre rolul emoțiilor
„Jocul Stăpânul Inelelor”, text 2.1 – Lectura textului 1 Manualul Activitate frontală Observarea
adaptat, – Activități de lectură (lucru cu textul) Fişe de Activitate individuală sistematică
www. boardgames-blog. ro (pp. S XIV lucru Aprecierea
– Exerciții de înțelegere a informațiilor din răspunsurilor
208-210)
textul nonliterar
•Textul descriptiv nonliterar (p.
210) – Exerciții de explorare a trăsăturilor
textului nonliterar
Corectitudine gramaticală (p. 215) - Exerciții de rescriere a unor texte ce conțin 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Respectarea normelor ortografice greșeli de ortografie și de punctuație S XIV Fişe de Activitate individuală sistematică
și de punctuație lucru Aprecierea
răspunsurilor
Lectură 2.1 – Lectura textului 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Hobby-ul meu, gătitul (pp. 216-217) – Activități de lectură (lucru cu textul) Fişe de Activitate individuală sistematică
Maria Cristea Șoimu, rețeta: „Tort S XV lucru Aprecierea
– Exerciții de înțelegere a informațiilor din răspunsurilor
cu cremă de ciocolată”, text
explicativ din volumul „Rețete textul nonliterar
tradiționale românești” (p. 216) – Exerciții de explorare a trăsăturilor
textului nonliterar
Elemente de interculturalitate 5.1 – Lectura textului 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Jocuri de ieri și de azi, de aici și din 5.2 – Activități de lectură (lucru cu textul) S XV Fişe de Activitate individuală sistematică
Țara Soarelui Răsare (p. 218) lucru Aprecierea
– Exerciții de înțelegere a informațiilor din răspunsurilor
•Avioane pe hârtie, text adaptat,
www.jocuridincopilarie.ro; textul nonliterar
•Buburuza (tehnica origami), text – Exerciții de explorare a trăsăturilor
adaptat, www.familist.ro textului nonliterar
Elemente de construcție a 3.1 - Exerciții de fonetică și vocabular 1 Manualul Activitate frontală Observarea
comunicării: 4.2 - Identificarea unor părți de vorbire și funcția S XV Fişe de Activitate individuală sistematică
Limba standard. Normă și abatere (p. 4.3 sintactică a acestora, plecând de la texte suport lucru Aprecierea
219) - Exerciții de rescriere a unor texte ce conțin răspunsurilor
Istoria cuvintelor (p. 220) greșeli de ortografie și de punctuație
Consolidare Toate - Exerciții recapitulative 1 Manualul Activitate frontală Observarea
competențele S XV Fişe de Activitate individuală sistematică
specifice lucru Aprecierea
vizate în răspunsurilor
unitate
Evaluare 2.1 -Test de evaluare 1 Fișă de Activitate individuală Evaluare
2.3 S XVI evaluare sumativă
3.1
4.2
4.5
Recapitulare finală Toate Exerciții recapitulative: 3 Ghidul
competențele - de lectură și înțelegere de text; profesorul
specifice - de identificare a temei unui text; S XVI ui
vizate - de identificare a tipului de text;
- de identificare a ideilor principale dintr-un Manualul
text;
- de recunoaștere și comentare a figurilor de
stil;
- de transformare a unor propoziții conform
cerințelor;
- de alcătuire a unor enunțuri;
- de precizare a unor sinonime și antonime;
- de precizare a unor termeni aparținând
unui câmp lexical;
- de ordonare alfabetică a unor cuvinte;
- fonetice (aplicații la tipuri de sunete,
grupuri de sunete, accentuare corectă);
- de recunoaștere a părților de vorbire
învățate și a unor categorii gramaticale;
- de utilizare corectă a părților de vorbire
învățate;
- de identificare a părților de propoziție
învățate;
- de redactare a unui text
(descriere/narațiune);
- de exprimare orală a unor idei pe o temă
familiară, într-o discuție;
- de utilizare în context a unor acte de
limbaj.

TOTAL ORE PENTRU SEMESTRUL AL II-LEA 64 ore


TOTAL ORE/AN 136

S-ar putea să vă placă și