Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Data: 30.01.2017
Clasa: a IV-a A
Aria curriculară: Matematicǎ și științe ale naturii
Disciplina: Științe ale naturii
Unitate de învăţare: Viețuitoare – Medii de viațǎ
Tema : Medii de viațǎ - evaluare
Tipul lecţiei: Evaluare
Integrarea în lecție a altor cunoștințe : A:V:A:P. – realizarea unor machete folosind materiale practice.
Durata : 45 minute

Propunător:Profesor pentru învǎțǎmântul primar Basescu Dana

Scopul lecției:
 Cunoaşterea ştiinţificǎ a mediului, bazându-se pe experienţe de viaţǎ ale copiilor.
 Conştientizarea rolului omului în cunoaşterea şi pǎstrarea mediului, adoptarea unui comportament ecologic.

Competențe generale:

1. Investigarea mediului înconjurător folosind instrumente şi procedee specifice.


2. Rezolvarea de probleme din viaţa cotidiană valorificând achiziţiile despre propriul corp şi despre mediul înconjurător.
Obiective operaționale: La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabil sa:

O1 – sǎ completeze spatiile punctate cu informațiile potrivite schemele privind caracteristicile fiecarui mediu de viațǎ studiat ; obiectivul se
considerǎ realizat dacǎ toți elevii completeazǎ schemele cu informațiile potrivite;
O2 – sǎ realizeze corespondențe între termenii dați pe fișa de evaluare pe baza explicatiilor anteriore; obiectivul se considerǎ realizat dacǎ toți
elevii realizeazǎ corespondențele;
O3 – sǎ grupeze termenii respectând criteriile date ; obiectivul se considerǎ realizat dacǎ toți elevii grupeazǎ termenii corespunzǎtor;
O4 – sǎ rezolve corect exercițiile de tipul adevarat / fals ; obiectivul se considerǎ realizat dacǎ toți elevii rezolvǎ corect exercițiile;
O5- sǎ realizeze cu ajutorul materialelor practice un mediu de viațǎ, adǎugând toate elementele specifice ; obiectivul se considerǎ realizat dacǎ
toți elevii realizezǎ mediul de viațǎ.

Resurse:

 Procedurale: exerciţiul, explicaţia, conversaţia, problematizarea, ciorchinele, evaluare oralǎ, evaluare scrisǎ, metoda proiectului, munca
independentă şi pe grupe.
 Materiale: , computer, power point, fişe de muncă independentă, plastilinǎ, hârtie glasatǎ, polistiren, acuarele, carioca,animale din plastic.

Forme de organizare : individual, frontal, pe grupe.

Bibliografie:

Viorica Pârâială, Dumitru D. Pârâială, „Activitatea în completarea programului din ciclul primar”, Editura Euristica, 2001 ;
Mirela Mihăiescu, Aniţa Dulman, „Activităţi transdisciplinare. Ghid pentru învăţători”, Editura Radical,2005. ;
Nicolae Ploscariu, Știinte ale naturii , Manual , Editura Arthur la școala , București 2016;
Programa școlarǎ pentru ȘTIINŢE ALE NATURII , Clasa a IV a , OM nr.5003/02.12.2014
http//: www.didactic.ro
Desfǎșurarea lecției
Nr. Etapele lecției Ob. Unitǎți de conținut Activitatea elevilor Resurse Evaluare
Crt Op.
.
1 Moment -Organizarea colectivului - Verificǎ materialele
organizatoric necesare desfăşurării orei
-Voi verifica materialele necesare
(2 min.) de ştiinţe.
desfăşurării orei de ştiinţe.
2 Verificarea temei Se va verifica calitativ şi cantitativ tema Vor corecta răspunsurile. conversația observarea
pentru acasǎ pentru acasă. Se vor citi exerciţiile frontal. -explicația sistemicǎ;
( 3 min.) -aprecieri
frontale
3. Se capteazǎ atenția elevilor cu ajutorul unor Vor rǎspunde la -activitate observarea
Captarea atenției ghicitori .(ANEXA 1) ghicitori. . frontalǎ sistemicǎ;
(3 min.)

4 Anunţarea Se va anunța structura lecției de evaluare Ascultǎ cu atenție. -conversația observarea


subiectului prezentatǎ de profesor. sistemicǎ;
lecţiei şi a I – proba scrisǎ : rezolvarea a trei itemi –
obiectivelor individual; -activitate
operaţionale II – probǎ oralǎ- pe grupe – de realzat frontal
( 3 min.) completarea unui ciorchine cu informații
despre un anumit mediu de viațǎ.
III – proba practicǎ – realizarea unui mediu
de viațǎ cu ajutorul materialelor aduse de
acasǎ.
Se va prezenta obiectivele urmǎrite pe
înțelesul elevilor.
5. Evaluarea O2 Evaluare scrisǎ Vor asculta cu atenție -activitate -individualǎ
cunoştinţelor/ O3 Elevii vor primi pe bancǎ o fișǎ de evaluare explicațiile, vor rezolva individual - evaluare
deprinderilor O4 care va cuprinde trei itemi .( ANEXA 2). fișa de lucru . scrisǎ
elevilor( 30 min.) Profesorul le va explica fiecare item ,
baremul de notare pentru fiecare item și
timpul alocat pentru rezolvarea fișei.
Evaluare oralǎ
Elevii vor primi o fișa cu un ciorchine , pe Elevii se vor grupa câte -activitate pe
O1 care o vor completa în grupuri de câte 4 , în 4 , pentru a completa grupe -frontalǎ
funcție de complexitatea acestuia vor primi ciorchinele. -evaluare
calificativ.Se va urmǎri implicarea fiecǎrui oralǎ
elev la completarea fișei. Calificativul Vor prezenta oral
întregii grupe va fi și calificativul fiecǎrui caracteristicile fiecarui
membru al grupei.( ANEXA 3). mediu de viațǎ.
Proiectul
Fiecare grupǎ va primi un bileteț pe care va Vor construi un mediu de -activitate pe -frontalǎ
O5 fi scris un mediu de viațǎ dintre cele vațǎ, folosind materialele grupe -evaluare
învațate.Au ca cerințǎ sǎ construiascǎ practice aduse de acasǎ. oralǎ
folosind material practice un mediul de
viațǎ indicat.
Se precizează criteriile de evaluare:
1) corectitudinea execuţiei;
2) aspectul îngrijit;
3) gradul de finalizare;
4) originalitatea lucrării.
La finalizarea proiectului vor primi un
calificativ.

6. Asigurarea retenției Știați cǎ?( Anexa 4) Urmǎresc cu atenție. -activitate -frontalǎ


și a transferului Se prezintǎ elevilor informații interesante individualǎ
(3 min ) cu privire la diferite medii de viațǎ.

7. Încheierea activitǎții Se fac aprecieri asupra modului în care


( 1 min) elevii au participat la lecţie.