Sunteți pe pagina 1din 1

CENTRUL NAȚIONAL DE RECUNOAȘTERE

ȘI ECHIVALARE A DIPLOMELOR

Nr.

CERERE
privind eliberarea unei adeverințe de conformitate a studiilor cu prevederile
Directivei 2005/36/CE cu modificările şi completările ulterioare
pentru profesiile nereglementate în România

1. Solicitant (Date personale)

Numele și prenumele

Cetățenia

Domiciliul

Telefon

E-mail

2. Solicit eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE cu


modificările și completările ulterioare,

în scopul exercitării profesiei de

în țara

3. Certific includerea în dosar a următoarelor documente:


Actul de studii pentru care se solicită eliberarea adeverinței de conformitate
(diploma, adeverința, certificatul sau atestatul de competență, etc.), în copie;
Adeverinţa de autenticitate a actului de studii, original sau copie legalizată;
Anexa la actul de studii (foaia matricolă sau suplimentul la diplomă), în copie;
Diploma anterioară şi/sau foaia matricolă anterioară, în copie;
Actul de identitate și dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie;
Copie după dovada plăţii taxei de evaluare a dosarului de 20 RON.

4. Solicit eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE:


prin ridicare de la sediul Ministerului Educației Naţionale, personal sau
prin împuternicit;
transmitere prin poștă, la următoarea adresă:

5. Declar pe propria răspundere că informațiile prezentate în această cerere și documentele incluse în


dosar corespund realității.

Data Semnătura

Str. Spiru Haret nr. 12, Sector 1, 010176, București Durata medie de completare:
Tel: +40 21 405 62 31 Fax: +40 21 313 10 13 5 minute
www.cnred.edu.ro/ro/adeverinta-de-conformitate-a-studiilor-cu-Directiva-2005-36-CE-pentru-profesiile-nereglementate-din-Romania