Sunteți pe pagina 1din 6

Acatistul Duhului Sfânt de slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune

Sfinte Dumnezeule…Preasfântă Treime… Tatăl nostru…


Condac 1
Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt învaţă-ne să Te iubim în Sfânta Treime nesfârşit, necontenit,
necondiţionat! Doamne Te rugăm înmulţeşte-ne iubirea pentru Tine şi pentru aproapele nostru!
Slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt, noi copiii Tăi!
Icos 1
Putere de necuprins cu mintea noastră eşti Doamne, şi în Sfânta Treime stai pe tronul divin şi ne
luminezi cu lumina slavei Dumnezeieşti, ca toţi să înţelegem lucrarea sfântă pe care o face
Dumnezeu pe Pământ şi să împlinim promisiunea făcută Domnului, înainte de venirea noastră în
această lume; imn de slavă Îţi aducem cântând:
Slavă Ţie, Doamne Dumnezeule Atotţiitor, Tată Ceresc!
Slavă Ţie, Doamne Dumnezeule Mântuitor, Iisuse Hristoase!
Slavă Ţie, Doamne Dumnezeule de viaţă Făcător, Duhule Sfânt!
Slavă Ţie, Preasfântă şi Preabinecuvântată Treime!
Slavă Ţie, Putere, Înţelepciune, Iubire absolută!
Slavă Ţie, Lumină, Milostivire, Izvor al vieţii!
Slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt, noi copiii Tăi!
Condac 2
Împărăţia Cerurilor este de necuprins cu mintea noastră limitată! Sfânta Treime a făcut universul,
stelele, planetele, ţinând totul în echilibru perfect! Cu iubire să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia!
Icos 2
Tatăl Ceresc, împreună cu Fiul şi cu Duhul Sfânt, a făcut Cerul şi Pământul, ziua şi noaptea, tăria
uscatului şi apa, diversitatea plantelor şi felurimea necuvântătoarelor. Şi a făcut Dumnezeu pe
om, după Chipul Său; a făcut bărbat şi femeie şi Dumnezeu i-a binecuvântat zicând: Creşteţi şi
vă înmulţiţi şi umpleţi Pământul şi-l supuneţi; şi stăpâniţi toate vietăţile ce mişcă pe Pământ şi
peste tot Pământul!
Slavă Ţie, Doamne Dumnezeule, Cel ce eşti Atotcreator, Atotstăpânitor şi Veşnic Viu!
Slavă Ţie, Doamne Dumnezeule, Cel ce eşti Atotziditor, Atotcunoscător şi Stăpân peste toate!
Slavă Ţie, Doamne Dumnezeule, Cel ce eşti Atotfăcător, Atotputernic şi Părinte al luminilor!
Slavă Ţie, Doamne Dumnezeule, Cel ce eşti Atotvăzător, Atotştiutor şi Împărat a toată făptura!
Slavă Ţie, Doamne Dumnezeule, Cel ce eşti Atotlucrător, Atotsfinţitor şi Dătător a tot binele!
Slavă Ţie, Doamne Dumnezeule, Cel ce eşti Atotmilostiv, Atotiubitor şi Preaslăvit în Cer şi pe
Pământ!
Slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt, noi copiii Tăi!
Condac 3
Înmulţindu-se oamenii şi bucurându-se de roadele Pământului, s-au depărtat de Dumnezeu, s-au
ticăloşit şi au crezut că totul li se cuvine! Nu L-au mai slăvit pe Dumnezeu şi nu I-au mai
mulţumit pentru toate darurile Lui; dar credincioşii Îl slăvesc pe Dumnezeu, Îl iubesc şi cu
evlavie Îi cântă: Aliluia!
Icos 3
În marea Sa iubire de oameni şi pentru mântuirea noastră, Fiul Lui Dumnezeu S-a întrupat din
Sfânta Fecioară Maria, cu binecuvântarea Tatălui şi prin lucrarea Duhului Sfânt; şi S-a născut pe
Pământ Om, El fiind Lumină din Lumină, Dumnezeu Adevărat din Dumnezeu Adevărat! Cu
iubire şi cu recunoştintă să-I cântăm:
Slavă Ţie, Doamne Dumnezeule, Cel ce eşti Creator Desăvârşit şi Atoatefăcător!
Slavă Ţie, Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, Părinte Atotziditor, Atotţiitor şi Multiubitor!
Slavă Ţie, Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu şi Mântuitorul
nostru!
Slavă Ţie, Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt, Împărate Ceresc, Mângâietorule şi de viaţă
Dătătorule!
Slavă Ţie, Doamne Dumnezeule, Cel ce eşti Măreţ în toate, Preasfânt şi Preaînalt!
Slavă Ţie, Doamne Dumnezeule, Cel ce eşti Preaslăvit şi Preacinstit în Sfânta Treime!
Slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt, noi copiii Tăi!
Condac 4
La treizeci de ani Domnul Iisus a fost botezat în apa Iordanului de Sfântul Ioan Botezătorul.
Cerurile s-au deschis şi Duhul Sfânt a coborât ca un porumbel, umbrindu-L pe Domnul Iisus; şi
glas s-a auzit din Ceruri: Acesta este Fiul Meu iubit! Cu smerenie să-I cântăm Lui Dumnezeu:
Aliluia!
Icos 4
La Sfântul Botez Duhul Sfânt Se coboară asupra apelor, le sfinţeşte, iar pe cei ce se botează îi
îmbracă în Hristos şi le dă un Sfânt Înger de Lumină, care să-i îndrume şi să-i păzească în viaţă.
Cu recunoştinţă să zicem:
Slavă Ţie Duhule Sfânt, pentru Sfântul Înger Păzitor dăruit nouă!
Slavă Ţie Duhule Sfânt, pentru protejarea noastră împotriva răului!
Slavă Ţie Duhule Sfânt, pentru milostivirea Ta nesfârşită!
Slavă Ţie Duhule Sfânt, pentru iubirea Ta nelimitată!
Slavă Ţie Duhule Sfânt, pentru bunătatea Ta nemăsurată!
Slavă Ţie Duhule Sfânt, pentru toate darurile Tale sfinte, ştiute şi neştiute de noi!
Slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt, noi copiii Tăi!
Condac 5
Domnul Iisus Hristos a pătimit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, S-a răstignit şi S-a îngropat şi
a înviat a treia zi din mormânt. Ne-a lăsat Sfânta Evanghelie, legea cea nouă, pentru mântuirea
noastră. Cu credinţă, cu recunoştintă şi cu iubire sfântă să-I cântăm Domnului: Aliluia!
Icos 5
La Cincizecime, Doamne, L-ai trimis pe Duhul Sfânt Mângâietorul să-i lumineze cu razele
Harului Său pe Sfinţii Apostoli şi pe Preasfânta Maică. Duhule Sfânt, cu lumina Ta cea sfântă
luminează-ne şi pe noi şi înţelepţeşte-ne, să fim copiii Tăi smeriţi; că imn de laudă sfântă să-Ţi
aducem:
Laudă Ţie Duhule Sfânt, Cel ce eşti Dumnezeu în Sfânta Treime şi Împărat Ceresc!
Laudă Ţie Duhule Sfânt, Cel ce eşti Mângâietor şi Atotsfinţitor!
Laudă Ţie Duhule Sfânt, Cel ce eşti Duh al Adevărului!
Laudă Ţie Duhule Sfânt, Cel ce pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti!
Laudă Ţie Duhule Sfânt, Cel ce eşti Vistier al Bunătătilor!
Laudă Ţie Duhule Sfânt, Cel ce eşti Dătător de viaţă!
Slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt, noi copiii Tăi!
Condac 6
Doamne Dumnezeule, prin puterea Ta de necuprins cu mintea omenească ai făcut Cerurile şi
toate cele nevăzute. Toţi cei din Ceruri înalţă imnuri de laudă sfântă către Preasfinta Treime:
Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Şi noi pământenii cu smerenie Îl slăvim pe Atoateziditorul şi din inimă
Îi cântăm: Aliluia!
Icos 6
Toate Puterile Cereşti şi Îngereşti împlinesc neabătut Voia Lui Dumnezeu, şi se smeresc în faţa
Sfintei Treimi! Imnuri de slavă şi de laudă către Dumnezeu răsună în Sfânta Împărăţie a
Cerurilor!
Laudă Ţie Atotţiitorule Dumnezeu! - strigă Îngerii Prealuminaţi de la Tronul Divin!
Laudă Ţie Veşnicule Părinte! - strigă Sfintele Puteri Cereşti şi Îngereşti!
Laudă Ţie, Stăpâne Preaînalt! - strigă Sfinţii Arhangheli cu Oştirile lor!
Laudă Ţie Multmilostive Doamne! - strigă Preacurata Maică a Domnului, cu Sfântul Ei Sobor!
Laudă Ţie, Dreptule Judecător! - strigă Sfinţii Părinţi cu Soboarele lor Sfinte!
Laudă Ţie, Desăvârşitule Ziditor a toate! - strigă toată zidirea Ta cea vie!
Slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt, noi copiii Tăi!
Condac 7
Măreţia Ta Dumnezeiască se vede în toată creaţia văzută! Toate se vor transforma şi va fi un Cer
nou şi un Pământ nou! Prin credinţă, rugăciune, evlavie şi cu ajutorul Duhului Sfânt vom intra şi
noi în lumea nouă, promisă în Sfintele Scripturi, unde toată suflarea Îi cântă Lui Dumnezeu:
Aliluia!
Icos 7
Veniţi cu toţii să-I aducem Preasfintei Treimi slavă şi mulţumiri, imnuri şi cântări duhovniceşti,
laudă şi cinstire pentru minunea, desăvârşirea, măreţia şi frumuseţea de nedescris a Creaţiei Sale!
Laudă Ţie Dumnezeule Prealuminat, pentru strălucirea luminii Tale sfinte!
Laudă Ţie Dumnezeule Preaputernic, pentru creaţia Ta văzută şi nevăzută!
Laudă Ţie, Dumnezeule Preaînţelept, pentru desăvârşirea cu care pe toate le-ai gândit!
Laudă Ţie, Părinte Ceresc, pentru precizia şi măiestria cu care pe toate le-ai făcut!
Laudă Ţie, Cuvinte al Lui Dumnezeu, pentru perfecţiunea lucrărilor Tale!
Laudă Ţie, Duhule Sfânt, pentru arta şi frumuseţea lucrărilor Tale!
Slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt, noi copiii Tăi!
Condac 8
Părinte, Cuvinte şi Duhule Sfinte, Treime Sfântă curăţeşte mulţimea păcatelor noastre! Doamne
ajută-le credincioşilor de pe întregul Pământ să facă lucrare sfântă şi bineplăcută Ţie; şi pe toţi
ajută-ne să fim vase curate în care să pui Harul Tău Sfânt, ca din inimi curate să răsune cântarea:
Aliluia!
Icos 8
Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt, Dătătorule de Viaţă, Te rugăm vino şi Te sălăşluieşte întru
noi şi ne curăţeşte pe noi de toată necurăţia şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre! Doamne, Te
rugăm luminează-ne şi înţelepţeşte-ne, întăreşte-ne virtuţile şi dă-ne putere în credinţă,
răstigneşte-ne păcatele şi smereşte-ne!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru răbdarea Ta nelimitată pentru noi, multpăcătoşii!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru tot ajutorul pe care ni-l dai nouă!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru darurile Tale ştiute şi neştiute de noi!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru comunicările şi învăţăturile Tale sfinte!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru Îngerul Păzitor pe care ni-l dai la Sfântul Botez!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru că ne vindeci de boli, şi de patimi, şi de tot răul!
Slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt, noi copiii Tăi!
Condac 9
Cu puterea Ta nelimitată, Duhule Sfânt, poţi să-i sfinţeşti pe cei care se pocăiesc, se roagă, se
smeresc, fac fapte bune şi toată viaţa şi-o închină Lui Dumnezeu şi neîncetat Îi cântă: Aliluia!
Icos 9
Lupta cu ispitele, a celor ce vor virtuţi şi calităţi sfinte, este mare! Iubirea lor pentru Dumnezeu
trebuie să fie totală şi necondiţionată, rugăciunea continuă şi din inimă, gândul să nu se
dezlipească de la Dumnezeu! Să mulţumim pentru fiecare gură de aer, coajă de pâine, strop de
apă, pentru îmbrăcăminte, pentru locul de odihnă, că restul e deja răsfăţ şi ispitire! Cu toţii să-I
mulţumim Bunului Dumnezeu!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru pâinea cea spre fiinţă!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru locul pe care ni-l dai pentru odihnă!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru familiile noastre şi pentru prietenii noştri, cei întru Domnul!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru cei ce ne iubesc şi ne poartă spre Dumnezeu!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru cele bune şi pentru cele mai puţin bune ale vieţii!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru puterea ce ne-o dai ca să trecem toate încercările care ne
întăresc!
Slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt, noi copiii Tăi!
Condac 10
Gândirea Divină nu seamănă cu cea omenească şi mulţi oameni nu înţeleg de ce nu le vin toate
fără să se mai roage, fără să facă Voia Domnului. Oamenii sunt nemilostivi, cârtitori, apucători şi
cu mii de alte defecte, cu care singuri s-au împodobit şi se miră când li se întâmplă lucruri rele
lor sau celor dragi şi se întreabă: De ce, Doamne? Să ne smerim mai mult şi cu credinţă să-I
cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia!
Icos 10
Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt, Care pe toate le împlineşti, Te rugăm sfinţeşte-ne sufletele,
smereşte-ne învârtoşarea inimilor, luminează-ne minţile şi înţelepţeşte-ne, întăreşte-ne în
credinţă, curăteşte-ne de păcate, ajută-ne să fim vase curate şi sălăşluieşte-Te întru noi, căci cu
evlavie Îţi mulţumim pentru toate!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, că ne cureţi de păcate şi ne vindeci de boli!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, că ne sfinţeşti gândurile şi cuvintele!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, că ne întăreşti în credinţă şi în tot lucrul cel bun!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, că ne dai din cunoaşterea cea de la Tine!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, că ne luminezi minţile, inimile şi sufletele!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, că dai pace, lumină şi iubire sfântă sufletelor noastre!
Slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt, noi copiii Tăi!
Condac 11
Făuritorule al Universului, a măreţiei sorilor şi a planetelor, prin comparaţie vedem cât suntem
de mici şi de neînsemnaţi! Totuşi cârtim adesea şi-Ţi dăm sfaturi, că ar fi bine dacă ai face
lucrurile după cum ne-ar plăcea nouă să fie! Iartă-ne Doamne, că suntem slabi în faţa ispitelor!
Cu bunătatea şi cu dragostea Ta părintească, Doamne, ajută-ne să ne îndreptăm, ca smeriţi fiind
să cântăm: Aliluia!
Icos 11
Îţi mulţumim că ne-ai dat simţurile noastre să ne bucurăm de darurile vieţii! Îţi mulţumim că ne
înveţi să avem iubire sfântă, să iertăm, să-i ajutăm pe alţii, să ne smerim, să ne înălţăm sufleteşte!
Ne închinăm Ţie Duhule Sfânt, că ne înveţi rugăciunea umilită, fierbinte şi cu lacrimi!
Ne închinăm Ţie Duhule Sfânt, că ne înveţi milostivirea, ca să le dăruim celor în nevoi!
Ne închinăm Ţie Duhule Sfânt, că ne înveţi smerenia şi iertarea, ca să ne ridicăm sufletele la
Cer!
Ne închinăm Ţie Duhule Sfânt, că ne înveţi spre mântuire pocăiţa adevărată pentru păcatele
noastre!
Ne închinăm Ţie Duhule Sfânt, că ne înveţi iubirea de Dumnezeu şi de aproapele, să fim
asemenea Ţie!
Ne închinăm Ţie Duhule Sfânt, că ne înveţi mulţumirea şi recunoştinţa pentru tot ce ne dai,
Doamne!
Slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt, noi copiii Tăi!
Condac 12
Domnul Iisus Hristos a promis că va veni iar, cu slavă, să judece viii şi morţii. Fericiţi vor fi cei
care au urmat învăţăturile Sale sfinte şi s-au împărtăşit cu Sfântul Său Trup şi Sânge! Feriţi vor fi
de foamea şi de setea veşnică şi în Ceruri vor cânta: Aliluia!
Icos 12
Luminătorule tainic, Putere Dumnezeiască de nedescris, Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt
ajută-ne să rămânem pe calea care duce la Tatăl Ceresc, pe care ne-a arătat-o Domnul Iisus
Hristos, Care a spus: Eu sunt calea, adevărul şi viaţa! Prin Mine veţi putea ajunge la Tatăl!
Te slăvim, Te preacinstim şi Îţi mulţumim pentru toate Dumnezeiască şi Sfântă Treime!
Te slăvim cu smerenie, şi cu dragoste Te preaînălţăm Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt!
Te slăvim Duhule Sfânt şi lăudăm puterea Ta de necuprins cu mintea noastră!
Te slăvim Duhule Sfânt şi Îţi mulţumim pentru darurile Tale ştiute şi neştiute!
Te slăvim Duhule Sfânt şi Îţi mulţumim pentru fiecare clipă a vieţii noastre în această lume!
Te slăvim Duhule Sfânt şi ne închinăm smeriţi în faţa bunătăţii, a milostivirii şi a iubirii Tale
absolute!
Slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt, noi copiii Tăi!
Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt al Adevărului, Putere absolută şi sfinţitoare, Te rugăm apără-
ne de cel rău şi ajută-ne să ne lepădăm de tot răul care ne întinează şi ne depărtează de Tine; dă-
ne cele bune şi de folos sufletelor noastre să devenim sălaşele Tale binecuvântate, ca din inimi
să-Ţi cântăm: Aliluia!

Rugăciune către Sfântul Duh


Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt ajută-ne după mare mila Ta! Trimite lumina Ta sfântă peste
toţi oamenii şi peste familia mea, ca toţi să facem Voia Ta, să învingem patimile şi ispitele
noastre, să ne curăţim sufletele de păcate, să ne smerim şi să ne întoarcem acasă, în Împărăţia
Cerurilor! Îţi mulţumim Doamne pentru fiecare dar al Tău! Îţi mulţumim Doamne şi pentru cei
care uită să-Ţi mulţumească! Ne rugăm Doamne şi pentru cei care nu au timp să se roage sau nu
au descoperit încă puterea şi bucuria rugăciunii! Doamne ajută-i pe cei singuri, pe cei bolnavi, pe
cei în suferinţă, dă-le iubire sfântă celor prinşi de ură şi mărinimie celor zgârciţi! Sfinţeşte-le
gura celor care folosesc cuvinte rele, smereşte-i şi întoarce-i la credinţa adevărată pe toţi supuşii
Tăi, să fie iar Raiul pe Pământ! Doamne primeşte rugăciunea şi cererile noastre şi Voia Ta să fie
peste noi toţi! Slavă şi mulţumire, laudă şi cinstire Îţi aducem Ţie Preasfântă Treime acum şi în
vecii vecilor! Amin!