Sunteți pe pagina 1din 32

AN ȘCOLAR 2018/2019

PROIECTAREA UNITATILOR DE INVATARE

COMUNICARE IN LIMBA ROMANA

CLASA a II-a
AN ŞCOLAR 2018-2019

Vizat, Director . Prof .HOTEA DOREL Vizat,


---------------------------- Responsabil C.M. , Înv. ………………..

Înv.CAINA IOANA …………………..

1
AN ȘCOLAR 2018/2019

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ. CLASA A II-A


PROIECTARE PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
SEMESTRUL I – 17 SĂPTĂMÂNI

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Şcoala și cartea, doi prieteni adevărați


NR. DE ORE: 20
MANUAL SUPORT: Comunicare în limba română, clasa a II-a, autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Editura Didactică și
Pedagogică, București, 2018

DETALIERI DE COMP. ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE NR. EVALUARE OBS.


CONȚINUT SPECIF. ORE
1.Actualizarea 1.1 - formularea unor întrebări şi răspunsuri Resurse materiale: 4 observarea
cunoştinţelor din 1.2 orale la întrebări legate de tema şi mesajul manual, jetoane sistematică
clasa I 1.3 textului audiat colorate, (probe orale,
2.3 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări Caiet de lucru probe
Text suport: Ziua 2.4 legate de mesajul text (Editura Art practice,
când toţi au şapte 3.1 - identificarea personajelor dintr-un text Educațional) fişe de lucru,
ani, după Octav 3.4 audiat teme pentru
Pancu-Iaşi 4.1 - precizarea locului şi timpului acţiunii Resurse acasă),
4.2 prezentate într-un text audiat procedurale: portofoliul,
- despărţirea cuvintelor în silabe observarea proiectul
- identificarea unor cuvinte date după criterii dirijată,conversaţia,
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet explicaţia, învăţarea probă de
final etc. prin descoperire, evaluare
- formularea unei opinii referitoare la un jocul didactică, orală/scrisă
personaj/o întâmplare/un mod de munca

2
AN ȘCOLAR 2018/2019

comportament etc. independentă


- interpretarea emoţiilor şi reacţiilor
celorlalţi Forme de
- citirea în forme variate a enunţurilor şi organizare a
textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă colectivului:
/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă activitatea frontală,
etc.) activitate în echipă,
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu activitate în perechi,
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de activitate
punctuaţie individuală
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
care să fie înregistrate titlul şi personajele
din basmele/poveştile/povestirile citite sau
transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- transcrierea sau copierea unor mesaje în
cadrul unor activităţi individuale sau
comune
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori
să...”, „Visul meu este să...”), rime, poveşti
etc. pe propriul caiet, pe un caiet al clasei
sau într-un spaţiu special amenajat (de ex.:
Colţul de creaţie)

3
AN ȘCOLAR 2018/2019

2.Textul. Titlul. 1.2 - identificarea personajelor dintr-un text Resurse materiale: 6 observarea
Autorul. 1.4 audiat manual, jetoane sistematică
Alineatele 2.1 - precizarea locului şi timpului acţiunii pentru etichete, (probe orale,
2.2 prezentate într-un text audiat Caiet de lucru probe
 A se prezenta 2.3 - formularea de răspunsuri la întrebări (Editura Art practice,
sau a prezenta 3.1 referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu Educațional) fişe de lucru,
pe cineva 3.4 cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, teme pentru
 Dialogul 4.1 Cu ce scop?” etc.) Resurse acasă),
 Salutul. 4.2 - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi procedurale: portofoliul,
 Alfabetul cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe observarea proiectul
 Literele mari și mână, marionete, măşti etc. dirijată,conversaţia,
mici de mână - oferirea unor informaţii despre sine, despre explicaţia, învăţarea probă de
 Grupurile de familie, colegi, despre activităţile preferate prin descoperire, evaluare
litere etc., folosind enunţuri jocul didactică, orală/scrisă
- dramatizări ale unor fragmente din texte munca
Text suport: narative cunoscute independentă
Luchi, după Otilia - dialoguri despre sine, despre familie,
Cazimir colegi, despre animalul preferat, activităţile Forme de
preferate/desfăşurate etc. organizare a
- realizarea unor postere care să ilustreze colectivului:
reguli de comunicare eficientă (vorbirea pe activitatea frontală,
rând, ascultarea, păstrarea ideii) activitate în echipă,
- citirea în forme variate a enunţurilor şi activitate în perechi,
textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ activitate
în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă individuală
etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie

4
AN ȘCOLAR 2018/2019

- citirea selectivă în funcţie de anumite


repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
care să fie înregistrate titlul şi personajele
din basmele/poveştile/povestirile citite sau
transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
3.Cartea. 1.2 - identificarea personajelor dintr-un text Resurse materiale: 6 observarea
Cuprinsul cărții 2.3 audiat manual, sistematică
3.1 - precizarea locului şi timpului acţiunii Caiet de lucru (probe orale,
 Introducerea 3.2 prezentate într-un text audiat (Editura Art probe
cuvintelor noi 3.4 - participarea la discuţii în perechi/în grup Educațional) practice,
în vocabularul 4.2 pe teme de interes (timpul liber, animalul fişe de lucru,
propriu preferat, cartea preferată, prezentarea Resurse teme pentru
 Dialogul produselor activităţii şcolare etc.) procedurale: acasă),
 Inițierea, - citirea în forme variate a enunţurilor şi observarea portofoliul,
menținerea și textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ dirijată,conversaţia, proiectul
încheierea în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă explicaţia, învăţarea
unui dialog etc.) prin descoperire, probă de
 Aşezarea - citirea selectivă în funcţie de anumite jocul didactică, evaluare
textului scris repere (alineatul, linia de dialog) sau munca orală/scrisă
în pagina respectând un detaliu/o idee din text (joc: independentă
caietului „Găseşte şi citeşte”)

5
AN ȘCOLAR 2018/2019

 Scrierea pe - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe Forme de


liniatură tip II baza textului citit organizare a
 Copierea - identificarea şi analizarea ilustraţiilor care colectivului:
 Cartea clasei însoţesc textul citit activitatea frontală,
- amenajarea unui „colţ al cărţii” în sala de activitate în echipă,
clasă activitate în perechi,
Text suport: - vizitarea unor librării/biblioteci şi activitate
Cartea de piatră, observarea organizării spaţiului/standurilor individuală
după Vladimir de carte
Colin - utilizarea formulelor de adresare, de
solicitare, de mulţumire, corespunzătoare
unui anumit context
- activităţi care implică folosirea
calculatorului pentru redactarea unor
enunţuri/texte scurte
- confecţionarea unei cărţi a clasei cu
poveşti, legende etc. scrise/transcrise şi
ilustrate de copii
4.Recapitulare – 1.1 - executarea unor instrucţiuni în diferite Resurse materiale: 2 observarea
În căutarea 1.3 tipuri de activităţi manual, sistematică
comorii 3.1 - identificarea unor cuvinte date după criterii Caiet de lucru (probe orale,
4.1 precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet (Editura Art probe
final etc. Educațional) practice,
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu fişe de lucru,
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de Resurse teme pentru
punctuaţie procedurale: acasă),
- exerciţii de utilizare a cuprinsului unei observarea portofoliul,
cărţi dirijată,conversaţia, proiectul
- transcrierea sau copierea unor mesaje în explicaţia, învăţarea

6
AN ȘCOLAR 2018/2019

cadrul unor activităţi individuale sau prin descoperire, probă de


comune jocul didactică, evaluare
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a munca orală/scrisă
unui text scurt pe foaie tip II, dictando, independentă
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină), Forme de
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte organizare a
colectivului:
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
5.Evaluare 1.2 - completarea unor enunţuri lacunare cu Resurse materiale: 1 probă de
sumativă 1.3 informaţii dintr-un text audiat manual, evaluare
4.1 - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date Caiet de lucru orală/scrisă
4.2 - formarea unor cuvinte din silabe date (Editura Art
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a Educațional)
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de Resurse
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină), procedurale:
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte conversaţia,
- folosirea convenţiilor limbajului scris explicaţia, munca
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea independentă
corectă a semnelor de punctuaţie)
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate

7
AN ȘCOLAR 2018/2019

individuală
6.Activităţi de 1.1 - ilustrarea printr-o imagine/serii de imagini Resurse materiale: 1 observarea
recuperare- 1.2 /bandă desenată a mesajului transmis de un manual, sistematică
ameliorare/ 2.3 text audiat Caiet de lucru
dezvoltare 3.2 - identificarea personajelor dintr-un text (Editura Art
3.4 audiat Educațional)
4.1 - precizarea locului şi timpului acţiunii
4.2 prezentate într-un text audiat Resurse
- analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor procedurale:
- ordonarea alfabetică a unor cuvinte date observarea
- participarea la discuţii în perechi/în grup dirijată,conversaţia,
pe teme de interes (timpul liber, animalul explicaţia, jocul
preferat, cartea preferată, prezentarea didactic, exerciţiul
produselor activităţii şcolare etc.)
- formularea unor mesaje în care să-şi Forme de
exprime intenţia de a primi informaţii/ organizare a
lămuriri în legătură cu un aspect/o problemă colectivului:
din spaţiul familiar activitatea frontală,
- formularea unei opinii referitoare la un activitate în echipă,
personaj/o întâmplare/un mod de activitate în perechi,
comportament etc. activitate
- formularea orală a mesajului/învăţăturii individuală
desprinse dintr-un text citit
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
care să fie înregistrate titlul şi personajele
din basmele / poveştile / povestirile citite
sau transcrieri / copieri de glume, ghicitori,
poezii etc.
- memorare, din proprie iniţiativă, a unor

8
AN ȘCOLAR 2018/2019

poezii şi
ghicitori
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor felicitări cu diverse
ocazii (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea
mesajelor corespunzătoare folosind diverse
instrumente (stilou, creioane cerate, carioca,
marker etc.)

9
AN ȘCOLAR 2018/2019

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Toamna, doamnă ruginie


NR. DE ORE: 20
MANUAL SUPORT: Comunicare în limba română, clasa a II-a, autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Editura Didactică și
Pedagogică, București, 2018

DETALIERI DE COMP. ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE NR. EVALUARE OBS.


CONȚINUT SPECIF. ORE
1.Textul literar. 1.2 - identificarea personajelor dintr-un text Resurse materiale: 8 observarea
Textul narativ 2.1 audiat manual, sistematică
2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii Caiet de lucru (probe orale,
 Reguli ale 2.4 prezentate într-un text audiat (Editura Art probe
discursului oral 3.1 - formularea de răspunsuri la întrebări Educațional) practice,
 Ascultarea și 3.2 referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, fişe de lucru,
respectarea opiniei 4.1 Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce Resurse teme pentru
celuilalt vorbitor cauză?, Cu ce scop?” etc.) procedurale: acasă),
 Scrierea cuvintelor - recunoaşterea personajelor unui text după observarea portofoliul,
cu î/â descrierea înfăţişării lor sau după dirijată,conversaţia, proiectul
 Transcrierea prezentarea acţiunilor acestora un explicaţia, învăţarea
personaj/o întâmplare/un mod de prin probă de
Text suport: comportament etc. descoperire, jocul evaluare
Ciuboţelele - jocuri de recunoaştere a unor personaje, a didactică, munca orală/scrisă
Ogarului, unor poveşti după indicii date independentă
de Călin Gruia - dramatizări ale unor poveşti cunoscute/
texte citite Forme de
- citirea în forme variate a enunţurilor şi organizare a
textelor scurte (citire cu voce tare/în colectivului:
şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri, activitatea frontală,
citire ştafetă etc.) activitate în echipă,

10
AN ȘCOLAR 2018/2019

- citirea selectivă în funcţie de anumite activitate în perechi,


repere (alineatul, linia de dialog) sau activitate
respectând un detaliu/o idee din text (joc: individuală
„Găseşte şi citeşte”)
- identificarea alineatelor, paragrafelor,
titlului şi autorului unui text
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe
baza textului citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului
narativ al textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
2.Textul narativ. 1.2 - selectarea unor enunţuri/imagini Resurse materiale: 7 observarea
Recunoaşterea 1.3 corespunzătoare subiectului unui text manual, sistematică
personajelor 2.1 audiat Caiet de lucru (probe
2.3 - formularea unor întrebări şi răspunsuri (Editura Art orale, probe
 Forme ale 3.1 orale la întrebări legate de tema şi mesajul Educațional) practice,
discursului oral 3.2 textului audiat fişe de lucru,
 Descrierea unui 4.1 - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a Resurse teme pentru
personaj 4.3 unui fragment audiat procedurale: acasă),
 Scrierea corectă a - executarea unor instrucţiuni în diferite observarea portofoliul,
cuvintelor într-o/ tipuri de activităţi dirijată,conversaţia, proiectul
într-un - audierea unor scurte emisiuni explicaţia, învăţarea
informative accesibile copiilor (prognoza prin descoperire, probă de

11
AN ȘCOLAR 2018/2019

Text suport: meteo, spoturi publicitare, anunţuri, jocul didactică, evaluare


Cioc! Cioc! Cioc!, emisiuni de tipul „Cum se fabrică” etc.) munca orală/scrisă
după Emil Gîrleanu - stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor independentă
din propoziţii de 4-6 cuvinte
- dramatizări ale unor fragmente din texte Forme de
narative cunoscute organizare a
- formularea unei opinii referitoare la un colectivului:
personaj/o întâmplare/un mod de activitatea frontală,
comportament etc. activitate în echipă,
- citirea în forme variate a enunţurilor şi activitate în perechi,
textelor scurte (citire cu voce tare/în activitate
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, individuală
citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- identificarea alineatelor, paragrafelor,
titlului şi autorului unui text
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a
unui fragment dintr-un text citit
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/ a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- realizarea portretelor anotimpurilor în

12
AN ȘCOLAR 2018/2019

cuvinte, formă şi culoare


3.Recapitulare – 1.1 - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a Resurse materiale: 2 observarea
Călător în Țara 1.2 unui fragment audiat manual, sistematică
Poveştilor 2.3 - identificarea personajelor dintr-un text Caiet de lucru (probe
3.1 audiat (Editura Art orale, probe
3.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii Educațional) practice,
prezentate într-un text audiat fişe de lucru,
- relatarea, în succesiune logică, a Resurse teme pentru
întâmplărilor din textul audiat procedurale: acasă),
- ilustrarea prin desen a unor fragmente de observarea portofoliul,
text, cu respectarea unor informaţii dirijată,conversaţia, proiectul
- jocuri de rol: întâlniri cu personaje explicaţia, învăţarea
fantastice, întâmplări petrecute în vis, prin descoperire, probă de
călătorii în lumi imaginare jocul didactică, evaluare
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, munca orală/scrisă
cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele independentă
de punctuaţie
- asocierea unor fapte/evenimente/lucruri Forme de
din universul apropiat cu fragmente de organizare a
text/simboluri/desene/gesturi colectivului:
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
4.Evaluare sumativă 1.2 - identificarea personajelor dintr-un text Resurse materiale: 1 probă de
2.3 audiat manual, evaluare
3.1 - precizarea locului şi timpului acţiunii Caiet de lucru orală/scrisă
prezentate într-un text audiat (Editura Art

13
AN ȘCOLAR 2018/2019

- ordonarea cronologică a imaginilor care Educațional)


reprezintă momente ale acţiunii textului
audiat Resurse
- identificarea unor obiecte/fiinţe prin procedurale:
descoperirea caracteristicilor acestora pe conversaţia,
baza unor întrebări şi răspunsuri, în cadrul explicaţia, munca
unor jocuri de grup independentă
- citirea în ritm propriu a unui text scurt,
cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele Forme de
de punctuaţie organizare a
colectivului:
activitate
individuală
5.Activităţi de 1.2 - identificarea personajelor dintr-un text Resurse materiale: 2 observarea
recuperare- 1.3 audiat manual, sistematică
ameliorare/ 2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii Caiet de lucru
dezvoltare 2.4 prezentate într-un text audiat (Editura Art
3.1 - formularea de răspunsuri la întrebări Educațional)
3.2 referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?,
4.1 Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce Resurse
cauză?, Cu ce scop?” etc.) procedurale:
- ordonarea cronologică a imaginilor care observarea dirijată,
reprezintă momente ale acţiunii textului conversaţia,
audiat explicaţia, jocul
didactic, exerciţiul

Forme de
organizare a
colectivului:

14
AN ȘCOLAR 2018/2019

activitate
individuală

15
AN ȘCOLAR 2018/2019

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Familia, leagănul copilăriei


NR. DE ORE: 20
MANUAL SUPORT: Comunicare în limba română, clasa a II-a, autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Editura Didactică și
Pedagogică, București, 2018

DETALIERI COMP. ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE NR. EVALUARE OBS.


DE SPECIF. ORE
CONȚINUT
1.Textul liric. 1.3 - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” Resurse materiale: 8 observarea
Poezia. 2.4 - interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi manual, sistematică
Strofa. Versul 3.1 - identificarea alineatelor, paragrafelor, Caiet de lucru (probe orale,
3.2 titlului şi autorului unui text (Editura Art probe
 Povestirea 4.1 - discutarea textelor scurte, frază cu frază, Educațional) practice, fişe
unor 4.2 relevând nume, cuvinte familiare şi expresii de lucru, teme
întâmplări 4.3 elementare Resurse pentru acasă),
trăite sau - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe procedurale: portofoliul,
observate baza textului citit observarea proiectul
 Așezarea în - autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor dirijată,conversaţia,
pagină a scrise, prin compararea cu un model explicaţia, învăţarea probă de
textului scris - copierea unor texte scurte, exersând prin descoperire, evaluare
în versuri încadrarea în spaţiul paginii, respectarea jocul didactică, orală/scrisă
proporţiei între litere şi a spaţiului între munca
Text suport: cuvinte independentă
Mama - folosirea convenţiilor limbajului scris
(fragment), (scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea Forme de
după Panait corectă a semnelor de punctuaţie) organizare a
Cerna - ascultarea unor experienţe ale colegilor de colectivului:
clasă şi exprimarea, în scris, a părerilor şi a activitatea frontală,
reacţiilor personale activitate în echipă,

16
AN ȘCOLAR 2018/2019

- realizarea unor desene şi a unor poveşti activitate în


pornind de la experienţe senzoriale (ceva ce a perechi, activitate
văzut şi i-a atras atenţia, sunete, gusturi, individuală
mirosuri, atingerea unei suprafeţe)
2.Textul liric. 1.1 - selectarea/formularea unor titluri potrivite Resurse materiale: 8 observarea
Poezii despre 1.2 textelor scurte audiate manual, sistematică
universul 2.1 - ordonarea cronologică a imaginilor care Caiet de lucru (probe orale,
copilăriei 2.2 reprezintă momente ale acţiunii textului (Editura Art probe
3.1 audiat Educațional) practice, fişe
 Dialoguri 4.2 - jocuri de rol de lucru, teme
despre familie - recitarea unor poezii pe teme familiare Resurse pentru acasă),
și locuință - identificarea trăsăturilor unui personaj, procedurale: portofoliul,
 Descrierea descrierea unui loc, a unui fruct, a unei flori observarea dirijată, proiectul
unei persoane etc. conversaţia,
 Scrierea - citirea în forme variate a enunţurilor şi explicaţia, învăţarea probă de
imaginativă textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ prin descoperire, evaluare
după un șir de în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă jocul didactică, orală/scrisă
imagini etc.) munca
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere independentă
Text suport: (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
Bunica, detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi Forme de
de Ștefan citeşte”) organizare a
Octavian - Iosif - formularea, în scris, a răspunsurilor la colectivului:
întrebări pe teme familiare care prezintă activitatea frontală,
interes activitate în echipă,
activitate în
perechi, activitate
individuală
3.Recapitulare – 1.2 - formularea de răspunsuri la întrebări Resurse materiale: 2 observarea

17
AN ȘCOLAR 2018/2019

Noi și cuibul 2.2 referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu manual, sistematică
părintesc 3.1 cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Caiet de lucru (probe orale,
4.1 Cu ce scop?” etc.) (Editura Art probe
4.2 - ordonarea cronologică a imaginilor care Educațional) practice, fişe
reprezintă momente ale acţiunii textului de lucru, teme
audiat Resurse pentru acasă),
- identificarea trăsăturilor unui personaj, procedurale: portofoliul,
descrierea unui loc, a unui fruct, a unei flori observarea dirijată, proiectul
etc. conversaţia,
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu explicaţia, învăţarea probă de
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de prin descoperire, evaluare
punctuaţie jocul didactică, orală/scrisă
- transcrierea sau copierea unor mesaje în munca
cadrul unor activităţi individuale sau comune independentă
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea Forme de
corectă a semnelor de punctuaţie) organizare a
colectivului:
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în
perechi, activitate
individuală
4.Evaluare 1.2 - completarea unor enunţuri lacunare cu Resurse materiale: 1 probă de
sumativă 2.1 informaţii dintr-un text audiat manual, evaluare
3.1 - formularea de enunţuri după ilustraţii sau Caiet de lucru orală/scrisă
folosind cuvinte date (Editura Art
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu Educațional)
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de

18
AN ȘCOLAR 2018/2019

punctuaţie Resurse
- transcrierea sau copierea unor mesaje în procedurale:
cadrul unor activităţi individuale sau comune conversaţia,
- folosirea convenţiilor limbajului scris explicaţia, munca
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea independentă
corectă a semnelor de punctuaţie)
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
individuală
5.Activităţi de 3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor şi Resurse materiale: 2 observarea
recuperare- 4.1 textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ manual, sistematică
ameliorare/ în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă Caiet de lucru
dezvoltare etc.) (Editura Art
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu Educațional)
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie Resurse
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere procedurale:
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un observarea
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi dirijată,conversaţia,
citeşte”) explicaţia, jocul
didactic, exerciţiul
- copierea unor texte scurte, exersând
încadrarea în spaţiul paginii, respectarea Forme de
proporţiei între litere şi a spaţiului între organizare a
cuvinte colectivului:
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr- activitatea frontală,
un scurt text pe teme cunoscute activitate în echipă,

19
AN ȘCOLAR 2018/2019

- transcrierea sau copierea unor mesaje în activitate în


cadrul unor activităţi individuale sau comune perechi, activitate
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a individuală
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte

20
AN ȘCOLAR 2018/2019

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Vin sărbătorile


NR. DE ORE: 20
MANUAL SUPORT: Comunicare în limba română, clasa a II-a, autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Editura Didactică și
Pedagogică, București, 2018

DETALIERI DE COMP. ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE NR. EVALUARE OBS.


CONȚINUT SPECIF. ORE
1. Povestirea orală 1.2 - identificarea personajelor dintr-un text Resurse materiale: 7 observarea
a unui fragment de 1.3 audiat manual, sistematică
text 2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii Caiet de lucru (probe orale,
3.1 prezentate într-un text audiat (Editura Art probe
 Propoziția/Enunțul 3.2 - relatarea, în succesiune logică, a Educațional) practice, fişe
 Intonarea 4.1 întâmplărilor din textul audiat de lucru, teme
propozițiilor 4.2 - formarea unor cuvinte prin derivare cu Resurse pentru acasă),
 Semnul exclamării 4.3 prefixe sau sufixe (fără terminologie) procedurale: portofoliul,
 Scrierea - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” observarea dirijată, proiectul
cuvintelor cu m - jocuri de rol: întâlniri cu personaje conversaţia,
înainte de p sau b fantastice, întâmplări petrecute în vis, explicaţia, învăţarea probă de
călătorii în lumi imaginare prin descoperire, evaluare
Text suport: Vreau - formularea unei opinii referitoare la un jocul didactică, orală/scrisă
să trăiesc printre personaj/o întâmplare/un mod de munca
stele, comportament etc. independentă
după Victor Eftimiu - citirea în forme variate a enunţurilor şi
textelor scurte ( citire cu voce tare/în Forme de
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire organizare a
ştafetă etc.) colectivului:
- citirea selectivă în funcţie de anumite activitatea frontală,
repere (alineatul, linia de dialog) sau activitate în echipă,

21
AN ȘCOLAR 2018/2019

respectând un detaliu/o idee din text (joc: activitate în


„Găseşte şi citeşte”) perechi, activitate
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe individuală
baza textului citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a
unui fragment dintr-un text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat
- copierea unor texte scurte, exersând
încadrarea în spaţiul paginii, respectarea
proporţiei între litere şi a spaţiului între
cuvinte
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie)
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş
dori să...”, „Visul meu este să...”), rime,
poveşti etc. pe propriul caiet, pe un caiet al
clasei sau într-un spaţiu special amenajat
(de ex.: Colţul de creaţie)
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde
copiii pot lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa
dezbateri, îşi pot exprima în scris şi cu

22
AN ȘCOLAR 2018/2019

ajutorul simbolurilor, păreri şi impresii


despre anumite evenimente, dar şi
informaţii pe o temă aleasă de ei (proiecte)
2. Intonarea 2.3 - jocuri de rol Resurse materiale: 7 observarea
propozițiilor 2.4 - recitarea unor poezii pe teme familiare manual, sistematică
3.1 - realizarea unor postere care să ilustreze Caiet de lucru (probe orale,
 Formularea 4.2 reguli de comunicare eficientă (vorbirea pe (Editura Art probe
răspunsurilor la 4.3 rând, ascultarea, păstrarea ideii) Educațional) practice, fişe
întrebări - utilizarea limbajului verbal şi nonverbal de lucru, teme
 Scrierea corespunzător, în vederea asigurării/ Resurse pentru acasă),
funcțională. menţinerii atenţiei interlocutorului (contact procedurale: portofoliul,
Felicitarea vizual, expresie facială, claritate în observarea dirijată, proiectul
 Cuvinte cu înțeles exprimare, ton) conversaţia,
asemănător - utilizarea unor gesturi şi mişcări cu scopul explicaţia, învăţarea probă de
de a-şi susţine afirmaţiile prin descoperire, evaluare
Text suport: - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu jocul didactică, orală/scrisă
Colindătorii adaptarea intonaţiei impusă de semnele de munca
(fragment), de punctuaţie independentă
George Coșbuc - confecţionarea unor felicitări cu diverse
ocazii (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea Forme de
mesajelor corespunzătoare folosind diverse organizare a
instrumente (stilou, creioane cerate, carioca, colectivului:
marker etc.) activitatea frontală,
- formularea, în scris, a răspunsurilor la activitate în echipă,
întrebări pe teme familiar/care prezintă activitate în
interes perechi, activitate
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde individuală
copiii pot lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa
dezbateri, îşi pot exprima în scris şi cu

23
AN ȘCOLAR 2018/2019

ajutorul simbolurilor, păreri şi impresii


despre anumite evenimente, dar şi
informaţii pe o temă aleasă de ei (proiecte)
- redactarea unor idei despre o melodie
ascultată
3.Recapitulare – 1.2 - formularea de răspunsuri la întrebări Resurse materiale: 2 observarea
La colindat 1.3 referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu manual, sistematică
1.4 cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Caiet de lucru (probe orale,
3.1 Cu ce scop?” etc.) (Editura Art probe
4.1 - relatarea, în succesiune logică, a Educațional practice, fişe
4.2 întâmplărilor din textul audiat de lucru, teme
- precizarea evenimentelor din textul audiat, Resurse pentru acasă),
folosind expresiile: la început, mai întâi, procedurale: portofoliul,
prima dată, apoi, după aceea, până la urmă observarea proiectul
etc. dirijată,conversaţia,
- dezvoltarea sau simplificarea unei explicaţia, învăţarea probă de
propoziţii prin adăugarea/eliminarea unor prin descoperire, evaluare
cuvinte jocul didactică, orală/scrisă
- jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, munca
„ Cuvinte dintr-un cuvânt”, „ Cum poate independentă
fi?”, „ Obiecte mari, obiecte mici”,
„Propoziţia crescătoare” etc. Forme de
- vizionarea unor scurte secvenţe din organizare a
emisiuni sau a unor filme româneşti/ colectivului:
dublate în limba română pentru copii şi activitatea frontală,
discutarea lor activitate în echipă,
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu activitate în
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de perechi, activitate
punctuaţie individuală

24
AN ȘCOLAR 2018/2019

- transcrieri selective de cuvinte şi fraze


dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor felicitări cu diverse
ocazii (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea
mesajelor corespunzătoare folosind diverse
instrumente (stilou, creioane cerate, carioca,
marker etc.)
4.Evaluare sumativă 1.3 - dezvoltarea sau simplificarea unei Resurse materiale: 1 probă de
2.1 propoziţii prin manual, evaluare
3.2 adăugarea/eliminarea unor cuvinte Caiet de lucru orală/scrisă
4.2 - alcătuirea unor propoziţii prin care se (Editura Art
formulează o solicitare, o întrebare, o Educațional)
mulţumire, o rugăminte, un îndemn, un
salut etc. Resurse
- aranjarea unei suite de propoziţii după procedurale:
ordinea logică de desfăşurare a conversaţia,
evenimentelor din mesajul audiat explicaţia, munca
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un independentă
text
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
individuală
5.Activităţi de 1.3 - formarea unor cuvinte prin derivare cu Resurse materiale: 2 observarea
recuperare- 2.1 prefixe sau sufixe (fără terminologie) manual, sistematică
ameliorare şi 2.3 - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” Caiet de lucru
dezvoltare 3.1 - dezvoltarea sau simplificarea unei (Editura Art
3.2 propoziţii prin adăugarea/eliminarea unor Educațional)

25
AN ȘCOLAR 2018/2019

Plugușorul 4.2 cuvinte


- jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, „ Resurse
Cuvinte dintr-un cuvânt”, „ Cum poate fi?”, procedurale:
„ Obiecte mari, obiecte mici”, observarea
„Propoziţia crescătoare” etc. dirijată,conversaţia,
- alcătuirea unor propoziţii prin care se explicaţia, jocul
formulează o solicitare, o întrebare, o didactic, exerciţiul
mulţumire, o rugăminte, un îndemn, un
salut etc. Forme de
- jocuri de rol organizare a
- reformularea unor propoziţii prin colectivului:
schimbarea intonaţiei sau a accentului, în activitatea frontală,
funcţie de scopul comunicării activitate în echipă,
- recitarea unor poezii pe teme familiare activitate în
- formularea unei opinii referitoare la un perechi, activitate
personaj/o întâmplare/un mod de individuală
comportament etc.
- citirea în forme variate a enunţurilor şi
textelor scurte ( citire cu voce tare/în
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire
ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe

26
AN ȘCOLAR 2018/2019

baza textului citit


- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a
unui fragment dintr-un text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un
text
- participarea la serbări şcolare
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie
- realizarea unor lucrări de tip proiect, cu
sprijin din partea cadrului didactic

27
AN ȘCOLAR 2018/2019

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Farmecul iernii


NR. DE ORE: 18
MANUAL SUPORT: Comunicare în limba română, clasa a II-a, autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Editura Didactică și
Pedagogică, București, 2018

DETALIERI COMP. ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE NR. EVALUARE OBS.


DE SPECIF. ORE
CONȚINUT
1.Povestirea 1.1 - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la Resurse materiale: 7 observarea
orală a unui 2.2 întrebări legate de tema şi mesajul textului audiat manual, sistematică
text 2.3 - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui Caiet de lucru (probe orale,
3.1 fragment audiat (Editura Art probe practice,
 Povestirea 3.2 - povestirea unor evenimente semnificative din Educațional) fişe de lucru,
unor 4.2 viaţa proprie sau din activitatea şcolară/a clasei, teme pentru
întâmplări 4.3 cu folosirea verbelor la timpurile potrivite Resurse acasă),
observate - formularea unor mesaje în care să-şi exprime procedurale: portofoliul,
 Reguli ale intenţia de a primi informaţii/lămuriri în legătură observarea proiectul
discursului cu un aspect/o problemă din spaţiul familiar dirijată,conversaţia,
oral - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor explicaţia, învăţarea probă de
 Pronunția scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire prin descoperire, evaluare
clară și în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) jocul didactică, orală/scrisă
corectă - citirea selectivă în funcţie de anumite repere munca
 Virgula (alineatul, linia de dialog) sau respectând un independentă
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
Text suport: - adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul Forme de
Iarna,după urmărit (de căutare a unui cuvânt, a unei idei) organizare a
Mihail - formularea unor răspunsuri la întrebări, în colectivului:
Sadoveanu legătură cu un scurt text citit activitatea frontală,
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea activitate în echipă,

28
AN ȘCOLAR 2018/2019

cu majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a activitate în perechi,


semnelor de punctuaţie) activitate
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text individuală
- realizarea portretelor anotimpurilor în cuvinte,
formă şi culoare
2.Textul 1.1 - formularea unor mesaje în care să-şi exprime Resurse materiale: 6 observarea
nonliterar 2.2 intenţia de a primi informaţii/lămuriri în legătură manual, sistematică
2.3 cu un aspect/o problemă din spaţiul familiar Caiet de lucru (probe orale,
 Descrierea 3.1 - identificarea unor obiecte/fiinţe prin (Editura Art probe practice,
unui 3.2 descoperirea caracteristicilor acestora pe baza Educațional) fişe de lucru,
fenomen unor întrebări şi răspunsuri, în cadrul unor jocuri teme pentru
 Cuvântul. de grup Resurse acasă),
Silaba - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor procedurale: portofoliul,
 Scrierea scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire observarea proiectul
corectă a în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) dirijată,conversaţia,
cuvintelor - citirea selectivă în funcţie de anumite repere explicaţia, învăţarea probă de
sa/s-a (alineatul, linia de dialog) sau respectând un prin descoperire, evaluare
 Scrierea detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) jocul didactică, orală/scrisă
imaginativ - compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe munca
ă după o teme din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul independentă
ilustrație unei ilustrații
Forme de
Text suport: organizare a
Fiecare fulg colectivului:
de nea e unic, activitatea frontală,
după Justin activitate în echipă,
Pollard activitate în perechi,
activitate
individuală

29
AN ȘCOLAR 2018/2019

3.Recapitulare 1.3 - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date Resurse materiale: 2 observarea
– Crăiasa 3.1 - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe manual, sistematică
Zăpezii 4.1 sau sufixe (fără terminologie) Caiet de lucru (probe orale,
4.2 - despărţirea cuvintelor în silabe (Editura Art probe practice,
- schimbarea sensului unui cuvânt prin Educațional) fişe de lucru,
schimbarea unei silabe/unui sunet teme pentru
- identificarea unor cuvinte date după criterii Resurse acasă),
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet procedurale: portofoliul,
final etc. observarea proiectul
- dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii dirijată,conversaţia,
prin adăugarea/eliminarea unor cuvinte explicaţia, învăţarea probă de
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu prin descoperire, evaluare
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de jocul didactică, orală/scrisă
punctuaţie munca
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un independentă
scurt text pe teme cunoscute
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text Forme de
- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe organizare a
teme din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul colectivului:
unei imagini activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
4.Evaluare 1.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: 1 probă de
sumativă 1.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii manual, evaluare
4.2 prezentate într-un text audiat Caiet de lucru orală/scrisă
- ordonarea alfabetică a unor cuvinte date (Editura Art
- identificarea unor cuvinte date după criterii Educațional)

30
AN ȘCOLAR 2018/2019

precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet


final etc. Resurse
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text procedurale:
- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări conversaţia,
pe teme familiar/care prezintă interes explicaţia, munca
independentă

Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
individuală
5.Activităţi de 1.3 - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date Resurse materiale: 2 observarea
recuperare- 3.1 - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe manual, sistematică
ameliorare şi 4.1 sau sufixe (fără terminologie) Caiet de lucru
dezvoltare 4.2 - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” (Editura Art
- despărţirea cuvintelor în silabe Educațional)
- schimbarea sensului unui cuvânt prin
schimbarea unei silabe/unui sunet Resurse
- identificarea unor cuvinte date după criterii procedurale:
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet observarea
final etc. dirijată,conversaţia,
- stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din explicaţia, jocul
propoziţii de 4-6 cuvinte didactic, exerciţiul
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
scurte (citire cu voce tare/în şoaptă în gând; Forme de
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) organizare a
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere colectivului:
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un activitatea frontală,

31
AN ȘCOLAR 2018/2019

detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) activitate în echipă,


- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un activitate în perechi,
scurt text pe teme cunoscute activitate
- realizarea unor lucrări de tip proiect, cu sprijin individuală
din partea cadrului didactic
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe
teme din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul
unor imagini sau întrebări

32