Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a VII-a
Data: 06.03.2019
Scoala Gimnaziala nr 168
Profesor: Stanciu Laura
Disciplina : Matematică ( Geometrie)
Unitatea de învăţare: Relații metrice în triunghiul dreptunghic
Subiectul : Relații metrice în triunghiul dreptunghic. Recapitulare
Tipul lecţiei : Lectie de recapitulare a cunoştinţelor
Competenţe generale:
1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor de calcul specifice matematicii;
2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme;
3. Dezvoltarea capacităţii de a comunica, utilizând limbajul matematic;
4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate.

Competenţe specifice:

1. Recunoaşterea şi descrierea elementelor unui triunghi dreptunghic într-o configuraţie geometrică dată;
2. Aplicarea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic pentru determinarea unor elemente ale acestuia;
3. Deducerea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic;
4. Exprimarea, în limbaj matematic, a perpendicularităţii a două drepte prin relaţii metrice;
5. Interpretarea perpendicularităţii în relaţie cu rezolvarea triunghiului dreptunghic;
6. Transpunerea rezultatelor obţinute prin rezolvarea unor triunghiuri dreptunghice la situaţii-problemă date.
Obiectivele operaţionale ale lecţiei:
La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:
𝑂1: Să enunţe şi să aplice corect teorema înălţimii, teorema catetei
𝑂2: Să deseneze corect o figură geometrică conform unei ipoteze date;
𝑂3: Să aplice metodele cele mai potrivite în scopul eficientizării rezolvărilor;

Mijloace şi strategii didactic

1. Materiale suport: tabla, creta, caiete, fişe de lucru, culegerea, instrumente geometrice, marker
2. Metode de învăţământ: conversaţia, explicația, învăţarea prin descoperire, exerciţiul, demonstratia, observaţia,
3. Forme de evaluare: conversaţia orală, observarea sistematică
4. Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală
5. Bibliografie:
 Culegere de probleme de matematică clasa a VII- a – Maria Negrila, Anton Negrila
 Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VII-a –Gheoghe Iurea, Adrian Zanoschi
 Manual pentru clasa a VII-a, alternativ: Ion Chesca, Gina Caba Editura: Teora
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
ETAPA OB. CONŢINUTUL METODE FORME DE
ORGANIZARE

Moment organizatoric Salutarea elevilor;


Verificarea prezentei elevilor;
(2 min) Elevul de serviciu raportează absenții; Conversaţia Frontală

Elevii îşi pregătesc materialele;


Se asigură o atmosferă adecvată pentru buna desfăşurare a
orei;
Captarea atentiei Frontală
Verificarea temei cantitativ şi calitativ urmând să se rezolve la
(3 min) Conversaţia Individuală
tablă exerciţiile care au pus probleme majorităţii elevilor

Anunţarea subiectului
lecţiei şi a Scriu titlul pe tablă
Conversația Frontală
obiectivelor Relații metrice în triunghiul dreptunghic. Recapitulare
operaţionale Anunţ obiectivele lecţiei

(2min)
Reactualizarea
cunoștințelor anterior Se verifică oral lecţiile anterioare prin enunțarea și scrierea
însușite relatiile matematice corespunzatoare teoremei înălțimii, a
teoremei catetei,
(8 min) O1 Profesorul explică elevilor felul în care vor sintetiza noţiunile
Conversația Frontală
Fiecare elev primește o fisă de lucru. Se începe activitatea, iar
elevii o continuă completând corespunzător.
SE REZOLVA LA TABLA FISA DE LUCRU
Teorema înălțimii
1.Enunț:Într-un triunghi dreptunghic, lungimea înălțimii
corespunzatoare ipotenuzei este media geometrică a lungimilor
proiecțiilor catetelor pe ipotenuză.

O1

Frontală
Teorema catetei
Observația
Enunt:Într-un triunghi dreptunghic, lungimea unei catete este media
geometrica între lungimea ipotenuzei și lungimea proiecției acesteia
pe ipotenuză.
Individuală

Segmentul [CD] este proiecția catetei AC pe ipotenuză BC și se


notează [CD]  prBC [ AC ]

Segmentul [DB] este proiectia catetei AB pe ipotenuza BC si se


noteaza [ DB]  prBC [ AB]

Conversația Frontală
Desfășurarea lecției și 1. Se repartizează elevii în 2 grupe .
dirijarea învățării 2. Se distribuie fişele şi se anunţă care sunt sarcinile care
trebuie îndeplinite: elevii trebuie să rezolve subiectele Conversația Frontală
pe coli A1, fiecare fişă conţinând noţiuni teoretice şi
(25 min)
aplicaţii: Explicația Individuală
 Fişa 1: Teorema înălţimii
 Fişa 2: Teorema catetei Exercițiul
O2 3. Se anunţă timpii de rezolvare a sarcinilor
4. Elevii vor afişa în faţa clasei materialul, prezentându-l. Demonstrația
O3

GRUPA NR. 1
O1
1. Teorema înălţimii.

2. Fie triunghiul ABC cu m Aˆ  90 0 , AD  BC şi BD=9 cm,
DC=16 cm. Calculaţi AD, AB, AC.

3. În trapezul dreptunghic ABCD, cu m Aˆ  90 0 , AB// CD,
avem: AC  BC şi AB = 20 cm, CD = 15 cm. Aflaţi aria
trapezului.

GRUPA NR. 2

1. Teorema catetei.

2. Fie triunghiul ABC cu m Aˆ  90 0 , AD  BC şi BD=8 cm,
BC=18 cm. Calculaţi AB, AC, AD.

3. În trapezul dreptunghic ABCD, cu m Aˆ  90 0 , AB// CD,
avem: AC  BC şi AB = 20 cm, CD = 15 cm. Aflaţi aria
trapezului.
Asigurarea feetback-
Se face evaluarea activităţii pe echipe frontal, din punct de
ului
vedere al: Conversaţia
(8 min) O2
 Aspectului redactării Exercițiul Individuală
O3  Conţinutului ştiinţific
 Prezentării subiectelor Demonstrația Frontal

Incheierea lecției Profesorul evaluează elevii care au răspuns la lecţie şi au


participat cât mai activ ( se notează elevii care au o activitate
(2 min) Conversaţia Frontală
mai deosebită ).
Se propune ca temă problemele rămase nerezolvate din fişă de
lucru .
Elevii sunt atenţi la aprecierile făcute de către profesor
și notează tema pentru ora viitoare.
GRUPA NR. 1
1. Teorema înălţimii.
2. Fie triunghiul ABC cu mAˆ   90 0 , AD  BC şi BD=9 cm, DC=16 cm.
Calculaţi AD, AB, AC.
3. În trapezul dreptunghic ABCD, cu mAˆ   90 0 , AB// CD, avem:
AC  BC şi AB = 20 cm, CD = 15 cm. Aflaţi aria trapezului.

GRUPA NR. 2
1. Teorema catetei.
2. Fie triunghiul ABC cu mAˆ   90 0 , AD  BC şi BD=8 cm, BC=18 cm.
Calculaţi AB, AC, AD.
3. În trapezul dreptunghic ABCD, cu mAˆ   90 0 , AB// CD, avem: AC  BC
şi AB = 20 cm, CD = 15 cm. Aflaţi aria trapezului.

S-ar putea să vă placă și