Sunteți pe pagina 1din 20

CUPRINS

1. DOMENIUL DE APLICARE ..........................................................:


GHID PENTRU PROIECTAREA IMBINA..RILOR
2. MATERIALE. REZI STENTE NORMATE
REZISTENTE DE CALCUL ..............................................................; j PRIN CONTACT ALE STAlPILOR DIN OTEL
F.ACAND PARTE DIN STRUCTURILE
2.1. Laminate
CLADIRILOR ETAJATE
3. CONDITII DE ALCATUIRE A iMBINARII ..................................� INDICATIV GP 016-97
3.1. Sectiunca tronsonului superior
3.2. Eclise

4. CALCULUL EFORTULUI DE iNTINDERE iN ECLISA . .........


. ..
4 1 Model de calcul .....................................................................,
4:2: Relatii de calcul .......................................................... ·········:;

5. VERIFICAREA DE REZISTENTA A IMBINARll .....................-


5.1. Verifica�1 eclisclor
5.2. Verificarca �uruburilor

7.1. Ex.cmplul I
7.2. Exemplul 2

7.4. Ex.cmplul 4 ................................................................. �

8. ANEXA I. VERIFICAREA i MBINARII PRIN


CONTACT PRIN MODELUL DE CALCUL
RECOMANDATiN CODUL AMERICAN LRFD 1986

94 95
GHIO PENTRU PRQIECTAREA iMBINAR�LO.R PRIN (5) lmbinare a se considera ca fiind imbinarc prin contact numai
CONTACT ALE STALPILOR DIN OTEL FACAND GPO I 6/ 19 97
PARTE DIN STRUCTURILE CLADIRILOR ETAJATE I cazul stfilpilor realiZc'lti din tabla cu grosimea de eel putin 10mm.
i (6) Prevederile de calcul din prezentul ghid sc aplica stalpilor
: scctiune I dublu simetrica, ill starea plana de eforturi (M. N. T), ill
l. Domeniul de aplicare tte N este efort axial de compresiune.
(7) Imbinarc a prin contact se pozitioneaza ill afara zonclor
(1) Prevederile de proiectarc din prezentul ghid se aplOtcntial plastice ale stalpilor; se recomancla ca unbinarea prin contact sa
unbinari or prin contact ale stalpilor cladirilor etajate cu structura � amplaseze la aproximativ H/4 clcasupra planseelor, in care H rcpre-
l
otcl. nta inaltimea etajului; ill cazul particul ar in care stalpul nu cstc legal de

(2) Imbinarea prin contact se realizeaza cu echse s1 surubun1 _ _


A • •

.

1811� pc o mrutune
A xi . ma1 mare de 5 m, nu sc recomandx,t ut1.1.1zarea
inalta rez,sten\a pretensionate, cu urmatoarele precizan:
• •

.
• V • V

. . . nbmarii.. prm .
contact.
a. Efortul de pretens1onare are o v aloare ega la cu eel put.in JUm
tatc din efortul maxim de pretensionarc admis de surub; (8) Elementcle tmbinarii prin contact vor indeplini si condi\iilc
b. Supr afe\ele ecliselor si a le tronsoanelor de stalp, tn zl$ vcrificare prin calcul recomandate de coclul american LRFD 1986,
imbinarii, se prelucreaza ca la unbinari cu suruburi obisnuite; >nfonn Anexei 1.
c. In calculul de verificarc se neglijeaza efectul pretensioni
suruburilor de inalt.1 rezisten\a 2. Materiale. Rezistenfe normate. Rezistenfe de calcul
(3) Imbinarea prin contact transmite eforturile dupa a
urmeaza: 2J. Laminare
a . Tensiunilc de compresiune se transmit prin contactul in
sec\_iunile tronsoanelor de stalp; .
b. Tensiunile de intindere se transm it prin cclisa ca urmrur . (l) Ecliselc sc realizeaza din tabla groasa. Rczistentele o\elului I•
n cch c vor fi eel putin cgalc cu rezistentele o\elului din care cstc cxe-
contactului intre Lijelc suruburilor si peretii gaurilor; �
tal stfilpul .
(4) Sec\iunilc tronso anelor de stalp, in imbinarca prin contacJ
(2) Rezitentcle (R,;R;Rr) pentru o\elurile de uz general pcntru
prelucreaza mecanic prin rabotare sau prin frezare.
>nstructii, marcile OL 37, OL 44, OL 52, sunt continute in labelul 1.
care:
Re reprezinta rczistenta normata a otclului;
R - rezistenta de calcul la intindere sau la compresiune;
_!

96 97

\.:_Jo.,; It'