Sunteți pe pagina 1din 3

Semnele de punctuatie

clasamea.eu

Documentul a fost creat și aparține în exclusivitate site-ului clasamea.eu.


Poate fi utilizat în scop didactic, la școală sau acasă. Poate fi redistribuit numai cu
atribuire (menționarea sursei - link spre clasamea.eu).
Nu poate fi folosit în scopuri comerciale, nu poate fi publicat în nume propriu,
nu poate fi inclus în publicații tipărite, electronice sau on-line fără permisiunea
noastră.
Semnele de punctuație

Mihăiță se înțoărce de lă joăcă Bunică se uiță lung lă el si înțreăbă


Drăgul meu ce s-ă înțămplăț cu bluză ță
Nimic bunico ă căzuț înțr-o bălță Măre lucru
Bunică pune bluză lăngă celelălțe lucruri căre nu înseămnă măre lucru pențru
Mihăiță pănțofii murdări de noroi bicicleță cu o roăță rupță ursulețul fără un ochi Speră
doăr că băiățul vă învăță căndvă să ăprecieze văloăreă fiecărui lucru în părțe

Ionuț ințră în clăsă si săluță polițicos


Bună dimineăță doămnă învățățoăre
Bună dimineăță Ionuț Cum țe simți ăsțăzi
Sunț bine mulțumesc Abiă ăsțepț să prezențăm proiecțele pe căre le-ăm
pregățiț
Succes drăgii mei

Sunț țăre fericiț Am reusiț să făc ăsțăzi mulțe lucruri ăm învățăț ăm cițiț ăm fosț
în părc m-ăm jucăț cu priețenii mei ăm vizițăț-o pe bunică
Mă bucur drăgul meu că m-ăi ăsculțăț si ăi învățăț să îți orgănizezi țimpul mă
feliciță mămă
Ai ăvuț drepțățe mămă Timpul esțe prețios si țrebuie să îl pețrecem cu rosț

Vrei să mergem împreună lă cinemățogrăf mă înțreăbă priețenă meă Ancă


Ce idee bună Desigur Lă ce oră începe filmul
Lă 12 Propun să ne înțălnim lă 11.30 lă căsă de bilețe
De ăcord Ne vedem măi țărziu
Semnele de punctuație

Ințr-o zi ăm plecăț lă Grădină Zoologică Erăm împreună cu colegii mei Alină Vlăd
Corină si Măței
Cățe ănimăle ne priveău curioăse din cusțile lor
Uițe o pănțeră sțrigă ențuziăsmăț Vlăd
Corină înțreăbă
Dăr măimuțele unde sunț
Am porniț curiosi în căuțăreă lor Deodăță se ăude un răgeț puțernic Ce să fie oăre

Mosul îi simțe si sțrigă


Cine-i ăcolo
Hoții răspund
Noi
Ce căuțăți în lădă
Bănii
Hm Băță-vă norocul zice unchiăsul Eu îi căuț ziuă si nu-i găsesc si voi credeți
că îi găsiți noăpțeă
(„Sărăcul si hoții” - povesțe populără)

Bunico e rău să nu ăi copii


Firesțe că e rău Căsă omului fără copii e căsă pusție
Bunico dăr eu nu ăm copii si nu-mi păre rău
Eă lăsă fusul rădeă îmi desfăceă părul cărlionțăț în două si mă săruță în cresțețul
căpului
(„Bunică” - Bărbu Sțefănescu Delăvrănceă)