Sunteți pe pagina 1din 3

2.

CASE DE AMANET

– Casele de amanet pot fi constituite ca societati comerciale cu raspundere limitata sau pe


actiuni si pot desfăşura activitatea de creditare cu respectarea următoarelor condiţii:

1. a) înscrierea în Registrul de evidenţă al B.N.R;


2. b) organizarea şi funcţionarea potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
3. c) activitatea de creditare desfăşurată se limitează la cea prevăzută la art. 14 alin. (1)
lit. d) din Legea 93/2009- respectiv………..„acordare de credite cu primire de
bunuri în gaj, respectiv amanetare prin case de amanet”.

– În vederea obţinerii documentului care atestă înscrierea în Registrul de evidenţă, în


termen de 30 de zile de la data înmatriculării în registrul comerţului, entităţile ce
intenţionează să desfăşoare activităţi de creditare sub forma caselor de amanet vor transmite
Direcţiei reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României cererea de
înscriere, a cărei formă este prevăzută în anexa nr. 1, însoţită de următoarea documentaţie:

1. a)copia certificatului de înregistrare în registrul comerţului;


2. b)copia actului constitutiv şi dovada înregistrării acestuia la oficiul registrului
comerţului;
3. c)documentaţia prevăzută la c.1, c2, c3, pentru conducători;

c.1. copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de titularul


actului de identitate;

c.2. certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile
competente din ţara în care are stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa;

c.3. declaraţia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a, completată şi semnată de aceste
persoane.

1. d)documentaţia prevăzută la art. 22 pentru persoanele care asigură administrarea;


2. e)documentaţia prevăzută la art. 23 pentru asociaţi/acţionari.

Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României poate respinge
cererea de înscriere în Registrul de evidenţă pentru următoarele motive:

1. a)depunerea incompletă ori cu întârziere a documentaţiei prevăzute de prezenta


secţiune;
2. b)nerespectarea termenului prevăzut la art. 36 alin. (1) din Legea nr. 93/2009;
3. c)nerespectarea termenelor stabilite conform prevederilor art. 4;
4. d)nerespectarea altor condiţii prevăzute în Legea nr. 93/2009 sau de prezentul
regulament.

(2) Respingerea cererii de înscriere în Registrul de evidenţă va fi comunicată instituţiei


financiare nebancare de Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a
României împreună cu motivele care au stat la baza acestei decizii.
(3) Decizia de respingere a cererii poate fi contestată în condiţiile prevăzute la art. 60 din
Legea nr. 93/2009.

ACTE NECESARE AUTORIZARII de A.N.P.C. a CASELOR DE AMANET

La cererea de autorizare adresata Autoritatii Nationale pentru Protectia

Consumatorilor, persoana juridica trebuie sa anexeze:

1. a) copia certificata pentru conformitate cu originalul a certificatului unic de

inregistrare sau a altui document echivalent stabilit prin actele normative in

vigoare;

1. b) certificatul de cazier judiciar al administratorilor sau conducatorilor;


2. c) declaratia pe propria raspundere a persoanei autorizate de catre

persoana juridica sa semneze cererea, prin care se atesta ca datele

prevazute in aceasta si in documentele anexate corespund realitatii si ca

are la cunostinta ca falsul in declaratii se pedepseste potrivit legii penale;

1. d) copia certificata pentru conformitate cu originalul a statutului de

functionare a societatii comerciale si, dupa caz, a actelor modificatoare ale

acestuia, din care sa rezulte ca desfasoara activitati cu metale pretioase, cu

aliajele acestora si cu pietre pretioase;

1. e) dovada achitarii taxelor de autorizare.

Autorizatia se obtine pentru urmatoarele operatiuni:

[ ] producerea metalelor preţioase;

[ ] prelucrarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase;

[ ] vânzarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase;

[ ] cumpărarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase;

[ ] păstrarea în depozit a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase pentru cauză de comerţ;


[ ] introducerea în ţară a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase;

[ ] scoaterea din ţară a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase;

[ ] mijlocirea operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase;

[ ] transportul de metale preţioase şi pietre preţioase, cu excepţia transportului efectuat în


tranzit vamal;

[ ] prestări de servicii care au ca obiect metale preţioase şi pietre preţioase;

[ ] marcarea metalelor preţioase;

[ ] alte acte de comerţ şi fapte de comerţ care au ca obiect metale preţioase şi pietre preţioase.

Taxa de autorizare este de 540 RON / OPERATIUNE