Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Calcululmase

1 . 1 .M o s o
Noliunea de masir este dciirritir iu STr\S f 295-C5,
Ilelaliile dintre rnasa m, lorla F ;i acceieralia a, respeeliv dinlre ma
greutate ;i aecelera,tia terestri g, sint :

F:nta i (1
G:nt7,

Itentru docunrcntafiile tehnice gi eeononicc este necesari cunoaqter


cit mai exaeti, a maselor tuturor elementclor componente ale maginilor
tutilajelor proiectate sau analizate.
in praetiea proieetirii se disting urmitoarele metoile rle ealcul al masek
- determinarea mnsei calculind volumul piesei ;
- asimilarea piesci reale cu semilabricate avind masa cuuoseuti.
Deternrintrrea rnasei calculintl lolumul piesei esto posibili numai cj
se cunosc toalc dimerrsiunile piesei. Lneori trebuie si se ulilizeze planimet
pentru allarea exactd a unor supraleJe, altiel nedelirrite. llasa piesei rezul
in linal, ilin relalia
rn: I''p tkel (1
Ilasa unui sulansamblu sau ansamblu format din n repere este

i=n
t'1 ,,
nt: ).rV6tt. (1

lletoila se utilizeazri la determinareamaselor pieselor simple.


lletoda determinirii masei prin asimilarea piesei reale cu semilabrie
avinil masa crinoscu{i csle mai rapidd gi mai uqoari.
Exemplu. Pentru calcularea masei unui cilindru gol cle servomotor
dimerrsiunilet,':4001
e)250 mnr, lung de 500 rnm se aplici relaiia
nl: ilIr-Mz, (1

unde 11, este rnasa unui oilindru plin de A400 mn qi lung de 500 mm, :
-11,masaunui cilindru plin de 2250 rnm Eilung de 500 mm, luate din tabelul 5
n{asa cilindrului gol

nr:.193,231-192,668:300,569kg. (1

1 . 2 .D e n s i t q t e o
trIasaunitifii ile volum a unui corp se numegtemasi volumied sau ilen
lale, notald cu simbolul :

masa
' volum
Ilcnsitatea m€.Uo(masa volumicd medie) este ilelinitd de STAS 1295-65ca
miflmea tizlei scafar[ canese mdsoalii prln raportul illntre tnasa uunl elemcnt
do volum rllntr'un eorp Am gl volumul cormpunzitot Al/ :

Am (1.6)
Q*: -LV '

I)ensitatea (masa rolumiei) este limita edtre care tinde rlensitatea meilie'
elnd elemenlul de volum tlnde e{tre zero :

dnt
--- '
P= lim P,n: (1.7)
dV+0 uY

La corpurile omogeno din punetul de vtdero aI ilistribu$ici maselorr den-


stttrftle delinite de (1.6) 9i (f.f sint egale,iar densltateaeorpultti p oste rapor-
tul illntre masa il volumul siu :
tl
p= -T (1 . 8 )

La ealcule deosebltde exacteesteneeesar,deseorl,ca Ia inilicarea densllitfii


sd se mentionezeti stareacorpului: presiuneartemperaturactc.
Densltatea otelulul cnrbon poate li caleulati cu lormula :
p:A-0,025 C [g/cm3] (1.e)

ln care t A:7,8?7-0,00032 l; C cate confinutnl ile carltort, irt uo i I - tentpe-

ratura la care se calcnleazi densitalea, in "C.

Formula estc valabilit pentru 0,1<C 41,30,,0 gl tempernturi plnd la 500'()'


cu o preelzle rle *0r2%.
ln tabclll 2.1 se ilau ilensitifile unor materialc utilizale in indrrstrlc

1.3.Centrulde mosd
Foarte ailesea in aetivitatea de proiectare este neeesari tleterminarea
centrulul de masi.
pentru determinarea cenlrului ile mastr aI unul anEamblu de supraieto
sau corpurir supraletele sau corpurile considerate se descompun in elemente

pozllift
slmplc, llgurl sau corpuri geometrice regulate, la care se cutroalte
Centrul ile masl comun C* ln raport eu o axi se calculeazi
centrrrlul ile mas5.
cu rclatla
(1'10)
mrlr+m212+...+mnln--(mr*mz* ' "+mn) I
plane' lar ln tahe'
ln tabetul 3.1 se itau arla Fl eentrul ile masd al llgurilor
lul 3.2 volumul gl eentrul ile masd al eorpurllor geometrice'