Sunteți pe pagina 1din 13

Învierea Domnului

Tropar, glas 5 T 1

HqV g

H 0V
ris 3
to `0a
os a P
în \!\0O0PS
vi i at din mo !
] !w!S
o orţi cu moa a ar

0!
tea peO'
moa !
a !!=!A
a a ar te1
că Mo
ă <1
ăl \W
câ };!S
â1 ` 1m
â ând şi 1
i '_
i ce

!
lor!
di `
in O
mor @a
mi v \0!
i in:S!
te A nN Op
vi a z\!OS
ţă ă dă !
ă1ru a1
i _in
'a ) !Sdu
+

1k
le. m<C (de două ori) vV

H 0v
ris 3
to `
os 0a
a <0
î ao
în s1
vi 0'
a !
m at \!\0!
di in mo orţi: 0V
cu w
moa

!S
a ar 0
tea !
pe O'
moa !
a !!=!A
a a ar te1M
că o
ă <1
ăl \W
câ };!S
â1 ` 1m
â ând şi 1'
i

_!
i ce lor!
di`O@a
in mor mi v\0!
i in :S!
teAnN Op
vi a z\!OS
ţă ă dă !
ă 1a
ru 1
i in_'a)du
!S +

1k
le. m<C
Condac, glas 8 T
HrC 3 D N
s

D 0N 0q
e Te-ai şi !
po0\!111a
go râ ât în mor mântC2
Ce ' !
el !
ce q
eşti !A
fă #

1O'
de moa N!
a!ar }1a
te nC 0110O'
dar pu te rea ia ! ! ai
du lui !zdro
! 1abit CmV 0!
şi ai

101'
în vi at !
ca!_11101'
u un bi ru i tor Hris toa !
seUS
Du !um
_`ON
ne e ze '

!u !u 1
} le a nC #
zi C3
când N1
fe 1
me 0[
i !lor!
mi11q
ro no si @11
ţe: Bu cu

q
ra !
z ţi !i !Avă!c mV 01O'
şi A pos !
to!
li !
lor 0
Tăi 1'
pa !
ceUS
dă !ă _
ă ru `u O'
in N

!
du!
u1} le, a nC wz
Cel \!1`O'
ce e da ai ce !lor!că!A c #1O'
zuţi ri di ca N!a!a}1k
re. nC

www.stavropoleos.ro
www.stavropoleos.ro
Luminânda Sfintelor Paşti, glas 3 T , automelă
eN s 2

C #C
u etru N!
pul111'
a dor mi !
- ind!vca1
un '!
mu!!A
ri to=o s!oc!o!AorcC 3N
Îm 0

1os
ra a U
te S!e_11'
şi Doa a )- as!
am1a
ne nN #C
a3tre N1
ia 1'
zi !
- ai!în!vi

1a
a V1a }s!a!!A
a atvV !c
pe0A 3N
dam0
din 1`X
stri i1
că US
ciu !u_11-
ne ri i '

_!1a
di i cândnN 0d
şi 1
moaa~os
a1ar US
tea !a_\1C
pier zâ !âSO
â S]!
ân!!A
du omJV

2'
Paş !
ti!
le!
ne! 1O!A
stri că ciu niimV 3'
lu N!
u!mii!OS
de mâ !ân
_21-
tu i i ')is!i1k
re nN

www.stavropoleos.ro
1
ÎNVIEREA DOMNULUI
Condacul Acatistului, glas 8 T , Podobie: Apărătoare
HrC s Doamnă...
A 0C
a 0pă 0q!111'
ră to ru le cel ma !a !!
re şi 1a
Doam0
` ne 000
bi ru i

q!0!
to ru le al110os
c
mor ţii ve eş !
ni )i }1
s ce a bB @
ca q
cei !
ce 0
ne-am11
iz bă

1'
vit !
de !!1a
o mo râ 0
rea !11\1!O]
du hov ni cea a as @
că abB q!0!1
la u dă a du

1O!0q!0'
cem Ţi e noi ro bii Tă !
ă _`X
ăi şi i 1
zi '!
di !
rea!A
Ta;cC 111'
Cel ce a !
ai

!!
bi ru1a
in 0
ţă !11\1!O]
a su pra mo o or @
ţii a bB 011
slo bo zeş 00
te ne

00'
din moa !
a _`X
ar tea a 1
pă '!
ca!
te !A
lorcC 400e
ca să stri găm !
z Ţi!i !Ae:00
I i

q!p
su se Cel !
zce !111@1a
ai în vi at din morţi0
în 0q!00'
vi a ză şi su !
fle!!
te le

2
noa !
' a !a !S
as}; 0
tre. kcC

www.stavropoleos.ro
Învierea Ta Hristoase, glas 6 T (după Veniţi de luaţi lumină) Macarie, p.254 1
Hwt s
Î 011' !!
n vi e rea ! 1a
Ta Hris toa 0
se 00!1
Mîn tu i to '!
ru !A
le b<? 30
în ge

0!
rii o q!0
la u dă 11'
în ce !
e !!1a
e e ruri 0
şi 11a
pe noi @
pe 1O'
pă mînt !
ne

! !!
în vred ni OS
ce \0!S
e eş 0
te a1
cu 1'
i !ni !
mă0\!
cu ra !
a 11OS
tă să Te !
e

\!!\0!K
slă ă vi im b<? m<?
Hristos a înviat, glas 5 Tg
HqV
H 0v
ris 3
to `0a
os a P
în \!\0O0PS
vi i at din mo o ] orţi
! !w!S
cu moa a ar

0
tea !
peO'
moa !a!!=!A
a a ar te1
că o1\W
ă ăl câ , }!S
;â 1 ` 1m
â ând şi 1
i '_
i ce

!
lor!di`O@a
in mor mi v\0!
i inS!
: teAnN Op
vi a z\!OS
ţă ă dă !ă1a
ru 1i a'_in
) S!+du1
le. m<
k C

H 0v3`0a0a,o1
s 0'm!\!\0! :0w!S
ris to os a î în vi a at di in mo orţi cu moa a ar

0 ! O'
tea pre moa!a!!=!A
a a ar te1
că o1\W
ă ăl câ , }!S
; â1
â `
ând1m
şi 1i '_
i ce

!
lor!di`O@a
in mor mi v\0!
i inS!
: teAnN Op
vi a z\!OS
ţă ă dă !ă1a
ru 1i a'_in
) S!+du1
le. m<
k C
se poate face sfîrșit:
`X
eO e S@
e a)es)es \0!:
e e S`
e X\2!
e e :S)
e d1\00s
e e e 0e vV
[k
Hristos a înviat, glas 1 T (scurt,cu stihuri rostite de preot)
QV s Lacu, p.16

H 0x
ris 3
tos 0!11@1a
a în vi at din morţi m<?0
cu xq
moarz !
tea^ !pe1'
moa !
ar!te

11a
căl cînd m Y !H
şi X0 ! 11O@!
ce lor din mor min te vi 0'
a !ţă !
dă 1O' ! !u
ru in du

\0!:
le e vV

www.stavropoleos.ro
2
Hristos a înviat, glas 5 T g
HqV
H 0v
ris 3
to `0a
os a P
în \!\0O0PS
vi i at din mo o ] orţi
! !w!S
cu moa a ar

0
tea !
peO'
moa !a!!=!A
a a ar te1
că o1\W
ă ăl câ , }!S
;â 1 ` 1m
â ând şi 1
i '_
i ce

!
lor!di`O@a
in mor mi v\0!
i inS!
: teAnN Op
vi a z\!OS
ţă ă dă !ă1a
ru 1i a'_in
) S!+du1
le. m<
k C

H 0v3`0a0a,o1
ris s 0'm!\!\0! :0w!S
to os a î în vi a at di in mo orţi cu moa a ar

0 ! O'
tea pre moa!a!!=!A
a a ar te1
că o1\W
ă ăl câ , }!S
; â1
â `
ând1m
şi 1i '_
i ce

!
lor!di`O@a
in mor mi v\0!
i inS!
: teAnN Op
vi a z\!OS
ţă ă dă !ă1a
ru 1i a'_in
) S!+du1
le. m<
k C

H 0v3`0a2'!\!\0O0PS] ! !w!S
ri sto oj a ne e sth h ek ne krw w wn qa na a a

\0O'
ton qa !
na!
a !A
ton1a
pa 1
th o1\W
h h sa , }!S
; 1
a ` 1m
a aj kai 1
ai 'ai
_ th !
hj

!e `O@a
en toij mnhv\0!
ma aS!
: siAnN O01'
zw h h h) h
S!OS
ca !
a 1a
ri 1
sa a'_a) me
S!+1
noj.m<
k C

H 0v3`0a2'!!!\0O0PS] ! !w!S
ri sto os vos cre e e e se iz me e ert vâh sme e er

0
ti !
iuO'
sme !e!!=!A
e e ert po1
pra o1\W
a av i , }!S
; i1i `i 1m
su 1u 'uş
_ ci

!
im!
voo1@a
o o grovUo \!:
be ehO0
S ji vo !S
};o1
o os
ot '!
da!!!SOS
a ro o o va 0
av. km<C

L 0v3`00P\!\0OOS@001'
e Chri ist est res sus ci i te des mo orts par la mo

!\!O'
ort i il a !a ! !A 1a
a vain cu O
la O\W
a mo , }!
;o 1
S o `1m
ort a 1
a '_
a ceux!
qui!
so

` O@a
ont dans le vU
tom \!:
beaunN
S 21'
i i )
i S!OS
il a !a1a
don 1 a'_) laS!+1
ne er vie.m<
k C
www.stavropoleos.ro
3

O 0v3`0a2'!\!\0O0aP!Sw!S
S]
Chri ist is ri i se en from the dea a a ad tra a am

\0O'
pling do !
o!o !o= !A 1o1\W
own death by y y dea , !
}; a1
S a `
ath1m
a 1
a 'and
) S! !u

o1@a
u u po vU
on ]\!:
thosenN
S 21'
i ) the
i in S!OS ! 1a
to ombs be 1
sto a'_o)wing
!S + 1k
life.m<C

C 3v`002'! ! !\0O0PS] ! !w!S


hri ist ist er sta an den von den To te e en im To oo

0
de !
bezO'
wa !a!!=!A
a a ang Er1
de o1\W
e en To , }!S
; o1
o `ot1m
u 1 ') S!sche
u und !

o1@a
e en ktevUe ]@
den anN O0
Ent schla1'
a ) S!OS
a fe ne !
en1a
das 1
Le a'_e) !+S e1k
ben.m<C

K 3v`0a2'!\!\0O000!w!S0
ri is tuş fe el ta a madt ha lot ta i bol ha a a lal

!lalO'
el ! ! !A
ti por 1
van a a1
ha o1\W
a a la , }!S
; a1
a `
alt1m
e 1
e '_
es a !a!`
si ir

O@a
ban le vU
vo S!
ok!AnN 21'
nek e e )e S!OS
e le !
e 1a
tet 1a '- !
jan!
de !+
koz1k
van.m<C

H 0V
a 0ri x3
sto `0a
o shi 2
io '!
o \!\0O0PS ]!A,<V
ri i fu ka tsu u shi

0PS
şi i ]@
o a1
mo '!o !
te!e !A
shi=i s!oAw!
ho o OPS
ro bo Uo S]!
chiA ,<V 1<
na x

1a
ka @a
ni 1
a M=
a s!
a _V
a riu !u0a
mo \0!
no o do
o @a
ni nN 3)
i 1} ! chi
i no !

!o 11a
ta ma '_ )a !+es 1
ri. km<C

www.stavropoleos.ro
Ipacoi, glas 4 T Slujba Învierii, Ed. Evloghia, p.13 4
Rt s
V !10 ! 11'
e ni t-au mai na in !
te !
de !
di 10`0
mi nea a ţă am<? p@1
ce le ce

11'
au fost !
cu !
MaPS
ri !
i !A
a b<?!
şi 111@111' ! de
a flînd pia tra răs tur na tă !!pe

11a
mor mînt m<<? !110
a u zi t-au !
de!
la PS
î !în !A
gerb<? 040!
pe Ce la ce 1'
es

!!
te în111'
tru lu mi !
na !
cea3'
pu !
ru !
rea!
fi !i OS
toa !!A
a rem<? 011'
pen tru ce !
Îl !

!q_111'
u taţi cu cei morţi ca !
pe !
un!A
omb<<? 0w@111'
ve deţi în fă şu ră !
ri !le

1'
ce !
le _11Q
de în gro pa !
a !s
a 0a
re c<<? 1~11a
a ler gaţi m<? !
şi 2'
lu !
mii

!_111a
pro po vă du iţi m<<? 0!
că s-a11O'
scu lat Do !
o! !A 10
omnul moar tea !o !
mo

\0!:
rî îndb<<? 0w@q
că es te Fi z!
ul !
lui 111a
Dum ne zeu m<?1
Ce !
la!
ce 11
mîn tu

1'
ieş ! ! mul
te nea ! !o 1OS
me ne !
escA m<<?

ICOS
Pe Soarele cel mai înainte de soare, Care a apus oarecînd în mormînt, întîm-
pinatu-L-au către dimineață, căutîndu-Lca pe o zi mironosițele femei și una către
alta strigau: o prietenelor, veniți să ungem cu miresme Trupul cel de viață purtă-
tor și îngropat, Trupul care a înviat pe Adam cel căzut, Care zace în mormînt. Să
mergem, să ne sîrguim ca și magii și să ne închinăm, și să aducem miruri în loc de
daruri, Celui ce nu în scutece, ci în giulgiu a fost înfășurat, și să plîngem, și să
strigăm: O, Stăpîne, scoală-Te, Cel ce dai celor căzuți ridicare.
SINAXAR
În Sfînta și Marea Duminică a Paștilor [Luni / Marți / Miercuri / Joi / Sîmbătă în
Săptămîna Luminată] prăznuim Învierea cea dătătoare de viață a Domnului și
Dumnezeului și Mîntuitorului nostru Iisus Hristos.
A Căruia slavă și putere este în vecii vecilor. Amin.

www.stavropoleos.ro
Învierea lui Hristos văzînd, glas 2
5
Wt
Î @
n 1
vi 10
e rea !
lui 1q
Hris tos !
vă 0a
zînd @
să 00
ne în 1
chi 1 q
năm Sfîn

!1O!
tu lui Dom nu !
lui!!1am<
I i sus <? 2
U !
' !iaA q
nu Ce !
lui!
fă `
ă X1
ră !
de !
pă!A
catb<?w
Cru !
cii

1os
Ta a 0
le a@
ne s1
în 1q !Q
chi năm Hris toa z!
seAm<<? 1xq!!0q_
şi sfîn tă În vi e e rea

1a
Ta @
o s1
lă 1OS
u dăm !
şi !!
o slă !
vimAb<? 0e ! 00@1P
că Tu eşti Dum ne ze ul nos

0a
tru 0
a xq
fa !
ră 11a
de Ti @
ne 1O!
pe al tul !
nu !A m<<? 0a
ştim nu !
me `X
e1 !!
le Tău nu

!A b<<?0
mim Ve 1~a
ni oiţi gq
toţi z!
cre!
dinw!00@11a
cio şii să ne în chi năm .<?/p@
sfin tei

1110[
În vi e rii ! ! !A m<<? 1x
lui Hristos că q
ia !
tă!a 1w ! US
ve nit prin Cru !u !A
cem<?

00q!
bu cu ri i !i !i !
e 1e
la toa !
tă!}
lu: !su 0a
mea b<<?0
tot 110q
dea u na bi

!00@1P0a
ne cu vîn tînd pe Dom nul m<<?0
lă 1O!0q_ ! A !s
u dăm În vi e e rea Lui că

11100q z! !
răs tig ni re răb dînd pen tru!A
noim<<? 1~x
cu pmoa !
ar!
tea00'
pe moar !
te!a

12'
stri ca a!
atA m<<?

Înviind Iisus, glas 6 T Lacu, p.34


Hwg g

Î 1V
n ~1O!00'
vi ind I i su ! !AO
us din mo S!
or1a
mînt,?!
preS0
cum0!`O'
a zi i is

! !U\!A
ma ai na i )i s1
i s"!
in0a
te v?0
ne-a x1
dă ~11<
ru it 0
vi jqa !O'
ță veș !
nim!i

!A
căm<C0
și x0
6 ma ava')s!re !c
mi`i Ov
i @
lă av?

www.stavropoleos.ro
Antifonul 1 al Liturghiei la Paști
m<? 1
Strigaţi Domnului tot pămîntul.
Cîntaţi numele Lui, daţi slavă laudei Lui.

Pp!111'!!A01O'! ! ! !1011
en tru ru gă ciu ni le Năs că toa rei de Dum ne zeu Mîn tu i

I'
to _
o ru 1a
le m<?0
mîn 11'
tu ieş !
te!!\0!A
ne pe no oib<? m<?

Ziceţi lui Dumnezeu: Cît sunt de în fricoşătoare lucrurile Tale! Întru mulţimea
puterii Tale, minţi-vor Ţie vrăjmaşii Tăi.
Tot pămîntul să se închine Ţie şi să cînte Ţie, să cînte numele Tău.

Pp!111'!!A01O'! ! ! !1011
en tru ru gă ciu ni le Năs că toa rei de Dum ne zeu Mîn tu i

I'
to _
o ru 1a
le m<?0
mîn 11'
tu ieş !
te!!\0!A
ne pe no oib<? m<?

Slavă...
Şi acum...

P p!111'!!A00q!!111k@1
en tru ru gă ciu ni le Năs că toa rei de Dum ne zeu Mîn tu

1q
i to !
zru!!A
u lem<?0
mîn 0q!0_1a
tu ieş te ne e pe no o
o g!
oiKm<?

www.stavropoleos.ro
Antifonul 2 al Liturghiei la Paști
m<? 2
Dumnezeule, milostivește-Te spre noi și ne binecuvintează.
Luminează fața Ta peste noi și ne miluiește.

M 00q@111aP'! ! ! !1a2'!!!
în tu ieş te ne pe noi Fi ul lui Dum ne zeu Ce el ce ai

O'
în !
vi!!A
i at O
di S!
in1km<
morţi !
? pe1oa
no oi q !
z !cîn!Atăm
cei ce-Ţi 002'
A li lu !i !Kam<?

Ca să cunoaștem pe pămînt calea Ta, în toate neamurile mîntuirea Ta.


Lăuda-Te-vor pe Tine popoarele, Dumnezeule, lăuda-Te-vor pe Tine popoarele
toate. (repetăm: Mîntuiește-ne pe noi...). Apoi:

T
S D!0010000001'!!1am<?
la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfîn tu lui Duh

T
Ș$040000
i !0112'
ga !!_
cum și pu ru rea și în ve cii ve ci lo or A

1a
min m<?

U@!}111`1'!!A011'!!1\0_
nu le Năs cu ut Fi u le și Cu vî în tul lui Du um ne

1k
zeu !
Ce111'
la ce ești !
fă !0p!!S
ră de moa a a O
ar \@
te ab<?p
și !111a
i ai pri mit

00p!!!1os
pen tru mîn tu i rea noa as 0
tră am<?0
a !1110p@
Te în tru pa din Sfîn ta

11qz !!
Năs că toa rea ! !ne1k
de Dum zeu m<? 0\0_11O'
și pu u ru rea Fe cioa !
ra !
Ma

1'
ri !i !A
a nR 1
Ca !0111'
re le ! !în!\0!A
ne schim bat Te-ai tru pa atb<?@
și 1~1
răs tig

1000\!_11OS
nin du Te Hris toa a se Dum ne ze @
u 1km<
le ? 01'
cu moa !
ar!
tea

01'
pe moar!
te^!
ai!\00[
căl ca a !
atA c?@ t<
U !nul11!2'
fi ind din Sfî !
în!!
ta Tre0os
i i

@a
me m<?0
îm 11'
pre u !
u!nă !!
slă vit!}
cu1Ta os
a 0tăl am<?!
și1qz
cu Du !
hu!!A b<?
ul Sfînt

00e!\0_1a
mîn tu ieș te ne e pe no o
o a{!
oi Am<?
www.stavropoleos.ro
3
Antifonul 3 al Liturghiei la Paști

Hristos a înviat, glas 5, cu aceste Stihuri:

Înviază Dumnezeu, risipindu-se vrăjmașii Lui și fugind de la fața Lui cei ce-L urăsc
pe El.
Precum se împrăștie fumul și nu mai este, precum se topește ceara de la fața focu-
lui.
Așa pier păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar drepții se veselesc.
Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru
ea.

Isodicon
m<?

Î 00@aos02'!!0pz!`PSPS]!)s1a
n bi se e rici bi ne cu vîn tați pe e Du um ne zeu

m<?0
pe q@111'
Dom nul din iz voa !
reUS
le !e _`1o'
e lu ui I i s_
is ra !S
"; a \0!:
i il

b<? 1~0q@111a
mîn tu ieş te ne pe noi P
Fi ' ! ! Dum
ul lui ! !1a
ne zeu 2
Ce '!
el!!
ce ai

O'
în !
vi!!A
i atO
di S!
in1km<
morţi !
? pe1oa
no oi q !
z !cîn!Atăm
cei ce-Ţi 002'
A li lu !i !K
a m<?
Apoi: Hristos a înviat, Ipacoi, Condac.

www.stavropoleos.ro
Duminica Sfintelor Paşti, la Apostol
Prochimen, glas 8 T
HrC S
1.
2. A 0c
a 3'
cea _1
as ta es 1P
te zi 001'
ua pe ca !re!a!
fă11
cu t-o

O@a
Domnul m<C 0000q!0!
să ne bu cu răm şi să ne!
ve!O'
se lim !
în!
tru!Kea.
cC
Stih: Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui.
3.
A 0c
a 3' _1
cea as ta es 1P
te zi 001'
ua pe ca !
re !
a!fă 11
cu t-o
T
O @a
Dom nul m < C 0011q
să ne bu cu răm şi i să ne ve se lim în!
z!!! ! ! !O'! tru g 0`
ea k)a s

!+a oG
a. ccC

www.stavropoleos.ro