Sunteți pe pagina 1din 11

 

 
 
 

Capitolul al XXII-lea 
Modificarea maselor de repaus ale particulelor 
elementare în materia nuclear� fierbinte �i dens� 
 
XXII.1. Considera�ii generale 
  În multe ciocniri nucleu-nucleu la energii pe nucleon mari s-a observat cre�terea 
producerii de particule sub energia de prag de producere corespunz�toare pentru ciocniri 
nucleon-nucleon  la  energii  similare  [1-5].  Pentru  explicarea  acestei  comport�ri  s-au 
propus  mai  multe  ipoteze.  Cele  mai  importante  dintre  ele  sunt  legate  de  violarea 
aproxima�iei impulsului în ciocniri nucleare relativiste sau de crearea unor rezonan�e care 
s� determine apari�ia unor tranzi�ii de faz� intermediare în materia nuclear� [6-14]. 
  O alt� ipotez� luat� în considerare este cea a modific�rii maselor de repaus ale 
particulelor  generate  în  aceste  ciocniri.  Modificarea  maselor  de  repaus  poate  fi 
determinat�  de  separarea  dintre  scala  nuclear�  �i  scala  hadronic�  [15].  Aceast�  ipotez� 
poate  explica  �i  comportarea  unor  rapoarte  de  producere  de  diferite  tipuri  de  particule 
[16-18],  rapoarte  care  au  fost  considerate  ini�ial  ca  fiind  semnale  experimentale  ale 
tranzi�iei de faz� la plasma de cuarci �i gluoni [14,19]. 
  Schimb�rile propriet��ilor particulelor elementare - în principal, ale hadronilor - în 
materia nuclear� fierbinte �i dens� par s� fie determinate de simetriile care le guverneaz� 
�i de ruperea acestor simetrii la temperaturi nucleare �i densit��i barionice înalte. 
  Unul  din  modelele  care  ia  în  considerare  aceste  aspecte  este  modelul  Nambu  - 
Jona-Lasinio  [20-22].  Într-o  abordare  termodinamic�,  cu  luarea  în  considerare  a  unui 
câmp scalar mediu, în lucrarea [21] se propun diferite comport�ri ale maselor de repaus 
ale  particulelor  care  sunt  generate  din regiunea  participnt� a  nucleelor  care  se ciocnesc. 
De  interes  pentru  obiectivele  urm�rite  în  acest  curs  este  cea  în  raport  cu  densitatea 
regiunii participante la emisia fiec�rui tip de particul� [22-24].  
 
XXII.2. Modelul Nambu – Jona-Lasinio modificat 
Dependen�a de densitatea barionic� a masei de repaus 
  Modelul Nambu - Jona-Lasinio (NJL) actual se bazeaz� pe o versiune a grupului 
de  simetrie  SU(3),  anume  grupul  de  simetrie  SU(3)  de  arom�.  Studiul  schimb�rii  st�rii 
m1e( y1−yP )
min
Ncum =
mN   cu  cre�terea  densit��ii  barionice  ρ  arat�  c�  aceast�  schimbare  este  legat�  de 
structura vidului. 
  La o denistate barionic� ρ = 0 ecua�ia masei pionilor este de forma: 

  m * < q q > o = −mπ2 f π2     ,    (IV.22) 

unde fπ este constanta de dezintegrare a pionului, iar mπ este masa de repaus a acestuia. 

Pentru  densit��i  mai  mari  -  ρ  >  0  -  comportarea  st�rii  < q q >   este  descris�,  conform 
teoremei Hellmann - Feynman, de urm�toarea ecua�ie: 
∂e( ρ )
  < q q > ρ =< q q > o �       ,     (IV.23) 
∂m *
unde  e(ρ)  este  densitatea  de  energie  la  densitatea  barionic�  ρ.  Densitatea  de  energie  se 
poate determina luând în considerare energia de repaus a nucleonilor, energia cinetic�  �i 
energia intern� a acestora, la densitatea barionic� ρ: 
  e( ρ ) = m N ρ � ecin ( ρ ) � eint ( ρ )     ,    (IV.24) 
cu mN masa de repaus a nucleonilor liberi. 
  Termenul al doilea din partea dreapt� a ecua�iei (IV.23) are urm�toarele valori: 
∂evid
(i) pentru vid:  m * = m* < q q >= −mπ2 f π2       (IV.25.1) 
∂m *
∂m N
pentru nucleon liber:  m * = m* < N q q N >= � N     (IV.25.2) 
∂m *
∂e( ρ )
 pentru materia nuclear�:  m * = m* < ρ q q ρ >       (IV.25.3)  
∂m *
Pentru  constantele  de  dezintegrare  fπ,  respectiv,  ΣN  ,  cele  mai  utilizate  valori  sunt  93.3 
MeV, respectiv, 45±8 MeV. 
  Comport�rile maselor de repaus ale diferitelor tipuri de particule (hadroni) se pot 
stabili  dac�  se  iau  în  considerare  structura  st�rii  < q q >   �i  comportarea  cuarcilor  de 
valen��  în  nucleon,  cu  condi�ia  ca  densitatea  scalar�  s�  fie  pozitiv�.  Pentru  vid  avem 
starea  < q q >= 0 . 
  Pentru masa de repaus a nucleonului se ob�ine urm�toarea dependen��: 

mN ( ρ ) < qq > ρ � � 3�p �


2
3U s U v �
  = = 1 − 2 N 2 ρ �1 − �� F �� � − �.     (IV.26) 
mN < qq > o mπ f π � 10 � m N � 2m N m N �

În  ecua�ia  de  mai  sus  se  folosesc  poten�ialele  date  de  modelul  NJL  ini�ial  (poten�ialul 
scalar,  Us,  respectiv,  poten�ialul  vectorial,  Uv).  Se  ia  în  considerare  �i  mi�carea  Fermi  a 
nucleonilor  în  nucleu,  prin  impulsul  Fermi,  pF.  Pentru  scrierea  ecua�iei  anterioare  s-a 
f�cut �i ipoteza c�  m N ≅< q q > . 
  Pentru  studiul  st�rilor  anomale  �i  al  tranzi�iilor  de  faz�  în  materia  nuclear� 
fierbinte �i dens� este de interes s� se studieze modific�rile maselor de repaus ale pionilor 
�i kaonilor în mediul nuclear considerat. În cadrul modelului NJL se introduc urm�toarele 
ecua�ii caracteristice: 
  ω 2 − q 2 − mπ2 − ∏(q, ω ; ρ ) = 0      ,    (IV.27.1) 

  ω 2 − q 2 − m K2 − ∏ ( ± ) (ω , q; ρ ) = 0     .     (IV.27.2) 
În ecua�iile de mai sus  ∏(q, ω ; ρ )  reprezint� câmpul pionic, iar  ∏ ( ± ) (ω , q; ρ )  reprezint� 
câmpurile    kaonice.  Dependen�ele  de  densitatea  barionic�  ob�inute  pentru  masele  de 
repaus ale celor dou� tipuri de particule sunt urm�toarele: 

Δmπ2 ( ρ ) Δ < q q > ρ Δf π2 ( ρ ) �


  2
= − 2
= − 2 N 2 ρ (1 − δ )     ,     (IV.28.1) 
mπ < qq > o fπ mπ f π

� 3m � �
  Δm K2 = � K2 − KN (1 − δ ) � ρ      ,     (IV.28.2) 
� 4 fK f K2 �
unde  δ = 2mq2 < rs2 > q . S-a notat cu  mq masele cuarcilor constituien�i  �i cu  rs raza scalar� 

a acelora�i cuarci. 
 
 
Fig.IV.2. Comportarea masei de repaus a pionului în func�ie de densitatea relativ� 
 
 
 

 
 
Fig.IV.3. Comportarea maselor de repaus ale kaonilor în func�ie de densitatea relativ� 
 
  In Fig.IV.2, respectiv, Fig.IV.3 sunt prezentate comport�rile maselor de repaus ale 
pionilor,  respectiv,  kaonilor,  în  func�ie  de  densitatea  barionic�  relativ�.  Se  observ�  c� 
masa  de  repaus  a  pionilor  cre�te  foarte  lent  cu  cre�terea  densit��ii  relative,  pentru  toate 
tipurile  de  pioni,  în  timp  ce  masele  de  repaus  ale  kaonilor  pozitivi  �i  negativi  au 
comport�ri  diferite:  pentru  kaonii  pozitivi  masa  de  repaus  cre�te  cu  densitatea,  iar  cea 
pentru kaonii negativi descre�te cu cre�terea densit��ii relative. 
 
 
XXII.3. Compararea predic�iilor modelului Nambu - Jona-Lasinio 
cu rezultatele experimentale pentru ciocniri nucleu-nucleu la 4.5 A 
GeV/c 
 
  Pe  baza  rela�iilor  prezentate  mai  sus,  precum  �i  unele  rezultate  experimentale 
asupra diferitelor m�rimi fizice de interes [13,22,25-33], multe din ele incluse în curs, a 
fost analizat� posibilitatea ca pionii  �i kaonii s� î�i modifice masele de repaus în materia 
nuclear� fierbinte �i dens� format� prin ciocniri nucleu-nucleu la 4.5 A GeV/c. 
  Au  fost  luate  în  considerare  patru  momente  importante  din  evolu�ia  regiunii 
participante  ("fireball"-lui),  �i  anume:  (i)  formarea  "fireball"-ului  (t=0);  (ii)  emisia 
kaonului  (t=tK);  (iii)  emisia  pionului  (t=tπ);  (iv)  încetarea  interac�iilor  dintre  regiunea 
participant� �i regiunile spectatoare (t=tf). 
  Prin folosirea rela�iilor (IV.22)-(IV.28)  �i, mai ales, a rezultatelor experimentale, 
s-au  ob�in  urm�toarele  valori  medii  ale  densit��ii  nucleare  în  cele  patru  momente  de 
interes,  anume:  (i)  ρ(t=0)  =  0.682  ±  0.089  Fm-3  (4.01ρo);  (ii)  ρ(t=tK)  =  0.503  ±  0.102 
Fm-3  (2.96ρo);  (iii)  ρ(t=tπ)  =  0.400  ±  0.020  Fm-3  (2.35ρo);  (iv)  ρ(t=tf)  =  0.138  ±  0.018 
Fm-3 (0.80ρo). 
  A�a cum s-a men�ionat anterior, la aceste densit��i barionice, masele de repaus ale 
tuturor  pionilor  cresc  cu  cre�terea  densit��ii  nucleare  sau  densit��ii  barionice  -  conform 
predic�iilor  modelului  NJL  (Fig.IV.2),  iar  pentru  kaonii  cu  sarcin�  comport�rile  sunt 
distincte,  �i  anume:  masa  de  repaus  a  kaonilor  negativi  scade  cu  cre�terea  densit��ii 
nucleare/barionice,  iar  masa  de  repaus  a  kaonilor  pozitivi  cresc  cu  cre�terea  densit��ii 
nucleare-barionice (Fig.IV.3). Valorile cu care se modific� masele de repaus ale pionilor 
�i kaonilor - prev�zute de  modelul NJL, la aceste densit��i barionice experimentale - care 
sunt  în  acord  cu  cele  calculate  pe  baza  modelului  geometric  [13,22,25-30]  –  sunt 
urm�toarele:  Δm(π) = 41 MeV/c2,  Δm(K+) = 150 MeV/c2,  Δm(K-) = 85 MeV/c2. Ele sunt 
într-un acord bun cu valorile teoretice pentru densit��ile barionice men�ionate (Fig.IV.2 �i 
Fig.IV.3). 
  Rezultatele  ob�inute  ar  putea  explica  comportarea  unor  m�rimi  fizice  importante 
pentru sudiul posibilit��ilor de apari�ie  a unor  alte st�ri  �i fenomene anomale în materia 
nuclear�  fierbinte  �i  dens�,  precum  �inal  unor  tranzi�ii  de  faz�  [12-14,24,27,31].  Un 
exemplu în acest sens este comportarea raportului K/π, considerat, pân� de curând [19], 
un  semnal  al  tranzi�iei  de  faz�  la  plasma  de  cuarci  �i  gluoni  [12-14,26,27,30,31].  De 
aceea, discutarea mai detaliat� a consecin�elor acestei comport�ri se va face în capitolele 
consacrate plasmei de cuarci �i gluoni. 
 
XXII.3. Dependen�a masei de repaus de temperatur� 
  Pentru cunoasterea tipurilor de tranzi�ii de faz� posibile este necesar� cunoa�terea 
parametrilor  termodinamici  de  baz�,  precum  �i  a  comport�rii  unor  m�rimi  fizice  de 
interes în vecin�tatea valorilor critice a acestora, specifice fiec�rei tranzi�ii de faz�. 
  Datorit�  masei  de  repaus  mici,  pionul  joac�  un  rol  special  în  dinamica  materiei 
nucleare fierbin�i �i dense. La T = 0 se consider� c� pionul este stabil din punct de vedere 
hadronic.  Pentru  T  ≠ 0  intervine  procesul  de  dezintegrare  a  pionului,  care  conduce  la  o 
l�rgime  nenul�  în  partea  imaginar�  a  func�iei  Green  a  pionului.  Aceast�  l�rgime  este 
considerat�  ca  un  coefficient  de  “atenuare”  care  poate  s�  determine  divergen�a  func�iei 
Green  a  pionului  la  temperatura  critic�  de  tranzi�ie  specific�.  In  general,  l�rgimea  unui 
hadron este un parametru de ordine fenomenologic pentru tranzi�ia de faz�. Cu cre�terea 
temperaturii hadronii “se topesc”, iar l�rgimile lor ar putea cre�te pîn� ar deveni infinite 
la T = Tc. In aceste condi�ii nu vor mai exista maxime de rezonan�� în func�ia spectral� 
hadronic�, func�ie care devine o func�ie neted� de energie, valoarea sa coincizînd cu cea 
din cromodinamica cuantic� perturbativ�. 
  In cadrul algebrei de curen�i s-a propus urm�toarea rela�ie, cunoscut�  �i ca rela�ia 
Gell-Mann – Oakes - Renner : 
f π2 mπ2 = −(mu � m d ) q * q    ,   (IV.29) 
unde  f� ≈ 93  MeV,  <q*q>  =  <u*u>=<d*d>=  -  0.01  GeV3.  Urm�rindu-se  realizarea  de 
corec�ii de temperatur� la rela�ia de mai sus, se ob�ine dependen�a de temperatur� a masei 
pionului. Pentru T = 0, func�ia corespunz�toare are forma urm�toare: 
Π 5 µ (q ) = i � d 4 x iqx 0 Aµ ( x) j5 (0) 0 = iq µ Π 5 (q 2 )    ,   (IV.30) 

  Calculul func�iei  Π 5 (q 2 )  se face în cadrul cromodinamicii cuantice perturbative, 
pîn� în ordinal trei în masa cuarcilor, cu luarea în considerare a corec�iilor neperturbative 
de diferite tipuri. Folosind urm�toarele valori ale unor m�rimi care intervin în rezolvarea 
ecua�iei  IV.30  ,  mu ≈ 5  MeV,  md ≈ 10  MeV,  (α s / π )G 2 ≈ (1 ÷ 4)10-2 GeV4,  q2 ≈ 1  GeV2, 

se ob�ine expresia de mai jos: 

Π 5 (q 2 ) |CDC ≈ (−3 / 8π 2 )(mu � md ) ln(− q 2 / υ 2 ) � 2 q*q − [(1 / 8)(mu � md )q 4 ] (α s / π )G 2  

(IV.31) 
  Cea mai joas� stare hadronic� este pionul; de aceea, din punct de vedere hadronic, 
saturarea în cea mai joas� stare hadronic� conduce la urm�toarea form�: 

Π 5 (q 2 ) | HAD ≈ [2 f π2 mπ2 /(mu � m d )][1 /(mπ2 − q 2 )]    ,   (IV.32) 


  Expresia de mai sus se modific� dac� se introduce rezonan�ele pionice mai înalte; 
pentru energii sub 1 GeV este posibil� absorbirea acestora în continuum. Fie s0 pragul de 
continuum.  Folosind  teorema  Cauchy  pentru  Π 5 (q 2 ) | HAD   �i  Π 5 ( s ) |CDC   �i  regulile  de 
sumare pentru energii finite se ob�in corec�iile termice la temperature finite: 
so

� ds    ,    (IV.33.1) 
2 2 * 2 2
2 fπ mπ = −2(mu � md ) q q � (3 / 8π )(mu � md )
0

so

2 fπ2 mπ4 = (1 / 8)(mu � md ) 2 (α s / π )G 2 � (3 / 8π 2 )(mu � md ) 2 � sds    ,    (IV.33.2) 


0

iar partea imaginar� a func�iei  Π 5 ( s, T ) |CDC  se poate scrie astfel: 

Π 5 ( s, T ) |CDC = (3 / 8π 2 )(mu � md )[1 − 2nF ( x)( s / 2T ) � (π / 2)(mu � md )T 2δ ( s )   ,  (IV.33.3) 


cu nF(x) = ( 1 + ex )-1 factorul termic Fermi. 
 In Fig.IV.4 se prezint� comportarea rapoartelor f�(T)/ f�(0) ,  <q*q>T/<q*q>0  ,  s0(T)/s0(0) 
în  func�ie  de  temperatura  relativ�  T/Tc.  Se  observ�  c�  toate  cele  trei  rapoarte  au 
comport�ri similare pîn� la T/Tc = 0.8 , iar pentru valori mai mari se constat� o scadere 
rapid�, atingîndu-se valoarea 0 a raportului pentru T/Tc = 1.2. 
  Fie ecua�iile: 
G (T ) = 2 f π2 (T )mπ2 (T ) � 2(mu � md ) q * q = (3 / 8π 2 )(mu � md ) 2 {( 4π 2T 2 / 3) �
T
s0 (T )

� � ds[1 − 2n
0
F ( s / 2T )]} (IV.34) 

s0 ( T )

2 f π2 (T )mπ4 (T ) = (3 / 8π 2 )(mu � md ) 2 [(π / 3 α s G 2 � � sds[1 − 2n


0
F ( s / 2T )]

 
 

.  
Fig.IV.4. Comportare constantei de dezintegrare, în diverse aproxima�ii, 
în raport cu temperatura relativ� 
 
 
  In Fig.IV.5. se reprezint� comportarea raportului G(T)/G(0) pentru s0(0) = 1GeV2. 
Se constat� acela�i tip de comportare ca în Fig.IV.4. 
 
 
Fig.IV.5. Comportarea raportului G(T)/G(0) în func�ie de temperaturra relativ� 
 
 
  Fig.IV.6  prezint�  varia�ia  raportului  m�(T)/m�(0)  cu  cre�tera  temperaturii 
relative.Exist�  mici  diferen�e  în  valoarea  temperaturii  relative  la  care  apare  cre�terea 
raportului maselor în func�ie de valorile parametrilor folosi�i. Aceste rezultate par s�  indice 
c�  masa  pionului  nu  se  modific�  cu  cre�terea  temperaturii  regiunii  participante  pentru 
temperaturi sub temperatura critic� de tranzi�ie. 
 
 

 
Fig.IV.6. Varia�ia masei de repaus a pionilor cu cre�terea temperaturii relative 
 
 
Bibliografie la Capitolul al XXII-lea 
 
[1]. J.W.Harris et al – Phys.Rev.Lett.47(1981)229 
[2]. A.Shor et al – Phys.Rev.Lett.48)1982)1597 
[3]. P.Koch et al – Phys.Rev.C40(1989)145 
[4]. J.Julien et al – Phys.Lett.B264(1991)269 
[5]. M.Belkacem, E.Suraud, S.Ayik – Phys.Rev.C47(1993)R16 
[6]. H.Leutwyler, A.V.Smilga - Nucl.Phys.B342(1990)302 
[7]. C.A.Dominguez, E.de Rafael - Ann.Phys.174(1987)372 
[8]. R.A.Berttmann et al - Z.Phys.C39(1988)231 
[9]. A.I.Bochkarev, M.E.Shaposnikov - Nucl.Phys.B268(1986)220 
[10]. C.A.Dominguez, M.Loewe - Phys.Rev.D52(1995)3143 
[11]. V.Metag - International School on Heavy Ion Physics, Erice, Italy, 6-16.X.1993 
[12]. C.Be�liu, Nicoleta Ioneci, Al.Jipa, R.Zaharia - Rom.Rep.Phys.48(5,6)(1996)47 
[13]. Al.Jipa - J.Phys.G: Nucl.Part.Phys.22(1996)231 
[14]. Al.Jipa, R�zvan Ionescu, Nicoleta Ioneci - Rom.Rep.Phys.48(5,6)(1996) 53 
[15]. W.Weise - Probing the Nuclear Paradigm - Proceedings of the International School in 
Heavy Ion Physics, Erice, Italy, 6-16 October 1993 
[16]. R.Mattiello et al - Phys.Rev.Lett.63(1989)1459 
[17]. P.Vincent et al. - Nucl.Phys.A498(1989)67 
[18]. Sa Ben-Hao et al - Phys.Rev.C48(1993)2995  
[19]. J.Letessier et al - Phys.Rev.D51(1996)3408  
[20]. J.Nambu, G.Jona-Lasinio - Phys.Rev.122(1961)345 
[21]. W.Weise – Phys.Lett.B278(1992)29 
[22]. C.Be�liu, Al.Jipa, R.Zaharia - Rom.Rep.Phys.46(1994)389 
[23]. W.Weise – Phys.Lett.B405(1997)215 
[24]. Al.Jipa, C.Be�liu, Maria Iosif, R.Zaharia – Il Nuovo Cimento A112(1999)179 
[25]. Al.Jipa – Tez� de doctorat, Universitatea Bucure�ti, Facultatea de Fizic�, 1989 
[26]. Al.Jipa - Turkish Journal of Physics 19(1995)846 
[27].Al.Jipa, C.Be�liu, Maria Iosif, R.Zaharia - Quark Matter´96, Heidelberg, Germany, 20-
24.V.1996 
[28]. C.Be�liu, Al.Jipa - Rev.Roum.Phys.33(1988)409 
[29]. C.Be�liu, Al.Jipa - Rom.J.Phys.37(1992)1011 
[30].  C.Be�liu  et  al  -  The  XXVIII  International  Conference  on  High  Energy  Physics, 
Warsaw (Poland), 25-31.VII.1996, PA06-021 
[31]. Al.Jipa, C.Be�liu, Maria Iosif, R.Zaharia - The X General Conference of the European 
Physical Society "Trends in Physics", Sevilla (Spain), 9-13.IX.1996 
[32]. C.Be�liu, Al.Jipa - Il Nuovo Cimento A106(1993)317 
[33].Al.Jipa - Balkan Physics Letters 1(1993)79