Sunteți pe pagina 1din 277

aala jt]il$I I1J2cr3Li ťiepun

I
AUDITUL FONDURILOR STRUCTURALE,
PAS CU PAS
CARMEN MATARAGIU

editura datagroup
Lucrarea este protejată conform legii privind drepturile de autor.
Toate drepturile care decurg din aceasta sunt rezervate.

© PKF Econometrica, 2013

Redactor: Editura Datagroup Timioara


Tehnoredactare: Editura Datagroup Timioara
Tipar: Brumar Timioara

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


MATARAGIU, CARMEN
Auditul fondurilor structurale, pas cu pas / Carmen
Mataragiu ; in colab. cu Oana Osanu, dr. Anca Cristina Grapini,
Adina Chereji, Alina Untariu. Timioara: Datagroup, 2013
-

ISBN 978-606-93362-7-4
1. Oanu, Oana
11. Grapini, Anca Cristina
111. Untariu, Alina
IV Chereji, Adina
657.63:336.144
AUDITUL FONDURILOR
STRUCTU RALE,
PAS CU PAS
CARMEN MATARAGIU

coautori:
Oana Oşanu
Dr. Anca Cristina Grapini
Adina Chereji
Alina Untariu

2013
Cuvânt înainte

Este atât în interesul beneficiarilor finanţării, cât şi în interesul autorităţilor de management şi al


Comisiei Europene ca cererile de rambursare a cheltuielilor să fie lipsite de erori într-o măsură
cât mai mare. De aceea, verificarea corectitudinii cheltuielilor prezentate de beneficiari în cererile
de rambursare de către un auditor financiar independent, anterior depunerii acestor cereri la
autorităţile de management sau la organismele intermediare, a fost considerată o măsură oportună
şi necesară.
În conformitate cu prevederile art, 70 al regulamentului CE nr. 1083/2006, statele membre
ale Uniunii Europene sunt responsabile pentru asigurarea măsurilor de prevenire, detectare şi
corectare a neregularităţilor/ erorilor şi de recuperare a sumelor plătite necuvenit beneficiarilor,
sume la care se adaugă dobânzile de întârziere.
Pentru corectarea neregularităţilor/erorilor şi recuperarea sumelor plătite necuvenit, statele
membre ale UE au două posibilităţi:
a) să excludă cheltuielile nejustificate din programe de îndată ce acestea au fost detectate;
b) să păstreze cheltuielile în program până la finalizarea procedurii de recuperare a sumelor
plătite necuvenit beneficiarilorfinanţărilor, urmând ca acestea să fie deduse din următoarele
cereri de rambursare a cheltuielilor doar după ce recuperarea este efectivă.
În accepţiunea art.2(7) al regulamentului CE nr. 1083/2006, neregularitatea este definită ca:
„orice încălcare a prevederilor dreptuIui comunitar, care rezultă dintr-o fapfă sau o omisiune a
unui operator economic care are sau ar avea ca efect prejudicierea bugetului general aI UE, prin
imputarea unei cheltuieli nejustificate în bugetul generaL"

Tn scopul reducerii riscului de efectuare de rambursări de cheltuieli nejustificate în cadrul


proiectelor aferente programelor finanţate din fonduri structurale, se impune ca la fiecare nivel la
care corectitudinea cheltuielilor prezentate de beneficiar în cererile de rambursare este verificată,
să se conceapă şi implementeze proceduri de lucru specifice.
Verificarea cererilor de rambursare a cheltuielilor de către auditori financiari autorizaţi
reprezintă o verigă importantă în acest proces şi incumbă responsabilitatea auditorului pentru
constatările prezentate în raportul pe care îl întocmeşte. Majoritatea misiunilor derulate de către
auditorii financiari în cadrul acestor programe s-au realizat în conformitate cu prevederile ISRS
4400 „Misiuni pe bază de proceduri convenite", constatările auditorului financiar fiind prezentate în
cuprinsul raportului de constatări factuale.
Responsabilitatea auditorului financiar numit să verifice corectitudinea sumelor de natura
cheltuielilor prezentate de beneficiari în cererile de rambursare este aceea dea obţine probe suficiente
privind acurateţea situaţiilor de cheltuieli (evidenţelor cheltuielilor) întocmite sub responsabilitatea
beneficiarului finanţării şi a conformităţii acestora cu Condiţiile generale ale Proiectului, cu prevederile
cadrului legal de raportare financiară şi a corelării acestora cu bugetul proiectului şi cu rapoartele

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 5


tehnico financiare. De asemenea, auditorul financiar are obligaţia de a verifica sursele de finanţare
şi în special de a se asigura că partea de cofinanţare nu provine din alte instrumente de finanţare fin
ale UE. ce
Raportul de constatări factuale emis de auditorul financiartrebuie să cuprindă constatări potrivit
cărora cheltuielile prezentate de beneficiari în rapoartele financiare şi în cererile de rambursare fo
sunt reale, sunt corect înregistrate în evidenţa contabilă, iar veniturile aferente proiectului au fost
declarate potrivit prevederilor contractului de finanţare şi a bugetului aferent.
Amplitudinea legislaţiei pe care auditorut financiar şi echipa sa trebuie să le cunoască pentru O
a atinge obiectivele enunţate anterior, în absenţa unor proceduri de lucru concepute anume, face
aproape imposibilă derularea unui angajament de verificare a cheltuielilor eligibile şi/sau totale
dE
aferente unui proiect finanţat din fonduri europene.
pE
În absenţa unor ghiduri de lucru dedicate acestor categorii de angajamente, este greu de a
imaginat cum este posibilă respectarea condiţiilor de calitate ale misiunii de audit şi atingerea dE
obiectivelor stabilite cu beneficiarul şi/sau autoritatea de management. ar
Conceperea şi implementarea unor proceduri specifice misiunilor realizate în conformitate pr
cu cerinţele ISRS 4400, coroborate cu cerinţele şi rigorile programelor de finanţare, sunt în egală ur
măsură un instrument de lucru care îi permite auditorului financiar atât atingerea obiectivelor (S
stabilite prin scrisoarea de angajament şi/sau a contractului de servicii, cât şi reducerea nivelului
riscului la care acesta este expus în cazul nedetectării erorilor sau neregularităţilor din declaraţiile
şi prezentările beneficiarului finanţării.
ar
O procedură adecvată permite atât planificarea eficientă a angajamentului sub toate aspectele dE
pe care o astfel de etapă le presupune, cât şi colectarea de probe suficiente şi adecvate care fir
să permită constatări în legătură cu aspectele stabilite prin obiectivele angajamentului, În egală
măsură, o procedură de lucru adecvat concepută trebuie să conţină un sistem de revizuire a muncii
membrilor echipei misiunii de audit şi să asigure astfel controlul de calitate asupra documentaţiei
misiunii.
Lucrarea de faţă nu ar trebui considerată ca un ghid de lucru care dacă este urmat asigură
succesul unei misiuni de audit, căci fiecare misiune de audit poate să pună în evidenţă aspecte
care nu au fost avute în vedere de către autori, dar care ar putea fi relevante în economia generală
a misiunii de audit pe care o realizaţi, Această lucrare ar putea mai degrabă să reprezinte o sursă
de inspiraţie pentru conceperea unor proceduri proprii sau pentru îmbunătăţirea celor pe care deja
le deţineţi.
În această lucrare este prezentată o procedură de lucru aferentă unui proiect finanţat prin
Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane (POSDRU), prin utilizarea unor ol
informaţii financiare ipotetice, aferente unei singure Cereri de Rambursare a Cheltuielilor (CRC),
e
deoarece verificarea oricăror cereri de rambursare ulterioare se realizează într-o manieră similară.
el
Lucrarea nu prezintă o misiune de audit completă sub aspectul informaţiilor financiare, ci încearcă
să se refere la toate aspectele care ar trebui verificate şi!sau documentate în cadrul unei astfel de
misiuni de audit prin rezumarea la exemplificarea unui singur contract, a unei singure activităţi sau PI
linii bugetate, În acest context, s-a apreciat că este mai degrabă necesar să se înţeleagă structura,
procedurile de efectuat şi modalitatea de revizuire decât prezentarea exhaustivă a unor operaţiuni
sau activităţi din cadrul proiectului care, de regulă, au caracter repetitiv.

6 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


Desigur că anumite proceduri ar putea să fie modificate în cazul verificării unor proiecte
finanţate prin alte programe sau ar putea să fie necesară extinderea procedurilor în funcţie de
cerinţele proiectului, acest Iucru urmând a fi decis de către auditorii financiari implicaţi.
În continuare, ne vom referi succint Ia structura şi organizarea dosarului misiunii astfel cum a
fost conceput de autori, sperând că vă vom trezi interesul pentru parcurgerea întregii Iucrări.

Organizarea dosarului misiunii


Deoarece un proiect finanţat prin fonduri structurale se realizează în baza unui singur contract
de finanţare cu buget unic, independent de faptul că implementarea ar putea să se deruleze pe
parcursul mai multor ani, precum şi datorită faptului că documentele proiectului sau forma agreată
a acestora sunt cunoscute Ia data încheierii contractului de finanţare şi implicit Ia data realizării
de către auditorul financiar a procedurilor din etapa de preangajament sau Ia momentul acceptării
angajamentului, s-a decis ca pentru eficientizarea muncii echipei de audit financiar, documentele
proiectului să fie acompaniate de analiza acestora necesară obţinerii de către auditorul financiar a
unei înţelegeri adecvate a proiectului şi a mediului în care acest proiect urmează a fi implementat
(Secţiunea A 200).
De asemenea, a fost creată o secţiune separată dedicată etapei de preangajament, care
permite evaluarea faptului că auditorul financiar a efectuat proceduri adecvate care să îi permită
analiza măsurii în care criteriile şi condiţiile solicitate de beneficiar sunt îndeplinite de către firma
de audit financiar şi de către membrii echipei şi în baza cărora s-a elaborate oferta tehnică şi
financiară. (Secţiunea B 100).
Referenţierea secţiunilor dosarului misiunii de audit financiar s-a realizat în ordinea prezentării
acestora, respectiv:

Sectiunea A 100 Finalizarea misiunii


Secţiunea A 200 — Informaţii generale
Sectiunea B 100 — Proceduri preangajament
Secţiunea B 200 — Planificarea misiunii
Secţiunea c ioo — Verificarea Cererilor de Rambursare

Fiecare dintre secţiunile prezentate sunt dezvoltate şi referenţiate în funcţie de natura


obiectivelor stabilite şi a procedurilor de Iucru concepute pentru atingerea acestora. De asemenea,
este de remarcat că a fost utilizat un sistem de referenţiere şi inter-referenţiere care să evite
efectuarea aceleiaşi proceduri necesare în secţiuni diferite de mai multe ori.
Fiecare secţiune va fi precedată de o prezentare succintă a structurii, a obiectivelor fixate,
precum şi a procedurilor utilizate pentru atingerea obiectivelor.
În prezenta Iucrare, din raţiuni de ordin practic, anumite referinţe care se regăsesc în foile de
Iucru nu au fost anexate, în principal datorită faptului că acestea se referă de regulă Ia documente
justificative general cunoscute.

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 7


Desigur, orice model este perfectibil şi este dificil ca într-o Iucrare cu o astfel de dimensiune
să fie surprinse toate aspectele care pot fi întâlnite în practică.
Prin conţinutul celor 5 secţiuni ale sale şi modul de prezentare a acestora, lucrarea „Auditarea
fondurilor structurale pas cu pas" este deosebit de utilă atât pentru auditorii financiari şi beneficiarii
de fonduri structurale, cât şi pentru autorităţile de management şi organismele intermediare. De
aceea, o recomandăm cu deplină încredere tuturor subiecţilor care au accesat fonduri structurale
europene sau doresc să acceseze astfel de fonduri în viitorul apropiat, auditorilor financiari şi
specialiştilor angajaţi în structura autorităţilor de management şi/sau în organismele intermediare.

Prof. univ. dr. Ioan Talpoş


Universitatea de Vest din Timişoara

8 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


(

STRUCTURA
MISIUNII
_
+ +
A 100.4 O A 100.5 L A 100.6 / A 100.7 A 100.8 A 100.9
( Sumarul cheltuielilor
neeligibile

I
__j
Declaraţiile
conducerii
Listă privind evaluarea
activitaţii expertului contabil
Listă de revizuire a
partenerului independent
Discuţii cu
managementul
Lista aspectelor de
urmărit - —41
A 100.5.1 QÇ A 100.5.2
Declaraţie pe proprie Declaraţie pe proprie
răspunderea beneficiarului răspundere
A 200 informaţii generaie
I
--- .- +
A 200. A 200.0 A 200.1 A 200.2 A 200.3
Listă privjnd Cerere de Cerinţele legale Fişa de identificare Contract de
informaţiile generale informaţii relevante a proiectului finanţare
ale misiunn
I I
A 200.3.03 A 200.3.04 A 200.7.1 A 200.7.2 A 200.8.1 A 200.8.2 A 200.8.3
A 200.3.01 A A 200.3.01 A 200.3.02
Listă Proceduri de Analiza contractului Lista Analiza contrac- Analiza
Model Contract Contractul de Proceduri analitice Grafic
documente verificare achiziţie de prestări servicii personalului telor de muncă contractelor de
de finanţare finanţare de verificare valoare rambursare
ataşate CRC publică de servicii angajat în prestări servicii
totală proiect CRC
l cadrul persoane fizice
V proiectului
A 200.3A - A 200.3B A 200.7.IA
Declaraţie pe proprie Graficul activităţilor Contractul de
răspundere proiectului prestări servicii
B 100 Proceduri preangajament
+
B100 B 100.1 B 100.2 B 100.3 B 100.4 B 100.5
Proceduri preangajament Evaluare criterii atribuire Echipa misiunii Cerinţele de independenţă Buget estimativ Cerere de clarificare
misiune
STRUCTURA
B 100.3.01 B 100.3.02 B 100.3.03
Declaraţie de Declaraţie de acceptare Declaraţie privind evitarea
independenţă a misiunii ca auditor conflictului de interese
MISIUNII
B 200 Pianificarea misiunii ‘.
ŘL
B 200 B 200.1 j B 200.2 B 200.3 B 200.4 B 200.5 B 200.6
Lista de verificare privind Scrisoarea de Evaluarea riscului Eşantrona rea Bugetul misiunii Discuţii cu echipa de audit Lista a5pectelor de urmărit
planificarea misiunii angajament -
‚JŢ aspecte generale ‘ Ç .‘-‚
/
\
B 200.t.01
Scrisoare de angajament ‚
c ioo Verificarea cererii de rambursare
(
c ioo.i.oi
Proceduri analitice
(:IşC +
c ioo.i C 100.2 I IC100.3 R_1tix/
Lista de verificarea cererii Lista de verificarea j Verificarea Raportului
C 100.102 -
j_Tehnico Financiar
Cerere -1- — de rambursare —

eviclenţei cheltuielilor -
j
irilinanţare
4 --____
+
C 100.2.1 C 100.2.2 c 100.2.3 r.
:
2 Łcheelilo;l c 100.2.5 C 100.2.6 I I C 100.2.7 l I C 100.2.8 I C 100.2.9
C 100.1.03 C 100.1.04 c 100.1.05 Lista de verificarea Lista de verificare a cheltuielşor Lista de verificarea cheltuielilor privind Lista de verificarea Verificarea Proceduri j Proceduri evidenţe I I Lista l I Reconciliere
r(iĹ de
.iiiibursare CRC 1
Evidenţa
cheltuielilor
Formular de
identificare
cheltuielilor privind
resursele umane r
privind participanţii ii -‘ alte tipuri de costuri directe - l -‘ indirecte/cheltuieli
( orllreconciliere l I contabile j constatărilor I I Îotal Evidenţă
Cheltuieli cu buget
financiară I C 100.3.01
4
c 100.2.2a IŢ
Verificare cheltuieli cu cazarea
C i00.2.3a
Verificare cheltuieli pentru Verificare cheltuieli 1 i 100.2.4a sioan_J
Verificare l
c 100.2.la c 100.2.ib
şi transportul participanţilor derularea proiectului de informare şi
publicitate
I Verificare costuri
I
bancare şi alte
costuri indirecte c 100.3.02 1 Verificări privind
Proceduri costuri
resurse umane
Verificare
rapoarte de
C 100.2.lc
Verificare cheltuielile cu cazarea
c 100.2.3b
Verificare cheltuieli aferente

indirecte
2_t-
Notä privind raportul
tehnico financiar j I grupul ţintă
I
1
-
activitate c 100.2.3d
transportul şi diurna aferente activităţilor subcontractate
personalului Verificarea cheltuielilor FEDR l C 100.3.03.01
I Verificarea documentelor necesare înscrierii în grupul ţintă
I
Cuprins
Cuvântînainte — pag.5

FINALIZAREA MISIUNII - pag. 13


A 100 Finalizarea misiunii —Aspecte generale — pag. 15
A 100.1 Listă de verificare privind finalizarea misiunii — pag. 16
A 100.2.01 Cerere de rambursare — pag. 18
A 100.2.02 Evidenţa cheltuielilor — pag. 20
A 100.3 Raportul de constatări factuale — pag. 23
A 100.4 Sumarul cheltuielilor neeligibiie — pag. 25
A 100.5. Declaraţiile conducerii — pag. 27
A 100.5.1 Declaraţie pe proprie răspundere a beneficiarului privind conformitatea
cu cerinţele Contractului de finanţare pag. 28 —

A 100.5.2 Declaraţie pe proprie răspundere a Beneficiarului privind


Grupul Ţintă pag. 29

A 100.6 Listă privind evaluarea activităţii expertului contabil — pag. 30


A 100.6.01 Raportul de activitate al expertului contabil — pag. 32
A 100.7 Listă de revizuire a partenerului independent — pag. 33
A 100.8 Discuţii cu managementul — pag. 35
A 100.9 Lista aspectelor de urmărit — pag. 36

INFORMAŢII GENERALE ALE MISIUNII - pag. 39


A 200 Listă privind informaţiile generale ale misiunii — pag. 41
A 200.0 Cerere de informaţii — pag. 44
A 200.1 Cerinţele legale relevante — pag. 45
A 200.2 Fişa de identificare a proiectului — pag. 52
A 200.3 Contract de finanţare — pag. 53
A 200.3A Declaraţie pe proprie răspundere — pag. 58
A 200.3B Graficul activităţilor proiectului — pag. 59
A 200.3.01 Contractul de finanţare — pag. 60
A 200.3.O1A Model contract de finanţare — pag. 63
A 200.3.02 Proceduri analitice pentru verificarea valorii totale a Proiectului — pag. 81
A 200.3.03 Grafic rambursare CRC — pag. 82
A 200.3.04 Listă documente ataşate CRC — pag. 83
A 200.3.05 Notă privind obiectivele contractului de finanţare — pag. 84
A 200.4 Bugetul Proiectului — pag. 86
A 200.4A Analiza Bugetului modificat — pag. 88
A 200.5 Sistemul contabil — pag. 92
A 200.5.01 Contabilitatea proiectului — pag. 94

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 9


A 200.5.02 Reconciliere Registrul jurnal - Balanţa de verificare — pag. 98 VEF
A 200.5.A PIan de conturi — pag. 105
(
A 200.6 Listă de verificare contract de achiziţii bunuri — pag. 108
A 200.6.1 Proceduri de verificare achiziţie publică contract furnizare
de bunuri pag. 109

c
A 200.6.1A Contractul de furnizare — pag. 114 c
A 200.6.2 Analiza contractului de achiziţie bunuri — pag. 121 C

A 200.7 Listă de verificare contract de prestări servicii — pag, 125 C

A 200.7.1 Proceduri de verificare achiziţie publică de contract C


prestări servicii pag. 126
— C
A 200.7.1A Contractul de prestări servicii — pag. 131 C
A 200.7.2 Analiza contractului de achiziţie servicii — pag. 137 c
A 200.8 Listă de verificare resurse umane — pag. 140 C
A 200.8.1 Lista personalului angajat în cadrul proiectului — pag. 143 C
A 200.8.2 Analiza contractelor de muncă — pag. 144
A 200.8.3 Analiza contractelor de prestări servicii persoane fizice — pag. 146 C

A 200.9 Termeni de referinţă — pag. 147 c


A 200.10 Formatul raportului — pag, 150 C
A 200.10.1 Draft raport — pag. 152
c
A 200.11 Strategia misiunii/angajamentului pag. 155
c

PROCEDURI PREANGAJAMENT - pag. 161 c


B 100 Listă de verificare Proceduri preangajament — pag. 163 c
B 100.1 Evaluare criterii de atribuire — pag. 165 c
B 100.2 Echipa misiunii pag. 166

c
B 100.3 Cerinţele de independenţă — pag. 167
B 100.3.01 Declaraţie de independenţă — pag. 169
B 100.3.02 Declaraţie de acceptare a misiunii ca auditor pag. 170

c
B 100.3.03 Declaraţie privind evitarea conflictului de interese pag. 171

c
B 100.4 Buget estimativ misiune — pag. 172 (
B 100.5 Cerere de clarificare — pag. 174 c
PLANIFICAREA MISIUNII - pag. 175 c
B 200 Listă de verificare privind Planificarea misiunii — pag. 177 C
B 200.1 Scrisoarea de angajament aspecte generale - — pag. 179 c
B 200.1.01 Scrisoare de angajament — pag. 180 C
B 200.2 Evaluarea riscului — pag. 182 C
B 200.3 Eşantionarea — pag. 186
B 200.4 Bugetul misiunii — pag. 188 (Io

B 200.5 Discuţii cu echipa de audit — pag. 190


B 200.6 Lista aspectelor de urmărit — pag. 194

Auclitul fondurilor structurale, pas cu pas


VERIFICAREA CERERII DE RAMBURSARE - pag. 197
c ioo.i Lista de verificare a Cererii de Rambursare — pag. 199
c ioo.i.oi Proceduri analitice CRC pag. 201

c 100.1.02 Cerere prefinanţare — pag. 203


c 100.1.03 Cerere de rambursare CRC — pag. 204
c 100.1.04 Evidenţa cheltuielilor — pag. 206
c 100.1.05 Formu Iar identificare financiară — pag. 210
c 100.2 Lista de verificare a Evidenţei Cheltuielilor pag. 211 —

c 100.2.1 Lista de verificare a cheltuielilor privind resursele umane — pag. 214


c 100.2.la/1 Proceduri costuri resurse umane — pag. 216
c 100.2.la/2 Verificarea pontajelor pag. 223

c 100.2.lb Verificare rapoarte de activitate pag. 225 —

c 100.2.lc Verificarea cheltuielilor cu cazarea, transportul şi diurna


aferente personalului pag. 227

c 100.2.2 Lista de verificare a cheltuielilor privind participanţii pag. 230 —

c 100.2.2a Verificarea cheltuieli cu cazarea şi transportul participanţilor pag. 231 —

c 100.2.3 Lista de verificare a cheltuielilor privind alte tipuri de


costuri directe —pag. 234
c 100.2.3a Verificare cheltuieli pentru derularea proiectului pag. 236 —

c 100.2.3b Verificare cheltuieli aferente activităţilor subcontractate pag. 238 —

c 100.2.3c Verificare cheltuieli de informare şi publicitate pag. 240 —

c 100.2.3d Verificarea cheltuielilor de tip FEDR pag. 242 —

c 100.2.4 Lista de verificare a cheltuielilor indirecte/cheltuieli


generale de administraţie pag. 244—

c 100.2.4a Verificare costuri indirecte utilităţi


- pag. 245 —

c 100.2.4b Comisioane bancare şi alte costuri indirecte pag. 248 —

c 100.2.5 Verificarea veniturilor pag. 250


c 100.2.6 Proceduri reconciliere — pag. 251


c 100.2.7 Proceduri evidenţe contabile — pag. 252
c 100.2.8 Listă constatărilor — pag. 257
c 100.2.9 Reconciliere total evidenţă cheltuieli cu buget pag. 259 —

C 100.3 Verificarea raportului tehnico-financiar pag. 260 —

C 100.3.01 Verificare indicatori pag. 262


C 100.3.02 Notă privind Raportul tehnico-financiar — pag. 265


C 100.3.03 Verificări privind grupul ţintă — pag. 268
C 100.3.03.01 Verificarea documentelor necesare înscrierii în grupul ţintă — pag. 270

( Iosar de termeni — pag. 272

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 11


Listă de acronime şi prescurtări întâlnite

AM Autoritatea de Management
AC Autoritatea Contractantă
BN Bugetul Naţional
CIM Contract Individual de Muncă
CRC Cerere de rambursare a chetuieIiIor
FSE Fondul Social European
FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională
FF Factura Fiscală
OIR Organism Intermediar Regional
ORC Oficiul Naţional aI Registrului Comerţului
POSDRU Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
RAC Rata de Acoperire a Cheltuielilor
RCF Raport Constatări Factuale
RTF Raport Tehnico-Financiar
SEAP Sistemul Electronic de Achiziţii Publice
TdR Termeni de referinţă

12 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas

b
_____
_____
_____
_

SECŢIUNEA A 100 - FINALIZAREA MISIUNII

A 100
— Finalizarea misiunii
aspecte generale

A 100.1
— Listă de verificare privind
finalizarea misiunii

A 100.201
—‚ Cerere de
rambursare

00.2.02
Evídenţa
cheltuielilor

A100.3
Raportul de constatări
factuale

A 100 Finalizarea A 100.4


- - .. Sumarul cheltuielilor A 100.5.1
misiunii Declaraţie de proprie răspundere a
neeligibile
Beneficiarului privind conformitatea
cu cerinţele Contractului de finanţare

—*j
ĺ ADeclaraţiile
100.5
A 100.5.2
L conducerii
Declaraţie de proprie răspundere a
Beneficiarului privind Grupul Ţintă

[A 100.6
Listă privind evaluarea A 100.6.01
[ctivităţii expertului contabil Raportul de activitate al
expertului contabil

A 100.7
Listă de revizuire a
partenerului independent

A 100.8
‘] Discuţii cu
[managementul

—“
ĺ ALista100.9
aspectelor

L de urmărit

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 13


ľ
Prezenta secţiune include procedurile efectuate pentru finalizarea misiunii şi asigurarea faptului
că au fost efectuate toate procedurile necesare emiterii raportului de constatări factuale, precum şí
anexarea documentelor finale ce stau la baza emiterii acestui raport

Lista aspectelor de urmărit cuprinde aspectele întâlnite pe parcursul misiunii; echipa misiunii trebuie
să ţină cont de aceste aspecte cu ocazia verificării următoarelor cereri de rambursare intermediare/
finale, în cazul în care finalizarea se referă la verificarea unei cereri de rambursare intermediare. De
asemenea aspectele de urmărit pot fi avute în vedere în cazul unor misiuni similare.

Completarea acestei secţiuni se efectuează de către managerul misiunii, iar revizuirea este
efectuată de către partenerul misiunii, În cazul în care riscul ataşat angajamentului este ridicat este
necesară şi revizuirea la cald a dosarului misiunhi, realizată de către un partener independent.

Secţiunea de finalizare a misiunii se completează de fiecare dată când auditorul emite un raport
de constatări factuale aferent unei cereri de rambursare a cheltuielilor din cadrul proiectului auditat, în
cazul proiectelor având mai multe cereri de rambursare intermediare sau la finalizarea angajamentelor
cu o cerere de rambursare unică.

14 Auditul fondurflor structurale, pas cu pas

1
M IENT: ABC SRL Ref.
IROIECTUL PROIECT POSDRU A100
VE R I FICAT:
Semnătura Data
Perioada CRC: CR0 1/15.04.2013 Manager: FI 16.04.2013
Partener: PM 18. 04.20 13
FNALZAREA ANGAJAMENTULUI Aspecte generale -

Nr.
Obiectiv general Referinţă
il.

Aţi întocmit o Iistă de verificare privind A 100.1 Lista de verificare privind


finalizarea angajamentul? finalizarea angajamentului

2. Aţi anexat cererea de rambursare semnată A 100.2 CRC


de beneficiar, expert contabil şi vizată de
A1002..01 Evidenta cheltuielilor
auditor?
3. Aţi anexat raportul/rapoarteie de constatări A 100.3 Raportul constatărilor factuale
factuale?

4. Aţi sumarizat cheltuielile neeligibile A 100.4 Sumarul cheltuielilor neeligibile


identificate şi necorectate de către
beneficiar?
5. Aţi obţinut şi anexat declaraţiile conducerii? A 100.5 Declaraţiile conducerii
6. Aţi întocmit o Iistă de evaluare a activităţii A 100.6 Listă privind evaluare activităţii
expertului contabil? expertului contabil

7. Aţi anexat o Iistă de verificare a dosarului A 100.7 Listă de revizuire a partenerului


întocmită de partenerul independent? independent
Aţi documentat discuţiile cu managementul? A 100.8 Discuţii cu managementul
Aţi întocmit o Iistă privind aspectele de A 100.9 Lista aspectelor de urmărit
urmărit Ia verificarea următoarelor cereri de
rambursare a cheltuielilor?

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 15


CLIENT: ABC SRL Ref.
PROIECTUL Proiect POSDRU A 100.1
VERIFICAT: E
Perioada CRC: CRC 1/15.04.2013 Semnătura Data
Manager: FI 15.04.2013
Partener: PM 18.04.2013

LISTĂ DE VERIFICARE PRIVIND FINALIZAREA ANGAJAMENTULUI

Nr. ‚ ‚ ‚ ‚ Referintă
Descriere activitate Verificat
crt. Foaie de lucru
1. Afost obţinută o înţelegere a Contractului de A 200.3 Contractul de
Finanţare, Notificărilor şi Actelor Adiţionale? finanţare

2. Afost obţinută o înţelegere a cerinţelor Iegale A 200.1 Cerinţele legale


relevante de către membrii echipei de audit? relevante

3. A fost întocmită Planificarea angajamentului B 200 Planificarea


Iuându-se în considerare toate aspectele angajamentului
semnificative aferente efectuării angajamentului B 200.5 Discutii cu echipa
de către aud itor? de audit

4. S-a verificat şi s-au obţinut probe de audit A 200.5 Sistemul contabil


referitoare la sistemul contabil al Beneficiarului?
C 100.2.7 Proceduri
evidenţe contabile

5, Au fost obţinute şi verificate probe de audit A 200.6.1 Proceduri de


referitoare Ia conformitatea cu reglementările verificare achiziţie publică
Iegale privind achiziţiile publice? contract furnizare de bunuri
A 200.7.1 Proceduri de
verificare achiziţie publică
contract furnizare de
servicii

6. Au fost obţinute, verificate şi analizate A 200.7 Listă de verificare


contractele încheiate cu furnizorii de bunuri/ contract de presări servicii
prestări servicii? A 200.7.1.A Contractul de
prestări servicii
A 200.6 Listă verificare
contract de achiziţii bunuri
A 200.6.1.A Contractul de
furnizare
A 200.9 Termeni de
referinţă

1.6 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


7. Au fost obţinute şi verificate contracteíe .
10.8 Listă de verificare
încheiate cu membrii echipei Proiectului? resurse umane

Afost obţinută o întelegere a Termenilor de ‚ ‘10.9 Termeni de


Referinţă de către membrii echipei de audit? Referinţă
î 200.5 Discuţii cu echipa
de audit
9. Au fost efectuate procedurile referitoare 100.1 Lista de verificare
Ia verifîcarea Cererilor de rambursare a Cererii de Rambursare
intermediare şi/sau Cererii de rambursare
fi nale?

10. Au fost efectuate procedurile referitoare Ia C 1 0.2 Lista de verificare


verificarea Evidenţei cheltuielilor eligibile? a Evidenţei Cheltuielilor
11 Au fost efectuate procedurite referitoare Ia C 10.3 Verificarea
verificarea Raportului Tehnico Financiar? Raportului Tehnico -

Financiar

12. Au fost efectuate procedurile aferente B 100 Proceduri


angajamentului de către experţii autorizaţi în preangajament
acest sens?
B 100.2 Echipa misiunii
13. A fost respectat termenul de finalizare aI ĺ 2003.03 Grafic
angajamentului? rambursare CRC

14. Au fost respectate cerinţele de independenţă B 0).3 Cerinţele de


de către membrii echipei de audit independenţă


15. Au fost preluate erorile necorectate în RCF? A 100.4 Sumarul
cheltuielilor neeligibile
A i0 Raportul de
Constatări Factuale

16. Au fost primite declaraţiile de reprezentare din A 100.5 Declaraţiile


partea conducerii beneficiaruiui? conducerii
17. Au fost primite CRC în original? A100.2 Cererea de
rambursare

C ( ) N C LUZI E
iiderăm că au fost efectuate toate procedurile necesare în vederea emiterii
1.IlJ)ltUIUI de constatări factuale.

Auditul fondurilor structurle, ps cu pas 17


T

LA1o1
Nr. înreg. (Lider parteneriatlBeneficiar)/ Data Nr. înreg. (AM/OI) Data
1/15.04.2013 104/19.04.2013

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 —

Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor"


Domeniul major de intervenţie 3.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru
promovarea adaptabilităţii'
Titlul proiectului: PROIECT POSDRU
Numărul de identificare aI contractului: POSDRU/18/3.2/S/12345

CERERE DE RAMBURSARE
NR.1

Numele Beneficiarului: SCABC SRL


Adresa Liderului de parteneriatiBeneficiarului: Bucure şti, BId. M. Badea, nr 1
CUI/CIF: R018400451
Nr.Telefon/fax: 0374/123456
Adresă e-mail: abc@abc.ro
Perioada de referinţă: de Ia 01.01.2013 până Ia 30.03.2013
Tip cerere: intermediară
Subsemnata, Negoiu Ecaterina, prin prezenta cerere de rambursare solicit suma totală de 195.801,00
lei, reprezentând cheltuielile efectuate în perioada declarată, atât în calitate de Iider de parteneriatl
beneficiar cât şi de către partenerii din proiectul cu finanţare prin POSDRU.
-Lei
din care: Deducerea
Valoarea Cheltuieli
totală a Valoare prefinanţării
Valoare solicitate
cererii de rambursabilă Cofinanţarea acordate
rambursabilă din spre
2
rambursare din bugetul beneficiarului beneficiaruluil
FSE rambursare
naţional partenerilor
(14)*85%FSE 5 (2+3)35% sau
1=A+B1+B2 2 = 3 = (1-4)15%BN 4 = 12%CP 6= 1—4—5
5=1*35%
95.801,00 79.802,23 14.082,75 1.916,02 O 93.884,98
din care:
A, Sume reprezentând plăţile efectuate de către Liderul de parteneriatlBeneficiar (A=A1 sau AA2)
A1. Sume transmise spre validare, reprezentând cheltuielile efectuate de către Liderul de parteneriatl
Beneficiar finanţat integral de la bugetul de statlbugetul asigurărilor sociale de statlbugetul fondurilor
specialelbugetele locale:
- în anul calendaristic curent:

- în anul calendaristic precedent:

A2. Sume transmise spre validare, reprezentând cheltuielile efectuate de către Liderul de parteneriatl
Beneficiar altul decât ceI care se încadrează în alte categorii decât cele prevăzute Ia A1
Notă: Rândurile B1 şiĺsau B2 se vor completa, de Ia caz Ia caz, în funcţie de tipul partenerilor implicaţi
in implementarea activităz'ilor proiectului

Se preia suma totală din tabel, primul rând, coloana 6 «Cheltuieli eligibile solicitate spre rambursare».
2
Se preia suma din Evidenta Cheltuielilor pe ani calendaristic şi pe partenen, coloana 9 «Valoarea cheltuielii fără TVA».

1.8 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


I'l,ti va fi efectuată de către AMPOSDRU, în următo
rul cont/următoarele conturi (după caz) ate
hdiiilui de parteneriatlbeneficiarului, în conformitate
cu prevederile OUG nr.64/2009, cu modificările
-‘ )Inpletănle ulterioare şi ale Ordinului MFP nr.254812009, cu modifi
cările şi completările ulterioare:
R012 RNCB 0135 4152 9131 7231, deschis la: B.C.R. BUCU
REŞTI, CUI/CIF: RO 5362178.
Iii (:1litate de Lider de parteneriatlBeneficiar declar
următoarele:
Cererea de rambursare se bazează doar pe cheltuieli efective;
11) Cheltuielile solicitate sunt eligibile şi au survenit în perioada de
eligibilitate;
( Contribuţia pentru cofinanţare este determinată în conformitate
cu prevederile Contractului de
finanţare;
Proiectul nu este finanţat prin alte instrumente ale Comisiei Europe
ne şi nici prin alte instrumente
naţionale de cofinanţare decât ce!e precizate în Contractul de finanţa
re;
Toate tranzacţiile sunt înregistrate în sistemul contabil şi suma
cerută corespunde cu datele din
documentele contabile;
1) Cerinţele în ceea ce priveşte publicitatea au fost îndeplinite
în conformitate cu prevederile din
Contractul de finanţare;
() Regulile privind achiziţiile publice şi oportunităţi egale au fost respec
tate;
I Suma solicitată este în conformitate cu prevederile Contra
ctului de finanţare şi a contractelor de
achiziţie publică;
Progresul fizic şi financiar al proiectului face obiectul monitorizării,
incluzând verificările ia faţa
locului;
1) Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu preved
erile legislaţiei naţionale.
) Declar că prezenta Cerere de rambursare a fost completată cunosc
ând prevederile articolului 292
din Codul penal, cu privire la falsul în declaraţii.
Declar că toate documentele originale aşa cum sunt definite
în lista de anexe sunt păstrate de
instituţie, ştampilate, semnate şi sunt la dispoziţia consultării în
scopul auditului.
1 Sunt conştient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contrac
tuale sau în cazul fondurilor
solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de rambursare, este
posibil să nu se plătească, să
fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat.

ĺn ;alitate de Beneficiar, certific faptul că totalul cheltuielilor


solicitate prin intermediul acestei
ţ;cieri de rambursare sunt eligibile şi sunt realizate în vedere
a îndeplinirii scopului proiectului şi
bi concordanţă cu legislaţia în vigoare. Totodată, se
certifică faptul că documentele anexate sunt
couforme, iar orice fel de informaţie descoperită ca fiind incorec
tă sau falsă, va atrage după sine
r*•ţinerea sumelor sau neplata acestora.

I %ta anexe

Număr Titlul Anexei


Evidenţa cheltuielilor
Raportul tehnico-financiar
Facturi/Documente justificative

Ngoiu Ecaterina,
AI)MINISTRATOR

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


19
Q Client: SC ABC SRL Ą 100.2.02
Nume proiect: Proiect POSDRU
EVIDENŢA CHELTUIELILOR
Enti- Număr Valoarea
Categorii Valoare Valoare OP (numărl data) cheltuielii Valoare
tatea docu- Data
de document document sau alt aferentă TVA
Solicit. Descriere activităţi şi achiziţii ment document
cheltuieli justificativ justificativ document proiectului rambur
Part. 1 I justifica- justificativ
eligibile (fără TVA) (cu TVA) justificativ fără TVA sabilă
Part.2 tiv
c
0
BENEFICIAR
c 2 3 4 5 6 7 8 9
-4,
o A) TQTAL RESURSE UMANE 19.378 19.700 18.968 322
0 Din care:
c
Total cheltuieli cu personalul implícat în implemenfarea proiectului BENEFICIA R 15.910 15.910 15.910 -
o
rt S Lichidare sal. Ian.2013-IonescuAngela 5 10.01.2013 1100 1100 1O 10/02/2013 iioo o
c
n
rt
S Lichidare sal. Ian.2013-Negoiu Ecaterina 5 10.01.2013 1100 1100 11 10/02/2013 1100 o
c 5 Lichidare sal. Ian.2013-Pop Andrei
ŮJ
5 10.01.2013 1100 1100 12 10/02/2013 iiOO O
m 5 Contrib.socialeaf.sal. Ianuarie 5 10.01.2013 2082 2082 5025.02.2013 2082 0
-o 2013-Buget asig. şi fd spec.
Q)
(ŕ1
n 5 Contrib.sociale af. sal. Ianuarie 5 10.01.2013 628 628 51 25.02.2013 628 0
c
2013-Buget de stat
S Lichidare sal. Feb.2013-Ionescu Angela 8 10.02.2013 1187 1187 OP 21/10.03.2013 1187 0
5 Lichidare sal. Feb.2013-Negoiu Ecaterina 8 10.02.2013 1187 1187 0P22/1O.03.2013 1187 0
5 Lichidare sal. Feb.2013-PopAndrei 8 10.02.2013 1187 1187 0P23/10.03.2013 1187 0
5 contrib. sociale af. sai. Febuarie 8 10.02.2013 2248 2248 OP 24/25.03.2013 2248 0
2013-Buget asig.şi fd spec.
S Contrib.sociale af. sal. Febuarie 8 10.02.2013 679 679 OP 25/25.03.2013 679 0
2013-Buget de stat
5 Lichidare sal. Ian. 2013-Ionescu Andreea 6 10.02.2013 1411 1411 OP 16/10.02.2013 1411 O
5 Contrib.sociale af.sal. Ian. 2013-Buget 6 10.02.2013 320 320 OP 17/25.02.2013 320 O
asig. şi fd spec.
5 Contrib.sociale af. sal. Ian. 2013-Buget 6 10.02.2013 269 269 OP 18/25.02.2013 269 O
de stat
5 Lichidare sal. Feb. 2013-Ionescu Andreea 9 10.03.2013 1411 1411 OP 73/10.03.2013 1411
ti.##á .‘$ţ,ső.IŰ. ‘ i, . .‚w. 1. LJJ I..$ ps ‚Űs&,, ‚.s •.‘ •‚‘,.s,űi s, s,i.,,., • ‘ ‘.,
sttsetoaŰi' II NŰ 5' I( IAU
l i II . I l(t') .‘Ii I
s Bete avion -deplasare Bucureşti 22593 08.01.2013 1837,94 2160 102420.01.2013 1837,94 322
S Transport TAXI deplasare 2 08.01.2013 30,64 30,64 12 17.01.2013 20 0
Diurna 1.600 1.600 1.200 O
S Diurna 1 -3zile OD 189 1an2013 800 800 9 10.01.2013 600 O
S Diurna2-3zile OD 190 1an2013 800 800 1O 10.01.2013 600 O
B) TOTAL PARTICIPANŢI 482 560 441 68
Din care:
Cheltuieli cu cazarea şi transportul aferente participanţilor BENEFICIA R 482 560 441 68
Cazare 250 273 250 22,5
c
0 S -
Cazare Coceanu Vasile 1 noapte 130 11.01.2013 250 272,5 258 25.01.2013 250 22,5
c
Transport 232 288 191 45,8
0
S CombustibildeplasareTM 15 25.01.2013 82 101,68 32528.01.2013 40,81 9,8
c
S Transport tren deplasare schimb experienţă 1258 15.01.2013 150 186 330 30.01.2013 150 36
o
-3 C) TOTAL ALTE TIPURI DE CQSTURI 74.971 92.964 74.971 17.993
rt
c
Din care:
(.3
c
Cheltuieli pentru derularea proiectului BENEFICIAR 10.000 12.400 10.000 2.400
w
(D
S Achiziţiedeserviciitraducereconf. 50 15.01.2013 6000 7440 109020.01.2013 6000 1440
0 contr.1 10/10.01.2013
(.3
S Achiziţie de servicii traducere conf. 75 02.01.2013 4000 4960 1125 28.02.2013 4000 960
c
contr.110/16.01 .2013
-o
Cheltuieli aferente activitatilor subcontractate (externalizate) BENEFICIAR 4.680 5.803 4.680 1.123
S achiziţie de expertiza contabila conf. 151 02.02.2013 2880 3571,2 1090 20.03.2013 2880 691,2
contr.123/10.O1 .2013
S achiziţiedeserviciideauditconf.con- 706199 27.03.2013 1800 2232 112528.03.2013 1800 432
tr.321/16.01 .2013
Cheltuieli de informare şi publicitate BENEFICIA R 10.291 12.761 10.291 2.4 70
S achiziţie de servicii publicitate conf. 900104 18.01.2013 2766 3429,84 1891/19.01.2013 2766 664
contr.21/10.O1 .2013
S achiziţie de servicii publicitate conf. 900124 03.03.2013 7525 9331 1905/14.03.2013 7525 1806
contr.21/2O.O1 .2013
Cheltuieli de tip FEDR BENEFICIA R 50.000 62.000 50.000 12.000
S Achiziţie mobilier 100 15.01.2013 25000 31000 1020/18.01.2013 25000 6000
r'J
S Achiziţie mobilier 115 20.02.2013 25000 31000 1050/23.02.2013 25000 6000
r'J
L TOTAL COSTURI DIRECTE ELIGIBILE (A+B+C) 94.831 113.225 94.380 18.383
11. CHELTUIELI INDIRECTE/CHELTUIELI GENERALE DE ADMINISTRAŢIE
8.930,7 11.065,7 1.425,9 282,0
Total BENEFICIA R 8931 11.066 1.426 282
Servicii internetan.2013 1 20012013 1000 1240 0P75122.O1.2013 100 24
Servicii internetfebr2ül3 2 2/20/2013 1000 1240 0P85/2202.2013 100 24
Servicii pază ian.2013 5243 25.01.2013 500 620 OP 76/28.01.2013 100 24
Servicii pază febr.2013 8244 2/25/2013 500 620 OP 79/28.02.2013 100 24
Energie electrică ian.2013 9865 26.01.2013 1560 1934,4 0P77/28.01.2013 234 56,16
Energie electrică febr.2013 9867 2/26/2013 1560 1934,4 OP 89/28.02.2013 234 56,16
Servicii telefonie mobilă ian.2013 236978712 15.01.2013 1280 1587,2 OP 78/19.01.2013 153,6 36,9
Servicii telefonie mobilă febr.2013 236979112 2/15/2013 1280 1587,2 OP 138/19.02.2013 153,6 36,9
Comis.bancar Ianuarie 2013 1 31/01/2013 16 16 31/01/2013 16 0
c Comis.bancar Februarie 2013 2 28/02/2013 19
0
19 28/02/2013 19 0
Servicii curierat 2207516 15/01/2013 215,69 267,46
1-
c 22/01/2013 215,69 0
1!!, TOTAL COSTURI PROIECT (1 + 11)
103.762,09 124.290,34 95.805,46 18.665,44
IV. VENITURI NETE DIN PROIECT
0 5,71 5,71 5,71 0
c Dobanda bancara 10.01.2013 2,35 2,35 10.01.2013 2,35 0
O Dobanda bancara 31.01.2013 3,36
1
3,36 31.01.2013 3,36 0
(‚1
rt V. SUMA CERUTA SPRE RAMBURSARE (111 IV) 103.756,38 124.284,63
c

95.799,75 18.665,44
n
c
m
QJ
Ĺđ
n
c
-o
w
A100.3

Raportul Constatărilor Factuale

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor

nnformjtate cu contractul nostru încheiat cu Societatea ABC S.R.L Beneficiarul" şi Specificaţiile


.„

‘iiice (ST) ataşate (Anexa 1 a acestui Raport), vă furnizăm Raportul Constatărilor Factuale
H.iportul"), referitor Ia Cererea de Rambursare a Cheltuielilor (CRC 1) ataşată pe care ne-aţi
?ij,iii.'at-o pentru perioada 01.01.2013 30.03.2013 (Anexa 2 a Raportului). Aţi solicitat realizarea
.‘rllilnitor proceduri în legătură cu Contractul de finanţare în cauză, nr. POSDRU/81/3.2/S/12345 aferent
1rictului “POSDRU", proiect cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Se
111.11 Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (Contractul de finanţare), Raportul este alcătuit din
Ą iti scrisoare şi detaliileRaportului prevăzute
în capitolele 1 şi 2.

)II ‘ctiv

‘l.Ijamentul nostru a fost acela de a realiza procedurile agreate cu privire Ia verificarea cheltuielilor
tuate în cadrul contractului de finanţare semnatîntre dumneavoastră şi „Autoritatea de Management/
n nism Íntermediar", Acest lucru a implicat realizarea anumitor proceduri specifice, ale căror rezultate
• I tMlosi Autorităţii de Management!Organismul
ui Intermediar pentru a putea formula concluzii proprii
iza procedurilor efectuate de noi.

‘tIctivul acestui angajament constă în verificarea de către auditor a faptului că sumele (cheltuielile)
Ii itate de Beneficiar în CRC pentru acţiunea finanţată de contractul de finanţare au fost efectuate
ilitatea desfăşurării"), sunt exacte („exactitate"), eligibile şi transmiterea către Beneficiar a Raportului
vire Ia realizarea procedurilor agreate. Eligibilitate înseamnă că finanţarea nerambursabilă furnîzată
l)t cheltuită în conformitate cu temenii şi condiţiile contractului de finanţare.

S.opul lucrării

‘j.ijamentul nostru s-a realizat în conformitate cu:


Specificaţiile Tehnice din Anexa 1 a acestui Raport
Standardul Internaţional privind serviciile conexe („ISRS") 4400 Misiuni pentru realizarea
procedurilor agreate privind informaţiile financiare emis de către Federaţia Internaţională a
Contabililor („IFAC') şi adoptat de către CAFR;
Codul etic emis de către IFAC şi adoptat de către CAFR. Deşi ISRS 4400 prevede că independenţa
nu este o cerinţă pentru angajamentele privind procedurile agreate, Autoritatea de Management!
Organismul Intermediar solicită ca auditorul să respecte de asemenea cerinţele de independenţă
prevăzute de Codul etic emis de către IFAC şi adoptat de către CAFR;

A. I cum s-a solicitat, noi am realizat doar procedurile stabilite în ST pentru acest angajament şi am
IIIfat constatările noastre factuale cu privire la aceste proceduri în capitolul 2 aI acestui Raport.

ipul acestor proceduri agreate a fost stabilitexclusiv de către Autoritatea de Managementi procedurile
I (IţreaIizate exclusiv pentru a sprijini Autoritatea de Management!Organismul Intermediarîn a evalua
cheltuielile solicitate de Beneficiar în CRC ataşată au fost realizate („realitatatea desfăşurării"),
IIt oxacte („exactitate') şi eligibile.

•I;Iĺam faptul că Ia baza constatărilor noastre stau informaţiile furnizate de


documentele întocmite
t nsponsabilitatea Beneficiarului, acestea purtând viza pentru evitarea dublei finanţări.

Auditul tondurilor structurale, pas cu pas 23


De asemenea, menţionăm faptul că noi ne pronunţăm asupra „realităţii desfăşurării" doar
conformităţii documentelor justificative, verificarea noastră fiind ulterioară desfăşurării
din perspectiva
oricăror activităţi.
r
Deoarece procedurile întreprinse de noi nu reprezintă un audit sau o revizuire realiza
tă în conformitate cu
Standardele internaţionale de audit sau Standardele lnternaţionale privind angajamentel
e de revizuire,
noi nu exprimăm nicio asigurare cu privire la CRC ataşată.

Dacă am fi întreprins proceduri adiţionale sau dacă am fi realizat un audit sau o revizuire
a declaraţiilor
financiare ale Beneficiarului în conformitate cu Standardele lnternaţionale de Audit,
alte elemente,
supuse atenţiei noastre, v—ar fi fost raportate.

Sursele informaţiilor

Raportul se referă la nformaţiile furnizate de managementul Beneficiarului în legătur


ă cu obiectivele
specifice sau care au fost obţinute sau extrase din sistemele informatice şi contab
ile ale Beneficiarului.
Suplimentar, am obţinut informaţii verbale din partea managementului Beneficiarului,
care nu au fost
documentate.

Constatări factuale

Cheltuielile totale care reprezintă subiectul acestei verificări se ridică la suma de 95.805
,71 Iei. Menţionam
că din această valoare a fost dedusă valoarea veniturilor din dobânzi în cuantum de
5,71 lei, rezultând
suma de 95.800,00 lei, Suma menţionată anterior este egală cu suma totală a cheltuielilor
raportate de
beneficiar în CRC (Anexa 2), iar suma solicitată de Beneficiar spre rambursare, conform
contractului de
finanţare se ridică la suma de 93.884,98 lei, aşa cum rezultă din CRC emisă în 15.04.
2013.
Pe baza procedurilor agreate pe care le-am realizat, am constatat că suma de 679,00
lei nu reprezintă
cheltuieli eligibile.

Utilizarea acestui Raport

Acest Raport este întocmit exclusiv pentru scopul stabilit în obiectivul de mai sus.

Acest Raport este emis exclusiv pentru utilizarea confidenţială de către Benefi
ciar şi Autoritatea
de Management/Organism lntermediar şi va fi transmis exclusiv către Autoritatea
de Managementl
Organism lntermediar în conformitate cu cerinţele prevăzute în articolul 7 alin.
(9) din contractul de
finanţare, Acest Raport nu poate fi invocat de Beneficiar sau de Autoritatea de Manag
ementlOrganismul
lntermediar pentru alt scop şi nici nu poate fi distribuit altor părţi, Autoritatea de Manag
ement!Organism
lntermediar poate face cunoscut acest Raport altor părţi care au drepturi reglementate
de a-l accesa,
în special Comisia Europeană, Oficiul European de Luptă Antifraudă şi Curtea Europe
ană a Auditorilor.
Acest Raport se bazează doar pe CRC specificată mai sus şi nu se extinde
asupra altor declaraţii
financiare ale Beneficiarului.

S.C. AUDITOR FINANCIAR S.R.L.


Timişoara, Nr. de autorizaţie 123/2003
19 Aprilie 2013 prin auditor financiar,
Ec, POPESCU MARIA
Nr, de certificat 111/2001

24 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


CLIENT: ABC SRL Ref.
PROIECTUL Proiect POSDRU A 100.4
VERIFICAT:
Semnătura Data
Manager: FI 16.04.2013
Partener: PM 18.04.2013
SUMARUL CHELTUIELILOR NEELIGIBILE

i te cheltuielile neeligibile identificate pe parcursul desfăşurării misiunii trebuie


centralizate în această
1ti de lucru. Erorile necorectate vor fi preluate în Raportul de constatări factuale.

Nr. Constatare Suma Răspuns Status


crt. (Iei) beneficiar
RESURSE UMANE

i ta1 cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului


Având în vedere lnstrucţiunea 64/01 .02.2013 200,00 Beneficiarul Cheltuială
privind limita zilnică şi săptămânală maximă, a decis neeligibilă -

care poate fi decontată pentru un expert în menţinerea preluare constatare


cadrul Proiectelor finanţate din FSE în cadrul acestei sume în raportul de
POSDRU 2007 2013, atragem atenţia asupra

în cererea de constatări factuale.
faptului că am identificat experti, care au rambursare.
prestat mai mult de 13 ore/zi, respectiv 65 ore/
săptămână. Considerăm neeligibile toate
sumele aferente orelor care au depăşi această
limită şi anume suma de 200,00 Iei. Suma
este compusă din salariul brut şi contribuţiile
angajatorului.
Atragem atenţia asupra faptului că am 479,00 Beneficiarul Cheltuială
identificat acordarea de prime care au fost a decis neeligibilă -

stipulate în Contractul lndividual de Muncă, menţinerea preluare constatare


precum şi în Contractul Colectiv de Muncă) acestei sume în raportul de
calculate şi plătite proporţional cu timpul lucrat în cererea de constatări factuale.
de personalul implicat în derularea Proiectului, rambursare.
în valoare de 479,00 Iei.
Menţionăm faptul că documentele justificative
aferente acestor cheltuieli nu au fost ştampilate
cu menţiunea „Solicitat spre rambursare FSE
POSDRU ID 81/322/12345" de către expertul

contabil.
Aceste prime nu au fost acordate în mod direct
pentru activităţi prestate în acest Proiect deşi
Conform „Ordinului pentru stabilirea regulilor
de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în
cadrul operaţiunilor finanţate prin POSDRU
2007-2013" publicat în MO partea 1 nr.
596i23.08.2010, primele personalului implicat
în derularea proiectului sunt considerate
eligibile, dar nefiind cuprinse în bugetul
proiectului, au fost considerate neeligibile.

Audtul fondurlor structurale, pas cu pas 25


Totai cheltuieliie cu cazarea, transportui şi diurna aferente person
alului, transport materiaie
3. Decontarea diurnei pentru 4 ziie în ioc de 400,00 Beneficiarui a Constatare
3 ziie, conform bugetui detaiiat ai proiectuiui, fost de acord cu soluţionată.
ajustarea sumei Evidenţa cheltuieliior
considerată a fost corectată.
neeiigibilă de
auditor.
PARTICIPANŢI
4. Decontarea unei valori neeiigibile privind 41,19 Beneficiarul a Constafare
depiasăriie (combustibii), fost de acord cu soluţionată.
ajustarea sumei Evidenţa cheituielilor
considerată a fost corectată.
neeiigibilă de
auditor.
CHELTUIELI INDIRECTEICHELTUIELI GENERALE DE ADMI
NISTRAŢIE
5. Am identificat factura fiscaiă nr. 25,00 Beneficiarul a Consfatare
5243/25.01.2013 în valoare de 500 iei + fost de acord cu solutionată.
TVA emisă de Paza SRL, reprezentând ajustarea sumei Evidenţa cheituie(ilor
contravaioare servicii pază. Conform deciziei considerată a fost corectată.
nr. 20/10.01.2013 s-a stabilit decontarea a neeiigibiiă de
20% din vaioarea facturii aferente serviciiior de auditor.
pază. Astfei considerăm eiigibiiă vaioarea de
100,00 iei. (vaioare neeiigibilă 25,00 Iei.)

CONCLUZIE
Pe baza proceduriior pe care le-am realizat, am constatat faptul
că suma de 679,00 iei reprezintă
cheltuieli neeiigibile în cadrul proiectuiui, Se va face menţiu
nea în Raportui de constatări factuale
asupra cheltuielilor neeligibile identificate (A 100.3) şi se va
organiza o discuţie cu managementui
beneficiarului în vederea discutării probiemelor identificate
urmare procedurilor de verificare aferente
CRC 1/15.04.2013. (A 100.8).

26 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


(LIENT: ABC SRL Ref.
PROIECTUL Proiect POSDRU A 100.5
V E RIFICAT:
Semnătura Data
Manager: FI 16.04.2013
Partener: PM 18.04.2013

DECLARAŢIILE CONDUCERH

N r.
Obiectiv general Referinţă
crt.
1. Aţi obţinut declaraţia pe proprie răspundere A 100.5. 1 Declaraţie pe proprie
a beneficiarului privind conformitatea cu răspundere a beneficiarului privind
cerinţele Contractului de finanţare? conformitatea cu cerinţele Contractului de
finanţare
2. Aţi obţinut declaraţia pe proprie răspundere a A 100.5. 2 Declaraţie pe proprie
Beneficiarului privind grupul ţintă? răspundere a Beneficiarului privind Grupul
Ţintă

Auditul fondurilor structuraie, pas cu pas 27


A 100.5.1J
Societatea: SC ABC SRL
Adresa: Bucureşti, BId. M. Badea, nr.1
Date de identificare:
CU1/CIF: R018400451
Nr.Telefon/fax: 0374/123456
Adresă e-mail: abc@abc.ro

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE


A BENEFICIARU LUI

În calitate de Beneficiar aI proiectului verificat de către dumneavoastră şi în baza celor mai bune
cunoştinţe pe care Ie deţin Ia data prezentei, de bună credinţă declar următoarele:

• Cererea de Rambursare se bazează doar pe cheltuieli efectuate şi efectiv plătite;

• Cheltuielile solicitate sunt eligibile şi au survenit în perioada de eligibilitate;

• Contribuţia pentru co-finanţare este determinată în conformitate cu prevederile Contractului de


Fi nanţa re;

• Proiectul nu este finanţat prin alte instrumente ale CE şi nici prin alte instrumente naţionale de
co-finanţare decât cele precizate în Contractul de Finanţare;

• Toate cheltuielile angajate au fost realizate pentru obiectivul Proiectului şi pentru atingerea sco
pului acestuia.

• Toate bunurile achiziţionate respectă regula ţării de provenienţă;

• Toate tranzacţiile sunt înregistrate în sistemul contabil distinct, deci suma cerută corespunde cu
datele din documentele contabile;

• Cerintele în ceea ce priveşte publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile Con


tractului de Finanţare;

• Regulile privind Ajutorul de Stat, achiziţiile publice, protecţia mediului şi egalităţii de şanse au
fost respectate;

• Suma solicitată este conformă cu prevederile Contractului de Finanţare şi a contractelor de


achiziţie publică.

• Toate documentele suport sunt înregistrate în evidenţa contabiiă în conformitate cu prevederile


Iegislaţiei naţionale;

Declar că toate documentele originale sunt păstrate de entitate, ştampilate, semnate şi au fost puse
Ia dispoziţia consultării în scopul auditului.

Data: 15.04.2013

Negoiu Ecaterina,
ADMINISTRATOR

28 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


z\ 100.52
Societatea: SC ABC SRL
Adresa: Bucureşti, BId. M. Badea, nr.1
I),ite de identificare:
IiI/CIF: R018400451
Iélefon/fax: 0374/123456
kIresă e-mail: abc@abc.ro

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnata, Negoiu Ecaterina, domiciliată în Bucureşti, str. Crângaşi, nr. 18, BI. B, ap. 7, în

Iitate de Reprezentant Legal declar pe propria răspundere faptul că grupul ţintă încărcat în aplicaţia

‘lurmatică Actionweb este selectat respectând criteriile de eligibilitate stabilite conform ghidului

Iicitantului aferent cererii de propuneri de proiecte în cadrul căreia a fost depus proiectul.

(ABC SRL

\dlninistrator,
Mgoiu Ecaterina

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 29


CLIENT: ABC SRL Ref.
PROIECTUL Proiect POSDRU A 100.6
VERI FICAT:

Semnătura Data
Manager: FI 15.04.2013
Partener: PM 18.04.2013
LISTĂ PRIVIND EVALUAREA ACTIVITĂŢII EXPERTULUI CONTABIL

Nr. . .
Referintă
crt. Descriere activitate ..
Verificat
Foaie de Iucru
S-a asigurat expertul contabil dacă beneficiarul Vezi raport de activitate expert
conduce o evidenţă contabilă analitică distinctă contabil. A 100.6.01
a Proiectului, utilizând conturi analitice distincte
pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare
Ia implementarea Proiectului în conformitate cu
dispoziţiile Iegale?
2. Au fost cerlificate din punct de vedere aI I Expertul contabil a verificat dacă
completitudinii, corectitudinii şi realităţii fondurile primite de beneficiar
informaţiile conţinute în cererile de rambursare, prin finanţarea nerambursabilă au
precum şi înregistrarea acestora în sistemul fost cheltuite în conformitate cu
contabil a tuturor operaţiunilor de către un expert termenii şi condiţiile contractului
contabil? de finanţare.

Vezi raport de activitate expert


contabil. A 100.6.01
3. Au fost verificate înregistrările contabile J Expertul contabil nu a verificat
aferente proiectului de către un expert contabil dacă beneficiarul a întocmit
în condiţiile tegii, au fost semnate, parafate o evidenţă contabilă analitică
şi datate documentele contabile aferente distinctă a Proiectului POSDRU,
operaţiunilor din cadrul proiectului? utilizând conturi analitice
distincte pentru reflectarea
tuturor operaţiunilor referitoare
Ia implementarea Proiectului, în
conformitate cu dispoziţiile Iegale.
Vezi raport de activitate expert
contabil. A 100.6.01
4. Documentele originale pe baza cărora se J Documentele justificative pe
înregistrează în contabilitatea beneficiarului baza cărora au fost înregistrate
cheltuieliie efectuate în cadrul proiectului au fost în contabilitatea beneficiarului
ştampilate cu menţiunea „Solicitat rambursare cheltuielile efectuate în cadrul
FSE-POSDRU ID xxxx" în vederea evitării

Proiectului au fost ştampilate cu
dublei finanţări? menţiunea „Solicitat rambursare
FSE-POSDRU ID xxxx".—

Vezi C 100.1 Lista de verificare


a Cererii de Rambursare.

30 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas

L
5. A efectuat expertul contabil verificări referitoare Urmare verificării raportului de
Ia existenţa recepţiei bunurilor şi a serviciilor? activitate al expertului contabil
(A 100.6.01) nu am constatat
îndeplinirea acestui obiectiv de
către expertul contabil.
6. Afost ştampilată şi semnată evidenţa J Expertul contabil a ştampilat şi
cheltuielilor generată de aplicaţia ActionWeb de semnat evidenţa cheltuielilor.
către expertul contabil/contabil autorizat?
Vezi raport de activitate expert
contabil. A 100.6.01

C ONCLUZIE:
insiderăm că auditorul nu se poate baza pe activitatea depusă de expertul contabil în privinţa verificării
Ii[ăţii cheltuielilor sau a acurateţei evidenţei contabile a proiectului deoarece, din raportul de activitate
.%I xpertului contabil nu rezultă că a derulat procedurile aferente fiecărei activităţi (excepţie de la caz
liectivele stabilite prin contract, respectiv obiectivele: 4 şi 6 din prezenta listă)
asemenea acest raport de activitate nu a putut fi documentat cu probe suficiente de către expertul
ntabil, care nu a întocmit nicio documentatie adecvată cu privire la efectuarea verificărilor sau a
)cedurilor efectuate.

Auditul foridurilor structurale, pas cu pas 31


A100.6.O1
Raport lunar de activitate

Raport Activitate Expert Contabil

Titlu Proiect: PROIECT POSDRU


Cod Proiect: 12345
Beneficiar: sc ABC SRL

N r.
crt. Activitate Descriere

1. Se verifică dacă fondurile primite de Am verificat dacă angajamentele efectuate


beneficiar prin finanţarea nerambursabilă au de beneficiarul contractului de finanţare sunt
fost cheltuit e în conformitate cu termenii şi în conformitate cu prevederile contractului de
condiţiile contractului de finanţare. finanţare.
2. Se vor semna şi data documentele contabile Am semnat şi datat documentele contabile
aferente operaţiunilor din cadrul proiectului. aferente operaţiunilor din cadrul proiectului.
3. Se va ştampilata fiecare document cu Am stampilat şi semnat fiecare document
menţiunea „Solicitat rambursare FSE- cu menţiunea ‚Solicitat rambursare FSE
POSDRU ID 81/3.2/S/12345" pentru a se
-
POSDRU ID 81/3.2/S/51296" pentru a se
-

evita dubla finanţare. evita dubla finanţare.


4. Se verifică dacă cheltuielile efectuate de Am verificat dacă cheltuielile efectuate de
beneficiar şi raportate în situaţia financiară beneficiar sunt reale şi efectuate în termenii şi
sunt reale, eligibile, în conformitate cu condiţiile contractului de finanţare. Constatările
termenii şi condiţiile contractului de finanţare, făcute au fost transmise pe e-mail şi am
urmărit efectuarea corecturilor necesare.

Numele expertului coritabil:


Data:
Semnătura:

32 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


CLIENT: ABC SRL Ref.
I'ROIECTUL Proiect POSDRU “ 1107
VERIFICAT:
Sem nátu ra Data
Perioada CRC: CR0 1/15.04.2013 Manager: FI 17.04.2013
Partener: PM 18.04.2013
LISTĂ DE REVIZUIRE A PARTENERULUI INDEPENDENT

N r.
crt. Obiect aI revizuirii DAINU Observaţii
1. Se regăseşte anexat la dosarul misiunii DA Vezi Raport constatări factuale.
Raportul de constatări factuale? i: (10.3 Raportul constatări factuale
Acesta a fost întocmit în conformitate cu
prevederile standardului ISRS 4400?
2. A fost semnată o scrisoare de DA Vezi Scrisoare de angajament.
angajament care să cuprindă referiri
1 :200.1.01 Scrisoare de angajament
cu privire Ia natura misiunii pe baza
procedurilor convenite?
3. A fost obţinut şi documentat Contractul DA Vezi Analiza contractului de finanţare.
de Finanţare şi actele adiţionale ale Ą 00.3 Contractul finantare
acestuia?
4. A fost întocmită o notă privind cerinţele DA Vezi notă privind egislaţia.
Iegale relevante? vi.i Cerinţele Iegale relevante
5. Misiunea a fost condusă respectând DA Vezi declaraţiile referitoare Ia independenţă.
cerinţele referitoare Ia independenţă?
B 100.3 Cerinţele de independenţă
6. Au fost efectuate procedurile preliminare DA Vezi proceduri preangajament.
în vederea acceptării misiunii?
100 Proceduri preangajament
7 Afost documentată şi discutată cu DA Vezi planificarea angajamentului.
echipa misiunii secţiunea de Planificare
B 200 Planificarea angajamentului
a misiunii?
8. Afostîntocmită o strategie a DA Vezi strategia angajamentului.
angajamentului? Aceasta a fost
A 200.1 1 Strategia angajamentului
comunicată echipei misiunii?
B 200.5 Discuţii cu echipa de audit
9. A fost întocmit un buget de timp necesar DA Vezi bugetul angajamentului.
derulării misiunii?
[3 200 Bugetul angajamentului
10, Au fost obţinute declaraţii scrise din DA Vezi declaraţiile conducerii.
partea beneficiarului?
:Ł 100.5 Declaraţiile conducerii
11. Afost verificată Cererea de Rambursare DA Vezi Iistă de verificare cerere de
şi documentele justificative aferente? rambursare.
C ( C. 1 Lista de verificare a Cererii de
Rambu rsare

Auditul fondurilor structurale, ps cu pas 33


12. A fost documentat bugetul proiectului? DA Vezi bugetul proiectului.
A 200.4 Bugetul proiectului
A 200.4.A Analiza bugetului
13. Au fost obţinuţi şi înteleşi termenii de DA Vezi termeni de referinţă.
referinţă?
A 200.9 Termeni de referinţă
14. Au fost efectuate procedurile necesare DA Vezi foile de lucru aferente verificării
verificării costurilor directe? costurilor directe.
C 100.2.1 Lista de verificare a
cheltuielilor privind resursele umane
C 100.2.2 Lista de verificare a
cheltuielilor privind participanţii
C 100.2.3 Lista de verificare a cheltuie
lilor privind alte tipuri de costuri directe
15. Au fost efectuate procedurile necesare DA Vezi foile de lucru aferente verificării
verificării costurilor indirecte? costurilor indirecte.
C 100.2.4 Lista de verificare a
cheltuielilor indirectelcheltuielilor
generale de administraţie
16. A fost reconciliată valoarea cheltuielilor Vezi reconcilierile efectuate.
din Evidenţa cheltuielilor cu înregistrările
din contabilitate? C 100.2.7 Proceduri evidente contabile
17. Au fost raportate toate excepţiile întâlnite Vezi lista de constatări.
referitoare la costurile verificate?
c 100.2.8 Lista constatărilor
18. A preluat auditorul în raportul de Vezi raport constatări factuale.
constatări factuale excepţiile identificate
şi nerezolvate? A 100.3 Raportul de constatări factuale
19. Afost completată corespunzător Vezi secţiunea de finalizarea
secţiunea de Finalizare a angajamentului.
angajamentului?
A 100 Finalizarea
20. Au fost documentate discuţiile purtate de Vezi notă privind discuţiile echipei de
echipa misiunii? misiune.
B 200.5 Discuţii cu echipa de audit
21. A fost întocmită lista de verificare privind Vezi lista de verificare privind finalizarea
finalizarea angajamentului? angajamentului.
A 100.1 Lista de verificare respectare
proceduri
22. A fost întocmită lista de evaluare a Vezi lista de evaluare a muncii expertului
muncii expertului contabil? contabil.
A 100.6 Listă privind evaluarea
activităţi i expertul ui contabi l
23. A fost actualizată lista aspectelor de Vezi lista aspectelor de urmărit.
urmărit?
A 100.9 Lista aspectelor de urmărit

CONCLUZIE:
Au fost îndeplinite obiectivele stipulate mai sus şi sunt relevan
te pentru revizuirea partenerului
independent.

34 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


r
_____
_____
_

Discuţia finală cu managementul


Dată: 18 Aprilie 2013

iscuţia finală au participat:

Auditor financiar Popescu Maria, administrator al S.C. AUDIT FINAN


CIAR S.R.L.
Manager proiect auditat Negoiu Ecaterina administrator al societă
ţii SC ABC S.R.L.
‘\I fost discutate toate aspectele menţionate în raportul de constatări
factuale în legătură cu problemele
itificate ca urmare a aplicării procedurilor de audit, Aceste aspecte
au fost comunicate conducerii
npaniei în timpul misiunii de audit prin Lista de constatări din data
16.04.2013.

ltuielile totale verificate se ridică la suma de 95.805,71 lei. Menţio


năm că din această valoare a fost
ILISĂ valoarea veniturilor din dobânzi în cuantum de 5,71 Iei, rezultâ
nd suma de 95.800,00 Iei. Suma
oţonată anterior este egală cu suma totală a cheltuielilor raportate
de beneficiar în CRC (Anexa 2),
uma solicitată de Beneficiar spre rambursare, conform contractului de
finanţare se ridică la suma
h' )3.884,98 Iei, aşa cum rezultă din CRC emisă în 15.04.2013.

)aza procedurilor agreate pe care le-am realizat, am identificat că suma


de 679 Iei reprezintă cheltuieli
ligibile, Suma de 679 lei se compune din valoarea de 200 lei, suma
neeligibilă aferentă orelor care
ţ;esc limita prevăzută de lnstrucţiunea 64/01.02.2013, 13 ore/zi,
respectiv 65 ore/săptămână şi
o ;uma de 479 lei reprezentând prime acordate angajaţilor
pe proiect, sumă nespecificată în Bugetul
ctuIui.

i ltorul a recomandat ca pe viitor să se exercite un control strict aferent


orelor efectiv lucrate, astfel
[ să fie respectată cerinţa lnstrucţiunii 64/01.02.2013.

cum s-a solicitat, noi am realizat doar procedurile stabilite în Specificaţiile


Tehnice pentru acest
jajament şi am raportat constatările noastre factuale cu privire la
aceste proceduri în capitolul 2 al
I)ortului de Constatări factuale.

iieficiarul a luat la cunoştinţă aspectele ce vor fi incluse în cadrul raportu


lui de constatări factuale
iis în baza contractului încheiat cu acesta, paragraful constatări factuale.

%C. AUDIT FINANCIAR S.R.L.


S.C. ABC S.R.L
‘\iiditor financiar Administrator
I'OPESCU MARIA NEGOIU ECATERINA

Auditul fondurilor structurale, ps cu pas 35


CLIENT: ABC SRL Ref.
PROIECTUL Proiect POSDRU A 100.9
VERIFICAT:
Semnătura Data
Manager: FI 18.04.2013
Partener: PM 18.04.2013
LISTA ASPECTELOR DE URMĂRIT

1. Cereri de rambursare rămase:


Această Iistă conţine aspecte de urmărit în vederea verificării cererilor de
rambursare viitoare, aşa
cum sunt ele estimate a fi depuse, în conformitate cu graficul estimativ de
depunere aI cererilor de
rambursare a cheltuielilor. (A 200.3.03)

2. Aspecte identificate urmare verificării CRC 1:


au fost identificate cheltuieli neeligibile referitoare Ia faptul că experţii din cadrul
proiectului au

depăşit Iimita zilnică şi săptămânală maximă a prestării muncii acestora.


a fost identificată acordarea de prime către experţii proiectului, acestea
fiind cheltuieli

nebugetate.
— a fost identificată decontarea unei valori nee!igibile aferente diurnei personalului,
altfel decât
valorile bugetate.
a fost identificată decontarea unei valori neeligibile privind valoarea combustibilului
aferent

deplasărilor.
a fost identificată o eroare de calcul privind procentul în care a fost decontată
o factură de

utilităţi în cadrul cheltuielilor generale de administraţie.


Aceste aspecte au fost consemnate în Lista constatăriłor transmisă beneficiarului.
(C 100.2.8)

3. Recomandări de îmbunătăţire pentru beneficiar:


A fost organizată o discuţie finală între reprezentanţii societăţii de audit şi manag
ementul beneficiarul
cu privire la aspectele menţionate în raportul de constatări factuale în legătur
ă problemele identificate
urmare aplicării procedurilor de verificare.

Auditorii au recomandat ca pe viitor să se exercite un control strict aferent


cheltuielilor efectuate în
conformitate cu bugetul proiectului, pentru evitarea declarării cheltuielilor ca fiind
neeligibile. (A 100.8)

4. Recomandări pentru echipa misiunii


Urmare efectuării procedurilor de verificare au fost emise recomandări pentru
echipa misiunii,
recomandări ce trebuie avute în vedere în momentul verificării următoarele cereri
de rambursare ale
proiectului, cum sunt următoarele (foi de Iucru, secţiunea A 200):

. Contra ctul de finanţare:


— Urmăriţi deducerea prefinanţării din CRC.
— Obţineţi şi verificaţi modificările asupra Graficul activităţilor.
— Obţineţi şi verificaţi Actele adiţionale şi Notificările întocmite.
Verificaţi faptul că documentele justificative aferente Proiectului sunt ulterio
are datei de

semnare a Contractului de Finanţare

36 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


• Contractele de achiziţie de bunuri:
- Urmăriţi ca fiecare Iivrare să corespundă cu graficul de Iivrare.
- Verificaţi ca fiecare factură să fie însoţită de procesul verbal de recepţie cantitativă şi calitativă
a produseior şi să corespundă cu oferta!contract!caietul de sarcini.
— Verificaţi ca produsele Iivrate să fie însoţite de certificat de garanţie şi certificat de conformitate.
— Urmăriţi ca plăţile să fie efectuate în conformitate cu clauzele contractuale (momentul plăţii şi
condiţiile efectuării acesteia)
— Verificaţi dacă garanţiile premergătoare contractului au fost întocmite în conformitate cu
termenii acestuia. (Atenţie Ia valoarea şi condiţii!e de Iivrare, montare şi punere în furicţiune/
recepţie).
— Verificaţi dacă pe fiecare factură emisă este specificat preţuI bunului Iivrat, care trebuie să
coincidă cu ceI din centralizatorul de preţuri.
— Verificaţi garanţiile contractuale.
— Verificaţi dacă sunt respectate caracteristicile tehnice menţionate în fişa de achiziţie.
— Identificaţi fizic bunurile achiziţionate.

• Contra ctele de achiziţie de servicü:


— Obţineţi şi verificaţi scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie.
— Urmăriţi ca plăţile să fie efectuate în conformitate cu clauzele contractuale (momentul plăţii şi
condiţiile efectuării acesteia).
— Verificaţi ca fiecare factură să fie însoţită de procesul verbal de recepţie a serviciilor şi să
corespundă cu oferta/contract!caietul de sarcini.
— Verificaţi dacă pe fiecare factură emisă este specificat numărul de pagini traduse, precum şi
preţuI unitar aI acestora, care trebuie să coincidă cu ceI din centralizatorul de preţuri.

• Contra ctele privind resursele umane:


— Obţineţi şi verificaţi contractele de muncă aferente personalului.
— Urmăriţi ca plăţile să fie efectuate în conformitate cu clauzele contractuale.
— Verificaţi ca fiecare stat de plată să fie însoţit de pontajul aferent.
— Aveţi în vedere ca fiecare membru aI echipei proiectului să prezinte un raport de activitate
aferent Iunii pentru care este întocmit statul de plată.

Auditul fondunlor structurale, pas cu pas 37


___________

SECŢIUNEA A 200 - INFORMAŢII GENERALE


A 200.3A
Declaraţie pe proprie răspundere
A 200
Listă privind informaţiile
generale ale angajamentului A 200.3B
Graficul activităţilor
proiectului
A 200.0 A 200.3.0iA
Cerere de informaţii A 200.3.01 Model Contract
-

Contract de finanţare de finanţare

A 200.1
A 200.3.02
Cerinţele legale relevante
Proceduri analitice de verificare
valoare totală Proiect
A 200.2
Fişa identificare a proiectului -
A 200.3.03
Grafic rambursare CRC

-b
A 200.3 A 200.3.04
Contract de finanţare -

Listă documente ataşate Cerere de rambursare

A 200.3.05
A 200.4 A 200.4A Notă privind obiectivele contractului de finanţare
— Bugetul [—- Analiza Bugetului
A 100 Proiectului j modificat
I,iłormati A 200.5.01
jneiaIe
T A 200.5
Sistemul Contabil
r Contabilitatea proiectului A 200.5.A
Plan de conturi

A 200.5.02
-
Reconciliere Registrul Jurnal Balanţa de verificare

A 200.6
Lista de verificare contract A 200.6.1
achiziţii bunuri Proceduri verificare A 200.6
achiziţie publică contract Contractul de
furnizare bunuri furnizare
A 200.7
Lista de verificare contract
de prestări servicii A 200.6.2
Anatza contractului de achiziţie bunuri

A 200.8
Lista verificare resurse umane
A 200.7.1 A 200.7.IA
Proceduri verificare Contractul de
A 200.9
achiziţie publică-servicii prestări servicii
Termeni de referinţă

A 200.10
Formatul raportului
b A 200.7.2
Analiza contractului de prestări servicii

A 200.11
Strategia misiunii/angajamentului

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 39


Secţiunea de informaţii generale cuprinde documentele generale ale proiectului, forma agreată a aces
tora fiind cunoscută la data încheierii contractului de finanţare şi implicit Ia data realizării de către audito
rul financiar a procedurilor din etapa de preangajament sau la momentul acceptării angajamentului, pre
cum şi o analiză a acestor documente efectuată de echipa misiunii în vederea obţinerii unei înţelegeri
adecvate a proiectului şi a mediului în care proiectul urmează a fi implementat.

Această secţiune tratează aspecte referitoare Ia legislaţia relevantă aplicabilă proiectului, contractul
de finanţare, analiza bugetului proiectului, sistemul contabil aI beneficiarului, contractele de achiziţii
de bunuri şi servicii aferente proiectului, personalul din cadrul proiectului, termenii de referinţă aferenţi
angajamentului, formatul raportului, precum şi strategia de audit.

Secţiunea de informaţii generale din dosarului misiunii se completează în faza incipientă a derulării misi
unii şi se va actualiza ori de câte ori vor interveni informaţii noi aferente proiectului, până Ia finalizarea
misiunii (încheierea unor noi contracte de achiziţie de bunuri/servicii sau contracte de resurse umane,
acte adiţionale la contractele existente, etc.).

40 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


( IIENT: ABC SRL Ref.
PROIECTUL Proiect POSDRU A200
VERIFICAT:
Semnătura Data
Senior: FI 15.03.2013
Manager: IA 12.04.2013
LISTĂ PRIVIND INFORMAŢIILE GENERALE ALE ANGAJAMENTULUI

Nr.
Obiectiv general Obiective specifice Referinţă
crt.
1. Întocmiţi şi transmiteţi Solicitaţi: Ataşaţi şi referenţiaţi cererea
o cerere de informaţii • documente generale aferente de informaţii
referitoare Ia proiect proiectului A 200.0 Cerere de
• documente organizare licitaţii informaţii
documente specifice pentru verificarea
eligibilităţii cheltuielilor aferente
proiectului
evidenţele contabile aferente
proiectului

2, ldentificaţi legislaţia Identificaţi: Ataşaţi şi referenţiaţi cerin ţele


general aplicabilă cerinţele Iegale aplicabile achiziţiilor Iegale relevante aplicabile
pentru finanţarea pu bI ice; fiecărei categorii menţionate
nerambursabilă • cerinţele legale aferente cheltuielilor şi întocmiţi o foaie de lucru
eligibile; pentru procedurile efectuate.
• cerinţele legale aferente evitării
situaţiilor de incompatibilitate şi conflict A 200.1 Cerinţele Iegale
de interese de către personalul implicat relevante
în gestionarea programelor finanţate
din fonduri europene nerambursabile;
• cerinţele legale aferente ajutorului de
stat;
• cerinţele legale aferente
managementului financiar al
proiectului;
B 200.5 Discuţii cu echipa
Asiguraţi-vă că membrii echipei şi-au de audit
însuşit aceste cerinţe.

3. Identificaţi şi ldentificaţi: Ataşaţi şi referenţiaţi fişa de


documentaţi • axa prioritară a proiectului identificare a proiectului
informaţiile generale domeniul de ntervenţie
aferente proiectului • titlul proiectului şi structura A 200.2 Fişa de
• codul proiectului identificare a proiectului
beneficiarul proiectului
• data începerii proiectului
data finalizării proiectului
bugetul proiectului
• garanţiile proiectului
• condiţii/cerinţe speciale

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 41.


Obiectiv general Obiective specifice Referinţă

4. Obţineţi copii ale Asiguraţi-vă de conformitatea contractului Ataşaţi şi referenţiaţi


contractului de de finanţare şi a actelor adiţionale cu contra ctul de finanţare şi
finanţare şi ale actelor documentele originale. actele adiţionale aferente şi
adiţionale aferente întocmiţi o notă cu privire Ia
acestea.
A 200.3 Contract de
finanţare
5. Obţineţi şi Asiguraţi-vă asupra: Ataşaţi şi referenţiaţi bugetul
documentaţi bugetul • conformităţii bugetului aferent proiectuluí şi a modifică rÜor
proiectului şi toate proiectului cu contractul de finanţare şi aprobate aduse acestuia
modificările aduse cererea de finanţare şi întocmiţi o foaie de lucru
acestuia
• asigurati-vă de conformitatea bugetului pentru testele de detaliu
şi a modificărilor aduse acestuia cu efectuate.
prevederile contractului de finanţare şi A 200.4 Bugetul
a actelor adiţionale la acesta. proiectului
A 200.4.A Analiza
bugetului
6. Informaţii referitoare ldentificaţi cerinţele specificate în Ataşaţi şi referenţiaţi docu
la sistemul contabil al termenii de referinţă şi în contractul de mentaţia referitoare la
beneficiarului, finanţare referitoare Ia sistemui contabil sistemLll contabil şi sistemul
al beneficiarului, precum şi conformitatea informaţional
cu cadrul de raportare contabilă aplicabil. A 200.5 Sistemul contabil
7. Obţineţi şi Verificaţi conformitatea documentelor Ataşaţi şi referenţiaţi lista de
documentaţi obţinute cu originalele acestora şi verificare a contractului, lista
contractele încheiate verificaţi obiectul contractelor încheiate, de verificare a procedurii de
de benef]ciar cu valoarea acestora, condiţiile de realizare achiziţie, precum şi analiza
furnizorii de bunuri şi comparaţi cu cerinţele din contractul contra ctului.
de finanţare şi cu cele legale aplicabile. A 200.6 Lista de verificare
contract de achiziţii bunuri
A 200.6.1 Proceduri de
verificare achiziţie publică
de bunuri
A 200.6.2 Analiza contract
achiziţie bunuri
8. Obţineţi şi Verificaţi conformitatea documentelor Ataşaţi şi referenţiaţi lista de
documentaţi obţinute cu originalele acestora şi verificare a contractuIu lista
contractele încheiate verificaţi obiectul contractelor încheiate, de verificare a procedurii de
cu furnizorii de valoarea acestora condiţiile de realizare achiziţie, precum şi analiza
prestări de servicii şi comparaţi cu cerinţele din contractul contra ctului.
şi execuţie de de finanţare şi cu cele Iegale aplicabile. A 200.7 Listă de verificare
lucrări
contract de prestări servicii
A 200.7.1 Proceduri de
verificare achiziţie publică
de servicii
A 200.7.2 Analiza
contractului de prestări
servicii

42 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


Ni
Obiectiv general Obiective specifice
crt. Referinţă
9. Obţineţi şi Verificaţi conformitatea documentelor Ataşaţi şi referenţiaţi
documentaţi obţinute cu originalele acestora i contractele de muncă sau
contractele aferente verificaţi natura contractelor încheiate, alte contracte similare.
personalului implicat precum şi valoarea acestora potrivit
n cadrul proiectului A 200.8 Listă de verificare
contractului de finanţare,
resurse umane
10. ldentificaţi termenii asiguraţi-vă că există termeni de
-

Ataşaţi şi referenţiaţi termenü


de referinţă aferenţi referinţă (TdR) aferenţi misiunii de audit de referinţă.
misiunii de audit şi asiguraţi-vă că aţi conceput proceduri
A 200.9 Termeni de
de verificare adecvate acestora.
referinţă
- asiguraţi-vă că obiectivele stabilite prin
TdR pot fi realizate în conformitate cu
standardele profesionale etice şi tehnice
aplicabile misiunii
11. Formatul raportului corelaţi formatul raportului de constatări Ataşaţi formatul
raportului
-

de constatări factuale factuale prezentat Îfl ISRS 4400 cu


A 2O.1O Formatul
termenii de referinţă
Raportului
12. întocmiţi strategia de întocmiţi o strategie de audit prin
-

Ataşaţi şi referenţiaţi strategia


audit raportarea la standardul ISRS 4400, la de audit
termenii de referinţă şi la oferta tehnică
A 200.11 Strategia
depusă.
misiuniiiangajamentului

NCLUZIE:
ii ĺost efectuate toate procedurile aferente obiectivelor
stabilite.

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


43
A200..O
CERERE DE INFORMAŢII
privind auditarea Proiectului POSDRU
BeneficiarABC SRL

Vă rugăm să aveţi amabilitatea de a analiza şi a da dispoziţiile ce se impun pentru pregătirea şi


transmiterea către noi (auditorul) a datelor şi informaţiilor menţionate în continuare.

L Documente generale aferente Proiectului:


- Contractul de finanţare aferent Proiectului inclusiv anexe, acte adiţionale, notificări (acolo
unde este cazul);
- Cerearea de pre-finanţare (acolo unde este cazul);
- Cererea de finanţare.

(1, Documente organizare Iicitatii:


- Dosarele de achiziţii care să cuprindă următoarele documente:
a) Decizia privind numirea comisiei de evaluare;
b) Proces verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor;
c) Proces verbal al şedinţei de evaluare a documentelor de calificare;
d) Raportul Procedurii;
e) Comunicare privind atribuirea;
f) Anunţ de atribuire;
g) Contract de achiziţie bunuri/prestări servicii/execuţie lucrări etc;
h) Adresă returnare garanţie participare.

111, Documente specifice pentru verificarea eligibilită ţii cheltuielilor aferente Proiectului
- Cererea de rambursare şi documentele conexe:
a) Raportul tehnico financiar;

b) Registrul grupului ţintă;


c) Evidenţa cheltuielilor şi documentele justificative aferente acesteia.
- Documentele justificative cheltuieli generale: contracte comerciale încheiate, facturi, ordine
deplasare, documentele de plată aferente: extrase de cont, ordine de plată, bonuri fiscale,
dispoziţii de plată/încasare etc.
- Documente cheltuieli resurse umane: contracte de muncă (acte adiţionale), state de plată,
pontaje, rapoarte de activitate, documentele de plată aferente: extrase de cont, ordine de
plată, bonuri fiscale, dispoziţii de plată/încasare etc.

IV Evidenţele contabile aferente Proiectului:


- Balanţele de verificare aferente perioadei de implementare a Proiectului;
- Registrul Jurnal (sau după posibilitatea de exportare: fişe de cont, note contabile, registrul
Carte Mare etc.);
- Registrul de bancă, registrul de casă, jurnale de bancă — casă etc.

Vă mulţumim.

S.C. AUDIT FINANCIAR S.R.L.


POPESCU MARIA
Auditor financiar

44 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


CL II NT: ABC SRL Ref.
I'IOIECTUL Proiect POSDRU A 200.1
VI IIFICAT:
Semnătura Data
Senior: FI 15.03.2013
Manager: IA 19.03.2013

CERINŢELE LEGALE RELEVANTE

I inlurile europene nerambursabile sunt instrumentele structurale, aşa cum sunt definite de art.2
din OUG nr.64/2009, respectiv „asistenta financiară nerambursabilă primită de România, în
Io de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională,
iInlui social european şi Fondului de coeziune".

iiIrea unui program finanţat din fonduri europene nerambursabile presupune atât activităţi de
n njement cât şi activităţi care ţin de implementarea intervenţiilor stabilite în cuprinsul programului.

ţIoI cum am arătat în partea introductivă această lucrare prezintă o abordare practică a auditării
i ctelor finanţate prin POSDRU.

jlaţia relevantă aplicabilă pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane
I'OSDRU) constă în principiu în următoarele:

jislaţia relevantă aplicabilă

I'ąiIementări cu caracter generai:


V Codul de Conduită privind evitarea situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese
de către personalul implicat în gestionarea programelor finanţate din fonduri europene
nerambursabile.

V H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor


structurale (M.O. nr. 364/13.05.2008)

V Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România (MO nr. 577 / 29.06.2004), cu
modificările şi completările ulterioare.

V H.G. nr. 1115 din 15/07/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Naţional de
Dezvoltare

V H.G. nr. 759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul
operaţiunilorfinanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare.

V Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 193 din 17.03.2008 pentru
aprobarea Corrigendumului nr. 1 la ghidurile solicitantului 1-16 şi a Corrigendumului nr. 2 la
Ghidul solicitantului nr. 6. (M.O. nr. 377/19.05.2008)

V Memorandum privind aprobarea Strategiei naţionale de comunicare a lnstrumentelor


Structurale 2007-2013

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 45


Reglementări aplicabile achiziţiilor publice:

V O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de


concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare.
V H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006,
cu modificările şi completările ulterioare.
V O.UG. nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificarea aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările
ulterioare.
V H.G. nr. 1337/2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
V Legea nr. 337 din 17/07/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
V Legea nr. 128 din 05/05/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
V H.G. nr. 71 din 24/01/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii
V H.G. nr. 1660 din 22/11/2006 pentru aprobarea Normelorde aplicarea prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare
V H.G. nr. 525 din 30/05/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, cu modificările şi completările ulterioare
V H.G. nr. 782 din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
V O.U.G. nr. 74 din 29/06/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi
Monitorizarea Achiziţiilor Publice, cu modificările şi completările u!terioare
V Legea nr. 111 din 27/04/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.
74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea
Achiziţiilor Publice
V Legea nr. 228 din 04/07/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.
30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor proceduraie aferente procesului de atribuire
a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare
V H.G. nr. 942 din 19/07/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
V Hotărârea nr, 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

46 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


I I 11.)

Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1183 /29 martie 2011 privind
iprobarea modelului Contractului de finanţare de tip grant pentru proiectele ce urmează
a
li semnate de Organismele lntermediare, şi Ordinul ministrului muncii, familiei i protecţiei
ociale nr. 1184/29 martie 2011 privind aprobarea modelului Contractului de finanţare de
tip grant pentru proiectele ce urmează a fi semnate de AMPOSDRU, ambele publicate în
Monitorul Oficial nr. 216 din 29 martie 2011

Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1168 din 25 martie 2011 privind
iprobarea modelului Contractului de finanţare a proiectelor strategice pentru Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Ordinul nr. 1143/18.08.2010 privind aprobarea modelului de contract de finanţare de tip grant
pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Anexa la ordinul
nr. 1143/18.08.2010

Ordinul comun al ministrului muncii familiei şi protecţiei sociale şi a ministrului finanţelor


publice nr.1117/2170/august 2010

Ordinul nr. 449/11.06.2010 privind aprobarea modelului de contract de finanţare a proiectelor


strategice pentru implementarea Programului Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013', împreună cu Anexa la Ordin. Anexa la Ordinul nr. 449/11.06.2010

Ordinul nr. 448/11.06.2010 privind aprobarea modelelor de contracte aferente Ghidului


Solicitantului pentru cereri de ajutor de stat şi de minimis „Angajaţi mai mulţi, mai competenţi,
mai sănătoşi — 3 Propuneri în sprijinul angajaţilor tăi: Bani pentru completarea echipei;
Bani pentru formare profesională; Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor" necesar
implementării Programului Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013", împreună cu Anexele 1, 2, 3 aferente schemelor de ajutor de stat pentru ocupare,
formare, respectiv de minimis, este publicat în cadrul secţiunii lmplementare proiecte. Anexa
1 la Ordinul nr. 448/11.06.2010. Anexa 2 la Ordinul nr. 448/11.06.2010. Anexa 3 la Ordinul
nr. 448/11.06.2010

I :izii

Decizia nr. 10/2012 privind modificările contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate
în cadrul proiectelor care se află în implementare finanţate prin POSDRU 2007 2013. —

Decizia nr. 8/02.09.2011 de aprobare a modelului cadru de notificare către beneficiarii de


finanţare nerambursabilă pentru modificarea contractului de finanţare de tip strategic/de tip
grant ca urmare a modificărilor legislative referitoare la condiţiile acordării prefinanţării pentru
beneficiarii care au proiecte în implementare

Decizia rir. 2 prin care se modifică art.17 alin.12 din modelul standard de notificare
AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat pentru modificarea contractului de finanţare strategic/
de grant ca urmare a modificărilor legislative, aprobat prin Decizia directorului general al
AMPOSDRU nr. 53/13.12.2010

‘ Decizia nr. 53/13.12.2010 cu privire la modificarea contractului de finanţare strategic!grant


ca urmare a modificărilor legislative, precum şi notificarea pentru modificarea bugetului
proiectului anexa la contractul de finanţare urmare a implementării mecanismelor prevăzute
-

în Ordinul nr.1527/2010

‘ Decizia nr, 33 din 14.09.2010

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 47


F
lnstrucţiuni
V lnstrucţiunea nr. 73 privind documentele justificative din
eşantion aferente fiecărei cereri de
rambursare depuse în cadrul proiectelor grantistrategice finanţa
te din POS DRU 2007-2013.
V lnstrucţiunea nr. 71 privind reglem
entarea modului de diminuare a finanţării nerambursabile
în cazul nerealizării indicatorilor şi/sau a grupului ţintă.
V lnstrucţiunea nr. 67 privind publicarea registrului plăţilor la
nivelul AMPOSDRU.
V lnstrucţiunea nr. 65 privind aplicar
ea prevederilor Ordinului ministrului afacerilor europene
nr. 1050 din 29.10.2012 pentru procedurilor de atribuire
aplicabile beneficiarilor privaţi de
proiecte finanţate din instrumentele structurate, obiectivul
“Convergenţă".
V (nstrucţiunea nr. 64 privind limita
zilnică şi săptămânală maximă, care poate fi decontată
pentru un expert în cadrul proiectelor grantlstrategice finanţa
te din FSE în cadrul POSDRU
2007-2013.
V lnstrucţiunea nr. 63 privind modificarea/completarea unor
documente de raportare utilizate
de beneficiarii de finanţare nerambursabilă în cadrul proiect
elor de grant/strategice finanţate
prin POSDRU 2007-2013. Manualut de utilizare Action
Web Modulul Experţi Clarificări
-

privind lnstrucţiunea nr. 63 Clarificări privind lnstrucţiunea


nr. 63
V AMPOSDRU publică instrucţiunea
nr. 62 privind modificarea/completarea unor documente
de raportare utilizate de beneficiarii de finanţare neramb
ursabilă în cadrul proiectelor de
grantlstrategice finanţate prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 2013. Anexa 1 şi 2 format editabil, Anexa

-
3 format editabil
-

V AMPOSDRU publica lnstruc


ţiunea nr. 61 privind verificarea cererilor de rambursare
cadrul proiectelor finanţate din POSDRU din

V AMPOSDRU publica lnstrucţiunea nr. 60 bis privind comple


tarea şi modificările lnstrucţiunilor
AMPOSDRU nr. 41 şi nr. 60.
V AMPOSDRU publica lnstrucţiunea nr, 60 privind
modificările contractuale aferente
externalizărü echipei de management şi experţilor din
echipa de implementare.
V lnstrucţiunea nr. 59 privind modul de raportare a listeior
de achiziţii necesare implementării
proiectelor finanţate prin POSDRU 2007 2013 -

V lnstrucţiunea nr. 58 de completare a lnstructiunii nr. 57


privind instituirea Registrului unic al
cererilor de rambursare, de restituire a TVA şi al cereril
or de prefinanţare aferente proiectelor
finanţate din POSDRU 2007-2013
V lnstrucţiunea privind plata de către AMPOSDRU a contrav
alorii taxei pe valoarea adăugată
(TVA) plătite, aferente cheltuielilor elîgibile efectuate în
cadrul proiectelor finanţate din FSE
prin POSDRU REVIZUITĂ
-

V lnstrucţiunea nr. 57, privind instituirea Registrului unic al


cererilor de rambursare, de restituire
a TVA şi al cererilor de prefinanţare aferente proiectelor
finanţate din POSDRU 2007-2013
V lnstrucUunea nr. 56 privind obligat
ivitatea beneficiarilor POSDRU de a completa în Action
informaţii privind calendarul de desfăşurare a activităţilor web
în cadrul proiectelor
V lnstrucţiunea nr. 54, privind
obligativitatea beneficiarilor POSDRU de a da o declaraţie
proprie răspundere privind veridicitatea datelor introduse pe
în ActionWeb aferente grupului ţintă
V lnstrucţiunea nr.53, privind reglem
entarea modului de diminuare a finanţării nerambursabil
în cazul nerealizării ndicatorilor şi/sau a grupului ţintă e,

48 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


lnstrucţiunea nr. 51, ełaborată în vederea respectării prevederilor Memorandumului
privind
iprobarea Iistelor unitare de verificare a procedurilor de achiziţii publice din cadrul proiectelor
linanţate din instrumente structurale

lnstrucţiunea nr. 49, privind adoptarea metodologiei de eşantionare pentru verificarea


procedurilor de achiziţie publică din cadrul proiecteior finanţate din POSDRU

Instrucţiunea nr. 47 privind clarificarea unor aspecte referitoare Ia implementarea proiectelor


[inanţate prin POSDRU 2007-2013

lnstrucţiunea nr. 46 privind justificarea apartenenţei persoanelor din grupul ţintă la categoriile
declarate prin Formularul de ldentificare a Grupului Ţintă

nstrucţiunea nr. 44 referitoare Ia clarificarea unor aspecte unor aspecte privind implementar
ea
proiectelor finanţate prin POSDRU 2007 2013 -

lnstrucţiunea nr. 43 privind simplificarea verificărilor administrative asupra cererilor


de
ram bu rsare.

lnstrucţiunea 42 privind obligativitatea beneficiarilor POSDRU de a raporta prin sistemul


electronic ActionWeb informaţiile privind apartenenţa persoanelor din cadrul grupurilor
ţintă
la categoriile prevăzute în formularul de înregistrare a grupului ţintă

lnstrucţiunea 41 privind regulile specifice privind monitorizarea proiectelor pentru care


beneficiarii au optat pentru externalizarea totală sau partială a managementului de proiect

lnstrucţiunea nr. 38 referitoare Ia utilizarea sumelor alocate drept rezervă de contingenţă


în
cadrul proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013

lnstrucţiunea 37 referitoare Ia modul de înlocuire al partenerilor în cadrul proiectelor finanţate


din POSDRU 2007-2013
v lnstrucţiunea nr, 36 privind aplicarea regulilor de identitate vizuală în cadrul proiectelor
finanţate din POSDRU 2007-2013
v lnstrucţiunea 35 privind Obligativitatea beneficiarilor contractelor finanţate din POSDRU
de a asigura documente justificatíve privind apartenenţa persoanelor din grupurile
ţintă Ia
categoriile declarate prin Formularul de dentificare a Grupului ţintă.
v Instrucţiunea 34 privind modificarea formatului standard aI bugetului proiectului, anexă
la
contractul de finanţare (în abrogarea instrucţiunii 28)
v lnstrucţiunea 33 privind obligativitatea beneficiarilor contractelor cu finanţare din POSDRU,
de a comunica AMPOSDRU/OI responsabil Iocaţia/locatiile de implementare a proiectului
şi
expertii pe termen scurt care fac parte din echipa de implementare a proiectului
v lnstrucţiunea 31 privind modul de înlocuire aI partenerilor în cadrul proiectelor finanţate
din
POSDRU 2007-2013
v Instrucţiunea 30 privind modificarea formatului standard aI cererilor de rambursare
şi a
anexelor acesteia:
v lnstrucţiunea 29 privind acordarea prefinanţării pentru beneficiarii contractelor de finanţare
în cadrul schemelor de ajutor de stat /de minimis aferente Programului Operaţional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor
v Instrucţiunea 28 privind modificarea formatului standard aI bugetului pentru beneficiarii
proiectelor finanţate din POSDRIJ

AticituI fondLlrIor structurale, p 49


V lnstrucţiunea privind modul de derulare a procedurilor de achiziţie, în cadrul proiectelor
r
finanţate din FSE prin POSDRU
V lnstructiunea privind modul de aplicare a prevederilor Ordinului comun al ministrului muncii,
familiei şi protecţiei sociale şi a ministrului finanţelor publice nr. 1117/2170/august 2010
V lnstrucţiunea privind acordarea prefinanţării în cadrul POSDRU; Anexe instrucţiune (format
editabil)
V lnstrucţiunea privind modificarea formatului standard al graficului estimativ privind depunerea
cererii de rambursare
V lnstrucţiunea privind modul de întocmire a actelor adiţionale şi a notificărilor cu privire la
modificarea contractelor finanţate prin POSDRU
V lnstrucţiunea privind plata de către AMPOSDRU a contravalorii taxei pe valoarea adăugată
(TVA) plătite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate
din FSE
prin POSDRU

Management financiar

V OMFP nr. 2721/28.10.2011 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare


a
prevederilor OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale şi
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin OMFP nr. 2548/2009
V Ordinul nr. 1652/17.12.2010 privind aprobarea formatului standard al bugetului anexă
la
contractul de finanţare încheiat pentru proiectele depuse în cadrul schemei de ajutor
de
stat pentru ocuparea forţei de muncă denumită „Bani pentru completarea echipei"; schemei
de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică denumită “Bani pentru
formare profesională şi schemei de ajutor de minimis “Bani pentru sănătatea şi siguranţa
salariaţilor"
V Ordinul comun al ministrului muncii familiei şi protecţiei sociale şi a ministrului finanţelor
publice nr.1117/2170/august 2010
V Ordinul nr. 2548 din 25/08/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare
a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară
a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările
şi completările ulterioare
V O.U.G nr. 64 din 03/06/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale
şi
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare
V Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3154 din 24 octombrie 2008 pentru modificarea
şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007
privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate
de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor
implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul
convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007, aprobate
prin
Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 911/2007
V H.G. nr. 491 din 14/05/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului
nr.
759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor
finanţate prin programele operaţionale (M.O. nr. 385 din 21.05.2008, Partea 1)

50 Audštul fondurilor structurale, pas cu pas


Ordin MEF nr. 911 din 10/08/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor
structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de Ia bugetul de stat, inclusiv din Fondul
naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările şi completările ulterioare

H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor
finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare

H.G. nr. 1865 din 21/12/2006 pentru modificarea Iimitelor valorice privind competenţele de
aprobarea documentaţiilortehnico-economice ale obiectivelorde investiţii noi, cu modificările
şi completările ulterioare

Legea nr. 273 din 29/06/2006 privind finanţele publice Iocale, cu modificările şi completările
ulterioare

Legea nr, 96 din 21/04/2006 privind Statutul deputaţilor şi aI senatorilor — modifică art. 61 din
Legea 500/2002
v Legea nr. 314 din 08/07/2003 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind
finanţele publice
v Ordinul ministrului finanţelor publice nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice
gerierale referitoare Ia exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările
ulterioare
v Legea nr, 500 din 11/07/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
v O.G nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare

Auditul fonduńlor structurale, pas cu pas 51.


CLIENT: ABC SRL Ref.
PROIECTUL Proiect POSDRU A 200.2
VERIFICAT:

Semnătura Data
Junior: FI 18.03.2013
Senior: IA 19.03.2013
FIŞA DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI

Informaţii cu privire Ia subiectul verificării cheltuielilor Referinţă


Numărul de referinţă POSDRU/81/3.2!S/12345 A 200.3 Contract de finanţare
şi data contractului de
finanţare

Titlul contractului de “PROIECT POSDRU" A 200.3 Contract de finanţare


finanţare

Ţara/Regiunea Romania, Regiunea A 200.3 Contract de finanţare

Beneficiarul Beneficiar, Bucure şt A 200.3 Contract de finanţare


bvd. Mircea Badea, nr. 1

Referinţa Cererii de FONDUL SOCIAL EUROPEAN A 200.3 Contract de finanţare


Propuneri de Proiecte Programul Opera ţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 —

2013 (POSDRU)
Baza legală pentru P05 DRU 2007-2012 Aprobat prin A 200.1 Cerinţele Iegale
contractul de finanţare decizia CE 5811/22.11.2007 relevante
Data de începere a 01.01.2013 A 200.3 Contract de finanţare
activităţi i

Data de încheiere a 31.01.2014 A 200.3 Contract de finanţare


activităţii

Costul total al activităţii 798,646.11 Iei A 200.3 Contract de finanţare


A 200.4 Costul proiectului
A 200..4.A Analiza bugetului
Autoritatea de OIR POSDRU, Preda Gheorghe- A 200.3 Contract de finanţare
ManagementlOrganism Director executiv OIR PSDRU,
lntermediar

52 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


(.1 Il NT: ABC SRL Ref.
V(OIFCTUL Proiect POSDRU A 200.3
VI II ICAT:
Semnătura Data
Senior: FI 18.03.2013
Manager: IA 19.03.2013

CONTRACT DE FINANŢARE

I )ntară: Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii Iucrătorilor şi a


întreprinderilor"
rI' niu de intervenţie: 3.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea
adaptabilităţii'
IIjI proiectului (SMIS): SMIS 12345
I I )roiectului: PROIECT POSDRU
II inire beneficiar: ABC SRL

Contract de Finanţare

Nr . . Verifi- Descrierea procedurilor ObservatielRiscuri


Obiective
t rt cat efectuate auditor
/\ţi întocmit un memoriu J Efectuaţi o descriere a Ataşaţi şi referenţiaţi foaia
aI contractului de contractului de finanţare, care să de Iucru privind descrierea
íinanţare? includă identificarea aspectelor contra ctului de finanţare
relevante ale contractului 3 Contractul
de finanţare.
Risc scăzut.
Ati verificat existenţa Numărul de înregistrare Ia Vezi Contractul de
nr. de înregistrare Ia Autoritatea Contractanta este Finanţare.
Autoritatea Contractanta 263/31.12.2012 Risc scăzut.
(AC)?
: Aţi verificat existenţa I Data de început este prima zi Vezi Contractul de
datei de iniţiere şi Iucrătoare de Ia data intrării Finanţare.
finalizare a Proiectului? în vigoare a Contractului de Risc scăzut.
finanţare.
Perioada maximă de
implementare a Proiectului este
de 13 uni.
4 Aţi verificat corelarea J Contractul a fost semnat atât din Vezi Contractul de
datei de semnare a partea beneficiarului cât şi din Finanţare.
contractului cu datele din partea AC în data de 31.12.2012. Risc scăzut.
perioada de aplicabilitate
a axei prioritare sau a
domeniului de intervenţie
şi cu data de iniţiere?

AudtuI fonduhlor strucĹurale, pas cu 53


5. Aţi identificat persoanele I Obţineţi probe care să ateste Ataşaţi declara ţii ale
r
autorizate să semneze că persoanele care au semnat managementului,
Contractul din partea contractul deţineau această informaţü ORC,
părţilor contractante? calitate Ia data semnării. informaţiile publice.
Obţineţi probe suplimentare Risc: contra ctul de
în cazul în care au intervenit finanţare să prezinte
modificări în structura semnături ale unor
organizatorică a autorităţii persoane neautorizate.
contractante sau a beneficiarului,
Risc Scăzut
6. Aţi verificat obiectul I Descrieţi obiectului contractului Precizaţi obiectul
Contractului de de finanţare. contractului de finanţare
Finanţare?
Asiguraţi-vă că nu există riscuri A 200.3.01 Descriere
care ar putea să genereze contract finanţare,
imposibilitatea implementării identifcaţi obiectivele
proiectului. finale care trebuie atinse
pe parcursul implementării
şi Ia finalizarea proiectului
- vezi Cerere de fínanţare.
A 200.3.05 Notă
privind obiectivele
contractului de finanţare
Risc auditor: Jn situaţia
în care Beneficiarul,
din motive imputabile
acestuia, nu a început
implementarea Proiectului
în termen de 3 (trei)
Iuni de Ia data semnărü
Contra ctului, contra ctul se
consideră reziliat de plin
drept.
Risc Scăzut
7. Aţi identificat valoarea Valoarea totală a proiectului: Valorile contractului de
contractului de 798,646.11 Iei finanţare corespund cu
finanţare?
Valoarea totală eligibilă Bugetul proiectului
a proiectului, din care:
Ataşaţi şi referenţiaţi
663.497,39 Iei
bugetul proiectului.
Valoarea eligibilă a finanţării
A 200.3.02 Proceduri
nerambursabile acordată din FSE
analitice de verificare
552.693,32 Iei
valoare totală Proiect.
Valoarea eligibilă a finantării
nerambursabile acordata din
. . Risc scazut.
bugetul naţional 97.534,12 Iei
Contribuţia eligibilă a
Beneficiarului 13.269,95 Iei
Valoarea neeligibilă a proiectului
(TVA) 135.148,72 Iei
Valoarea proiectului urmare
modificărilor aduse prin actele
adiţionale 798,646.11 Iei

54 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas

Ĺ
r Aţi identificat detaliile
eferitoare Ia acordarea
prefinanţării?
Descrieţi condiţiile de acordare
a prefinanţării şi modalitatea de
deducere a acesteia din cererile
Ataşaţi condiţiile de
prefinanţare şi cererea
de prefinanţare depusă
de rambursare. de beneficiar, precum şi
Asiguraţi-vă că procedura de documentele care atestă
deducere a prefinanţării este încasarea prefinanţării.
explicit precizată. Risc:
Asiguraţi-vă că Beneficiarul — deducerea pretinan ţării
aplică corect această procedură. începând cu prima CRC,
dar conform Contractului
de Finanţare mecanismul
de recuperare a prefinan
ţării nu se va aplica Ia
CRC 1. Risc Mediu
— neaplicarea corectă a
formulei de calcul privind
deducerea pretinan ţării
stipulată în Contractul de
Finanţare, Risc Mediu
9. Aţi identificat detalii Identificaţi obligaţiile părţilor Verificaţi şi ataşaţi în copie
referitoare ła modałitatea privind completarea, transmiterea graficul estimativ privind
de rambursare a şi avizarea graficului estimativ depunerea cererilor de
cheltuielilor efectuate privind depunerea cererilor de rambursare.
în cadrul Proiectului şi rambursare. A 200.3.03 Grafic
rambursarea finală? rambursare CRC.
Specificaţi suma maximă sau
ponderea în totalul valorii eligibile Riscul ca Beneficiarul să
a contractului a prefinanţării şi a nu notifieă AMPOSDRU
plăţilor intermediare, acolo unde sau 01 responsabil în
este aplicabil. cazul în care are loc o
modificare a graficului
Identificaţi şi analizaţi modalitatea
estimativ privind
în care Beneficiarul are obligaţia
depunerea CRC. Risc
să documenteze cererile
Mediu
de rambursare. Precizaţi
documentele care trebuie ataşate Specificaţi termenul Iimită
cererilor de rambursare (Evidenţa pentru depunerea primei
cheltuielilor; Raportul tehnico cereri de rambursare
financiar; raportul de verificare a (expl. 6 luni de Ia

cheltuielilor; etc) acordarea prefinanţării


sau max. 6 luni de la
data începerii perioadei
de implementare a
Proiectului, etc)
Specificaţi documentele
de raportare şi
documentele justificative
de natură tehnică şi
financiară care trebuie
să fie ataşate cererii de
rambu rsare.
Vezi A 200.3.0/ Listă
documente ataşate CRC.

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 55


Act adiţional nr 1— Corecţii Bugetare

Nr. . . Veri- Descrierea procedurilor


crt. Obiective Observatie auditor
ficat efectuate
Aţi verificat existenţa nr, de Numărul de înregistrare la
1. înregistrare la Autoritatea I Autoritatea Contractanta este
Contractanta (AC)? 174/15.02.2013
2. Aţi identificat persoanele ] Obţineţi probe care să ateste Ataşaţi declaraţiile
autorizate să semneze că persoanele care au semnat managementului,
Contractul din partea părţi$or contractul deţineau această informaţii ORC, alte
contractante? calitate la data semnării. informaţiile publice.
Obţineţi probe suplimentare A 200..3.A
în cazul în care au intervenit Declaraţie pe proprie
modificări în structura răspundere
organizatorică a autorităţii
contractante sau a beneficiarului.
3. Aţi identificat modificările ] Specificaţi capitolele/articolele Ataşaţi şi referenţiaţi
aduse Contractului de modificate şi natura acestor bugetul iniţial aI
Finanţare? modificări. proiectului, precum şí
bugetul modificat.
ldentificaţi liniile
bugetare modificate cu
precizarea categoriei
de cheltuieli, a valorii
iniţiale şi a celei
actuale.
A 2004A Analiza
bugetului

Notificarea nr. 1 pentru modificarea Contractului

Nr. . . Veri- Descrierea procedurilor


crt. Obiective .
Observatie auditor
ficat efectuate
Aţi verificat existenţa nr, de Numărul de înregistrare la
1. înregistrare la Autoritatea Autoritatea Contractanta este
Contractanta (AC)? 197/18.02.2013
2. Aţi identificat modificarea Înlocuirea unor membrii din Ataşaţi şi referenţiaţi
solicitată? echipa Proiectului documentele care
probează modificarea
şi natura acesteia
(notificarea transmisă
către AC, contractele
de muncă, decizii de
încetare a contractelor
de muncă).

56 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


Nntificarea nr. 2 pentru modificarea Contractului

N r. . - Veri- Descrierea procedurilor


Obiective . Observatie auditor
Lrt. ficat efectuate
Aţi verificat existenţa nr. de Precizaţi numărul de
mnregistrare Ia Autoritatea ] înregistrare Ia AC
Contractanta (AC)?
2. Aţi identificat modificarea Decalarea unor activităţi din Ataşaţi şi referenţiaţi
solicitată? cadrul Proiectului, care nu modificarea graficului
prelungesc însă perioada de proiectului.
implementare a Proiectului A 200.3 B Graficul
activităţilor
Risc: corelarea
decalării activităţilor cu
perioada de derulare
a contractelor pentru
prestări servicii7achiziţii
conexe activităţilor
decalate

NOTĂ: Anumite referinţe nu au fost ataşate în mod intenţionat pentru a evita creşterea nejustificată
volumului prezentei Iucrări.

NrcrŁ Recomandări pentru echipa de misiune


Verificaţi ca termenul Iimită pentru depunerea primei cereri de rambursare să fie de
6 Iuni de Ia acordarea prefinanţării sau max. 6 Iuni de Ia data începerii perioadei de
implementare a Proiectului.
2. Verificati dacă Cererea de Prefinanţare a fost întocmită conform Contractului de Finanţare
şi urmăriţi încasarea prefinanţării.
3. Urmăriţi deducerea prefinanţării din CRC.
4. Obţineţi şi verificaţi modificările asupra Graficul activităţilor.
5. Obţineţi şi verificaţi Actele adiţionale şi Notificările întocmite.
6. Verificaţi faptul că documentele justificative aferente Proiectului sunt uiterioare datei de
semnare a Contractului de Finanţare.

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 57


A2003.A

Declaraţie pe proprie răspundere

Subsemnata, Negoiu Ecaterina, administrator aI societătii SC ABC SRL,


domiciliată
în Bucureşti, Str.Crângaşi nr.18, BI.B, Sc.C, Ap.7, declar pe proprie răspun
dere că sunt
reprezentantul Iegal aJ societăţii şi că deţin toate drepturile Iegale pentru semna
rea contractului.

Data Administrator,
15.12.2012 Negoiu Ecaterina

58 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


A 200.3..B
1.1. GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI

AnuI 1: Luna 1: ianuarie 2013 - Luna 12: decembrie 2013


ActivitatealSubactivitatea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2
ioiiu
I0anhzaaca i
I I implementează
Activitatea 1. Sub-activitatea 1 .1. olicitantul
Activitatea 1. Sub-activitatea 1.2. 3olicitantul
Activitatea 2. Sub-activitatea 2.1. olicitantul
Activitatea 2. Sub-activitatea 2.2. oI icitantul
Activitatea 2. Sub-activitatea 2.3. ntuI
c Activitatea 2. Sub-activitatea 2.4. oIicitantuI
0
Activitatea 3. Promovarea proiectului ‘ntul
c
-4, Activitatea 4. Sub-activitatea 4.1.
o
0 Activitatea 4. Sub-activitatea 4.2.
c
Activitatea 4. Sub-activitatea 4.3.
o
Activitatea 5. I I Solicitantul
c
n
c

(D
Organizatia care
ActivitateaíSubactivitatea 1 .

D)
implementeaza
n
Activitatea 1. Sub-activitatea 1 .1. oIicitantuI
c
Activitatea 1. Sub-activitatea 1.2. I Solicitantul
Q)
Activitatea 2. Sub-activitatea 2.1 So!icitantul
Activitatea 2.
I
Sub-activitatea 2.2. I Solicitantul
Activitatea 2. Sub-activitatea 2.3. ‘ntuI
Activitatea 2. Sub-activitatea 2.4. oIicitantuI
Activitatea 3. Promovarea proiectului
Activitatea 4. Sub-activitatea 4.1. So!icitantul
Activitatea 4. Sub-activitatea 4.2. L
Activitatea 4. Sub-activitatea 4.3. )Iicitantul
Activitatea 5. ntu I

Negoiu Ecaterina Ionescu Angela


LJ1
ADMINISTRATOR MANAGER PROIECT
CLIENT: ABC SRL Ref.
PROIECTUL Proiect POSDRU A 200.3.01
VERIFICAT;

Semnătura Data
Senior: IA 18.03.2013
Manager: PM 19.03.2013
CONTRACT DE FINANŢARE

CONTRACT DE FINANŢARE 263131.12.2012


Finanţat prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii Iucrătorilor şi a întreprin
derilor", Domeniul major de intervenţie 3.2.,, Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru
promovarea adaptabilităţii".

Nr.
Articol Denumire articol Constatări
crt.

1. Articolul 1 Obiectul contractului Acordarea finanţării nerambursabiie pentru Proiectul


“POSDRU"
2. Articolul 2 Durata contractului Data de începere a perioadei de implementare a Proiectului
şi perioada de va fi prima zi Iucrătoare a Iunii următoare datei intrării în
impiementare a vigoare a contractului. A 200.3.OiA
proiectului
Perioada de implementare a Proiectului este de 13 Iuni,
de Ia data semnării contractului de finanţare şi anume
31.12.2012 până Ia data de 30.01.2014.
3. Articolul 3 Finanţarea Proiectului Valoarea totală a proiectului: 798,646.11 Iei
Valoarea totală eligibilă a proiectului, din care:
663.497,39 Iei
Valoarea eligibilă a finanţării
Nerambursabile acordată din FSE 552.693,32 Iei
Valoarea eligibilă a finanţării Nerambursabile acordată din
bugetul naţional 97.534,12 Iei
Contribuţia eligibilă a Beneficiarului 13.269,95 Iei
Valoarea neeligibilă a proiectului 135.148,72
4. Articolul 4 Eligibilitatea Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt conforme
cheltuielilor efectuate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind
în cadrul Proiectului regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul
operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu
modificările şi completările ulterioare, cu Ordinul comun
aI ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi aI
ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru
stabilirea regulilor de eligibilitate şi a Iistei cheltuielilor
eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin POSDRU,
cu modificările şi completările ulterioare, cu Ghidul
Solicitantului, cu prezentul contract şi cu instrucţiunile
AMPOSDRU, precum şi de alte dispoziţii Iegale aplicabile.

60 Auciitul fondurilor structurale, pas cu pas


Articolul 5 Acordarea prefinanţării Cererea de prefinanţare se depune în termen de maxim
şi rambursarea 45 zile de Ia data începerii Perioadei de implementare a
cheltuielilor Proiectului aşa cum este aceasta stabilit prin art.2 alin.(2).
În cazul proiectelor implementate în parteneriat, Beneficiarii
menţionaţi Ia art.5 alin.2 pot solicita acordarea prefinanţării
în numele partenerilor care sunt îndreptăţiţi să solicite
prefinanţare.
În cazul proiectelor finanţate din cadrul axelor prioritare
1-5 ale POSDRU, prefinantarea se acordă într-o singură
transă, în procent de maxim 30% din valoarea totală
eligibilă a contractului de finanţare.
Nu au fost solicitate garanţii pentru acordarea prefinanţării
de către Autoritatea Contractantă.
Articolul 6 Recuperarea Sumele acordate cu titlu de prefinanţare se vor recupera
prefînanţării prin deducerea din fiecare cerere de rambursare
intermediară solicitată a unui procent de 35% din valoarea
cheltuielilor eligibile validate de AMPOSDRU/OIPOSDRU
delegat, după caz (excluzănd valoarea TVA). Prin
excepţie, pentru prima cerere de rambursare intermediară,
mecanismul de recuperare a prefinanţării nu se va aplica.
Dacă prefinanţarea nu a fost recuperată integral înainte de
depunerea cererii finale de rambursare, diferenţa rămasă
nerecuperată trebuie plătită de către Beneficiar în contul
AMPOSDRU, în termen de 15 zile calendaristice de Ia
notificarea transmisă de către AMPOSDRU.
7. Articolul 7 Rambursarea Beneficiarul are obligaţia să completeze şi să transmită
cheltuielilor efectuate OIPOSDRU delegat, graficul estimativ privind depunerea
în cadrul Proiectului şi cererilor de rambursare în termen de 30 de zile de la data
ram bursarea depunerii cererii de prefinanţare sau în termen de maxim
finală 90 de zile de la data prevăzută Ia art. 2 alin. 2. contract
Cererile de rambursare intermediară vor fi transmise Ia
AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz atunci când
valoarea cheltuielilor angajate şi plătite de Beneficiar şi
Partenerii săi, reprezintă ceI puţin 5% din valoarea totală
eligibilă a proiectului.
Suma prefinanţării şi a plăţilor intermediare nu poate să
depăşească 95% din valoarea eligibilă a contractului.
8. Articolul 8 Informarea şi Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile
publicitatea Proiectului regulamentelor comunitare şi Iegislaţiei naţionale în vigoare
cu privire Ia măsurile de informare şi publicitate, precum
şi prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru
POSDRU 2007-2013.

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 61


9. Articolul 9 Obligaţiile Beneficiarul trebuie să conducă o evidenţă contabilă
Beneficiarului analitică a Proiectului, utilizând conturi analitice
pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la
implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile
legale.
Înregistrările contabile aferente Proiectului vor fi verificate
de către un expert contabil în condiţiile legii care va semna
şi data documentele contabile aferente operaţiunilor din
cadrul Proiectului.
Documentele originale pe baza cărora se înregistrează
în contabilitatea Beneficiarului cheltuielile efectuate în
cadrul Proiectului vor fi ştampilate cu menţiunea „Solicitat
rambursare FSE POSDRU ID nr. 12345 şi Numărul

de identificare al contractului în vederea evitării dublei


fi nanţări.
Beneficiarul va transmite către AMPOSDRU, cererile de
rambursare însoţite de Evidenţa cheltuielilor, de Raportul
tehnico-financiar, precum şi de Raportul de verificare a
cheltuielilor emis de auditorul financiar independent.

Nr crt. Recomandări pentru echipa de misiune


1. VerificaU ca termenul imită pentru depunerea primei cereri de rambursare să fie de 6 luni de
la acordarea prefinanţării sau max. 6 luni de la data începerii perioadei de implementare a
Proiectului.
2. Verificaţi dacă Cererea de Prefinanţare a fost întocmită conform Contractului de Finanţare şi
urmăriţi încasarea prefinanţării.
3. Urmăriţi deducerea Prefinanţării din CRC
4. Obţineţi şi verificaţi modificările asupra Graficul activităţilor.
5. Obţineţi şi verificaţi Actele adiţionale şi Notificările întocmite.
6. Verificaţi faptul că documentele justificative aferente Proiectului sunt ulterioare datei de
semnare a Contractului de Finanţare.

62 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas

j
LA 200.3.01 A

UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMAHIEI Fondul SocI,I Europen Inst,u,nenţ. Struclural.


MINISTERUL MUNCII, FAMILiEI POSDRU 2007-2013 2007-2013
ŞI PROTECŢIEI SOCIALL
AMPQSDRU

Iiivi"teşte în oameni
ľ JI )UL SOCIAL EUROPEAN
‘ľ)muI Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2Ol3Axa prioritară nr.3
-

.terea adaptabilităţii Iucrătorilor şi a întreprinderilor"


L)iuniul major de intervenţie 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi
pentru promovarea
i ľ. >tabilităţii''

(ONTRACT DE FINANŢARE
JiiiiaruI de identificare aI contractului: POSDRU/Cali/DMI/G/Id proiect
proiectului: „Proiect POSDRU"
I de înregistrare AMPOSDRU: 62415/28.12
.2012
I Irea de finanţare nr. 82741 din data de 25.11.2012,
a fost aprobată în data de
2.2012 pentru o finanţare nerambursabilă în valoare de 678.849,19 LEI.

i ambuI
legală pentru acordarea finanţării:
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, aprobat prin Decizia
CE nr. 5811/22.11.2007;
Regulamentul CE nr.1081/2006 privind Fondul Social European (FSE);
Regulamentul CE nr.1083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale pentru Fondul European
pentru Dezvoltarea Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, cu modificările şi
completările ulterioare;
Regulamentul CE nr.1828/2006 pentru stabilirea regulilorde implementare a Regulamentului CE
nr.1083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale pentru Fondul European pentru Dezvoltarea
Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului CE nr.1080/2006
aI Parlamentului European şi aI Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările
u lterioare;
Ordinul nr.2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările
ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a
instrumentelor structurale;
Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul
operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr.600/2008 pentru aprobarea
unor acorduri
de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013", cu modifîcările şi completările ulterioare;

Audľtul fondurilor structurale, pas cu pas 63


10, Ordinul comun MMFPS/MFP nr.1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a
listei cheltuieĺilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial
“Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013";
11, Ordinul ministrului finanţelor publice nr.31/2010 privind aprobarea Manualului de identitate vizuală
pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România;
12. Celelalte reglementări comunitare şi naţionale aplicabile.

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIALE

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), Direcţia Generală Autoritatea de


Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane" denumită
în continuare AMPOSDRU, cu sediul în strada Scărlătescu, nr. 17-19, sector 1, Bucureşti,
România, cod poştal: 010222. telefon: (+40)0213150209, fax: (+40)0213150206, poşta electronică:
Dosdru(&fseromania.ro, cod fiscal 4266669, prin reprezentant legal, Director General, în calitate
de ordonator de credite, pe de o parte
şi
SC ABC SRL, cu sediul în Iocalitatea Bucureşti, strada M.Badea, nr 1 sectorul 2 România, tel:
0374/123456, fax: 0374/123456, date de identificare fiscala R01840045 înregistrat la Oficiul
Registrului Comertului de pe Iângă Tribunalul Bucureşti sub nr 18352 în calitate de beneficiar aI
finanţării, denumit în continuare Beneficiar, prin reprezentant legal Negoiu Ecaterina pe de altă
parte, au convenit următoarele:

Articolul 1 Obiectul contractului


-

1. Obiectul acestui contract îI reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AMPOSDRU


pentru implementarea Proiectului din Anexa 1 Cererea de finanţare, denumit în continuare
-

„Proiect".
2. Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în prezentul
contract şi anexele acestuia pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi Ie acceptă.
3. Cererea de finanţare depusă de Beneficiar, aprobată ca urmare a procesului de evaluare şi
selecţie, devine Anexa 1 la prezentul contract.
4. Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze Proiectul pe
propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract, cu instrucţiunile/
deciziile emise de AMPOSDRU, cu legislaţia comunitară şi naţională.

Articolul 2 - Durata contractului


1. Prezentul contract de finanţare intră în vigoare la data semnării de către ultima parte semnatară a
contractului de finanţare, respectiv reprezentantul tegal al AMPOSDRU, sau de către reprezentantul
legal al Beneficiarului şi încetează la data executării integrale a oricăreia şi a tuturor obligaţiilor pe
care Contractul şi/sau legislaţia aplicabilă le stabilesc în sarcina părţilor contractante, în legătură
cu sau decurgând din implementarea proiectului şi/sau din acordarea finanţării nerambursabiie
prevăzute la artl.
2. Data de începere a perioadei de implementare a Proiectului va fi prima zi lucrătoare a lunii
următoare datei intrării în vigoare a contractului de finanţare, În situaţii bine justificate, ca urmare
a solicitării beneficiarului AMPOSDRU, poate decide decalarea începerii proiectului cu cel mult 3
luni, prin notificare, în conformitate cu prevederile art.9 A alin.(12) lit.h).
3. Perioada maximă de implementare a Proiectului este 13 (treisprezece) Iuni.

64 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


4 După expirarea perioadei de implementare se menţine obligaţ
ia beneficiarului, în conformitate
cu art. 90 din Regulamentul CE 1083/2006 pentru stabilirea
prevederilor generale privind Fondul
European pentru Dezvoltarea Regională, Fondul Social Europe
an şi Fondul de Coeziune, de a
păstra până la data de 31.12.2021 şi de a pune la dispoziţia AMPO
SDRU, Autorităţii de Certificare
şi Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene, Oficiului
European de Luptă Antifraudă, Curţii
Europene de Conturi, precum şi oricărui alt organism abilitat să efectue
ze verificări asupra modului
de utilizare a finanţării nerambursabile, toate documentele coresp
unzătoare utilizării finanţării,
cu posibilitatea prelungirii acestui termen până Ia închiderea
oficială a Programului Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Ailicolul 3 - Finanţarea Proiectului


Inarea totală eligibilă a proiectului este estimată Ia 663,497.39 LEI (fără
TVA), după cum urmează:

VALOAREA Valoarea Valoarea eligibilă Valoarea eligibilă Contribuţia TVA ne


TOTALA A eligibilă a a finanţării a finanţării eligibilă a deductibil
PROIECTULUI Proiectului, nerambursabile nerambursabile Beneficiarului estimat
din care: acordată din FSE acordate din
Bugetul Naţional
(LEI) (LEI) (LEI) (%) (LEI) (%) (%)
(LEI) (LEI)
1 = 2 + 9 2=3+5+7 3 4 5 6 7 8 9
798.646,11 663.497,39 552.693,22 85% 97.534,12 15% 13.269,95 2% 135.148,72
1 Valoarea cheltuielilor generale de administraţie!cheltuieli indirec
te va fi acordată în procent de 7%
din valoarea totală a costurilor directe eligibile, mai puţin cheltui
elile de tip FEDR.
) La finalizarea perioadei de implementare a Proiectului, finanţa
rea nerambursabilă acordată de
AMPOSDRU va fi Iimitată Ia valoarea obţinută prin aplicarea procen
tului prevăzut la arL3 alin.(2)
cheltuielilor totale eligibile validate.

Articolul 4 Eligibilitatea che!tuielilor efectuate în cadrul Proiectului


-

heltuieliIe angajate pe perioada de implementare a Proiectului


sunt eligibile în condiţiile stabilite
)o: Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în
cidruI operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale,
cu modificările şi completările ulterioare,
(le Ordinul comun aI ministrului muncii, familiei şi protecţ
iei sociale şi al ministrului finanţelor publice
()í. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulil
or de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul
)peraţiunilor finanţate prin POSDRU, de Ghidul Solicitantului,
de prezentul contract, de instrucţiunile/
leciziiIeAMPOSDRU, precum şi de alte dispoziţii Iegale aplicab
ile.

Articolul 5 Acordarea prefinanţării


-

1. Beneficiarul poate depune cererea de prefinanţare la AMPOSDRU


, după caz, în nume propriu,
potrivit formatului standard stabilit, Ia care se vor anexa docum
entele precizate Ia art.5 alin.(3).
Cererea de prefinanţare se depune în termen de maxim 45 zile
de Ia data începerii Perioadei de
implementare a Proiectului aşa cum este aceasta stabilit prin
art.2 alin.(2).
2. Beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetu
lui de stat, bugetului asigurărilor
sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate
în subordine sau în coordonare
fmnanţate integral din bugetele acestora, nu pot solicita sume cu titlu
de prefinanţare, aceste fonduri
fiind asigurate integral prin bugetul propriu, în conformitate cu
dispoziţiile O.U.G. nr. 64/2009, cu
modificările şi completările ulterioare.

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


65
3. Sumele aferente prefinanţării se transferă Beneficiarului, care nu face parte din categoriile
prevăzute Ia art.5 alin.(2), în baza următoarelor documente:
a, Cererea de prefinanţare;
b. Formularul de identificare financiară şi comunicarea/convenţia emisă de Trezoreria
Statului/banca comercială privind deschiderea unui cont dedicat Proiectului pentru
primirea prefinanţării.
4. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, Beneficiarii menţionaţi Ia art.5 alin.(2) pot solicita
acordarea de prefinanţare în numele partenerilor care sunt îndreptăţiţi să solicite prefinanţare,
conform art.2 alin. (3) Iit. d) din O.U.G. nr. 64/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi în
conformitate cu procentele stabilite prin acordurile de parteneriat pentru fiecare partener.
5. În cazul contractelor cu o durată mai mare de 1 an, în situaţia în care Beneficiarului i s-au acordat
sume cu titlu de prefinanţare, în termen de cel mult un an de Ia data semnării contractului de
finanţare, Beneficiarul are obligaţia prezentării unui contract de achiziţie de bunuri/prestare de
servicii/execuţie de lucrări încheiat cu un operator economic, În cazul contractelor cu o durată de
implementare de până Ia 1 an dar nu mai puţin de 6 luni, în situaţia în care Beneficiarului s-au
acordat sume cu titlu de prefinanţare, în termen de cel mult 6 luni de Ia data semnării contractului
de finanţare Beneficiarul are obligaţia prezentării unui contract de achiziţie de bunuri/prestare de
servicii/execuţie de lucrări încheiat cu un operator economic.
6. În cazul în care Beneficiarul, din motive imputabile acestuia, nu a încheiat şi nu face dovada
încheierii unui contract de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuţie de lucrări cu un
operator economic, în termenul stabilit la art.5 alin.(5), acesta are obligaţia de a restitui, Ia
împlinirea termenului şi de îndată, întreaga prefinanţare primită, urmând să plătească şi penalităţi
de întârziere în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere pana la restituirea integraiă a
prefinanţării, penalităţi calculate Ia valoarea prefinanţării primite.
7. În cazul proiectelorfinanţate din cadrul axelor prioritare 1-6 ale POSDRU, prefinantarea se acordă
în doua tranşe, în procent de maxim 30% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanţare
numai în următoarele condiţii:
a. prima tranşă de prefinanţare va fi de max, 10% din valoarea totală eligibilă a
contractului de finanţare;
b. a doua tranşă de prefinanţare, va fi de max. 20% din valoarea totală eligibilă a
contractului de finanţare şi va putea fi acordată doar după recuperarea unei sume
echivalente a cel puţin 50% din prefinanţarea primită anterior.
8. Prefinanţarea se va plăti în Iei în contul special deschis de către beneficiar în conformitate cu
prevederile prezentului contract de finanţare, a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009, cu modificările
şi completările ulterioare şi ale Ordinului M.F.P. nr. 2548/2009, cu modificările şi completările
ulterioare, şi va fi utilizat exclusiv pentru Proiect, de către beneficiar şi partenerii săi.
9. Beneficiarul şi partenerii săi au obligaţia să deschidă conturi dedicate pentru primirea sumelor
aferente prefinanţării, precum şi conturi pentru primirea rambursării cheltuielilor efectuate în
cadrul proiectului, în conformitate cu prevederile art.14 alin. (2) (4), respectiv art.34 şi 35 ale
-

Ordinului M.F.P. nr. 2548/2009 cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 6 Recuperarea prefinanţării


-

Sumele acordate cu titlu de prefinanţare se vor recupera prin deducerea din fiecare cerere de
rambursare intermediară solicitată a unui procent de 35% din valoarea cheltuielilor eligibile validate
de AMPOSDRU, (excluzând valoarea TVA). Prin excepţie, pentru prima cerere de rambursare
intermediară, mecanismul de recuperare a prefinanţării nu se va aplica.
Cu ocazia transmiterii ultimei cereri de rambursare intermediară AMPOSDRU, va putea aplica un
procent de recuperare a prefinanţării diferit de ceI menţionat anterior, astfel încât suma aferentă
prefinanţării să fie recuperatä integral înainte de depunerea cererii finale de rambursare.

66 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


T ia data prezentării fiecărei cereri de rambursare intermediară, Benefi
ciarul va trebui să
>revizioneze fondurile disponibile care să acopere necesarul de finanţare aI activită
ţilor prevăzute
n cererea de finanţare punct 1 .5 „Graficul activităţilor' pentru următo
arele 3 luni de implementare
Proiectului, luând în considerare prevederile art. 7 alin.(1).
Dacă prefinanţarea nu a fost recuperată integral înainte de depunerea
cererii finale de rambursare,
diferenţa rămasă nerecuperată trebuie plătită de către Beneficiar în contul
AMPOSDRU, în termen
de 15 zile calendaristjce de Ia notjficarea transmisă de către AMPO
SDRU. Beneficiarul este
obligat să transmită o copie a ordinului de plată şi a extrasului de cont aferent
către AMPOSDRU,
in termen de 5 zile lucrătoare de Ia data efectuării plăţii.
In situaţia în care Beneficiarul nu efectuează plata diferenţei rămasă de recupe
rat din prefinanţare
in termenul menţionat sau nu transmite Ia AMPOSDRU o copie de pe ordinu
l de plată în termenul
menţionat anterior, acesta nu va depune cererea finală de rambursare, sau,
dacă depune această
cerere, termenul de plată al cererii finale de rambursare nu va începe să curgă
până Ia îndeplinirea
acestor obligaţii de către Beneficiar.
În situaţia în care valoarea diferenţei de recuperat din prefinanţare
este mai mică sau egală cu
valoarea cererii finale de rambursare, AMPOSDRU are posibilitatea să
opereze compensarea
sumelor până Ia concurenţa diferenţei de recuperat din prefinanţare,
urmând a rambursa
Beneficiarului restul rămas în urma compensării.
Prefinanţarea transferată se va restitui de către Beneficiar în contul
AMPOSDRU dacă nicio
cerere de rambursare intermediară nu a fost depusă în termen de 6 (şase)
luni de Ia data primirii
acesteia de către Beneficiar sau de către Partener/Parteneri. Prefinanţarea
se va restitui în termen
de maxim 10 zile de Ia împlinirea termenului de 6 Iuni menţionat anterio
r, fără a fi necesară o
notificare în acest sens din partea AMPOSDRU, după caz.
Prefinanţarea va fi utilizată exclusiv pentru implementarea activităţilor
din cadrul Proiectului
în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi ale eventualelor
acte adiţionale sau
notificări ulterioare aprobate.

Aiticolul 7 - Rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul Proiectului şi rambursarea


finală
neficiarul are obligaţia de a completa şi transmite AMPOSDRU graficu estima
l tiv privind depunerea
iorilor de rambursare (conform instrucţiunilor/deciziilor AMPOSDRU
), în termen de 30 de zile de
data depunerii cererii de prefinanţare sau în termen de maxim 90 de
zile de Ia data prevăzută Ia
i 2 alin.(2), în cazul în care Beneficiarul nu depune cererea de
prefinanţare, dar în nici un caz mai
iiziu de 30 de zile înainte de depunerea primei cereri de rambursare. Neresp
ectarea acestui termen
30 de zile poate atrage prorogarea termenului de efectuare a
plăţii aferente cererii de rambursare
Mtnrmediară, dar nu mai mult de 30 de zile.
Hrieficiarul are obligaţia, în cazul modificării graficului estimativ
privind depunerea cererilor de
.unbursare transmis iniţial, să transmită în scris AMPOSDRU cu celerita
te noile sale previziuni. În
.itiiaţia în care Beneficiarul nu depune noile previziuni în cazul modificării
graficului estimativ privind
punerea cererilor de rambursare, iar cererile de rambursare intermediare
depuse nu se încadrează în
jiificul depus conform art.7 alin. (1), AMPOSDRU are dreptul să prorog termen
e ul de efectuarea plăţii
lnrente cererii de rambursare în cauză, dar nu mai mult de 30 de zile.
HrieficiaruI are obligaţia de a depune cereri de rambursare pentru cheltui
elile efectuate, în termen de
iulxim 3 luni de Ia efectuarea acestora, dar nu mai târziu de 6 Iuni
de la data începerii perioadei de
iinplementare a Proiectului, În caz contrar, AMPOSDRU, va rezilia prezen
tul Contract de plin drept, fără
iiideplinirea altor formalităţi şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti, cu
excepţia unei simple notificări
In informare a Beneficiarului asupra rezilierii contractului de finanţa
re.
nrerea de rambursare intermediară a cheltuielilor va fi transmisă la AMPO
SDRU, conform formatului
.tandard comunicat prin instrucţiuni emise de AMPOSDRU.

Auditul fondunlor structurale, pas cu pas 67


AMPOSDRU va face transferul sumelor aferente plăţilor
sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care Beneficiarul are
în contul deschis de către Beneficiar, în
calitatea de instituţie publică, indiferent de
r
sistemul de finanţare şi de subordonare, sau în contul special
deschis de către Beneficiar în sistemul
Trezoreriei Statului sau Ia banca comercială pentru care a optat,
pentru celelalte categorii de beneficiari,
în conformitate cu prevederíle O.U.G. 64/2009, cu modificările
şi completările ulterioare.
Suma prefinanţării şi a plăţilor intermediare nu poate să
depăşească 95% din valoarea eligibilă a
contractului.
Beneficiarul va transmite Ia AMPOSDRU, cererile de rambu
rsare însoţite de Evidenţa cheltuielilor, de
Raportul tehnico-financiar, precum şi de Raportul de verificare
a cheltuielilor emis de auditorul financiar
independent
În functie de categoria de risc stabilită pentru proiect de
către AMPOSDRU, Beneficiarul, pe baza
solicitărilor AMPOSDRU, va transmite documentele suport
justificative solicitate. Prin excepţie,
pentru prima cerere de rambursare intermediară, Beneficiarul
va transmite toate documentele suport
justificative.
Toate documentele-suport justificative aferente activităţilor
derulate în cadrul Proiectului vor avea
aplicată ştampila cu menţiunea „Solicitat rambursare FSE
POSDRU Id proiect", în vederea evitării
-

dublei finanţări.
Cererea de rambursare finală va fi transmisă la AMPOSDRU
în termen de 60 zile de Ia finalizarea
perioadei de implementare a Proiectului aşa cum a fost definită în
cadrul art.2.
Odată cu transmiterea fiecărei cereri de rambursare intermediară
sau finală, Beneficiarul va transmite
Ia AMPOSDRU, un raport de verificare a cheltuielilor aferente cereril
or de rambursare respective, emis
de către un auditor financiar independent şi autorizat în condiţiile
legii, Cererea de rambursare va purta
menţiunea „Transmis spre auditare" şi va fi semnată şi datată de
către auditorul financiar independent.
Auditorul financiar independent şi autorizat în condiţiile Iegii, verific
ă faptul că toate cheltuielile declarate
de Beneficiar în cererea de rambursare intermediară sau finală
sunt reale, înregistrate corect în
contabilitate şi în evidenţa cheltuielilor şi sunt eligibile în confor
mitate cu prevederile contractului de
finanţare şi emite un raport de verificare a cheltuielilor în confor
mitate cu formatul standard furnizat de
AMPOSDRU.
În cazul în care în raportul de verificare a cheltuielilor întocmit de către
auditor sunt identificate cheltuieli
neeligibile, acestea nu vor fi incluse de către beneficiar în eviden
ţa cheltuielilor, anexă Ia cererea de
rambursare intermediară şi finală.
În situaţia în care sunt identificate cheltuieli neeligibile, care au fost
însă certificate de auditorul financiar
independent selectat conform art.7 alin.(15), AMPOSDRU îşi rezervă
dreptul de a comunica Camerei
Auditorilor Financiari din România situaţiile de această natură,
având în vedere prevederile protocolului
încheiat între AMPOSDRU şi Camera Auditorilor Financiari din
România.
De asemenea, beneficiarul poate reţine, din contravaloarea prestaţ
iei auditorului, cotă parte în valoarea
cheltuielilor considerate neeligibile de către AMPOSDRU.
Beneficiarul trebuie să pună Ia dispoziţia auditorului financiar indepe
ndent şi autorizat în condiţiile Iegii
toate documentele şi/sau informaţiile solicitate şi să asigure toate
condiţiile pentru verificarea cheltuielilor
de către acesta.
Auditorul financiar independent şi autorizat în condiţiile Iegii,
va fi selectat cu respectarea condiţiilor
prevederilor Iegislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice sau ale
instrucţiunilor emise de AMPOSDRU,
în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă
în sensul Iegislaţiei naţionale privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică.
Prin excepţie, pentru beneficiarii instituţii publice care au constit
uit la nivelul instituţiei o structură
specializată de audit intern, auditorul financiar poate fi repreze
ntat de către şeful/auditorul intern
desemnat din cadrul acestei structuri pentru a verifica faptul că
toate cheltuielile declarate de Beneficiar
în cererea de rambursare intermediară şi finală sunt reale, înregis
trate corect şi eligibile în conformitate
cu prevederile contractului de finanţare.

63 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


publică poate contracta şi un auditor financiar independent, care va fi selectat din cadrul
IiInr activi ai CamereiAuditorilor Financiari din România, pentru a verifica faptul că toate cheltuielile
i de Beneficiarîn cererea de rambursare intermediară şi finală au fost efectuate în conformitate
vderile contractului de finanţare.
iul selectat iniţial se comunică AMPOSDRU prin intermediul unei simple adrese de îriştiinţare.
jWa rezilierii contractului de servicii încheiat cu auditorul financiar independent, Beneficiarul va
Iute IaAMPOSDRU o notificare, conformArticolului 9 literaAalin. (12)Iit. g), şi vajustifica motivele
condus Ia Iuarea acestei decizii.
I I incheierea unui nou contract cu un auditor financiar independent, toate plăţile aferente cererilor
LI r lI)ursare intermediare/finale se suspendă.

il în care activităţile proiectului necesită efectuarea de plăţi în valută, Beneficiarul va solicita spre
II I sare contravaloarea în LEI a plăţii, la cursul Băncii Naţionale a României din data efectuării plăţii
I I I l I

( )SDRU poate restitui categoriilorde beneficiari prevăzuţi la art.15 alin.(1)din O.U.G. 64/2009,
cu
iIIcjrile şi completările ulterioare, sumele aferente contravalorii TVA plătite, aferente cheltuielilor
1110 efectuate în cadrul Proiectului, după încheierea unui act adiţional la prezentul
contract de
IIlre.

Ircursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile la verificarea cererii de


IIIIlrsare vor fi suportate exclusiv de cätre Beneficiar şi/sau Par[erierii
I
acestuia.

AIII oIuI 8 - Informarea şi publicitatea Proiectului


I I f iciarul are obligaţia de a respecta prevederile regulamentelor comunitare şi Iegislaţiei naţionale în
ue cu privire la măsurile de informare şi publicitate, precum şi prevederile Manualului de Identitate
I L l pentru POSDRU 2007-2013.
rificiarul are obligaţia de a:
asigură vizibilitatea adecvată, transparenţa şi promovarea corespunzătoare a Proiectului, a
obiectivelor i rezultatelor obţinute;
asigură informarea opiniei publice prin mijloace de informare adecvate privind asistenţa
financiară nerambursabilă obţinută din fondurile europene
asigură, la demararea şi Ia finalizarea Proiectului, informarea tuturor părţilor implicate în
proiect cu privire Ia finanţarea obţinută şi Ia rezultatele proiectului, cu menţionarea faptului că
acordarea cofinanţării s-a realizat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane, din Fondul Social European. Obligativitatea asigurärii de către beneficiari a publicităţii
proiectelor este prevăzută în Regulamentul CE nr.1828/2006 şi se aplică oricărui tip de proiect
(lucrări, achiziţii, asistenţă tehnică, etc.);
notifica în mod clar şi prin mijloace adecvate faptul că Proiectul implementat a fost selectat în
cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 cofinanţat
din Fondul Social European;
asigură că orice document, inclusiv certificatele de participare sau diplomele, obţinute în cadrul
Proiectului, vor include un paragraf sau o menţiune care să facă referire Ia faptul că Proiectul
este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013 însoţită de expresia „Investeşte în oameni!";
asigură resursele bugetare corespunzătoare pentru activităţile şi produsele de informare şi
com u n icare.

Auditul fonduhlor structurale, pas cu pas 69


Toate măsurile de informare şi publicitate care vor fi implementate în cadrul Proiectului, vor respecta
prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru POSDRU 2007-2013 şi vor include următoarele:
- sigla, Uniunii Europene, în conformitate cu standardele grafice prevăzute de regulamentele
comunitare, însoţit de textul „UNIUNEA EUROPEANĂ" (cu majuscule);
- sigla Guvernului României, însoţit de textul GUVERNUL ROMÂNIEI, MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE -AMPOSDRU (cu majuscule);
- sigla Instrumentelor StructuraIe în România cu textul „Instrumente Structurale 2007 2013";-

- sigla Fondului Social European cu textul „Fondul Social European POSDRU 2007 2013";
- -

- declaraţia „Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013" însoţită de expresia „Investete în oameniľ".

Arbcolul 9 - Obligaţiile părţilor

A. Obligaţiile Beneficiarului
Beneficiarul trebuie să asigure managementul şi implementarea Proiectului în concordanţă cu
prevederile acestui contract, ale Iegislaţiei comunitare şi naţionale şi cu instrucţiuniie emise de
AMPOSDRU, cu maximum de profesionalism, eficienţă şi în conformitate cu cele mai bune practici
în domeniu.
2. Beneficiarul, în calitate de semnatar aI contractului, are responsabilitatea finală în faţaAMPOSDRU
şi AMPOSDRU pentru implementarea proiectului. Parteneriatul constituit pentru implementarea
proiectuiui (dacă există) şi consemnat prin Acordul de Parteneriat anexă ia prezentui contract, va
răspunde în mod solidar sau individual în faţa AMPOSDRU şi AMPOSDRU pentru implementarea
ProiectuIui, pentru acţiunile sau inacţiunile beneficiarului sau fiecăruia dintre parteneri ori
a
prestatorilor serviciilor externalizate pentru managementul sau implementarea proiectului.
3. Beneficiarul are obligaţia de a solicita în scris punctul de vedere oficial al AMPOSDRU, după
caz, cu privire la orice aspect survenit în implementarea Proiectului de natură să afecteze buna
implementare a acestuia, precum şi în orice situaţie în care apar neclarităţi cu privire Ia clauzeIe
prezentului contract.
4. Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în
cazul în care fac parte din categoria instituţiiior pubiice, indiferent de sistemul de finanţare şi de
subordonare. Celelalte categorii de beneficiari/parteneri pot opta pentru deschiderea contuiui/
conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau Ia o bancă comercială.
5. Beneficiarul/Partenerul este obligat să utilizeze fondurile din contul/conturile Proiectului exclusiv
pentru plăţile necesare implementării activităţilor Proiectului, în conformitate cu anexa 1 Cererea
-

de finanţare.
6. Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a Proiectului, utiiizând conturi analitice
pentru reflectarea tuturor operaţiuniior referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu
dispoziţiile legale.
Beneficiarul va avea obligaţia utilizării unui expert contabii care va semna şi va data documentele
contabile aferente operaţiunilor din cadrul Proiectului.
Pentru beneficiarii instituţii publice care au constituit ia nivelul instituţiei publice un compartiment
de contabilitate, expertul contabil poate fi reprezentat de către şefui sau coordonatorul
compartimentului de contabilitate, În caz contrar, conducătorul instituţiei publice va putea contracta
un expert contabil/contabil autorizat, membru activ aI Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi din România, pentru a asigura certificarea moduiui de păstrare/asigurare a contabilităţii
Proiectului, în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanţare.
Expertul contabil, în cazul achiziţionării de servicii de această naturä, va fi selectat de către
Beneficiar din cadrul membrilor activi ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi
din România, cu respectarea prevederilor Iegislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice sau
ale instrucţiunilor/deciziilor emise de AMPOSDRU în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă

70 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


autoritate contractantă în sensul O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi cu
încadrarea în Iimitele şi condiţiile reglementate de art. 9 şi 10 ale prezentului contract.
Cheltuielile cu expertul contabil/contabilul autorizat se fundamentează în bugetul estimat aI
proiectului Ia capitolul bugetar „Resurse umane' sau la capitolul bugetar „AIte tipuri de costuri",
dacă sunt externalizaţi (subcontractaţi).
Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea Beneficiarul cheltuielile
efectuate în cadrul Proiectului vor fi ştampilate cu menţiunea „Solicitat rambursare FSE POSDRU!
-

CalI/DMI/G!Id proiect", în vederea evitării dublei finanţări.


:i În vederea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile ale AMPOSDRU şi cele
ale Beneficiarului pentru operaţiunile gestionate în cadrul Proiectului, beneficiarii au obligaţia
transmiterii unei notificări cu privire la reconcilierea contabilă, conform formularului standard
prevăzut în Iegislaţia în vigoare, în termen de 30 de zile de Ia plata cererii de rambursare finale.
Beneficiarul are obligaţia transmiterii tuturor datelor şi informaţiilor solicitate de către AMPOSDRU,
în vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile sale contabile şi cele ale AMPOSDRU
pentru operaţiunile gestionate în cadrul proiectului finanţat din POSDRU.
0. Reconcilierea contabilă dintre AMPOSDRU şi Beneficiar va viza numai sumele care au fost
transferate ca prefinanţare şi rambursare.
11. Tn situaţia în care implementarea Proiectului presupune achiziţionarea de bunuri, servicii ori
execuţia de Iucrări, inclusiv externalizarea managementului proiectului, contabilităţii sau auditului
financiar, Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale în vigoare în
domeniul achiziţiilor publice sau ale instrucţiunilor/deciziilor emise de AMPOSDRU, în cazul
în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă în sensul Iegislaţiei naţionale privind
atribuirea contractelor de achiziţii publice.
12. Beneficiarul are obligaţia de a notifica în scris AMPOSDRU cu ceI puţin 15 (cincisprezece) zile
înainte de data la care doreşte ca modificarea să producă efecte, în următoarele situaţii:
a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în Iimita a 15% între capitole
bugetare, (având în vedere ca ambele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să
respecte plafonul de 15%), cu excepţia cheltuielilor de tip FEDR şi a cheltuielilor generale
de administraţie, cu justificarea motivelor care au condus Ia aceasta;
b) schimbarea adresei sediului social al beneficiarului;
c) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
d) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de management ori a experţilor pe
termen Iung din cadrul echipei de implementare a Proiectului;
e) înlocuirea reprezentantului legal;
f) modificarea planului de implementare a activităţilor;
g) înlocuirea auditorului;
h) decalarea începerii implementării Proiectului, în condiţiile prezentului contract de finanţare;
i) solicitarea utilizării sumei alocate pentru rezerva de contingenţă, în Iimita a 15% între
capitolele bugetare (având în vedere ca ambele capitole bugetare implicate în modificare
trebuie să respecte plafonul de 15%);
j) orice alte modificări ale cererii de finanţare, cu excepţia celor reglementate de articolului 9
A alin.(14);
13. Orice notificare transmisă de Beneficiar către AMPOSDRU în conformitate cu prevederile art.
9 A alin.(12) va fi considerată valabilă numai dacă a fost făcută în scris, în conformitate cu
prevederile Ghidului solicitantului şi/sau cu instrucţiunile/deciziileAMPOSDRU, semnată de către
reprezentantul Iegal şi ştampilată corespunzător, Pentru modificarea sau introducerea membrilor
echipei de management sau experţilor pe termen lung este necesară prezentarea CV-urilor
aferente persoanelor înlocuite şi a celor nou introduse, semnate şi datate de cei în cauză în
original; se vor prezenta diplome, adeverinţe, sau alte documente Iegate de justificarea CV-urilor

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 71


persoanelor propuse în proiect, în copie. Beneficiarul şi partenerii înţeleg şi acceptă faptul că
r
declaraţiile false sau informaţiile false în documentele remise AMPOSDRU, inclusiv în CV-uri,
intră sub incidenţa Iegii penale.
Aspectele care fac obiectul unei notificări pot fi supuse aprobării AMPOSDRU şi prin act adiţional,
caz în care propunerile formulate nu vor fi respinse şi vor fi supuse regulilor aplicabile aprobării
actelor adiţionale Ia contractul de finanţare.
Secţiunea „ Date financiare", subsecţiunea referitoare Ia justificarea şi detalierea bugetu
lui
din cuprinsul Anexei 1 -„Cererea de finanţare" Ia contractul de finanţare, cuprinde estimări
orientative cu privire Ia fundamentarea bugetului propus pentru proiectul finanţat. În cazul în care,
pe durata implementării proiectului, apar modificări ale valorilor estimate iniţial, nu este necesară
iniţierea unei notificări sau a unui act adiţional către OIPOSDRU responsabil.
Beneficiarul va considera notificarea aprobată tacit, dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile
de Ia data înregistrării Ia sediul AMPOSDRU nu sunt formulate obiecţii cu privire Ia modificarea
solicitată.
Dacă sunt formulate obiecţii cu privire Ia modificarea solicitată, inclusiv prin e-mail, Beneficiarul va
proceda conform solicitărilor formulate de AMPOSDRU. Dacă beneficiarul furnizează clarificările
solicitate în termen de 5 zile de Ia data solicitării acestor clarificări de către AMPOSDRU, termenul
în care notificarea propusă va produce efecte juridice nu se va reseta sau prelungi peste cele 15
zile.
14. Beneficiarul are obligaţia de a solicita încheierea de către AMPOSDRU a unui act adiţional, în
următoarele situaţii:
a) orice modificare a bugetului estimat aI Proiectului, generată de:
• redistribuiri de sume care depăşesc Iimita a 15% între capitolele bugetare aferente
costurilor eligibile ale Proiectului, în condiţiile în care se păstrează nemodificată
valoarea totală eligibilă a Proiectului, cu justificarea detaliată a motivelor care au
condus Ia aceasta;
• modificarea cheltuielilor de tip FEDR, cu respectarea procentului maxim permis,
conform Ghidului solicitantului, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus Ia
aceasta, inclusiv în cazul în care sumele nu depăşesc Iimita a 15%;
• modificarea cheltuielilor generale de administratie, cu respectarea procentului maxim
permis, conform Ghidului solicitantului, cu justificarea detaliată a motivelor care au
condus Ia aceasta, inclusiv în cazul în care sumele nu depăşesc Iimita a 1 5%;
• orice modificare ce are ca efect scăderea valorii totale eligibile a Proiectului, faţă de
varianta iniţială, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus Ia aceasta;
b) includerea de noi activităţi eligibile şi/sau introducerea unor categorii de participanţi, cu
respectarea prevederilor Ghidului solicitantului aferent proiectului finanţat, care să contribuie
Ia atingerea rezultatelor şi obiectivului specific aI Proiectului;
c) modificarea duratei de implementare a Proiectului în Iimita prevăzută Ia arL2 alin.(3);
d) Ia solicitarea explicită, exprimată în scris, a AMPOSDRU;
e) suspendarea executării contractului, pentru o perioadă care să-i permită finalizarea
implementării proiectului în cadrul perioadei de programare;
f) înlocuirea unuia din partenerii din proiect cu alt partener cu o capacitate operaţională şi
financiară ceI puţin similară, care îndeplineşte condiţiile reglementate de Ghidul Solicitantului
şi instrucţiunile/deciziile AMPOSDRU şi care îşi asumă ceI puţin ducerea Ia îndeplinire a
obligaţiilor asumate de partenerul înlocuit;
g) solicitarea utilizării sumei alocate pentru rezerva de contingenţă, pentru suma care
depăşeşte Iimita a 1 5% între capitolele bugetare;
h) modificarea indicatorilor înregistraţi cererea de finanţare aprobatä;

72 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


( rectarea erorilor de redactare/introducere a cifrelor în sistemul inform
atic, introducerea de noi
itegorii de grup ţintă sau modificarea caracteristicilor grupului
ţintă, cu respectarea prevederilor
( hidului solicitantului aferent
proiectului finanţat.
neficiaruI va solicita Ia AMPOSDRU, încheierea unui act adition
al pentru aspectele menţionate
Ii arL9Aaíin.(14) cu ceI puţin 30 de zile înainte de data Ia care
doreşte ca modificarea să producă
íecte juridice. Actul adiţional va fi considerat valabil încheia
t, va intra în vigoare şi va produce
íecte juridice dacă a fost semnat şi ştampilat de către repreze
ntantul legal aI Beneficiarului şi,
((lterlor, semnat şi ştampilat şi de către reprezentantul Iegal aI
AMPOSDRU.
Un act adiţional nu poate avea scopul sau efectul de a produc
e schimbări în contract care ar
pune în discuţie decizia de acordare a finanţării nerambursabile
sau care ar fi contrare principiului
tratamentului egal aI solicitanţilor.
In orice altă situaţie care nu a fost enunţată Ia art.9A alin(12
) şi art.9A alin.(14), Beneficiarul are
(lreptul de a solicita AMPOSDRU un punct de vedere oficial.
Heneficiaruł are obligaţia de a raporta stadiul implementării Proiec
tului prin transmiterea de rapoarte
tehnico-financiare (conform formatului standard comunicat prin
instructiuni ale AMPOSDRU), în
conformitate cu Articolul 7.
Raportul tehnico4inanciar va fi însoţit de Formularul individual
de înregistrare a grupului-ţintă
(conform formatului standard comunicat prin instrucţiuni ale AMPO
SDRU) actualizat în funcţie de
rnodificările survenite în perioada raportată, în format electronic.
Beneficiarul are obIigaia de a respecta prevederile Directi
vei 95146/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţ
ia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circula
ţie a acestor date, transpusă în
legisIaia naţională prin Legea nr. 677/2001 cu modificările şi comple
tările ulterioare, precum şi
prevederile Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European şi
a Consiliului din 12 iulie 2002
privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialit
ătii în sectorul comunicaţiilor
publice, transpusă în Iegislaţia naţională prin Legea nr. 506/2004
privind prelucrarea datelor cu
caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilo
r electronice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Beneficiarul va informa persoanele din grupul-ţintă aI Proiectului
despre obligativitatea sa de
a furniza datele Ior personale, cu respectarea dispoziţiilor Iegale
menţionate. ĺn acest sens,
participanţii sau reprezentanţii lor Iegali vor semna o declaraţie de
consimţământ prin care îşi dau
acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor personale.
í) Pe toată perioada de implementare a proiectului, Beneficiarul va transm
ite AMPOSDRU, Ia fiecare
3 (trei) luni, previziuni actualizate privind cheltuielile care urmeaz
ă a fi efectuate în trimestrul
următor, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, Iuând
în considerare şi prevederile
art7 privind termenele estimate de rambursare a cheltuielilor efectua
te în cadrul Proiectului.
Beneficiarul are obligaţia de a pune Ia dispoziţia AMPOSDRU
, Autorităţii de Certificare şi Plată,
Autorităţii de Audit, Departamentului de Luptă Antifraudă, Comisiei
Europene, Curţii Europene de
Conturi şi/sau oricărui alt organism abilitat să verifice modul de utilizar
e a finanţării nerambursabile,
Ia cerere şi în termen, documentele şi/sau informaţiile solicitate şi
să asigure toate condiţiile pentru
efectuarea verificărilor Ia faţa Iocului.
.: Ţn vederea efectuării verificărilor prevăzute Ia art.9AaIin.(20), Benefi
ciarul se angajează să acorde
dreptul de acces Ia locurile şi spaţiile unde se implementează sau
a fost impłementat Proiectul în
conformitate cu ar[. 2 alin. (2); art.9A alin.(20); art.9A alin.(22) şi arL9A
alin.(25), inclusiv acces Ia
sistemele informatice, şi să pună la dispoziţie documentele solicita
te privind gestiunea tehnică şi
financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electro
nic.
Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât
să permită verificarea Ior.
Beneficiarul este obligat să informeze organismele şi autorităţile
menţionate Ia art.9A alin.(20) cu
privire Ia Iocaţia arhivării documentelor, în termen de 3 (trei) zile
de (a transmiterea solicitării de
către AMPOSDRU.

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 73


23. Beneficiarul are obligaţia de a păstra toate documentele originale (şi în copie conform cu originalul
documentele partenerilor), inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile
r
în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi
naţionale.
Toate documentele vor fi păstrate până Ia 31 decembrie 2021, cu posibilitatea prelungirii acestui
termen până Ia închiderea oficială a POSDRU.
24. În cazul nerespectării prevederilor art.9A alin.(22), Beneficiarul este obligat să restituie întreaga
sumă primită, aferentă proiectului, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă din
cofinanţarea FSE, precum şi cofinanţarea aferentă alocată din fonduri de Ia bugetul de stat,
inclusiv dobânzile şi/sau penalităţile aferente calculate conform Iegislaţiei în vigoare.
25. Beneficiarul este obligat să declare pe propria răspundere şi să se asigure în permanenţă că
finanţarea obţinută pentru implementarea Proiectului nu se suprapune cu alte finanţări primite
din bugetul de stat sau din alte bugete ale Comunităţii Europene, conform prevederilor Ghidului
solicitantului.
26. Beneficiarul se obligă să menţină destinaţia şi să asigure exploatarea şi mentenanţa bunurilor şi/
sau echipamentelor achizitionate şi Iucrărilor efectuate în cadrul Proiectului pe o perioadă de ceI
puţin 3 (trei) ani după împlinirea perioadei de implementare a Proiectului. În cazul nerespectării
acestei obligaţii, Beneficiarul se obligă să restituie AMPOSDRU contravaloarea echipamentelor
achiziţionate şi Iucrărilor efectuate în cadrul Proiectului, în termen de maximum 30 de zile de la
data constatării de către AMPOSDRU a încălcării acestei obligaţii de către Beneficiar.
Regimul juridic aI achiziţionării bunurilor imobile (clădiri deja construite şi terenuri pe care se află
acestea), în cadrul POSDRU, este stabilit prin Instrucţiune/Decizie emisă de AMPOSDRU şi alte
dispoziţii Iegale.
Beneficiarul se obligă să asigure sustenabilitatea proiectului implementat, în conformitate cu
Cererea de finanţare anexă a prezentului contract, pentru cel puţin 3 ani de la data finalizării
implementării cererii de finanţare anexă a prezentului contract.
27. Beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe
parcursul implementării Proiectului.
28. Beneficiarul declară pe propria răspundere şi garantează că în cadrul Proiectului nu sunt incluse
activităţi care fac obiectul schemelor de ajutor de stat/de minimis, şi care pot fi finanţate prin
intermediul acestor scheme. În cazul în care constată că există activităţi de această natură, va
informa în scris AMPOSDRU, cu privire Ia acest aspect.
29. Beneficiarul, conform prevederilor art.2 alin.(1) din H.G. nr.606/23.06.2010, pentru asigurarea
finanţării cheltuielilor necesare implementării proiectului finanţat din instrumente structurale,
poate constitui garanţii în favoarea unei instituţii de credit, sub forma gajării sau ipotecării asupra
activelor fixe care fac obiectul contractului de finanţare, în condiţiile Iegii.
30. Beneficiarul este obligat să transmită AMPOSDRU, după caz, o copie a contractului de credit şi
gaj!ipotecă în termen de maximum 10 zile Iucrătoare de Ia semnarea acestuia.
Termenii şi condiţiile specifice conform cărora Beneficiarul poate beneficia de prevederile
prezentului alineat, se pot stabili prin Instrucţiune/Decizie emisă de AMPOSDRU.

74 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


II ()bligaţiiie AMPOSDRU
AMPOSDRU, are obligaţia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire Ia orice
decizie luată
care poate afecta implementarea proiectului.
AMPOSDRU, are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile
şi
recomandările care au impact asupra proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană
şi orice altă autoritate competentă.
AMPOSDRU, are obligaţia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informaţiilor sau clarificărilor
pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea proiectului.
AMPOSDRU va efectua transferul prefinanţării, în condiţiile prevăzute în prezentul contract
de
finanţare, în termen de maxim 15 (cincisprezece) zile de Ia data înregistrării cererii de prefinanţare
la AMPOSDRU, însoţită de toate documentele solicitate prin prezentul Contract łri situaţia
nedepunerii acestor documente, AMPOSDRU nu va efectua plata prefinantării.
AMPOSDRU va efectua rambursarea cheltuielilor în termen de maximum 30 (treizeci)
de zile
calendaristice de a data înregistrării cererii de rambursare, însoţită de toate documentele
solicitate prin prezentul contract. Termenul de 30 (treizeci) de zile calendaristice
se suspendă
în cazul în care Beneficiarul nu trimite cererea de rambursare cu respectarea condiţiilor
din
prezentul contract de finanţare. Beneficiarul care are calitatea de ordonator de credite aI
bugetului
de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetelor fondurilor speciale şi beneficiarul
care reprezintă o entitate aflată în subordinea sau în coordonarea acestuia şi care este
finanţat
integral de Ia bugetele acestuia vor primi din partea AMPOSDRU o notificare privind validarea
cheltuielilor privind contribuţia comunitară Ia finanţarea acordată şi care au fost declarate
prin
cererile de rambursare, iar ulterior au fost virate de către AMPOSDRU ca venit Ia bugetul din
care
a fost finanţat proiectul respectiv.
În vederea validării cheltuielilor, AMFOSDRU, are obligaţia verificării tuturor operaţiunilor efectuate
pentru implementarea proiectului pe care Ie consideră necesare, a cererilor de prefinanţare/
rambursare intermediară/rambursare finală şi a rapoartelor tehnico-financiare transmise
de către
Beneficiar.
Documentele suport justificative privind cheltuielile declarate vor fi prezentate de către Beneficiar
Ia solicitarea AMPOSDRU, în conformitate cu prevederile art. 7 aI prezentului contract de finanţare.
AMPOSDRU, monitorizează din punct de vedere tehnic şi financiar în vederea asigurării
legalităţii,
regularităţii, conformităţii şi realităţii tuturor activităţilor aferente implementării proiectului
care face
obiectul prezentului contract de finanţare.
11. AMPOSDRU, are obligaţia de a efectua verificarea la faţa Iocului a activităţilor aferente
implementării proiectului, în conformitate cu prevederile art.9 B alin(7), asigurând
ceI puţin o
vizită de monitorizare pentru fiecare an de implementare a proiectului.
AMPOSDRU, are obligaţia de răspunde
a la o solicitare prevăzută la art.9 A alin.(16) în termen
de maxim 15 (cincisprezece) zile de Ia primirea acesteia, În cazuri urgente justificate
de către
Beneficiar, AMPOSDRU va răspunde solicitării Beneficiarului în termen de 5 zile de Ia primirea
solicitării.
10. AMPOSDRU va informa despre data închiderii oficiale!parţiale a POSDRU prin intermediul
mijloacelor publice de informare.

Articolul 1O Subcontractarea şi cesiunea


În cazul externalizării/subcontractării unor activităţi din cadrul proiectului, responsabilitatea
totală
în raport de AMPOSDRU revine în final Beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
2. Valoarea maximă care va face obiectul externalizării nu poate depăşi 49% din valoarea totală
eligibilă a proiectului.

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 75


3. Prezentul contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia
nu pot face obiectul cesiunii totale sau parţiale, novaţiei, subrogaţiei sau a oricărui alt mecanism
de transmisiune şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor din contractul de finanţare de către
Beneficiar.
4. Managementul proiectului poate fi externalizat (subcontractat) integral sau parţial.
5. Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul
achiziţiilor publice sau, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă în sensul
legislaţiei naţionale privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, are obligaţia respectării
instrucţiunilor emise de AMPOSDRU pentru derularea procedurilor de achiziţie în cursul
implementării proiectelor contractate.
6. Subcontractorii nu sunt parteneri sau asociaţi ai beneficiarului sau partenerilor în baza prezentului
contract.
7. Valoarea maximă a externalizării, reglementată la art.10 alin.(2), nu include contractele de achiziţie
publică care au ca obiect furnizarea de produse (contracte de furnizare), achiziţia de imobile şi
execuţia de Iucrări, acestea intrând sub incidenţa cheltuielilor de tip FEDR şi a categoriei de
cheltuieli aferente managementului de proiect (materiale consumabile).
8. Pentru toate activităţile externalizate (subcontractate), subcontractorii (inclusiv Persoană Fizică
Autorizată) se angajează să furnizeze organismelor de audit şi de control, inclusiv AMPOSDRU,
toate informaţiile necesare privind activităţile subcontractate, În acest sens, în calitate de
beneficiar aveţi obligaţia de a asigura disponibilitatea tuturor informaţiilor prin contractul încheiat
cu prestatorul sau cu prestatorii.
9. Prevederile prezentului articol sunt aplicabile şi externalizării către persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale, cabinete individuale, sau alte forme de organizare echivalente.

Articolul 11 - Nereguli
1. Prin „neregulă" se înţelege orice abatere de la Iegalitate, regularitate şi conformitate în raport
cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale
altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciază bugetul general
al Comunităţii Europene şi/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi
bugetele din care provine cofinanţarea aferentă printr-o cheltuială necuvenită.
2. Constatarea neregulilor şi recuperarea sumelor plătite necorespunzător se realizează conform
prevederilor legale în domeniu, respectiv Ordonanţa Guvernului nr.7912003 privind controlul
şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate
necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 1306/2007
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003.
3. În cazul sumelor plătite necorespunzător de către AMPOSDRU, Beneficiarul are obligaţia de a
restitui sumele respective în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data transmiterii referatului
de restituire de către AMPOSDRU în conformitate cu dispoziţiile legale. Tncepând cu ziua a 16-a
(aisprezecea) se vor calcula majorări de întârziere pentru fiecare zi de întârziere în procentul
stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare la data respectivă pentru fiecare zi de întârziere.

Articolul 12 - Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor


1. Reprezintă conflict de interese orice situaţie care împiedică părţile contractante să aibă o
atitudine profesionistă, obiectivă şi imparţială sau să execute activităţile prevăzute în prezentul
contract într-o manieră profesionistă, obiectivă şi imparţială, din motive referitoare la familie, viaţă
personală, afinităţi politice ori naţionale, interese economice sau orice alte interese. Interesele
anterior menţionate includ orice avantaj pentru persoana în cauză, soţul/soţia, rude ori afini până
la gradul al II-lea inclusiv.

76 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


Părtile contractante se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice conflict
de interese sau incompatibilitate definită de legislaţia românească şi europeană în vigoare şi să
se informeze reciproc, cu celeritate, în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil
să dea naştere unui astfel de conflict.
Dispozitiile menţionate Ia art.12 alin.(1) şi art12 alin.(2) se aplică partenerilor, subcontractorilor,
angajaţilor Beneficiarului, precum şi angajaţilor AMPOSDRU implicaţi în realizarea prevederilor
prezentului contract.
AMPOSDRU îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile Iuate de Beneficiar sunt potrivite şi de
a solicita Beneficiarului să ia măsuri suplimentare, dacă este necesar, pentru evitarea conflictului
de interese sau a unei incompatibilităţi sau de a rezilia contractul de plin drept, fără punere în
intârziere, fără intervenţia unui tribunal arbitral/unei instanţe judecătoreşti şi fără îndeplinirea altor
formalităţi, cu excepţia transmiterii către Beneficiar a unei simple informări cu privire Ia rezilierea
contractului, în cazul identificării unui conflict de interese sau unei incompatibilităţi.

Ą,ticotul 13 - Modificări şi completări ta contract


Orice modificare a Contractului se va face cu acordul ambelor părţi prin aprobarea unei notificări
sau prin încheierea unui act adiţional, cu excepţia modificărilor determinate de schimbări în
Iegislaţia naţională şi/sau europeană care vor intra în vigoare Ia data menţionată în actul normativ
respectiv, fără a fi necesar în prealabil acordul Beneficiarului.
În situaţia modificărilor determinate de schimbări în Iegislaţia naţională, AMPOSDRU va notifica
Beneficiarul în acest sens. Modelul-cadru de notificare ce vizează modificări determinate de
schimbări în Iegislaţia naţională şi/sau europeană va fi elaborat şi aprobat prin lnstrucţiune/Decizie
Ia nivelul AMPOSDRU.
Beneficiarul trebuie să informeze AMPOSDRU, despre orice situaţie care poate determina
întârzierea executării Contractului în termen de 5 (cinci) zile de Ia data luării Ia cunoştinţă
despre aceasta. Beneficiarul poate solicita, cu ceI puţin 30 de zile înainte de sfâritul perioadei
de implementare a Proiectului, prelungirea duratei de implementare a acestuia, cu respectarea
duratei maxime de implementare a Proiectului conform Ghidului Solicitantului aferent proiectului
finanţat, fără a afecta bugetul Proiectului. Beneficiarul va transmite solicitarea însoţită de
documente justificative.
În situaţii bine justificate, atunci când există dificultăţi în atingerea indicatorilor stabiliţi, inclusiv
în selectarea numărului de persoane propus de Beneficiar în cadrul gruputui/grupurilor ţintă, aşa
cum a fost specificat în cadrul Cererii de finanţare, Anexa 1 a prezentului contract, Beneficiarul va
putea solicita prin act adiţional o modificare sau o reducere a indicatorilor propuşi pentru grupul/
grupuriIe-intă într-un procent de maxim 25% din valoarea stabilită iniţial pentru fiecare grup-ţintă,
acolo unde este cazuL Această reducere a numărului de persoane din cadrul grupului!grupurilor
ţintă va determina şi o reducere corespunzătoare a valorii totale eligibile a Proiectului. Corectarea
erorilor de redactare/introducere a cifrelor în sistemul informatic, introducerea de noi categorii de
grup ţintă sau modificarea caracteristicilor grupului ţintă nu intră sub incidenţa acestui alineat şi
fac obiectul unei propuneri de act adiţional Ia contractul de finanţare, justificate corespunzător.

Ąrticolul 14 Forta majoră


-

Prin forţă majoră se îneIege aceI eveniment imprevizibil, insurmontabil şi imposibil de înlăturat
independent de voinţa părţilor intervenit după data semnării Contractului, care împiedică
executarea în tot sau în parte a Contractului şi care exonerează de răspundere partea care o
invocă.
.‘, Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar 19: calamităţile naturale (cutremure,
inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo.

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 77


3. Partea care invocă forţă majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti cazul de fortă
majoră,
în termen de 5 (cinci) zile de Ia data apariţiei şi de a dovedi existenţa situaţiei de forţă majoră
, în
r
termen de ceI mult 15 (cincisprezece) zile în baza unui certificat eliberat de autorităţile compe
tente.
De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării situaţiei de fortă majoră, în termen
de 5
(cinci) zile.
4. Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care Ie stau la dispoziţie în vederea limitării consec
inţelor
acţiunii de forţă majoră.
5. Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează Ia notificarea începerii şi încetării cazului
de
forta majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, va suporta toate daunele provoc
ate celeilalte
părţi prin Iipsa de notificare.
6. Executarea Contractului va fi suspendată de Ia data apariţiei cazului de forţă majoră
pe perioada
de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor.
7, În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea execut
ării prezentului
Contract pe o perioada mai mare de 3 (trei) luni, părtile se vor întâlni întrun termen
de ceI mult
1O (zece) zile de Ia expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de
continuare,
modificare sau reziliere a Contractului.

Articolul 15 Încetarea şi suspendarea contractului


-

Tn situaţia în care Beneficiarul, dirí motive imputabile acestuia, nu a început implem


entarea Proiectului
în termen de 3 (trei) Iuni de la data precizată la art. 2 alin. (2), contractul se consid
eră reziliat de plin
drept, fără îndeplinirea altor formalităţi şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti, cu excepţ
ia unei simple
notificări de informare a Beneficiarului asupra rezilierii Contractului de finanţare.
AMPOSDRU, va rezilia Contractul de plin drept, fără intervenţia instanţei judecătoreşti
şi fără îndeplinirea
altorformalităţi, cu excepţia unei simple notificări de informare a Beneficiarului asupra
rezilierii Contractului
de finanţare dacă se constată neconcordanţa între starea de fapt dovedită şi cele declara
te de către
Beneficiar în cererea de finanţare, referitor la faptul că proiectul nu face obiectul unei
alte finanţări din
fonduri publice naţionale şi/sau comunitare şi/sau nu a mai beneficiat de finanţare din
alte programe
naţionale sau comunitare, În acest caz, Beneficiarul este obligat să restituie integral sumele
primite, în
termen de 1O zile de la data constatării neconcordanţei referite anterior. De asemenea,
după împlinirea
termenului de 1O zile referit anterior, Beneficiarul va plăti şi penalităţi în cuantum de
O,1% pentru fiecare
zi de întârziere până la restituirea integrală a sumelor primite, penalităţi calculate la
valoarea sumelor
primite de Beneficiar.
În cazul nerespectării prevederilor prezentului contract de finanţare de către Beneficiar,
inclusiv în situaţia
prevăzută la art.15 alin.(1), după notificarea prealabilă a Beneficiarului, AMPOSDRU
, poate dispune
rezilierea de plin drept a contractului fără intervenţia instanţei şi fără îndeplinirea altor
formalităţi, cu
excepţia unei simple notificări de informare a Beneficiarului asupra rezilierii contractului
de finanţare.
În situaţia rezilierii, Beneficiarul va fi obligat Ia restituirea în întregime a sumelo
r deja primite în cadrul
contractului din asistenţă financiară nerambursabilă, la plata de majorări de întârzi
ere şi/sau daune
interese.
Anterior rezilierii contractului, AMPOSDRU poate suspenda plăţile ca o măsură
de precauţie, după
notificarea prealabilă a Beneficiarului.
În cazul în care prezentul contract este reziliat din culpa Beneficiarului, acesta poate
fi exclus de la
participarea Ia selecţia publică de proiecte şi neacordarea finanţării nerambursabil pentru
e o perioadă
de 2 (doi) ani.
Dacă partenerul transnaţional nu furnizează documentele suport solicitate în timp
de 30 de zile de la
data solicitării acestora, AMPOSDRU poate decide să declare contractul de finanţa
re reziliat de plin
drept, fără intervenţia instanţei şi fără îndeplinirea altor formalităţi, cu excepţia unei simple
notificări de
informare a Beneficiarului asupra rezilierii contractului de finanţare.

78 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


l rogare de Ia prevederile art.15 alin.(1)-(6), contractul de finanţare se consideră reziliat de plin
i rĹ îndeplinirea altor formalităţi şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti, cu excepţia unei simple
iri de informare a Beneficiarului asupra rezilierii Contractului de finanţare, în situaţia în care
A.(l DRU dispune în acest sens prin Instrucţiune/Decizie.

Aiti nIuI 16 - Legea aplicabilă


Prevederile prezentului Contract de finanţare vor fi interpretate, înţelese şi aplicate în conformitate
cu legislaţia comunitară şi/sau cea naţională în vigoare.
Contractul este guvernat de Iegea română.

Aiti.oIul 17 -Anexele contractului


Următoarele documente sunt anexate Ia prezentul Contract şi constituie parte integrantă a
Contractului de finanţare:
Anexa 1 Cererea de finanţare
Anexa 2 Bugetul proiectului
Anexa 3 Acord de Parteneriat
Anexa 4 CV-urile echipei de management şi echipei de implementare - dacă este cazul
Ţn cazul unui conflict între prevederile Anexelor contractului de finanţare şi cele din Contractul de
finanţare, prevederile Contractului de finanţare prevalează.
AMPOSDRU va comunica prin Instrucţiuni/decizie modele şi formate de formulare pentru
aplicarea prevederilor prezentului Contract de finanţare.

Aiticolul 18 - Dispoziţii finale


i'roprietatea, titlurile şi drepturile de proprietate intelectuală şi industrială privind rezultatele Proiectului,
ţ)ortăriIe şi alte documente legate de acesta vor rămâne Beneficiarului. Beneficiarul va acorda
‘\MPOSDRU, după caz dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar toate documentele
tultate în urma Proiectului, oricare ar fi forma acestora, dacă nu se încalcă drepturile existente de
pioprietate industrială şi intelectuală.
MPOSDRU îşi rezervă dreptul de a reduce partial sau total finanţarea dacă această diminuare este
wzată de dificultăţi în cadrul bugetului de stat, în acest sens, semnarea contractului de finanţare nu
prezintă în mod automat obligaţia necondiţionată a AMPOSDRU de a finanţa, până Ia finalizarea
pioiectului, valoarea angajată în cazul menţionat mai sus, Riscul financiar asumat de beneficiar va fi
Iiiat în calcul la semnarea contractului, Ia modificarea sau prelungirea acestuia, Acordarea prezentei
linanţări nu presupune obligaţia AMPOSDRU, după caz de a acorda şi alte finanţări similare în viitor.
ĂMPOSDRU îşi rezervă dreptul de a diminua corespunzător finanţarea acordată în situaţia în care
uidicatorii tehnici ai Proiectului prevăzuţi în cererea de finanţare sunt neîndepliniţi şi/sau nerealizaţi
conform cererii de finanţare aprobate.
ln cazul în care una dintre prevederile prezentului contract nu mai produce efecte juridice, celelalte
l)revederi rămân valabile, iar părţile semnatare vor proceda în aşa fel încât să înlocuiască prin notificare
sau schimb de adrese scrise clauza fără efecte juridice cu una permisă de Iege, care să aibă scopul avut
de clauza ce nu mai produce efecte juridice.
Termenul de „zi" reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică în mod distinct.
In eventualitatea unui Iitigiu între AMPOSDRU şi Beneficiar, survenit în executarea sau în legătură cu
executarea, interpretarea şi în orice mod aplicarea acestui Contract, se vor depune toate diligenţele

Auditu fondurilor structurale, pas cu pas 79


pentru solutionarea acestuia pe cale amiabilă, În
situaţia în care nu se poate ajunge Ia o înţelegere pe
cale amiabilă în termen de 30 zile de Ia data solicitării
spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente
uneia dintre părţile contractante, Iitigiul se supune
din România.
r
Procentul aferent cheltuielilor generale de administraţie
reglementat în bugetul proiectului, indiferent
de formă, va fi citit şi Iuat în considerare ca fiind de
‚maxim" 5%, 7%, 15%, în funcţie de specific; este
permisă modificarea sumelor prevăzute pentru chełtui
eli generale de administraţie, prin act adiţionai, în
conformitate cu prevederile art. 9 A alin.14 aI prezen
tului contract de finanţare.
Prezentul Contract de finanţare constituie titlu execut
oriu.
Prezentul contract de finanţare a fost încheiat în 2
(două) exemplare originale în Iimba română, un
exemplar pentru AMPOSDRU şi un exemplar pentru
Beneficiar.

Autoritatea de Management pentru


Beneficiar
Programul Operaţional Sectorial
SCABC SRL
„Dezvoltarea Resurselor Umane"

Reprezentant Iegal Reprezentant Iegal


Florea Adrian
Negoiu Ecaterina

Director General
Semnătura
Semnătura
Data Data
31.12.2012 31.12.2012

80 Auditu) fondurilor structuraie, pas cu pas


- —

CLIENT. Ref.
A 200.3.02
PRQIECTUL VERIFICAT: Proiect POSDRU
Semnătura Data
Senior: FI 18.03.2013
Manager: IA 19.03.2013

PROCEDURI ANALITICE DE VERIFICARE VALOARE TOTALĂ PROIECT

Obiectiv: Recalcularea valorii totale eligibile a Proiectului

c
0 Activitatea depusă:
rt
c Am recalculatvalorile totale prezenate la art. 3 Finanţarea Proiectului din cadrul Contractului de Finanţare nr 263/31.12.2012
o
0
c
Valoarea Valoarea totală Valoarea eligibilă a Valoarea eligibilă a finanţării Valoarea
o Contribuţia eligibilă a
totală a eligibilă a Proiec- finanţării nerambursa- nerambursabile acordată neeligibilă a
beneficiarului
c
Proiectului tului, din care bile acordată din FSE din bugetul naţional Proiectului
n

c Lei Lei Lei % Lei % Lei % Lei
m
1=2+9 2=3+5+7 3 4 5 6 7 8 9

n Sume preluate 663.497,39 552.693,32 85% 97.534,12 15% 13.269,95 2% 135.148,72


c
Contract Finanţare 798.646,11
CalculAuditor 798.646,11 663.497,39 552.693,32 0,85 97.534,12 0,15 13.269,95 0,02 135.148,72
Diferenţa - - - - - - - -

CONCLUZIE
Nu am identificat erori de calcul.
Pregătit de: Revizuit de:
Semnătura Data Semnătura Data
FI 18.03.2013 IA 19.03.2013
03
r'J
CLIENT: ABC SRL Ref
A 200303
PROIECTUL VERIFICAT: Proiect POSDRU
Semnătura Data
Senior: lA 18.03.2013
Manager: PM 19.03.2013
GRAFIC RAMBURSARE CRC
Obiectiv:
Reconclierea Graficului estimativ privind depunerea cererilor de rambursare cu informaţiile cuprinse în Cererile de Rambursare depuse Ia AM/OI
c
0
c
Activitate depusă:
Am reconciliat Cererile de rambursare cu Graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare transmise şi asumate de către Beneficiar.
0
c
o
Cerere de Verificare data Valoarea cheltuielilor Verificare Valoarea
Data depunerii
c
rambu rsare depunerii cererii de eligibile declarate în cheltuielilor eligibile declarate Diferenţe
n cererii de rambursare
rambursare Ia sediu Cererea de Rambursare în Cererea de Rambursare Beneficiar Aud itor
c Ia sediu AM/OI -
QJ [număr] AM/OI AUDITOR din care: AUDITOR
(D
0
QJ 1 30.04.2013 30.04.2013 95.806,00 95.127,00 679,00
n
c 2 30.08.2013 -
- -
Q)
LJ
3 15.02.2014 -
-
TOTAL 95.806,00 95.127,00 679,00
CONCLUZIE
Prima cerere de rambursare a fost depusă în conformitate cu Graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare.
Pregătit de: Revizuit de:
Semnătura Data Semnătura Data
FI 18.03.2013 IA 19.03.2013
• —
=

CLIEP4T .‚.
Ref.
A 200.3.04
PROIECTUL VERIFICAT: Proiect POSDRU
Semnătura Data
Juníor: MS 18.03.2013
Manager: IA 19.032013
LISTĂ DOCUMENTE ATAŞATE CRC

Obiectiv: Verificarea existenţei documentelor ataşate Cererii de rambursare a cheltuielilor

c
0
Activitate depusă: Conform Instrucţiunii 43/09.03.2011, documentele ce însoţesc cererea de rambursare a cheltuielilor sunt următoarele:
rt
c
-h
o .
Nr. . Documente existente dosar -
0 Lista documente .. . Referinta
c crt. Verificare Auditor
o
1. Cererea de rambursare a cheltuielilor (conform A 100.2, Cerere de rambursare
-t

c Anexa 1 Ia InstrucţiuneaAMPOSDRU nr.30)


n
-t
c
0)
2. Evidenţa cheituielilor (conform Anexa 2 la A i 00.2.01 Evidenţa cheltuielilor
Instrucţiunea AMFOSDRU nr. 30, generată din
0
0) sistemul Action Web)
n
c 3. -
Raportul tehnico financiar (conform Anexa 3 la
-o C 100.3 Raport Tehnico financiar
0)
(J, lnstrucţiuneaAMPOSDRU nr. 30)
4. Registrul grupului ţintă (conform Anexa 4 Ia Vezi Registrul grupului ţintă
lnstrucţiunea AMPOSDRU nr. 30)
5. Raportul auditorului financiar A 100.3 Raportul de constatări factuale
6. Documente justificative Vezi secţiunea C
7. Lista Iocatiilor de implementare a Proiectului Vezi Registrul grupului ţintă
(conformAnexa 1 Ia InstrucţiuneaAMPOSDRU 33)

NOTĂ: Anumite referinţe nu au fost ataşate în mod intenţionat pentru a evita creşterea nejustificată a vo/umului prezentei /ucrări.
00
w Concluzii: Cererea de Rambursare depusă a fost însoţită de toate documentele necesare precizate în Instrucţiunea nr. 43.
CLIENT: ABC SRL Ref.
A 200.3.05
PROIECTUL Proiect POSDRU
VERIFICAT:
Semnătura -_Data
Senior: IA 18.03.2013
Manager: PM 19.03.2013

NŢARE
NOTĂ PRIVIND OBIECTIVELE CONTRACTULUI DE FINA

2007-2013, Axa prioritară 3 „Creşterea


Contract de Finanţare 263/31.12.2012 finanţat prin POSDRU
major de intervenţie 3.2. „Formare şi sprijin
adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor", Domeniul
i".
pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţi

Obiectivul general Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi creşterea abiHtăţilor


Sud, Sud
antreprenoriale ale persoanelor din regiunile de dezvoltare:
Vest şi Sud Est.
ce ale
Obiectivele specifice 1. lmbunătăurea abilităţilor practice şi cunoştinţelor teoreti
IMM-urilor
angajaţilor şi managerilor din diferite domenii specifice
în utilizarea de tehnoiogii moderne
din sfera
2. Perfecţionarea cunoştinţelor angajaţilor şi managerilor
IMM-urilor
re (tehnologii
3. Utilizarea de instrumente moderne inovative de instrui
de tip eLearning)

Grupurile ţintă — întreprinzători


— angajaţi
— manageri

Indicatori Valoare prognozată

Indicatori de realizare imediată (output)


300
Numărul cursanţilor în managementul şi organizarea muncii
din care: 1 80
Numărul cursanţilor în managementul şi organizarea muncii,
femei
tentelor 300
Numărul cursanţilor pentru actualizarea şi îmbunătăţirea compe
12
Numărul cursurilor de formare profesională cofinanţate
care TIC 4
Numărul cursurilor de formare profesională cofinanţate, din
(Tehnologia informaţiei şi a comunicării)
Indicatori de rezultat
ătăţirea 50%
Ponderea cursanţilor certificaţi pentru actualizarea şi îmbun
competenţelor
lndicatori adiţionali
Indicatori de realizare imediată (output) adiţionali
tate în cadrul 12
Număr de programe de formare profesională specifice dezvol
proiectului

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


- -
- -
-
— -

84

11iíi.
_.iIii 1
_____
_____
_____
_____
__

de programe de formare profesională TIC dezvoltate în cadrul


II :tului 4

siit de programe autorizate CNFPA


3
ni.ir conferinţe de presă în scop de promovare şi disemi
nare rezuttate 2
. i,r suporturi de curs realizate atât în format clasic cât
şi digital 12
tnclicatori de rezultat adiţionali
torea persoanelor din grupul ţintă care declară că progra
mele de 95
riiiire au corespuns nevoilor percepute

Iorea participanţilor care evaluează metodele de predar


e digitală drept 98
v itive şi eficiente

I'II(Ierea participanţilor care obţin note de peste


8 Ia examenele de 95
Wicare

lerea organizaţiilor similare din regiune informate asupra metodo


ii
logiei 1O
izultatelor proiectului
Grup ţintă
Valoare prognozată
Femei Bărbaţi
Âiijaţi
120 40
‘.1,inageri de Ia toate nivelurile
60 80

Ni crt. Recomandări pentru echipa de misiune

1. Urmăriţi şi verificaţi îndeplinirea obiectivelor specifice ale


Proiectului;
2. Verificaţi îndeplinirea indicatorilor de realizare imediată precum
şi a indicatorilor de rezultat.
3. Corelaţi Graficul activităţilor cu rapoartele de activitate ale echipe
i de Proiect pentru a urmări
îndeplinirea obiectivelor Proiectului;
4. Corelaţi şi verificaţi cheltuielile efectuate cu Bugetul Proiectului;
5. Urmăriţi şi verificaţi activităţile implementate pe parcursul perioad
ei de raportare;
6. Urmăriţi realizarea rezultatelor.
7. Verificaţi criteriile de selecţie a Grupului ţintă utilizate de
beneficiar.

Auditu fondurio; structurae, pas cu pas


85
00
C)
CLIENT: ABC SRL Ref.
A 2004
PROIECTUL VERIFICAT: Proíect POSDRU
Semntura Data
Pregătitde: MS 18.03.2013
Revizuit de: FI 19.03.2013
BUGETUL PROIECTULUI
OBIECTIV:
c 1. Obţineţi bugetul proiectului.
0;

c
Valori Valori Valori RECALCULARE
0
CONFORM BUGET PROIECT (F) bugetate Diferenţe
c bugetate bugetate suME AUDITOR
CRCI(A) CRC2(B) (E)
0 CRC3(C) (D)
(11
c
ANEXA 2: Bugetul proiectului
n
c Denumire Aplicant: ABC SRL
(D
Cod Proiect: 12345
0
w
n Titlu Proiect: PROIECT POSDRU
c
-o
CATEGORII DE CHELTUIELI TOTAL (fără TVA)
(COSTURI) Lei
- -
1. Resurse umane 65.000,00 18.969,00 32.495,00 13.536,00 65.000,00 0,00
2. Participanţi 15.000,00 441,00 9.780,00 4.779,00 15.000,00 0,00
3. AIte tipuri de costuri, din care: 550.000,00 74.97100 232.477,39 242.551,61 550.000,00 0,00
3.1. Cheltuieli de tip FEDR (max. 1O% ptr. axele 1-5, 55.000,00 50.000,00 5.000,00 0,00 55.000,00 0,00
sau max. 15% pentru axa 6, din valoarea totală
eligibilă a proiectului) 2,52 %
-
4. Rezervă de contingenţă - maxim 5% din (1i2+3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- X%
— — I
L

5. Total chettuieli directe (1+2+3+4) 630.000,00! 94.381 ‚oe' o..


6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de 33497,39 1.425,90 23.459,00 8.612,49
administraţie (proiecte strategice: max. 5% pt. pers.
juridice de drept public, sau max.7% pt. pers. juridice
de drept privat; roiecte de grant: max. 15% pt. toate
categoriile de beneficiari, din total cheltuieli directe,
mai puţin cheltuielile de tip FEDR) - 6,52 %
7. VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI ( 5+6), 663.497,39 95.806,90 298.211,39 269.479,10 663.497,39 0,00
din care:
7. 1. vaioare activităţi transnaţionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c 7.2. valoare activităti externalizate 20.000,00 0,00 20.000,00 20.00000
0 20.000,00 0,00
c
o
8. CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI 13.269,95 1.916,02 5.964,35 5.389,58 0,00 0,00
=
0
c 9. ASISTENŢA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 650.227,44 93.890,88 292.247,05 264.089,51 663.497,39 0,00
o SOLICITATĂ ( 7-8)

c
10. TVA nedeductibil estimat 135.148,72 20.141,00 68.452,00 46.555,72 135.148,72 0,00
n
c 11, VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (7+10) 798.646,11 115.947,90 366.663,39 316.034,82 798.646,11 0,00
o L
-o

n
c
-o
Q)
Ln Nofă: Procedura se consideră realizată doar dacă auditorul poate proba reefectuarea calculelor. (D = A÷B+C), (E D-F)

CONCLUZIE:
Nu am identificat diferenţe între bugetul aprobat al proiectului şi recalcularea sumelor auditorului.

00
00
00
CLIENT: ABC SRL Ref
A 200.4.A
PROIECTUL VERIFICAT: Proiect POSDRU
Semnătura Data
Pregătitde: MS 18.03.2013
Revizuit de: FI 19.03.2013
ANALIZA BUGETULUI MODIFICAT
OBIECTIV:
2. Analizaţi bugetul revizuit aI proiectului prin comparaţie cu bugetul iniţial aI proiectului.
c
0
BUGET RECALCÚLAŘE
rt
c
INIŢIAL - conform Contract Finanţare
SUME AUDITOR
0 ANEXA 2: Bugetul proiectului
c
o Denumire Aplicant: ABC SRL
-t
Cod Proiect: 12345
c
o

c Titlu Proiect: PROIECT POSDRU
m
CATEGORII DE CHELTUIELI TOTAL (fără TVA)
-D
Q)
(COSTURI) Lei
- -
o
c
-o
1. Resurse umane 65.000,00 65.000,00
2. Participanţi 15.000,00 15.000,00
3. AIte tipuri de costuri, din care: 550000,00 550000,00
3.1. Cheituielî de tip FEDR (max. 1O% ptr. axele 1-5, sau max. 15% pentru axa 6, din valoarea totală 55.000,00 55.000,00
eligibilă a proiectului) 2,52 %
-
4. Rezervă de contingenţă maxim 5% din (1+2+3)
- - X% 0,00 0,00
5. Total cheltuieli directe (1+2+3+4) 630.000,00 630.000,00
6. Total cheltuieli indirectelcheltuieli generale de administraţie (proiecte strateciice: max. 5% pt. pers. 33.497,39 33.497,39
juridice de drept public, sau max.7% pt. pers, juridice de drept privat; proiecte de Qrant: max. 15% pt. toate
categoriile de beneficiari, din total cheltuieli directe, mai puţin cheltuielile de tip FEDR) 6,52 %
-
._1I_.
7. VALOAREA ELGIBLÁ A PROIECTULUI ( 5+6), dIn care:
7. 1. valoare activităţi transnaţionaie
006 0.00
7.2. valoare activităţi externalizate
20.000,00 20.000,00
8. CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI
13.269,95 0,00
9. ASISTENTA FINANCIARÄ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ ( 7-8) 650.227,44 663.497,39
10. TVA nedeductibil estimat
135.148,72 135.14872
11. VALOAREA TOTALĂAPROIECTULUI(7+1O)
798.646,11 798.646,11

c
0

c
-h
o
0
c
o -
BUGET MODIFICAT conform Act Adiţional nr. 1 RECALCULARE
SUME AUDITOR
c ANEXA 2: Bugetul proiectului revizuit
n
rt
c
Denumire Aplicant: ABC SRL
-o Cod Proiect: 12345
n
c Titlu Proiect: PROIECT POSDRU
-o
01
CATEGORII DE CHELTUIELI TOTAL (fără TVA)
(COSTURI) -
Lei -

1. Resurse umane
65.000,00 65.000,00
2. Participanţi
10.000,00 10.000,00
3. AIte tipuri de costuri, din care:
555.000,00 555.000,00
3.1. Cheltuieii de tip FEDR (max. 1O% ptr. axele 1-5, sau max. 15% pentru axa 6, dn valoarea totală
55.000,00 55.000,00
eligibilă a proiectului) -2,52 %
-
-
4. Rezervă de contingenţă maxim 5% din (1+2+3)
0,00 0,00
5. Total cheltuieli directe (1+2+3+4)
LD 630.000,00 630.000,00
c 6. Total cheltuieli indirectelcheltuieli generale de administraţie (proiecte strategice: max. 5% p[. pers. 33.497,39 33.497,39
juridice de drept public, sau max.7% pt. pers, juridice de drept privat; proiecte de cirant: max. 15% pt. toate
categoriile de beneficiari din total cheltuieli directe, mai putin cheltuielile de tip FEDR) 6,52 %
7. VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI ( 5+6), din care: 663.497,39 663.497,39
7.1. valoare activităţi transnaţionale 0,00 0,00
7.2. valoare activităţi externalizate 20.000,00 20.000,00
8. CONTRIBUTIA SOLICITANTULUI 13.269,95 0,00
9. ASISTENŢA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ ( 7-8) 650.227,44 663.497,39
10. TVA nedeductibil estimat 135.148,72 135.148,72
c
0
-1- 11, VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (7+10) 798.646,11 798.646,11
c
-‚
o
0
c
o
c
o
DIFERENŢE AUDITOR
rt
c
QJ ANEXA2: Bugetul proiectului
m
-o Denumire Aplicant: ABC SRL
QJ
o Cod Proiect: 12345
c
-D
Titlu Proiect: PROIECT POSDRU
CATEGORII DE CHELTUIELI TOTAL (fără TVA)
(COSTURI) Lei -
1. Resurse umane 0,00
2. Participanţi -5.000,00
3. AIte tipuri de costuri, din care: 5.000,00
3.1. Cheltuîeli de tip FEDR ( max. 1O% ptr. axele 1-5, sau max. 15% pentru axa 6, din valoarea totală 0,00
eligibilă a proiectului -2,52 %
4. Rezervă de contingenţă - maxim 5% din (1+2+3) - X% 0,00
6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraţie çproiecte strateg
ice: max. 5% pt. pers. 0,00
juridice de drept public, sau max.7% pt. pers. juridice de drept privat; proiect de
e Qrant: max. 15% pt. toate
-
categoriile de beneficiari, din total cheltuieli directe, mai puţin cheltuielile de tip
FEDR) 6,52 %
7. VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI ( 5+6), din care:
0,00
7.1. valoare activităţi transnaţionaíe
0,00
7.2. valoare activităţi externalizate
0,00
8. CONTRIBUŢIA SOLICÍTANTULUI
0,00
9. ASISTENŢA FINANCIARĂ NERAMBURSAB1LĂ SOLICÍTATĂ
c ( 7-8) 0,00
0
rt 10. TVA nedeductibil estimat
c 0,00
o 11, VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (7+10)
0 0,00
c
o
-4.

c CONCLUZIE:
o
rt
c
w Conform actului adiţional nr.1 Ia Contractul de Finanţare s-a aprobat schimb
area structurii bugetului proiectului, în sensul în care s-a diminuat Iinia
bugetară 2 “Participanţi" de Ia suma de 15.000 lei Ia suma de 10.000 Iei şi s-a
admis majorarea łiniei bugetare 3 AIte tipuri de costuri" de Ia suma de
0) 550.000 lei Ia suma de 555.000 Iei.
Ĺn
o
c Modificarea a fost justificată prin faptul că în momentul redactării Cererii de finanţa
0)
re, Ia capitolul ‘Participanţi au fost bugetate şi valori pentru asigurarea
(J hranei, iar în conformitate cu Ordinul 117/2010 acestea sunt etigibile în cadrul
capitolului bugetar ‘Alte costuri directe".
Valoarea totală a proiectului a rămas nemodificată.
CLIENT: ABC SRL Ref.
PROIECTUL Proiect POSDRU A 200.5
VERIFICAT:
Semnătura Data
Seníor: FI 01.04.2013
Manager: IA 02.04.2013

SISTEMUL CONTABIL

Nr. Descrierea procedurilor


Obiectiv general
crt. efectuate
1. Cadrul legal de ldentificaţi cadrul legal de raportare Legea 82/1991
raportare contabilă contabilă OMFP 3055/2009
2. Contractul de Asiguraţi-vă că beneficiarul conduce Beneficiarul conduce evidenţa
finanţare separat evidenţa contabilă a contabilă a proiectului utilizănd
proiectului, folosind conturi analitice conturi analitice specifice
specifice. activităţilor bugetate ale
Asiguraţi-vă că evidenţa contabilă a proiectului. Contabilitatea este
proiectului este integrată în evidenţa organizată în partidă dublă.
financiar-contabilă a beneficiarului.
Ataşaţí şi referenţiaţi manualul
sistemului contabil general al
beneficiarului, precum şi cel
specific proiectului, şi întocmiţi
o notă privind simbolizarea
conturilor şi filiera de
înregistrare.
. A 200.5.A PIan de conturi
*
3. Termenii de referinţă Verificaţi dacă evidenţele contabile Am constatat faptul că evidenţele
ale Beneficiarului sunt conforme cu contabile ale beneficiarului sunt
reglementările contabile în vigoare în conformitate cu regulile pentru
privind păstrarea şi arhivarea păstrarea înregistrărilor şi cu
evidenţelor contabile şi cu cadrul regulile contabile din contractul
de raportare financiară aplicabil de finanţare, Nu au fost raportate
operaţiunilor Proiectului cu scopul de a: excepţii importante şi puncte
— evalua dacă o verificare eficientă şi slabe cu privire la contabilitate,
efectivă a cheltuielilor este fezabilă; păstrarea înregistrărilor şi
şi cerinteie documentatiei.

— raporta excepţii importante şi puncte Ataşaţi şi referenţiaţi foaia


slabe cu privire la contabilitate, de Iucru privind procedurile
păstrarea înregistrăriior, cerinţele efectuate.
documentaţiei, astfel încât A 200.5.01 Contabilitatea
Beneficiarul să poată întreprinde proiectu lui
măsuri ulterioare pentru corectarea
A 200.5.02 Reconciliere
şi îmbunătăţirea acestora pe
registrul jurnal balanţa de

perioada de implementare rămasă a


verificare
acţiu n i

92 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


dacă cheltuielile pentru
o tranzacţie sau acţiune au fost
înregistrate corespunzător în sistemul
contabil aI Beneficiarului şi dacă sunt
sprijinite de evidenţe adecvate şi
documente suport justificative, inclusiv
evaluarea adecvată şi utilizarea unor
rate de schimb valutar corecte, atunci
când este cazuL
Observaţii Evaluaţi sistemul contabil şi obţineţi Ataşaţi şi referenţiaţi evidenţele
o descriere a programului informatic/ contabile care au stat Ia baza
informaţional. verificărilor efectuate.
De asemenea obţineţi alte documente C 100.2.7 Proceduri evidenţe
de sinteză (registrul jurnal, cartea contabile
mare, balanţet de verificare, jurnale
de achiziţii şi orice alte evidenţe A 200.5.02 Reconciliere
contabile atât în format electronic, cât Registrul jurnal Balanţa de

şi tipărite pe suport de hârtie, semnate verificare


şi ştampilate în vederea verificării
modalităţii de înregistrare a cheltuielilor.

NOTĂ: Descrierea sistemului informaţional nu a fost ataşată în mod intenţi


onat pentru a evita creşterea
vjustificată a volumului prezentei Iucrări.

Auditul tondurilor structurale, pas cu pas 93

L
CLIENT: ABC SRL Ref
A 200.5.01
PROIECTUL VERIFICAT: Proiect POSDRU
Semnătura Data
Junior: MI 1204.2013
Senior: IA ] 15.04.2013
CONTABILITATEA PROIECTULUI
Obiectiv: Verificaţi dacă sumele aferente cheltuielile pentru o tranzacţie sau activitate au fost înregistrate corespunzător în sistemul contabil
aI
Beneficiarului şi în CRC şi dacă sunt sprijinite de evidenţe adecvate şi documente suport justificative.
c
0

c Activitatea depusă:
O Am verificat dacă documentele justificative aferente sumelor decontate au fost înregistrate în mod corect în evidenţele contabile
0
ale proiectului.
c A se vedea notele contabile extrase din registrele jurnale aferente perioadei verificate de auditor.
o
rt
c
o Informaţii Registru Jurnal Beneficiar
rt
c
- AUDITOR
ŮJ
m Referinţă Valoarea
Nr. Tip
-o Nr.doclData Explicatie Cont Debit docurnent ch&tuielii eligibile
crt. Document Cont Credit Sumă Cont Debit Cont Credit Dif
Registru conform Evidenţa
o
c Jurnal Cheltuieli
1. 31.12.2012 Contract Recunoaşterea 445.POSDRU 472.PO5DRU 663.49739 A100.2.7.O1 445.POSDRU 472.POSDRU 663.497 -
finanţare contractului de
finanţare
2. 211/01.02.2013 Extrasde Tnregistrare 5121.PO5DRU 445.POSDRU 199.049 A100.2.7.02 5121.POSDRU 445.POSDRU 199.049 -
cont bancar prefinanţare primila
4. 100/15.01.2013 Factura Achiziţie imobilizári % 401.PO5DRU 62.000 A100.2.7.03 % 401.POSDRU 62.000 -
115/20.02.2013 Factura corporale 214.POSDRU 50.000 214.POSDRU 50.000 -
. 4426.PO5DRU 12.000 4426.POSDRU 12.000 -
5. 22593/08.01.2013 Factura Cheltuieli transport % 401.POSDRU 2.160 A1OO2.7.O4 % 401.POSDRU 2.160 -
bilete avion 624.PO5DRU 1.838 624.POSDRU 1.838
4426.POSDRU 322 4426.POSDRU 322 -
6. 2/08.01.2013 Bon fiscal Cheltuieli transport 0/
401.PO5DRU 20 A100.2.7.05 % 401.PO5DRU 20 -
taxi 624.POSDRU 20 624.POSDRU 20 -
4426.PO5DRU - 4426.POSDRU - -
..-‚-. .
7. 185.01.2013 .Od-i 6255°.._ - A1O.2 7.O - ‘ ..

190:01.2013 deplasare
9/10.01.2013 Dispozitie de plată diurnă 542.POSDRU 5311.POSDRU 1200 A100.2.7.07 -
542 POSDRU
10/10.01.2013 plată
8. 130/11.01.2013 Factura Tnregistrare cheltuieli % 401.POSDRU 273 A100.2.7.O8 % 401.POSDRU 273 -

diverse 625.POSDRU 250 625.POSDRU 250 -

cazare 4426.POSDRU 23 4426.POSDRU 23 -

9. 15/25.01.2013 Bon fiscal Cornhushbil 401.POSDRU 50,60 A100.2.7.09 % 401.POSDRU 50,60 -

6022.POSDRU 40,81 3022.POSCRU 40.81 -

4426.POSDRU 9,79 4426.POSDRU 9,79 -

10. 1258/15.01.2013 Bi
e
1ttren Transporttren 401.POSDRU ‚ 186 A100.2.7.1O % 401.POSDRU 186 -

624.POSDRU 150 624.POSDRU 150 -

4426 POSDRU 36 4426.POSDRU 36 -

c 11. 50/15.01.2013 Factura Înregistrare cheltuieli % 401.POSDRU 12.400 A100.2.7.11 % 401.POSDRU 12400 -

0
rt 75/0201.2013 servicii traducere 628.POSDRU 10.000 628.POSDRU 10.00 -

c
-11 4426.FOSDRU 2400 4426.POSDRU 2.400 -

o
0
12. 151/02.02.2013 Factura Tnregistrare cheltuieli % 401.POSDRU 3.571 A100.2.7.12 % 401.POSDRU 3.571 -

c servicii expert 628.POSDRU -


2.880 628.POSDRU 2.880
o contabil 4426.POSDRU 691 4426.POSDRU 691 -

-t 13. 706199/27.03.2013 Factura Înregistrare cheltuieli % 01.POSDRU -


2.232 A100.2.7.13 % 401.POSDRU 2.232
c serv:cii expert
n 628.POSDRU 1.800 628.POSDRU 1800 -

c cortabil 4426.POSDRU 432 4426.FOSDRU 432 -

QJ
(D 14. 900104/18.01.2013 Factura Tnregistrare cheituieli °‚ 401.POSDRU -
12.761 A100.2.7.14 % 401.POSDRU 12.761
-o 900124'03.03.2013 servicii pLibiicitate 628.POSDRU 10.291 628.POSDRU 10.291 -

tn
n 4426.POSDRU 2.470 4426.POSDRU 2.470 -

c
-o 15. 1/20.01.2013 Factura Tnregistrare cheltuieli % 401.POSDRU 124 A100.2.7.15 % 401.POSDRU 124 -

DJ
servicii nternet -

an. 2013 628.PCSDRU 100 628.POSDRU 100 -

4426.POSDRU 24 4426.POSDRU 24
16. 5243/25.01.2013 Factura Înregstrare cheltuieli % 401.POSDRU 124 A1OO2.7.16 % 401.POSDRU 124 -

servicii paza -

ian. 2013 628.POSDRU 100 628.POSDRU 100 -

4426.POSDRU 24 4426.POSDRU 24
17. 9865/26.01.2013 Factura Tnregistrare cheltuieli % 401.POSDRU 290 A100.2.7.17 % 401 PDSDRU 290 -

servicii energie -

electrică 605.POSDRU 234 605.POSDRU 234 -

ian. 2013 4426.POSDRU 56 4426.POSDRU 56


18. 236978712/15.01.2013 Factura Înregistrare cheltuieli % 401.POSDRU 457,92 A100.2.7.18 % 401.POSDRU 457,92 -

2207516/15.01.2013 telefon 626.FOSDRU 369,29 626.POSDRU 369,29 -

LD curierat 4426.POSDRU 88,63 1


4 426.FOSDRU 88,63 -
w
C) 19. 10.01.2013 Stat salarii Înregistrarea 641 .POSDRU 421 .POSDRU 10.342 A100.2.7.19 641.POSDRU 421.POSDRU 10.342
salariilor
11.01.2013 Stat salarii Tnregistrarea 421.POSDRU % 3.088 AiOO.2.7.20 421.POSDRU % 3.088 -
reţinerilor salariale
4312.POSDRU 1.086 4312.POSDRU 1.086 -
4314.POSDRU 569 4314.POSDRU 569 -
4372.POSDRU 52 4372.POSDRU 52 -
444.POSDRU 1.382 444.POSDRU 1.382 -
Statsalarii Tnregistrarea 6451.POSDRU 4311.POSDRU 2.151 A100.2.7.21 6451.POSDRU 4311.POSDRU 2.151 -
contribuţiilor societăţii
6453.POSDRU 4313.POSDRU 538 6453.POSDRU 4313.POSDRU 538 -
6452.POSDRU 4371.POSDRU 52 6452.POSDRU 4371.POSDRU 52 -
c 635.POSDRU 447.POSDRU 26 635.POSDRU 447.POSDRU 26
0 -
c 6451.POSDRU 431x,POSDRU 88 6451.POSDRU 431x.POSDRU 88 -
6451.POSDRU 431x.POSDRU 17,4 6451.POSDRU 431x.POSDRU 17,4 -
0
c 10,02.2013 Extras de Plata salariilor 421.POSDRU 7.254 A100.2.7.22 421.POSDRU 7.254 -
cont bancar
o
11.02.2013 5311.POSDRU 2.112 5311.POSDRU 2.112 -
rt
c 5121.POSDRU 5.142 5121.POSDRU 5.142
n
rt
-
c 25.02.2013 Extras de Plata taxelor aferente % 5121.POSDRU 5.856 A100.2.7.23 5121.POSDRU 5.856
%
w
-
cont bancar salariilor
m
4311 2.151 4311 2.151 -
QJ
n 4312.POSDRU 1.086 4312.POSDRU 1.086 -
c
-D 4313.POSDRU 538 4313.POSDRU 538 -
(t
4314.POSDRLJ 569 4314.POSDRU 569 -
. 431x.POSDRU 105,3 431x.POSDRU 105,3 -
444.POSDRU 1.382 444.POSDRU 1.382 -
447.POSDRU 26 447.POSDRU 26
20. 2013 Extrasde Platäfurnizori 401.POSDRU % 97.378 A100.2.7.24 401.POSDRU % 97.378 -
cont bancar/ 5121.POSDRU 92.418 5121.POSDRU 92.418 -
Registru de 5311.POSDRU 4.960 5311.POSDRU 4.960 -
casa
21. Fişa Tnregistrarea cheltuie- 681.POSDRU 28x,POSDRU 416,67 A100.2.7.25 681.POSDRU 28x.POSDRU 416,67 -
mijlocului Fix lilor cu amortízarea
22. Foaie Ridicare nun'ierar 581.POSDRU 5121.POSDRU 5.000 A100.2.7.26 581.POSDRU 5121.POSDRU 5.000 -
vărsământ bancä şi depunere în
casierie
.o5:._ :.c - --.•- -
.5â $
23. Extrasde Hegstrare 627.POSDRU 5121 POSDRU 35A100.2.7.27 627 FOSD 5121FSDR 35 -

cont bancar comisioane bancare


24. Extrasde Tnregistrare venituri 5121 POSDRU 766.POSDRU 5,71 MOO.2.7.28 5121.POSDRU 766.POSDRU 5,71 -

cont bancar dobânzi


25. 236979112/15.02.2013 Factura Înregistrare cheltuieli % 401,FOSDRU 190,46 A100.2.7.29 % 401.POSDRU 190,46 -

telefon mobil 626.POSDRU 153,6 626.POSDRU 15360 -

febr2013 4426.POSDRU 36,86 4426.POSDRU 36,86 -

26. 9867/26.02.2013 Factura Tnregistrare cheltuieli % 401.POSDRU 290 A100.2.7.30 % 401.POSDRU 290
servicii energie 605.POSDRU 234 605.POSDRU 234
electrica febr. 2013 4426.POSDRU 56 4426.POSDRU 56
27. 8244/25.02.2013 Factura Tnregistrare cheltuieli % 401.POSDRU 124 A100.2.7.31 % 401.POSDRU 124
servicii pază 628.POSDRU 100 628.POSDRU 100
c febr. 2013 4426.POSDRU 24 4426.POSDRU 24
0
28. 2/20.02.2013 Factura Tnregistrare cheltuieli 401.POSDRU 124 A100.2.7.32 % 401.POSDRU 124 -
c
-h
servicii internet 628.POSDRU 100 628.POSDRU 100 -

o febr. 2013 4426.POSDRU -


21 4426.POSDRU 24
0
c 29. Tnchiderea conturilor 121.POSDRU 6xx.POSDRU 29.151,07 -
121.POSDRU 6xx.POSDRU 29.151,07
o de cheltuieli
472.POSDRU 741.POSDRU 199.049 472.POSDRU 741.POSDRU 199.049 -

tn concomitent
c transferul veniturilor 7XX.POSDRU 121.POSDRU 199.054,92 7xx.POSDRU 121.POSDRU 199.054,92 -

n
rt in avans la venituri
c din subvenţii cu
0)
aceeaşi sumă şi
-o inchiderea conturilor
0)
(n de venituri
n
c
-o
0)

Notă: Referinţele de Ia 100.2.7.01 Ia 100.2.7.32 reprezintă documentele justificative verificate, adică documentele descrise Ia coloana 2 “Tip
document". Ataşarea referinţelor Ia dosarul misiunü este necesară.

CONCLUZIE
Sumele decontate au fost înregistrate în mod corect în contabilitate, fiind îndeplinită cerinţa contractului de finanţare în ceea
ce priveşte contabilitatea analitică a proiectului.
Pregătit de: Revizuit de:
Semnătura Data Semnătura Data
LD MI 12.04.2013 IA 15.04.2013
w
CLIENT: ABC SRL Ref.
A 200.502
PROIECTUL VERIFICAT: Proiect POSDRU
Semnătura Data
Junior: MI 01.04.2013
Manager: IA 02.04.2013
RECONCILIERE REGISTRUL JURNAL - Balanţa de verificare
Qbiectiv: Reconcilierea registrului jurnal cu balanţa de verificare aferentă Proiectuĺui.
Activitate efectuată: Am comparat rulajele cumulate din balanţă cu valorile din registru jurnal aferente perioadei respective.
c
0
c
Beneficiar Auditor
5,
. Balantă verificare Registrul Jurnal Diferenta
0 .
c Balanta verificare Proiect 31 .03.2013 Proiect (B) (A-B)
‘ Proiect (A)
o

1,,
-t
E. C.)
c -
n Simbolcont Denumirecont
-t
c ._ ._ ....‘—
E
(D Ĺ —
-o 169.898,00 169.898,00 169.898,00 169.898,00 169.898,00
w 1 Capital şi rezerve :- - - - - - -
n 1201.POSDRU REZULTATUL - - - 169.898,00 169.898,00 169.898,00
c
-o ACTIVITATILOR FĂRĂ
SCOP PATR.
2 CONTURI DE - - 50.000,00 416,67 50.000,00 416,67 50.000,00 416,67 50.000,00 416,67 50.000,00 416,67
IMOBILIZĂRI
214.POSDRU MOBILIER, AP. - - 50.000,00 - 50.000,00 - 50.000,00 - —
BIROTICĂ, ECHIP. DE
PROTECŢIE-POSDRU
281,POSDRU AMORT.MOBILIER, - - - 416,67 -: 416,67 - 416,67
BIROTICĂ ECHIP.
PROT. Sediu
281.01.POSDRU AMORT.MOBILIER, - - - 416,67 - 41667 - 416,67
BIROTICĂ ECHIP.
PROT. POSDRU
4 CONTURI DE TERŢI - 1.193.852,81 1.193.852,81 464.448,39 464.448,39 1.193.852,81 1.193852,61 1.193.852,81 1.193.852,81 1.193.852,81 1.193.852,81
-
40 Furnizori şi conturi ‚ -: -: 97.378,00 97.378,00 - - 97.378,00 97.378,00
_ějsirnílate
pos:j
421 PERSONAL-SALARII -
- -
T0.3410.342,00 10.34200 10.34200
DATORATE
421.POSDRU PERSONAL-SALRII - - 10.342,00 10342,00 - - 10.342,00 10.342,00
‘DATORATEPOSDRU
43 Asigurări sociale, - - 4.344,00 -
4.344,00 - 4.344,00 4.344,00
protecţie sociala şi
conturi asimřlate
431 ASIGURĂRI SOCIALE - -
-
4.344,00 4.344,00 - 4.344,00 4.344,00
4311 CONTRIBUTIAUNITĂTÍI - - 2.151,00 2.15100 - - 2.15100 2.151,00
LAASIG. SOCIALE
4311.01 CONTRIBUŢIA - - 2.151,00 -
2,151,00 - 2.151,00 2.151,00
c UNITĂŢII LAASIG.
0 SOCIALE ANGAJATOR
-t
c SALARIAŢI
-h
o 4311.01.POSDRU CONTRIBUTIA - - 2.151,00 -
2.151,00 - 2.151,00 2.151,00
0 UNITĂŢII LAASIG.
c
SOCIALE ANGAJATOR
o SALARIAŢI POSDRU
4312 CONTRIBUTIAPERS. - - 1.086,00 1.086,00 -‘ - 1.086,00
c 1.086,00
n LAASIGURĂRILE
c SOCIALE
Q)
4312.01 CONTRIBUŢIAPERS. - 1.086,00 1.086,00
(t -: - 1.086,00 1.086,00
-o LAASIGURĂRILE
c) SOCIALE SAL4RIAŢI ‘

n
- -
c 4312.01.POSDRU CONTRIBUŢIAPERS.
-
1.086,00 1.086,00 1.086,00 1.086,00
-o LAASIGURĂRILE
QJ
SOCIALE SALARIATI
POSDRU
4313 CONTR. ‚ - 538,00 538,00 - - 538,00 538,00
ANGAJATORULUI PT. ‘

ASIG. SĂNĂTATE
4313.01 CONTR. - - 538,00 538,00 - - 538,00 538,00

ANGAJATORULUI PT.
ASIG. SĂNĂTATE-SAL :
4313.01.POSDRU CONTR. - -
-
538,00 538,00 - 538,00 538,00
ANGAJATORULUI PT
ASIG. SĂNĂTATE-SAL
POSDRU
CONTRIB. 569,00 569,00 569,00 569,00
ANGAJAŢILOR PT
1.0
1.0 ASIG. SĂNĂTATE
CONTRIB. 569,00 569,00 - 569,00 569,00
o 4314.01
o ANGAJAŢILOR PT
ASIG. SĂNĂTATE-SAL
569,00 569,00 569,00 569,00
4314.01.POSDRU CONTRIB. ‘-, - - -
ANGAJAŢILOR PT
ASIG. SĂNĂTATE-SAL
POSDRU : i
AJUTOR DE ŞOMAJ 52,00 52,00: - 52,00 52,00
437 - - -
52,00: 52,00: -: 52,00 52,00
4371 : CONTRIBUŢIA UNITÄŢII - -
-
LAFONDULDE
iŞOMAJ : :
52,00: 52,00 52,00 52,00
4371.01 : CONTRIBUŢIA UNITĂŢII - - -
LA FONDUL DE
:şoMAJ i i i
52,00: 52,00 52,00 52,00
c 4371.01.POSDRU CONTRIBUŢIAUNITĂŢII i -‚ -
-
-
0 LA FONDUL DE ŞOMAJ
c POSDRU : :
-h
o 882.739,81 882.739,81: 464.448,39 464.448,39 882.739,81 882.739,81
44 : Bugetul statului, - -
:3
0 fonduri speciale şi
c
conturi asimilate i i
o 442 TAXA PE VALOAREA - 18.785,42
-
18.785,42 - - 18.785,42 18.785,42

-t :ADAUGATĂ ‘
c 18.785,42 18785,42: 18.785,42 18.785,42
n
-t
4426 : TVA DEDUCTIBILĂ - -
- -
c : IMPOZITUL PE SALARII 1.382,00, 1 .382,00: 1.382,00 1.382,00
444 - -
- -
: SALARIAŢI 1.382,00 1.382,00 - 1.382,00 1.382,00
(t3 444.01 - - -
1.382,00 1.382,00: 1.382,00 1.382,00
-D
w 444.01.POSDRU : SALARIAŢI POSDRU - - - -
SUBVENŢII- 663.497,39 199.049,00 : 464.448,39 663.49739 199.049,00
n 445 - - ‚ -
c ‘ AMPOSDRU :
-D 199.049,00
Q) 445.POSDRU SUBVENŢII- -
: 663.497,39
-
199.049,00 464.448,39 - 663.497,39
AMPOSDRUPOSDRU : : :
26,00: 26,00: 26,00 26,00
447 : FONDURI SPECIALE- -
-: - -
TAXE ŞI VĂRSĂMINTE
‚ ‚
ASIMILATE i i i :
47 Conturi de : -: 199.049,00: 663.497,39
-
-: 464.448,39 199.049,00 663.497,39
regularizare şi
asimílate : :
i 199.049,00: 663.497,39: 464.448,39 199.049,00 663.497,39
472 : VENITURI - -
-
INREGISTRATE IN
AVANS i i i :
PROIECTE CU 199.049,00: 663.497,39 464.448,39 199.049,00 663497.39
472.02 -: - -
FINANŢAREEXTERNĂ
PROIECTE CU 199.049,00 663.497,39 464.44839 199.049,00 663.497,39
472.02.POSDRU - -
-
FINANŢARE EXTERNĂ_______________
3'' .. -
- 1 ‘Sâ.fl r't
.TREZORERIE
51 Cork Ia bănci 199.055,00 75.453,33 123.335,57
-

CONTURI CURENTE LA - - 199055,00 75.468,33 123.586,67 199055,00 75.468,33


512
BĂNCI
-

Conturi Ia banci ‘i Iei -


- 199.055,00 75.468,33 123.586,67 199.055,00 75.468,33
5121.POSDRU
-

Casa -
- 5.000,00 8.272,00 3.27200 5.000,00 8272,00
53
CASA -
- 5.000,00 8.272,00 - 3.272,00 5,000,00 8.272,00
531
-

CASA ÎN LEI - - 5.000,00 8.272,00 3.272,00 5.000,00 8.272,00


5311
-

-
CASA ÎN LEI SEDI'J - - 5.000,00 8.272,00 3.272,00 5.000,00 8.272,00
5311 1.POSDRU
CENTRLPOSDRU
-

Acreditíve -
- 1.200,00 1.200,00 - 1.200,00 1.200,00
54
-‘ - 1.200,00 1.200,00
-
-

542 AVANSURI DE 1.200,00 1.200,00


TREZORERIE
-
-

c AVANSURI DE -
- 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
542.01
TREZORERIE ÎN LEI
c
-
-

‚ AVANSURI DE -: -‚ 1 200,00, 1.200,00 1.200,00 1.200,00


-1, 542.Q1,POSDRU
o
TREZORERIE ÎN LEI
c POSDRU
Viramente nterne - 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
o 58
-

VIRAMENTE INTERNE - 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


-t
581
c VIRAMENTE INTERNE - 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
o 581 .POSDRU
c POSDRU
- 93.673,23 93.673,23 93.673,23 93.673,23 93.673,23 93.673,23
o - - 93.673,23 93.673,23
6 CONTURI DE
(5
CHELTUIELI I I
-o I
5) 508,81 - 508,81 508,81
60 -: -: 508,81 I -:
: CheItuieIi cu materii
o príme, materiale ş
c
-o mărfuri
o
LĎ -
-

CHELTUIELI CU - 40,81 40,81 40,81 40,81


602 -:

MATERIALELE ‘

CONSUMABILE
-
-

CHELTUIELI PRIVIND - - 40,81 40,81 40,81 40,81


6022
COMBUSTIBILUL
- - 40,81 40,81
- -

6022.01 Chelt. privind 40,81 40,81


combustibilul deductibile
-

-
- 40,81 40,81 - 40,81 40,81
6022.01.01 CheI!. privind
cornbustibilul deducbbi
-
- 40,81 40,81
Chelt. privind - - 40,81 40,81
6022.01.01.
POSDRU : combustibilul deductibile
-POSDRU
- - - 468,00 468,00
-

605.POSDRU Chelt. privind energ!a 468,00 468,00
şiapa
624 CHELTUIELI CU 2.008,00 2.008,00 - 2.008,00 2.008,00
TRANSPORTUL
DE BUNURI ŞI DE
PERSONAL
62401 CHELT. CU - - 2.008,00 2.008,00: - - 2.008,00 2.008,00
TRANSPORTUL
personal
624.01.01 ‚ CHELT. CU : - - 2.008,00 2.008,00 - - 2.008,00 2.008,00
TRANSPORTUL
: personal
624.01.01. CHELT. CU -‘ - ‚ 2.008,00 2.008,00 ‘ - - 2.008,00 2.008,00
POSDRU TRANSPORTUL
personal POSDRU
-

624.02 ‘ CHELT. CU - - - -‘ - - -

TRANSPORTUL de
c
0 bunuri
c 624.02.01 ‚ CHELT. CU - -: - -: - - - -

TRANSPORTULde
0 : bunuri
c
62402.01. CHELT. CU - - - -: - - - -

o POSDRU ‘TRANSPORTULde
rt bunuri
c 625 CHELTUIELI CU -: - 1.450,00 1.450,00: - 1.450,00 1.450,00
n
rt
-

c DEPLASĂRI, DETAŞĂRI
ŞITRANSFERARI
(D
625.02 DEPLASĂRI EXTERNE 1.450,00 1.450,00 - 1.450,00 1.450,00
-o
- - -

625.02.01 DEPLASĂRI EXTERNE ‘- - 1.450,00 1.450,00 - - 1.450,00 1.450,00


n DEPLASĂRI EXTERNE 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00
c 625.02.01. - - - -

-o POSDRU POSDRU
w
626 : Cheltuieli poştale şi - -: 522,89 522,89: -: - 522,89 522,89
telecomunicaţii :
626.01 : TELEFOANE - 1 - 522,89 : 522,89 : -: - 522,89 522,89
: ROMTELECOM i i
626.01.01 : TELEFOANE - - 522,89 522,89 : -: - 522,89 522,89
: ROMTELECOM i i
626.01.01. : TELEFOANE - - 522,89 522,89: - 522,89 522,89
POSDRU ROMTELECOM
POSDRU : •

627 : CHELTUIELI CU : - - 55,36 55,36 : - - 55,36 55,36


SERVICIILE BANCARE
ŞI ASIMILATE :
627.01 CHELT. CU SERV. : 55,36: 55,36: - 55,36 55,36
BANCARE

- bj,3b 536
827.O1J'u,UIUJ 1,111 I l LII IHV
BANCAHE-ACTIV.
:posDRu : :
628 : AIte servicii oxecutate : -
- ĺ5.271 00 : 25.271,00 ‚ - 25271.00 25.271,00
doterţl : :
25271.00 25.271.00: 25.271,00 25.271,00
628.08 AIte cheltuieli prestate -
— - -

i de terţí .

25.271,00 25.27100
628.08.01 : Alte cheItuieI prestate - - : 25.271,00 25.271,00: -: -

de tei i
25.271,00 : 25.271,00 : : 25.271,00 25.271,00
62808.01. AIte cneItueIi prestate de -: -: -
-

POSDRU teri POSDRU


-
: : i i
-: 63.440,50 63.44050 -: - 63.440,50 63.440,50
64 Cheltuieli cu personalul -

49.996,00 49,996,00 49.996,00 49.996,00


641 CHELTUIELI CU -

REMUNERAŢIILE
PERSONALUĹUI
c 49.996,00 49.996,00
0 641.01 CHELTUIELI CU -: 49.996,00 :
49.996,00
c REMUNERAŢIILE
o PERSONALULUI
-: 49.996,00 49.996,00: 49.996,00 49.996,00
0 641.01 .POSDRU CHELTUIELI CU : -:
c
REMUNERAŢIILE
nrnnnkl Ą I I n I Il
o 624 CHELTUIELI CU 2.008,00 2.008,00 - 2.008,00 2.008,00
TRANSPORTUL
DE BUNURI ŞI DE
PERSONAL
624.01 CHELT. CU - - 2.008,00 2.008,00 - - 2.008,00 2.008,00
TRANSPORTUL
personal
624.01.01 CHELT. CU - - 2.008,00 2.008,00 - - 2.008,00 2.008,00
TRANSPORTUL
personal
624.01.01. CHELT. CU - - 2.008,00 2.008,00 - - 2.008,00 2.008,00
POSDRU TRANSPORTUL
personal POSDRU
-
624.02 ‘ CHELT. CU - -: -‘ -‘ - - - -
TRANSPORTUL de
c
0 bunuri
rt
c 624.02.01 CHELT. CU ‚ - - - - - - - -
-h
o TRANSPORTUL de
0 : bunurt
c
624.02.01. CHELT. CU - -: - -: - - - -
o POSDRU TRANSPORTULde
-t : bunuri
c 625 CHELTUIELI CU - - 1.450,00 1.450,00 - - 1.450,00 1.450,00
n
c DEPLASĂRI, DETAŞĂRI
ŞI TRANSFERARI
(5
625.02 DEPLASĂRI EXTERNE - - 1.450,00 1.450,00 - - 1.450,00 1.450,00
5) 1.450,00 1.450,00
Lfl 625.02.01 DEPLASĂRI EXTERNE - - 1.450,00 1.450,00 - -
n 1.450,00 1.450,00 1.450,00
c 625.02.01. DEPLASÁRI EXTERNE ‚ - ‘-, 1.450,00 - -
-o POSDRU POSDRU
0)
(J1
626 Cheltuieli poştale şi - - 522,89 522,89 - - 522,89 522,89
:_telecomunicaţii
626.01 TELEFOANE -: -‘ 522,89 522,89 - - 522,89 522,89
ROMTELECOM : : -____________________________
626.01.01 TELEFOANE : -: -: 522,89 522,89 - - 522,89 52289
ROMTELECOM :
626.01,01. TELEFOANE -: - 522,89 522,89 - - 522,89 522,89
POSDRU ROMTELECOM
IPOSDRU :
627 CHELTUIELI CU - - 55,36 55,36 - - 55,36 55,36
SERVICIILE BANCARE
‘ŞIASIMILATE
627.01 CHELT. CU SERV. 55,36 55,36 55,36 55,36
BANCARE
1
627.01.POSDRU CHELT. cu SERV. 55,36 55,36 55,36 55,36
BANCARE-ACTIV.
POSDRU
628 : AIte servic executate 25.271,00: 25.271,00 25.271,00 25.271,00
de terţi
628.08 AIte cheltuieh prestate 25.271,00 25.271,00 25.271,00 25.271,00

628.08.01 AIte chelluieli prestate 25.271.00: 25.271,00 25.271,00 25.271,00


de terţi
628.08.01. AIte cheltuieli prestate de 25.271,00: 25.271,00 : -: 25.27100 25.271,00
P05 DR U terţi POSDRU -

63.440,50 63.440,50: -: - 63.440,50 63.440,50


64 Cheltueli cu personalul
49.996,00 49.996,00 - 49.996,00 49.996,00
641 CHELTUIELI cu i
REMUNERAŢIILE
PERSONALULUI
c
0 641.01 CHELTUIELI CU 49.996,00 49.99600! -: - 49.996,00 49.996,00
(-1-
c REMUNERAŢIILE
-1
o PERSONALULUI
0 641.01 .POSDRU CHELTUIELI CU 49.996,00 49.996,00 49.996,00 49.996,00
c
REMUNERAŢIILE
o PERSONALULUI
POSDRU
c 645 CHEŁTUIELI PRIVND 13.444,50 13.444,50, 13.444,50 13 444,50
n
c ASIGURARILE ŞI
w PROTECŢIA SOCIALĂ
m
- - 2.151,00 2.151,00 - - 2.151,00 2.151,00
6451 Contrib.unit.Ia asig.soc.
- - 2.151,00, 2.151,00 - - 2.151,00 2.151,00
6451.01 Contnb.unit.Ia asig.soc.
n
-
c 6451.01.POSDRU Contrib.unit.Iaasig.soc. 2.151,00: 2.151,00: - 2.151,00 2.151,00
: : -: -:
-o :POSDRU : : :
w
- 52,00 52,00
6452 : Contrb.uriit.pt. autorul : -: -: 52,00: 52,00:
deşomaj : : :
52,00 - - 52,00 52,00
6452.01 : Contrib.unit.pt. ajutorul : -: -: 52,00:
:deşomaj :
- 52,00
-
6452.01.POSDRU Contrib.unit.pt. ajutorul : -: -: 52,00: 52,00 : 52,00
1 de şomaj activ. POSDRU : :
-
-
6453 : Contrib.unit.Ia asg.soc. : -: -: 538,00: 538,00: 538,00 538,00
de sănătate
538,00: - - 538,00 538,00
6453.01 l Contrib.unit.Ia asig.soc. : -: -: 538,00:
de sănătate
-
6453.01.POSDRU Contrib.urut.Ia asig.soc. 538,00: 538,00: - 538,00 538,00
: -: -:
de sănătate POSDRU
68 : Cheltuieli cu amortizäri şi l -: -: 416,67: 416,67: 416,67 4 16,67
: provizioane : : :
w
681 CHELT. DE - -: 416,67 416,67 - - 416,67 416,67
EXPLOATARE
PT.AMORTIZARI Şl
: PROVIZIOANE
6811 CHELT. DE EXPLOAT. - - 416,67 416,67 - - 416,67 416,67
PRIV. AMORTIZ.
IMOBILIZ.
6811.01 Cheltuieli cu amortizari şi - - 416,67 416,67 - . 416,67 416,67
provizioano

6811.01.POSDRU Cheltuieli cu amortizari şi - - 416,67 416,67 -‚ - 416,67 416,67
provizioane — — — —
7 CONTURI DE 92.558,42 92.558,42 ‚: - 92.558,42 92.558,42 92.558,42 92.558,42 92.558,42 92.558,42
: VENITURI
I — — l I — —
74 Venituri din subvenţii de - - 199.054,92 199.054,92: -: - 199.054,92 199.054,92
exploatare
c
741 Veniturí din subvenţii de -‚ -‘ 199.054,92 199.054,92 : -: - 199.054,92 199.054,92
c exploatare
741.02 Venituri din subvenţii - - 199.054,92 199.054,92 - - 199.054,92 199.054,92
0 de exploatare af. altor
c
venituri
o 741.02.01 Venituri din subvenţii - - 199.054,92 199.054,92 - - 199.054,92 199.054,92
VI
r1 de exploatare af. altor
c venituri
n
nl.
c 741.02,01. ‚ Venituri din subvenţii - - 199.054,92 199.054,92 - - 199.054,92 199.054,92
w POSDRU de exploatare af. altor
m
-o venituri
QJ
VI 766.POSDRU Venituri firianciare - - 5,71 5,71 - - 5,71 5,71 — —
n Total general
c - - 1.640.339Ą6 i.84Q9Ą6 &607.797,64 07.797,&4 1.640.339Ą6 1.640.339Ą6 1.640339Ą6 1.640.339Ą6 1.640.339Ą6 1.640.339Ą6
-o
w
VI
CONCLUZIE
Am constatat faptul că aceste cheltuieli sunt necesare pentru desfăşurarea activităţilor proiectului, se regăsesc în bugetul
proiectului şi au fost asumate de Beneficiar pe perioada de implementare a proiectului şi au fost declarate în CRC. ĺn urma
procedurii de reconciliere a balanţei de verificare şi a registrului jurnal nu se inregistrează diferenţe.
Pregătit de: Revizuit de:
Semnătura Data Semnătura Data
MI 01.04.2013 IA 02.04.2013
A 200.5.A

Plan de conturi PROIECT POSDRU


Capital şi rezerve
I OSDRU REZULTATUL ACTIVITĂŢILOR FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL
CONTURI DE IMOBILIZĂRI
.‘Il OSDRU MOBILIER, APARATURĂ BIROTICĂ, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE -

POSDRU
IOSDRU AMORTIZARE MOBILIER, BIROTICĂ
AMORTIZARE MOBILIER, BIROTICĂ POSDRU
4 CONTURI DE TERŢI
81O1.POSDRU
4'I FURNIZORI
l)I0i.POSDRU Furnizori interni POSDRU
PERSONAL-SALARII DATORATE
L 1 POSDRU PERSONAL-SALARII DATORATE POSDRU
•1 ţ 1 ASIGURĂRI SOCIALE
111 CONTRIBUŢIA UNITĂŢII LAASIG. SOCIALE
ii oi CONTRIBUŢIA UNITĂŢII LAASIG. SOCIALE ANGAJATOR SALARIAŢI
1 Il1.O1.POSDRU CONTRIBUŢIA UNITĂŢII LAASIG. SOCIALE ANGAJATOR SALARIAŢI
POSDRU
1312 CONTRIBUŢIA PERSONALULUI LA ASIGURĂRILE SOCIALE
1312.01 CONTRIBUŢIA PERSONALULUI LAASIGURĂRILE SOCIALE SALARIAŢI
1312.01 .POSDRU CONTRIBUŢIA PERSONALULUI LA ASIGURĂRILE SOCIALE SALARIAŢI
POSDRU
1313 CONTRIBUŢIA ANGAJATORULUI PT. ASIG. SĂNĂTATE
1313.01 CONTRIBUŢIAANGAJATORULUI PT. ASIG. SĂNĂTATE-SALARII
1313.01 .POSDRU CONTRIBUŢIA ANGAJATORULUI PT. ASIG SĂNĂTATE-SALARI I POSDRU
1314 CONTRIBUŢIA ANGAJAŢILOR PT. ASIG. SĂNĂTATE
4314.01 CONTRIBUŢIA ANGAJAŢI LOR PT. AS IG. SĂNĂTATE-SALARI I
4314.01 .POSDRU CONTRIBUŢIAANGAJAŢILOR PT. ASIG. SĂNĂTATE-SALARII POSDRU
437 AJUTOR DE ŞOMAJ
4371 CONTRIBUŢIA UNITĂŢII LA FONDUL DE ŞOMAJ
4371.01 CONTRIBUŢIA UNITĂŢII LA FONDUL DE ŞOMAJ
4371.01 .POSDRU CONTRIBUŢIA UNITĂŢII LA FONDUL DE ŞOMAJ POSDRU
442 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
4426 TVA DEDUCTIBILĂ
444 IMPOZITUL PE SALARII
444.01 SALARIAŢI

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 105


444.01.POSDRU SALARIAŢI POSDRU
445 SUBVENŢII-AMPOSDRU
445.POSDRU SUBVENŢII-AMPOSDRU POSDRU
447 FONDURI SPECIALE-TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE
472 VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS
472.02 PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ
472.02.POSDRU PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ
5 CONTURI DE TREZORERIE
512 CONTURI CURENTE LA BĂNCI
5121.POSDRU Conturi Ia bănci în Iei
531 CASA
5311 CASAÎN LEI
5311.1.POSDRU CASAÎN LEI - SEDIU CENTRAL POSDRU
542 AVANSURI DE TREZORERIE
542.01 AVANSURI DE TREZORERIE ÎN LEI
542.01.POSDRU AVANSURI DE TREZORERIE ÎN LEI POSDRU
58 Viramente interne
581 VIRAMENTE INTERNE
581.POSDRU jVIRAMENTE INTERNE POSDRU
6 CONTURI DE CHELTUIELI
6022 CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL
6022.01 .01. Chešt. privind combustibiţul deductibile POSDRU
POSDRU
605.POSDRU Chelt, privind energia şi apa
624 CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI ŞI DE PERSONAL
62401.01 CHELTUIELI CU TRANSPORTUL personal
62401.01.POSDRU CHELTUIELI CU TRANSPORTUL personal - POSDRU
624.02 CHELTUIELI CU TRANSPORTUL de bunuri
624.02.01 CHELTUIEL1 CU TRANSPORTUL de bunuri
624.02.01 .POSDRU CHELTUIELI CU TRANSPORTUL de bunuri - POSDRU
625 CHELTUIELI CU DEPLASĂRI, DETAŞĂRI ŞI TRANSFERĂRI
625.02 DEPLASĂRI EXTERNE
625.02.01 DEPLASĂRI EXTERNE
625.02.01 .POSDRU DEPLASĂRI EXTERNE POSDRU
626 Cheltuieli poştale şi telecomunicaţii
626.01 TELEFOANE ROMTELECOM
626.01.01 TELEFOANE ROMTELECOM

106 Auditul foridurilor structurale, pas cu pas


01.01.POSDRU TELEFOANE ROMTELECOM POSDRU
CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE ŞI ASIMILATE
e.ľ 01 CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE
ti,f l)1.POSDR U CHELTUIELI CU SERV. BANCARE - POSDRU
AIte servicii executate de terti
fl.1I 08 AIte cheltuieli prestate de terţi
‘‘ 08.01 .POSDRU AIte cheltuieli prestate de terţi — POSDRU
(4 l CHELTUIELI CU REMUNERAŢIILE PERSONALULUI
l 01 CHELTUIELI CU REMUNERAŢIILE PERSONALULUI
ąii 01.POSDRU CHELTUIELI CU REMUNERAŢIILE PERSONALULUI POSDRU
CHELTUIELI PRIVIND ASIGURĂRILE ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ
l.l') 1 Contribuţia unităţii Ia asigurările sociale
hŁOl Contribuţia unităţii Ia asigurările sociale
M,1 .01 .POSDRU Contribuţia unităţii Ia asigurările sociale POSDRU
eĄ 2 Contribuţia unităţii pt. ajutorul de şomaj
‘201 Contribuţia unităţii pt. ajutorul de şomaj
h2.01.POSDRU Contribuţia unităţii pt. ajutorul de şomaj POSDRU
Contribuţia unităţii Ia asigurările sociale de sănătate
l)3.01 Contribuţia unităţii Ia asigurările sociale de sănătate
l)3.01.POSDRU Contribuţia unităţii Ia asigurările sociale de sănătate POSDRU
l l CHELTUIELI DE EXPLOATARE PT. AMORTIZĂRI ŞI PROVIZIOANE
‘.011 CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZĂ
RILOR
(.:l 11.01 Cheltuieli cu amortizări şi provizioane
011.01 .POSDRU Cheltuieli cu amortizări şi provizioane
7 CONTURI DE VENITURI
‘.11 Venituri din subvenţii de exploatare
‘41.02 Venituri din subvenţii de exploatare af. altor venituri
/1 1.02.01 Venituri din subvenţii de exploatare af. altor venituri
//11.02.01 .POSDRU Venituri din subvenţii de exploatare
af. altor venituri
i 06.POSDRU Venituri financiare

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


107
CLIENT: ABC SRL Ref.
PROIECTUL Proiect POSDRU A 200.6
VERIFICAT:
Semnătura Data
Senior: FI 05.04.2013
Manager: IA 08.04.2013

LISTĂ DE VERIFICARE CQNTRACT ACHIZIŢII DE BUNURI

Nr. Veri- -

Obiectiv general Obiective specifice Referinta


____

1. Aţi verificat modalitatea Întocmiţi o Iistă de verificare a Ataşaţi şi referenţiaţi


de derulare a ] achiziţiei publice care să cuprindă foaia de Iucru referitoare
procedurilor de achiziţie principalele aspecte referitoare Ia Ia verificarea achiziţiei
publică? organizarea Iicitaţiei şi încheierea de bunuri.
(dacă este cazul) contractului de achiziţie de bunuri.
A 200.6.1 Proceduri
de verificare achiziţie
pubłică de bunuri
2. Aţi obţinut o înţelegere Întocmiţi o analiză a fiecărui contract Ataşaţi şi referenţiaţi
adecvată a contractului I de achiziţie bunuri care să cuprindă contractele şi analiza
de achiziţie de bunuri? ceI puţin următoarele: efectuată.
- numărul de înregistrare a A 200.6.2 Analiză
contractului contract achizitie
- data de începere a contractului bunuri
- data de finalizare a contractului
- data de semnare a contractului
- persoanele semnatare şi calitatea
acestora
- obiectul contractului
- valoarea contractului
- modalităţile de plată şi condiţiile de
efectuare a plăţilor
- Iivrarea produselor
- recepţia bunurilor achiziţionate
- garanţiile acordate de părţi
- alte condiţii/obligaţii ale părţilor
- verificarea documentelor de
atribuire şi a anexelor contractului
- verificarea valorii finale a
contractului

CONCLUZIE
Considerăm că s-au obţinut probe de audit suficiente şi adecvate scopului angajamentului de audit.
Pregătit de: Revizuit de:
Semnătura Data Semnătura Data
FI 05.04.2013 IA 08.04.2013

108 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


C1Ił NT: ABC SRL Ref.
POIECTUL Proiect POSDRU !fl 6i
VIHII ICAT:

C.r.roa de Semnătura Data


•eenhursare 1115.04.2013 Pregătitde: MA 04.04.2013
Revizuit de: ţA 05.04.2013
PROCEDURI DE VERIFICARE ACHIZIŢIE PUBLICĂ CONTRACT
FURNIZARE BUNURI

Aspecte procedurale verificate DAINUI


1t NA Observaţii şi Referinţe
í'togramarea şi publicitatea achiziţiei
A intocmit beneficiarul un memoriu DA Notă justificativă privind determinarea valorii
ij*;tificativ pentru stabilirea valorii
estimate.
;timate a bunurilor ce urmează a fi
(:hiziţionate aprobat de reprezentantul
Iqal aI beneficiarului?
Invitaţia de participare Ia
Iicitaţie/de DA Am verificat pe www.e-Iicitatie.ro. Apar
.ectare de oferte a fost adusă Ia detalii invitaţie de participare nr. xxxxxx
;iinoştiinţa posibililor ofertanţi potrivit
I ‘gii?
( onţine anunţul /invitaţia de participare DA Modul de obţinere aI documentaţiei de
informaţii referitoare Ia modalitatea de atribuire se află pe site-uI SEAP.
punere Ia dispoziţie a documentaţiei de
itribuire a contractului ?
Documentaţia de atribuire:
Se regăsesc informaţii generale privind DA Informaţiile generale se găsesc în fişa
heneficiarul (adresă, date de contact, de date a achiziţiei Ia Secţiunea I.a)
persoana de contact, mijloace de AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
comunicare în desfăşurarea procedurii
de atribuire etc.) în documentaţie?
1,
Au fost respectate termenele Iimită DA Data Iimită de primire a ofertelor, a
şi s-au urmat procedurile pentru solicitărilor de clarificări precum şi data Iimită
depunerea documentaţiei de participare de transmitere a răspunsului Ia clarificări
a procedura de atribuire(inclusiv pentru se găsesc în Fişa de Date a Achiziţiei Ia
clarificări, răspuns clarificări, depunere Secţiunea I.b) Principala activitate sau
oferte) ? activităţi ale autorităţii contractante
Există condiţii/criterii de calificare/
selecţie referitoare Ia:
a, forma juridică de organizare a DA 1. Declaraţie pe proprie răspundere privind
ofertantului? neîncadrarea în dispoziţiile art.180 din
OUG 34/2006 cu modificările şi completările
ulterioare privind declararea pe proprie

răspundere a faptului că nu au fost


condamnaţi în ultimii 5 ani prin hotărâre
definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 109


participarea la activităţi ale unei organizaţii
criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau
spălare de bani.
2. Declaraţie pe proprie răspundere privind
neîncadrarea în dispoziţiile arŁl8l din
OUG 3412006 cu modificările şi completările
ulterioare privind deciararea pe proprie

răspundere a faptului că nu au intrat în


faliment, cu şi-au îndeplinit obligaţiile de
plată ale taxelor şi impozitelor, că nu au fost
condamnaţi în ultimii 3 ani prin hotărâre
definitivă a unei instanţe judecătoreşti
pentru o faptă care a adus atingere eticii
profesionale sau pentru comiterea unei
greşeli în materie profesională.
3. Certificat de atestare fiscală privind plata
impozitelor şi taxelor emis de Autoritatea
Publică Locală.
4. Certificat de atestare fiscală privind
obligaţiile faţă de bugetul naţional consolidat
şi bugetul asigurărilor sociale emis de
Agenţia Naţională de Administrare Fiscałă.
b, capacitatea de exercitare a DA 1. Certificat constatator emis de ORC din
activităţii profesionale? care să rezulte că ofertantul va avea ca
obiect autorizat de activitate unul dintre
codurile CAEN specifice achiziţiei.
2. Formular de participare la licitaţie cu
ofertă independentă.
c, situaţia economică şi financiară? DA 1. Bilanţuri contabile pe ultimii 3 ani —

vizate de organeie fiscale, copie lizibilă


cu menţiunea în „conform cu originalul"
semnată şi ştampilată
2. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani
3. Lichiditatea generală mai mare sau egală
cu 1
d, capacitatea tehnică şi/sau DA 1. Declaraţii
profesională ? ĺn cazul bunurilor lista principalelor

furnizări de bunuri din ultimii 3 ani.


2. Experienţa similară
S-a prezentat un contract de execuţie
lucrări/prestări servicii/furnizări bunuri şi un
proces verbal de recepţie.
e, standarde de asigurare a calităţii? DA ISO
xxxx/DD.MM.YYYY
f, standarde de protecţie a mediului? DA Declaraţie privind măsurile de protecţie a
mediului
g, standarde referitoare la condiţiile NU
de muncă şi protecţia muncii?

1.10 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


Ii criteriile aplicate pentru stabilirea DA Fişa de date a Achiziţiei Secţiunea Criterii
ofertei câştigătoare? de Atribuire
xistă instrucţiuni referitoare Ia DA Fişa de Date a Achiziţie Secţiunea
iiodalitatea de elaborare şi depunere a Prezentarea ofertei:
hr[ei tehnice şi financiare?
a) Modul de prezentare a propunerii tehnice
b) Modul de prezentare a propunerii
finciare
I xistă informaţii privind clauzele DA Anexat Fişei de Date a Achiziţiei se găseşte
)ntractuale obligatorii referitoare Ia un model de Contract
Ivrare, montaj, punere În funcţiune,
ucepţie, standarde de calitate, service,
laranţii etc (Propunere de contract)?
;unt specificate situaţiile în care DA Ofertantul poate fi exclus din procedura de
)ĺertantul poate fi exclus din procedura atribuire urmare nedepunerii documentelor
de atribuire ? solicitate în cad rul cererilor de clarificări.
ţ() Conţine Caietul de sarcini cerinţe, DA Caietul de Sarcini Secţiunea Specificaţii
specificaţii, caracteristici de natură tehnice
tehnică explicite ce permit descrierea
obiectivă a fiecărui produslserviciu?
I1 Orice definiţie din specificaţiile tehnice NU Nu au fost întâlnite definiţii care ar putea
care poate favoriza anumiţi operatori favoriza anumiţi operatori economici.
economici este însoţită de expresia I
sintagma ‘sau echivalent"?
Primirea şi evaluarea ofertelor
12. Toate ofertele au fost înregistrate, DA Am verificat dacă toate paginile din ofertă
conforme (tipărite, semnate şi sunt semnate şi ştampilate, De asemenea
ştampilate) şi valabile pe perioada am verificat ca oferta sa fie valabilă în cele
specificată în documentatia de atribuire? 90 de zile de la data limită pentru primirea
ofertelor.
Comisia de evaluare a fost numită prin DA Decizia nr. 508/02.01.2013
decizie?
11. Au semnat membrii comisiei declaraţia DA Vezi Declaraţii de confidenţialitate şi
de confidenţialitate şi imparţialitate? imparţialitate.
Calificarea ofertanţilor s-a realizat numai DA Proces verbal aI şedinţei de deschidere aI
pe baza criteriilor enunţate în anunţul de ofertelor nr. 1473/04.01.2013
participare şi documentaţia de atribuire?
1 (. Evaluarea ofertelor s-a realizat în DA Proces verbal aI şedinţei de evaluare
perioada de valabilitate a ofertelor? a documentelor de calificare nr.
1502/04.01.2013
Afost respectat criteriul de atribuire DA Raportul Procedurii nr. 1548/04.01.2013
menţionat în anunţul de participare,
şi după caz ponderile factorilor de
evaluare?
18. S-a întocmit procesul verbal de evaluare DA Proces verbal aI şedinţei de evaluare
a ofertelor şi de adjudecare a ofertei a documentelor de calificare
câştigătoare? nr. 1502/05.01.2013

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


19. Afost indicată denumirea ofertantului DA Raportul Procedurii nr. 1548/04.01.2013
câştigător, preţuI ofertei şi motivarea
deciziei?
20. Raportul procedurii de atribuire a fost DA Raportul Procedurii nr. 1548/04.01.2013
semnat de către toţi membrii comisiei?
21. Rezultatul procedurii de atribuire a fost DA Comunicarea nr. 1600/15.01.2013
transmis participanţilor care au depus Comunicarea nr. 1601/15.01.2013
oferte? Anunţ de atribuire nr. 35217/15.01 .2013
22. Elaborarea şî semnarea contractului
23. Contractul a fost semnat cu ofertantul DA Contract nr. 2754/15.01 .2013
declarat câştigător?
24. A fost indicat obiectul contractului, DA Anunţ de atribuire nr. 35217/15.01 .2013
denumirea ofertantului căştigător, preţuI
ofertei şi motivarea deciziei?
25. Sunt menţionate în contract datele DA Contract nr. 2754/15.01 .2013
de identificare ale beneficiarului şi
furnizorului, obiectul, valoarea şi durata
contractului, contul bancar în care se vor
efectua plăţile şi, dacă este cazul, actele
adiţionale?
Au fost încheiate ceI puţin 2 exemplare DA Contract nr. 2754/15.01 .2013
originale, semnate de ambele părti, Nr. înregistrare 2311/15.01.2013
ştampilat şi datat?A primit număr de
înregistrare de Ia Beneficiar şi Furnizor?
26. Valabilitatea contractului permite DA Contract nr. 2754/15.01 .2013 articolul 5

implementarea proiectului în A 200.6.1 A Contractuł de furnizare


conformitate cu datele din contractul de
finanţare şi graficul de implementare în
interiorul contractului de finanţare?
27. Sunt prevăzute în mod expres condiţii DA Contract nr. 2754/15.01 .2013 articolul 7

referitoare Ia Iivrare, montaj, punere A 200.6.1 A Contractul de furnizare


în funcţiune, recepţie, standarde de
calitate, service, garanţii etc.?
28. Benefîciarul a declarat câştigătoare NU Beneficiarul a declarat câştigătoare oferta
oferta clasată pe Iocul doi în cazul în clasată pe Iocul 1.
care nu se poate încheia contractul cu
ofertantul câştigător?
29. Oferta declarată câştigătoare a fost NU Contractul a rămas conform celui transmis
modificată prin clauzele contractuale? ca model în Fişa de date a Achiziţiei.
30. Au fost prevăzute condiţiile de NU Nu există clauze de modificare a
modificare a contractului ? contractului.
31. Au fost returnate garanţiile de participare DA Adresă returnare garanţie participare
achitate sau puse Ia dispoziţia

nr. 2431/17.01.2013
beneficiarului de către participanţii Ia Adresă returnare garanţie participare
procesul de achiziţie? nr. 243217.01.2013

Notă: Procedură achiziţie publică: selecţia de oferte.

1.12 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


Ű II,t

33

r
NU 5

Lr aI documentelor selecţiei de oferte

Număr şi data
Denumire document document

1. t)ecizia privind numirea comisiei de evaluare 508/02.01.2013

2 Proces verbal aI şedinţei de deschidere a ofertelor 1473/05.01.2013

3. Proces verbal aI şedinţei de evaluare a documentelor de calificare 1502/04.01 .2013

4, Raportul Procedurii 1548/04.01.2013

3. Comunicare privind atribuirea 1600/15.01.2013

6. Comunicare privind atribuirea 1601/15.01.2013

7, Anunţ de atribuire 35217/15.01.2013

8. Contract de achiziţie bunuri 2754/15.01.2013

9. Adresă returnare garanţie participare 2431/17.01.2013

1O Adresă returnare garanţie participare 2432/17.01.2013

n inaIiza noastră şi în baza documentaţiei oferite de beneficiar considerăm că cerinţele de organizare


n i .i[atiei pentru achiziţia de bunuri este conformă cu cadrul Iegal. (Principiul Conformităţii)

CONCLUZIE
‘Jnj nu am identificat elemente care ar putea fi apreciate ca o nerespectare a procedurilor de achiziţie
publică, astfel cum acestea sunt reglementate de Iegislaţia aplicabilă
Pregătit de: Revizuit de:

Semnătura Data Semnătura Data

MA 04.04.2013 IA 05.04.2013

NOTĂ: Anumite referinţe nu au fost ataşate în mod intenţionat pentru a evita creşterea nejustificată
uvo/umului prezentei lucrări.

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 113


Anexa nr. 1 Model Contract de furnizare
A 200.6.1 A

Contract de furnizare
nr. 2754 data 15.01.2013

1. Părtile contractante
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de Iucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările
şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,
Între
SC ABC SRL, Bucureşti, Bld.M.Badea, nr.1 Telefon/fax 0374/123456 număr de înmatriculare
J40/1 999/2001 cod fiscal RO1 8400451, Conttrezorerie RO1 2 RNCB 013541529131 7231, Reprezentată
prin Negoiu Ecaterina, Administrator în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
SC XYZ SRL, Bucureşti, Str. E.Petrea, nr.23, Telefon/fax 0374/831955, număr de înmatriculare
J40/2831/2004, cod fiscal R019200621 Cont (trezorerie, bancă) RO12 RNCB 0042 0000 0001 5801,
reprezentată prin Olaru Vasile, Administrator în calitate de furnizor, pe de altă parte.

2. Definiţii
2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract —prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c, preţul contractului preţuI plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
-

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;


d. produse echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele Ia
-

prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;


e. servicii servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produseior,
-

cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada


de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
f. origine locul unde produsele au fost realizate, fabricate, Produsele sunt fabricate atunci când
-

prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor


rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de
bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale, Originea produselor şi serviciilor poate
fi distinctă de naţionalitatea furnizorului;
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 — Camera
lnternaţională de Comerţ (CIC);
1. forţa majoră reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
-

imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părti, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revolutii, incendii, inundaţii
sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă, Nu este considerat forţă-majoră un eveniment

114 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


asemenea celor de mai sus care, fără
a crea o imposibilitate de executare, face
costisitoare executarea obligaţiilor une extrem de
ia din părţi;
j. zi zi calendaristică; an 365 de zile.
-
-

(w i(iauga orice alţi termeni pe care părţi


le înţeleg să îi definească pentru con
tract)

L lnterpretare
În prezentul contract, cu excepţia unei
prevederi contrare, cuvintele la forma
forma de plural şi vice-versa, acolo und singular vor include
e acest lucru este permis de context
3' Termenul zi" sau ‘zile" sau orice refer
ire la zile reprezintă zile calendaristice
în mod diferit. dacă nu se specifică

.iize obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4 l Furnizorut se obligă să furnizeze şi, dup
ă caz, să instaleze şi să întreţină mob
perioadele (denumirea produselor şi ilierul în perioada/
cantităţile) convenite şi în conformitate
prin prezentul contract. cu obligaţiile asumate
4..'. Achizitorul se obligă să plătească furni
zorului preţul convenit pentru îndeplini
furnizare mobilier). rea contractului de
4 1, Preţul convenit pentru îndeplinirea cont
ractului, respectiv preţul produselor livra
accesorii prestate, plătibil furnizoruluí te şi al serviciilor
de către achizitor conform graficului de
ei/euro, din care T.V.A. 12,000 lei. plăţi, este de 62,000

5. Durata contractului
6. L Durata prezentului contract este de 3 luni
şijumătate, adică de a 15.01.2013 pân
ă ia 30.04.2013.

6 Documentele contractului

L 6. l Documentele contractului sunt (cel puţin


a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea
):

financiară;
c) graficul de îndeplinire a contractului;
d) graficul de plăţi;
e) garanţia de bună execuţie, dacă este
cazul;
f) angajamentul ferm de susţinere din
partea unui terţ, dacă este cazul.

L Obligaţiile principale ale furnizorulu


i
7. l. Furnizorul se obligă să predeaĺsă
pună la dispoziţia achizitorului, şi dup
mobilierul produsele definite în prezen ă caz, să instaleze
tul contract.
7 2. Furnizorul se obligă să furnizeze pro
dusele la standardele şi!sau per[orm
propunerea tehnică. anţele prezentate în
i 3. Furnizorul se obligă să furnizeze pro
dusele în perioadele/la datele prevăz
livrare prezentat în propunerea tehnică, ute prin graficui de
anexă la contract.

Auditui fondurilor structurale, pas cu


pas 115
1

7.4. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:


i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuaki
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau
utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care
o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului


8.1. Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţuI convenit în
prezentul contract.
8.2. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
8.3. Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de Ia
emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor
Iegale. (se precizează termenul de plată de Ia emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată).
8.4. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci furnizorul are dreptul de a sista Iivrarea produselor, Imediat după ce achizitorul îşi onorează
obligaţiile, furnizorul va relua Iivrarea produselor în cel mai scurt timp posibil. (se va indica un
termen cert)

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor


9.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci
achizitorul are dreptul de a deduce din preţuI contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o
cotă procentuală din preţuI contractului.
9.2. În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 30 de zile de Ia expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă
cu o cotă procentuală 0.1 % din plata neefectuată.
9.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de dreptlde a cere rezilierea
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
9.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această
denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor.
În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din
contract îndeplinită până Ia data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice
10. Garanţia de bună execuţie a contractului
10.1. Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte de data de
15.01.201 în cuantum de 5000 Iei, pentru perioada 15.01-30.04.2013 şi oricum înainte de
începerea executării contractului.
10.2. Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită ordinul de
începere a contractului, numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună
execuţie.
10.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în Iimita prejudiciului
creat, dacă furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile
asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie,

116 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


r achizitorul are obligaţia de a notitica acest Iucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu
au fost respectate.
i Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie de 5,000 Iei în termen
de 15 zile... de
Ia îndeplinirea obligaţiilor asumate.
W ‘. Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

i1 Recepţie, Inspecţii şi teste


1 Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru
a
verifica conformitatea Ior cu specificaţiile din anexa/anexele Ia contract.
..
(1) Inspecţiile şi testările Ia care vor fi supuse produseie, căt şi condiţiiie de trecere a recepţiei
provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele Ia prezentul contract.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi
Împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
l 3. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative)
se vor face Ia
destinaţia finală a produselor. (se precizează destinaţia finală a produselor)
i Dacă vreunuI din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul
are
dreptul să îI respingă, iar furnizorul fără a modifica preţuI contractului are obligaţia:
a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor Ior
tehnice.
115. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu
va fi Iimitat
sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără
participarea unui reprezentant aI achizitorului, anterior Iivrării acestora Ia destinaţia finală.
II 6. Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îI vor absolvi pe furnizor de obligaţia
asumării garanţiilor sau
altor obiigaţii prevăzute în contract.

12. Ambalare şi marcare


i:.i. (1) Furnizorul are obligaţia dea ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără Iimitare,
Ia
manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii Ia temperaturi extreme, Ia soare
şi Ia precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer Iiber, în aşa fel
încât să ajungă în bună stare Ia destinaţia finală.
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va Iua în considerare, unde este
cazul, distanţa mare până Ia destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare
grea în toate punctele de tranzit.
12.2. Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict
cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare. (se precizează
aceste cerinţe, inclusiv cele suplimentare şi orice alte instrucţiuni ulterioare cerute de către
achizitor)
12.3. Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare
protecţiei
coletelor (paleţi de Iemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele


13.1. Furnizorul are obligaţia dea Iivra produsele Ia destinaţia finală indicată de achizitor, respectând:
a) datele din graficul de Iivrare şi
b) termenul comercial stabilit.

AudtuI fondu1lor structurate, ps cu pas 117


r
13.2. (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului,
cât şi, după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea
produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele.
13.3. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după
instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia,
pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
13.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile
clauzelor de recepţie produselor.

14. Asigurări
14.1. Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii
sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de termenul
comercial de livrare convenit.

15. Servicii
15.1. Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia dea presta şi serviciile accesorii
furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului.
15.2. Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca
aceste servicii să nu elibereze furnizorui de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract.

16. Perioada de garanţie acordată produselor


16.1. Furnizorul are obligaţia dea garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De
asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor
avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când
proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau
omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de
funcţionare.
16.2. (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea
tehnică.
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea
acestora la destinaţia finală.
16.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce
apare în conformitate cu această garanţie.
16.4. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a
înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care,
în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de
garanţie care decurge de la data înlocuirii produsului
16.5. Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită,
achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a
aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin
contract.

17. Ajustarea preţului contractului


17.1. Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitorfurnizorului sunt
cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
17.2. PreţuI contractului se ajustează utilizând formula convenită.

118 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


‘ Subcontractanţi
i Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părti
din contract, de a încheia contracte
cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care
el a semnat contractul cu achizitorul.
(1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contrac
tului toate contractele încheiate cu
subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestor
a, cât şi contractele încheiate cu
aceştia se constituie în anexe la contract.
I (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor
de modul în care îşi îndeplineşte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizo
r de modul în care îşi îndeplineşte
partea sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcon
tractanţilor dacă aceştia nu îşi
ndeplinesc partea lor din contract.
1. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai
dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notific
ată achizitorului şi nu va determina
schimbarea preţului contractului.

i. Întârzieri în îndeplinirea contractului


i Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare
în perioada/perioadele înscrise în
graficul de livrare.
2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respec
tă graficul de livrare sau de prestare
a serviciilor, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul
în timp util; modificarea datei/
perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se
va face cu acordul părţilor, prin act
adiţional.
IH3, În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire
a termenului de livrare, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului
de a solicita penalităţi furnizorului.

Forţa majoră
0.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
.0.2, Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndepli
nirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
Clauza se utilizează numai în cazul în care preţul contractului
nu este ferm, În cazul contractelor
care presupun şi servicii accesorii furnizării
.0.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioad
a de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acestei
a.
:0.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţ
ia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau
la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
0.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia
de a notifica celeilalte părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
:20.6, Dacă forţa majoră acţionează sau se estime
ază că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea
de drept a prezentului contract,
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interes
e.

Auditu ťondurilor strucwrale, pas cu pas


119
21. Soluţionarea litigiilor
21.1. Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
21.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze
fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi lndustrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti
din România.

22. Limba care guvernează contractul


22.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

23. Comunicări
(
23.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris. (
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
23.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.

24. Legea aplicabilă contractului


24.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Românta.

Părţile au înţeles să ?ncheie azi 15.01.2013 prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.

Achizitor, Furnizor,
SCABCSRL SCXYZSRL
(Semnătură autorizată) (Semnătură autorizată)

120 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


CŁIENT: ABC SRL Ref.
PolECTUL Proiect POSDRU A 200.6.2
VIRIF ICAT:
Semnătura Data
Junior: MS 05.04.2013
Senior: FÍ 08.04.2013

ANALIZA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE BUNURI

• ioritară: Axa prioritară 3 ‚Creşterea adaptabilităţii Iucrătorilor şi a


întreprinderilor"

C)unniu de intervenţie: 32. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru


promovarea adaptabilităţii"
(xlijI proiectului (SMIS): SMIS 12345
hII i proiectului: PROIECT POSDRU
Lu1Hre beneficiar: ABC SRL
Ip ontract: Achiziţie bunuri
P'iiiär contract şi data 2754/15.01.2013
C iiriumire furnizor: SC XYZ SRL

‘iact de Achiziţie Bunuri

. . Veri
Obiectiv general Explicatii Observatii
r. ficat
Aţi verificat existenţa ] 2311/15.01.2013 A 200.6.1.A Contractul de
nr. de înregistrare a furnizare
Contractului?
2. Aţi verificat existenţa Data de început este data A 200.6.1 .A Contractul de
datei de început a Iivrării primelor bunuri furnizare
Contractului? din cele achiziţionate, în
conformitate cu graficuí de
livrare.
3. Aţi verificat existenţa J Data de finalizare Penalizările pentru nelivrarea sau
datei finalizare a a contractului este neinstalarea Ia timp a bunurilor
Contractului? 30.04.2013. achiziţionate atrage după sine o
penalitate de 0,1% din valoarea
totaíă a bunurilor pentru fiecare zi
de întârziere.
4. Aţi verificat existenţa Contractul a fost A 200.6.1 .A Contractul de
datei de semnare a semnat atât din partea furnizare
contractului? beneficiarului, cât şi din
partea prestatoruiui în
data de 15.01.2013

Auditul fonciurilor structurale, pas cu pas 121


5, Aţi verificat dacă J Obţineţi probe care să Utilizaţi informaţiile publice,
contractul este semnat ateste că persoanele declaraţii ale managementului,
de către persoanele care au semnat contractul informaţii ORC
autorizate din partea deţineau această calitate
A 200..3.A Declaratie pe
ambelor parţi? Ia data semnarii.
proprie răspundere

6. Aţi verificat dacă obiectul J Obiectul contractul îI Achiziţia de mobilier se


Contractului corespunde reprezintă furnizarea de încadrează Ia linia bugetară
cu specificaţiile din mobilier. FEDR.
contractul de finantare?
‘ Au fost bugetate cheltuieli
referitoare Ia achiziţia de
mobilier, conform bugetului
aferent proiectului.

A 200.4.A Analiza bugetului


7. Aţi verificat valoarea ‘J Valoarea contractului este Valoarea bugetată a mobilierului
contractului de achiziţie de 50.000 Iei. achiziţionat este de 50.000
de bunuri? Iei, astfel valoarea contractului
‚ se încadrează în prevederile
bugetului proiectului.
A 200 4 A Analiza bugetului
Valoarea totală a bunurilor este
în conformitate cu centralizatoru I
de preţuri prezentat în oferta
financiară de către ofertant.
(ataşaţi centralizatorul de preţuri)
8. Aţi identificat modalităţile ] Achizitorul se obligă să În cazul în care nu se efectuează
de plată şi condiţiile de plătească preţuI către plata în termen de 28 de zile de
efectuare a plăţilor? prestator în termen de Ia expirarea perioadei, atunci

30 zile de Ia recepţia achizitorul are obligaţia de a

bunurilor pe baza facturii plăti, cu titlul de penalităU, o


primite. sumă echivalentă cu 0,01%
pentru fiecare zi de întârziere din
valoarea plăţii neefectuate, pânâ
Ia stingerea efectivă a obligaţiilor.
9. Aţi identificat detalii J Livrarea produselor De avut în vedere ca fiecare
referitoare Ia Iivrarea se va efectua pe Iivrare să corespundă cu graficul
produselor? perioada contractului cu de livrare.(ataşaţi graficul de
respectarea graficului de Iivrare).
Iivrare.
10. Aţi identificat condiţiile ] Achizitorul se obligă să Fiecare factură trebuie să fie
referitoare Ia recepţia recepţioneze bunurile însoţită de procesul verbal de
bunurilor achiziţionate? achiziţionate (recepţie şi recepţie cantitativă şi calitativă
verificări tehnice) a bunurilor sau de nota de
recepţie (ataşaţi procesul verbal).
Acesta este semnat de către
reprezentantul furnizorului,
precum şi de către membrii
comisiei de recepţie din partea
beneficiarului.

1.22 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


11, Âţi identificat alte condiţii/ Produsele livrate vor fi Ataşaţi şi referenţiaţi certificatele
)Ł)ligaţii ale părţilor însoţite de certificat de de garan ţie şi de conformitate
wferitoare la; garanţie şi certificat de pentru fiecare bun recepţionat.
livrare conformitate.
garanţii
certifîcate de
conformitate, etc.?
I Furnizorul se obligă să Ataşaţi şi referenţiaţi scrisoarea
constituie o garanţie în de garan ţie bancară sau
valoare de 5.000 lei. orice altă formă de garan ţie
acceptabflă conform contractului.
12. Aţi verificat documentele ] Documentele de atribuire Procedura de atribuire a
de atribuire şi anexele şi anexele contractului contractului, aşa cum rezultă
(;ontractului? sunt: din A 200.7.1 Proceduri de
- Caietul de sarcini verificare achiziţie publică
- Propunerea tehnică şi de servicii, a fost respectată.
financiară Noi nu am identificat elemente
- Centralizatorul de care ar putea fi considerate o
preţuri nerespectare a procedurilor
- Graficul de livrare a de achiziţie publică, astfel cum
bunurilor acestea sunt reglementate de
legislaţia aplicabilă.
13. Aţi verificat valoarea J Corelaţi valoarea Ataşaţi şi referenţiaţi procedura
finală a contractului? *
contractului încheiat cu efectuată.
valoarea efectiv realizată
in baza facturilor emise C 100.2.6 Proceduri
reconciliere
de furnizor şi confruntaţi
această valoare cu
sumele înregistrate în
contabilitate,

• ‘!rrificarea valorii finale a contractului şi înregistrarea în evidenţa contabilă este


o procedură prin care
verifică ca valoarea tuturor facturilor emise de către furnizor să corespundă cu valoarea
contractului
Ii ;ichiziţie de bunuri încheiat.
A ţastă verificare se efectuează începând cu prima cerere de rambursare întocmită
de beneficiar şi se
l(:heie odată cu cererea de rambursare finală a proiectului, dacă livrarea bunurilor afectează
mai multe
uioade aferente unor cereri de rambursare diferite
mpletarea acestei cerinţe s-ar putea să nu fie necesară în faza de preangajament sau
planificare a
iiciunii pentru situaţiile în care angajamentul derulat se referă la mai mult decât cerere
o de rambursare
:heltuielilor şi există obligaţia emiterii de rapoarte de constatări factuale pentru cererile
de rambursare
;heltuielilor intermediare.

Nr
crt. Recomandări pentru echipa de misiune

Urmăriţi ca fiecare livrare să corespundă cu graficul de Iivrare.


2. Verificaţi ca factura să fie însoţită de procesul verbal de recepţie cantitativă şi calitativă
a
produselor şi să corespundă cu oferta/contract/caietul de sarcini.
3. Verificaţi ca produsele livrate să fie însoţite de certificat de garanţie şi certificat
de
conformitate.

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 123


4. Urmăriţi ca plăţile să fie efectuate în conformitate cu clauzele contractuale (momentul plăţii
şi condiţiile efectuării acesteia)
5. Verificaţi dacă garanţiile premergătoare contractului au fost întocmite în conformitate cu
termenii acestuia. (Atenţie Ia valoarea şi condiţiile de Iivrare, montare şi punere în funcţiune/
recepţie).
6. Verificaţi dacă pe fiecare factură emisă este specificat preţuI bunului Iivrat, care trebuie să
coincidă cu ceI din centralizatorul de preţuri.
7. Verificaţi garanţiile contractuale.
8. Verificaţi dacă sunt respectate caracteristicile tehnice menţionate în fişa de achiziţie.
9. Identificaţi fizic bunurile achiziţionate.

NOTĂ: Anumite referinţe nu au fost ataşate în mod intenţionat pentru a evita creşterea nejustificată
a volumului prezentei Iucrări.

124 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


(.L II NT: ABC SRL Ref.
P( )IECTUL Proiect POSDRU A 200.7
VI IIFICAT:
Semnătura Data
Senior; FI 05.04.2013
Manager: IA 08.04.2013

LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Nr
Obiectiv general Obiective specifice Referintă
t it. ficat
1 Aţi verificat modalitatea Întocmiţi o Iistă de verificare a Ataşaţi şi referenţiaţi foaia
de încheiere a achiziţiei achiziţiei publice care să cuprindă de Iucru referitoare Ia
publice privind achiziţia principalele aspecte referitoare Ia verificarea achiziţiei de
de servicii? organizarea Iicitaţiei şi încheierea servicii.
contractului de achizitie servicii.
A 200.7.1 Proceduri
de verificare achiziţie
publică de servicii
2. Aţi întocmit o analiză a Întocmiţi o analiză a fiecărui Ataşaţi şi referenţiaţi
contractului de achiziţie contract de achiziţie servicii care să analiza efectuată
de servicii? cuprindă ceI puţin următoarele:
A 200.7.2 Analiza
- numărul de înregistrare a contractului de prestări
contractului servicii
-data de începere a contractului
- data de finalizare a contractului
-data de semnare a contractului
-persoanele semnatare
-obiectul contractului
-valoarea contractului
-modalităţile de plată
-verificarea documentelor de
atribuire şi a anexelor contractului
-recepţia finală a serviciilor
achiziţionate
-verificarea valorii finale a
contra ctul u i

CONCLUZIE
Considerăm că s-au obţinut probe de audit suficiente şi adecvate scopului angajamentului de audit.
Pregătit de: Revizuit de:
Semnătura Data Semnătura Data
FI 05.04.2013 IA 08.04.2013

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 125


CLIENT: ABC SRL Ref.
PROIECTUL Proiect POSDRU A 200.7.1
VERI FICAT:

Cererea de
Semnătura Data
rambursare
1115.04.2013 Junior: MA 05.04.2013
Semor: 08.04.2013

PRQCEDURI DE VERIFICARE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE SERVICII

Nr. .. DAINUI
Aspecte procedurale verificate
Ref.
NA
Programarea şi publicitatea achiziţiei
beneficíarului
1. A întocmit beneficiarul un memoriu DA Notă justificativă privind determinarea valorii
justificativ pentru stabilirea valorii estimate
estimate a serviciilor ce urmează a fi
achiziţionate şi acesta a fost aprobat de
reprezentantul Iegal aI beneficiarului?
2. Invitaţia de participare Ia Iicitaţie! de DA Am verificat pe www.e-Iicitatie.ro. Apar
selectare de oferte a fost adusă Ia detalii invitaţie de participare nr. xxxxxx
cunoştinţa posibililor ofertanţi potrivit
Iegii?
3. Conţine anunţul /invitaţia de participare DA Modul de obţinere a documentaţiei de
informaţii referitoare Ia modalitatea de atribuire se află pe site-uI SEAP
punere Ia dispoziţie a documentaţiei de
atribuire a contractului ?

Documentaţia de atribuire:

4. Se regăsesc informaţii generale privind DA Informaţiile generale se găsesc în fişa


beneficiarul (adresă, date de contact, de date a achiziţiei Ia Secţiunea I.a)
persoana de contact, mijloace de AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
comunicare în desfăşurarea procedurii
de atribuire etc.) în documentaţie?
5. Au fost respectate termenele Iimită DA Data Iimită de primire a ofertelor, a
şi s-au urmat procedurile pentru solicitărilor de clarificări precum şi data Iimită
depunerea documentaţiei de participare de transmitere a răspunsului Ia clarificări
Ia procedura de atribuire (inclusiv se găsesc în Fişa de Date a Achiziţiei Ia
pentru clarificări, răspuns clarificări, Secţiunea I.b) Principala activitate sau
depunere oferte) ? activităţi ale autorităţii contractante

6. Există condiţii/criterii de calificare/


selecţie referitoare Ia:
a, forma juridică de organizare a DA 1. Declaraţie pe proprie răspundere privind
ofertantului? neîncadrarea în dispoziţiile art. 1 80 din
OUG 3412006 cu modificările şi completările
ulterioare privind declararea pe proprie

126 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


răspundere a faptului că nu au fost
condamnaţi în ultimii 5 ani prin hotărâre
definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru
participarea la activităţi ale unei organizaţii
criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau
spălare de bani.
2. Declaraţie pe proprie răspundere privind
neîncadrarea în dispoziţiile art.181 din
OUG 3412006 cu modificările şi completările
ulterioare privind declararea pe proprie

răspundere a faptului că nu au intrat în


faliment, cu şi-au îndeplinit obligaţiile de
plată ale taxelor şi impozitelor, că nu au fost
condamnaţi în ultimii 3 ani prin hotărâre
definitivă a unei instanţe judecătoreşti
pentru o faptă care a adus atingere eticii
profesionale sau pentru comiterea unei
greşeli în materie profesională.
3. Certificat de atestare fiscală privind plata
impozitelor şi taxelor emis de Autoritatea
Publică Locală
4. Certificat de atestare fiscală privind
obligaţiile faţă de bugetul naţional consolidat
şi bugetul asigurărilor sociale emis de
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
b, capacitatea de exercitare a DA 1 Certificat constatator emis de ORC din
activităţii profesionale? care să rezulte că ofer[antul are ca obiect
autorizat de activitate unuI dintre codurile
CAEN specifice achiziţiei
2. Formular de participare Ia Iicitaţie cu
ofertă independentă
c. situaţia economică şi financiară? DA 1. Bilanţuri contabile pe ultimii 3 ani —

vizate de organele fiscale, copie lizibilă cu


menţiunea „conform cu originalul" semnată
şi ştampilată
2. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani
3. Lichiditatea generală mai mare sau egală
cu 1
d, capacitatea tehnică şi/sau DA 1 Declaraţii
profesională ? în cazul serviciilor Lista principalelor

prestări de servicii din ultimii 3 ani;


2. Experienţa similară
S-a prezentat un contract de execuţie
Iucrări/prestări servicii/furnizări bunuri şi un
proces verbal de recepţie.
e, standarde de asigurare a calităţii ? DA ISO
xxxx/DD.MM.YYYY
f, standarde de protecţie a mediului? DA Declaraţie privind măsurile de protecţie a
mediului

AudtuI fondunlor structurale, pas cu pas 127


g, standarde referitoare Ia condiţiile NU
de muncă şi protecţia muncii?

h. criteriile aplicate pentru stabilirea DA Fişa de date a Achiziţiei Secţiunea Criterii de


ofertei câştigătoare? Atribuire
7. Există instrucţiuni referitoare Ia DA Fişa de Date a Achiziţiei Secţiunea
modalitatea de elaborare şi depuriere a Prezentarea ofertei:
ofertei tehnice şi financiare?
a) Modul de prezentare a propunerii tehnice
b) Modul de prezentare a propunerii
financiare
8. Există informaţii privind clauzele DA Anexat Fişei de Date a Achiziţiei se găseşte
contractuale obligatorii referitoare Ia un model de Contract
Iivrarea şi recepţia serviciilor, garanţii etc
(Propunere de contract)?

9. Sunt specificate situaţiile în care DA Ofertantul poate fi exclus din procedura de


ofertantul poate fi exclus din procedura atribuire urmare nedepunerii documentelor
de atribuire ? solicitate în cadrul cererilor de clarificări.
10. Conţine Caietul de sarcíni cerinţe, DA Caietut de Sarcini Secţiunea Specificaţii
specificaţii, caracteristici de natură tehnice
tehnică explicite ce permit fiecărui
produslserviciu să fie descris în mod
obiectiv?
11, Orice definiţie din specificaţiile tehnice NU Nu au fost întâlnite definiţii care ar putea
care poate favoriza anumiţi operatori favoriza anumiţi operatori economici.
economici este însoţită de expresia I
sintagma “sau echivalent'?

Primirea şi evaluarea ofertelor

12. Toate ofertele au fost înregistrate, DA Am verificat dacă toate paginile din ofertă
sunt conforme (tipărite, semnate şi sunt semnate şi ştampilate, De asemenea
ştampilate) şi valabile pe perioada am verificat ca oferta sa fie valabilă în cele
specificată în documentaţia de atribuire? 90 de ziIe de Ia data Iimită pentru primirea
ofertelor.
13. Comisia de evaluare a fost numită prin DA Decizia nr. 1002/15.01.2013
decizie?
14. Au semnat membrii comisiei declaraţia DA Vezi Declaraţii de confidenţialitate şi
de confidenţialitate şi imparţialitate? imparţialitate
15. Calificarea ofertanţilor se face numai DA Proces verbal aI şedinţei de deschidere aI
pe baza criteriilor enunţate în anunţul ofertelor nr. 1891/15.01.2013
de participare şi documentaţia de
atribuire?
16. Evaluarea ofertelor s-a realizat în DA Proces verbal aI şedinţei de evaluare
perioada de valabilitate a ofertelor? a documentelor de caiificare nr.
2008/15.01.2013
17. Afost respectat criteriul de atribuire DA Raportul Procedurii nr. 2130/15.01.2013
menţionat în anunţul de participare,
şi după caz ponderile factorilor de
evaluare?

128 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


r 11)
-a întocmit procesul verbal de evaluare
iofertelor şi de adjudecare a ofertei
tigătoare?
1'. fost indicată denumirea ofertantului
DA Proces verbal aI şedinţei de evaluare
a documentelor de calificare nr.
2008/15.01.2013
DA Raportul Procedurii nr. 2130/14.01.2013
‘âştigător, preţuI ofertei şi motivarea
clecizjei?
kaportul procedurii de atribuire a fost DA Raportul Procedurii nr. 21 30/14.01 .2013
semnat de către toţi membrii comisiei?
Rezultatul procedurii de atribuire afost DA Comunicarea nr. 2233/15.01.2013
transmis participanţilor care au depus Comunicarea nr. 2234/15.01.2013
oferte? Anunţ de atribuire nr. 23085/16.01.2013
Elaborarea şi semnarea contractului

3. Contractul a fost semnat cu ofertantul DA Contract nr. 2950/01.02.2013


declarat câştigător?
A fost indicat obiectul contractului, DA Anunţ de atribuire nr. 23085//16.01.2013
denumirea ofertantului câştigător, preţuI
ofertei şi motivarea deciziei?
Sunt menţionate în contract datele DA Contract nr. 2950/01.02.2013
de identificare ale beneficiarului şi
furnizorului, obiectul, valoarea şi durata
contractului, contul bancar în care se vor
efectua plăţile şi, dacă este cazul, actele
adiţionale
26. Au fost încheiate ceI puţin 2 exemplare DA Contract nr. 2950/01.02.2013
originale, semnate de ambele părti, Nr. înregistrare 1892/01.02.2013
ştampilat şi datat?A primit număr de
înregistrare de Ia Beneficiar şi Furnizor?
21. Valabilitatea contractului permite DA Contract nr. 2950/01.02.2013— articolul 5
implementarea proiectului în 200.7.1..A Contractul de prestări
conformitate cu datele din contractul de servicii
finanţare şi graficul de implementare în
interiorul contractului de finariţare?
Sunt prevăzute în mod expres condiţii DA Contract nr. 2950/01.02.201 3— articolul 7
referitoare, recepţie, standarde de A 2OO.71 A Contractul de prestări
calitate, garanţii etc.? servicii
2). Beneficiarul a declarat câştigătoare NU Beneficiarul a declarat câştigătoare oferta
oferta clasată pe Iocul doi în cazul în clasată pe Iocul 1.
care nu se poate încheia contractul cu
ofertantul câştigător?
1). Oferta declarată câştigătoare a fost NU Contractul este conform cu ceI transmis ca
modificată prin clauzele contractuale? model în Fişa de date a Achiziţiei
1. Au fost prevăzute condiţiile de NU Nu există clauze de modificare a
modificare a contractului ? contractului.
Au fost returnate garanţiile de participare NU Adresă returnare garanţie participare nr.
— achitate sau puse Ia dispoziţia 2431/02.02.2013
beneficiarului de către participanţii Ia Adresă returnare garanţie participare nr.
procesul de achiziţie? 2432/02.02.2013

Auditul fondurUor structurale, pas cu pas


1.29
Rezu Itat:

DA 33
NU 5

Notă: Procedură achiziţie publică: selecţia de oferte.

Sumar aI documentelor selecţiei de oferte

Nr. . Număr şi data


Denumire document
crt. document
1. Decizia privind numirea comisiei de evaluare 1002/1 5.01 .2013
2. Proces verbal aI şedinţei de deschiderea ofertelor 1891/15.01.2013
3. Proces verbal aI şedinţei de evaluare a documentelor de calificare 2008/15.01 .2013
4. Raportul Procedurii 2130/15.01.2013
5. Comunicare privind atribuirea 2233/15.01.2013
6. Comunicare privind atribuirea 2234/15.01.2013
7. Anunţ de atribuire 23085/16.01.2013
8. Contract de achiziţie bunuri 2950/01 .02.2013
9. Adresă returnare garanţie participare 2431/02.02.2013
10. Adresă returnare garanţie participare 2432/02.02.2013

Din analiza noastră şi în baza documentaţiei oferite de beneficiar considerăm că cerinţele de organizare
a licitaţiei pentru achiziţia de servicii este conformă cu cadrul Iegal. (Principiul Conformităţii)

CONCLUZIE
Noi nu am identificat elemente care ar putea fi apreciate ca o nerespectare a procedurilor de achiziţie
publică, astfel cum acestea sunt reglementate de legislaţia aplicabilă.
Pregătit de: Revizuit de:
Semnătura Data Semnătura Data
MA 05.04.2013 FI 08.04.2013

NOTĂ: Anumite referinţe nu au fost ataşate în mod intenţionat pentru a evita creşterea nejustificată
a volumului prezentei lucrări.

130 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


An'xa nr.2 Model Contract de servicii
A 200.7.1 A

Contract de servicii
nr. 2950 data 01.022013
Părtile contractante
lři tmeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
ntracteIorde concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii, cu modificările
ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servici
i,
tI (

: ABC SRL, Bucureşti, Bld. M.Badea, nri Telefo


n/fax 0374/123456 număr de înmatriculare
‘Oi1 999/2001 cod fiscal RO1 8400451, Conttrezorerie RO1
2 RNCB 013541529131 7231, Reprezentată
pun Negoiu Ecaterina, Administrator în calitate de achizit
or, pe de o parte,

c TRADUCERE SRL Bucureşti, Str. V.Geo, nr18 Telefo


n/fax 0374/583614. număr de înmatriculare
110/1758/2002 Cod fiscal R018762540. Cont R012 RNCB
0148 0000 0014 9403 Reprezentată prin
1tcov Andreea, Administrator în calitate de prestator, pe de altă parte

2. Definiţii
1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
) Contract- prezentul contract şi toate anexele sale;
b) achizitor şi prestator părţile contractante, aşa cum sunt acestea
-

numite în prezentul contract;


c) preţul contractului preţul plătibil prestatoru!ui de către achizit
-

or, în baza contractului, pentru


îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asuma
te prin contract;
d) servicii activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
-

e) produse echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb


-

şi orice alte bunuri cuprinse în


anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţ
ia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
f) forţa majoră reprezintă o împrejurare de origine externă, cu
-

caracter extraordinar, absolut


imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricăre
i părţi, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă execut
area şi, respectiv, îndeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,
revoluţii, incendii, inundaţii
sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare
a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enuntiativă, Nu este considerat
forţă majoră un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate
de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g) zi zi calendaristică; an 365 de zile.
-
-

:1. Interpretare
1.1 Tn prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele
la forma singular vor include
forma de plural şi vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de
context.
1.2 Termenul ‘zi" sau zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calend
aristice dacă nu se specifică
în mod diferit.

Auditul fondurilor structurafe, pas cu pas


131
Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţuI contractului
4.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile de traducere, în perioada/perioadele convenite şi în
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de
servicii de traducere.
4.3. PreţuI convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţuI serviciilor prestate, plătibil
prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de 12,400 lei /euro din care T.V.A.
2,400 lei.

5. Durata coritractului
5.1. Durata prezentului contract este de 2 luni, adică de Ia 01.02.2013. până la 31 .03.2013.

6. Documentele contractului
6.1. Documentele contractului sunt (cel puţin):
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) graficul de îndeplinire a contractului;
d) graficul de plăţi;
e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;
f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.

7. Obligaţiile principale ale prestatorului


7.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada/
perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
7.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică, anexă Ia contract.
7.3. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în
propunerea tehnică.
7.4. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), Iegate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau
utilajele folosite pentru sau în Iegătură cu serviciile prestate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care
o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului


8.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.
8.2. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.
8.3. Achizitorul se obligă să plătească preţuI către prestator în termenul convenit de Ia emiterea
facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor Iegale. (se
precizează termenul de plată de Ia emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată)

132 Auditul fondurilorstructurale, pas cu pas

j
l )ică achizitorul nu onorează facturile în termen de 45 zile de Ia expirarea perioadei prevăzute
(:onvenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor, Imediat ce achizitorul onorează
l;ctura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în ceI mai scurt timp posibil.

• Sniicţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor


u l n cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţuI contractului, ca penalităţi, o
sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţuI contractului.
9.' In cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 45 de zile de Ia expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală din plata neefectuată.
Nerespectarea obIigaiiIor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii Iezate de a considera contractul reziliat de drept I de a cere rezilierea
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
‘1 4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această
denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul Ia acţiune sau despăgubire pentru prestator.
In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din
contract îndeplinită până Ia data denunţării unilaterale a contractului.

CIiuze specifice
10, Garanţia de bună execuţie a contractului
101. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte de
data
de 01.02.2013 în cuantum de 500 Iei, pentru perioada 01.02-31.03.2013 şi oricum înainte de
începerea execuţiei contractului.
10.2. Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită ordinul de
începere a contractului numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună
execuţie.
10.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în Iimita prejudiciului
creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător
obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de
bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest Iucru prestatorului, precizând totodată
obligaţiile care nu au fost respectate.
0.4. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 15 zile de Ia îndeplinirea
obligaţiilor asumate.

11. AIte responsabilităţi ale prestatorului


11.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie
definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
11.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de
prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor
de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

Auditul tondurilor structurale, pas cu pas 133


12. AIte responsabilităţi ale achizitorułui
12.1. Achizitorul se obligă să pună Ia dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care
acesta Ie-a cerut în propunerea tehnică şi pe care Ie consideră necesare pentru îndeplinirea tI 3.
contractului.

13. Recepţie şi verificări


13.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
Ior cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
13.2. Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate
cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului,
identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare ĺ.


14.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul ceI mai scurt posibil de Ia ĺ.
primirea ordinului de începere a contractului.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în
exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga Ia preţuI contractului.
14.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută
a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit
de părţi, termen care se calculează de Ia data începerii prestării serviciilor.
(2) ĺn cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului
de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a
serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada
de prestare şi vor semna un act adiţional.
14.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta
are obligaţia de a notifica acest Iucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de
prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
14.4. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

15. Ajustarea preţului contractului


15.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în
propunerea financiară, anexă Ia contract.
15.2. PreţuI contractului se ajustează utilizând formula convenită.

16. Subcontractanţi
16.1. Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părti din contract, dea încheia contracte
cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care eI a semnat contractul cu achizitorul.
16.2. (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta Ia încheierea contractului toate contractele încheiate cu
subcontractanţii desemnaţi.

134 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


încheiate cu
ť.) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele
.ii;eştia se constituie în anexe Ia contract.
3 ( 1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
j (:2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care
îşi îndeplineşte
partea sa din contract.
Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm
îşi
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu
indeplinesc partea lor din contract.
sa
Hi l Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea
şi
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului
va fi notificată achizitorului.

1, Forta majoră
I/ Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
1ľ . Forta majoră exonerează părtile contractante de îndeplinirea obligaţíilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
fără a
113, Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau părţilor până Ia apariţia acesteia.
imediat şi în
l / 4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
a Iimitării
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vedere
consecinţelor.
l (5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de Ia încetare.
de 6 Iuni,
l (.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare
contract,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului
fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interes e.

18. Soluţionarea Iitigiilor


prin tratative
113.1. Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,
legătură cu
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în
îndeplinirea contractuíui.
să rezolve
182. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc
în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze
fie
din
prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti
România.

19. Limba care guvernează contractul


19.1. Limba care guvernează contractul este Iimba română.

20. Comunicări
trebuie să fie
20.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare Ia îndeplinirea prezentului contract,
transmisă în scris.
în momentul
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atăt în momentul transmiterii, cât şi
primirii.

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 135


20.2. ComunicărUe între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
r
confirmării în scris a primirii comunicărií.

21. Legea aplicabilă contractului


21.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi 01 .02.2013 prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.

Achizitor, Prestator,
SC ABC SRL SC TRADUCERE SRL.
(semnătură autorizată) (semnătură autorizată)

136 Auciitul fonduriior structurale, pas cu pas


CLIENT: ABC SRL Ref.
PROIECTUL Proiect POSDRU A 2OO.7.2
— ‘VERIFICAT:
Semnătura Data
Junior: MS 05.04.2013
Senior: FI 08.04.2013
ANALIZA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII

\xa prioritară: Axa prioritară 3 ‚Creşterea adaptabilităţii Iucrătorilor şi a


întreprinderilor"
I (omeniu de intervenţie: 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru
promovarea adaptabilităţii"
odul proiectului (SMIS): SMIS 12345
IitiuI proiectului: PROIECT POSDRU
I )enumire beneficiar: ABC SRL
I ip Contract: Prestări servicii
Număr contract şi data 2950/01.02.2013
I )enumire furnizor: SC TRADUCERE SRL

( :ontract de Achiziţie Bunuri

Nr. . . Veri
Obiectiv general Explicatii Observatii
crt. ficat
1. Aţi verificat existenţa J 2950/01.02.2013
nr. de înregistrare a
Contractului?
2. Ati verificat existenţa Executarea contractului Ataşaţi şi referenţiaţi comanda.
datei de început a se realizează în baza
Contractului? comenzilor Iansate de
achizitor.

3. Aţi verificat existenţa datei -1 Contractul se va Prestatorul se obligă să presteze


finalizare a Contractului? finaliza până Ia data de serviciile în termen de 3 zile de Ia
31.03.2013. Iansarea comenzii, Acest termen
poate să fie redus Ia 24 ore în
situaţii de urgenţă, aferent unei
norme de aproximativ 10 pagini
traduse pe zi.
În caz contrar, prestatorul va fi
obligat Ia plata unor penalităţi
de 0,1% pentru fiecare zi de
întârziere.
Beneficiarul poate Iansa mai
multe comenzi în interiorul
perioadei de valabilitate a
contractuluí.

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 137


4, Aţi verificat existenţa J Contractul a fost
datei de semnare a semnat atât din partea
contractului? beneficiarului, cât şi din
partea prestatorului în
data de 01.02.2013.
5. Aţi verificat dacă J Obţineţi probe care să Utilizaţi informaţiile publice,
contractul este semnat ateste că persoanele declaraţii ale managementului,
de către persoanele care au semnat contractul informaţii ORC
autorizate din partea deţineau această calitate A 200.3.A Declaraţie pe
ambelor părţi? la data semnării, proprie răspundere
6. Aţi verificat dacă obiectul I Obiectul contractul este Obiectul contractului corespunde
Contractului corespunde reprezentat de servicii de cu linia bugetara Alte tipuri
cu specificaţiile din traducere a documentelor de costuri şi constă în servicii de
contractul de finanţare? tehnice şi financiare în/ traducere.
din rornână-engleză,
A 200.4.A Analiza bugetului
romana-italiana, romana
portugheză, conform
articolului 4.
7. Aţi verificat valoarea ] Valoarea contractului este Valoarea bugetată a serviciilor
contractului de achiziţie de 10.000 Iei. de traducere este de 10.000 lei,
de servicii? astfel valoarea contractului se
încadrează în bugetul proiectului.
Valoarea totală a serviciilor este
în conformitate cu central izatorul
de preţuri prezentat în oferta
financiară de către ofertant.
(ataşaţi centra/izatorul de preţuri)
8. Aţi identificat modalităţile J Achizitorul se obligă să În cazul în care nu se efectuează
de plată şi condiţiile de plătească preţul către plata în termen de 28 de zile de
efectuare a plăţilor? prestator în termen de la expirarea perioadei, atunci
45 zile de la recepţia achizitorul are obligaţia de a plăti,
serviciilor pe baza facturii ca penalităţi, o sumă echivalentă
primite. cu 0,01% pentru fiecare zi de
întârziere, din plata neefectuată,
până la stingerea efectivă a
obligaţiilor.
9. Aţi identificat condiţiile ] Achizitorul se obligă să Fiecare factură trebuie să fie
referitoare la recepţia recepţioneze serviciile însoţită de procesul verbal de
serviciilor? prestate recepţie al serviciilor (ataşaţi
procesul verbal). Acesta
trebuie să fie semnat de către
un reprezentant din partea
prestatorului, precum şi de către
membrii comisiei de recepţie din
partea achizitorului.
11. Aţi identificat alte condiţii/ J Prestatorul se obligă să Ataşaţi şi referenţiaţi scrisoarea
obligaţii ale părţilor? constituie o garanţie de de garan ţie bancară.
bună execuţie în valoare
de 500 lei, conform
articolului 10.

1.38 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


12. Aţi verificat documentele Documentele de atribuire Afost respectată procedura
de atribuire şi anexele şi anexele contractului de atribuire a contractului, aşa
contractului? sunt: cum rezultă din A 200.7.î
- Caietul de sarcini Proceduri de verificare
- Propunerea tehnică şi achiziţ ie publică de servicii.
financiară
- Centralizatorul de
preţuri
Aţi verificat valoarea ] Corelaţi valoarea Ataşaţi şi referenţiaţi procedura
13. finală a contractului? *
contractului încheiat cu efectuată.
valoarea efectiv realizată C 1 OO.26 Proceduri
în baza facturilor emise reconciliere
de prestator şi confruntaţi
această valoare cu
sumele înregistrate în
contabilitate,

• ‘/(rificarea valorii finale a contractului şi înregistrarea în eviden


ţa contabilă este o procedură prin care
verifică ca valoarea tuturor facturilor emise de către furnizor să coresp
undă cu valoarea contractului
prestări servicii încheiat
u,astă verificare se efectuează începând cu prima cerere de rambu
rsare întocmită de beneficiar şi se
i:lieie odată cu cererea de rambursare finală a proiectului.
nnpletarea acestei cerinţe s-ar putea să nu fie necesară în faza de
preangajament sau planificare a
Iiiunii pentru situaţiile în care
angajamentul derulat se referă la mai mult decât o cerere de rambursare
.1 :lieltuielilorşi există obligaţ
ia emiterii de rapoarte de constatări factuale pentru cererile de rambu
I :heltuielilor intermediare. rsare

N r.
(:rt.
Recomandări pentru echipa de misíune
Obtineti şi verificati scrisoarea de qarantie bancară de buna executie.
2. Urmăriţi ca plăţile să fie efectuate în conformitate cu clauzele contrac
tuale (momentul plăţii şi
— condiţiile efectuării acesteia).
Verificaţi ca fiecare factură să fie însoţită de procesul verbal de recepţi
e a serviciilor şi să
corespundă cu oferta/contractlcaietul de sarcini.
4. Verificaţi dacă pe fiecare factură emisă este specificat numărul de pagini
traduse, precum şi
preţul unitar al acestora, care trebuie să coincidă cu cel din centralizatoru
l de preuri.

NOTĂ: Anumite referinţe nu au fost ataşate în mod intenţionat


pentru a evita creşterea nejustificată a
‘oĺumuĺui prezentei ĺucrări.

Auditul fandurilor structurale, pas cu pas 139


CLIENT: ABC SRL Ref.
PROIECTUL Proiect POSDRU A 200.8
VERI FICAT:
Semnătura Data
Junior: MS 0204.2013
Senior: IA 04.04.2013

LISTĂ DE VERIFICARE RESURSE UMANE

Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii Iucrătorilor şi a


Axa prioritară:
întreprinderilor"
3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru
Domeniu de intervenţie:
promovarea adaptabilităţii"
Codul proiectului (SMIS): SMIS 12345
TitIuI proiectului: PROIECT POSDRU
Denumire beneficiar: ABC SRL

N r. Veri
Obiectiv general Obiective specifice Observaţie auditor
crt. ficat
1. Aţi identificat personalul ] Întocmiţi o Iistă care Ataşaţi şi referenţiaţi Iista
angajat în cadrul să cuprindă personalul întocmită.
proiectulu i? angajat în cadrul
A 200.8.1 Lista
proiectului conform
personalului angajat în
cerinţelor Contractului
cadrul proiectului
de Finanţare şi a
altor documente ale
Proiectului.
2. Aţi verificat contractele .‘J Întocmiţi o foaie de Ataşaţi şi referenţiaţi foaia
de muncă aferente Iucru privind procedurile de Iucru privind procedurile
personalului implicat efectuate pe fiecare efectuate.
în cadrul proiectului? categorie de angajaţi.
A 200.8.2 Analiza
(urmărind obiectivele de
contractelor de muncă
mai jos)
2.1 Aţi identificat nr. . ‘J Verificaţi dacă personalul Ataşaţi şi referenţiaţi
contractului de muncă proiectului este angajat contractulĺele de muncă .

şi funcţia deţinută de în cadrul societăţii


personal în cadrul beneficiare sau dacă
societăţii? există un contract de
colaborare încheiat.
2.2 Aţi verificat existenţa Verificaţi şi comparaţi Ataşaţi şi referenţiaţi actul/
actului/elor adiţional/e documentaţia aferentă ele adiţional/e Ia contractul de
Ia contractul de muncă personalului implicat în muncă
referitoare Ia Proiect cadrul proiectului.
şi Ia funcţia din cadrul
Proiectu I u i

140 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


23 Aţi verificat Efectuaţi o corelare a Ataşaţi şi referenţiaţi actele
suprapunerea sarcinilor contractului de muncă adiţionale Ia contractul de
curente ale angajatului aferent funcţiei de bază muncă
cu cele din cadrul deţinută de personalul
Proiectului (cumul de implicat în cadrul
funcţi i)? proiectului, precum şi
funcţia deţinută în cadrul
proiectului în vederea
evitării suprapunerii
sarcinilor curente cu cele
din cadrul proiectului,
cumulul de funcţii.
2.4 V-aţi asigurat că ] Verificaţi şi documentaţi Ataşaţi şi referenţiaţi
personalul a fost angajat dacă activitatea contractul de finanţare.
în conformitate cu personalului a fost
A 200.3 Contract de
condiţiile contractului de bugetată în cererea de
finantare
finanţare? finanţare şi preluată în
contractul de finanţare.
2 f' Aţi verificat tarifului -J Verificaţi dacă tariful Ataşaţi şi referenţiaţi bugetul
salarial al angajatului? salarial specificat în proiectului.
actele adiţionale este în
A 200.4 Analiza bugetului
conformitate cu valorile
specificate în bugetul
detaliat al proiectului.
26 Aţi verificat dacă Corelaţi cerinţele minime Ataşaţi şi referenţiaţi CV-uI şi
angajatul deţine toate necesare referitoare la documentele doveditoare.
calificările necesare pregătirea profesională
postului pentru care a persoanelor angajate
este desemnat în cadrul în cadrul proiectului
Proiectului? (conform ghidului
solicitantului) cu
informaţiile care rezultă
din documentele
doveditoare depuse de
personalul angajat în
cadrul proiectului.

2.7 Aţi verificat fişa de Documentaţi şi verificaţi Ataşaţi şi referenţiaţi fişa de


responsabilităţi? dacă fiecare persoană responsabilităţi. *
implicată în cadrul
proiectului are încheiată
o fişă de responsabilităţi
aferentă funcţiei deţinute
în cadrul proiectului şi
dacă acestea concordă
cu cerinţele funcţiei
ocupate în cadrul
proiectului.

Auditul fondurllor structurae, pas cu pas 141


3. Aţi verificat dacă -‘] Verificaţi şi documentaţi Ataşaţi şi referenţiaţi foaia
activităţile proiectului contractele de prestări de iucru privind procedurile
sunt realizate în baza servicii încheiate cu efectuate.
unor contracte de persoanele fizice în baza
A 200.8.3 Analiza
prestări servicii şi nu în cărora sunt realizate
contractelor de prestări
baza unor contracte de activităţile proiectului.
servicii persoane fizice
m u ncă?

se va realiza subsecvent liniei a 2-a din prezenta listă (exemplu A 200.8.02.01,


A 200.8.02.02, ş.a.)


Recomandări pentru echipa de misiune

1. Obţineţi şi verificaţi contractele de muncă aferente personalului.


2. Urmăriţi ca plăţile să fie efectuate în conformitate cu clauzele contractuale.
3. Verificaţi ca fiecare stat de plată să fie însoţit de pontajul aferent.
4. Aveţi în vedere ca fiecare membru al echipei proiectului să prezinte un raport de activitate
aferent lunii pentru care este întocmit statul de plată.

NOTĂ: Anumite referinţe nu au fost ataşate în mod intenţionat pentru a evita creşterea nejustificată a
volumului prezentei Iucrări.

142 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


CLIENT: ABC SR Ref.
A 200.8.1
PRQIECTUL VERIFICAT: Proiect POSDRU
Semnătura Data
Junior: MS 0204.2013
Senior: IA 04.04.2013

LISTA PERSONALULUI ANGAJAT ÎN CADRUL PROIECTULUI

Obiectiv: ĺntocmiţi o Iistă care să cuprindă personalul angajat în cadrul proiectului.


c
0 Activitate depusă: Am întocmit o listă cu personalul angajat pe Proiect şi am verificat contractele de muncă aferente acestora.
c
-

o
0 Funcţie
c
prevazută în
o Perioada de
proiect Categoria Timp Iucru
Nume NRJDATAI Funcţie ri- angajate Perioada Timp Iucru
c conform în care se cf, contract Salariul
n şi Contract IAct form contract de conform con- de angajate în cadrul
c Decizie încadrează functie de Iunar
Q)
Prenume adiţional muncă tract functie Proiect Proiectului
o
internă expertul bază
de bază
0 nr. 423 I
(J1
n 22.08.2012
c
ŮJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-
Ionescu 123/30.12.2012 coordonare şi coordonator nedeterminată 01.01.2013 A 6 ore /zi 2 ore/zi 1,568 lei
Angela gestiune proiecte 30.01.2014
Negoiu 125/30.12.2012 manager proiect responsabil nedeterminată 01.01.2013 - A 6 ore I zi 2 ore I zi 1,568 Iei
Ecaterina seminarii 30.01.2014
Pop 138/30.12.2012 managerfinanciar economist nedeterminată 01.01.2013 - A 6 ore/zi 2 ore/zi 1,568 Iei
Andrei 30.01.2014

Concluzie:
Am constatat faptul că în cadrul proiectului verificat au fost angajate un număr de 3 persoane, acestea având contracte de muncă cu beneficiarul
w proiectului auditat.
CLIENT: ABC SRL Ref.
PROIECTUL Proiect POSDRU A 200..8.2
VERI FICAT:

Semnătura Data
Junior: MS 0204.2013
Senior: IA 0404.2013

ANALIZA CONTRACTELQR DE MUNCĂ

Obiectiv: Verificaţi contractele de muncă aferente personalului angajat în cadrul proiectului, conformi
tatea cu Iista responsabilităţilor şi cu alte documente ale Proiectului

N r.
Obiectiv Exphcaţie Referinţa/Observaţii
.

1. Nume şi prenume angajat Pop Andrei A 200.8.2.01 Contract de


muncă*
2. Nr contract de muncă şi funcţia 378259/10.03.2004, A 200.8.2.01 Contract de
deţinută în cadrul societăţii Economist muncă*
3. Existenţa unui act adiţional Ia Act adiţional A 200.8.2.02 Act adiţional*
contractul de muncă privind nr.138/30.12.2012,
implicarea în cadrul proiectului Responsabil financiar
4. Suprapunerea sarcinilor În conformitate cu actul A 200.8.2.02 Act adiţional*
curente cu cele din cadrul adiţional s-a stabilit faptul
proiectului (cumul de funcţii) că norma de Iucru de 8h/zi
se împarte astfel:6h pentru
desfăşurarea activităţii
de economist din cadrul
societăţii şi 2h pentru
desfăşurarea activităţii de
responsabil financiar din
cadrul proiectului. Funcţia
de bază cât şi cea deţin ută
în cadrul proiectului au
aceIaşi COD COR, astfel nu
există posibilitatea apariţiei
cumulului de funcţii.
5. Asigurarea faptului că În contractul de finanţare A 200.3 Contract finanţare
personalul a fost angajat în a fost prevăzută funcţia de
conformitate cu contractul de responsabil financiar.
finanţare aI proiectului
6. Verificarea tarifului salarial aI Tariful salarial act
- Nu există neconcordanţe
angajatului adiţional:1.568 Iei/lună între tariful stabilit prin bugetul
proiectului(1568 Iei) şi actul
adiţional (1568 Iei) referitor
Ia angajarea responsabilului
financiar în cadrul proiectului.
A 200.4 Analiza bugetului

144 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


7. Verificarea faptului că angajatul În conformitate cu cerinţele A 200.3 Contract finanţare,
deţine toate calificările contractului de finanţare şi
A 200.8.03 Listă anexe
necesare postului pentru care cu verificarea documentelor
contract muncă *
a fost desemnat în cadrul de angajare (CV, diplome,
proiectul u i alte documente care să
susţină calificările) am
constat faptul că persoana
desemnată în funcţia
de reponsabil financiar
corespunde cerinţelor
acestui post.
8 Verificarea fişei de Am verificat exitenţa fişei A 200.8.04 Fişă
reponsabilităţi de responsabilitătţi şi faptul responsabilităţi*
că aceasta prezintă explicit
sarcinile responsabilului
fi na nciar.

(oncluzie:
limare documentelor verificate am constatat faptul că responsabilul financiar a fost angajat cu
pectarea tuturor cerinţelor contractului de finanţare aI proiectului şi că acestea corespund cu cerinţele
)stului din documentaţia proiectului.

NOTĂ: * Anumite referinţe nu au fost ataşate în mod intenţionat pentru a evita creşterea nejustificată a
>Iumului prezentei Iucrări.

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 145

i
CLIENT: ABC SRL Ref.
A 200.8.3
PROIECTUL Proiect POSDRU
VERIFICAT:
Semnătura Data
Pregătitde: MS 0204.2013
Revizuit de: IA 04.04.2013

ANALIZA CONTRACTELOR DE PRESTĂRI SERVICII -

PERSOANE FIZICE

Obiectiv: Verificaţi dacă activităţile proiectului sunt realizate de către persoane fizice în baza contractelor
de prestări servicii.

Activitatea depusă: Pentru realizarea activităţii 6.1 din Bugetul proiectul (Consultant achiziţii) a fost
încheiat un contract civil cu doamna lonescu Andreea.

!n conformitate cu bugetul:
Natura Valoare Totală
Costuri Cantitate Valoare unitară
documentului
6. Subcontractări
6.1 Consultant achiziţii contract 1 2000 2000

în conformitate cu contra ctul civil:


Nr. crt. Obiectiv Explicaţie
1. Numărul contractul 12345/01.01.2013
civil
2. Prestator Ionescu Andreea
3. Obiectul contractului Colaborarea în calitate de consultant achiziţii în cadrul proiectului
4. Preţul contractului 2.000 Iei + TVA
5. Perioada contractului ianuarie 2013 - iunie 2013
6 Obligaţiile Să achite prestatorului suma de 1.411 Iei şi să calculeze, reţină
beneficiarului şi vireze impozitele aferente în valoare de 589 Iei (CAS, CASS,
I mpozit)
7 Obligaţiile Prestatorul trebuie să acorde consultanţă privind achiziţiile publice
prestatorului pe perioada derulării contractului.
8 Condiţii speciale Plata se va efectua la finalizarea contractului, odată cu trasmiterea
şi acceptarea raportului de activitate a prestatorului către beneficiar.

Concluzie: Contractul privind activitatea de consultant achiziţii a fost încheiat în conformitate cu bugetul
proiectului şi cu Contractul de Finanţare, conţinând toate specificaţiile şi clauzele enumerate anterior.

Nr crt. Recomandări pentru echipa de misiune


1. Verificaţi ca plata să fie efectuată doar ulterior primirii şi acceptării raportului de activitate.
2. De asemenea urmăriţi şi plata impozitelor şi contribuţiilor cu stopaj Ia sursa aferente
onorariului, către bugetul de stat consolidat.

146 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


CLIENT: ABC SRL
Ref.
PROIECTUL Proiect POSDRU A 200.9
VERIFICAT:

f TERMENI DE REFERINŢĂ (TdR)


Senior:
Manager:
Semnătura
FI
IA
Data
19.03.2013
20.03.2013

\<i prioritară: Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii Iucrătorilor şi a întreprinderil


or"
omeniu de intervenţie: 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promo
varea
adaptabilităţii"
Codul proiectului (SMIS): SMIS 12345
IitIul proiectului: PROIECT POSDRU
)‘rlumire beneficiar: ABC SRL

N r. Obiectiv termeni de

crt. referinţa
.
Observatii Referinta
Auditorul financiar trebuie Auditorul trebuie să utiiizeze toate Ataşaţi şi referenţiaţi
să-şi planifice activitatea documentele relevante în furnizarea planificarea B 200,
astfel încât să poată realiza probelor pentru sprijinirea emiterii precum şi strategia
o verificare eficientă a Rapoartelor privind Constatările misiunii/angajamentului
cheltuielilor. Factuale şi probe care să ateste că A 200.1 1.
ucrarea a fost realizată în conformitate
cu ISRS 4400 şi cu TdR.
În astfel de angajamente părţi(e ar
trebui să convină asupra suficienţei
şi adecvării procedurilor care se
efectuează.
2. Rapoartele privind Se va utiliza formatul de raportare Nu au fost identificate
constatările factuale ataşat termeniior de referinţă. neconformităţi între ISRS
trebuie să descrie scopul
4400 şi modelul de raport
şi procedurile agreate ale
propus.
acestui angajament în
detalii suficiente astfel încât Ataşati şi referentiati
sa permita Beneficiarului şi formatul de raport.
Autorităţii de Management Vezi A 200.10.01 Draft
să înţeleagă natura raport. şi
şi măsura procedurilor A 20010 Formatul
realizate de către auditor raportului.

Auditul fonciurilor structurale, pas cu pas


147
3. Auditorul verifică dacă Auditorul va evalua dacă verificarea Ataşaţi şi referenţiaţi
evidentele contabile eficientă şi efectivă a cheltuielilor procedurile efectuate
ale beneficiarului sunt este fezabilă şi va raporta excepţiile pentru verificarea
în conformitate cu importante şi punctele slabe evidenţelor contabile ale
regulile pentru păstrarea cu privire Ia sistemul contabil, beneficiarului.
înregistrărilor şi cu regulile păstrarea înregistrărilor, cerinţele de
contabile din contractul de documentare, astfel încât beneficiarul Vezi A 200.5 Sistemul
finanţare să poată întreprinde măsuri ulterioare contabil
pentru corectarea şi îmbunătăţirea
acestora pe perioada de implementare
rămasă a acţiunii.

4. Conformitatea cheltuielilor Auditorul va realiza o revizuire analitică Ataşaţi şi referenţiaţi


cu bugetul şi revizuirea a rubricilor cheltuielilor din cererea de procedurile efectuate
analitică rambursare şi anume: pentru verificarea
- verifică dacă bugetul din CRC conformităţii cheltuielilor
corespunde cu bugetul contractului cu bugetul şi revizuirea
de finanţare (autenticitatea şi analitica.
autorizarea bugetului initial) şi
dacă cheltuielile realizate au fost Vezi C 100.2.9
prevăzute în bugetul contractului de Reconciliere total
finantare evidenţă cheltuieli cu
buget
- verifica daca suma totala solicitata
Ia plată de beneficiar nu depăşeşte
finanţarea nerambursabilă maximă,
precum şi sumele totale prevăzute
pe categorii de cheltuieli.
- verifică dacă orice amendament Ia
bugetul contractului de finanţare este
în conformitate cu condiţiile pentru
astfel de amendamente
5. Verificarea cheltuielilor Auditorul financiar verifică Ataşaţi şi referenţiaţi
eligibile directe eligibilitatea costurilor directe cu procedurile efectuate
termenele şi condiţiile contractului de pentru verificarea
finanţare. cheltuielilor eligibile
Auditorul verifică dacă cheltuielile directe.
pentru o tranzacţie sau acţiune au fost
înregistrate corespunzător în sistemul Vezi C 100.1 Listă de
contabil aI beneficiarului şi în CRC verificare a cererii de
şi dacă sunt sprijinite de evidenţe rambursare
adecvate şi documente justificative
suport.
6. Auditorul financiar va obţine Tn acest scop, auditorul va utiliza Ataşaţi şi referenţiaţi
probe adecvate şi suficiente recomandările furnizate de Standardul probele de audit obţinute
pe baza procedurilor Internaţional de Audit 500 ‘Probe în vederea efectuării
efectuate pentru a putea de audit" şi în special paragrafełe procedurilor de audit.
elabora un raport de care fac referire Ia ‘probe de audit
constatări factuale adecvate şi suficiente, precum şi Vezi Secţiunea C
Standardele Internaţionale de Audit Verificarea cererii de
260 “Comunicarea cu persoanele rambursare.
însărcinate cu guvernanţa', 501 ‚Probe
de audit considerente

148 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


specifice pentru elementele selectate",
520 „Proceduri analitice", 530
„Eşantionarea în audit" (unde este
aplicabil), 580 “Declaraţii scrise", 620
„Utilizarea activităţii unui expert din
partea auditorului" (unde este aplicabil),
ş.a.
Lista indicativă a tipurilor şi naturii
probelor pe care auditorul Ie poate găsi
adesea Ia verificarea cheltuielilor va
include:
• Înregistrări contabile (în format
electronic sau manual);
• Dovada procedurilor de achiziţie
precum documentaţiile Iicitaţiilor,
ofertele pentru Iicitaţii şi rapoartele
de evaluare;
• Dovada angajamentelor precum
contracte şi formulare de comandă;
• Dovada prestării serviciilor precum
rapoarte aprobate, fişe de pontaj,
bilete de transport (incluzând
tichetele de îmbarcare), dovada
participării Ia seminarii, conferinţe
şi stagii de pregătire (incluzând
documentaţia relevantă şi
materialele obţinute, certificatele)
etc;
• Dovada primirii bunurilor precum
documente de recepţie din partea
furnizorilor;
• Dovada finalizării Iucrărilor precum
facturi şi chitanţe;
• Dovada plăţii precum extrase
bancare, înştiinţări de plată, dovada
plăţii din partea subcontractorilor;

Notă: Menţionăm faptul că obiectivele acestei foi de lucru sunt preluate din Termenii de Referinţă
:nre sunt parte a documentelor proiectului finanţat. TdR reprezintă procedurile care se vor efectua în
(lerularea misiunii.

AudtuI fondurilor structurale, pas cu pas 149


‘1

CLIENT: ABC SRL Ref.


PROIECTUL Proiect POSDRU A 200.10
VERIFICAT:

Semnătura Data
Senior: FI 19.03.2013
Manager: IA 20.03.2013
FORMATUL RAPORTULUI

Verificaţi dacă formatul raportului ataşat termenilor de referinţă corespunde cu formatul recomandat de
ISRS 4400.

Raportul asupra unei misiuni pe baza procedurilor convenite trebuie să descrie, suficient de detaliat,
obiectivul şi procedurile convenite ale misiunii, pentru a-i permite cititorului să înţeleagă natura şi
amploarea activităţii desfăşurate.

Nr.
. . Conformitatea
Elemente raport conform standardului profesional
crt. (ISRS 4400) cu modelul de
raport propus

1. TitIuI raportului
2. Destinatarul (clientul care I-a contractat pe auditor)
3. Precizarea informaţiilor financiare sau nefinanciare specifice asupra cărora
au fost aplicate procedurile convenite
4. O declaraţie că procedurile efectuate au fost cele convenite cu clientul
5, O declaraţie că misiunea a fost efectuată în conformitate cu standardul
aplicabil misiunilor pe baza procedurilor convenite (ISRS 4400)
6. O declaraţie conform căreia auditorul este/nu este independent faţă de
entitate.
7. Precizarea scopului pentru care au fost efectuate procedurile.
8. O enumerare a procedurilor specifice efectuate.
9. O descriere a constatărilor efective ale auditorului, incluzând suficiente detalii
cu privire Ia erorile sau excepţiile identificate.
10. O declaraţie conform căreia procedurile efectuate nu constituie niciun audit,
nicio revizuire şi în consecinţă, nu este exprimată nicio asigurare.
ii. o declaraţie conform căreia, dacă auditorul arfi efectuat proceduri
suplimentare, un audit sau o revizuire, ar fî putut fi identifcate alte aspecte
care ar fi fost raportate.
12. O declaraţie conform căreia raportul este restricţionat la acele părţi care au
convenit procedurile ce trebuie efectuate.
13 O declaraţie conform căreia raportul se referă doar Ia elementele, conturile,
aspectele sau informaţiile financiare sau nefinanciare specificate şi nu se
extinde asupra situaţiilor financiare ale entităţii, Iuate ca întreg.
r
14 Data raportului
15 Adresa auditorului
16 Semnătura auditorului.
- elementele formatului de raport propus sunt în conformitate cu cerinţele standardelor de raporate.

1.50 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


()bs. Ataşaţi şi referenţiaţi modelul raportului de constatări factuale. A 200.10.01

Concluzie: Am constatat faptui modelul de raport ataşat TdR este în conformitate cu cerinţele ISRS
• 400.

CONCLUZIE
Considerăm că s-au obţinut probe de audit suficiente şi adecvate scopului angajamentului de audit.
Pregătit de: Revizuit de:
Semnătura Data Semnătura Data
FI 19.03.2013 IA 20.03.2013

fi
ľ

AudtuI fondurilor structurale, pas cu pas 151


v
rÁ200.Io.1
RAPORTUL PRIVIND CONSTATĂRILE FACTUALE CU PRIVIRE
LA VERIFICAREA CHELTUIELILOR A UNUI CQNTRACT
DE GRANT PENTRU ACŢIUNI EXTERNE FINANŢAT DE CĂTRE C.E.

Să fie prin tat cu antetul auditoruluî

<Numele persoanei/perosanelor de contact>, <Poziţia>


<Numele Beneficiarului>
<Adresa>
<zi lună an

Stimate <Numele persoaneiipersoanelor de contact


Tn conformitate cu contractul nostru datat <zi Iună an> cu <numele beneficiarului> „Beneficiarul" şi
Specificaţiile Tehnice ataşate (Anexa 1 a acestui Raport), vă furnizăm Raportul Constatărilor Factuale
(„Raportul"), referitor la CRC ataşata pe care ne-aţi furnizat-o pentru perioada <zi Iună an zi lună an

(Anexa 2 a Raportului), Aţi solicitat realizarea anumitor proceduri în legătură cu contractul de finanţare
în cauză [titlul şi numărul contractului], contractul de finanţare", Raportul este alcătuit din această
scrisoare şi detaliile Raportului prevăzute în capitolele 1 şi 2.

Obiectiv
Angajamentul nostru a fost de a realiza procedurile agreate cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate
în cadrul contractului de finanţare semnat între dumneavoastră şi „Autoritatea de ManagementlOrganism
lntermediar", Acest lucru a implicat realizarea anumitor proceduri specifice, ale căror rezultate vor folosi
Autorităţii de Management/Organismului lntermediar pentru a putea formula concluzii proprii pe baza
procedurilor executate de noi.
Obiectivul acestui angajament este verificarea de către auditor a faptului că sumele (cheltuielile) solicitate
de Beneficiar în CR0 pentru acţiunea finanţată de contractul de finanţare au fost efectuate („realitatea
desfăşurării"), sunt exacte („exactitate") şi eligibile şi transmiterea către Beneficiar a Raportului cu privire
la realizarea procedurilor agreate. Eligibilitate înseamnă că finanţarea nerambursabilă furnizată a fost
cheltuită în conformitate cu temenhi şi condiţiile contractului de finanţare.

Scopul lucrării
Angajamentul nostru s-a realizat în conformitate cu:
- ST din Anexa 1 a acestui Raport şi:
- Standardul lnternaţional privind serviciile conexe (ISRS) 4400 Angajamente pentru realizarea
procedurilor agreate privind informaţiile financiare emis de către Federaţia lnternaţională a
Contabililor („IFAC") şi adoptat de către CAFR
- Codul etic emis de către IFAC
Deşi ISRS 4400 prevede că independenţa nu este o cerinţă pentru angajamentele privind procedurile
agreate, Autoritatea de ManagementlOrganismul lntermediar solicită ca auditorul să respecte de
asemenea cerinţele de independenţă prevăzute de Codul;
Aşa cum s-a solicitat, noi am realizat doar procedurile stabilite în ST pentru acest angajament şi am
raportat constatările noastre factuale cu privire la aceste proceduri în capitolul 2 al acestui Raport

152 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


:opul acestor proceduri agreate a fost stabilit exclusiv de cătreAutoritatea de Management şi procedurile
ĺostreaĺizate exclusiv pentru a sprijini Autoritatea de ManagementiOrganismul Intermediarîn a evalua
L cä cheltuielile solicitate de Beneficiar în CRC ataşată au fost realizate („realitatatea desfăşurării"),
.nnt exacte (exactitate") şi eligibile.
)uoarece procedurile întreprinse de noi nu reprezintă un audit sau o revizuire realizată în conformitate cu
• tandardele internaţionale de audit sau Standardele internaţionale privind angajamentele de revizuire,
iui nu exprimăm nici o asigurare cu privire Ia CRC ataşată.
I )rnă am fi întreprins proceduri adiţionale sau dacă am fi realizat un audit sau o revizuire a declaraţiilor
luianciare ale Beneficiarului în conformitate cu Standardele internaţionale de audit, alte elemente, ar fi
putut fi supuse atenţiei noastre, care v—ar fi fost raportate.

Sursele informaţiilor
IaportuI prevede informatiile furnizate de managementul Beneficiarului în Iegătură cu întrebările
• .pecifice sau care au fost obţinute sau extrase din sistemele informatice şi contabilitate ale Beneficiarului.
SupIimentar, am obţinut informaţii verbale din partea managementului Beneficiarului, care nu au fost
(Iocumentate.> [se şterge dacă s-au primit numai informaţii în scris]

Constatări factuale
Cheltuielile totale care reprezintă subiectul acestei verificări se ridică Ia suma de <xxxxxx Iei. Suma
menţionată anterior este egală cu suma totală a cheltuielilor raportate de beneficiar în CRC (Anexa
2), iar suma solicítată de Beneficiar spre rambursare,<după deducerea din suma totală a cotei de
prefinanţare [se menţionează acolo unde este cazul] conform contractului de finanţare se ridică Ia
;uma de <xxxxxx Iei, aşa cum rezultă din CRC din <zi, Iună, an>.
Âuditorul trebuie sa verifice toate categoriile şi tipurile de cheltuieli.
Pe baza procedurilor agreate pe care Ie-am realizat, am descoperit că suma cheltuielilor de <xxxx Iei
nu este eligibilă.
Detaliile constatărilor noastre factuale inclusiv un tabel rezumat aI cheltuielilor neeligibile sunt prezentate
in capitolul 2 aI acestui Raport.

Utilizarea acestui Raport


Acest Raport este exclusiv pentru scopul stabilit în obiectivul de mai sus.
Ăcest Raport este elaborat exclusiv pentru utilizarea confidenţială a Beneficiarului şi a Autorităţii
de Management!Organism Intermediar şi exclusiv pentru scopul transmiterii către Autoritatea de
Management/Organism Intermediar în conformitate cu cerinţele prevăzute în articolul 7 alin. (8) din
Condiţiile Generale şi Speciale ale contractului de finanţare, Acest Raport nu poate fi invocat de
Beneficiar sau de Autoritatea de Management/Organismul Intermediar pentru alt scop şi nici nu poate
íi distribuit altor părţi.Autoritatea de ManagementlOrganism Intermediar poate face cunoscut acest
Raport altor părti care au drepturi reglementate de a îI accesa, în special Comisia Europeană, Oficiul
European de Luptă Antifraudă şi Curtea Europeană a Auditorilor.
Acest Raport se bazează doar pe CRC specificată mai sus şi nu se extinde asupra altor declaraţii
íinanciare ale Beneficiarului.
Ăşteptăm cu interes discutarea acestui Raport cu dumneavoastră şi vă stăm Ia dispoziţie cu orice alte
informaţii suplimentare sau sprijin pe care îI solicitaţi.

Cu consideraţie,
zi Iună an>
Knumele auditoruíui'

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 153


DETALIILE RAPORTULUI

Capitolul 1 Informaţii privind contractul de grant şi acţiunea


[Capitolul 1 trebuie să includă o descriere a acţiunü în cauză .şi a contractului de grant, structura de
implementare a Beneficiarului şi informaţii financiare/bugetare cheie.
Auditorul trebuie de asemenea să prezinte aici tabelul cu “Informa ţii privind subiectul verificării
cheltuieliloť' ataşat de Beneficiar Ia ST Informaţiile din acest tabel trebuie verificate de auditor].

Capitolul 2 Proceduri realizate şi constatări factuale


Am realizat procedurile agreate în ST pentru verificarea cheltuielilor contractului de finanţare în cauză
<titlul şi numărul acţiunii/contractului> (vezi Anexa 1). Constatările factuale ale acestor proceduri sunt
stabilite în categoriile de mai jos.

[Descrieţi rezultatele procedurilor realizate. Folosiţi programe suport precum anexe Ia raport, dacă este
cazul].

[Inseraţi, dacă este cazul: Detalü ale exce,jtiilor: ]

1 Înţelegerea eficientă a acţiunii şi a termenilor şi condiţiilor contractului de grant


2 Proceduri pentru verificarea eligibilităţii cheltuielilor solicitate de Beneficiar în Raportul Financiar
alacţiunH
generale
2.2 Conformitatea cheltuielilor cu bugetul şi revizuirea analitică
2.3 Se!ectarea cheltuielilor pentru verificare
2.4 Verificarea cheltuielilor
2.4.1 Eligibilitatea costurilor ď e
2.4.2 Acurateţe şí înregistrare
2.4.3 Clasificare
2.4.4 Realitate (desfăşurarea/existenţă)
2.4.5 Conformitate cu regulile de achiziţii publice
2.4.6 Costuri administrative (indirecte)
2.5 Verificarea veniturilor acţiunii

Anexa 1 Specificaţii Tehnice


Anexa 2 CRC furnizată de Beneficiar

1.54 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas

I
CLIENT: ABC SRL Ref.
PROIECTUL Proiect POSDRU A 200.11
VERIFICAT:
Semnătura Data
Manager: IA 1503.2013
Partener: PM 20.03.2013
STRATEGIA MISIUNII I ANGAJAMENTULUI

OBIECTIV: Proceduri agreate


PROIECTUL AUDITAT: PROIECT POSDRU
ETAPELE AUDITULUI:

Această strategie de audit a fost comunicată echipei de audit în data de 28.03.2013 (vezi B 200.5)

STABILIREA ECHIPEI MISIUNII

Responsabil de proiect Echipa de audit:


Ec, Popescu Maria (PM)— Partener Ec. Iacob Alexandru (IA) — Auditor Manager
Ec. Florea Ioana (FI) —Audit Senior
Ec. Micula Sabina (MS) — Audit Junior
Ec. Mureşan Ionuţ (MI) —Audit Junior
Cons.jur Matei Andrei (MA) — Consilier juridic
Gradul de risc asociat angajamentului:
- asociat clientului: redus — clientul S.C. ABC SRL: redus (vezi procedurile de preangajament)
- asociat serviciului: redus. Conform metodologiei noastre privind serviciile de proceduri agreate,
riscul este considerat redus.
Evaluare generală: redusă
Revizuirea Ia cald: în conformitate cu metodologia noastră privind determinarea riscurilor asociate cu
un angajament şi/sau client noi am determinat riscul ca fiind redus. Drept urmare: nu va fi implicat
partenerul de revizuire Ia cald.

DISCUŢII CU CONDUCEREA

Se vor urmări următoarele aspecte:


V Existenţa unor eventuale incompatibilităţi ale personalului
V Existenţa unor sarcini precise ale personalului
V Organizarea sistemului de control intern şi modul de autorizare şi recunoaştere a cheltuielilor
V Pregătirea profesională a personalului
V Modul de gestionare a relaţiilor cu publicul
V Modul de organizare a circuitului documentelor

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 1.55


DATE INFORMATIVE DESPRE CLIENT:
V cine este ?
V ce face?
V are experienţă în finanţări nerambursabile? (cerinţă de calificare a proiectului)
V personalul implicat: are experienţa necesară?
V descrierea proiectului: obiective, scop, perioada de implementare a proiectului.

PLANIFICAREA MISIUNIIIANGAJAMENTULUI
V Stabilirea numărului de ore aferent misiunii (vezi B 200.4 Bugetul angajamentului)
V Repartizarea sectiunilor de audit membrilor echipei: s-a stabilit că MS şi MI vor revizui cheltuielile
şi vor efectua centralizările, FI va verifica eligibilitatea cheltuielilor şi va discuta cu clientul
eventualele probleme ce pot apărea, IA va verifica şi va revizui cheltuielile eligibile şi neeligibile.
V La întocmirea raportului final precum şi scrisorii către management vor participa toţi membrii
echipei de audit.
V Planificarea activităţii astfel încât verificarea efectivă a cheltuielilor să fie îndeplinită.

DOCUMENTAREA AUDITULUI
V Înţelegerea proiectului a termenilor şi condiţiilor Contractului de Finanţare
V Verificarea realităţii, Iegalităţii şi concordanţei activităţilor efectuate
V Respectarea regulilor impuse prin Contractul de Finanţare

Verificarea concordanţei dintre informaţiile cuprinse în Rapoartele de Progres şi în Cererile de


Rambursare şi înregistrările contabile. Verificarea cheltuielilor din punct de vedere aI:
o eligibilităţii costurilor
o încadrării cheltuielilor în bugetul proiectului
o angajării, Iichidării, ordonanţării, plăţii şi înregistrării în contabilitate
o conformităţii cu cerinţele cadrului de raportare financiară naţională
o cheltuielilor neeligibile şi cotei de TVA
o asigurării resurselor financiare pentru partea de co-finanţare eligibilă
o asigurării resurselor pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile.

Misiunea va fi efectuata în conformitate cu ISRS 4400 şi cu prevederile caietului de sarcini.


Se va urmări prezentarea obiectivă, corectă, fidelă şi fără omisiuni a deficienţelor constatate.
Angajamentul se va baza pe elementele probante necesare pentru a obţine probe adecvate şi suficiente
care să permită formularea constatărilor efective asupra corectitudinii derulării Proiectului.

Proceduri ce vor fi realizate:


- pentru Iicitaţiile publice se va urmări lista de verificare ajutătoare
- pentru furnizorii de servicii şi bunuri: vom folosi Iistele de verificare ajutătoare dar vom solicita în
mod nemijlocit toate contractele aferente
- pentru colaboratorii şi/sau experţii implicaţi în proiect vom porni de la contractele de muncă, vom
verifica corectitudinea Ior şi dacă aceste cheltuieli sunt necesare proiectului
- pentru celelalte categorii de cheltuieli vom porni de Ia documentele justificative aferente şi vom
reconstitui bugetul realizat pentru a ne asigura de corectitudinea acestora

156 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


în cazul Iivrărilor de bunuri: vom proceda Ia inventarierea fizică, şi ne vom asigura de condiţiile de
vizibilitate impuse de contractul de finanţare.
Notă: procedurile vor fi actualizate pe măsura realizărü proiectului
I ‘iocedurile utilizate vor fi conforme cu cerinţele ISRS 4400 şi ale ISA relevante (260 “Comunicarea cu
rsoanele însărcinate cu guvernanţa", 501 „Probe de audit— considerente specifice pentru elementele
Iectate", 520 „Proceduri analitice", 530 „Eşantionarea în audit" (unde este aplicabil), 580 “Declaraţii
:rise", 620 „Utilizarea activităţii unui expert din partea auditorului" (unde este aplicabil), ş.a.).

IAPORTAREA
Izaportarea privind constatările factuale va fi efectuată în conformitate cu caietul de sarcini putând să
:onţină:
descrierea scopului şi procedurilor agreate ale angajamentului în detalii suficiente astfel încât să
permită Beneficiarului şi Autorităţii de ManagementlOrganismului Intermediar să înţeleagă natura
şi măsura procedurilor realizate de către auditor;
relaţia contractuală de executare a misiunii;
observaţiile reieşite din diverse verificări;
informaţiile a căror menţiune în raport este prevăzută expres de Iege;
excepţiile importante şi punctele slabe cu privire Ia contabilitate, păstrarea înregistrărilor, cerinţele
documentaţiei, achiziţii, etc astfel încât Beneficiarul să poată întreprinde măsuri ulterioare pentru
corectarea şi îmbunătăţirea acestora pe perioada de implementare rămasă a acţiunii, dacă acest
Iucru este posibil.

Termenele privind raportarea:


Conform discuţiei preliminare cu reprezentanţii S.C. ABC SRL noi am convenit următoarele:
- număr CRC: 1
- perioada de transmitere a documentelor: 28.03.2013
- moduł şi maniera de acces aI auditorului Ia documentele primare, înregistrările contabile: perioada
29.03.2013- 18.04.2013
- discuţii finale: 18.04.2013.

Documente ce vor fi Iivrate:


- rapor[uI constatărilor factuale — data 19.04.2013.

PROCEDURI DE APLICAT ÎN VEDEREA RAPORTĂRII


Aplicarea procedurilor ne va permite să obţinem informaţii suficiente pentru elaborarea raportului privind
constatăriie factuale. În obţinerea probelor vom urmărî cerinţele ISA 500 coroborat cu ISA 260, acolo
unde este cazul, fără a ne Iimita Ia acestea.
Procedurile de verificare a eligibilităţii cheltuielilor solicitate de către Beneficiar

Proceduri Generale
• discuţii preliminare cu reprezentanţii entităţilor care urmăresc derularea contractului.
• înţelegerea procedurilor de control intern, a procedurilor contabile şi a celor de raportare utilizate
de către beneficiar în derularea contractului.
• testarea conformităţii cu procedurile şi cerinţele Finanţatorului.
• testarea în detaliu a sumelor din cererile de rambursare şi a documentelor justificative anexă Ia
acestea, a conturilor prin care se derulează analiza fluxurilor de fonduri.

Auditul fondurilor structuraie, pas cu pas 157


• verificarea realităţii şi corectitudinii sumelor incluse în cererile de rambursare ale contractului.
• verificarea conformităţii cheltuielilor cu bugetul contractului.
• verificarea încadrării corecte a cheltuielilor Ia linia bugetară corespunzătoare.
• pentru fiecare linie de cheltuieli inclusă în cererile de rambursare, se va obţine o componenţă a
sumelor incluse şi se vor revizui documentele suport pentru tranzacţiile efectuate.
• utilizarea fondurilor primite în conformitate cu clauzele contractului.
• bunurile şi serviciile au fost achiziţionate în concordanţă cu procedurile relevante de achiziţie.
• dacă există probe adecvate asupra încasărilor şi plăţilor în concordanţă cu clauzele contractului
de finanţare.
• dacă în cererile de rambursare ale contractului s-au cuprins cheltuielile eligibile.
• conformitatea cu clauzele contractului de finanţare.
• dacă informaţiile cuprinse în CRC se reconciliază cu sistemul de contabilitate utilizat şi înregistrările
efectuate de Beneficiar.
• dacă ratele de schimb pentru conversiiie monedei au fost aplicate corect şi în conformitate cu
legislaţia naţională.

Proceduri analitice privind conformitatea cheltuielilor cu bugetul


Verificarea conformităţii CR cu condiţiile contractului de finanţare va avea următoarele obiective:
• cererea de rambursare trebuie să se conformeze modelului prezentat în Anexa aferenta din
Contractul de finanţare.
• cererea de rambursare trebuie să acopere întregul proiect şi bugetul prezentat în CRC corespunde
cu bugetul contractului de finanţare.
• suma totală solicitată la plată de Beneficiar nu depăşeşte finanţarea nerambursabilă maximă
prevăzută în articolul 3.1 din Condiţii Generale şi Specifice ale contractului de finanţare, precum
şi sumele totale prevăzute pe categorii de cheltuieli.
• verificarea ca orice amendament la bugetul contractului de finanţare este în conformitate cu
condiţiile pentru astfel de amendamente aşa cum se prevede în articolul 12 din Condiţiile Generale
şi Speciale ale Contractului de Finanţare.

Regulile contabile şi de păstrare a înregistrărilor


Verificarea conformităţii evidentelor contabile ale Beneficiarului cu regulile contabile şi de păstrare a
înregistrărilor specificate în contractul de finanţare.
Verificarea modului în care se respectă de către Beneficiar următoarele reguli contabile şi de păstrare
a înregistrărilor:
• Evidenţeie contabile întocmite de Beneficiar aferente implementării proiectului trebuie să fie
întocmite cronologic şi sistematic.
• Beneficiarul va efectua înregistrările în evidenţa contabilă potrivit contabilităţii de angajamente.
• Existenţa unei evidenţe contabile separate aferente veniturilor financiare ale fondurilor publice
obţinute prin proiect.
• Conformitatea cu cadrul naUonal de raportare financiară — Legea 82/1991 şi OMFP 3055/2009.

Reconcilierea CR cu sistemul de contabilitate şi înregistrările Beneficiarului


Auditorul va verifica dacă informaţiile din CRC se reconciliază cu sistemul de contabilitate şi înregistrările
Beneficiarului (ex: balanţa de verificare, registrul jurnal, fişe de cont) (Anexa IV, Secţiunea IIi a
Contractului de finanţare).

158 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


lectarea cheltuielilor pentru verificare
Categoriile şi tipurile de cheltuieli
CIn'ltuielile solicitate de Beneficiar în CRC sunt prezentate în următoarele categorii:
l Costuri cu resursele umane, 2. Costuri cu participanţii, 3. Alte costuri, din care cheltuieli de
i FEDR fiind evidenţiate distinct.

itegoriile de cheltuieli pot fi în principiu defalcate în tipuri de cheltuieli individuale sau tipuri pe clase
cheltuieli cu aceleaşi caracteristici sau caracteristici asemănătoare, Forma şi natura probei suport
I
I ex o plată, un contract, o factură etc) şi modul în care o cheltuială este înregistrată
(adică jurnal de
:hiziţii) variază în funcţie de tipul şi natura cheltuielilor şi operaţiunilor sau tranzacţiiior de bază. Tn toate
izurile tipurile de cheituieli reflectă valoarea contabilă (sau financiară) a operaţiuniior sau tranzacţiilor
l bază, indiferent de tipul şi natura operaţiunii sau tranzacţiei în cauză.


Selectarea tipuriior de cheltuieli
‘Jnr face obiectul procedurilor de verificare toate categoriile şi tipuriie de cheituieii prezentate în CRC.

Virificarea cheltuielilor
‘!(rificarea tuturor categoriilor şi tipurilor de cheltuieli prezentate în CRC.
Eligibilitatea costurilor realizate
\Jom verifica dacă costui pentru o tranzacţie sau operaţiune selectată a fost asumat de către Beneficiar
dacă este necesar pentru desfăşurarea proiectului, a activităţii, subactivităţii, după caz. În acest scop,
n vor examina documentele justificative (ex: contracte, facturi), şi se vor obţine probe privind realitatea
Inrulării tranzacţiilor/activităţilor. De asemenea, se va verifica dovada recepţiei bunuriiorlivrate, serviciilor
uestate, a lucrărilor executate, precum şi existenţa activelor, după caz. Auditorul verifică în continuare:
dacă costurile directe sunt cuprinse în bugetul contractului de finanţare
• dacă costurile directe sunt în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, în
special cu privire la raportul cost-eficienţă şi
- se va asigura de cea mai bună utilizare a fondurilor.
In ceea ce priveşte modul de stabilire a eligibilităţii cheltuielilor verificate, se va ţine cont de, fără a se
Iiniita ia acestea:
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eiigibilitate a cheltuielilor efectuate
în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările
ulterioare,
• Ordinul comun al MMFPS şi MFP nr.3118512008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei
cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin POSDRU, cu modificările şi completările
ulterioare,
- Ghidul Solicitantului, de clauzele contractului de finanţare, de instrucţiunile AMPOSDRU, precum
şi de alte dispoziţii legale apiicabile.
• Înregistrări — acurateţe şi înregistrare
Vom verifica dacă cheltuielile pentru o tranzacţie sau acţiune au fost înregistrate corespunzător în
;istemul contabil al Beneficiarului, în conformitate cu standardele contabile aplicabile în România
precum şi în CRC şi dacă sunt sprijinite de evidenţe şi documente suport justificative adecvate
Vom verifica faptul că valoarea monetară a cheltuielii pentru o tranzacţie sau acţiune selectată corespunde
cu documentele justificative (ex. facturi, stat de plată) şi sunt folosite ratele de schimb corespunzătoare,
colo unde este cazuL

Auditul fondurilor structuraie, pas cu pas 159


• Clasificare
Se va examina natura cheltuielii pentru o tranzacţie sau acţiune selectată şi se va verifica
dacă aceast;i
a fost clasificată corespunzător în CRC.
• Realitate
Se vor obţine probe adecvate şi suficiente privind verificarea cheltuielilor efectuate şi
dacă este cazul
-
-

şi pentru existenţa activelor, Vom verifica realitatea şi oportunitatea cheltuielilor pentru


o tranzacţie sau
acţiune prin examinarea dovezilor lucrărilor efectuate, bunurilor livrate sau serviciilor
prestate într-un
cadru de timp (situat în interiorul perioadei de implementare), la o calitate accept
abilă şi agreată şi li
preţuri sau costuri rezonabile.
• Conformitatea cu regulile de achiziţii publice
Se vor realiza proceduri de verificare privind regulile de achiziţie publică ce se aplică
pentru fiecare
categorie de cheltuieli şi tipuri de cheltuieli, Se va verifica respectarea de către
beneficiar a cerinţelor
de achiziţie publică şi dacă cheltuielile în cauză sunt eligibile, În cazul în care, se vor
descoperi aspecte
de neconformitate cu regulile de achiziţii publice, se va prezenta în RCF natura şi
impactul lor financiar
prin nerecunoaşterea eligibilităţii cheltuielilor.
• Costuri ne-eligibile
Se va verifica dacă cheltuiala pentru o tranzacţie sau activitate selectată nu se raporte
ază ca un cost
neeligibil, Se va verifica dacă cheltuiala respectivă include diferite taxe, inclusiv TVA.

Veniturile proiectului
Vom verifica faptul că veniturile generate de Beneficiar în contextul activităţii/proiectului
au fost alocate
în mod adecvat acţivităţii care face subiectul contractului de finanţare şi au fost preluat
e corect în CRC.
Se va verifica dacă veniturile au fost corect înregistrate în evidenţa contabilă proiectului
a finanţat prin
POSDRU, în conturi analitice distincte.

ÎNTOCMIREA RAPORTULUI
În scopul întocmirii raportului de constatări factuale, pe lângă elementele preciza
te în ISRS 4400 şi TdR
se vor preciza următoarele:
- suma totală de plată;
faptul că suma totală de plată certificată este exactă, reală şi justificată prin docum
ente justificative,
-

în conformitate cu legislaţia naţională;


cheltuielile certificate au fost efectuate cu respectarea prevederilor contractului de
finanţare.
-

Raportul de constatări factuale privind verificarea cheltuielilor se va referi de asemen


ea şi la:
- analizarea şi verificarea naturii, legalităţii şi corectitudinii cheltuielilor.
- verificarea folosirii sumelor primite ca avans (prefinanţare)
informaţii privind localizarea precisă a sediului unde se află originalele documentelor
justificative.
-

- descrierea procedurilor efectuate de auditor.

Notă: Menţionăm faptul că obiectivele acestei foi de Iucru sunt preluate din Termenii
de Referinţă
care sunt parte a documente/or proiectu/ui finanţat. TdR reprezintă procedurile
care se vor efectua în
derularea misiunii şi obiectivele misiunii.

160 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas

M
SECŢIUNEA B 100 - PROCEDURI PREANGAJAMENT

-
B 100
Proceduri preangajament

B 100.1
Evaluare criterii de atribuire

B 100.2 B 100.3.01

Echipa misiunu Declaraţie de independenţă


B 100 Proceduri
preangajament
B 100.3 B 100.3.02
— .

Cennţele de independenţa 1— — Declaraţie de acceptare a


angajamentului ca auditor


B 100.4
. .

Buget estimativ angajament B10


— Declaraţie privind evitarea
conf]ictului de interese
B 100.5
Cerere de clarificare

Această secţiune referitoare Ia etapa de preangajament, are ca scop evaluarea dacă auditorul
a
‘fectuat procedurile necesare care să îi permită stabilirea măsurii în care criteriile şi condiţiile solicitate
le beneficiar suntipot fi îndeplinite de către societatea de audit şi de către membrii echipei
de audit.
Această secţiune tratează aspecte referitoare evaluarea condiţiilor stabilite de beneficiar, stabilirea
chipei misiunii şi a calificărilor solicitate, cerinţele de independenţă şi identificarea ameninţărilo
r Ia
.idresa independenţei, stabilirea unui buget de timp aferent misiunii, precum şi a unui onorariu estimativ,
dar şi solicitarea de clarificări de Ia beneficiar/Autoritatea Contractantă, în cazul în care
acestea se
irnpun.
Procedurile efectuate în etapa anterioară acceptării angajamentului sunt utile şi vor fi utilizate
în
i:azul în care contractul a fost atribuit auditorului/firmei de audit în special în completarea Secţiunii
A 200.
Urmare procedurilor efectuate, partenerul misiunii va decide pe de o parte dacă poate atinge
;riteriile de calificare în procedura de atribuire (componenţa echipei, standarde de Iucru,
experienţa
ielevanta, garanţii, etc) iar pe de altă parte dacă sunt îndeplinite criteriile de independenţă şi
în final
dacă acceptă sau nu angajamentul.

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 161


CLIENT: ABC SRL Ref.
PROIECTUL Proiect POSDRU B100
VERI FICAT:
Semnătura Data
Manager: IA 15.03.2013
Partener: PM 21.03.2013

PROCEDURI PREANGAJAMENT

Nr. . Veri
Obiectiv general Obiective specifice Referinta
crt. ficat
Aţi dobândit • Aţi dobândit o înţelegere adecvată şi I Vezi A 200.3
o înţelegere suficientă a termenilor şi condiţiilor Contractul de
adecvată a Contractului de finanţare şi a anexelor finanţare
proiectului în sale, precum şi a celorlalte informaţii
Vezi B 100.4
faza de pre- relevante furnizate de documentaţia de
Buget estimativ
angajament? atribuire a misiunii şi de alte surse externe
angajament
care sa permita cea mai buna estimare a
mărimii şi competenţei echipei de misiune,
bugetului de timp şi onorariului?
• Aţi evaluat criteriile de atribuire aferente J Vezi B 100.1
misiunii şi posibilitatea îndeplinirii Evaluare criteríi
acestora (cifra de afaceri, numărul de de atribuire
contracte, experienţa necesară, valoarea
contractelor, calificarea echipei) de către
firma dumneavoastră şi de către membrii
echipei?
• Afost necesară solicitarea de clarificări ] A 200.9 Termeni
de la Autoritatea de Management! de referinţă
Organismul lntermediar/ Beneficiarul
B 100.5 Cerere
in scopul obtinerii intelegerii in totalitate
... . . . de clarificare
a obligaţiilor contractuale şi a riscurilor
ataşate?
• Aţi obţinut informaţii suficiente şi adecvate Vezi A 200.3
în etapa de pregătire a ofertei care să vă Contractul de
permită îndeplinirea procedurilor solicitate finanţare
de beneficiar şi emiterea unui RCF
A 200.5 Sistemul
adecvat?
contabil
A 200.3.03 Grafic
rambursare CRC
2. Aţi stabilit În conformitate cu cerinţele caietului de Vezi B 100.2
experţii necesari sarcini, aferent derulării angajamentul, Echipa misiunii
desfăşurării echipa de audit trebuie să aibă în
angajamentului? componenţă cel puţin un auditor financiar şi
un expert în achiziţii publice.

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 1.63

ĺ
Aţi stabilit echipa Echipa de audit a fost stabilită în funcţie de
care va efectua aceste cerinţe şi cuprinde experţii solicitaţi
angajamentul? pentru derularea angajamentului după cum
urmează:
Ec, Popescu Maria aud itor financiar,

expert contabil, specialist în insolvenţă,


evaluator, consultant fiscal Partener de—

misiune
Ec. Iacob Alexandru auditor financiar,

expert contabil, consultant fiscal, expert


achiziţii publice Auditor Manager
-

Ec. Florea Ioana jurist, auditor financiar,


expert contabil, expert achiziţii publice


Aud itor Senior
Ec. Micula Sabina — economist - Auditor
Junior
Ec. Muresan Ionut — economist - Auditor
Junior
Cons. jur, Matei Andrei — consilier juridic
3. Îndepliniţi acest Aţi verificat respectarea cerinţelor de J Vezi B 100.3
angajament integritate, obiectivitate, competenţă Cerinţele de
respectând profesională, confidenţialitate, comportament independenţă
cerinţele etice, în profesional, standarde tehnice şi acolo unde Vezi declaratii
conformitate cu este cazul cele de independenţă? independentä
Codul Etic emis de B 1003 1
IFAC? B 100:3:2
B 100.3.3 p
4. Aţi întocmit un Pe baza informaţiilor deţinute până în J Vezi B 100.4
buget de timp momentul efectuării prezentelor proceduri Buget estimativ
preliminat aI şi în corelaţie cu graficul de prestare al angajament
angajamentului? serviciilor, auditorul va întocmi un buget

5. Aţi stabilit un
estimativ aI angajamentului.
Onorariul trebuie să se situeze în Iimita Vezi B 100.4
r
onorariul aI impusă de articolul 36 din OUG 925/2006 Buget estimativ
angajamentului? şi anume ca preţuI ofertat, fâră TVA, să angajament
reprezinte cel puţin 85% din valoarea
estimată de beneficiar.

Concluzie:
În baza muncii efectuate considerăm faptul că:
- avem resursele necesare (timp, personal)
- experienţa necesară — nu vom coopta specialişti din mediul extern
- nu există ameninţări Ia adresa independenţei şi obiectivităţii

Propunere manager: Acceptare angajament

164 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


CLIENT: ABC SRL Ref.
PROIECTUL Proiect POSDRU B 100.1
VERIFICAT:
Semnătura Data
Senior: FI 15.03.2013
Manager: IA 16.03.2013

EVALUARE CRITERII DE ATRIBUIRE

Înde
Nr. . .
phnire
Criteriu atribuire .

Descriere criteriu Referinta


crt. criteriu
(DAINU)
1. Situaţia Media cifrei de afaceri a ofertantului pe DA Ataşaţi şi referenţiaţi
economico- ultimii 3 ani trebuie să fĺe egală sau mai documentele din care
financiară a mare de 190.000 Iei. să rezulte îndeplinirea
ofertantului criteriului.
2. Experienţa Ofertantul trebuie să demonstreze că a DA Ataşaţi şi referenţiaţi
necesară — finalizat în ultimii 3 ani un număr de maxim documentele din care
prestări servicii 3 contracte având ca obiect auditarea de să rezulte îndeplinirea
de audit financiar proiecte finanţate de Uniunea Europeană, criteriului.
în valoare cumulată de ceI puţin
100.000 Iei.
3. Experienţa Ofertantul va face dovada că poate DA Ataşaţi şi referenţiaţi
necesară — asigura disponibilitatea unui auditor care documentele din care
resurse umane să îndeplinească următoarele criterii de să rezulte îndeplinirea
calificare şi experienţă: criteriului.
- Studii superioare de Iungă durată - Diplome
absolvite cu diplomă de Iicenţă, - CV-uri
- CeI puţin 3 ani experienţă în audit - Recomandări bene
financiar contabil, ficiar cu includerea
- Experientă de minim 2 proiecte finantate membrilor echipei
din fonduri nerambursabile auditate prin - Carnet audtor vzat
care a efectuat verificarea cheltuielilor şi a Ia ZI
întocmit un raport cu privire ła acestea.
De asemenea în echipa proiectului trebuie
să fie prezent şi un expert achiziţii publice.
De asemenea trebuie dovedită calitatea de
auditor.
4. Standarde de Certificarea sistemului de management aI DA Ataşaţi şi referenţiaţi
asigurare a cali- calităţii, respectiv ISO 9001. documentele din care
tăţii şi de pro- să rezulte îndeplinirea
tecţie a mediului criteriului.

Concluzie: S-a constatat îndeplinirea principalelor criterii de atribuire a angajamentului.

NOTĂ: Anumite referinţe nu au fost ataşate în mod intenţionat pentru a evita creşterea nejustificată
a volumului prezentei Iucrări.

Auditul tondurilor structurale, pas cu pas 165


1

CLIENT: ABC SRL Ref.


PROIECTUL Proiect POSDRU B 100.2
VERIFICAT:

Semnătura Data
Manager: IA 15.03.2013
Partener: PM 21.03.2013
ECHIPA MISIUNII

Membru echipă Calificareíexperienţă


1. Ec.Popescu Maria — Partener misiune Auditor financiar, expert contabil, specialist în
insolvenţă, evaluator, consultant fiscal.
Experienţă audit financiar contabil — 12 ani
2. Ec.lacob Alexandru — Auditor Manager Auditor financiar, expert contabil, consultant fiscal,
Experienţă audit financiar contabil 8 ani —

3. Ec. Florea Ioana — Auditor Senior Auditor financiar, expert contabil, expert achiziţii
publice,
Experienţă audit financiar contabil — 5 ani
4. Ec. Micula Sabina Auditor Junior Economist
Experienţă audit financiar contabil — 2 ani
5. Ec. Mureşan lonuţ—AuditorJunior Economist
Experienţă audit financiar contabil — 1 an.
6. Cons.jur, Matei Andrei Consilier juridic, expert achiziţii publice.
Experienţă consitier juridic— 3 ani.

Notă: Experienta pe proiecte similare a membri(or echipei de misiune poate fi dovedită


prin
recomandările primite de Ia beneficiarii cu care societatea a colaborat.

Concluzie: Echipa misiunii a fost stabilită în conformitate cu respectarea prevederilor fişei


de
date a angajamentului.

166 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


CLIENT: ABC SRL Ref.
PROIECTUL Proiect POSDRU B 100.3
VERIFICAT:
Semnătura Data
Manager: IA 15.03.2013

i
Partener: PM 21 .03.2013

CERINŢELE DE INDEPENDENŢĂ

ln conformitate cu cerinţele documentaţiei de atribuire a angajamentului, auditorul va îndeplini


angajamentul în conformitate cu cerinţele de independenţă, aşa cum sunt ele prevăzute în Codul Etic,
mis de IFAC.
Conform ISRS 4400, auditorul trebuie să respecte Codul de etică pentru auditorii profesionişti emis de
către Federaţia Internaţională a Contabiiilor(IFAC), Principiile de etică care guvernează responsabilităţile
profesionale ale auditorului pentru acest tip de misiune sunt:
(a) Integritatea;
(b) Obiectivitatea;
(c) Competenţa profesională şi atenţia cuvenită;
(d) Confidenţialitatea;
(e) Conduita profesională; şi
(f) Standardele tehnice.

Independenţa nu este o cerinţă explicită sau imperativă în cazul misiunilor pe baza proceduriior
convenite; totuşi, termenii sau obiectivele unei misiuni sau standardele naţionale pot cere ca auditorul
să respecte cerinţele de independenţă din Codul de etică pentru auditorii profesionişti emis de IFAC.
Dacă independenţa nu este necesară sau relaţia nu afectează derularea misiunii, acest fapt se
precizează în RCF.

Nr.
CERINTE DE INDEPENDENTĂ Referintă
crt.
Cod Etic IFAC (secţiunile 290 şi 291) & ISRS 4400
1. Aţi identificat ameninţări Ia adresa independenţei, aţi evaluat Vezi B 200.3.01
importanţa acestora şi aţi aplicat măsurile de protecţie pentru a Ie Declaraţia de
elimina sau reduce Ia un nivel acceptabil? independenţă

2. Deţineţi un interes financiar direct sau indirect în cadrul Vezi B 200.3.02


clientului? (acest fapt poate genera o ameninţare de interes Declaraţie de acceptarea
personal). angajamentului ca auditor
3. Există o relaţie apropiată de afaceri între o firmă, sau un Vezi B 200.3.02
membru al echipei de misiune, sau o rudă apropiată a acestuia Declaraţie de acceptarea
şi clientul sau conducerea acestuia? Dacă această relaţie este angajamentului ca auditor
generată în urma unei relaţii comerciale sau a unui interes
financiar comun poate crea ameninţări de interes personal sau
intimidare.

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 167


4. Există relaţii familiale şi personale între un membru al echipei Vezi B200.3.01
de misiune şi un director, o altă persoană din conducere sau Declaraţia de
anumiţi angajaţi (în funcţie de rolul acestora) ai clientului? Aceste independenţă
relaţii pot genera ameninţări de interes personal, familiaritate
sau intimidare.
5, S-a efectuat transferarea temporară de personal aI firmei către Vezi B200.3.02
client? Acest fapt poate genera oameninţare de auto-revizuire Declaraţie de acceptarea
angajamentului ca auditor
6. A deţinut un partener sau un angajat aI firmei funcţia de director Vezi B 200.3.02
sau altă funcţie de conducere în cadrul clientului? Acest fapt Declaraţie de acceptarea
poate genera ameninţări de auto- revizuirie şi de interes angajamentului ca auditor
propriu, Acestea ar putea fi atât de semnificative încât nicio
măsură de protecţie nu le-ar putea reduce la un nivel acceptabil

Contract de Finanţare
7. Solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanţii Ior Vezi B 200.1.03
Iegali/structurile de conducere a acestora şi persoanele din Declaraţie privind evitarea
echipa de angajament se află în situaţia de conflict de interese conflictului de interese
sau incompatibilitate? (în vederea respectării articolului privind
conflictul de interese).
TdR
8. Deşi ISRS 4400 prevede că independenţa nu este o cerinţă pentru Vezi B 200.3.01
angajamentele procedurilor agreate, Autoritatea de Management! Declaraţia de
Organismul Intermediar solicită ca auditorul să respecte de independenţă
asemenea cerinţele de independenţă prevăzute de Codul etic, aşa
cum este precizat în TdR?

*
ĺntocmiţi, ataşaţi şi referenţiaţi declaraţiile de independenţă privind cerinţele de mai sus aferente
tuturor membrilor echipei de audit.

Concluzie: Nu au fost identificate ameninţări Ia adresa independenţei şi obiectivităţii echipei de audit.

168 Auclitul fondurilor structurale, pas cu pas


B 100301
DECLARAŢIE DE INDEPENDENŢĂ

NUME MEMBRU ECHIPĂ Popescu Maria


TitIuI proiectului: PROIECT POSDRU
Denumire beneficiar: ABC SRL

1 Aţi primit un beneficiu semnificativ sub formă de bunuri sau servicii, sau ospitalitate
de Ia un client auditat?
NU
2 Aţi fost angajat aI unui client auditat în ultimii doi ani?
NU
3 Intenţionaţi să vă asociaţi sau negociaţi în prezent asocierea cu un client auditat?
NU
4 Aveţi interese de afaceri mutuale cu un client auditat sau cu un angajat sau
membru din conducerea acelui client?
NU
5 Dvs, sau cineva apropiat aveţi beneficii sau investiţii într-un client auditat?
NU
6 Dvs, sau cineva apropiat aveţi interese beneficii într-un trust ce deţine acţiuni într-o
companie client aud itată?
NU
7 Dvs, sau cineva apropiat sunteţi girant aI unui trust care deţine acţiuni într-o
companie client auditată?
NU
8 Deţineţi drepturi de vot în cadrul altei firme înregistrate ca auditor?
NU

În situaţia în care răspundeţi „Da" Ia oricare din întrebările menţionate mai sus, vă rugăm

detaliaţi mai jos.

Nu este cazul

Semnătura membru echipă Data 1510312013

Semnătura Partener de misiunelangajament

*
În situaţia În care pe parcursul angajamentului intervin modificări Ia această declara ţie aveţi obligaţia
de a contacta managerul/partenerul angajamentului.

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 169


B 100.3.02
DECLARAŢIE DE ACCEPTARE
A ANGAJAMENTULUI CA AUDITOR

NUME MEMBRU ECHIPĂ Popescu Maria


TitIuI proiectului: PROIECT POSDRU
Denumire beneficiar: ABC SRL

1 Este firma nepotrivit dependentă faţă de un potenţial client (sau grup)?


NU
2 Firma sau cineva aflat în strânsă Iegătură cu ea deţine garanţii sau împrumuturi de Ia sau
către un client?
NU
3 UnuI dintre parteneri sau angajaţi a acceptat bunuri materiale, servicii sau ospitalitate din
partea unui client auditat?
NU
4 Există vreun Iitigiu curent sau potenţial între firmă şi client?
NU
5 UnuI dintre parteneri sau angajaţi are Iegături personale sau de familie cu clientul sau cu
angajaţii săi?
NU
6 Firma are interese de afaceri mutuale cu compania client, sau cu un angajat aI acesteia?
NU
7 UnuI dintre parteneri sau membri ai personalului firmei deţine interese sub forma
acţiunilor sau a altor investiţii client?
NU
8 Este posibil ca independenţa firmei să fie ameninţată ca rezultat aI presiunilor apărute din
partea practicanţilor asociaţi sau ale organizaţiilor sau a altor surse externe?
NU
9 Firma asigură şi alte servicii-în particular, o funcţie managerială-clientului auditat?
NU
1O În situaţia în care firma pregăteşte conturile clientului, există un motiv pentru care clientul
să nu accepte responsabilitatea înregistrărilor în numele propriu?
NU
11 Există resurse şi aptitudini insuficiente pentru a se derula procesul de audit?
NU
12 Există factori care privesc clientul şi care ar putea afecta decizia de a accepta
reangajamentu 1?
NU

Dacă Ia una dintre întrebările anterioare s-a răspuns afirmativ, notaţi poziţia şi ce acţiuni sunt
necesare pentru a menţine independenţa firmei în cazul în care angajamentul este acceptat.

Nu este cazul

Semnătura membru echipă Data 1510312013

Semnătura Partener de misiunelangajament

170 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


B 100.303

DECLARAŢIE
privind evitarea conflictului de interese

1. Subsemnata Maria Popescu reprezentant Iegal aI societăţii Auditor Financiar SRL declar
pe
‚ropria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
- nu am/nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau
de supervizare şi sau acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţlsoţie, rudă sau afin până
Ia gradul aI patrulea inclusiv, ce deţin funcţii de decizie în cadrul Proiectului.

- nu sunt! nu suntem implicaţi în relaţii comerciale, astfel cum sunt prevăzute Ia art. 69 Iit. A)
din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu persoane ce deţin funcţii
de
decizie în cadrul ABC SRL

2. Subsemnata Maria Popescu reprezentant Iegal aI societăţii Auditor Financiar SRL declar

oi informa imediat achizitorul dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie Ia
orice punct pe
rcursuI derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care
vom fi
ksemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
3. De asemenea, declar/declarăm că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
•letaliu şi înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor,
‘ituaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
4. Subsemnata Maria Popescu autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială,
hncă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai (ABC
SRL) cu privire
orice aspect tehnic şi financiar în Iegătură cu activitatea noastră.

)ata completării 15.03.2013

Auditor Financiar SRL,


prin reprezentant Iegal,
Maria Popescu

Auciitul fondurilor structurale, pas cu pas 171.


CLIENT: ABCSRL Ref.
PROIECTUL Proiect POSDRU B 100.4
VERIFICAT:
Semnătura Data
Întocmit de: IA 18.03.2013
Verificatde: PM 18.03.2013

BUGET ESTIMATIV ANGAJAMENT

Obiectiv: ĺntocmiţi un buget estimativ privind costurile aferente derulării misiunii şi corelaţi acest buget
cu preţuI estimat aI angajamentului.

Număr ore aferente


Nr, Membru TOTAL
crt. echipa Planificarea Verificarea Finalizare angajament Ş ORE
angajamentului CRC emitere raport
1. Partener 20 0 3 23
2. Manager 15 O 7 22
3. Senior O 45 5 50
4. Junior O 9ü O 90
TOTAL ORE 35 135 15 185

BUGETUL
Explicaţie
Cheltuieli cu deplasarea 150

Cheltuieli cu onorariile 27.178,81


Salar brut mediu/persoana/ora 115
Nr. ore afectate Iucrării 185
Total Salarii Brute 21 .275,00
Costuri sociale 27.75% 5.903,81
Contribuţia Ia Asigurările Sociale -20.8% 4.425,20
Contribuţia Ia Fondul de Somaj - O.5% 106,375
Contribuţia Ia Fondul de Concedii şi Indemnizaţii - O.85% 180,838
Contribuţia Ia Fondul de Garantare aI Plăţii Creanţelor Salariale - O.25% 53,188
Contribuţia IaAsigurările Sociale de Sănătate 5.2% - 1106,3
Contribuţia Ia Fondul deAccidente de Muncă şi BoIi Profesionale - O.15% 31,913
Cheltuieli administratîve 1.000
Profit brut 2.000
TOTAL GENERAL 30.328,81

172 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


iT
I'tţul ofertat a fost calculat prin raportare Ia costul misiunii, estimat în baza graficului pentru realizarea
vciilor de audit, în cadrul căruia s-a avut în vedere atât profilul membrilor echipei, cât şi timpul de
ILI necesar atingerii corespunzătoare a obiectivelor misiunhi de audit

CONCLUZIE
Iutul estimat a( angajamentului, conform fşei de date a achiziţiei este de 35.000 Iei, iar în conformi
te cu bugetul estimativ întocmit de auditor costul de derulare aI misiunii este de 30.329 Iei, preţ ce
se situează peste timita de 85% solicitată prin articolul 36 din OUG 95/2006.
Pregătit de: Revizuit de:
Semnătura Data Semnătura Data
IA 18.03.2013 PM 18.03.2013

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 173


B100.5_j

S.C. AUDIT FINANCIAR S.R.L.


BUCUREŞTI
STR. EMINESCU NR.1O

Nr.1 0/15.03.2013

Către SC ABC SRL

În atenţia doamnei Negoiu Ecaterina

Ref: Servicii de audit financiar pentru proiectul Proiect POSDRU"

1. Vă rugăm să ne specificaţi dacă conform art. 11 alin.(4) din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea
normeloţ
de aplicare a nrevederilor referitoare Ia atribuirea contractelor de achiziţie ‚ublică din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr 34/2006 nrivind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor
do
concesiune de Iucrăripublice şia contractelor de concesiune de servicii, pentru demonstrarea îndeplinirii
criteriilor de calificare prevăzute Ia art. 176 din Ordonanţa de Urgentă nr 34/2006, ofertantul
poate
prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul său iegal, prin care
confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire.
Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul va menţiona succint, dar precis, modul
concret
de îndeplinire a respectivelor cerinţe inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităţi sau
-
altele
asemenea.

Administrator,
SC Aud itor Financiar SRL
Ec, Maria Popescu

174 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas

-J
SECŢIUNEA B 200 - PLANIFICAREA MISIUNII

B 200
— Lista de verificare privind
Planificarea angajamentului

B 200.1
B 200.1.01
Scrisoarea de angajament
Scrisoarea de angajament
Aspecte generale

B 200.2
-

Evaluarea riscului
B 200 Planificarea
misiunii
B 200.3
Eşantionarea

B 200.4
Bugetul angajamentului

B 200.5
Discuţii cu echipa de audit

B 200.6
Lista aspectelor de urmrit

Auditorul trebuie să planifice eficient activitatea astfel încât să poată atinge obiecti
vele angaja
rnentului.
rn cadrul secţiunii de planificare au fost stabilite obiective referitoare Ia cunoaşterea proiectului, a
clientului şi a mediului în care proiectul urmează a fi implementat, definirea termen
ilor misiunii împreună
cu beneficiarul proiectului, prin transmiterea scrisorii de angajament, evalua
rea riscurilor asociate
misiunii, stabilirea metodelor de eşantionare, stabilirea bugetului misiunii precum şi
discuţiile purtate cu
echipa misiunii referitoare Ia informaţiile necesare a fi Iuate Ia cunoştinţă de aceştia
.
Secţiunea B 200 „Planificarea angajamentului" este în conexiune cu secţiunea A
200 „Informaţii
generale". Astfel, prin utilizarea unui sistem de referenţiere şi inter-referenţiere a fost
evitată efectuarea
aceleaşi proceduri necesare atât în prezenta secţiune, cât şi în cea referitoare Ia informaţiile
generale.
Planificarea reprezintă un proces continuu şi suportă actualizări ori de câte ori se
modifică contractul
de finanţare, termenii de referinţă, legislaţia specifică sau condiţiile evaluate iniţial,
până Ia finalizarea
angajamentului de către auditor.

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 175


CLIENT: ABC SRL Ref.
PROIECTUL Proiect POSDRU B200
VERIFICAT:
Semnătura Data
Manager: IA 28.03.2013
Partener: PM 02.04.2013
LISTA DE VERIFICARE PRIVIND PLANIFICAREA ANGAJAMENTULUI

‘Hlitorul trebuie să planifice eficient activitatea astfel încât să poată atinge obiectivele angajamentului.

1. nificarea suportă modificări ori de câte ori se modifică contractul de finanţare, termenii de referinţă,
‘jislaţia specifică sau condiţiile evaluate iniţial, până la finalizarea angajamentului de către auditor.

N r. Veri
Obiectiv general Obiective specifice Referinţă
crt. ficat
Tn baza înţelegerii Aţi definit termenii misiunii? Ataşaţi şi referenţiaţi
misiunii dobândite scrisoarea de misiune/
în secţiunea A 200 angajament.
lnformaţii generale,
B 200.1 Scrisoarea
întocmiţi scrisoarea
de angajament
de angajament!

aspecte generale
contractul de prestări
servicii şi asiguraţi-vă B 200.101
că termenii misiunii Scrisoarea de
au fost înţeleşi şi angajament
acceptaţi de client.
1.1 Aţi analizat termenii de referinţă Ataşaţi şi referenţiaţi
aferenţi serviciilor în conformitate cu obiectivele misiunii
ISRS 4400? privind verificarea
cheltuielilor efectuate în
cadrul Proiectului.

IP Aţi întocmit o notă privind analiza


contractului de finanţare şi a actelor
adiţionale ale acestuia şi aţi identificat
J
A 200.9 Termeni de
referinţă
Ataşaţi şi referenţiaţi
foaia de Iucru referitoare
la anaíiza contractului
aspectele relevante ale proiectului? de finanţare şi a actelor
adiţionale aferente.
A 200.3 Contract de
finanţare
1.3 Aţi identificat cerinţele Iegale general Ataşaţi şi referenţiaţi
aplicabile finanţării nerambursabile cerinţele Iegale
referitoare la: aplicabile fiecărei
- cerinţele legale aplicabile achiziţiilor categorii menţionate.
publice? A 200.1 Cerinţele
- cerinţele legale aferente cheltuielilor Iegale relevante
eligibile?

Auditul tondurilor structurale, pas cu pas 177


- cerinţele legale aferente evitării
situaţiilor de incompatibilitate
şi conflict de interese de către
personalul implicat în gestionarea
programelor finanţate din fonduri
europene nerambursabile?
- cerinţele legale aferente ajutorului
de stat?
- cerinţele legale aferente
managementului financiar al
proiectului?

1.4 În cazul în care eşantionarea este J Ataşaţi şi referenţiaţi


aplicabilă, aţi stabilit metoda de procedurile efectuate:
eşantionare aplicată şi criteriile de
B 200.2 Evaluarea
eşantionare?
riscului

B 200.3 Eşantionare
1.5 Întocmiţi un buget de timp corelat cu Ataşaţi şi referenţiaţi
graficele contractului de finanţare şi bugetul de timp
cu graficul din contractul de prestări
B 200,4 Bugetul
servicii pentru verificarea cheltuielilor
angajamentu I u i
eligibile.

1.6 A fost întocmită o notă referitoare Ia Ataşaţi şi referenţiaţi


întâlnirile echipei misiunii cu privire la nota întocmită
aspectele importante ale proiectului?
B 200.5 Discuţii cu
echipa de audit
1.7 A fost preluată lista aspectelor de Ataşaţi şi referenţiaţi
urmărit întocmită cu ocazia verificării lista aspectelor de
CRC 1 începând cu CRC 2? urmărit
B 200.6 Lista
aspectelor de urmărit
2. Revizuiţi planificarea Au intervenit elemente noi, J Nu au intervenit
necunoscute în etapa de planificare elemente noi ulterior
care au făcut necesară modificarea etapei de planificare
planificării iniţiale? care să necesite
revizuirea secţiunii de
planificare.

În cazul în care apar


elemente noi, acestea
trebuie discutate
cu managementul
beneficiarului.

Concluzii:
În baza muncii efectuate considerăm că am efectuat o planificare adecvată angajamentului.

178 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


CLIENT: ABC SRL Ref.
PROIECTUL Proiect POSDRU B 2001
VERIFICAT:
Semnătura Data
Manager: lA 28.03.2013
Partener: PM 02.04.2013
SCRISOAREA DE ANGAJAMENT - ASPECTE GENERALE

Auditorul trebuie să se asigure, împreună cu reprezentanţii entităţi


i beneficiare, precum şi cu ceilalţi
itilizatori ai raportului de constatări factuale, că există o înţelegere
clară privind procedurile convenite şi
ca termenii misiunii sunt clar definiţi.

Aspectele importante asupra cărora trebuie să se convină sunt


următoarele:

Nr.
rt Aspecte importante angajament DAINU
-
Referinţa
1. Natura angajamentului, inclusiv faptul că procedurile efectuate
nu vor DA B 200.1.01
constitui un audit sau o revizuire şi, în consecinţă, nu va fi exprim
ată
nicio asigurare.
2. Scopul declarat al angajamentului cu precizarea explicită a obiecti
velor, DA B 200.1 01
3. Precizarea informaţii)or financiare asupra cărora vor fi aplicate
DA B 200.1.01
procedurile convenite.
4. Natura, plasarea În timp şi amploarea procedurilor specifice
care vor fi DA B 200.1.01
aplicate.
5. Forma anticipată a raportului asupra constatărilor efective,
DA B 200.1.01
6. Limitările aferente distribuţiei raportului asupra constatărilor efectiv
e, DA B 200.1.01
Este necesar ca auditorul să emită şi să transmită benefic
iarului o scrisoare de angajament care
să documenteze termenii cheie ai numirii, O astfel de scrisoare
confirmă acceptarea angajamentului
de către auditor şi ajută la prevenirea apariţiei neînţelegerilor referito
are la unele aspecte, precum şi
obiectivele şi scopul misiunii, amploarea responsabilităţilor auditor
ului şi forma rapoartelor care vor fi emise.
Scrisoarea de angajament va cuprinde o enumerare a procedurilor
care vor fi efectuate, ca proceduri
convenite între părti şi o declaraţie a faptului că distribuţia raportu
lui asupra constatărilor efective va fi
restricţionată la părţile specificate, care au convenit asupra proced
urilor care vor fi efectuate conform
ISRS 4400 „Misiuni de efectuare a procedurilor convenite privind
informaţiile financiare".
Din perspectiva ISA 210 „Convenirea asupra termenilor misiun
ilor de audit" o scrisoare de misiune
trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
Obiectivul şi domeniul de aplicare al auditului situaţiilor financiare
- Responsabilităţile auditorului
- Responsabilităţile conducerii
ldentificarea cadrului general de raportare financiară aplicabil
pentru întocmirea situaţiilor financiare
Referiri cu privire Ia forma şi conţinutul aşteptat a! oricărui tip
de raport care urmează a fi emís de
-

către auditor şi o declaraţie conform căreia ar putea exista situaţii


în care un raport ar putea să difere
de forma şi conţinutul aşteptate.
Ataşati şi referenţiaţi scrisoarea de angajament semnată
şi ştampUată de către reprezentanţii entităţii.
B 200.1.01.

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 179


B 200.1.01

SC AUDITOR FINANCIAR SRL


Doamnei Negoiu Ecaterina
Administrator
Societatea ABC SRL

Data 28.03.2013

Această scrisoare reprezintă o confirmare a înţelegerii noastre privind termenii şi obiectivele misiunii
noastre, precum şi a naturii şi limitărilor serviciilor pe care noi le vom furniza, Misiunea noastră va fi
condusă în conformitate cu Standardul lnternaţional privind Serviciile Conexe 4400 ( ISRS") Misiuni
pentru realizarea procedurilor agreate emis de către IFAC şi adoptate integral de către CAFR. Aceste
proceduri cer ca documentaţia de audit să fie însoţită de probe adecvate şi suficiente, concretizate în
fotocopii ale documentelor originale, care vor fi anexate dosarului de audit. În cazul în care nu se va
îndeplini această cerinţă a Standardelor Profesionale, vom fi puşi în imposibilitatea emiterii rapoartelor
de constatări factuale.

Suntem de acord să efectuăm următoarele proceduri şi să vă raportăm constatările efective care rezultă
din activitatea noastră:

1. Înţelegerea eficientă a acţiunii şi a termenilor şi condiţiilor contractului de grant

2. Proceduri pentru verificarea eligibilităţii cheltuielilor solicitate de Beneficiar în Raportul Financiar al


acţiunii
2.1. Proceduri generale
2.2. Conformitatea cheltuielilor cu bugetul şi revizuirea analitică
2.3. Selectarea cheltuielilor pentru verificare
2.4. Verificarea cheltuielilor
2.4.1 Eligibilitatea costurilor directe
2.4.2 Acurateţe şi înregistrare
2.4.3 Clasificare
2.4.4 Realitate (desfăşurarea/existenţă)
2.4.5 Conformitate cu regulile de achiziţii publice
2.4.6 Costuri administrative (indirecte)
2.5. Verificarea veniturilor acţiunii

Scopul acestor proceduri agreate a fost stabilit exclusiv de cătreAutoritatea de Management şi procedurile
au fost realizate exclusiv pentru a sprijini Autoritatea de ManagementlOrganismul lntermediar în a
evalua dacă cheltuielile solicitate de Beneficiar în CRC au fost realizate („realitatatea desfăşurării"),
sunt exacte (‚exactitate") şi eligibile.

180 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


T
[
iocedurile pe care noi Ie vom efectua sunt exclusiv pentru a vă furniza un raport de constatări factuale
i privire Ia verificarea cheltuielilor aferente acţiunii şi a conturilor care stau Ia baza întocmirii acestora
;a cum a fost solicitat în Contractul nr. 16/21.02.2013 pentru contractul de finanţare

)ooarece procedurile întreprinse de noi nu reprezintă un audit sau o revizuire realizată în conformitate cu
tandardeIe internaţionale de audit sau Standardele internaţionale privind angajamentele de revizuire,
noi nu exprimăm nici o asigurare cu privire Ia CRC aferentă Proiectului.

/\şteptăm în continuare o colaborare deplină cu echipa dvs, şi suntem încrezători că aceasta ne va pune
Ii dispoziţie orice înregistrări, documente şi alte informaţii cerute în Iegătură cu misiunea noastră.

Vă rugăm să semnaţi şi să returnaţi copia ataşată acestei scrisori pentru a indica faptul că este în
;onformitate cu înţelegerea dvs. a termenilor misiunii, incluzând procedurile specifice asupra cărora am
tost de acord să fe efectuate.

SC AUDIT FINANCIAR SRL,


Prin reprezentant Iegal,
Maria Popescu

S-a Iuat Ia cunoştinţă în numele societăţii,

Negoiu Ecaterina
Data: 28.03.2013

Auditu fondurilor structurale, pas cu pas 181.


cQ CLIENT:
r'j ABC SRL Ref.
PROIECTUL VERIFICAT: Proiect POSDRU B 200.2
Semnătura Data
Manager: IA 29.032013
Partener: PM 02.04.2013
EVALUAREA RISCULUI
ldentificarea riscurilor nu este o activitate punctuală; ea va fi reluată periodic pe parcursul derulării
misiunii de verificare a cheltuielilor proiectului.
c Procesul de identificare a riscurilor va fi dezvoltat chiar de la data preangajamentului, şi va fi
0
continuat în procesele de evaluare şi cu alte ocazii când
-F sunt luate decizii importante.
c
o
-„
0
Această etapă de identificare a riscurilor presupune:
c
- Realizarea unei liste a riscurilor posibile;
o - Stabilirea riscurilor pe baza experienţei acumulate;
(I1
rt
c
- Compararea riscurilor cu cele din alte proiecte similare, derulate anterior;
n
-ŕ Stabilirea riscurilor ce pot să apară pe parcursul derulării activităţilor şi care pot afecta bugetul planificat
c al proiectului.
-
CD
În continuare vă prezentăm o listă de verificare orientativă pentru a vă sprijini în evaluarea nivelului
-D
w riscului adecvat acestui angajament.
n
c
-o Proceduri de control şi
ŮJ Nr, Factor de risc Risc Risc Risc
Crt. Factor de risc specific comentarii cu privire Ia evaluarea
general Scăzut Mediu Ridicat Referinţă
riscurilor
Managementul la, Experienţa conducerii şi Deoarece echipa Proiectului nu A 200.8 Listă de
beneficiarului cunoştinţele de management a mai fost implicată în Proiecte
x verificare resurse umane
ale conducerii entităţii sunt de această natură şi datorită
adecvate? complexităţii proiectului.
lb, Există un nivel adecvat Am verificat faptul că remunerarea A 200.8.1 Lista
al remunerării personalului personalului este adecvată, în personalului angajat în
în funcţie de natura şi x conformitate cu bugetul proiectului, cadrul Proiectului
performanţele activităţilor? în funcţie de încadrarea fiecărui
expert. A 200.8.2 Analiza
——

contractelor de muncă
lc. Există riscul ca Nu au fost probleme în obţinerea A 200.2 Fişa de
informaţiile!datele să nu fie documentaţiei aferentă Proiectului. identificare a proiectului
primite în timp util? Nu a fost restricţionat accesul Ia A 200.3 Contractul de
X informaţii. finanţare
A 200.5 Sistemul
contabil
2. Mediul şi 2a, Este corespunzătoare Compartimentul financiar contabil A 200.8.2 Analiza
sistemul calificarea profesională are în componenţă personal calificat contractelor de muncă
contabil a personalului financiar—
x şi cu vechime în domeniu şi în
contabil? societate.
2b. Sistemul contabil aI Beneficiarul conduce evidenţa A 200.5 Sistemul
c
0 beneficíarului permite contabilă specifică proiectului contabil
rt
c
-
crearea de conturi analitice utilizând conturi analitice.
o X A 200.5.02 Reconciliere
care să conţină acronimele Contabilitatea este organizată în
0 -
Registrul jurnal Balanţa
c POSDRU? partidă dublă. Accesul Ia informaţii
1
de verificare
o este nerestricţionat.
c 3. Legislaţia 3a, Există o Iegislaţie specifică Am identificat, referenţiat Iegislaţia A 200.1 Cerinţele legale
o
c generală Proiectului verificat? aplicabilă şi am discutat aceste relevante
w
aplicabilă
x prevederi cu membrii echipei şi cu
m
QJ
reprezentanţii beneficiarului.
o În situaţia în care Beneficiarul, din A 200.3.B Graficul
c 4. Contractul de 4a. Există clauze referitoare
-o activităţilor Proiectului
I1
finanţare la rezilierea unilaterală a motive imputabile acestuia, nu a
Contractului de finanţare? început implementarea Proiectului
x in termen de 3 (trei) Iuni de Ia data
semnării Cotractului contractul se
consideră reziliat de plin drept.
4b. Aspectele contractuale pot Aspectele contractuale se pot A 200.3 Contractul de
suferi modificări? modifica prin acte adiţionale finanţare
sau notificări. Am identificat
A 200.4 Bugetul
X unele modificări ale aspectelor
Proiectului
contractuale tratate în foile de Iucru
A 200.3 Contract finantare şi A 200.4.A Analiza
A 200.4 Analiza bugetului, bugetului modificat
00
w
00
5. Contractele 5a.A fost respectată procedura Echipa de implementare a A 200.7.1 Proceduri
încheiate cu de achiziţie publică a contrac
x Proiectului are în componenţă un verificare achiziţie
furnizorii de telor de prestări servicii? expert de achiziţii publice. publică servicii
prestări de
servicii 5b A fost constituită scrisoarea Exper[uI de achiziţii publice şi mana- A 200.7.2 Analiză
de garanţie bancară? X gerul financiar urmăresc constituirea contract achiziţie servicii
scrisorii de garanţie bancară.
5c Au fost stabilite în mod Contractele încheiate sunt conforme A 200.7.IA Contractul de
clar detaliile referitoare cu cele din documentaţia de prestări servicii
Ia începerea, finalizarea atribuire şi conţin clauze privind
contractului, întarzieri, începerea şi finalizarea contractului, A 200.7.2 Analiza
c sistare, recepUe, verificări, x contractului de prestări
0 întârzieri, sistare, recepie, verificări
c precum şi sancţiunile pentru şi sancţiuni pentru neîndeplinirea servicii
neîndeplinirea culpabilă a culpabilă a obligaţiilor.
0 obligaţiilor?
c
6. Contractele A fost respectată procedura de
o Echipa de impiementare a A 200.6.1 Proceduri
încheiate cu achiziţie publică a contractelor x Proiectului are în componenţă un de verificare achiziţie
c furnizorii de de furnizare bunuri?
n
-1-
expert de achiziţii publice. publică de bunuri
c bunuri A fost constituită scrisoarea de Expertul de achiziţii publice şi A 200.6.2 Analiza
m garanţie bancară?
-o x managerul financiar urmăresc contractului de achiziţii
constituirea scrisorii de garanţie bunuri
n
c bancară.
•0
0)
Au fost stabilite în mod Contractele încheiate sunt conforme A 200.6.1 A Contractul
clar detaliile referitoare cu cele din documentaţia de de furnizare
Ia începere, finalizarea atribuire şi conţin clauze privind
contractului, mntarzieri, începerea şi finalizarea contractului, A 200.6.2 Analiza
sistare, recepţie, verificări, x contractului de achiziţii
întârzieri, sistare, recepţie, verificări
precum şi sancţiunile pentru şi sancţiuni pentru neîndeplinirea bunuri
neîndeplinirea culpabilă a culpabilă a obligaţiilor.
obligaţiilor?
7. Raportul de Formatul raportului ataşat Elementele formatului de raport A 200.1 0 Formatul
audit termenilor de referinţă cores-
x propus sunt în conformitate cu Raportului.
punde cu formatul recomandat cerinţele standardelor de raporate.
de ISRS 4400 şi TdR? A 200.10.01 Draft raport
TOTAL 13 2 o
I
Y CONCLUZIE:
Având în vedere cele menţionate anterior şi completării Iistei privind factorii de risc şi procedurile
de
:ontrol efectuate pentru evaluarea acestora considerăm că RISCUL ANAGAJAMENTULUI
este
SCĂZUT.

NOTĂ:
rvaluarea riscurilor se face în scopul de a:
determina riscul asociat angajamentutui; în cazul în care acesta este ridicat este necesa
ră o
-

revizuire Ia cald;
- determina continuarea relaţiilor cu clientul;
- identifica riscurile care determină denaturarea pe afirmaţii.

Auditul fonciurilor structurale, pas cu pas 185


CLIENT: ABC SRL Ref.
PROIECTUL Proiect POSDRU B 200.3

VERI FICAT:

Semnătura Data
Manager: IA 29.03.2013
Partener: PM 02.04.2013

EŞANTIONAREA

În conformitate cu termenii de referinţă, verificarea de către auditor şi acoperirea prin verificare a


elementelor de che)tuieli nu implică neapărat o verificare completă şi exhaustivă a tuturor elementelor
de cheltuieli care sunt incluse într-o anumită rubrică sau sub-rubrică de cheltuieli din bugetul aprobat.
Auditorul trebuie să asigure o verificare sistematică şi reprezentativă, În funcţie de anumite condiţii,
auditorul poate obţine suficiente probe ca urmare a verificărilor efectuate pentru o rubrică sau subrubrică
de cheltuieli analizând un număr limitat de elemente de cheltuieli.

Dacă este cazul, Auditorul trebuie să explice în raportul de constatări factuale pentru ce rubrici sau
sub-rubrici din evidenţa contabilă aferentă Proiectului a fost aplicată eşantionarea, metoda utilizată,
rezultatele obţinute şi dacă eşantionul este reprezentativ, precum şi modalitatea de extrapolare a erorilor
asupra întregii populaţii.

În general se utilizează o rată de acoperire a cheltuielilor stabilită de AM sau beneficiar şi care este
menţionată în documentele de atribuire a misiunii.

Rata de Acoperîre a Cheltuielilor (‚RAC') reprezintă suma totală de cheltuieli verificate de Auditor,
exprimată ca un procent din suma totală de cheltuieli raportate de Beneficiar în Cererea de
rambursare şi solicitate de acesta la rambursare în baza contractului de finanţare. Auditorul asigură
faptul că RAC totală este cel puţin 80%. Dacă descoperă o rată de excepţie de mai puţin de 1O%
din suma totală a cheltuielilor verificate auditorul finalizează procedurile de verificare şi continuă
raportarea.

Dacă rata de excepţie constatată este mai mare de 1O%, auditorul extinde procedurile de verificare
până când RAC este de cel puţin 90%. Auditorul finalizează apoi procedurile de verificare şi continuă
raportarea indiferent de rata totală de excepţie constatată. Auditorul asigură faptul că RAC pentru fiecare
linie şi sub-linie de cheltuieli din evidenţa cheltuielilor este de cel puţin 80%.(stabilită de AM).

Uzual, RAC se situează la nivele care depăşesc 80% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului,
putând să difere de la un proiect la altul.

Exemplu:
Cheltuielile totale care reprezintă subiectul acestei verificări sunt în sumă de 95.807 Iei şi care este
sumarizată în tabelul de mai jos. RAC este de 100 %‘ În acest caz nu se aplică eşantionarea.

186 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


Cheltuieli
Nr eligibile Cheltuieli
Linie bugetară conform verificate %verificat
Evidenţă Auditor Iniţial
cheltuieli
LEI LEI
1. A) TOTAL RESURSE UMANE 18,969 18,969 100.00%
2. Total cheltuieli cu personalul implicat în 15,911 15,911 100.00%
implementarea proiectului
3. Total cheltuielile cu cazarea, transportul şi diurna 3,058 3,058 100.00%
aferente personalului, transport materiale
4. B)TOTALPARTICIPANŢI 441 441 100.Ü0%
5. Cheltuieli cu cazarea şi transportul aferente 441 441 100.00%
participanţilor
C) TOTAL ALTE TIPURI DE COSTURI 74,971 74,971 100.00%
7, Cheltuieli pentru derularea proiectului 10,000 10,000 100.00%
8. Cheltuieli aferente activităţilor subcontractate 4,680 4,680 100.00%
(externalizate)
10. Cheltuieli pentru închirieri şi leasing necesare 0 0 100.00%
derulării activităţilor proiectului
11, Cheltuieli de informare şi publicitate 10,291 10,291 100.00%
12. Cheltuieli de tip FEDR 50,000 50,000 100.00%
13. D) CHELTUIELI INDIRECTEICHELTUIELI 1,426 1,426 100.00%
GENERALE DE ADMINISTRATIE
TOTAL CHELTUIELI (A+B+C+D) 95,807 95,807 100.00%
14. VENITURI NETE DIN PROIECT 5.71 5.71 100.00%

Concluzii:
Desigur că utilizarea RAC nu se poate aplica doar în cazul cheltuielitor eligibile
ale proiectului, ci şi
asupra cheltuielilor neeligibile, de regulă finanţate din resursele proprii ale beneficiarulu
i, dar nivelul
ratei este relevant în mod particular în cazul cheltuielilor eligibile.

Notă: Dacă RAC este mai mică de 100%, atunci auditorul trebuie să aplice
metode de eşantionare
adecvate care să asigure generarea unui eşantion reprezentativ.
Din raţiuni practice noi am ales să folosim un exemplu în care verifcarea cheltuielilor
are caracter
exhaustiv.

Totuşi în situaţia în care documentele proiectului prevăd utilizarea RAC (de regulă
în proiectele mari),
utilizarea RAC trebuie corelată cu nivelul de risc identificat.
De asemenea în funcţie de rata erorilor identificate pe parcursul derulării angajamentul
ui poate fi necesar
ca eşantioanele iniţiale să fie modificate.

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 187


CLIENT: ABC SRL Ref.
PROIECTUL Proiect POSDRU B 200,4
VERIFICAT:

Semnătura Data
Întocmitde: IA 28.03.2013
Verificat de: PM 29.03.2013

BUGETUL ANGAJAMENTULUI

Obiectiv: Tntocmiţi bugetul de timp al angajamentului, iar pe baza acestuia stabiliţi costul necesar
derulării misiunii.

Număr ore aferente


Membru echipa Verificarea TOTAL
Planificarea Finalizare angajament ORE
cererilor de
angajamentului şi emitere raport
rambursare
Partener 20 0 5 25
Manager 15 0 5 20
Senior 0 45 5 50
Junior 0 90 O
TOTAL ORE 35 135 15 185

INIŢIAL FINAL DIFERENŢE


Explicaţie
Cheltuielî cu deplasarea 150 150 0,00

Cheltuieli cu onorariile 27.178,81 27.178,81 0,00


Salar brut mediu/persoana/ora 115 115 0,00
Nr. ore afectate lucrării 185 185 0,00
Total Salarii Brute 21.275,00 21.275,00 0,00
Costuri sociale 27.75% 5.903,81 5.903,81 0,00
Contribuţia la Asigurările Sociale -20.8% 4.425,20 4.425,20 0,00
Contribuţia la Fondul de Sornaj - O.5% 106,38 106,38 0,00
Contribuţia la Fondul de Concedii şi Indemnizaţii - 0.85% 180,84 180,84 0,00
Contribuţia la Fondul de Garantare al Plăţii Creanţelor 53,19 53,19 0,00
Salariale O.25%
-

Contribuţia la Asigurările Sociale de Sănătate - 5.2% 1.106,30 1.106,30 0,00


Contribuţia la Fondul de Accidente de Muncă şi Boli 31,91 31,91 0,00
Profesionale O.15%
-

Cheltuieli administrative 1.000,00 1.000,00


Profit brut 2.000,00 2.000,00 0,00
TOTAL GENERAL 30.328,81 30.328,81 0,00

188 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


reţul ofertat a fost calculat prin raportare la costul misiunii, estimat în baza graficului pentru realizarea
‘;erviciilor de audit, în cadrul căruia s-a avut în vedere atât profilul membrilor echipei, cât şi timpul de
lucru necesar atingerii corespunzătoare a obiectivelor misiunii de audit

CONCLUZIE
Costul derulării angajamentului este de 30.329 Iei.
Pregătit de: Revizuit de:
Semnătura Data Semnătura Data

lA 28.03.2013 PM 29.03.2013

Audtul fondurilor structurale, pas cu pas 189


CLIENT: ABC SRL Ref.
PROIECTUL Proiect POSDRU B 200.5
VE RI FICAT:
Semnătura Data
Manager: 28.03.2013
Partener: PM 2803.2013

DISCUŢII cu ECHIPA AUDIT

Axa prioritară: Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii Iucrătorilor şi a întreprinderilor"


.

Domeniu de interventie:
. . 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajati pentru promovarea
......„

adaptabilitaţii
Codul proiectului (SMIS): SMIS 12345
TitIuI proiectului: PROIECT POSDRU
Denumire beneficiar: ABC SRL

DATĂ: 15.03.2013
PARTICIPANŢI: Partener
Ec, Popescu Maria (PM)— Partener
Echipa de audit:
Ec. Iacob Alexandru (IA) — Auditor Manager
Ec. Florea Ioana (FI) —Audit Senior
Ec. Micula Sabina (MS) —Audit Junior
Ec. Muresan Ionut(MI)—AuditJunior
Cons.jur, Matei Andrei (MA) — Consilier juridic

SUBIECT PRINCIPAL: Prezentare şi dezbatere aspecte principale Proiect POSDRU,


Beneficiar SC ABC SRL
TEME: - cerinţe Iegislative;
- puncte importante, aspecte de avut în vedere Documentaţie Proiect —

Contractui de finanţare;
- puncte importante, aspecte de avut în vedere — contracte încheiate de
către Beneficiar în interesuí Proiectului:
o contract achiziţie servicii;
o contract achiziţie bunuri;
o contracte resurse umane;
- termenii de referinţă
problemele identificate anterior (vezi A100.9 — CRC 1/15.04.2013)

190 AudtuI fonciurilor structurale, pas cu pas


Documentarea auditului
V ĺnţelegerea proiectului, a termenilor şi condiţiilor Contractului de Finanţare
V Verificarea realităţii, legalităţii şi concordanţei activităţilor efectuate
V Respectarea condiţiilor impuse prin Contractul de Finanţare

Verificarea concordantei dintre informaţiile cuprinse în Rapoartele de Progres şi în Cererile de


Rambursare şi înregistrările contabile, Verificarea cheltuielilor din punct de vedere al:
eligibilităţii costurilor
o încadrării cheltuielilor în bugetul proiectului
o
o angajării, lichidării, plăţii şi înregistrării în contabilitate
conformităţii cu cerinţele cadrului de raportare financiară aplicabil
L o
o neeligibilităţii cheltuielilor şi cotei de TVA
o asigurării resurselor financiare pentru partea de co-finanţare eligibilă

f o asigurării resurselor pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile

Misiunea va fi realizată în conformitate cu cerinţele ISRS 4400 şí cu prevederile documentelor de


atribuire.
Se va urmări prezentarea obiectivă, corectă, fidelă şi fără omisiuni a deficienţelor constatate.
Angajamentul se va baza pe elementele prohante necesare pentru a obţine probe adecvate şi suficiente
care să permită formularea constatărilor efective asupra corectitudinii derulării Proiectului.
Procedurile utilizate vor fi conforme cu cerinţele ISRS 4400 şi ale ISA relevante (260 “Comunicarea cu
persoanele însărcinate cu guvernanţa", 501 „Probe de audit considerente specifice pentru elementele

selectate", 520 „Proceduri analitice", 530 „Eşantionarea în audit" (unde este aplicabil), 580 “Declaraţii
scrise", 620 ‚Utilizarea activităţii unui expert din partea auditorului" (unde este aplicabil), ş.a.).

Cerinţele Iegislative
Urmare întâlnirii echipei de audit în data de 15.03.2013 au fost discutate aspectele relevante ale
legislaţiei aplicabile pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane (POSDRU), în
scopul selectării şi înţelegerii adecvate pentru următoarele categorii:
V Reglementări generale;
‘ Reglementări achiziţii publice;
V Ordine;
V Decizii;
V lnstrucţiuni;
V Management financiar.

înţelegerea Contractului de Finanţare


Pe parcursul întâlnirii s-au discutat aspecte referitoare la Documentaţia Proiectului, în special aspectele
de avut în vedere cu privire la Contractul de Finanţare.
S-a întocmit un memo al contractului de finanţare în scopul înţelegerii acestuia de către toţi membrii
echipei angajamentului.

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 191

L
r
ĺn baza acestui memo va fi întocmită Iista de verificare a contractului de finanţare în care se vor preciza
obiectivele avute în vedere în acest caz, descrierea procedurilor efectuate precum şi observaţiile
auditorului, cu trimitere Ia foaia de Iucru prin care se descrie procedura de audit efectuată şi menţionarea
riscului evaluat, aferent fiecărei categorii de obiectiv în parte.
Principalele obiective de avut în vedere sunt următoarele:
o Identificarea persoanelor autorizate să semneze Contractul din partea părţilor contractante:
o Obiectul Contractului de Finanţare;
o Valoarea contractului de finanţare;
o Condiţii de realizare;
o Modalităţi de plată;
o Garanţii;
o Obligaţiile părţilor, etc.

Contracte încheiate de către Beneficiar în interesul Proiectului: contract achiziţie


servicii, contract achiziţie bunuri, contract resurse umane
Se vor Iua în considerare principalele aspecte cu privire Ia cele trei tipuri de contracte încheiate de către
Beneficiar pe parcursul derulării Proiectului, după cum urmează:
1. În cazul contractului de achiziţie seîvicü se vor întocmi:
- Analiza contractului de achiziţie servicii, recomandările speciale pentru echipa de misiune
în acest caz se referă Ia:
a) Obţineţi şi verificaţi scrisoarea de garanţie bancară;
b) Urmăriţi ca plăţile să fie realizate în conformitate cu clauzele contractuale pentru
evitarea plăţii unor daune;
c) Existenţa procesului verbal de recepţie a serviciilor pentru fiecare factură de servicii
acceptată Ia plată.
d) Fiecare factură acceptată Ia plată să fie întocmită conform prevederilor Iegale şi să
prezinte în mod explicit natura serviciilor prestate.
- Lista de verificare contract achiziţii servicii obiectivele generale se referă Ia:
-

a) Verificarea modalităţii de încheiere a achiziţiei publice privind achiziţia de servicii;


b) Analiza contractului de achiziţie servicii.
- Proceduri verificare achiziţie publică servicii, se va realiza pe baza Iegislaţiei în vigoare
-

aplicabilă achiziţiilor publice din România, Ia data realizării procedurilor de achiziţie.


2. În cazul contractului de achiziţie bunuri vor realiza următoarele proceduri:
- Analiza contractului de achiziţie servicii, recomandările pentru echipa de misiune se referă
Ia:
a) Verificarea respectării graficului de Iivrare pentru fiecare achiziţie în parte.
b) Existenţa procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a produselor pentru
fiecare factură de bunuri acceptată Ia plată.
c) Existenţa certificatelor de garanţie şi a celor de conformitate aferente fiecărui bun
recepţionat.
d) De urmărit ca plăţile să fie realizate în conformitate cu clauzele contractuale pentru
evitarea plăţii unor daune;

192 Auditul fonclurilor structurale, pas cu pas


ĺ e) Fiecare factură acceptată Ia plată să fie întocmită conform pi (V( I 1
prezinte în mod explicit natura bunurilor livrate.
I I

- Lista de verificare contract achiziţii bunuri, obiectivele generale se referă Ia:


a) Verificarea modalităţii de încheiere a achiziţiei publice privind achiziţia de bunuri;
b) Analiza contractului de achiziţie servicii.
- Proceduri verificare achiziţie publică bunuri, se va realiza pe baza Iegislaţiei în vigoare
-

aplicabilă achiziţiilor publice din România, la data realizării procedurilor de achiziţie.

rermenii de referinţă
Echipa de misiune trebuie să înţeleagă şi să aplice în cadrul misiunii, pe Iângă cerinţele ISRS 4400 şi
:erinţele Termenilor de Referinţă (TdR) POSDRU.
;e va întocmio Iistă de verificare cu principalele obiective prevăzute de TdR referenţiindu-se în paralel
loile de Iucru aferente îndeplinirii acestora.

Auditul fondurilor structurale, pas cu pas 193


CLIENT: ABCSRL Ref.
PROIECTUL Proiect POSDRU B 200.6
VE RI FICAT:
Semnătura Data
Manager:
Partener:

LISTA ASPECTELOR DE URMĂRIT*

1. Cereri de rambursare rămase:


Această Iistă conţine aspecte de urmărit în vederea verificării cererilor de rambursare viitoare, aşa
cum sunt ele estimate a fi depuse, în conformitate cu graficul estimativ de depunere aI cererilor de
rambursare a cheltuielilor. (A 200.3.02)

2. Aspecte identificate urmare verificării CRC 1:


- au fost identificate cheltuieli neeligibile referitoare Ia faptul că experţii din cadrul proiectului
au depăşit Iimita zilnică şi săptămânală maximă a prestării muncii acestora.
- a fost identificată acordarea de prime către experţii proiectului, acestea fiind cheltuieli
nebugetate.
- a fost identificată decontarea unei valori neeligibile aferente diurnei personalului, aItfeI
decât valorile bugetate.
- a fost identificată decontarea unei valori neeligibile privind valoarea combustibilului aferent
depiasărilor.
- a fost identificată o eroare de calcul privind procentul în care a fost decontată o factură de
utilităţi în cadrul cheltuielilor generale de administraţie.
Aceste aspecte au fost consemnate în Lista constatărilor transmisă beneficiarului.
( 100.8—VeziCRC1)

3. Recomandări de îmbunătăţire pentru beneficiar:


A fost organizată o discuţie finală între reprezentanţii societăţii de audit şi managementul beneficiarului
cu privire la aspectele menţionate în raportul de constatări factuale în Iegătură cu problemele identificate
ca urmare a aplicării procedurilor de verificare.
Auditorii au recomandat ca pe viitor să se exercite un control strict aferent cheltuielilor efectuate în
conformitate cu bugetul proiectului, pentru evitarea declarării cheltuielilor ca fiind neeligibile.
( 100.8—Vezi CR01)

4. Recomandări pentru echipa misiunii


Urmare efectuării procedurilor de verificare au fost emise recomandări pentru echipa misiunii, recoman
dări ce trebuie avute în vedere în momentul verificării următoarelor cereri de rambursare ale proiectului,
de natura celor prezentate în continuare (vezi foi de Iucru, secţiunea A 20C).

*
valabil începând cu CRC 2 şi provine din A 100.9 de Ia CRC 1

194 Auditul fondurilor structurale, pas cu pas


•\:(?ste recomandări vor fi ajustate pe măsură ce Proiectul se apropie de perioada finală, cu referire ia:

• Contra ctul de finanţare:


- Urmăriţi deducerea prefinanţării din CRC.
- Obţineţi şi verificaţi modificările asupra Graficul activităţilor.
- Obţineţi şi verificaţi Actele adiţionale şi Notificările întocmite.
- Verificaţi faptul că documentele justificative aferente Proiectului sunt ulterioare datei de
semnare a Contractului de Finanţare.

• Contra ctele de achizitie de bunurí:


- Urmăriţi ca fiecare livrare să corespundă cu graficul de łivrare.
- Verificaţi ca factura să fie însoţită de procesul verbal de receptie cantitativă şi calitativă a
produselor şi să corespundă cu oferta/contract/caietul de sarcini.
- Verificaţi ca produsele livrate să fie însoţite de certificat de garanţie şi certificat de
conformitate.
- Urmăriţi ca plăţile să fie efectuate în conformitate cu clauzele contractuale (momentul plăţii
şi condiţiile efectuării acesteia).
- Verificaţi dacă garanţiile premergătoare contractului au fost întocmite în conformitate cu
termenii acestuia. (Atenţie la valoarea şi condiţiile de livrare, montare şi punere în funcţiune/
recepţie).
- Verificaţi dacă pe fiecare factură emisă este specificat preţul bunului livrat, care trebuie să
coincidă cu cel din centralizatorul de preţuri.
- Verificaţi garanţiile contractuale.
- Verificaţi dacă sunt respectate caracteristicile tehnice menţionate în fişa de achiziţie.
- ldentificaţi fizic bunurile achiziţionate.

• Contractele de achiziţie de servicii:


- Obţíneţi şi verificaţi scrisoarea de garanţie bancară de buna execuţie.
- Urmăriţi ca plăţile să fie efectuate în conformitate cu clauzele contractuale (momentul plăţii
şi condiţiile efectuării acesteia).
- Verificaţi ca fiecare factură să fie însoţită de procesul verbal de recepţie a