Sunteți pe pagina 1din 20

ANUNŢ IMPORTANT

S-au pus la dispoziţia membrilor


şi salariaţilor comunităţilor biletele
de odihnă la Centrele de Instruire şi
Recreere Borsec, Cristian şi Eforie
Nord.
Înscrierile şi plata contribuţiei se
fac la sediul Comunităţilor Evreilor
PUBLICAŢIE A FEDERAŢIEI COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA din fiecare localitate.
Relaţii suplimentare la
F.C.E.R. Bucureşti – telefon 021-
ANUL LIII NR. 320-321 (1120-1121) 1 – 30 IUNIE 2009 9 SIVAN - 8 TAMUZ 5769 20 PAGINI – 3 LEI
315.50.90.

Se anunţă că vine vara!


vara!!
VIN VACANŢELE!
În această
eastă situaţie
FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR
EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA,
prin
Oficiul pentru administrarea şi valorificarea
Centrelor de Instruire şi Recreere
vă invită la
C.I.R. CRISTIAN, jud. Braşov
C.I.R. BORSEC, jud. Harghita
C.I.R. EFORIE NORD, jud. Constanţa

Avem promisiuni pentru o vară frumoasă!

AVEM NEVOIE DE TEMPLUL CORAL ! Continuăm şi în acest număr demersul jurnalistic al Dragul nostru
revistei noastre „Avem nevoie de Templul Coral! Dar
acum Templul Coral are nevoie de noi…” Alexandru Arşinel,
DAR ACUM TEMPLUL CORAL Reluăm anunţul în care se pot face donaţiile. În
acelaşi timp completăm numărul acestor conturi cu
cele care pot fi folosite în provincie:
ARE NEVOIE DE NOI... Donaţiile pentru Sinagogă la LEUMI BANK ROMÂ-
NIA, sucursala Moşilor, se fac în următoarele conturi:
- RO62DAFB108000090989RO03 (LEI)
- RO06DAFB108000090989US02 (USD)
- RO46DAFB108000090989EU02 (EURO)
cod SWIFT BICDAFBRO22
Donaţiile pentru Sinagogă la BCR, sucursala Unirii,
Sinagoga filiala Sector 3 se fac în următoarele conturi:
- RO40RNCB0074011952750005 (USD)
Lo
oviităă de vr v emur
emur
em u i,
i cu ve ech hi - RO94RNCB0074011952750003 (EURO)
am
a min nttiirrii, cod SWIFT RNCBROBUB30
Ea stă ă în pi pici
c oa
ci o re
re,, ppiiei
e rră ă oşt ştiirrii,, Cei din provincie care doresc să facă donaţii, le vor
Ea
a sttă ă în pi picicioa
ci oare
oa re,, ccu
re u Tab ablele
lelle
le e ei, face prin virament bancar în conturile de mai sus, cu
Ta
abblle
elle Le Legi giii pe
pentnttru evvrreireeii, specificarea obiectului plăţii.
La
a feell pe en ntrt u lu ume
mea a diin jju ur,
r pes este te m mărări,
i,
Între timp, am primit şi numele unor donatori care şi/
De int
De ntrriii,, ta
t vva an nuul alba
ul bastssttrre
ei mim rră ărir
au exprimat dorinţa de a contribui la demersul nostru. „Realitatea Evreiască” n-a uitat că-n ziua de 4 iu-
Cu ste
Cu ele
le, tă tăce cerreea te e-nnvvă ălu
uiei blâ ândnd,,
Publicăm în numărul de faţă prima listă a acestora, nie 2009 ai împlinit 70 de ani de viaţă şi 50 de ani de
Evrre
Ev eiiii ple lecca ară
ră, lă
lăcaşu şu
ul-- C Cuv uvânântt
cu promisiunea că vom continua în numerele urmă- carieră artistică. Numeroase personalităţi şi instituţii
Ce
C e stă
stă
tă în p piicciio
oaa
arre
re la vvrrem emur uri de e foc c,
toare: te-au sărbătorit, cu urări de bine, de succes şi de feri-
Evre
Ev reiiii ple leca ară ă, da
d r ea a stă ă pe lo loc, c,
c,
prof. Avinoam Şafran (Elveţia) 1.000 RON • Anette cire. Te rugăm să primeşti şi buchetul urărilor noastre.
Grăi
Gr ăieş
eşşte tte
e-nntr t -o lim mbă ce ar are-e-nţnţel elles
es,,
şi Aurel Vainer (F.C.E.R.) 500 RON • Arşinel Alexandru De asemenea, primeşte şi urarea noastră tradiţională
Barru
Ba uh At Ata, a Ad doona
nai,, ve eşşni nicc crrez e ,
(actor) 100 RON • Muraru Vasile (actor) 100 dolari SUA „Ad mea veesrim”, ceea ce înseamnă „până la 120 de
Sh
Sheem ma Isra rraael
el , A
Am m Isrsa ae el Ha
Hai, i
• Boris Mehr (ziarist) 50 RON • Eva Galambos (ziarist) ani!”. Dacă această urare se va împlini, îţi propunem
Răămâ
mâi cca a-n n ve ecchiime e, veveii fi cum m era r i.
50 RON • Elena Marinescu (ziarist) 50 RON • Aurel să ne dăm întâlnire şi peste 50 de ani...
Bori
Bo riis Ma
M rir an
n
Storin (ziarist) 200 RON „REALITATEA EVREIASCĂ”
2 REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 320-321 (1120-1121) - 1 - 30 iunie 2009

Agenda Preşedintele Băsescu în Israel


deputatului F.C.E.R. România îşi oferă serviciile de mediator
în Parlamentul în procesul de pace un rabin originar din Dorohoi şi a vorbit
despre reînvierea antisemitismului şi
României Ceea ce a caracterizat vizita preşedintelui Traian Băsescu în Israel a fost atmo-
sfera de amiciţie şi sinceritate, ne-a relatat unul dintre cei mai avizaţi martori ai
necesitatea combaterii acestui fenomen.
Şeful de stat român a sădit un copac în
În perioada decembrie 2008 - iunie acestui eveniment internaţional, dr. Aurel Vainer, deputat, preşedintele F.C.E.R.. Parcul Preşedinţilor.
2009, de la inaugurarea noului Legislativ, dr. În spiritul angajamentului asumat de şeful statului român faţă de organizaţiile Împreună cu delegaţia română, Traian
AUREL VAINER, deputat al F.C.E.R., a minorităţilor, el l-a invitat pe deputatul populaţiei evreieşti să participe la această Băsescu a vizitat Oraşul Vechi din Ierusa-
avut o serie de activităţi şi iniţiative par- vizită. Cu excepţia unei convorbiri tête-à-tête cu preşedintele israelian Shimon Pe- lim, atât cartierul evreiesc, deplasându-se
lamentare: res, dr. A. Vainer a fost prezent la toate manifestările legate de acest eveniment. la Zidul Plângerii - unde a depus un bileţel
- Împreună cu un grup de deputaţi de cu o dorinţă secretă- cât şi cel creştin,
la UDMR şi din PNL, a introdus un amen- de a avea convorbiri directe cu partea
dament la Legea privind condamnările cu O întâlnire între prieteni israeliană. În acest context, preşedintele
Biserica Sfântului Mormânt şi Golgota,
Aşezământul creştin românesc din Ieru-
caracter politic şi măsurile administrative „Impresia generală a convorbirilor, Traian Băsescu şi-a oferit serviciile de salim şi cel în construcţie la Ierihon.
asimilate acestora, pronunţate în peri- atât cu preşedintele Israelului cât şi cu intermediere în procesul păcii.
oada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. premierul israelian, a fost de întâlnire „Convorbirile cu premierul Benjamin
Potrivit amendamentului, aprobat de Ca- între prieteni. Nici un fel de crispare, nici Netanyahu, la un dejun de lucru oferit de
Decorarea unor
mera Deputaţilor, Cameră decizională, se
elimină din lege art.2, punct 2, aliniat d.
o oprelişte în discuţii. Punctele de vedere, acesta, au creat impresia unei întâlniri intelectuali evrei, implicaţi
chiar dacă nu coincideau, în totalitate, au între doi prieteni care se cunosc de mult”,
care ar fi considerat condamnare cu ca- fost abordate cu foarte mare francheţe”, ne-a relatat preşedintele F.C.E.R., care i-a în cercetări privind
racter politic şi “condamnările pronunţate amintit premierului israelian de discursul
pentru cei ce se fac vinovaţi de crime de
ne-a povestit dr. Aurel Vainer. Domnia-
sa a scos în evidenţă aprecierile pe care său în Templul Coral din Bucureşti. La
Holocaustul din România
război sau împotriva păcii ori umanităţii, preşedintele Israelului, Shimon Peres, acest dejun, preşedintele Traian Băsescu Preşedintele Băsescu a avut convor-
(art 2 şi 3 din Legea nr.291-1947). Arti- le-a făcut atât în ceea ce priveşte istoria a vorbit despre contribuţia evreilor din biri şi cu oameni de afaceri israelieni,
colele 2 şi 3 se referă la cei care „militând relaţiilor cu România cât şi a contribuţiei România la dezvoltarea ţării. Abordând membri ai Consiliului de Afaceri Israel-
pentru hitlerism sau fascism au permis evreilor originari din România în diferitele pericolul iranian, preşedintele român a România. La recepţia oferită la hotelul
intrarea armatei germane pe teritoriul segmente ale vieţii israeliene. În cadrul subliniat că acesta nu este în exclusivitate King David, la care au fost invitate perso-
ţării….au ordonat sau săvârşit represiuni acestei întâlniri, dr. A. Vainer a avut prilejul problema Israelului şi a promis sprijinul nalităţi proeminente ale comunităţii evre-
colective sau individuale, din motive po- să transmită, în ivrit, urările de succes ale României în cadrul Uniunii Europene, ilor originari din România, preşedintele
litice sau rasiale…au ordonat sau iniţiat evreilor din România şi să-i ofere volumul legat de negocierile de pace.El a subliniat, Băsescu a înmânat distincţii, decernate
înfiinţări de ghetouri, lagăre de internare „Sinagogile din România”. Preşedintele de mai multe ori în timpul vizitei, că nimeni încă în ianuarie, unor intelectuali evrei
ori deportări din motive de persecuţie Israelului a ascultat cu multă atenţie nu poate cere Israelului să pună sub sem- implicaţi în cercetarea problemelor Holo-
politică sau rasială”. Legea a fost votată opinia omologului său român în ceea ce nul întrebării propria securitate. caustului sau care au adus o contribuţie
la 12 mai a.c., ţinându-se cont de acest priveşte procesul de pace, relaţiile cu la cunoaşterea în Israel a culturii române.
amendament. A fost îndeplinit în acest fel Iranul şi în alte probleme. În cadrul con- Astfel, au fost distinşi Marele Rabin Me-
un angajament al deputatului din timpul vorbirilor, preşedintele Traian Băsescu Traian Băsescu, nachem Hacohen, Colette Avital, fostă
campaniei electorale a arătat că România este interesată de impresionat la Yad Vashem preşedinte al Knesset-ului, profesorii
- A introdus o iniţiativă legislativă pentru procesul de pace din regiune, din cauza Moşe Idel, Leon Volovici, Rafael Vago,
a aduce nivelul indemnizaţiilor persoanelor apropierii acestei zone de ţara noastră. El Muzeul memorial Yad Vashem i-a Liviu Rotman, dr.Tuvia Friling, Michael
care se află sub incidenţa Legii 189 la ni- a subliniat ideea necesităţii creării a două produs o puternică impresie preşedintelui Shafir şi ambasadorul Meir Rosenne. O
velul celor care se află sub incidenţa Legii state, israelian şi palestinian; l-a informat României, mai ales sala dedicată copiilor menţiune specială - ambasadorului ro-
118 (de asemenea, o promisiune făcută în pe omologul său asupra convorbirilor care au pierit în Holocaust. El a depus mân Eduard Iosiper pentru excepţionala
timpul campaniei electorale. avute cu preşedintele sirian, Bashar al- o coroană de flori în sala memorială, a organizare a vizitei.
- A participat la vizita oficială în China Assad, transmiţându-i dorinţa acestuia ascultat cu atenţie rugăciunile rostite de EVA GALAMBOS
a delegaţiei Comisiei pentru politică eco-
nomică, reformă şi privatizare a Camerei
Deputaţilor, în cadrul căreia au fost discu-
tate relaţiile economice cu această ţară,
posibilitatea intensificării schimburilor
IVAN TRUŢER – omul nostru de vacanţă!
bilaterale şi alte forme de colaborare.
Ne-am gândit să vi-l prezentăm pe priu, bucătărie modernă etc. La Centrul de Instruire şi Recreere
- A participat la Forumul Economic
domnul IVAN TRUŢER, director al Borsec, jud. Harghita, s-au modernizat în anul 2007 camerele
Europa-Rusia, având ca teme principale
Oficiului pentru Administrarea şi Va- de la etajul vilei 1 şi în 2008 s-au finalizat lucrările şi la parterul
probleme de securitate, posibilitatea de
lorificarea Centrelor de Instruire şi vilei 1, în final existând 25 de locuri în camere cu 2 şi 3 paturi
a face faţă în comun sfidărilor globale,
Recreere ale F.C.E.R. Deşi el este un şi grup sanitar propriu. Din păcate, din cauza unor probleme de
relaţiile economice şi securitatea ener-
om comunicativ şi ne este deosebit de management local, valorificarea locurilor la CIR Borsec a avut o
getică. (E.G.)
plăcut să stăm de vorbă cu domnia- serie de probleme. Urmează ca în termen scurt să se realizeze
sa, am socotit că este mai util pentru modernizarea bucătăriei şi a restaurantului ritual.
Comitetul Director cititori să fie informaţi asupra celor Având în vedere că activitatea în Centrele de Instruire şi
Recreere este în general socială, contribuţiile participanţilor la
expuse direct de către factorul cel mai
al F.C.E.R. a analizat autorizat, directorul Ivan Truţer. seriile de la CIR sunt dimensionate în aşa fel încât ele să fie
suportabile. De menţionat că această contribuţie poate fi achi-
activitatea R.E., C.S.I.E.R. Am lucrat mulţi ani în turismul pentru tineret, în administraţie, tată şi în 4-6 rate şi totodată Comunităţile Evreilor pot suporta
şi Editurii „Hasefer” iar după 1990 am fost fondator şi secretar executiv al Consiliului
pentru Minorităţile Naţionale al Guvernului României, înfiinţat la
o parte din această contribuţie.
Trebuie să remarcăm în acelaşi timp acţiunile şi taberele
În cadrul a două şedinţe (5.06 şi 19.06. 14 martie 1993. În această calitate, am reprezentat România organizate de Centrul Comunitar Evreiesc Bucureşti cu sprijinul
a.c.), Comitetul Director al F.C.E.R. a la reuniuni importante ale Consiliului Europei, ONU, Uniunea Joint, care cuprind participanţi de la copii de 4 ani până la cei
analizat activitatea revistei „Realitatea Europeană, OSCE etc. incluşi în vârsta de aur, cu programe specifice fiecărei categorii
Evreiască”, a Editurii „Hasefer” şi a În anul 2007, preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, mi-a de vârstă.
Centrului de Studiere a Istoriei Evreilor propus să preiau coordonarea, administrarea şi valorificarea Calitatea serviciilor în Centrele de Instruire şi Recreere s-a
din România (C.S.I.E.R.). Conducătorii Centrelor de Instruire şi Recreere (fostele case de odihnă) mo- îmbunătăţit zi de zi prin diversificarea lor, prin asigurarea de
acestora au prezentat activitatea sec- dernizate şi aduse la un standard al anilor 2000 – fiecare cameră servicii – cazare şi hrană la standardele unor unităţi de primă
toarelor de care răspund în condiţiile în cu grup sanitar propriu, mobilier şi dotări moderne, restaurante mână.
care F.C.E.R. se confruntă cu probleme rituale, care pot pregăti hrana în cele mai bune condiţii de igienă Toată mâncarea este caşer, din materii prime de cea mai
financiare datorate crizei economice. Au şi cu respectarea tuturor regulilor caşrutului. Consider această bună calitate şi diversificarea meniurilor s-a făcut cu respectarea
fost relevate dificultăţile care împiedică activitate deosebit de importantă pentru viaţa comunitară evre- tuturor regulilor de alimentaţie sănătoasă şi raţională. În Centrele
uneori desfăşurarea corespunzătoare a iască. În aceste Centre de Instruire şi Recreere au avut loc în de Instruire şi Recreere se respectă Şabatul şi se organizează
activităţii (lipsa fondurilor, reducerea de această perioadă seminarii, instruiri pe diverse subiecte de Oneg Şabat.
personal, constrângeri de comunicare interes major pentru Comunităţile evreieşti şi Departamentele Consider că revista „Realitatea Evreiască” a contribuit la
etc.). Membrii Comitetului Director au ve- funcţionale ale F.C.E.R., reuniuni lărgite ale Comitetului Director cunoaşterea de către cititorii ei şi membrii comunităţilor evreieşti
nit cu diferite sugestii vizând eficientizarea al F.C.E.R., tabere ale Centrului Comunitar Evreiesc Bucureşti, a noii feţe a Centrelor de Instruire şi Recreere ale F.C.E.R. şi
celor trei domenii, intensificarea promo- şabatoane etc. Doresc să subliniez că, poate contribui şi mai mult la relatarea
vării revistei, cărţilor şi studiilor realizate de la început, am avut sprijinul necondi- unor evenimente ce se desfăşoară în
de C.S.I.E.R. Problema a fost abordată ţionat al Conducerii F.C.E.R., al Joint şi aceste centre.
atât din punctul de vedere al popularizării al Departamentelor Economic şi Tehnic Invit pe această cale pe toţi doritorii
acestor „produse” în rândul populaţiei ale F.C.E.R. în întreaga activitate. de a petrece zile frumoase la mare şi
evreieşti şi neevreieşti, prin cunoaşterea La început, în 2007, au fost o serie la munte, să viziteze Centrele de In-
şi satisfacerea cerinţelor cititorilor, cât şi de probleme cu punerea în funcţiune a struire şi Recreere ale F.C.E.R. Detalii
al obţinerii unor venituri care să acopere celor trei Centre de Instruire şi Recree- se pot obţine la Comunităţile Evreilor
o parte a cheltuielilor. S-a subliniat de re – Cristian, jud. Braşov (unde s-a pus din fiecare localitate, dar şi la Oficiul
către vorbitori că trebuie menţinut un echi- în exploatare un nou corp de clădire pentru administrarea şi valorificarea
libru între aşa-zisul aspect comercial şi – cu spaţii de cazare şi Restaurant Centrelor de Instruire şi Recreere de
obiectivele urmărite de cele trei domenii, Ritual dotat cu o bucătărie modernă la sediul F.C.E.R. tel. 021.315.50.90,
de promovare a culturii iudaice şi istoriei – complexă şi de carne şi de lapte), zilnic, între orele 9:00 – 15:00. (IVAN
evreilor. Vom reveni, prezentând deciziile Eforie Nord, jud. Constanţa – complet TRUŢER)
luate de Comitetul Director. (E.G.) refăcut – camere cu grup sanitar pro-
REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 320-321 (1120-1121) - 1 - 30 iunie 2009 3

ascult. Aceştia sunt membri permanenţi


ai comunităţii, pe care îi ştiu de copil. În
calitate de medic, mă ocup de fiecare
în parte, de toate problemele lor de
sănătate, dar nu numai. Orice întrunire
la Templu se termină cu o masă foarte
bogată. Vreau să spun că au început să
Invitat: prof. dr. CORNELIU SABETAY, preşedintele vină şi neevrei. Avem chiar persoane care
vor să se facă evrei.
Comunităţii Evreilor din Craiova A.S.: Toate acestea presupun totuşi
eforturi financiare. Are comunitatea re-
Preşedintele Comunităţii Evreilor din Craiova, prof. dr. CORNELIU sursele?
SABETAY este o personalitate binecunoscută nu numai în urbea sa, C.S.: Da, şi am să vă spun şi de
unde.O mare parte sunt din sponsorizări
ci în întreaga Oltenie. În decursul carierei sale a operat sute de copii
de la prietenii mei din Craiova, de la foştii
care îl păstrează până astăzi în memorie. Este cadru didactic pre- mei pacienţi. La noi, în Craiova, nu au
stigios, autor de studii în domeniul chirurgiei pediatrice, traduse rămas proprietăţi evreieşti particulare pe
în numeroase limbi. Este cunoscută şi activitatea sa obştească, care cineva să le fi lăsat moştenire comu-
de 20 de ani fiind consilier municipal şi judeţean. Prof. dr. nităţii, deci nu dispun de apartamente pe
Corneliu Sabetay se mândreşte că în familie este înconjurat care să le pot închiria. Noi am avut un sin-
de medici. Soţia sa, fiul şi nora (ultimii doi, în Israel) sunt de gur bun comunitar mai important, Şcoala
asemenea medici şi speră că şi nepoţii (acum este în aşteptarea celui „Lumina”, unde au învăţat o seamă de
de-al treilea) vor continua „dinastia”. mari intelectuali evrei. Pentru această clă-
dire, aflată într-o stare foarte bună, imedi-
Aurel Storin: Domnule profesor Eva Galambos: Vă întrerup puţin, căci C.S.: Potrivit unor atestări şi documen- at după revoluţie, am făcut demersuri s-o
doctor Corneliu Sabetay, vă mulţumim vreau să vă întreb ceva care are legătură te, Comunitatea Evreiască din Craiova recapăt şi am făcut rost de acte. În 1999
pentru vizita pe care o faceţi în redacţia cu ceea ce aţi spus. Ştiu că la Universita- are o vechime de 250 de ani iar, potrivit a şi ieşit în Monitorul Oficial un decret de
revistei „Realitatea Evreiască”. Aţi parcurs tea din Craiova funcţionează o Secţie de unor muzeografi locali, deja în oastea lui punere în posesie, dar a venit cineva şi
astăzi un drum cam lung, de la Craiova în iudaistică. În ce măsură a fost iniţiativa Mihai Viteazu a servit un Sabetay care nu a contestat proprietatea pe teren, care
strada Popa Nan 70. Ne onorează vizita dv. şi în ce măsură o sprijiniţi? mi-a fost rudă. Dar prezenţa evreilor aici a fost vândut în mod ilegal. Mai târziu,
dv. şi faptul că vom avea prilejul să stăm C.S.: Iniţiativa a aparţinut prof. univ. este mult mai veche. După părerea mea, am predat actele şi dosarele fundaţiei
„faţă-n faţă”. Vrem să ne vorbiţi despre Andrei Marga, dar a fost sprijinită de iudei au existat şi în legiunea Gemina, „Caritatea” care a reuşit să recupereze
Comunitatea Evreilor din Craiova, al profesorii noştri din cadrul Facultăţii de aduşi de romani, care au rămas apoi definitiv clădirea. Nemulţumirea noastră
cărei preşedinte sunteţi. Personalitatea Istorie, secţia aparţinând acestei facultăţi. pe teritoriul Olteniei actuale. De aceea, este că noi am dori s-o folosim pentru
dv. este bine cunoscută, aveţi o carte de Sunt foarte mândru de această realizare. eu spun că am participat la formarea lucruri utile. La început ne-am gândit la
vizită impresionantă. Am citit undeva că Anual sunt pregătiţi aici opt-zece studenţi, poporului român de pe poziţie de roman un spital evreiesc, dar cu acces pentru
sunteţi mai cunoscut chiar şi decât jucă- din păcate, în ultimii ani, toţi neevrei.Noi şi poate de aceea se zice că oltenii ar toţi. Acesta urma să aparţină Federaţiei
torii de fotbal de la Universitatea Craiova. am sprijinit secţia cu trimiterea de studenţi semăna cu evreii. şi comunităţii. Vroiam să oferim locuri de
Dar cititorii noştri ar vrea să ştie mai mult la cursuri, la obţinerea de burse. Aşa a Revenind la comunitatea din Craiova, muncă, salarii, membrilor comunităţii iar
despre comunitatea din Craiova, despre primit şi Mihai Vladimirescu o bursă de un repet şi subliniez importanţa pe care o are pe locurile neocupate să angajăm alţii.
activitatea ei. Câţi membri numără, în pre- an de zile în Israel legat de acest aspect. zona Olteniei, în ciuda numărului mic de Vroiam să facem şi o bucătărie-cantină,
zent, Comunitatea Evreilor din Craiova? La Craiova există străzi cu nume de evrei: evrei. A fost o ţară bună pentru evrei în fără carne de porc, deoarece oricum la
Prof dr. Corneliu Sabetay: Nu m-am Felix Aderca, Filip Lazăr, M. Stăureanu. perioade de restrişte şi aici s-au ridicat spital nu se consumă astfel de carne.
pregătit dinainte la întrebările dv., de ace- Boris Mehr: A fost aici şi contribuţia numeroşi paşoptişti de origine iudaică, M-aş fi aprovizionat de la Bucureşti cu
ea acest element incognito este binevenit. dv.? Ştim că aţi fost şi sunteţi membru în cum ar fi Barbu Iscovescu şi alţii. Au carne de pasăre şi de vită, aş fi gătit la
Am să fac câteva remarci la întrebarea Consiliul judeţean. existat oameni de
foto: A. Câlţia
pusă. Comunitatea din Craiova nu este C.S.: Am fost mai întâi membru în cultură, ca familia
şi nu a fost niciodată o comunitate mare, Consiliul local, unde am îndeplinit funcţia Samitca, cu toate
dar nu numărul contează, ci valoarea de preşedinte al Comisiei de învăţământ, editurile, tatăl meu,
şi calitatea membrilor săi. Pe scurt, noi cultură, culte şi sănătate. Apoi, ales de care a fost librar
nu reprezentăm numai comunitatea din patru ori în Consiliul judeţean şi aici am şi care a susţinut
Craiova, ci totalitatea evreilor olteni, care contribuit şi eu, împreună cu alţi consilieri editurile româneşti.
se întind de la Orşova şi se apropie de la această iniţiativă. O altă realizare a Vreau să mai re-
Piteşti. Pe cei 11 evrei din Orşova i-am mea, în calitate de consilier, a fost că am marc că, până la
primit în comunitatea noastră la rugămin- obţinut votul pentru schimbarea numelui perioada începerii
tea lor.Am răspuns pozitiv autorităţilor din străzii Mareşal Antonescu, în mod ironic, celui de-al doilea
Drăgăşani, inclusiv primarului, ca să luăm tocmai strada pe care locuiesc. A existat război mondial, în
în grijă cimitirul de-acolo, în această loca- un apel adresat de locuitori, dar şi eu rândurile evreilor
litate nemaifiind nici un evreu. Pentru noi, le-am explicat colegilor că, deşi nu am olteni erau foarte
comunitatea din Craiova, evrei înseamnă suferit în acea perioadă, bunicul meu din mulţi meşteşugari,
şi cei din Vâlcea şi cei din Slatina, de la Iaşi şi-a pierdut viaţa în „Trenurile morţii” foarte mulţi medici
Corabia, Târgu Jiu şi Severin , dar nici aşa ale lui Antonescu şi ce simt când ies pe şi avocaţi, profe-
nu putem deveni o comunitate mare, căci strada care poartă acest nume. sori. Faptul că s-au
nu suntem decât 90, inclusiv familiile mix- A.S.: Domnule profesor, care sunt găsit printre ei oameni cu meserii mai spital, bolnavii şi angajaţii ar fi putut servi
te. Dar chiar dacă numărul nu este mare, astăzi priorităţile Comunităţii Evreilor din puţin specifice evreilor, ca de pildă fierari masa acolo, cei din urmă pentru un preţ
trebuie să vă spun că între ei se găsesc Oltenia? betonişti, aceştia sunt pentru mine o curi- modic, şi aş fi dat gratis o masă la 10-15
foarte puţini cu o pregătire inferioară. C.S.: Priorităţile sunt următoarele: ozitate. Au fost şi angrosişti de grâne. Şi, oameni foarte săraci din comunitate. Cred
Ei sunt în majoritate cu pregătire medie să cunoaştem problemele membrilor ca să vă demonstrez că acest domeniu nu că aş fi produs mai multe venituri decât
sau superioară. Se spune că, în general, comunităţii şi să vedem cum îi putem este străin evreilor, cu câţiva ani în urmă a acum, când spaţiul este închiriat la nişte
comunităţile evreieşti din România îmbă- ajuta. Aş dori ca Federaţia să-i consi- venit aici, în Oltenia, un evreu originar din firme nesemnificative. Mai mult, am primit
trânesc. Eu aş putea spune că între cei 90 dere pe toţi, cu excepţia mea, asistaţi. Oradea, plecat apoi în Germania, care are recent o ofertă de la ecologişti, care s-au
de membri, sunt cel puţin 20-25 de evrei şi În ceea ce mă priveşte, donez salariul o fermă de 2500 de ha pe care o lucrează gândit să aducă aici fie şcoala sanitară
din familii mixte, cu pregătire superioară, meu de preşedinte unor angajaţi care cu tehnica cea mai modernă. ecologistă, fie universitatea. Alături de
din categoria generaţiei medii. Deşi, com- au venituri extrem de mici - paznicului B.M.: Dar oameni de afaceri israelieni ele, aş putea face un aşezământ medical
parativ cu trecutul, când evreii craioveni de la cimitir şi femeii care face curăţenie nu sunt în Craiova? chirurgical, unde elevii ar putea face şi
reprezentau o proporţie mai mare a popu- în Templu. Pe de altă parte, avem grijă C.S.: Nu, dar am adus eu aici nişte is- practică. Încă nu am primit un răspuns
laţiei oraşului (aproximativ şase la sută în de bunurile noastre. Sinagoga de la raelieni. Prin intermediul meu s-a realizat de la Federaţie. Eu vreau să redau clă-
1950), acum aceasta s-a redus mult (0,02 Craiova arată bine deoarece tot timpul îi o colaborare militară româno-israeliană, direa în circuitul în care a fost, ca foştii
la sută), nu înseamnă că această comu- facem câte ceva, mai vopsim, mai dăm s-a încheiat un contract cu aeroportul din elevi să vadă înscrisă pe frontispiciul
nitate ar fi nesemnificativă, dimpotrivă. cu bidineaua; am un ajutor extraordinar Craiova, unde forţe aeriene israeliene fac clădirii denumirea sa veche, „Lumina”.
Nu ştiu câte oraşe din România sau din în Nelu Abraham, care se ocupă de toate exerciţii comune cu cele româneşti. Dacă această şcoală o punem în circuit
sud-estul Europei au o Piaţă Ierusalim, cu mare atenţie. Avem nevoie deoarece E.G.: În trecut aţi avut intelectuali, pre- şi rămâne cu denumirea „Lumina”, vom
denumită aşa când Ierusalimul a împlinit organizăm aici toate marile sărbători, ori cum şi reprezentanţi ai fiecărei meserii. produce mai mulţi bani pentru Federaţie
3000 de ani, şi situată în centrul oraşului, de câte ori ne vizitează un ambasador al Ce aveţi astăzi? decât contractele existente la ora actuală.
în apropierea lăcaşurilor sfinte ale tuturor Israelului sau membri ai Ambasadei sau C.S.: Avem cadre universitare, din ge- Noi vrem să fim plătiţi doar ca salariaţi.
cultelor. Iniţiativa a fost susţinută de fostul ni se trimite un oficiant de cult, iarţaituri. În neraţia de mijloc, asistenţi, lectori univer- Eu am afirmat şi afirm în continuare: im-
Mitropolit al Craiovei, Nestor Vornicescu. lipsa oficiantului, îl luăm pe dl. Ardeleanu sitari la Politehnică, Universitate, profesori portant este ca acestei clădiri să-i dăm
Mă mândresc că la Craiova există aceas- (fostul vicepreşedinte), care a învăţat şi el de liceu, apoi economişti, medici, şefi de un curs în favoarea evreilor din această
tă piaţă şi cu faptul că Ehud Olmert, pe ritualurile. Am sărbătorit şi Ziua Eroilor, la secţii prin spitale, ingineri, generaţia de 40 ţară, din acest oraş.
vremea aceea primar al Ierusalimului, care a participat unitatea Scorpionii Roşii, de ani. Astfel că nu putem spune că s-a A.S.: Eu, ca un om din afară, înţeleg
mi-a dat o diplomă şi o medalie dedicate care a fost în Irak. Ea vine de fiecare dată terminat cu comunitatea evreiască. Am că în acest caz este vorba numai de o lip-
aniversării a 3000 de ani a Ierusalimului. la noi. După terminarea ceremoniilor, le atras alături de noi oameni deosebit de să de comunicare, pentru că nici interesul
În acest context, vreau să mai menţionez vorbesc despre contribuţia ostaşilor evrei valoroşi ca directorul Teatrului craiovean, Federaţiei nu contravine interesului dv. şi
buna colaborare ecumenică pe care o în războaiele României. Mircea Cornişteanu, un bun prieten. La cred că, dacă aţi găsi mijlocul prin care să
susţinem şi trebuie să vă spun că unii A.S.: Domnule profesor, vorbiţi-ne mai Turnu Severin, un evreu, venit din Ame- comunicaţi cu conducerea Federaţiei, aţi
dintre cei mai buni ebraişti creştini provin mult despre membrii comunităţii, cu ce rica, s-a angajat să aibă grijă de cimitirul avea câştig de cauză şi dumneavoastră
din Oltenia – părintele Emilian Corniţescu se ocupă, ce procent dintre ei ar trebui de-acolo. În ceea ce priveşte atitudinea şi, implicit, şi Federaţia...
şi profesorul Mihai Vladimirescu, autor, asistaţi şi dacă credeţi că este necesar. faţă de vârstnicii cu venituri mai mici, eu C.S.: Sper... Vom încerca, deci, să
printre altele, al unei lucrări deosebit de Spuneţi-ne câte ceva şi despre relaţia pornesc de la respectul faţă de ei, învăţat comunicăm mai bine.
valoroase despre sinagogi. comunităţii cu Federaţia. de la părinţi. Îi caut, mă sfătuiesc cu ei, îi
4 REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 320-321 (1120-1121) - 1 - 30 iunie 2009

În noaptea de Şavuot
Nu tot ce
De veghe, în aşteptarea Torei se zvoneşte
Zeci de enoriaşi de toate vârstele, au urmărit cu atenţie ceremonia în care feminine, care, după unele tradiţii din Ca-
printre care mulţi tineri, au venit la Sina-
goga Mare şi au vegheat până în zori în
s-au regăsit rugăciunile de Şavuot dar
şi de ajun de Şabat, cuvintele frumoase
bala, a fost de fapt un demon care l-a dus
pe Adam, şi extrapolând , pe toţi bărbaţii, se adevereşte...
aşteptarea primirii Torei. A fost o noapte rostite de Prim Rabinul Rosen şi de Edi la pierzanie! În continuare, Rabin prof. dr. Acum câtva timp, în revista dragă inimii
de studii, discuţii şi învăţătură, potrivit Kupferberg, responsabilul programului Raphael Shuchat, din Israel, a prezentat mele Minimum din Israel, a apărut, la rubri-
„tradiţiei de mii de ani... de educaţie iudaică, un subiect extrem de interesant: modul ca f.f.f. simpatică „Se zvoneşte că...” o ştire
de a rămâne treaz şi de minunatele cântece în care au abordat rabinii teoria evoluţiei. care mă priveşte personal: „...dramaturgul
a învăţa” în ajun de Şa- interpretate de prim- Spre deosebire de biserica catolică, ei Aurel Storin, de la Bucureşti, a început să
vuot, aşa cum s-a arătat cantorul Iosif Adler nu au găsit nici un fel de contradicţie lucreze, pe tăcute, la un musical pentru
în broşura, care anunţa şi de corul templu- cu ideile din Tora legate de crearea şi TES, inspirat din isprăvile lui Nati Meir.
evenimentul, trimisă lui. A urmat o masă dezvoltarea lumii, dimpotrivă, au consi- Decorurile spectacolului ar urma să fie
membrilor Comunităţii de Şavuot cu meniul derat că învăţăturile Torei sunt în acest create de caricaturistul A.Poch”. Nici vorbă,
din Bucureşti. tradiţional, bazat pe spirit. „Rabini în faţa oglinzii-conştiinţă dragul meu Al. Mirodan. Mi-au trecut prin
Evenimentul, căci a lactate, prilej cu care şi responsabilitate” ilustrează de fapt cap fel de fel de năzbâtii, dar asta, nu. Nu
fost un eveniment, a fost preşedintele Federaţi- caracterul uman al modului de interpre- pot. Nu mă interesează. Nu fac faţă. Doar
organizat de Rabinat în ei şi-a exprimat satis- tare a unor probleme morale de către mă cunoşti, n-am eu faţă de Nati Meir. Ori
contextul Programului facţia faţă de numărul rabinii din vechime. Etapele soluţionării ai prea multă încredere în forţa mea de-
Naţional de Educaţie mare al celor prezenţi, unor dileme morale au fost prezentate vastatoare (ceea ce nu e cazul...), ori este
Iudaică. Potrivit Prim mai ales al tinerilor, şi elucidate de Prim Rabin Sorin Rosen. doar o simplă glumă mirodaniană (ceea ce
Rabinului Şlomo Sorin care, a spus domnia- Incitante au fost şi următoarele două nu e stilul...).
Rosen, şi în alţi ani s-a
procedat la fel. Ce folos
sa, ne dau speranţe
de continuitate. Apoi,
subiecte: „Halaha versus contempora-
neitate” (prof. dr. Barak Cohen, Israel) şi
Când a ateri- Jurnal
zat prima oară în
însă, ne-am întrebat lumea a fost invitată Mazal Tov-A trăi sub semnul zodiilor”, de România (ziarele
de @front
noi, participanţii, dacă înapoi în Sinagogă Rabinul Zwi Chalamich, un specialist în scriau că avea une-
nu s-a ştiut. Însuşi pre- şi, - surpriză plăcu- domeniu. Prelegerile au stârnit dezbateri le neînţelegeri cu
şedintele F.C.E.R., dr. tă - au fost aproape vii, creindu-se o atmosferă asemănătoa- justiţia israeliană
Aurel Vainer, a conside- tot atât de mulţi ca re probabil cu cele din vechime, când pentru că aceas-
rat că este o premieră. la masă. Explicaţia a înţelepţii şi discipolii lor discutau şi se ta nu ştiu ce avea
Organizată excelent, fost uşor de dat. Pre- contraziceau în aşteptarea momentului cu el), Nati Meir
noaptea de veghe a fost legerile anunţate în solemn al primirii Torei. părea un personaj
primită cu entuziasm program au atras ca Chiar dacă pe parcurs numărul au- pitoresc. Vorbea o
nu numai din cauza un magnet auditoriul. ditoriului a scăzut, această noapte este limbă română total
elementului de noutate Cum să nu vii când pentru noi dătătoare de speranţe. Fie dezacordată, probabil că o învăţase de la
dar şi a programului, în- din prima, prezentată tineri, fie vârstnici, nu ne este indiferentă cineva care nu ştia româneşte, dar dacă
tocmit cu multă atenţie cu vioiciune şi umor învăţătura strămoşilor noştri, pe care o treceai peste asta, putea să te amuze. Unii
de cei ce s-au ocupat de dr.Felicia Wald- vom putea transmite şi cu astfel de prile- s-au amuzat chiar copios. Alţii, mai severi,
de pregătirea lui. man, ai aflat despre juri celor care ne vor urma şi care nu vor îi reproşau că ar fi fost – fără să vrea, de-
Totul a început cu misterioasa soţie a lui lăsa să se stingă flacăra iudaismului. sigur... – un mic generator de sentimente
dreptul: Sinagoga Mare, Adam, frumoasa Lilith, antisemite, semăna cu un evreu de carica-
cu mulţi enoriaşi care întruchiparea atracţiei EVA GALAMBOS tură. Mai târziu, s-a dovedit că personajul
nu glumeşte, ci se ia în serios, ceea ce i-a

Bucureşti, „Patrimoniul evreiesc – agravat mult imaginea în percepţia publică.


Au urmat fel de fel de întâmplări abracada-
28-29 mai 2009 brante, o moştenire fulminantă primită de la
parte a patrimoniului universal” un unchi, mi se pare african, nişte vizite în
teritoriu purtând valize de bani pentru a-şi
Sub egida Academiei Române –Insti- Craiova), al publicaţiilor pe teme iudaice, România (Rudy Marcovici, Lucia Apos- ajutora „alegătorii” aflaţi în nevoie, ceva vi-
tutul de Istorie a Religiilor, a F.C.E.R. - a recuperării şi cunoaşterii contribuţiei tol); reportajul din interbelic sub pana lui zite prin puşcării, pentru a analiza dacă cei
Centrul de Studiere a Istoriei Evreilor din evreilor la civilizaţia din România (ex. Brunea-Fox şi obiectivul fotografic al lui condamnaţi se bucură de drepturile la liber-
România, a Institutului Cultural Român Marcel Iancu, arhitect, artiştii plastici, Iosif Berman (Anca Ciuciu); arta funera- tate ale omului, dar nu s-a oprit aici. Ultima
din Tel Aviv, Centrul de Studii Ebraice scriitorii, ş.a.). Având în vedere că lucră- ră din Cimitirul Filantropia, sec. XIX-XX lui găselniţă: dorinţa de a candida pentru
„Goldstein Goren”, din cadrul Univer- rile prezentate vor fi publicate în caietul (Gabriela Vasiliu); concret şi imaginar Preşedinţia României. Aici ne-a lăsat pe
sităţii Bucureşti, a organizat Conferinţa anual „ Studia Hebraica” al Centrului în existenţa târgului evreiesc, viziunea toţi cu gura căscată. Aici a devenit personaj
Anuală: „Patrimoniul evreiesc – parte a „Goldstein Goren”, vom enunţa o parte lui Blecher (Voichiţa Horea); moşteni- homeric. Şi-a lansat candidatura cu folclor
patrimoniului universal”. Conferinţa s-a din temele supuse dezbaterii. Printre rea iudaică din fostul ştetl Ştefăneşti lăutăresc şi şi-a angajat o purtătoare de
desfăşurat pe secţiuni, care au fost mo- participanţi au fost şi invitaţi din Franţa, (Laurenţiu Ursu); tot despre moştenirea cuvânt plină de farmec (pentru soţul ei...).
derate de Andrei Oişteanu, Felicia Wald- Ungaria, Turcia şi, desigur, Israel. iudaică, dar în sudul Franţei, în speţă la Ceva de genul: „O vrei pe Monica?” Nu,
man, Măriuca Stanciu, Liviu Rotman, Dintre teme amintim: despre evreii Montpellier, Carpentras, Cavaillon (Carol mulţumesc. Eu n-o vreau.
Raphael Vago, Carol Iancu. Conferinţa din Europa Centrală, care sunt limitele Iancu, Michael Iancu); între exclusivism Cum m-ar putea oare inspira pe mine,
a fost salutată printr-un mesaj de către acestei zone, tradiţii (Raphael Vago); şi inclusivism: cazul Ronetti-Roman, care mă consider un om normal, un astfel
Preşedintele României, domnul Traian protejarea sinagogilor, inovaţiile în do- ghetoizare, asimilism, antisemitism (Mi- de personaj ? Mă tem că nici marele Cara-
Băsescu, care a subliniat însemnătatea meniu (Ilia Rodov, Ariella Amar); picturile chael Shafir); despre tradiţia cântecului giale, care nu se temea de unele personaje
valorilor iudaice, a păstrării lor, ca şi murale din sinagogi (Măriuca Stanciu); sefard (Cristina Toma); emigraţia evreilor ciudate, nu s-ar fi apropiat de el.
necesitatea combaterii antisemitismului. moştenirea iudaică din Tg.Neamţ şi din timpul celui de al doilea război mon- D-apăi eu? Iartă-mă, dragul meu Mi-
Şi-au adus salutul decanul Facultăţii de protecţia ei (Felicia Waldman); privire de dial (Mihai Chioveanu). rodan, mă emoţionează gândurile tale
Litere. prof. dr. Liviu Papadima, director ansamblu asupra patrimoniului iudaic din BORIS MARIAN bune, dar personajul mi se pare periculos;
al Centrului „Goldstein Goren”, ca şi de aceea prefer să mă ţin cât mai departe
preşedintele F.C.E.R., Dr. Aurel Vainer. Mesajul Preşedintelui României, Excelenţa Sa domnul Traian Băsescu, de el.
Preşedintele F.C.E.R. s-a referit la impor- cu prilejul Şi de ce musical? Poate pentru că
tanţa structurilor de cultură ale Federaţi- nimeni nu „cântă” limba română mai bine
ei, C.S.I.E.R., Editura Hasefer şi revista Conferinţei anuale a Centrului de Studii Ebraice „Goldstein Goren”
Universitatea din Bucureşti: ca Nati Meir. Deşi, dacă printr-o fantezie
„Realitatea Evreiască”, la patrimoniul fără margini, mi-aş închipui cazul în care,
material, cultural, respectiv cele 94 de „Patrimoniul evreiesc – parte a patrimoniului universal” ferească Dumnezeu, s-ar putea realiza
sinagogi, 819 cimitire, la monumentele Sunt deosebit de onorat să vă adresez salutul meu cordial cu prilejul Conferin- irealizabilul şi va fi ales Preşedinte al Ro-
istorice de valoare europeană, precum ţei anuale dedicate patrimoniului evreiesc. Doresc să salut prezenţa celor care au mâniei, cred că discursul său de învestitură
Sinagoga din Lemn de la Piatra Neamţ, acceptat invitaţia lansată de Centrul de Studii Ebraice al Universităţii din Bucureşti ar putea constitui scena cea mai comică din
la valenţele turistice ale numeroaselor pentru a dezbate, alături de reprezentanţii mediului academic şi instituţional din câte s-au scris vreodată în teatrul universal.
monumente, dar şi la dificultăţile finan- România, o temă de actualitate: studierea, protejarea şi promovarea patrimoniului Dar acest fel de comedie pe mine nu mă
ciare cu care se confruntă Federaţia, la evreiesc ca parte a patrimoniului universal. interesează.
fel ca şi statul român. În martie 2010, va Valorile istoriei şi ale spiritualităţii iudaice reprezintă o contribuţie majoră la cultura Nu mai spun că simpaticul zvon pe care
avea loc o sesiune specială a Congre- Europei şi a întregii lumi. În acest context, doresc să subliniez bogăţia şi diversita- l-am citit în Minimum mai suferă de încă o
sului Mondial Evreiesc pe tema păstrării tea moştenirii culturale evreieşti din România care a dăruit, prin tradiţiile sale, prin inexactitate. Cum o să mă joace pe mine
patrimoniului iudaic pe plan internaţio- personalităţile culturale şi oamenii de ştiinţă, un patrimoniu inestimabil, contribuind directorul TES-ului, Harry Eliad ? Pe biroul
nal. In cuvântările lor, Andrei Oişteanu într-un mod valoros şi original la cultura şi civilizaţia ţării noastre. său se află de circa 10 ani piesa mea de
( din partea Institutului de Istorie a Comunităţile evreieşti din România au fost victimele antisemitismului şi ale opre- teatru „Audienţă la Regele David” despre
Religiilor) şi Liviu Rotman ( director al siunii totalitare. De aceea consider că astăzi, odată cu condamnarea antisemitismu- care mi-a comunicat impresii excelente,
C.S.I.E.R., Centrului „Goldstein Goren”, lui, ne revine datoria de a încuraja o mai bună cunoaştere a istoriei şi recuperarea dar numai atât. Probabil că prietenul Harry
profesor la Şcoala Naţională de Studii integrală a memoriei noastre. De asemenea, consider că suntem datori să acordăm Eliad are o înţelegere cu Dumnezeu să nu
Politice şi Administrative) au subliniat întreaga atenţie şi respectul cuvenit patrimoniului cultural evreiesc, monumentelor mă joace niciodată pe scena TES-ului. Dar
necesitatea protejării patrimoniului, a sale şi patrimoniului spiritual. eu nu sunt supărat din cauza asta. Sunt
păstrării memoriei, a prevenirii actelor de Am convingerea că această Conferinţă va încuraja şi spori sentimentul solidarităţii sigur că Dumnezeu a vrut probabil să mă
vandalism constatate în ultima perioadă în societatea românească faţă de patrimoniul evreiesc şi faţă de misiunea comună protejeze şi a aranjat lucrurile cum nu se
(Cimitirul din Şoseaua Giurgiului, cel din de a recupera şi de a transmite generaţiilor viitoare valorile sale fondatoare. poate mai bine...
Botoşani), aportul Centrelor de cercetări TRAIAN BĂSESCU Donc’n Got defar...
iudaice din alte oraşe ( Iaşi, Cluj, Arad, Preşedintele României AUREL STORIN
REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 320-321 (1120-1121) - 1 - 30 iunie 2009 5

65 DE ANI DE LA DEPORTAREA EVREILOR DIN TRANSILVANIA DE NORD


În această lună s-au împlinit 65 de P.S. Sofronie Drincec a arătat că
ani de când evreii din Transilvania de Biserica Ortodoxă se alătură, în aceas-
Nord, aflată sub ocupaţia vremelnică a tă zi, suferinţelor evreilor. Sfinţia Sa a
Ungariei horthyste, au fost îmbarcaţi în cerut vigilenţă pentru a face imposibilă
trenurile morţii şi deportaţi în lagărul repetarea acestei tragedii, subliniind că
de exterminare de la Auschwitz-Bir- şi în trecut totul a început de la atacuri în
kenau. Deportarea lor a avut loc în presă. Antisemitismul trebuie să capete
condiţiile în care aliaţii debarcaseră în răspunsul cuvenit, de aceea, cu toţii tre-
Normandia iar armata sovietică înain- buie să dăm dovadă de responsabilitate,
ta vertiginos spre vest. O comunitate a spus el.
înfloritoare, veche de sute de ani, a fost P.S. Vergil Bercea a evocat unicitatea
distrusă aproape în întregime, iar cea Holocaustului, despre care se poate vorbi
mai mare parte dintre cei care au su- numai în cazul populaţiei evreieşti, exter-
pravieţuit, originari din Transilvania minată într-un mod organizat. Amintind
de Nord, între timp redată României, respectul pe care trebuie să-l avem faţă
a plecat în Israel. În toate comunităţile de supravieţuitori, el a subliniat că nu
din această parte a ţării au fost organi- trebuie să uităm tragedia acestora. La
zate ceremonii comemorative, în cadrul rândul său, conf.univ.colonel (r) dr.Vasile
cărora supravieţuitorii au aprins şase Creţ, preşedintele Uniunii Veteranilor
lumânări în memoria celor şase milioa- de Război din Oradea, a făcut o scurtă a reprezentanţilor cultelor, minorităţilor, exprimându-şi regretul că reprezentanţii
ne de evrei, ucişi în lagărele morţii. trecere în revistă a istoriei statului evreu, enoriaşilor locali şi din alte comunităţi, a multor ţări l-au aplaudat pe Ahmadinejad.
afirmând că Biblia este actul de proprie- altor prieteni ai evreilor, la Sinagoga Mare Trebuie să fim vigilenţi şi să luptăm împo-
Oradea: Evrei şi neevrei tate al Israelului. În cuvântul său, Rabinul din Satu Mare s-au desfăşurat ceremo- triva tuturor manifestărilor de intoleranţă,
A. Ehrenfeld a evocat tragedia Comunităţii niile de comemorare a deportării evreilor rasism şi antisemitism. În Sinagogă se
au comemorat împreună evreieşti orădene. din acest oraş. Preşedintele Comunităţii află şi foşti deportaţi. Ca reprezentant al
În încheierea acestei părţi a comemo- evreilor, av. Nicolae Décsei, a subliniat Israelului, reafirm că niciodată nu se va
rării, corul „Gyuri Vilany” al Comunităţii importanţa evenimentului. A urmat mo- mai întâmpla o astfel de tragedie, şi-a
orădene a prezentat un program de cânte- mentul solemn al aprinderii celor şase încheiat vorbitorul cuvântarea.
ce evreieşti, apoi întreaga adunare a ţinut lumânări şi cuvântul participanţilor. Gyula Ilyés, primarul oraşului Satu
un moment de reculegere la Monumentul Dr. Aurel Vainer şi-a început cuvânta- Mare, a vorbit despre respectul reciproc
Holocaustului de lângă Sinagoga Mare. rea printr-un citat de Elie Wiesel: ”Aminti- care a existat între toate confesiunile şi
rile reprimate sunt periculoase, căci atunci minorităţile din oraş. Această convieţuire
Artiştii şi Holocaustul când ies la suprafaţă, pot distruge ceea ce a avut tradiţii istorice, dar a fost subminată
este sănătos, deprecia ceea ce este nobil, de o ideologie care s-a răspândit în toată
Comemorarea deportării evreilor a fost submina ceea ce este măreţ. O naţiune Europa. Generaţia noastră şi cea viitoare
marcată şi de un moment cultural- artistic, sau o persoană poate găsi diverse moda- au obligaţia să preia rădăcinile vechi, tot
lansarea a trei volume, strâns legate ca lităţi de a se confrunta cu propriul trecut, ceea ce a fost valoros şi să nu uite oro-
tematică de istoria şi tragedia evreilor din dar nici una pentru a-l ignora”. În acest rile care s-au întâmplat, pentru ca ele să
această zonă: „Artiştii plastici din Nordul context, domnia-sa a evocat tragedia nu se mai repete. Trebuie să păstrăm în
Transilvaniei victime ale Holocaustului”, evreilor deportaţi din Satu Mare, subliniind memorie amintirea concitadinilor noştri,
de Maria Zintz, este o contribuţie de că din 18.000 de evrei au supravieţuit şi prezenţa noastră aici la Sinagogă este
excepţie la cunoaşterea activităţii a opt 4000. Dr. A. Vainer a menţionat impresia un pas în această direcţie, a spus vorbi-
pictori evrei din Transilvania de Nord puternică pe care Muzeul Yad Vaşem a torul. Subprefect Aurelia Fedorca a vorbit
Ceremoniile de la Oradea au început (Oradea, Baia Mare, Cluj), reprezentanţi produs-o preşedintelui Băsescu, în timpul despre păstrarea în memorie a celor care
la Sinagoga Mică, plină până la refuz. Ală- ai celor mai moderne curente din artă, ale recentei vizite în Israel. În ceea ce priveş- şi-au pierdut viaţa în deportare şi a
turi de cei câţiva supravieţuitori, enoriaşi căror vieţi au fost curmate de Holocaust. te resurecţia antisemitismului, vorbitorul promis, în numele Prefecturii, că va lua
şi conducerea comunităţii, au ţinut să fie În volumul „Ce a fost...nu mai este”, Mihai a amintit vandalizarea cimitirelor Giur- atitudine faţă de orice fel de manifes-
de faţă dr.Aurel Vainer, deputat, preşe- Eisikovits, el însuşi supravieţuitor al unor giului şi din Botoşani, precum şi poziţia tare antisemită. La rândul său, Rabinul
dintele F.C.E.R., P.S. Sofronie Drincec, detaşamente de muncă obligatorie din preşedintelui Iranului, M.Ahmadinejad, A. Ehrenfeld a arătat că, din păcate, s-a
episcopul ortodox de Oradea şi P.S. Vergil Ucraina, povesteşte şi ilustrează istoria reales pentru un nou mandat, de negare învăţat prea puţin din lecţiile istoriei.
Bercea, episcopul cultului greco-catolic, evreilor din Maramureş, iar „Furtună a Holocaustului. Un emoţionant concert omagial, cu
reprezentanţi ai altor culte, ai autorităţilor împotriva inocenţilor”, de Elly Berkovits Evocând distrugerea comunităţii săt- participarea violonistului Rudolf Fatyol, a
centrale şi locale, ai partidelor politice, ai Gross, evocă soarta copiilor victime ale mărene de 18.000 de oameni, E.S. David pianistului Mihaly Duffek şi a solistei Ildiko
veteranilor de război, cadre universitare Holocaustului. Oren a subliniat că obligaţia noastră faţă Toth de la Comunitatea orădeană, a în-
şi profesori de liceu, alţi intelectuali. de generaţiile viitoare este să nu uităm cheiat ceremoniile din Sinagogă. Apoi cei
Referindu-se la acest eveniment
tragic, ing. Felix Teodor Kopelman,
Satu Mare: trecutul. Tragedia evreilor din Transil- prezenţi au ţinut un moment de reculegere
vania de Nord este tragedia evreilor din în faţa Monumentului Holocaustului, unde
preşedintele Comunităţii Evreieşti din Lacrimi şi lumânări Europa, comunitatea din Ungaria fiind Rabinul Ehrenfeld a rostit rugăciunile
Oradea, a arătat că este obligaţia sacră ultima deportată la Auschwitz. Domnia-sa pentru morţi. Au fost depuse coroane şi
a fiecărui evreu să-i comemoreze pe cei În prezenţa E.S. David Oren, amba- a mulţumit guvernului României, care a jerbe şi au fost aprinse lumânări atât la
dragi, cu atât mai mult pe cei care au sadorul Statului Israel, a dr. A. Vainer, de- introdus Holocaustul ca obiect de studiu monument cât şi în faţa plăcilor pe care
dispărut într-un mod atât de dramatic. În putat, preşedintele F.C.E.R., a primarului în şcoli. Ambasadorul Statului Israel s-a sunt înscrise numele deportaţilor care
acest context, el a menţionat unele opinii Gyula Ilyes, a preşedintelui Consiliului ju- referit şi la creşterea antisemitismului în şi-au pierdut viaţa în Holocaust.
apărute în presă care nu-şi au locul în deţean, Attila Csaky,a subprefectului Au- lume, a menţionat conferinţa Durban II, EVA GALAMBOS
zilele noastre când România a intrat în relia Fedorca, a Rabinului A. Ehrenfeld,
Uniunea Europeană. Presa trebuia să
fie mai atentă în selectarea articolelor.
Cei care s-au întors din lagărele morţii Hazkara la Cluj Comemorarea
reacţionează cu o sensibilitate sporită la
aceste articole deoarece îşi aduc aminte în memoria celor şase milioane de vic- deportaţilor din
că în acest fel au început şi evenimentele
din anii 30 din Germania şi care au dus
time.Discursurile rostite cu acest prilej
au scos în evidenţă importanţa păstrării
Târgu Mureş
la ascensiunea nazismului, a arătat vorbi- memoriei Holocaustului, a luptei împotri- La 17 mai a.c., la Sinagoga din Tg.
torul. El i-a amintit şi pe creştinii de bună va recrudescenţei rasismului, xenofobiei Mureş s-au comemorat 65 de ani de
credinţă care au salvat evrei. şi antisemitismului. S-a dat citire Apelului la deportarea evreilor (în jur de 7.000
Aprinderea celor şase lumânări de adoptat de Comitetul Internaţional Aus- de persoane) din Odorhei-Cristur –Tg.
către şase supravieţuitori a fost urmată chwitz, împreună cu alte zece comitete Mureş. Despre tristul eveniment au
de un serviciu religios, condus de Rabinul ale foştilor deţinuţi din lagărele naziste. vorbit vicepreşedintele Comunităţii
A. Ehrenfeld. În continuare, conf. univ S-a arătat că nici o comunitate umană Schwartz Theodor (în limba română) şi
Antonio Faur a vorbit despre contextul ameninţată de exterminare nu se poate profesorul Csernovits Samuel (în limba
internaţional în care a avut loc deportarea An de an, în luna iunie, membrii Co- apăra, dacă nu poate conta pe popula- maghiară).
evreilor din Oradea şi i-a evocat pe cei munităţii evreieşti din Cluj organizează ţia din jur, pe solidaritatea omenească. Şase supravieţuitori au aprins şase
care au sărit în ajutorul evreilor, printre comemorarea martirilor clujeni ai Holoca- Numai aşa se poate stăvili banalitatea lumânări.
care Teodor Popoviciu, primarul unei ustului. Anul acesta, din cauza sărbătorii Răului. Cei prezenţi au fost îndemnaţi Preşedintele Comunităţii, Alexandru
comune de graniţă, situată pe teritoriul Rusaliilor şi a alegerilor europarlamenta- să nu uite numele martirilor, să nu le lase Ausch, a citit lista rudelor celor prezenţi
românesc. re, reuniunea de duminică, 7 iunie, s-a să se scufunde în imperiul numerelor care au pierit în Holocaust şi a rostit
Dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., desfăşurat într-o atmosferă familială. contestate de negaţionişti. rugăciuni în amintirea celor care au
a evocat, la rândul său, tragedia evreilor Alături de evreii clujeni au luat loc în Corul Talmud Tora, dirijat de profeso- murit în lagăre. În memoria acestora, cei
orădeni şi a afirmat că pe cei care au băncile Templului Memorial al Deporta- rul Andrei Verő, a susţinut un program de prezenţi au aprins câte o lumânare.
supravieţuit trebuie să-i onorăm şi să-i cin- ţilor prietenii şi cunoştinţele, concitadinii cântece în limbile idiş şi ebraică. Asistenţa s-a deplasat la Monumen-
stim pentru că au reuşit să-şi continue via- care voiau să cinstească memoria celor tul victimelor Holocaustului din apropi-
ţa. Domnia-sa a subliniat necesitatea de 16.000 de morţi, din rândul celor 18.000 ANDREA GHIŢĂ ere, unde s-a păstrat un moment de
a lua atitudine împotriva antisemitismului, de evrei clujeni deportaţi la Auschwitz de * reculegere. Preşedintele Comunităţii a
negaţionismului, antiisraelismului şi de a autorităţile horthyste şi naziste, în iunie Ceremonii asemănătoare au fost rostit un EIL MULE RAHAMIM.
acţiona în aşa fel ca astfel de evenimente – iulie 1944. Şase supravieţuitoare ale organizate la Bistriţa-Năsăud, la Sighet Ing. NEGREA IULIA
tragice să nu se mai repete. lagărelor morţii au aprins şase lumânări şi la Sf. Gheorghe. secretar
6 REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 320-321 (1120-1121) - 1 - 30 iunie 2009

I U D A I C A
Dr. Moses Rosen – 15 ani de la plecarea sa dintre noi Probleme ale identităţii
Personalitate de prim rang a istoriei
evreilor din România, cu calităţi şi defecte
A susţinut Aliaua evreilor cu orice preţ, a
fost cel mai energic combatant pe frontul
evreieşti (III)
inerente, fostul Şef Rabin dr. Moses Ro- combaterii antisemitismului, nu numai în Diversitatea evreiască nu trebuie să ne debuso-
sen a păstorit obştea noastră timp de 46 România, dar în toată zona de influenţă leze! Leon Wieseltier, sondându-şi propria identitate,
de ani (1948-1994) şi a ştiut să apere in- sovietică. A scris cărţi de iudaistică şi face mărturisirea: În copilărie am fost învăţat că e de
teresele şi demnitatea evreilor în vremuri memorialistică, remarcabile. Viaţa sa, datoria mea să aleg evreitatea şi am fost întotdeauna
de dictatură a PCR. A fost un organizator, dedicată coreligionarilor (precum şi cea fericit să aleg evreitatea; însă m-a tulburat că tot de da-
orator, om politic, iniţiator de proiecte via- a părintelui său, rabinul - gaon Abraham toria mea era să aleg între felurile de evreitate. Acest
bile ( „Revista Cultului Mozaic”, Centrul de Arie Rosen) este jalonată de două date: lucru a stimulat însă tradiţia apărând-o de pietrificarea
Studiere a Istoriei Evreilor din România, 23 iulie1912 – 6 mai 1994. Fie-i amintirea muzeală. “Capacitatea reînnoirii noastre s-a validat,în
Editura Hasefer, Căminele Băluş şi din binecuvântată. timp, prin apariţia şi cultivarea Talmudului (îndeosebi
strada Jimboliei, care îi poartă numele). BORIS MARIAN MEHR latura sa halahică, jurisprudenţa), a Cabalei, în frunte
cu Zoharul (latura mistică; prin studiul numerelor şi
literelor omul ar putea acţiona asupra evenimentelor
BREVIAR IUDAIC şi chiar asupra divinităţii însăşi), a Hasidismului (latura
populară a misticii evreieşti; echilibrul lumii depinde
ACOPERIREA CAPULUI – În vechiul Israel se obişnuia inu, Rabeinu = Domnul nostru, învăţătorul nostrui, rabinul de eforturile fiecăruia dintre noi, bogat ori sărac, în-
pentru bărbaţi numai cu prilejuri deosebite. Femeile purtau nostru. Denumire dată conducătorului spiritual al comunităţii ţelept sau ignorant, de a influenţa mersul lumii, prin
văl. Fetele lăsau părul descoperit. În perioada Talmudică se ebraice. Ideea cabalistică susţine că există oameni care rugăciune, dans şi bucurie, împotriva “ascetismului”
păstrează pentru bărbaţi obiceiul acoperirii capului în situ- prin deosebita lor evlavie se ridică la înălţimi spirituale care şi disperării, grăbind astfel venirea vremurilor mesi-
aţii de doliu şi la festivităţi; pentru femei purtarea basmalei îi apropie de Dumnezeu în aşa măsură încât sunt apţi să anice (atenţie la nuanţă; prea des ne-am înşelat cu
rămâne obicei permanent. Mai târziu, bărbaţii poartă capul devină îndrumători spirituali ai mulţimii. Hasidismul a pus pseudo-mesii, e preferabilă sintagma “vremuri mesi-
acoperit în timpul studiului şi al rugăciunilor. Excepţie fac ideea în practică. O dată cu răspândirea hasidismului şi
anice”). O tradiţie moare dacă nu e împrospătată,cu
comunităţile reformate. sporirea numărului de comunităţi, s-au înmulţit şi admorimii.
ACUM – Iniţialele noţiunii: Ovdei Cohavim u Mazalot Ca să nu lase comunitatea fără păstor, hasidimii se grăbeau noi şi noi comentarii, oferite chiar de viaţă. În plus, în
= păgâni prozeliţi ai stelelor şi ai zodiilor. Întrebuinţarea să numească admori îndată după decesul predecesorului diaspora noi am intrat în contact cu alte popoare, cu
curentă a noţiunii a început în Evul Mediu, pentru a se evita şi astfel s-au născut dinastiile de admorimi, cu toate că, alte civilizaţii, adoptând şi alte identităţi. Pluralismul
termentul „goi” (străin) căruia antisemiţii i-au atribuit un sens prin această practică, alegerea nu era întotdeauna cea mai identităţilor nu l-a despuiat pe evreu pe personalitatea
peiorativ. potrivită, urmaşii fiind de multe ori sub nivelul cerinţelor. Vezi sa de bază,de propria sa identitate, decât atunci când
ADAM CADMON (omul primitiv) – Reprezentarea cabalis- Ţadik şi Hasidut. şi-a abandonat-o pe a sa. Exista, astfel, tipologic,
tică a omului creat după chipul şi asemănarea Domnului. ADON OLAM – Imn de slavă închinat Domnului, evreul-român, evreul-francez, evreul-american etc.
Denumirea conţine cele 10 sefirot (numere) reprezentând care exprimă ideea că Dumnezeu e unic şi Stăpân al lumii – Evreul a contribuit la diferite culturi şi, la rândul său, s-a
calităţile divine. formulare profund evlavioasă cu care se începe rugăciunea îmbogăţit prin ele. Einstein, evreu-german şi american;
ADAR – A şasea lună din calendarul ebraic (sau a do- de dimineaţă „Şahrit”. Se cunosc mai multe melodii adecvate Freud, evreu-vienez; Chagall, evreu-rus şi francez;
uăsprezecea după numărătoarea din Nisan). Numele provine acestui imn. Modigliani, evreu-italian; Bergson, evreu-francez,etc.
din babiloneeană (înora). Zodia lunii = peşti. La evrei luna ADONAI – Numele Domnului rostit numai în contextul Noi am fost şi suntem campionii multiculturalismului.
Adar e socotită încă din antichitate ca o lună norocoasă. O rugăciunilor şi benedicţiunilor. În limba curentă se întrebuin- Pribegi şi colportatori de culturi, creatori de punţi între
zicală talmudică (Tratatul Taanit 29 A) spune: „De cum începe ţează „Ha-Seim”. Se foloseşte în locul tetragramei Iud, Kei, civilizaţii.
Adar, sporeşte veselia”. Date importante: 7 Adar: ziua naşterii Vav (Iehova), care nu se pronunţă. Dacă pentru identitate limba ar fi definitorie, omul
şi a decesului lui Moşe Rabeinu; în postul Esterei; 9 Adar, ADRAKHTA – Termen juridic din Halaha (codice cultivat ar fi multifaţetar, deschis mereu şi spre alte
eliberarea Eilatului (1949); 11 Adar – „Tel – Hai” simbolul de legi iudaice). Hotărâre judecătorească permiţând deţi- universuri.Cum bine spune Sartre în Réflexions sur
eroismului; 14 Adar – Purim; 15 Adar Şuşan Purim. În anii nătorului unei poliţe ajunse la scadenţă să o execute prin la question juive: “Crede antisemitul că {poetul} Max
bisecţi sunt două luni Adar, Sărbătorile se prăznuiesc în anii portărei. Jacob ştie mai puţin cum să folosească limba noas-
bisecţi în luna Adar Beit. AFIKOMAN – Denumirea jumătăţii azimei de mij-
tră decât un secretar de la primărie? Iar Proust, pe
ADAR BEIT – Calendarul ebraic e calculat după loc, separată şi ascunsă în seara de Seder, încă de la înce-
poziţia lunii de pe cer spre deosebire de calendarul general, putul ceremonialului de cină. Se pare că numele provine din jumătate evreu, nu îl înţelege pe Racine decât pe
care este solar. Observăm că în fiecare 19 ani 7 din ei sunt greceşte: epilomion = după masă. Se împarte câte o bucăţică jumătate?”...
bisecţi şi au o lună în plus, al treilea, al şaptelea, al optulea, fiecărui participant la cina de Seder şi nu se mai gustă nimic Deseori evreul a trebuit să adopte o identitate se-
al unsprezecelea, al şaptesprezecelea şi al nouăsprezece- după aceea. Astfel începem şi terminăm masa de Seder cu cretă (maranii), “o strategie a supravieţuirii”, o stare
lea. Cum muncile agricole încep în primăvară, luna Nisan Maţa, pita tradiţională şi singura acceptată în timpul sărbătorii tipică minorităţilor primejduite, dar, din păcate, nu
a fost aleasă luna de început. Adar poate fi lună dublă. de Pesah. Încă din timpul Talmudului a rămas obiceiul să se mărginită la secolul XV spaniol. În inima secolului XX,
Mai cu seamă că Adar e luna veseliei pe care poporul a permită copiilor mici să „fure” afikoman-ul, fără de care nu se în Germania, Italia şi în ţările contaminate de ideologia
prelungit-o. poate încheia Seder-ul. Ei îl redau contra unor promisiuni de rasistă, unii evrei au cedat fricii şi s-au convertit, ceea
AD DELA IADA – Expresie aramaică din tratatul daruri care bineînţeles diferă de la caz la caz. Rolul acestul ce în multe cazuri nici măcar nu le-a fost de folos. Dar
Meghila p. 7 în care scrie: Omul trebuie să se îmbete de obicei este de a menţine pe cei mici treji până la finalul vorba lui Spinoza: ”Nu plânge, nu râde, înţelege.”...
Purim până într-atât încât să nu mai ştie deosebirea din- Seder-ului. Paradoxul evreiesc a fost odată bine enunţat de
tre „hulit fie Aman” şi „binecuvântat fie Mordehai” – adică AGADA – Noţiune generică pentru toate regulile laice Freud:”Fără limbă, fără ţară, fără tradiţie în familie, mai
până la neştire. De aici denumirea carnavalului de Purim: conţinute de Talmud, spre deosebire de Halaha. Consem- rămâne încă destul pentru a mă simţi evreu!”
Adloiada. nează şi conţinutul unor noţiuni ale Midraşului. ŢICU GOLDSTEIN
ADMOR – Iniţialele cuvintelor: Adoneianu, More-

REFLECŢII BIBLICE Pericopa PINHAS


DIVREI TORA de ing. BARUCH TERCATIN (Sâmbătă, 11 iulie 2009)
 Pericopele MATOT şi MAASEI
 Sâmbătă, 11 iulie a.c., se citeşte pericopa mai periculoase. (Sâmbătă, 18 iulie 2009)
PINHAS în care se relatează ce a făcut acest preot pen- Sâmbătă, 25 iulie a.c., se citeşte pericopa Pericopa DVARIM
tru a aduce linişte în sânul poporului. Midraşul Talmudic DVARIM, prima pericopă din Deuteronom. Această (Sâmbătă, 25 iulie 2009)
face o comparaţie între Pinhas şi profetul Eliahu Hanavi. sâmbătă se numeşte Şabat Hazon deoarece se citeşte
 Pericopa VAETHANAN
Acesta din urmă apare cu 300 de ani mai târziu, dar capitolul despre avertismentul profetului Isaia. Pericopa
începe cu cuvântul Hazon, credincioşii aflându-se în (Sâmbătă, 1 august 2009)
amândoi urmăresc acelaşi scop, pacea. Prin metodele
pe care le foloseşte, Pinhas este un fel de extremist preajama zilei de 9 Av (joi, 30 iulie a.c.), ziua distrugerii Pericopa EKEV
deoarece îl omoară pe Şimon, conducătorul tribului care Templului. În aceste zile se vorbeşte despre Kamţa şi (Sâmbătă, 8 august 2009)
păcătuise, dar salvează poporul de epidemia cu care a Bar Kamţa, un episod referitor la relaţiile interumane
fost pedepsit, iar Divinitatea va încheia cu el un pact pe care au dus la distrugerea Templului. Din cauza unei ne învaţă cum să ne comportăm, să ne respectăm pă-
vecie. Astfel, tribul Levy, din care făcea parte, urma să confuzii de nume (Kamţa şi Bar Kamţa) şi a unor poziţii rinţii şi pe bătrâni tot timpul. Această conduită ne-a fost
aducă poporului pacea. Profetul Eliahu opreşte ploile, ireconciliabile între o gazdă şi un duşman de-al lui, Bar încredinţată pe veci pe muntele Sinai.
îi omoară pe falşii profeţi şi este răsplătit de Divinitate. Kamţa, cu care nu vrea să se împace, acesta din urmă Sâmbătă, 8 august a.c., se citeşte pericopa EKEV.
Chiar dacă cuvântul pace nu apare imediat în text, pro- reclamă poporul evreu la împăratul Romei şi în acest fel „Şma Israel – ascultă Israele” este cea mai cunoscută
fetul Maleahi spune: „iată vă trimit pe Eliahu Hanavi”, se ajunge la distrugerea Templului. rugăciune dintre cele care se spun zilnic. Prima parte a
subînţelegând că acesta ar aduce pacea. Sâmbătă, 1 august a.c., se citeşte pericopa ei se găseşte în pericopa anterioară VAETHANAN, iar
 Sâmbătă, 18 iulie a.c., se citesc pericopele VAETHANAN. Această sâmbătă se numeşte Şabat a doua parte „Veaia im şamoa - dacă vei asculta”, în
MATOT şi MAASEI. De asemenea, se binecuvântează Nahmu. Se citesc Cele Zece Porunci, care se găsesc pericopa din această sâmbătă. Temele din cele două
luna Av. În pericopa MATOT este abordată problema şi în această pericopă. Se comentează porunca „Să nu părţi sunt aproape identice. În prima se vorbeşte despre
solidarităţii umane. Triburile Reuven şi God îi cer lui Moşe ai alţi Dumnezei în afară de Mine”. Unul dintre cele mai dragostea faţă de Divinitate, despre împlinirea poruncilor,
nişte terenuri fertile lângă Iordan, dar el îi întrerupe, îi grave păcate ale omului faţă de Divinitate este adorarea învăţăturile Torei, porunca de a pune Tefilin, precum şi
ceartă, reproşându-le că nu vor să participe la cucerirea unui idol. În ciuda acestei porunci, poporul evreu a pă- Mezuza la uşă. Partea a doua conţine cam aceleaşi
ţării. Se pare că a fost un reproş nedrept deoarece aceste cătuit de mai multe ori. Abia primise Cele Zece Porunci probleme însă în altă ordine, la care s-au mai adăugat
triburi nu numai că făceau parte dintre cele care nu pă- pe muntele Sinai şi a şi făcut viţelul de aur. Shar şi Oneş, răsplata şi pedeapsa, aspecte care trebuie
cătuiseră pe când se aflau în pustiu dar s-au şi angajat Spre deosebire de alte popoare antice unde furtul, să fie cunoscute.
în faţa lui Moşe să fie în fruntea luptelor, în locurile cele minciuna, clevetirile nu erau considerate păcate, Tora
REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 320-321 (1120-1121) - 1 - 30 iunie 2009 7

In memoriam
C O M U N I TAT I Vasile Grunea
A fost renovată sinagoga din Buhuşi Trecutul La 18 iunie
l-am condus pe
ultimul drum pe
Sinagoga din Buhuşi a fost refăcută de
societatea ADMOR din Israel. Reprezen-
tanţii Comunităţii Evreilor din Bacău dar
pentru reabilitarea Sălii Mari a Sinagogii
din Buhuşi, pe care am vizitat-o astăzi”,
ne-a precizat Hari Vigdar, preşedintele
obştii evreilor VASILE GRU-
NEA, publicist,
şi ai Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din
România (F.C.E.R.) împreu-
Comunităţii Evreieşti din Bacău (M.M) romaşcani om de radio,
slujitor devotat
nă cu un grup de israelieni Preşedintele Comunităţii din Roman, al presei clu-
au vizitat Sinagoga şi Cimi- prof. I. WEXLER, ne scrie despre trecutul jene şi mem-
tirul evreiesc din Buhuşi. Au obştii evreilor romaşcani. bru destoinic
fost prezenţi Paul Schwartz, În 1680 a luat fiinţă un curs Talmud al Comunităţii
vicepreşedintele F.C.E.R., Tora, cel mai vechi din istoria Moldovei. Evreieşti din Cluj, la ale cărei chemări
Prim Rabinul Şlomo Sorin În 1870 trăiau la Roman circa 5000 de răspundea cu promptitudine şi genero-
Rosen, istoricul Hary Kul- evrei, funcţionau 20 de şcoli (hedarim). zitate. A crescut într-o familie evreiască
ler, ing. Baruch Tercatin, În 1872, cimitirul din Roman, cu o vechi- în care moştenirea spirituală tradiţională
Asher Kening, reprezentant me de trei secole, era devastat, profanat. se îmbina cu năzuinţele înnoitoare ale
al Curţii Rabinice originare În anul 1893 s-a înfiinţat şcoala israeli- sionismului, întrucât mama provenea
din Buhuşi, David Freidman, to-română, condusă de Nicolae Bellu, con- din familia renumitului Rabin Yeheskel
rabin în Israel. La eveniment form instrucţiunilor iniţiate de A.C.Cuza, Paneth, în timp ce tatăl participase la
au luat parte şi autorităţile lo- antisemit cu un „viitor” cunoscut. Şcolile primele întruniri menite să propovădu-
cale. „Cei de la ADMOR vor evreieşti nu mai erau recunoscute. iască idealul statului evreu.
administra Cimitirul evreiesc Dar setea de învăţătură a evreilor nu a Vasile Grunea s-a dedicat presei
din Buhuşi. Tot ei au investit rămas fără urmări, s-au dezvoltat variate în 1948, la nici 22 de ani, ucenicind la
forme de pregătire pentru băieţi şi pentru ziarele de pe meleagurile moţilor. În
fete, chiar în timpul celui de al doilea război 1953, a pus umărul la întemeierea Stu-
mondial. Numeroase cadre didactice s-au dioului Teritorial de Radio Cluj - instituţie
Primul monument în memoria remarcat în acest îndelungat proces. din care avea să fie dat afară în 1959
- imputându-i-se trecutul de militant si-
evreilor asasinaţi în judeţul Suceava onist şi părinţii stabiliţi în Israel. Fostul
redactor şef adjunct de la Radio Cluj a
Primul monument ridicat de autorităţile sucevene în memoria evreilor asasinaţi
în acest judeţ în anul 1940 a fost dezvelit, la 12 iunie 2009, în comuna Stroieşti, în
Aniversări ajuns corector la revista “Tribuna”. Cu
timpul, şi-a dovedit profesionalismul şi
cadrul manifestărilor prilejuite de împlinirea a 520 de ani de atestare documentară
a comunei Stroieşti şi a satului Zahareşti. Iniţiativa a aparţinut Primăriei Stroieşti,
la Comunitatea a devenit secretar general de redacţie.
Timp de 30 de ani, “Tribuna” i-a fost
locul de muncă şi a doua casă. Mulţi
primarului Ion Băiţan, care a dorit să marcheze în piatră şi marmură locul unde, în
iulie 1940, trupe din regimentul 16 Dorobanţi, comandate de maiorul Valeriu Carp
au torturat şi împuşcat 36 de evrei. Îngropaţi în două gropi comune, ulterior au mai
Evreilor ziarişti clujeni au învăţat de la Vasile
Grunea ce înseamnă gazetărie de per-
putut fi identificaţi doar Leon Hamer, Leib Stekel, Ira Lupovici, Nuta Druckman, Moise
Haller, Bartfeld, Herer, Edelstein (mama şi fiica) şi dr. Gingold din Vicov. Documentele
din Ploieşti formanţă. Unul dintre aceştia, scriitorul
Tudor Dumitru Savu, (trecut şi el în ne-
istorice arată că toţi au fost torturaţi îngrozitor. La ceremonia de dezvelire a monu- Două dintre cele mai respectate fiinţă) scria acum exact zece ani: ”Când
mentului, desfăşurată în cadru restrâns, au participat conducerea Primăriei Stroieşti, membre ale Comunităţii noastre au intrat „Tribuna“ se făcea cu Vasile Grunea nu
preşedintele Comunităţii Evreilor din Suceava, Sorin Golda, directorul Complexului în cel de-al zecea deceniu al vieţii lor. era posibilă nicio greşeală. Pentru mine
Muzeal Bucovina, Emil Ursu şi câţiva localnici, printre care şi doi bătrâni de peste 80 Sandolache Reizica, 94 de ani şi Gold- va rămâne mereu în acea cămăruţă a
de ani, Vladimir Fărtăieş şi Ilie Băiţan, martori oculari la împuşcarea evreilor. sfarb Jana, 90 de ani, au fost sărbătorite memoriei, ca inima unei publicaţii pentru
Pentru victimele din Stroieşti şi pentru ceilalţi evrei asasinaţi la Costâna, Şerbăuţi, festiv de întreaga Comunitate. Le urăm care nu a ezitat niciodată să jertfească
Comăneşti, Adâncata, Vicov de Sus, Sorin Golda a spus o rugăciune. „Ridicarea din nou, pe această cale, multă sănătate nopţi şi zile şi concedii şi sărbători.”
acestui monument este o dovadă elocventă că în judeţul Suceava trăiesc în bună şi La mulţi ani!. Ad mea Veesrim! Vasile Grunea scria poezii şi proză,
înţelegere şi pace un număr mare de etnii care, fără a uita istoria, se respectă în Ing. ADELA HERDAN dar publica rar, având un respect ex-
continuare”, a spus Sorin Golda, care a ţinut să mulţumească în mod deosebit locui- Preşedintele C.E. Ploieşti cepţional pentru litera scrisă şi cititor.
torilor din comuna Stroieşti, primarului şi viceprimarului pentru gestul făcut. În judeţul Scrierile sale au apărut în două volume:
Suceava, unde până la deportările din Transnistria au trăit mii de evrei, autorităţile “Pe linie moartă“ şi „Nicicând mai mult
au mai marcat, cu o placă comemorativă la Putna, sacrificiul unor eroi evrei care au La 28 iunie a.c. decât soldatul“. Semna adesea în “Re-
apărat satul. alitatea Evreiască” şi redacta Buletinul
DANA HUMOREANU Comemorarea Memento Buchenwald.
A fost un colaborator preţios al
emisiunii Shalom. Ţin minte cu plăcere

E.S. David Oren la Satu Mare Pogromului momentele când am poposit cu camera
de luat vederi acasă la Vasile Grunea.
Aflat la Satu Mare, E.S.David Oren,
ambasadorul Statului Israel, a vizitat cimi-
toare cu Satu Mare şi i-a invitat pe cei doi
reprezentanţi ai administraţiei locale să
de la Iaşi Ne întâmpina în camera ticsită de cărţi,
având pe pereţi lucrările lui Marcel Iancu
La Cimitirul Evreiesc din Iaşi a avut (pe care l-a vizitat în Israel, realizând
tirul evreiesc de rit ortodox din localitate. efectueze o vizită în Israel. (E.G.)
loc, pe 28 iunie a.c., comemorarea Po- cu el primul interviu postbelic din presa
Preşedintele comunităţii av. Nicolae Déc-
gromului de la Iaşi. românească) şi în mijloc un birou mare
sei a vorbit despre eforturile făcute timp
În urmă cu 68 de ani, în „duminica pe care trona o bătrână maşină de scris.
de patru ani pentru a distruge vegetaţia
aceea” mii de evrei au fost duşi la Prefec- Publicistul, îmbrăcat în vestă de piele şi
care a proliferat printre morminte şi a
tura poliţiei, maltrataţi, împuşcaţi iar cei purtând un fular de mătase la gât, era un
aduce cimitirul în starea actuală.
care au supravieţuit, urcaţi în „trenurile interlocutor competent şi fermecător.
Pe de-altă parte, ambasadorul Israelu-
morţii”, în care şi-au pierdut viaţa cei mai În iarna acestui an i s-a conferit titlul
lui a avut convorbiri cu Gyula Ilyés prima-
mulţi dintre ei. de Senior al Cetăţii, în semn de apre-
rul oraşului, şi Attila Csáky, preşedintele
Ceremoniile de comemorare au con- ciere pentru truda de decenii în presa
Consiliului judeţean. A fost un schimb de
tinuat la cimitirele de la Podu Iloaiei şi clujeană. A fost distins şi cu premiul
păreri util în care ambasadorul statului
Tg. Frumos, unde sunt înmormântate F.C.E.R. pentru publicistică.
evreu a aflat despre planurile de perspec-
victimele. Ultima oară l-am întâlnit pe Vasile
tivă ale oraşului şi judeţului. Domnia-sa a
Mai pe larg, în numărul viitor. Grunea la Seder, unde venise însoţit
propus părţii române înfrăţirea cu un oraş
MARTHA EŞANU de nepotul său Dan Emanuel, un tânăr
israelian cu profil şi preocupări asemănă-
avocat. Acum nu s-a numărat printre
povestitorii Hagadei, ca în alte dăţi. De
câte ori nu ţinuse expuneri în faţa mem-

Conferinţa înţelegerii interconfesionale la Arad brilor comunităţii! Mi s-a părut împuţinat


la trup şi ostenit, însă nu credeam că,
peste numai câteva luni, avea să ajun-
În zilele de 25 şi 26 mai, la Arad a Aradului, Deborah Weissman, preşedin- Viena, Shmuel Barzilai şi corul de copii al gă la “capătul jocului”, prefigurat într-o
avut loc Conferinţa internaţională „Spre tele ICCJ. Cu acest prilej, au conferenţiat Liceului de Artă „Sabin Drăgoi” au oferit poezie din 1960:
o unitate spirituală a lumii - evrei, creştini acad. Răzvan Theodorescu, dr. Liviu celor prezenţi un concert cu muzică tradiţi- “Jucăm şah cu soarta până ce ne cade
şi musulmani la începutul celui de-al Beris, diplomat Mariana Stoica, prof. dr. onală evreiască. Cu acest prilej, sinagoga pionul
III-lea mileniu”. Lizica Mihuţ. Între oaspeţii conferinţei au a fost din nou plină, iar protagonistul a fost din mână, un joc vechi, mereu reluat.
Temele discutate, în cele două zile fost şi Prim Rabinul Şlomo Sorin Rosen, invitat la câteva bisuri. Impresionaţi de Să fim parteneri demni, orbi la trişat,
ale Conferinţei, au vizat realitatea actu- Irina Cajal, Rabinul Avraham Ehrenfeld. inflexiunile vocii sale dar şi de repertoriul iubitori de joc, până se stinge jocul.
ală a relaţiilor interumane în general, şi Întâlnirea a reprezentat un prilej pentru divers şi bogat, participanţii au părăsit
interconfesionale, în special. În debutul ca reprezentanţii tuturor cultelor să îşi anevoie sinagoga... Conferinţa reprezintă La capăt ne aşteaptă costumul
manifestării, la întâlnirea desfăşurată la exprime opinia referitoare la subiectele primul eveniment internaţional de am- de brad şi căderea grea a humei
primărie, au luat cuvântul Ionel Schle- abordate. În prezentarea obiectivelor de ploare ţinut în România, cu participarea ştim că nu putem trece infinitul
singer (preşedintele Comunităţii Evreilor cult din Arad a fost inclusă şi Sinagoga reprezentanţilor diverselor confesiuni din dar să stăm drepţi la căderea brumei”.
din Arad), primarul municipiului Arad, Neologă, edificiu funcţional şi azi. zece ţări. ANDREA GHIŢĂ
Gheorghe Falcă, PS Timotei, Episcopul Seara, prim cantorul Sinagogii Mari din LUCIANA FRIEDMANN
8 REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 320-321 (1120-1121) - 1 - 30 iunie 2009

Fidelitatea e răsplătită Picnic de zile mari!


JBUCURESTI
CC ,
la JCC
V-am mai povestit, în numerele trecute, despre car-
dul JCC, dar diferenţa între lansarea sa şi momentul
actual este că el a devenit un mijloc util şi funcţional de
apartenenţă la JCC. Prin intermediul său, cei care devin
membri oficiali ai familiei JCC beneficiază de reduceri
substanţiale la programele şi taberele JCC. Cardul se
adresează ori persoanelor private ori familiei în an-
O zi specială samblu, oferind astfel un bonus de fidelitate celor care
optează să vină împreună – bunici, părinţi şi copii – la
Duminică, 7 iunie, a fost o zi de pomină la JCC Bucu- programele JCC Bucureşti.
reşti! Mare forfotă, programe pe toate gusturile şi multă
veselie.... Brunch-ul pentru generaţia medie a avut un
subiect inedit – Feng Shui. Arta orientală a amenajării
spaţiului în vederea obţinerii unui echilibru psihic şi fizic
s-a bucurat de interes din partea participanţilor. Ei au
Cei mai tineri lideri Peste 250 de persoane, de toate vârstele, au plecat
putut afla care sunt regulile necesare pentru ca mediul în JCC a iniţiat, printre numeroasele sale programe, de la Lag BaOmer la picnic, în zona Snagovului. Ce des-
care trăim să fie în consonanţă cu natura înconjurătoare un curs pentru tineri lideri. Cei între 15 şi 18 ani, care făşurare de forţe reprezintă un asemenea eveniment?!
şi cu entitatea noastră fizică. Echilibrarea energiilor este sunt convinşi de calităţile lor de conducători şi lideri de Despre acest fapt ar putea vorbi cel mai clar Shai Orny,
în centrul Feng Shui, un stil de viaţă care găseşte adepţi opinie, sunt candidaţi ideali pentru acestea. Adolescenţii directorul adjunct pentru dezvoltare evreiescă JDC
în întreaga lume. îşi vor dezvolta abilităţile în ceea ce priveşte organizarea România, şi Adrian Gueron, coordonatorul programelor
de programe şi vor putea demonstra aceasta în cadrul de vârstă medie din cadrul JCC Bucureşti. Coloană
programelor de la Cristian. de autocare, zeci de kilograme de carne caşer, fructe,
legume, pâine şi alte delicii... A fost o zi pe cinste, cu
distracţie, grătar şi prietenie. Spunem mereu că suntem
Sute de tineri din o comunitate mică dar un asemenea eveniment major
ne mai şi dă azi sensul supravieţuirii noastre în această
ţară.
regiune la Gesher
Peste 100 de tineri evrei din România au luat parte
în acest an la Balkan Black Sea Gesher, desfăşurat
în Halkidiki (Grecia). La eveniment au participat sute
Vizita unui vechi prieten
de tineri din regiune, cu feţe zâmbitoare, la un Şabat Pentru mulţi dintre tinerii din comunitatea evreiască
unic, cu momente de veselie şi încântare autentică. din România care au participat la programe în Israel,
Am surprins iubiri înfiripate fugar, nostalgia din privirile profesorul şi ghidul Shlomo Shoham nu mai are nevoie
celor care doar arareori au posibilitatea să ia parte la de prezentare. Căldura sufletească, autentica prietenie
evenimente cu atât de mulţi participanţi, euforia celor dar şi profesionalismul său i-au cucerit deja. În acest an,
În aceeaşi seară, în cafeneaua Blue Lagoon, muzica care au aşteptat un an să îi reîntâlnească pe prietenii Tikun Leil Shavuot la JCC Bucureşti a fost condus de
a fost la loc de cinste. Seara rusească a lui Radu Captari, lor de la Gesher. Shlomo. Au urmat, deci, o seară şi o noapte luminate
aşteptată cu interes, a avut de această dată o invitată. Cele patru zile petrecute în Grecia rămân o secvenţă de puterea infinită a Torei. Shlomo Shoham a fost, de
Interpreta Mioara Bârsan a venit cu melodii din folclorul importantă în filmul evreimii contemporane, un moment asemenea, prezent şi la JCC Iaşi şi la Comunitatea
românesc şi lăutăresc, invitând asistenţa să fredoneze de apropiere şi prietenie autentică. evreiască din Galaţi, unde programele sale au atras
alături de ea. numeroşi tineri.

SHABATON SIVAN – lacrimi, zâmbete, familie, căldură sufletească autentică...


Cel de-al patrulea Shabaton din se- Surpriză la sosire
ria celor organizate sub egida JDC şi
F.C.E.R. a avut loc în micul oraş Şimleu Shabatonul a debutat la Nuşfalău cu
Silvaniei, din Judeţul Sălaj. Nu sunt mulţi un program de călărie, cu instructori pro-
cei care cunosc această localitate, aflată fesionişti. Toţi temerarii au putut să urce în
la confluenţa colinelor roditoare şi apelor şa şi să străbată colinele din regiune. Apoi
line. Odinioară, Şimleu avea o populaţie s-a făcut Halah pentru cina de Şabat...
de 12.000 cetăţeni evrei, adică o treime Băieţi şi fete deopotrivă au împletit pâinile
din cetăţenii săi. Majoritatea acestora au tradiţionale pentru primirea Zilei-Regină.
fost exterminaţi în Holocaust, oraşul fiind La deschiderea de la Sinagoga-Mu-
parte a regiunii atribuite Ungariei prin zeu au luat parte oficialităţi ale oraşului
Dictatul de la Viena. Cei care au rămas – viceprimarul Hanis Geza şi doctorul
în viaţă, după război, puţini la număr, au Ioan Puşcaş – scriitorul Oliver Lustig,
luat drumul Israelului sau al altor ţări. supravieţuitor al Holocaustului, şi oas-
Azi, Şimleu Silvaniei găzduieşte, în peţi din localitate. Directorul Joint pentru
Sinagoga sa, Muzeul Memorial al Ho- România a evocat cu această ocazie
locaustului din Transilvania de Nord, un datoria generaţiei tinere de a duce mai
edificiu care încearcă să rezume atât departe moştenirea spirituală lăsată de
viaţa interbelică a evreilor trăitori în re- cei dispăruţi în anii Holocaustului. Aşa
giune cât şi tragedia care a urmat în anii cum spunea domnia-sa, fiecare Shabaton
războiului. aduce un plus celui precedent, echipa Darul unui supravieţuitor... Vizitarea Cramelor de Şampanie „Sil-
Frumuseţea locului, deschiderea oa- care le organizează învăţând din mers, vania”, o fabrică în care se produc şam-
menilor, căldura şi dorinţa de a face ca din din experienţa celor precedente. A doua zi a Shabatonului s-ar putea panii rare şi apreciate, a fost o experienţă
nou să bată o inimă evreiască în această Rugăciunea de Şabat a fost oficiată de numi „Ziua Oliver Lustig”. Scriitorul, relaxantă şi inedită pentru participanţi.
regiune, a făcut ca Shabaton Sivan să se Erwin Şimşensohn, preşedintele Comu- supravieţuitor al lagărelor morţii, a avut După-amiaza, Luciana Friedmann
desfăşoare în această localitate. Direc- nităţii Evreilor din Bucureşti. Domnia-sa răbdarea să povestească, tuturor celor şi Tina Sas, din Timişoara, au pregătit
torul Joint pentru România, Israel Sabag, i-a condus pe tinerii prezenţi, prin cuvânt interesaţi, din propria experienţă. Reali- participanţilor un program referitor la Ziua
a fost sufletul unui eveniment autentic, şi melodie, în atmosfera Şabatului, care tatea întrece ficţiunea iar tinerii au fost Ierusalimului. Oraş aflat la confluenţa anti-
impresionant şi inedit. Domnul Alexandru nu a mai existat de decenii în această profund mişcaţi şi captivaţi de cuvintele chităţii cu modernitatea, capitala Israelului
Hecht, un pragmatic-idealist cum rar îţi sinagogă ce a cunoscut atâtea vremuri domniei-sale. Chiar şi în timpul lor liber, şi-a celebrat recent ziua omagială.
este dat să vezi, şi-a pus la dispoziţie de restrişte şi însingurare. câţiva au rămas să-l asculte pe cel care
propria fermă - cu absolut toate dotările Seara de Oneg Şabat, oficiată de Attila şi-a făcut promisiunea să spună mereu „A fost prea scurt!”
sale! – şi a făcut totul pentru împlinirea Gulyas – tânăr care este azi director al ce s-a întâmplat acolo, la Auschwitz, în
acestui vis. Familia Gross - Radu, Departamentului de Asistenţă Socială şi locul în care timpul său pare să se fi oprit Nu au fost puţini cei care au făcut
Natalia şi mama lor Kati – pre- c u m Medicală al F.C.E.R. – a cunoscut ve- în loc. această afirmaţie la finalul de duminică
şi directorul Muzeului din selia, pildele înţelepte, melodiile După un Shaharit, la care israelianul al Shabatonului. Despărţirea a avut loc la
localitate, profesorul de isto- rie tradiţionale şi o căldură amicală Adir Goldman a explicat din conţinutul ru- Băile Termale de la Boghiş, într-un cadru
Daniel Stejeran, au făcut ca pe care doar un Şabat în familie găciunii, programul de dimineaţă a debu- natural, primitor. În seara precedentă, o
cei 55 de tineri să se simtă le poate oferi. tat cu vizitarea Muzeului Holocaustului în petrecere cu gulaş la ceaun şi falafel au-
excelent la Şimleu. Trei grupuri – coordonate compania lui Daniel Stejeran. Cu această tentic israelian, cu dans şi cântec a animat
Echipa formată din de Erwin Şimşensohn, Lucia- ocazie celor tineri le-a vorbit şi domnul grupul participant.
Attila Gulyas, Luciana na Friedmann şi Cristian Ezri Alexandru Cherecheş, care va fi declarat Shabatonurile continuă – următorul la
Friedmann şi Cristian Ezri – au dezbătut problematica de Yad Vashem „Drept între Popoare”. Iaşi, în perioada 19-21 iunie. Participanţi-
a contribuit la realizarea actuală a evreimii în lume, Istoria de viaţă a acestui om raţional şi cu lor li se pregătesc şi alte surprize, fiecare
unui sfârşit de săptămână sesiunile lor bucurându-se de vorbă simplă este un adevărat roman care eveniment fiind diferit de cel precedent,
aparent obişnuit, devenit un eveni- interes în rândul participanţilor, în mărturiseşte despre omenia autentică, adaptat participanţilor şi interesului pe
ment special, un Şabat prelungit întru pofida orei târzii. despre firescul unor gesturi care au redat care îl manifestă.
cunoaştere, veselie şi socializare. viaţa unor oameni disperaţi.
REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 320-321 (1120-1121) - 1 - 30 iunie 2009 9

TRADIŢIA IUDAICĂ ŞI PROMOVAREA PLURALISMULUI


O MUNCĂ BINECUVÂNTATĂ
Interviu cu SHAI ORNY, director adjunct pentru Programe de
Dezvoltare Iudaică (JDC, România – JCC Bucureşti)
- Povestiţi- Centrul din Işuv Matan, lângă Kfar Saba, evolueze acest centru comunitar.
JCC
IASI ,
ne puţin despre cu rezultate excepţionale. - Ce v-a impresionat în activitatea
dumneavoas- Am înfiinţat la Ariel cel mai mare centru JCC Bucureşti şi la ce noi programe vă
tră...
- Sunt un om
de comunicare din Israel. Am fost singurii
care am transmis în direct în timpul celei
gândiţi?
- Am fost impresionat în primul rând ŞAVUOT 5769
care se ocupă de educaţie şi de comu- de-a a doua Intifade. Am reuşit, cu 180 de capacitatea echipei centrului de a Centrul Comu-
nitate. De la o vârstă fragedă am lucrat de voluntari, să facem o televiziune şi un crea un loc cu o activitate efervescentă, nitar Evreiesc -
în domeniul educaţiei non-formale şi în radio care emiteau în direct, contribuind conectată la tradiţia evreiască. M-a uimit JCC Regional Iaşi,
centre comunitare. Am peste 25 de ani de la păstrarea moralului în acea perioadă felul în care acest centru a ştiut să se împreună cu Co-
experienţă în aceste specialităţi. Domenii- dificilă. La Beit Barbur, în Tel Aviv, cola- adapteze nevoilor din comunitate. Am munitatea Evreilor
le care mă interesează în primul rând sunt boratori sunt şi azi dintre cei pe care i-am fost impresionat de atmosfera de familie a organizat dumini-
pregătirea voluntarilor şi profesioniştilor pregătit cât am fost acolo. care te întâmpină de la poartă. că. 31 mai 2009 o
în munca din comunităţi, dezvoltarea - Cum aţi ajuns să lucraţi în Româ- Vă dau un exemplu: am avut o primă serbare de Şavuot.
comunitară, multiculturalitatea, formarea nia? şedinţă cu echipa de aici şi i-am rugat să Invitatul special al
de echipe şi pregătirea de programe. Am - Am văzut un anunţ în ziar că se căuta îmi spună un cuvânt sau două despre ce evreilor ieşeni a fost profesorul Shlomo
absolvit o facultate în domeniul educaţiei un director pentru Centrul comunitar. Am înseamnă JCC Bucureşti pentru ei. Am Shoham, din Israel, care a vorbit despre
non-formale şi voi absolvi curând maste- trimis un CV şi am fost invitat la interviu. obţinut cuvinte ca: a doua casă, căldură, semnificaţia sărbătorii de Şavuot.
rul în democraţie. Am urmat şi numeroase A fost un proces lung şi foarte serios, am dragoste, familie, zâmbet, etc. Acesta Rabinul Iacob Iţhac Niemirower de-
cursuri referitoare la dezvoltarea comu- ajuns printre cei cinci candidaţi finali. A este un centru comunitar, cu o echipă fineşte astfel sărbătoarea de Şavuot:
nitară şi crearea de legături între diferite fost un ultim interviu cu participarea dr. profesionistă şi dedicată! “Sărbătoarea Decalogului are simbolul
comunităţi. Aurel Vainer, a directorului JDC Europa, Mă gândesc că trebuie să strângem sfinţeniei pentru evlavioşii care cred în
- În ce locuri aţi avut posibilitatea să Alberto Senderey şi a lui Israel Sabag, relaţiile din cadrul comunităţilor. Putem, divinitatea învăţăturii, vraja patriotismului
profesaţi până la venirea în România? care a condus întreg procesul. M-am de exemplu, să edităm de câteva ori pe pentru naţionaliştii care se simt mândri că
- Am început în 1985, la Centrul co- pregătit cu mult înainte să sosesc aici. an o revistă a centrelor comunitare. Prin sunt evrei , farmecul culturii pentru acei
munitar din oraşul Ariel, în calitate de co- Am citit şi am studiat prin Internet despre constituirea unei echipe de voluntari din care cunosc istoria dezvoltării spiritului
ordonator de cursuri. De-a lungul anilor, comunitatea evreilor din România. Munca comunităţi, îi vom putea face să lucreze omenesc “ (în volumul “Iudaismul”, apărut
am ajuns în Departamentul pentru tineret noastră, rezultată din colaborarea dintre împreună. la Editura Hasefer în anul 2005). Pornind
director adjunct al Centrului şi am înfiinţat Federaţia Comunităţilor Evreieşti din - Ce ar mai fi de adăugat, la final? de la învăţăturile Marelui Rabin, profesorul
şi condus Departamentul de comunicare, România şi Joint urmăreşte îmbogăţirea - Sunt mândru să fiu parte dintre cei Shlomo Shoham a vorbit de componenta
cu o televiziune comunitară şi un radio. şi înoirea programelor comunitare. care fac fapte bune pentru comunitatea spirituală a sărbătorii şi a arătat că foarte
Apoi am devenit director de programe în- - Şi impresia la sosire... evreiască din România şi, în special, în importantă este cultura dobândită prin
tr-un centru comunitar important din sudul - Este mult mai frumos decât mi-am cadrul JCC Bucureşti. Am şansa să fiu propria noastră forţă, îndemnându-ne să
Tel Avivului, la Beit Barbor. După aceea imaginat şi pot să spun că deja mă simt într-un spaţiu care îngemănează tradiţia învăţăm mereu şi să cultivăm Tora într-o
am condus Asociaţia israeliană pentru acasă. Am fost primit cu braţele deschise, iudaică şi promovează pluralismul. Sunt formă care corespunde cerinţelor noastre.
comunicare comunitară în care au fost cu o urare de bun-venit, cu ciocolată iar fericit să pot contribui profesional la dez- Subliniind obligaţia evreilor de a avea grijă
pregătiţi 5000 de voluntari pentru diferite cei de aici m-au adoptat cu deosebită voltarea vieţii comunitare în România, o de cei neajutoraţi , vorbitorul a descris
posturi de radio şi televiziune în Israel. căldură. Aici se află o echipă profesionis- muncă pe care o consider binecuvân- “Cartea lui Rut” ca o parabolă pe tema
Înainte să vin în România, am condus tă şi serioasă, care a făcut enorm ca să tată. loialităţii, prieteniei şi dragostei, a ocrotirii
văduvei, străinului şi sărmanului. Se spu-
ne că această carte a fost scrisă pentru a
Tabără în... Popa Soare ne învăţa cât de mare este răsplata celor
care dau dovadă de compasiune.
În perioada 15-26 iunie, a avut loc de programe educative, jocuri, programe Amintind şi de componenta distracti-
Tabăra de zi a JCC, cu un program alter- de dezvoltare a creativităţii, excursii pen- vă a sărbătorii şi recomandându-ne “să
nativ pentru cei cu vârsta cuprinsă între 6 tru micuţi. Sub sloganul „Don’t worry be înnotăm printre fructe”, profesorul Sho-
şi 12 ani. O dată cu sfârşitul anului şcolar, Jewish”, copiii s-au putut familiariza cu ham ne-a spus că 6 Sivan era momentul
ei au timp liber, iar pentru părinţi uneori noţiuni de bază ale religiei şi culturii iuda- când agricultorii aduceau la Ierusalim,
este o opţiune dificilă să le găsească un ice şi şi-au petrecut timpul în compania ca ofrandă în Templu, fructe şi legume
mediu sigur şi primitor. JCC a oferit, în fi- micuţilor de aceeaşi vârstă. din prima lor recoltă. Referindu-se la
ecare zi, între orele 8.30 şi 13.30, o serie faptul că numărul evreilor din România
a scăzut foarte mult în ultimii ani şi că,
implicit, a scăzut foarte mult şi numărul
Vise împlinite la Cristian! deservenţilor de cult, Shlomo Shoham
a scos în evidenţă faptul că obligaţia de
Centrul de educaţie şi recreere de la raţi o vacanţă frumoasă, Tabăra Negev vârstă dificilă?! Organizatorii Taberei Ga- a învăţa şi de a şti este personală, la fel
Cristian se transformă pe tot parcursul Treasure Hunt de la Cristian pare să lil, destinată celor între 12 şi 17 ani, sunt ca şi experienţa spirituală, că, indiferent
verii într-un spaţiu animat de membrii reprezinte varianta ideală. Siguranţă, gata să contrazică ferm această afirmaţie. că suntem mulţi sau puţini, trebuie să
tuturor generaţiilor. Taberele pe care JCC program interesant, socializare, jocuri şi Între vârsta copilăriei şi maturizare, cei ce învăţăm mereu iar mulţumirea nu vine din
le-a pregătit din iunie până în septembrie învăţătură – toate acestea într-un cocktail se întâlnesc aici leagă unele dintre cele cantitate ci din calitate. Expunerea a avut
se adresează celor care doresc o vacanţă (ne-alcoolic!) servit celor mici în perioada mai trainice prietenii. un profund caracter interactiv, profesorul
activă într-un mediu autentic evreiesc. 28 iunie – 5 iulie. Cei ce aparţin vârstei medii au o Shoham dialogând în permanenţă cu cei
Prima dintre tabere, cea a Centrului Ce poate fi mai plăcut decât să fii nevoie mai mare de relaxare decât toţi prezenţi . Apoi cu toţii au fost invitaţi să
de zi, a avut loc în perioada 7-14 iunie. împreună cu alte familii tinere cu micuţi, ceilalţi... Angajaţi în câmpul muncii, ma- servească “bucate “ preparate pe bază
Sanda Wolf a pregătit pentru participanţi atunci când eşti în această situaţie? Aveţi joritatea părinţi, unii deveniţi şi bunici, ei de produse lactate, legume şi fructe.
o serie de programe interesante – filme, aceleaşi bucurii şi aceleaşi probleme, cei duc în spate greul existenţei de zi cu zi. In încheiere, tinerii ieşeni au dansat în
lecturi, muzică evreiască, oaspeţi – şi mici se pot juca în siguranţă iar voi, părin- O săptămână de odihnă activă la Cristian, acordurile melodiilor israeliene cântate de
excursii în regiune. În continuare, a avut ţii, puteţi în fine să vă relaxaţi... Această în perioada 27 iulie – 2 august reprezintă Ariela Shofar , o foarte talentată membră
loc tabăra Bait Ham – programul recent imagine idilică se referă la Mishpahot exact ceea ce au ei nevoie. a comunităţii ieşene.
inaugurat la JCC – la care bunicii ce îl Treasure Camp. Anul trecut participanţii Între 3 şi 9 august, este rândul celor Serbarea de Şavuot a fost amplu me-
frecventează au avut posibilitatea să iasă s-au simţit atât de bine încât nu puţine tineri să-şi dea întâlnire la INCREDIBILA diatizată de Radio Iaşi, în cadrul emisiunii
din atmosfera încărcată a Bucureştiului lacrimi s-au vărsat la despărţire. Acum tabără ce le este destinată anual! Aici “Comunităţi etnice - Evreii din târgurile
şi să savureze o săptămână de linişte şi puteţi să vă revedeţi, între 9 şi 16 iulie, în aventura ajunge la maximum – escala- Moldovei”, difuzată luni, 1 iunie, emisiune
încântare într-un mediu evreiesc. compania celor care organizează aceste dele montane, raftingul, înotul, drumeţiile în care redactorul Alex Aciobăniţei l-a avut
Dacă aveţi un copil între 5 şi 11 ani tabere. făcând parte dintr-un program care are şi ca invitat pe profesorul Shlomo Shoham.
şi nu aveţi idee cum puteţi să îi asigu- Cine a spus că adolescenţa este o un substanţial conţinut iudaic. MARTHA EŞANU

Vara copilăriei şi culorilor

JCC
ORADEA
redeschis Centrul de Zi pentru copii, coor-
donat de tânăra psiholog Katalin Kővári.
Centrul funcţionează în zilele lucrătoare,
între orele 8 şi 16, şi oferă programe
educative – lecturi, muzică, dans – dar
şi activităţi care includ jocuri specifice
vârstei. Grupa mare este coordonată de
Maia Teszler, care s-a alăturat recent
copiilor lor un program interesant, într-un
mediu sigur şi primitor.
În cadrul colaborării excelente între
generaţii, între comunitate şi JCC, între
cei care conduc serviciul religios şi cei
care fac programe – climat creat de
preşedintele ing. Felix Kopelman – la
Oradea, în timpul verii, ca şi pe parcursul
stele iar bucatele, mereu gustoase, de la
cantina de aici au încântat asistenţa.
Programele pentru copii, tineret,
vârsta medie, „generaţia de aur” sunt
echilibrate ca pondere iar foarte multe
dintre activităţi au loc împreună, într-o
atmosferă de familie, care domneşte în
comunitatea orădeană.
echipei JCC, iar cea mică, de Katalin anului, activitatea nu se întrerupe.
Kővári. Invitaţia pe care organizatorii au Spre exemplu, recent a avut loc o ce-
După un experiment de mare succes făcut-o pe „Planeta copiilor” a fost onorată lebrare a Şabatului la JCC, în sala mare Pagini realizate de
anul trecut, în cadrul JCC Oradea s-a de numeroase familii, care astfel pot oferi a acestuia. Au venit membri de toate vâr- LUCIANA FRIEDMANN
10 REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 320-321 (1120-1121) - 1 - 30 iunie 2009

ION VIANU: AŞ VREA SĂ POT SPUNE


- D-le Ion Vianu, mă simt deosebit de poziţiile secrete pe care partidul le-a dat - Atunci când închizi un cerc atingi
onorată că aţi acceptat să-mi împărtăşiţi pentru a iniţia represiunea psihiatrică. ceva nou, complet nou, despre care nu
câteva din gândurile dvs. Cititorii “Reali- Aceste documente se află sigur în arhi- pot să vorbesc.
tăţii Evreieşti” vă urmăresc şi vă admiră vele partidului, dar... n-are rost aici să vă - Spuneţi-mi, după atâta timp, după
demult, aşa cum l-au iubit şi l-au admirat spun care sunt dificultăţile de-a pătrunde atâtea experienţe care v-au marcat, după
şi pe tatăl dvs., marele profesor Tudor în aceste arhive... împliniri şi neîmpliniri succesive, credeţi
Vianu, pe care unii dintre noi au avut - Le putem intui. că aţi înţeles – ca medic, ca psihanalist,
privilegiul de a-l asculta, ceilalţi, printre - Ne-am lovit de un zid şi cred că de- ca scriitor, ca om care a citit multă filo-
care mă număr, l-au citit doar... Ştiu că ocamdată suntem dezarmaţi. sofie – credeţi, aşadar, că aţi înţeles cu
executaţi un continuu du-te-vino între - Înseamnă că psihiatrii care şi-au în- adevărat ceva din viaţă?
Geneva şi Bucureşti... Până la urmă, călcat deontologia se mai află bine-mersi - Mă intimidaţi punându-mi această
unde vă simţiţi cel mai bine? printre noi?! întrebare! Când eram foarte tânăr pro-
- Da, am plecat în 1977; eram absolut - N-aş vrea să dau nume, dar să ştiţi fesionist, la începuturile carierei mele
sigur că nu mă voi întoarce niciodată în că majoritatea lor au încetat din viaţă. medicale, eram extrem de nemulţumit
România. Mă număram printre cei care - Dar nu toţi! de mine pentru că aveam impresia că
erau convinşi că regimul comunist este - Poate nu toţi, doar cei pe care-i ştiu sunt în contact cu o realitate care mă de-
etern şi, prin urmare, pentru mine nu eu... păşeşte – realitatea psihicului omenesc
exista nici o şansă de întoarcere. Era ca - Înţeleg. E un capitol încheiat! – şi aveam impresia că şi cei mai bătrâni
şi cum eu aş fi existat într-o lume, iar Ro- - Nu e un capitol încheiat, pentru că trec „pe lângă”, pentru că se închid într-o
mânia într-o cu totul alta, aproape ca un istoria nu e niciodată încheiată. Istoria e descriere pură a suferinţei psihice şi a
fel de „lumea cealaltă”. După cum se ştie, o ştiinţă deschisă! Această monstruoasă psihicului în general. Şi, pe măsură ce
între viaţă şi moarte nu poate exista un nedreptate care a fost psihiatria politică înaintam în meserie, aveam încă şi mai
du-te-vino... Lumea care trăia aici mi se va sfârşi prin a fi total deconspirată! Doar mult această frustrare. Pe de-o parte,
părea o lume a spiritelor, a fantasmelor, că, deocamdată, cred că va trebui să psihiatria însemna numai descriere, pe
şi mă simţeam ca la o şedinţă de spiritism trecem această sarcină unei următoare de alta, psihanaliza presupunea o viziune
atunci când telefonam din când în când, generaţii de cercetători. Noi, care am dintr-un unghi mai interesant, mai incisiv,
pentru a vorbi cu sora mea. După aceea fost martorii, suntem constrânşi să mai dar mi se părea că este şi foarte multă
au urmat evenimentele din 1989 – 1990 aşteptăm. speculaţie. Şi, puţin câte puţin, mai ales
şi, bineînţeles că m-am întors în ţară - Am citit, la un moment dat, un arti- în această imensă aventură pe care au
foarte repede. Şi de-atunci am revenit col foarte incitant al dvs. despre medic constituit-o anii mei de practică privată,
destul de des, până-n 2003. În 2003 am şi despre puterea pe care o reprezintă în cabinet, o practică de linia întâi, de
ieşit la pensie, mi-am închis cabinetul medicina. psihiatru generalist, în care am avut tot
medical din Elveţia şi am hotărât să-mi - Ceea ce este pentru mine remar- vărul, nu din acest motiv, ci fiindcă pentru felul de cazuri foarte complicate pe care
petrec cea mai mare parte a timpului în cabil în puterea medicinei este faptul că a te face înţeles trebuie să pui accente.. trebuia să le rezolv singur, mi s-a părut
această casă, în care m-am născut, în medicina se deosebeşte de absolut orice şi accentele impun o anumită tratare, să-i că lucrurile se limpezesc, oarecum. Mi
acest cartier, care este probabil singurul altă acţiune umană deoarece îşi exercită zicem romanescă. s-a părut... şi am văzut că, în general, în
loc din lume în care mă simt sută la sută puterea spre binele celui ce-l are în vede- - Ştiu că în afara faptului că vă scrieţi primul rând, toţi oamenii sunt însufleţiţi
acasă. A urmat un număr de ani în care re. Toate cele despre care am vorbit mai cărţile, aţi ieşit de multe ori „în arenă”... de lucruri foarte simple: în primul rând,
am stat mult mai mult în România decât înainte, şi multe altele încă, n-au fost, de şi aţi avut luări de poziţie, deseori destul de dorinţa de a iubi şi de a fi iubiţi, în al
în Elveţia unde am, de altfel, puternice fapt, decât aberaţii care nu ţin de esenţa de ferme. Aţi rămas un om al Cetăţii, al doilea rând, de ameninţarea singurătăţii,
legături, din moment ce soţia mea trăieşte medicinei. acestei Cetăţi! în al treilea rând, de perspectiva morţii.
acolo, unul din copiii mei de asemenea, - Vreau să vă întreb dacă – profitând - În momentul în care m-am putut ex- Lucruri aşa de simple încât îmi aduceau
iar acum am şi nepoţi. Dar simt cum se de faptul că aveţi termen de comparaţie prima liber am simţit că nu mai am dreptul aminte de acea anecdotă persană: ştiţi,
petrece o mişcare inversă... simt că în- – vi se pare că ceva–ceva s-a schimbat la minciună. Că nu mai am dreptul să era un Şah al Persiei care a însărcinat un
cepe să se apropie momentul când voi între timp, în bine, în sistemul nostru trăiesc în ficţiunea politică pe care o impu- savant ca, împreună cu o întreagă echipă
sta din ce în ce mai mult acolo şi ceva medical? nea discursul aşa-zis socialist. Şi-atunci de învăţaţi, să scrie o istorie universală...
mai puţin aici... Dar, ştiţi, după o anumită - Ca să vă spun drept, eu nu mai prac- am spus ce credeam, am avut intervenţii dar Şahul îmbătrânea şi i-a spus: „uite, în
vârstă – trebuie să vă spun că am împlinit tic medicina de mult şi nu am o viziune la radio sau în presa exilului, iar apoi, aici, curând am să mor, nu poţi să faci ceva
de curând 75 de ani – lucrurile se schimbă asupra ei decât ca pacient. Dar trebuie să după 1989. Cred că am făcut un anumit mai strâns, un singur volum?” Şi-atunci
foarte repede. Bătrâneţea este o vârstă spun că medicina s-a modernizat, totuşi, pact cu adevărul şi cu sinceritatea, la care echipa a început să redacteze acel vo-
dinamică, pentru că şi viaţa devine foarte în sensul că dispune acum de o dotare mi-ar fi foarte greu să renunţ. lum, dar Şahul era tot mai grav bolnav
dinamică, foarte aleatorie, apar diferite in- tehnică infinit superioară; rămânerea în - Ar fi nu doar păcat, ci şi imposibil. şi, cu puterile secătuite, a cerut să i se
firmităţi, diferite slăbiciuni şi poţi să iei tot urmă este într-o oarecare măsură lichida- Un scriitor are nemăsurată nevoie de spună într-o singură frază tot adevărul
felul de hotărâri care sunt surprinzătoare tă, dar, pe de altă parte, se poate observa acel grăunte de limpezime şi duritate despre oameni. Şi i-a răspuns învăţatul:
chiar pentru tine însuţi! şi o scădere periculoasă, de nivel etic, în diamantină care este adevărul din el în- „Sire, oamenii s-au născut, au trăit, au
- Revenind la anul în care v-aţi reîn- medicina românească, mult prea marcată suşi, fără de care, toată opera lui, oricât iubit, au suferit şi au murit.” Însă, totuşi,
tors... de spiritul de afaceri, într-o... „transpa- de „bine” scrisă, ar rămâne clădită pe fețele acestei scheme foarte simple sunt
- După 12 ani şi jumătate de absen- renţă” deficitară. Asta nu înseamnă că nisipuri mişcătoare. Acum, că aţi renunţat extrem de variate, există morfologii foarte
ţă. Judecat la scara vieţii, nu e foarte nu există şi medici care lucrează eroic, la medicină, v-aţi rupt chiar atât de tare diferite... aşa cum nu există doi fulgi de
mult... în condiţii destul de grele. Există şi foarte de domeniu? zăpadă care seamănă între ei, nu există
- Într-adevăr... dar o să-mi îngăduiţi, mult devotament. - Sincer vorbind, da. M-am îndepărtat nici două vieţi, există o identitate de plan
cu acest prilej, să vă întreb un lucru care - Ştiu. Am întâlnit şi eu câţiva dintre foarte mult. Ştiţi, am fost medic 40 de şi o infinitate de cazuri particulare: acesta
este o curiozitate a mea foarte veche. aceşti oameni admirabili, dar sistemul ani încheiaţi şi am hotărât în mod foarte este punctul comun şi între disciplinele
Ştiu că atunci, imediat după ’90, un grup pare în continuare precar... Ideea de etică ferm să-mi termin viaţa altfel. Prin asta psihologice care sunt psihiatria şi litera-
de entuziaşti au declanşat un fel de medicală n-a prea „prins”, deocamdată, nu-mi reneg deloc identitatea de medic tura. Nu pot exista două cărţi la fel!
„anchetă” sau „cercetare”, cum preferaţi la noi. – medicina m-a făcut ceea ce sunt!, m-a - Aţi remarcat, de bună seamă, cât de
dvs., care ar fi trebuit să ne dezvăluie - Cred că s-a făcut auzită, există o format! – dar pur şi simplu îmi investesc mulţi oameni trăiesc, totuşi, fără nici un
câte ceva despre ceea ce a însemnat reacţie chiar din cercurile medicale în interesul şi libidoul, în sensul spiritual al scop sau vreo curiozitate de felul celei
psihiatria în anii comunismului, despre privinţa asta. cuvântului, în altceva. nutrite de Şahul din istorisirea dvs., chiar
abuzurile psihiatrice care au fost comise - Da?! - Să fie o mare dezamăgire ascunsă dacă au şi dânşii toate acele nevoi simple
în acea perioadă şi despre care fiecare - Sigur. Există colegii de disciplină ale în spatele acestei decizii?! despre care mi-aţi vorbit, ele fiind înscrise
dintre noi ştie câte ceva. V-am urmărit medicilor, există... Dar, ştiţi, eu n-aş vrea - Nu, este, pur şi simplu, un alt mod în genomul nostru, al tuturor... Acum,
cu multă curiozitate, interes şi mi-a părut să vorbesc prea mult despre lucrurile de prelucrare a datelor. Dacă aţi citit ro- când vă scrieţi cărţile, aveţi impresia că
rău că totul s-a terminat cu o tăcere. Nici astea, fiindcă eu m-am retras complet manul meu, Necredinciosul, pe care l-am ne puteţi comunica măcar o fărâmă din
până azi n-am înţeles ce s-a petrecut în din lumea medicală şi mă ocup exclusiv publicat anul trecut, aţi putut observa că acel „ceva” care nouă, celor mai mulţi, ne
realitate, nu ştiu dacă aţi ajuns la vreun de literatură. experienţele mele de psihiatru în Elveţia scapă printre degete?
rezultat şi, dacă da, nu ştiu dacă rezulta- - Scrieţi numai în limba română, nu? sunt foarte puse în valoare. Deci este - Cred că primul motor al scrierii este
tul ăsta poate fi sau nu împărtăşit celor - Da. Sigur. Numai în româneşte. vorba doar de prelucrarea aceloraşi date egocentric. Scrii pentru tine. Scrii ca să-ţi
direct interesaţi... care, poate, încă îl mai Am publicat şase cărţi din 2003 şi până în altă formă. lămureşti anumite perplexităţi. Ca dovadă
aşteaptă... acum... iar a şaptea carte este în curs - Presupun că vă simţiţi împlinit şi este că nu poţi termina ceva, o operă
- Abuzurile psihiatrice sunt bine docu- de scriere. Sunt un scriitor destul de mulţumit. literară, fără să fi descoperit ceva despre
mentate prin cazuistică. Adică s-au găsit sârguincios. - O viziune stropită cu apă de roze! tine. Poţi să începi o carte, dar dacă ea
destul de multe cazuri. De asemenea, se - Şi talentat. La ce lucraţi acum? Nu poţi să fii niciodată nici împlinit, nici nu te face să te adânceşti în tine şi să
ştie că Ceauşescu a exprimat foarte clar - Şi destul de publicat. Acum lucrez la mulţumit! Împlinirea este contrariul des- descoperi nişte lucruri despre tine, ea nu
dorinţa lui ca disidenţii să fie trataţi ca o carte de amintiri, un bildungsroman în chiderii. poate fi terminată. Rămâne o eboşă.
nişte bolnavi mintal. A făcut-o chiar într- care vorbesc despre adolescenţa mea, - De acord, dar ce-aţi vrea mai mult? - Scriind, ce aţi descoperit nou despre
un discurs care a fost reprodus în filmul despre prima tinereţe, despre studiile - Ce-aş vrea mai mult?! Aş vrea să pot dvs.?
lui Alexandru Solomon, Război pe calea mele... un roman care, în mare, cuprinde spune ca Faust: „clipă, opreşte-te!” - Am descoperit foarte multe lucruri pe
undelor. Există, aşadar, un vast material viaţa mea între 16 şi 28 de ani. Am spus - Altceva? care aş fi vrut să le spun şi probabil că
care circulă. un roman pentru că drumurile ficţiunii şi - Acum, că am făcut un ciclu de 40 de nu le-am putut spune decât în romanele
- Există şi circulă?! ale biografiei se încrucişează şi nu poţi ani de medicină şi sunt exclusiv scriitor pe care le-am dus până la capăt şi într-o
- Da. Însă ceea ce noi nu am putut spune, de fapt, un adevăr mai adânc, fără de şase ani, aş vrea să vină un moment serie de eseuri pe care le-am publicat în
găsi – pentru că, de asemenea a existat să-l ficţionalizezi. în care verbul a face să fie totalmente mai multe locuri.
şi există o obstrucţie la nivelul arhivelor - Umberto Eco spune că lucrul cel mai înlocuit cu verbul a fi. - Am citit cu foarte mult interes “Amin-
(şi asta indiferent de guvernele care s-au dureros din lume este adevărul. - Nici mai mult nici mai puţin decât o tirile în dialog”, carte în care vă rememo-
perindat la cârma României!) – sunt dis- - Nu pentru că aş vrea să ascund ade- reîntoarcere înspre izvoare! raţi, atât dvs. cât şi Matei Călinescu prima
REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 320-321 (1120-1121) - 1 - 30 iunie 2009 11

„CLIPĂ, OPREŞTE-TE!” Eveniment


Luni, 15 iu-
parte a vieţii. Încercaţi, într-un fel, să vă din asta, pentru că nu am fost asociat la societatea românească nu există o forţă nie, s-au împli-
lămuriţi unul prin celălalt, printr-un superb suferinţele poporului evreu şi, deci, nu de înnoire şi expansivitate şi atunci nu nit 120 de ani
efort reciproc de completare, pentru că pot fi nici beneficiarul „banchetului” de a se construiesc decât acele mecanisme de la moartea
aţi avut parte de multe experienţe comu- fi evreu. Însă, totuşi, această origine are prin care societatea îşi imaginează că se lui Mihai Emi-
ne. Dar, pe întreg parcursul lecturii, am importanţă pentru mine. Cultural vorbind, apără... şi de aceea am ajuns la forma nescu. Cu
senzaţia că dvs. vă deosebiţi prin ceva faptul că am o ascendenţă evreiască m-a asta, a antisemitismului fără evrei, care acest prilej s-au
esenţial, pe care nu-l pot numi, nu numai făcut să privesc altfel nu numai sursele este, într-adevăr, redutabilă. lansat ultime-
de Matei Călinescu, ci şi de toţi ceilalţi evreieşti ale culturii noastre, ci sursele - Ştiţi mai bine decât mine: fenomenul le volume cu
scriitori cunoscuţi de mine. De unde vine culturii, în genere... nu este sută la sută românesc. Lucrurile manuscrisele
diferenţa – şi nu mă refer neapărat la una - Adică? astea se întâmplă şi în alte ţări, care se Poetului Naţi-
calitativă, deşi aceasta există, fără doar - Să fiu simplu: respectul pentru carte! pretind mult mai civilizate. onal, încheind
şi poate? Totuşi, un alt popor, un trib care poartă în - Dar acolo există o luare la cunoştinţă, astfel proiectul
- Şi vreţi să aflaţi asta de la mine?! Nu lăzile lui o Carte, n-a existat niciodată! totuşi... Nu mai vorbesc de Germania, derulat de Aca-
ştiu. Nu vă pot spune. În ce fel vi se pare - Carte care l-a ajutat să supravieţu- care este ţara marii, monstruoasei crime demia Română între anii 2004 şi 2009.
că sunt eu diferit? iască peste milenii... care s-a produs împotriva evreilor, dar Coordonatorul acestui proiect important
- Diferit prin modalitatea meditaţiei, - Acest lucru extraordinar m-a făcut să care îşi face un fel de autoeducaţie în a fost academicianul Eugen Simion.
prin luciditate... Sunteţi posesorul unei citesc Biblia toată viaţa şi m-a învăţat să remuşcare. Mă refer şi la ţările care nu Volumele au fost publicate la iniţiativa
lucidităţi amare şi priviţi atât înspre tre- preţuiesc cartea, în genere. Nu ştiu dacă au participat la Shoah, unde antisemitis- Fundaţiei Naţionale pentru Artă şi Şti-
cut cât şi înspre viitor fără să încercaţi aţi citit ultimul număr din România liberă. mul este considerat o crimă. De pildă, la inţă şi a Bibliotecii Academiei Române.
a le „parfuma” în prealabil (expresia vă Am un articol intitulat: Cum să-i facem pe ţările anglo-saxone... Oricum, in Occident Proiectul a fost imaginat în anii ’70 de
aparţine!), cu „apă de roze”. Poate asta români să citească mai mult. există o luare de poziţie prin care antise- Constantin Noica şi realizat, între 2004
să fie o diferenţă? - Nu cred că se poate. mitismul este considerat criminal. Şi la noi şi 2009 de către Academia Română.
există legi, dar aplica-
rea lor este slabă...
De pildă, pe site-urile Bookfest 17-21 iunie 2009
anumitor televiziuni
sau pe site-urile de
internet ale anumitor
Triplă lansare la
ziare stă scris: „Orice
remarcă rasistă sau Editura Hasefer
antisemită va fi scoa- Zeci de edituri
să”. Şi după aceea şi-au prezentat
urmează tot felul de produsele, mul-
remarci care... te cu preţ redus,
- „nu sunt scoa- pentru a încura-
se”. ja cumpărătorii.
- Care nu sunt Menţionăm: Aca-
scoase. demia Română,
- Ce prognostic C a r t i e r, C a s a
daţi dvs. acestei ma- Radio, Coresi,
ladii severe? Criterion Publi-
- Impresia mea e shing, Didactică,
că, dacă integrarea Hasefer, Ideea
noastră în Europa va Europeană, Insti-
reuşi, aceste fenome- tutul Cultural Ro-
- Nu ştiu dacă nu se poate spune asta - Nu. Eu, aici, aş vrea să fiu mai opti- ne vor regresa. Pe de altă parte, mă întreb mân, Medicală,
şi despre alţi memorialişti, alţi scriitori... mist. Cred că se poate. dacă acest antisemitism latent, destul de Paideea, Semne,
- Poate că formaţia dvs. ştiinţifică şi-a - Da? Aveţi şi soluţii? puternic, destul de jenant, care seamănă edituri ale uni-
lăsat o amprentă puternică asupra a ceea - Sigur. Am propus şi nişte soluţii mai mult cu ceea ce se petrece în Rusia versităţilor, ALL,
ce scrieţi? acolo. şi în fosta Uniune Sovietică decât cu ART, Polirom &
- Dacă vreţi, cred că este o chestiune - Nu ni le spuneţi şi nouă? ceea ce se întâmplă în Europa... ei bine, Cartea Româ-
de demnitate şi de orgoliu. Consider că - Am fost foarte surprins că în Occident mă întreb dacă acest antisemitism nu va nească, Curtea
înfrumuseţarea lucrurilor este de prisos. se citeşte foarte mult acum. La librăriile regresa şi prin faptul că generaţia tânără Veche, Humani-
- Într-adevăr. M-a impresionat foarte din Lausanne trebuie să faci coadă ca este mai puţin interesată de lucrurile as- tas, Lider, Nemi-
mult un personaj al dvs., deloc fictiv, să cumperi o carte. Deci, de ce nu s-ar tea. Este un prognostic pe care îl dau. ra, RAO, TREI,
colegul Mironel. Fiindcă veni vorba de întâmpla asta şi în România? Cred că la - Să sperăm că aşa se va întâmpla. Univers, Vivaldi,
demnitate şi de orgoliu. noi nu există o publicitate a cărţii inteligent Noi, care de atâta timp aşteptăm să se Vremea, Corint,
- Da. Mironel a fost un erou romantic al făcută. N-ar fi imposibil de realizat, de schimbe ceva în România, an după an, ş.a. Numeroase
tinereţii noastre. Era cel mai intransigent pildă, în emisiunile de televiziune, în orele nu mai suntem atât de optimişti. nume noi din lite-
şi cel mai dur dintre noi. de prime time, cum se zice. Ar putea să - Este greşit să se spună că nu s-a ratura universală
- Şi cel mai sensibil. existe dezbateri cu scriitorii... şi statul s-ar schimbat nimic. Ceea ce s-a întâmplat în şi românească,
- Şi cel mai sensibil... cred că avea în cuveni să se implice. Şi, mai cu seamă, ultimii 20 de ani este că sistemul a căzut titluri atractive, to-
el o mare dorinţă de a nu trăi... poate asta cred că ar trebui repusă în circulaţie ideea şi a fost înlocuit de un altul. Cele care tul demonstrează
i-a dat un curaj pe care noi nu l-am avut... că, de fapt, cartea te face mai inteligent. n-au căzut sunt reţelele. Este ca o pânză că finanţele nu au
pentru că noi vroiam să trăim... Că lumea nu citeşte numai literatură bună, de păianjen pe care ai luat-o dintr-un loc învins încă în răz-
- Un alt episod interesant (interesant, că se citesc şi tot felul de cărţi de calitatea şi ai transplantat-o în altul. Dar pânza de boiul cu civilizaţia
fără conotaţiile senzaţionaliste şi vulgare a doua, asta e altceva, dar simplul fapt de păianjen continuă să existe. Iar această şi cultura
presupuse uneori de acest cuvânt), mi a citi este o preocupare activă a gândirii. pânză este în bună parte bazată pe relaţii In ziua de 18
se pare acela referitor la „problema” Aceasta e diferenţa dintre lectură şi orice de cumetrie, năşie, adică pe relaţii foarte iunie a.c., Editura
ascendenţei dvs., şi a felului în care aţi altă formă de însuşire a cunoştinţelor. arhaice. Asta e şi o explicaţie a antisemi- Hasefer a avut o
izbutit să v-o asumaţi, să v-o integraţi... - Societatea noastră suferă – cel puţin tismului latent, care persistă. triplă lansare. În primul rând, „Cânta-
s-o acceptaţi... s-o înţelegeţi. Recurg, de aşa simt eu – o involuţie, un regres, o - De parcă un păianjen uriaş ar conti- rea Cântărilor”, într-o formă grafică de
data asta, la o rememorare a lui Matei mare „cădere în gol”. Chiar şi acest baro- nua să-şi ţeasă plasa, indiferent de voinţa excepţie, volum alcătuit de poetul şi
Călinescu. El îşi aminteşte că, la un mo- metru care se dovedeşte, de obicei, foarte noastră? Vă amintiţi, de bună seamă, prietenul etniei noastre, Radu Cârneci
ment dat, foarte tânăr fiind, adolescent, eficient în situaţiile în care încerci să-ţi dai antisemitismul a făcut uneori parte şi din (la mulţi ani, maestre, la cei 8o de ani,
i-aţi împărtăşit faptul de extremă gravitate, seama de starea unei naţiuni – mă refer la recuzita fostei securităţi? vă urăm Ad Mea Veesrim, cu fiecare
cum vi se părea dvs. atunci, şi poate chiar antisemitism – a cam luat-o razna la noi. - Da. Însă cuvântul securitate nu este ocazie fericită, a reîntâlnirii), care a
era, că sunteţi evreu. Îmi amintesc că aţi fost, la un moment cuvântul magic care explică totul. Chiar pus împreună 16 traduceri, de la Şer-
- Da. Eu n-am ştiu până la 16 ani că dat, surprins vizionând anumite emisiuni dacă am observat şi eu că foştii securişti ban Cantacuzino la Dinu Ianculescu.
sunt evreu, deoarece copilăria mea s-a televizate. Aţi luat atitudine! se convertesc fie în naţionalism, unii, iar Apoi „Pe firul amintirilor”, alcătuit de
desfăşurat în anii persecuţiilor antisemite - Da. Cred că societatea românească alţii în ezoterism şi magie, ceea ce îmi jurnalistul Avram Croitoru, volum ce cu-
şi probabil că tata s-a gândit că nu este a fost „îngheţată” de comunism. Nu s-a aduce destul de bine aminte de nuvela prinde interviurile din rubrica „Realităţii
cazul să-mi comunice originile lui. Şi când mai schimbat, ci s-a închis într-un fel lui Thomas Mann, Mario şi vrăjitorul. Dar Evreieşti” – „Fonoteca R.E.”, primite cu
am aflat (chiar el mi-a vorbit despre lucrul de cochilie, care s-a spart în momentul cred că mai e o cauză despre care e mai mult interes de cititorii revistei noastre
ăsta!), am fost, sigur, foarte surprins, dar, căderii comunismului. Şi la noi există încă greu de vorbit, mai jenant încă – aceea din ţară şi din Israel.A treia carte, „Ca
în acelaşi timp am avut impresia foarte o mentalitate tribală. Nu există suficientă că răsturnarea care a avut loc, reală, re- la mama acasă”, volum de reţete gas-
ciudată – şi poate că asta ar trebui să deschidere, ci doar un fel de ataşament ală, nu a fost deocamdată urmată şi de tronomice evreieşti, autoare – Mariana
aprofundez, să înţeleg de ce am simţit faţă de valorile cele mai tradiţionale. Eu o ofertă corespunzătoare... populismul, Juster, sora regretatului Zigu Ornea.
aşa -, am avut impresia că e un lucru pe nu sunt deloc împotriva tradiţiei, cred rasismul... toate aceste fantome, aceste Despre aceste apariţii au vorbit cu căl-
care-l ştiu de mult. Deci, erau ambele sen- că nimeni nu poate trăi fără trecut, însă spectre vor mai bântui atâta timp cât noi dură preşedintele F.C.E.R. dr. Aurel Va-
zaţii, pe de o parte era o mare surpriză şi, această viziune unilaterală şi defensivă e nu vom reuşi să construim ceva cu adevă- iner, poetul şi traducătorul C.D.Zeletin,
pe de alta, era ca un fel de confirmare. foarte nocivă. Din această defensivitate rat nou... mă refer mai ales la cei tineri. istoricul literar Henri Zalis, directorul
- Presupun că e foarte greu de ex- se naşte antisemitismul. - Şi credeţi că lucrul acesta se va Editurii Hasefer, poetul Ştefan Iureş, ca
plicat. - Cum explicaţi această revenire în for- întâmpla? şi autorii cărţilor lansate.
- Da. Nu pot. Dar am acceptat imedi- ţă a unei stări de lucruri, altminteri vechi? - Nu ştiu. BORIS MARIAN
at, fără a spune că am făcut o mândrie - Cred că explicaţia este totuşi asta: în A consemnat NEDEEA BURCĂ
12 REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 320-321 (1120-1121) - 1 - 30 iunie 2009

Două mituri fundamentale în interpretarea lui André Neher –


„Banalitatea
Faust şi Golemul din Praga răului”
Ince- de-al doilea război mondial, ţară în care şi Wiener s-au referit în
pem cu o anti-dreyfusarzi mai există, negaţionişti mai textele lor de autopre- într-un roman
critică amicală: autorii editaţi la Hasefer
nu sunt prezentaţi, uneori, nu se ştie de
există, iar pericolul fanatismului islamic abia
îşi conturează umbra ameninţătoare.
zentare la Holocaust,
iar Wiener chiar a sem-
recent apărut
ce. Este adevărat că André Neher( 1914- Autorul cărţii la care ne referim afirmă: nat o carte, „God and Cine a reţinut caracterizarea
1988) a fost o somitate în iudaistică, dar „ Faust este mitul omului modern, Golemul Golem”, amintind şi de făcută de Hanna Arendt călăului-
cititorul mai puţin avizat în domeniu nu-l este mitul omului postmodern”. Cele două tragedia prin care au executant Eichmann, va înţele-
cunoaşte. La aceeaşi editură au apărut în mituri sunt gemene, iar preistoria lor cuprin- trecut evreii, omenirea. ge mai bine cartea lui Bernhard
2001: „Cheile identităţii iudaice” ( traducere de şi o serie de mituri încă din antichitate. In timp ce Faust este Schlink, ”Cititorul”, apărută la
şi aparat critic de Ţicu Goldstein). În 2002 În plan literar, ele au apărut în secolul XVI, asociat cu Diavolul, Golemul are legături cu Polirom, foarte recent. Autorul s-a
a apărut „Exilul cuvântului” (traducere de mai precis, mitul lui Faust, în 1587, în Volk- Divinitatea, datorită rabinului din Praga. Dar născut în 1944, a studiat la Berlin şi
Ştefan Iureş), şi, recent, în 2009, „Faust sbuch, apoi în piesa lui Christopher Marlow, mai există o filieră – Prometeu, Iov, Faust, la Heidelberg, din 1992 fiind profe-
şi Maharalul din Praga” (traducerea tot un contemporan al lui Shakespeare, The trei personaje damnate, supuse suferinţei. sor universitar la Bonn şi la Berlin.
de Ţicu Goldstein). Două cuvinte, despre tragic story of Doctor Faustus.In aceiaşi ani Despre Maharalul din Praga a scris şi Haim A scris câteva romane, dar „Der
André Neher. Născut în Franţa, a studiat a apărut şi legenda Golemului, despre care Bloch, specializat în mitologie iudaică, po- Vorleser” i-a adus faima, romanul
la Strasbourg, unde a devenit, ulterior pro- se spunea că a fost creat de Marele Rabin vestiri hasidice ş.a. Gershom Scholem a fiind ecranizat (filmul a fost distins
fesor universitar. Apoi s-a stabilit un timp la Loew, numit şi Maharalul din Praga. Prin negat că ar exista dovezi valabile despre cu Globul de Aur). Pe numai 200
Ierusalim, cu familia, a publicat numeroase Goethe, personajul Faust se clasicizează, existenţa Maharalului din Praga şi a crea- de pagini se desfăşoară o tragedie,
cărţi şi studii extrem de apreciate în lumea iar cele două mituri se reîntâlnesc abia după ţiei sale. La intrarea în Primăria din Praga aparent personală, a adolescentu-
intelectualilor, nu numai evrei. S-a ocupat Holocaust şi războiul mondial (1939-1945). se află statuia maiestuoasă a Maharalului, lui şi apoi maturului Michael Berg,
şi de muzică (de creaţia lui Schoenberg), Anul 1947 este marcat, cum scrie Neher, dar unii cred că ea îl reprezintă pe Faust. îndrăgostit de o fostă gardiancă la
de literatura germană ( Goethe, Heine), de două evenimente culturale – apariţia Este astfel întreţinută o confuzie de către Auschwitz şi într-un lagăr din apro-
ş.a. In timpul războiului, a trăit pe teritoriul romanului lui Thomas Mann „Doktor Faus- cetăţenii oraşului care i-a dat pe Kafka, pierea Cracoviei. Pare simplu, dar
Franţei „libere”, a suferit rigorile regimului de tus” şi a „Ciberneticii” de Norbert Wiener. Schoenberg, Brod, Rilke. Un alt aspect este un proces de conştiinţă care
la Vichy, fiind exclus din învăţământ. Prima S-ar părea că nu este nici o legătură, dar interesant este interesul lui Goethe pentru se petrece nu numai cu personajul
carte care l-a făcut cunoscut a fost „Amos, acum se poate spune că descoperirea lui Cabala, astfel că în drama sa el introduce principal, care este şi purtătorul de
contribuţii la studiul profetismului” (1950). Wiener, cu aplicaţii în mai toate domeniile şi referiri la această tradiţie mistică. Se ştie cuvânt al autorului, dar şi cu Hanna
Au urmat „Moise şi vocaţia evreiască”, „Ie- activităţii umane, este o reluare a mitului că Johannes Faust a existat la începutul Schmitz.
remia”, „Istoria biblică a poporului evreu”, Golemului, proto-robotul atotdistrugător, secolului XVI, iar Rabinul Iehuda Loew Ben Această simplă muncitoare este
ş.a. Opera lui Neher este unul dintre pilonii dar controlabil până la un anumit punct. Bezalel la sfârşitul aceluiaşi secol. I-au des- recrutată de SS şi devine, fără nici
renaşterii iudaismului în Franţa, după cel Remarcabil este faptul că Thomas Mann părţit nişte ani, dar confuzia persistă. o motivaţie, în afara interesului de
a juca un rol în ceea ce „se făcea”
Aharon Appelfeld îşi povesteşte viaţa sub regimul nazist. Iar ceea se fă-
cea era chiar Holocaust. Desigur,
nu poţi cere unui om cu o pregătire
Aharon Appelfeld este unul dintre scriitorii importanţi ai bunic în sinagogă i se par stranii, se refugiază în curte.
literaturii israeliene şi ai literaturii mondiale contemporane. Viaţa îşi urmează cursul. Mama, o femeie frumoasă, oarecare să devină un adversar
Născut în 1932 , la Cernăuţi, şi-a pierdut mama, care a protectoare, tatăl, aspru, preocupat, unchiul, un moşier al regimului, dar Hanna Schmitz
fost ucisă de un pogromist, în ajunul celui de-al doilea bogat ( mai rar, la evrei), studios şi cunoscător de limbi îşi depăşeşte cu mult atribuţiile
război mondial. Astfel a început Holocaustul pentru viitorul străine, mătuşa, Reghina, asimilaţionistă, nu iubea pe reduse pe care le avea. Partici-
scriitor şi nu numai pentru el, ci pentru cele 12 milioane habotnici, era suferindă. Apariţia huliganilor, a antisemi- pând la selecţiile pentru gazarea
de evrei ai Europei. Deportat în Transnistria, deşi era ţilor, în anul 1937. Anii 1938-1939, apoi războiul, ghetoul femeilor, ea nu are nici o tresărire
un copil orfan de mamă (ce lege a războiului spune că din Cernăuţi. Scriitorul ocoleşte episodul tragic al asa- de conştiinţă, totul i se pare firesc.
actul era „necesar”?) el evadează. Avea numai opt ani, sinării mamei sale, dar redă o scenă cutremurătoare, a Nu-şi pune întrebări. Până aici
se ascunde în pădure, iar în 1944 se înrolează, tot copil deportării unui cămin de copii orbi, conduşi de directorul totul pare simplu, să spunem, deşi
fiind, în armata sovietică (aha, vor spune „unii”). După căminului, un om ca Janusz Korczak ( medicul care a nimic nu poate fi simplu şi normal
război se refugiază în Italia, apoi, în 1946, în Palestina, mers benevol, cu copiii la Terezin, în lagărul morţii). într-o Europă cuprinsă de flăcări.
unde studiază la Universitatea Ebraică din Ierusalim, apoi devine Copiii cântă, jandarmii îi lovesc cu cravaşele. De ce oare această Dar, spre sfârşitul războiului, când
profesor la Universitatea din Beer Sheva. Din 1958 publică proză cruzime? In 1942, la vârsta de zece ani, Aharon (în carte el apare armata germană se retrage, Hanna
în limba ebraică (ivrit), devenind unul dintre cei mai cunoscuţi sub numele de Erwin) reuşeşte să fugă în pădure. Ajunge la casa rămâne să supravegheze, împreu-
scriitori israelieni. A fost ales membru al Academiei Americane unei ucrainience. Cunoştea limba de la o fostă servitoare de acasă nă cu alte colege, lagărul de lângă
de Arte şi Ştiinţe, în 1983 i s-a decernat Premiul „Israel” pentru (ne amintim de Canetti, cu doica din România). Munceşte pentru Cracovia. Deţinutele se adăpostesc
literatură, apoi, în 1989, Premiul Naţional iar în 2005, Premiul ea, dar femeia era beţivă, devenise prada bărbaţilor din sat, iste- într-o biserică, o bombă incendiază
„Nelly Sachs”. In limba română s-au tradus trei din romanele sale: rică, îl bate pe copil, care fuge din nou. Pe drum vede cum un alt clădirea, uşa bisericii este închisă,
”Badenheim 1939” (Univers şi Polirom) „Pentru toate păcatele” copil era urmărit de o ceată de ne-oameni, cu scopul de a-l preda femeile dinăuntru vor să iasă, dar
(Hasefer), „Caterina” (Univers), acesta din urmă fiind o evocare poliţiei locale.Aharon ajunge într-un lagăr de muncă, află destul Hanna nu dă voie să fie deschisă
a vieţii evreilor în Rusia ţaristă, sub aspect artistic, o adevărată pentru a scrie, nu un roman, ci zece, războiul se termină, ajunge uşa. Două sute de femei mor, arse
bijuterie. Pentru „Povestea unei vieţi” a fost distins cu Premiul în Italia.Reţine tot ce aude şi vede – despre copii sfâşiaţi de câini, de vii. Aici nu mai este vorba de un
Médicis, în 2004. Cartea a apărut, în traducerea română a lui Any copii abuzaţi sexual, ucişi, maltraţi; un război în care „copiii erau act de subordonare, este alegerea
Shilon, la Ed. Polirom, în anul 2009. ca nişte paie pe care oricine putea să calce”, scrie autorul aces- Hannei – a fi călău până la capăt
Amintirile încep cu o excursie în Carpaţi, copilul având numai tor amintiri greu de citit în linişte.Războiul a rămas în amintirea sau a redeveni, cel puţin pentru o
patru ani, dar cuvântul Erdbeeren, (care se traduce şi „fragi” şi multor oameni, copiii au cea mai bună memorie. Pe vaporul care clipă, om. Adică a fi ori a nu fi om.
„căpşuni”) i s-a fixat în memorie. In casă se vorbea germană, dar îl ducea în Palestina, Aharon cunoaşte un copil în vârstă de cinci Nu a fost om. Iubirea ei pentru
bunicii vorbeau idiş, copiii înţelegeau doar în parte cuvintele. Viaţa ani, cu piciorul amputat, o fetiţă înfiată de un alt supravieţuitor. Un Michael Berg, care se înfiripă şi de-
la ţară, lăutarii, pregătirea dulceţii de prune, cirezi de vaci, amintiri, episod, printre altele. Ajunşi la jumătatea cărţii, ne oprim. Cartea vine o puternică atracţie carnală, nu
ca în poemele lui Fundoianu. Apoi este drumul la sinagogă, pei- nu trebuie repovestită. Stilul lui Appelfeld este inimitabil şi ceea ce o scuteşte de amintirile păstrate din
sajul având ceva chagallian. De fapt, evocarea lui Appelfeld este spune trebuie ascultat cu atenţie. O experienţă care spune mult, război. Este arestată în campania
familiară, am întâlnit-o la diverşi autori, iar unele amintiri le avem o mărturie care spulberă orice minciună. de demascare şi pedepsire a exe-
şi noi, cei născuţi mai târziu decât autorul. Rugăciunile rostite de cutanţilor nazişti. Nici vorbă să se
predea singură. Ea încearcă fără
Veşnicia unei cărţi succes să se ascundă. La proces
se comportă cu „mândria” împlinirii
„Tainica măreţie a speranţei” datoriei. Care datorie, faţă de cine?
Pervertirea nu merge, totuşi, până
la capăt. După 18 ani de detenţie,
În organizarea Asociaţiei de Prietenie lea război mondial. În acelaşi deanu, av. C. Vişinescu, pu-
România-Israel şi a F.C.E.R., la Biblioteca timp, regăsim aici şi căutările blicista Eva Galambos, de la înainte de a fi eliberată, Hanna se
„Al. Şafran” s-a desfăşurat, la 20 mai a.c., de drum ale tinerilor evrei din „Realitatea Evreiască”, ing. I. sinucide, spânzurându-se, după
prezentarea unei cărţi de excepţie: „Tainica România din perioada interbe- Ţucărman, publicista Felicia ce ani de zile citise sau frunzărise
măreţie a speranţei”, de scriitorul jurnalist lică, sacrificiile pe care mulţi Antip, istoric dr. Lya Benja- literatura despre Holocaust. Nu
Matei Gal. Cartea şi-a început în acest dintre ei, inclusiv eroul cărţii, min - au subliniat importanţa discutăm despre verosimilitatea
fel o a doua „carieră”. Apărută în 2007 la şi le-au asumat pentru crearea şi valoarea lucrării scriitorului naraţiunii, nici despre temă, deve-
Editura Hasefer, tradusă în româneşte de propriului stat. Matei Gal şi contribuţia pe nită „clasică”. Talentul scriitorului
Veronica Bârlădeanu şi Al. Sârbu, ea a Prin manifestarea organi- care a adus-o la cunoaşterea constă în faptul că el nu este tezist.
stârnit interesul cititorilor, în primul rând prin zată la Biblioteca „Al. Şafran”, unor aspecte din istoria celui El doar ne ajută să înţelegem că,
valoarea sa documentară, prin multitudinea prilejuită de prezenţa autorului de-al doilea război mondial în anumite condiţii, există destui
de evenimente prezente şi prin viaţa, cu în România, cartea a fost şi a rolului evreilor din Eretz oameni care se pot dezumaniza.
sfârşit tragic, a eroului. Istoria şi frămân- „relansată”. Numeroşi partici- Israel. Este încă un memento pentru ge-
tările lui simbolizează de fapt „chinurile panţi – E.S. Mariana Valeria La rândul său, autorul a neraţia actuală şi pentru generaţiile
facerii” Israelului. Cititorul a putut cunoaşte Stoica, fostă ambasador al vorbit despre felul în care a viitoare.Traducerea aparţine Anei
numeroase aspecte şi date ale istoriei sta- României în Israel, preşe- luat naştere cartea şi despre Mureşanu iar postfaţa este semna-
tului evreu, sprijinul acordat de evreii care dintele Asociaţiei Culturale de Prietenie munca sa de documentare. tă de Dumitru Radu Popa, cărora le
trăiau în Eretz Israel eforturilor de război România-Israel, dr.ing. José Blum, director „Tainica măreţie a speranţei” nu va îm- mulţumim pe această cale.
ale aliaţilor, atât materiale cât şi militare, al Departamentului de artă, cultură, ştiinţă bătrâni niciodată. Mesajul ei îi va garanta
formarea Brigăzii Evreieşti şi rolul jucat de al F.C.E.R., publicistul Andrei Banc, din veşnicia. (E.G.) Pagină realizată de
ea în timpul şi după sfârşitul celui de-al doi- partea Editurii Hasefer, Veronica Bârlă- BORIS MARIAN
REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 320-321 (1120-1121) - 1 - 30 iunie 2009 13

Repere politice israeliene La revedere, La D.A.S.M.


Premierul Benjamin responsabili cu relaţiile internaţionale
şi un redactor al R.E.). Primindu-i
mai favorabilă faţă de acestea.
La rândul său, Carmel Shama
domnule
Netanyahu, pentru crearea cu un deosebit interes, dr.Aurel Vai-
ner le-a prezentat o scurtă istorie a
a abordat noile provocări pe plan
internaţional, şi anume Iranul, criza
Aronovici!
unui stat palestinian comunităţii evreieşti din România, economică globală şi alegerea preşe-
Într-un discurs rostit recent, vizând
principiile politicii externe israeliene,
problemele care-i preocupă pe evrei,
activitatea comunităţilor având în
dintelui Obama. În ceea ce priveşte
criza, Israelul, a opinat el, se află în-
Bun venit,
premierul B. Netanyahu a declarat că
acceptă crearea unui stat palestinian,
centru păstrarea moştenirii iudaice.
Domnia-sa a vorbit şi despre propria
activitate parlamentară şi i-a informat
tr-o situaţie mai bună decât SUA sau
alte ţări din lume. Problema înarmării
nucleare iraniene este îngrijorătoare
domnule Gulyás!
prin respectarea unor condiţii. Partea După o activitate intensă de câteva
palestiniană trebuie să recunoască pe oaspeţi despre vizita efectuată de şi aici comunitatea internaţională decenii, domnul ing. Nilu Aronovici s-a
existenţa statului eveu, să renunţe la preşedintele Traian Băsescu în Israel. trebuie să-şi asume un rol important. retras cu demnitate de la conducerea
terorism şi să fie un stat demilitarizat, Cei doi oameni politici israelieni au Preşedintele Obama s-a pronunţat D.A.S.M., dedicându-şi timpul vacanţei şi odihnei.
cu forţe de securitate şi de poliţie răspuns apoi la întrebările puse de pentru o abordare diplomatică dar Sigur că el va contribui, în continuare, cu sfaturile
puternice, dar fără armament care să participanţii la întâlnire. şi aceasta trebuie să fie limitată în sale atât de utile în activitatea D.A.S.M.… Dar dom-
poată fi folosit împotriva Israelului. Ie- Deputatul Alex Miller a făcut o timp. Carmel Shama a susţinut că, nul Aronovici a mai făcut un lucru important: şi-a
rusalimul va trebui să rămână unificat, prezentare a celor mai serioase ame- indiferent cine ar fi ieşit învingător în pregătit, din timp, înlocuitorul. Acesta este un bărbat
Israelul nu va construi alte aşezări ninţări la adresa Israelului, pe primul alegerile din Iran, pentru Israel nu ar tânăr şi deştept, Attila Gulyás, care a preluat „ştafeta”
dar le va dezvolta pe cele existente, loc situându-se Iranul care, potrivit fi însemnat o schimbare, este vorba conducerii D.A.S.M., şi o va duce mai departe.
în funcţie de cerinţele demografice, a opiniei sale, în curând va putea dis- numai de diferenţe de nuanţă între Le urăm celor doi domni succes deplin în noile
subliniat premierul israelian. pune de bomba nucleară. De aceea abordările celor doi candidaţi. Lipsa drumuri pe care au pornit şi îi asigurăm de preţuirea
sunt necesare noi căi de a contracara democraţiei în Iran se concretizează şi de simpatia revistei noastre. (A.ST.)
Iranul, prin înăsprirea sancţiunilor şi în faptul că nu a putut candida în
“Securitatea populaţiei economice, printr-o poziţie comună alegeri cineva care ar fi avut o altă
şi a ţării este prioritatea a Occidentului. România, ca membră poziţie faţă de Israel şi de bomba
a UE, poate ajuta Israelul în această nucleară. În ceea ce priveşte discur- Un cor american la Sinagoga Mare
politicii israeliene” privinţă, a opinat el. În ceea ce pri- sul preşedintelui Obama, pe termen
Sinagoga Mare din Bucureşti a găzduit,
veşte procesul de pace în Orientul mediu şi lung serveşte Israelului, el
Aflaţi în România ca observatori Mijlociu, este necesară respectarea pronunţându-se împotriva elemen- la 21 mai a.c., un concert de excepţie. Corul
la Adunarea parlamentară a Orga- prevederilor “foii de parcurs” care telor radicale şi acestora nu le place „American University Chamber Singers”, dirijor
nizaţiei Economice a Mării Negre, garantează securitatea Israelului. Ca “îmbrăţişarea americană”. Războiul Daniel Abraham, ai cărui membri sunt profesori
Alex Miller (Israel Beiteinu) şi Carmel membru al Parlamentului, apreciază care se poartă în lume nu este unul şi studenţi din diferite universităţi americane,
Shama (Likud), deputaţi în Knesset, că prioritare sunt securitatea Israelu- teritorial ci un conflict al civilizaţiilor. a poposit - în cadrul unui turneu european în
au avut o întâlnire cu membri ai lui şi apărarea vieţii populaţiei şi, în S-a dovedit că teroriştii nu provin din Ungaria şi România - şi la Bucureşti, cu două
Consiliului de conducere al F.C.E.R. acest context, nu se exclud nici un fel lagăre de refugiaţi, ei sunt fanatici cu reprezentaţii: una la Sinagogă şi cealaltă la
(preşedintele F.C.E.R., deputat dr. A. de opţiuni. Alex Miller ar dori ca ţările educaţie. Azi, islamul radical este o Palatul Parlamentului. Programul a cuprins,
Vainer, vicepreşedintele Federaţiei, lumii să înţeleagă mai bine situaţia şi ameninţare la adresa întregii lumi, a printre altele, muzică corală americană mo-
ing. Paul Schwartz, Edy Kupferberg, problemele Israelului şi să ia o poziţie apreciat deputatul israelian. dernă, muzică populară americană şi muzică
religioasă, atât creştină cât şi iudaică. Astfel,
corul a prezentat „Psalmi evreieşti polifonici”,
Michael Oren, noul ambasador al Israelului în SUA respectiv piesele „Eftah na sefatai” şi „Elohim
hashiveno”, ambele din „Cântecele lui Solo-
mon” (1623).
Istoric şi scriitor de best-seller-uri politice
că, deşi Israelul nu a fost implicat în războiul din Golf, Charlotte Gainsbourg –
din 1990, Oren serveşte ca ofiţer de legătură israelian în premiată la Cannes
cadrul Flotei a VI-a americane .
Între timp, se întoarece în Statele Unite pentru a-şi Actriţa şi cântăreaţa anglo-franceză Char-
continua studiile, obţinând un Ph. D. în probleme ale lotte Gainsbourg (Charlotte Louise Ginzburg) a
Orientului Apropiat la Universitatea Princeton. Urmează o fost premiată, la actuala ediţie a festivalului de
carieră universitară strălucită ca visiting professor la Yale la Cannes, la categoria „cea mai bună actriţă într-un
şi la Harvard, apoi la Universitatea Georgetown, la Şcoala rol principal”. Deşi filmul „Antichrist”, regizat de Lars
pentru servicii în străinătate, fiind acreditat la Programul von Trier, nu a câştigat nici un premiu, mai mult, a
de Civilizaţie Iudaică. Este şi Senior Fellow la Centrul fost deosebit de controversat, Gainsbourg, care a
Shalem din Ierusalim, oraş unde este stabilit. jucat în film, a fost recompensată pentru interpretarea
Ca publicist, principala lui preocupare este istoria Ori- rolului eroinei disperate, prăbuşită psihic din cauza
entului Mijlociu. A scris numeroase studii, eseuri, articole morţii fiicei sale. Distincţia din acest an urmează altor
şi cărţi. Lucrarea sa „Şase zile de război, iunie 1967 şi premii obţinute de actriţa-cântăreaţă. Charlotte este
naşterea noului Orient Mijlociu” a devenit un best-seller şi fiica compozitorului evreo-francez Serge Gainsbourg,
Michael Oren, cunoscut istoric, cadru universitar, co- a câştigat Premiul anual pentru Istorie al publicaţiei „Los foarte popular în anii 60 şi 70 ai secolului trecut, şi a
mentator politic şi scriitor de best-seller-uri politice, fost Angeles Times”, aflându-se şapte săptămâni pe lista de actriţei britanice Jane Birkin.
ofiţer în Ţahal, a fost numit ambasador al Israelului la best-seller-uri a cotidianului „The New York Times”. De
Washington. Trecând în revistă biografia noului diplomat asemenea, cartea sa „Putere, credinţă şi fantezie” s-a Preşedintele Obama: „Nu voi uita
israelian, lui nu i se aplică zicala: ”sionistul este un evreu bucurat de aprecieri din partea marilor cotidiane ameri-
care trimite un alt evreu în Israel, cu banii unui al treilea cane. A scris şi un roman, „Reuniunea”, despre întâlnirea, niciodată Buchenwald-ul”
evreu”. după 50 de ani, a membrilor celui de-al 13-lea Batalion
Evreu american, Oren (Michael Bronstein), născut la al armatei americane care a participat la sângeroasa
New York în 1955, provine dintr-o familie cu tradiţii con- bătălie din Ardennes, din iarna lui 1944. Scrie frecvent
servatoare, cu afinităţi puternice faţă de Israel. Încă de şi comentarii politice despre probleme de actualitate în
tânăr, Michael a activat în mişcarea sionistă. La vârsta de revista conservatoare „The New Republic”.
15 ani, face prima călătorie în Israel unde lucrează într-un Deşi a fost nominalizat atât de premierul Benjamin
kibuţ. După ce, în 1978, îşi termină studiile universitare cu Netanyahu, cât şi de ministrul de externe, A. Lieberman,
un masterat în probleme internaţionale la Universitatea unele poziţii ale lui contravin celor ale premierului. Astfel,
Columbia, în 1979 emigrează în Israel. Îşi face serviciul într-un discurs rostit la Universitatea Georgetown, Oren
militar participând la primul război din Liban, din 1982, s-a pronunţat pentru retragerea unilaterală a Israelului
ca paraşutist, la al doilea război din Liban, din 2006, şi în din Cisiordania, ceea ce, după părerea lui, ar reduce
conflictul din Gaza, prezentându-se voluntar şi îndeplinind din tensiunea existentă până la instaurarea unui guvern
funcţia de purtător de cuvânt al armatei. Interesant este palestinian mai puternic.

Criza economică, analizată la B’nai B’rith


Ultima şedinţă din luna mai a Fo- ascultători în meandrele actualei rumului, ing. José Iacobescu, care Preşedintele Barack Obama a vizitat lagărul de
rumului B’nai B’rith a avut pe ordinea crize economice. A fost o prezentare a participat la reuniunea conducerii exterminare de la Buchenwald, cu prilejul celei de a
de zi un subiect deosebit de actual a unor specialişti, cu multe detalii, BBE, a informat despre formarea 64-a aniversări a eliberării acestuia de către militarii
şi preocupant: criza economică şi unele tehnice, dar care a reuşit să Institutului pentru Afaceri Europene, americani, printre care s-a aflat şi un unchi de-al său.
consecinţele asupra economiei ro- ne dea o imagine a cauzelor, des- din unificarea BBE şi a BB Internati- El a arătat că realitatea acestui lagăr este un argu-
mâneşti. Doi invitaţi de marcă, Florin făşurării şi consecinţelor crizei pe onal, şi a anunţat vizita la Bucureşti ment puternic împotriva celor care neagă Holocaustul,
Georgescu, prim-viceguvernator plan global, inclusiv în România. Cei a lui Yves Pallade, directorul FEN. A printre care şi preşedintele iranian Ahmadinejad, pe
al Băncii Naţionale, şi economistul doi specialişti nu au vrut să ne amă- fost prezentată şi o informare despre care l-a invitat să-l viziteze. „Buchenwald-ul ne învaţă
Daniel Dăianu, euro-deputat, fost gească şi previziunile lor, dacă n-au activitatea comisiei de asistenţă a BB, să ne păstrăm vigilenţa în ceea ce priveşte răspân-
ministru de finanţe, i-au introdus pe fost pesimiste, au fost rezervate. În dedicată în primul rând vârstnicilor direa răului din vremea noastră, să nu ne situăm în
consecinţă, mai avem de aşteptat neasistaţi, dar şi locuitorilor Căminu- poziţia comodă că suferinţele celorlalţi nu ne privesc”,
Pagină realizată de până la finalul crizei. lui „Moses Rosen”. a spus preşedintele amrican, adăugând că nu va uita
EVA GALAMBOS În continuare, preşedintele Fo- niciodată cele văzute aici.
14 REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 320-321 (1120-1121) - 1 - 30 iunie 2009

Un antropolog israelian originar din România Cu sprijinul Israelului

Ţ A N i c u H A A S China se va privi
T I IN mul schelet crucificat din epoca lui Iisus rusalim a devenit primul antropolog din din cosmos
Ş AŢA Hristos, rămas singurul găsit şi după 20 Israel, această ţară neavând antropologi

V I de ani (1987).
Dna dr. Hava Haas a reluat cores-
până la venirea lui Nicu Haas. În 1968, a
descoperit primul schelet crucificat, vechi

ŞI pondenţa cu acad. Ph. V. Tobias (n. 14


oct. 1925), vechi prieten şi colaborator
al soţului său, care la rândul său a luat
de 2000 ani, al unui bărbat cu vârsta
cuprinsă între 24-28 ani, într-o peşteră
din apropierea locului crucificării lui Iisus
legătura cu noi, având în vedere că tatăl Hristos, descoperire publicată în 1970.
nostru, prof. dr. doc. Ilie Th. Riga (1908- Scheletul s-a dovedit a fi al unui rebel
Chiar şi în acest secol 21, în epoca 1977), renumit anatomist şi antropolog, condamnat la moarte prin crucificare (me-
internetului, a motoarelor de căutare şi a îl cunoştea pe tânărul Nicu Haas, care todă de execuţie practicată de romani) în
comunicării on-line, cărţile tipărite şi difu- îi fusese elev, şi cunoştea şi activitatea timpul revoltei împotriva recensământului
zate pot avea şi au un impact deosebit în lui ştiinţifică (Catedra de anatomie şi roman din anul 7, era noastră, când Roma
cunoaştere şi comunicare, în societatea Centrul de antropologie fiind vizavi în a decis să pună un procurator roman în
globală. cadrul Facultăţii). Astfel, au ieşit la iveală locul guvernatorului Palestinei. Dr. Nicu
Prezenţa unui volum la un târg inter- din negura timpului, o serie de amintiri şi Haas a demonstrat că poziţia pe cruce a
naţional de carte a declanşat o serie de fapte importante de consemnat pentru condamnatului era alta decât cea cunos-
evenimente benefice pentru restituţia cul- istoria ştiinţei şi pentru restituţia valorică cută din iconografia creştină.
turală a unor personalităţi de evrei români. a oamenilor de ştiinţă români-evrei. Dintre contribuţiile remarcabile ale
Este vorba de cartea acad. prof. dr. Phillip Nicu Haas (1927-1987) s-a născut prof. dr. Nicu Haas în ştiinţa din Israel se
V. Tobias, Evolution of the Anthropological în Bucureşti, a absolvit Universitatea de pot menţiona şi stabilirea corelaţiilor dintre
Sciences (ed. bilingvă româno-engleză, Medicină şi Farmacie „Carol Davila” şi şi-a anatomie şi antropologia fizică (biologică, La Eilat, a avut loc o conferinţă a
Ed. Hasefer, Bucureşti, 2007). Cartea a început cariera în antropologie la Centrul somatică), precum şi a celor dintre antro- Federaţiei Internaţionale a Geodeziei, la
apărut ca rezultat al vizitei în România, în de Cercetări Antropologice „Fr. Rainer”, pologie şi arheologie. care au participat 600 de reprezentanţi
2003, a acad. Ph. V. Tobias din Africa de devenind în scurt timp conducătorul Aportul său în ştiinţă ar fi fost cu mult din 60 de ţări. Cu acest prilej, între cele
Sud, „legendă vie” a ştiinţelor biologice şi Departamentului de paleo-antropologie. mai mare, dar, din nefericire, la 47 ani două organizaţii guvernamentale de
antropologice, unul dintre marii oameni de În timpul facultăţii, a întâlnit-o pe viitoa- a făcut un accident vascular cerebral şi geodezie din Israel şi China s-a încheiat
ştiinţă contemporani, despre care revista rea lui soţie, dr. Hava Haas, născută de s-a stins din viaţă la 60 ani, după o comă un acord, primul de acest fel cu o ţară
Realitatea Evreiască a scris în repetate asemenea în Bucureşti, ulterior microbi- prelungită de 13 ani. occidentală. Israelul va acorda asistenţă
rânduri. Tipărirea monografiei - premieră olog clinician la Hebrew University din Dr. Hava Haas din Israel s-a decis să Chinei pentru ca aceasta uriaşă ţară să îşi
în ştiinţa din România - s-a realizat da- Ierusalim. scrie o carte (acum în curs de redactare) realizeze o hartă de precizie a teritoriului
torită eforturilor susţinute, a colaborării În 1960, Hava şi Nicu Haas s-au sta- pentru a cinsti memoria soţului său. Acad. său, cu ajutorul sateliţilor artificiali, să îşi
permanente dintre dr. Dan Riga, dr. Sorin bilit în Israel, unde l-au cunoscut pe prof. Ph. V. Tobias din Africa de Sud contribuie organizeze cartarea pentru sisteme GPS,
Riga şi dr. ing. Aurel Vainer, preşedintele Moshe Stekelis. Acesta l-a introdus pe dr. la carte cu un scurt capitol de apreciere a să stabilească harta proprietăţilor private
F.C.E.R. Nicu Haas în lumea arheologilor evrei şi acestui om de ştiinţă, iar noi consemnăm asupra solului. China are o suprafaţă
Prezentată la Târgul Internaţional de a cercetărilor de arheologie, participând rememorarea acestuia pentru Realitatea de 9,6 milioane de kmp. (Europa are
Carte-2009 de la Ierusalim, cartea a împreună la excavaţiile care erau în extin- Evreiască - 2009. 10.8 milioane kmp)
fost remarcată de dr. Hava Haas, soţia dere. Astfel, viitorul profesor de anatomie Dr. DAN RIGA, dr. SORIN RIGA,
regretatului prof. dr. Nicu Haas (1927- şi antropologie de la Hadassah Medical cercetători ştiinţifici gr. 1
1987), cel care în 1968 a descoperit pri- Faculty of the Hebrew University din Ie-
Vânători,
Expertiza în contraterorism-un articol de export pe teritoriul
ECHIPELE DE COMANDO ISRAELIENE Israelului, acum
La începutul lunii mai, în India, în provincia Pundjab, au
avut loc, timp de trei zile, cele mai mari manevre ale trupelor
manevre au participat tancuri şi vehicule blindate, unele din ele
create în Israel special pentru a lovi obiective teroriste în câmp
5.000 de ani
antiteroriste ale acestei ţări. Au participat unităţi mecanizate deschis, precum şi tunuri şi un mare număr de paraşutişti. Pe actualul teritoriu al Israelului, acum
şi de paraşutişti ale Corpului de comando de elită al armatei Vă reamintim şi că singurul atac de amploare eşuat al pira- 5.000 de ani trăiau oameni, nu ştim din
indiene, „Kharga”, care este antrenat de instructori israelieni. ţilor somalezi a fost cel îndreptat asupra unui vas de croazieră ce seminţie, oameni care aveau deja o
Denumite „Hindi Shakti” (Puterea Indiei), manevrele au avut italian, cu 1500 de persoane la bord, când au fost respinşi cu civilizaţie şi care vânau organizat, deci
loc exact înaintea vizitei preşedintelui SUA, Barack Obama, la focuri de armă de echipa de securitate a navei, formată din foşti aveau o structura socială de comandă.
Kabul şi la Karachi, pentru a semnala liderului american că India militari israelieni. Combaterea terorismului a devenit o expertiză Cercetători de la Universitatea din Haifa
este singura forţă capabilă să lupte cu talibanii din regiune. La a Ţahalului. au dezlegat un mister de milenii, cerce-
tând aşa-numitele „ţesături ale deşer-
tului”, cum le-au denumit piloţii britanici
Acolo unde au domnit khazarii Au scris într-un electron care au survolat Neghevul şi Arava la
începutul secolului trecut. Sunt ziduri
A fost descoperită Cu litere de lungi de cca. 200 de metri, uneori chiar
de kilometri, care se întretaie în unghiuri
capitala imperiului 0,3 miliardimi de metru cu diferite grade de deschidere, cu şanţuri
rotunde la intersecţia lor. Studile efectu-
ate de specialişti israelieni au identificat
iudaic turcoman Un nanometru este a miliarda parte dintr-un metru. Cum poţi
forma litere de 0,3 nanometri şi să scrii cu ele într-un electron,
particulă mai mică decât atomul? Pentru asta trebuie să fii fizician
11 asemenea structuri de vănătoare nu
numai în deşerturile amintite ci şi în Siria,
Khazarii au devenit celebri abia în secolul XX, datorită Iordania şi Sinai. Ele a fost construite de
şi să dispui de un microscop electronic. La Universitatea ameri-
cărţii lui A.Koestler “Al 13-lea trib”, care i-a identificat în con- oameni care vânau animalele în turme,
cană Stanford conferenţiarul Hari Monaharan şi un student al său
ştiinţa colectivă a evreilor dar şi a culturii universale ca una nu individual. Animalele sălbatice erau
au izbutit să codeze 35 de biţi într-un electron şi să scrie litere
din sursele demografice ale aşkenazilor din estul Europei. gonite spre aceste ziduri şi de-a lungul
atât de mici încât ele erau compuse din particule subatomice de
Erau un trib nomad turcoman (khazari însemnând în turcă lor, până la zona îmbinării în unghi, unde
0,3 nanometri. Deocamdată e o performanţă în sine. Un fel de
“rătăcitori”), care a cucerit în sudul actualei Rusii şi a Ucrai- erau încolţite şi cădeau în şanţuri. Acolo
Guiness Record în fizică dar în viitor se poate ca această reali-
nei un imens spaţiu. Aici, în secolul VII e.n., au întemeiat erau omorâte. Era un tip de vânătoare
zare să deschidă drumul către calculatoare miniaturale de mare
un imperiu, un Hanat, ce cuprindea zonele alcătuind astăzi care se putea efectua numai de către
putere.
Caucazul de nord (inclusiv Circasia, Daghestanul, Cecenia), echipe numeroase şi bine conduse. Zo-
sudul Rusiei, estul Ucrainei, vestul Kazahstanului, Azerba- oarheologii au remarcat cât de bine erau
idjanul, o parte a Georgiei şi toată Crimeea. În anul 740
s-au convertit la mozaism şi au dezvoltat o serioasă cultură Export israelian integrate aceste ziduri în peisaj, astfel ca
să nu fie observate de animalele sălba-
iudaică, marii cărturari evrei ai Spaniei evului mediu fiind
timp de două secole în corespondenţă cu învăţaţii khazari.
Între anii 965 şi 969, suveranitatea lor a fost redusă mult
Electronică de vârf tice decât atunci când se izbeau de ele.
Vânatul era mai ales compus din măgari
sălbatici şi berbeci. Uneori, şanţurile erau
de atacurile principilor Kievului (Vă amintiţi de “Cântecul
oastei lui Igor”?) iar apoi invazia mongolă i-a împrăştiat în şi avioane fără pilot în afara zidului, astfel ca animalele care
încercau să sară peretele de pământ
Europa şi au dispărut fără urmă. Arheologi ruşi au anunţat La sfârşitul lunii mai, Israelul a livrat Indiei primul sistem Phal- să cadă în ele de la înălţime. Zidurile
la mijlocul lunii septembrie că au descoperit locul unde se con, un aparat de tipul AWACS din cele trei pe care India le-a pentru vânătoare nu au fost construite la
afla capitala Hanatului khazar. În cronicile arabe oraşul e comandat în 2004. Este un contract de 1,1 miliarde de dolari şi întâmplare.Oamenii erau primitivi, după
numit Util şi era situat pe Volga, în apropierea deltei. Timp de se pare că va fi urmat de altul, de 1,5 miliarde, pentru încă trei standardele noastre actuale, dar cunoş-
9 ani, arheologii au excavat lângă actualul oraş Samosdelka asemenea sisteme. AWACS (airborne warning and control siste- teau bine natura în care trăiau astfel că
dar abia acum au colectat suficiente probe pentru a anunţa ms) reprezintă iniţialele generice ale unui sistem de comunicaţii aceste capcane enorme erau ridicate pe
descoperirea. Importantă este excavarea unei fortăreţe de şi urmărire utilizat de forţele aeriene oriunde în lume. Sistemul drumurile de migraţie ale turmelor. Era o
formă triangulară, construită din cărămizi, în care au fost Phalcon permite urmărirea simultană a 60 de ţinte pe o rază lume săracă şi sălbatică dar organizată
găsite bordeie de lut în formă de iurtă. Şantierul arheologic, de 400 km, în orice condiţii atmosferice şi serveşte la ghidarea şi capabilă să acţioneze social.
pe care lucrază 10 specialişti şi 50 de studenţi, este finanţat avioanelor de vânătoare către ţintele inamice. El va fi instalat pe
parţial de Universitatea Evreiască din Moscova şi de Con- avioane ruseşti Iliuşin-76, cumpărate de India.
gresul Evreiesc din Rusia. Pagină realizată de ANDREI BANC
REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 320-321 (1120-1121) - 1 - 30 iunie 2009 15

Radu Beligan, Poetul


Tren
„Viaţa amoroasă” a Zeruyei Shalev
...Şi în Germania, regizoarea Maria În timp ce soţia lui Arie este
iată-ne Schrader s-a şi grăbit să facă pe moarte, în spital, ucisă de
la a doua un film după acest roman fier- cancer, el o cheamă pe fiica
întâlnire binte de dragoste. Rectific: nu celor mai buni prieteni ai săi
cu proza scriitoarei israeliene Zeruya despre fierbinţeala sentimen- la partidele de amor colectiv
Shalev, după nici un an de la apariţia telor e vorba, ci despre tem- în atmosfera mirosind încă a
în limba română a romanului ei „Soţ şi peratura bolnăvicioasă a unei medicamentele muribundei.
soţie” (salutată cu entuziasm la rubrica iubiri carnale. Despre o dra- În zilele în care el face „shiva”,
de faţă). Numai că de astă dată, suntem goste răufăcătoare. Care nu îşi primeşte familia şi prietenii
nevoiţi să ne potolim înflăcărarea tonului aduce nimănui nici un strop de veniţi să-l condoleze (printre
şi să acceptăm acea uimire neliniştită ce bucurie, ci doar o dependenţă care şi părinţii lui Yaarah!) în
sporeşte pe măsură ce înaintăm pe teri- obsesivă, un sentiment teribil camera alăturată celei în care
Fundal de cer toriile acestei „Vieţi amoroase”. Cartea e, de culpabilitate, o anihilare a îşi ţine încuiată tânăra amantă,
cu lumânări de ceară. de altfel, cu câţiva ani mai tânără ca „Soţul propriei voinţe şi personalităţi convocată să-i ţină de urât în
copaci în goană, horă de schelete, şi soţia” şi explodase, în 1997, asemeni şi mai ales incapacitatea de a nopţile proaspăt îndoliate. Se
şi eu stingher unui buimăcitor foc de artificii pe cerul se smulge din blestemul acestei captivităţi joacă nepăsător cu inima şi mintea ei, dar
şi gară după gară... literaturii tinere internaţionale, ceea ce nu amoroase. mai ales cu trupul ei care se supune ca
exclude deloc sentimentul de neplăcere Povestea? Yaarah, o tânără universi- sub hipnoză. Când femeia nu mai suportă
S-aprind pe rând uitatele regrete. cu care îşi lasă citite multe din paginile tară specializată în iudaistică, inteligentă totuşi claustrarea şi indiferenţa lui Arie şi
sale maladive. Să fi fost atunci mai exhibi- şi atrăgătoare, bovarizează banal şi reuşeşte să evadeze din această sclavie
ţionist talentul tinerei scriitoare, mai puţin prozaic, alături de Yoni: soţul ideal, bietul a simţurilor şi din casă, se reîntoarce ca
Cu fiecare nouă depărtare copt? Să fi trecut însăşi autoarea printr-o de el, frumuşel, capabil de stabilitate şi în transă la primul lui semn de chemare.
se rup bucăţi din sufletu-mi greoi, depresie puternică? Ori să fie dorinţa ei devoţiune maritală, dar searbăd şi plic- Până când... Până când Yaarah desco-
trudite păsări negre, călătoare, de a şoca, de a violenta cititorul? Asta, ce tisitor, făcut a fi iubit doar cu resturi de peră într-o cutie de pantofi tixită cu poze
să fugă fără pace înapoi, e drept, i-a reuşit: amestecul de analiză milă. „Viaţa amoroasă” a soţiei va izbucni porno, amestecate cu fotografii de familie,
spre cei lăsaţi în zările de ieri. psihologică subtilă (în care ea excelează) deci în altă parte decât căminul conjugal: secretele ce dospeau sub textura malefi-
şi de sexualitate agresivă, dezlănţuită, în chiar casa părinţilor ei, unde tocmai că a acestei povestiri tenebroase.
se dovedeşte dinamită pură. E o modă a sosit din Franţa prietenul din anii stu- Pe acestea, însă, nu vi le mai dezvălui.
Vagon funebru către nicăieri. care ne inundă şi care îi contrariază pe denţiei lor comune, după 30 de ani de Aici se dovedeşte marele şi (torturantul!)
cei care au depăşit vârsta cutremurelor absenţă. „Coup de foudre” de-a dreptul... har de a pătrunde în labirintul minţilor
Regretele s-aprind, acuma, iară hormonale, dar care, iată, e pe gustul fulgerător. Care o loveşte, fireşte, numai omeneşti pe care îl are Zeruya Shalev şi
şi mai stingheri (multor!) altora, cărora le dau instinctele pe juna Yaarah. „El” nefiind un oarecare care ne face să-i aşteptăm şi următoarele
şi gară după gară... în foc şi li se încinge raţiunea. Drept care „latin lover” dulceag, ci un mefistofelic scrieri. Mai ales, dacă vor fi traduse cu
au curs destule premii cu nume hiper-fla- amant cinquagenar, lipsit total de scrupu- aceeaşi fineţe şi acelaşi rafinament, cu
(Poezie publicată în revista tante („Cartea de aur”, „Cartea de platină” le, cinic şi blazat, un splendid exemplar aceeaşi profundă cunoaştere a limbilor
etc.) peste romanul acesta erotic până la iudeo-magrebian, cu o coamă grizonantă, română şi ebraică pe care le dovedeşte
„Front literar” pornografie, consacrând zonele de talent piele smolită de soarele african, trăsături Ioana Petridean, traducătoare a ambelor
– Braşov, septembrie 1938) trist, straniu şi vehement al scriitoarei. Iar fine semite, trup înalt şi zvelt, cu mişcări cărţi ale Zeruyei apărute la editura Hu-
lente şi periculoase de felină a junglei (îl manitas-fiction. Şi care acum pregăteşte
şi cheamă Arie Even – leul de piatră!), – aflăm – traducerea din ivrit a unei noi
de vite. Cea mai curtată vacă este Raid,
dotat cu un magnetism şi o fascinaţie ce cărţi a lui Amos Oz, „Rimele vieţii şi ale
Scurt din chibuţul Revivim, care a produs, din
2008 şi până în prezent, peste 18.500
de litri de lapte.
acţionează continuu. Jocul lui crud de-a
dorinţa şi indiferenţa, de-a chemarea şi
morţii”. De astă dată, putem semna în alb
pentru viitoarea noastră lectură...
2 (Scurt pe doi)
Sătui de televizor
alungarea „sclavei iubirii”, e nimicitor. SANDA FAUR

Site matrimonial
pentru vite, în Israel
Tot mai puţini americani consideră
că aparatele de aer condiţionat, cele
de spălat vasele, uscătoarele de rufe,
Matrimoniale
cuptoarele cu microunde sau chiar
O societate israeliană de internet televizoarele sunt aparate necesare,
Pentru cei care-şi caută sufletul-pereche. Pe Pentru
îşi oferă serviciile pentru organizarea comparativ cu cifrele obţinute cu trei ani oamenii singuri, care nu mai suportă singurăta-
singurăt
de întâlniri amoroase între vaci şi tauri, în urmă. Potrivit unui studiu realizat de ttea. P
Pentru
t băbărbaţii
b ţii care-şii caută
tă „jumătatea”
j ăt t ” şi
informează cotidianul naţional „Yediot Centrul de cercetări sociologice PEW, pentru femeile care visează la un bărbat întreg.
Aharonot”. „Nu se pune problema unui numărul celor care consideră televizo- Pentru băieţi şi fete. Pentru părinţi şi copii. Tri-
flirt virtual, ci doar se pun în evidenţă rul o necesitate a scăzut la 52 %, cel
calităţile animalelor, pentru buna in- mai mic procentaj din 1973 încoace. În miteţi-ne anunţuri clare şi scurte şi profitaţi de
formare a crescătorilor”, spune David rândurile celor de 18 şi 20 de ani, pro- oferta noastră: preţul pentru un cuvânt este de
Dror, responsabilul site-ului. Până în centul celor dispuşi să se dispenseze numai 1 leu. Publicăm sentimente scumpe, la
prezent, în evidenţele site-ului se află de televizor este chiar mai mare, doar tarife publicitare ieftine.
şeptelul din nu mai puţin de 50 de ferme 38 % considerându-l necesar.

Destãinuirile
memoriei LA 70 DE ANI
E o vârstă la care încă ţi se mai spune distribuţie, în frunte cu maestrul Ion Fin- epigrame sosite de la telespectatori. recunoască ceva din ce cântase dânsul
”vai ce bine te ţii !” sau ”nu te-ai schimbat teşteanu. Nu lipsea nici regizorul Eugen Dar, din tot ce s-a spus, nu pot uita odinioară. Apoi a reamintit de iniţiativa
deloc!” Când împlinisem vârsta aceea mai Todoran care montase, tot la TVR, sce- mai ales două luări de cuvânt. Una a Va- mea de a fi prezentatorul unei istorii a
lucram la ”Antena 1”, iar prietena mea de nariul ”MAMA”, în care strălucise marea leriei Seciu, care jucase admirabil în doua teatrului românesc, pe un text scris de
atunci mi-a făcut surpriza realizării unei actriţă Leopoldina Bălănuţă. Scenariul, scenarii ale mele, şi faţă de care nutream competentul meu coleg Constantin (Titel)
emisiuni din ciclul ”Duminica în familie”, scris de subsemnatul, a aşteptat doi ani o neţărmurită admiraţie a talentului ei ac- Paraschivescu. Prezentarea era însoţită
dedicată în exclusivitate mie. In afara în sertarul preşedintelui instituţiei, care se toricesc, dar şi, în taină, o nedestăinuită şi de fragmente ilustrative ale unor piese
prietenilor mei intimi, care oricum erau pe întreba dacă poate difuza o lucrare apar- atracţie pentru ea ca reprezentantă a de teatru. Primită cu entuziasm de critică
lista invitaţilor, m-am pomenit în sala din ţinând unui autor a cărui fiică emigrase in sexului opus. Eu mă aşteptam că va recita şi telespectatori, emisiunea a fost între-
care se transmitea în direct emisiunea, Canada ? Pentru ca, după ce în sfârşit a una din zecile de poezii pe care le ştie, ruptă brusc, din motive necunoscute. Se
cu principalii mei colaboratori din lunga aprobat-o, să fie redifuzată de mai multe dar spre surprinderea şi emoţia mea, ea pare că maestrul Radu Beligan intrase în
mea carieră. Dar cine nu era acolo? Şi ori şi trimisă la numeroase festivaluri. Mai a spus că pe mine mă caracterizează far- dizgraţia Cabinetului II, condus de Elena,
Ion Lucian, care descoperise piesa ”Nota era în sală şi grupul umoristic ”VOUĂ”, mecul, ba a şi citit dintr-un autor francez, care nu era nici din Troia, nici soţia lui
zero la purtare” şi care fusese pentru el căruia eu îi asigurasem debutul televizio- pe câte îmi amintesc, o definiţie a farme- Menelau, nici iubita lui Paris, ci consoarta
debutul regizoral, iar pentru mine cel de nistic. Venise şi regizorul Mircea Mureşan, cului care mi s-ar potrivi perfect mie. lui... haide să nu ne mai amintim a cui şi
dramaturg, Iurie Darie care interpretase premiat la Cannes, dar nu pentru filmul ”A Bomboana de pe tort a constituit-o nici cât de mult a sprijinit ea cultura.
rolul principal la premiera piesei, dar şi în doua cădere a Constantinopolului” care, cuvântul maestrului Radu Beligan. El şi-a Ceea ce nu am izbutit atunci, am reuşit
primul meu film – ”Post-restant”. în schimb, a bătut recordul de spectatori reamintit de multiplele noastre colaborări, parţial la Antena 1, unde Radu Beligan
Era regretatul regizor Cornel Popa, de la premiera lui şi până acum. desfăşurate de-a lungul anilor. Astfel, a mi-a acordat 13 interviuri, prilej de a evoca
care semnase regia serialului ”Val Vâr- Emisiunea îşi propusese ca formă de evocat primul meu serial, o dramatizare nu numai propria sa carieră, dar şi de a
tej”, dar şi Irina Bora, una din puţinele prezentare o şcoală de umor, iar pe o după Tartarin din Tarascon, al lui Alp- vorbi de marii actori cu care a jucat de-a
supravieţuitoare ale vajnicului echipaj. scenă improvizată fuseseră amplasate honse Daudet, serial difuzat la Radio în lungul a sute de neuitate spectacole. Iar
Ea venise împreună cu fiica ei, apreciata nişte bănci şcolare, la care luaseră loc, urmă cu aproape 60 de ani. Alături de o în emisiunea de care vorbesc, maestrul
soprană Irina Iordăchescu, care a şi bu- alături de mine, colegii de profesie : Dan strălucită distribuţie, maestrul îl juca pe şi-a amintit cu plăcere şi de această co-
curat asistenţa interpretând o frumoasă Mihăescu şi Marin Traian, iar, având ca farmacistul Bézuquet şi interpreta chiar laborare, printre multe altele.
arie. Era regizorul Nae Cosmescu, care fundal caricaturi de-ale sale, prolificul şi un cântecel. Vrând să i-l reamintesc, Acum nu mai am doar 70 de ani şi
alături de mine, avusese curajul, într-o Albert Poch. S-au spus lucruri frumoase i-am trimis o casetă pe care înregistrasem exclam şi eu ca François Villon: ”ou sont
vreme când evreii nu prea erau iubiţi, să despre mine. Unele cu tonul nelipsit de eu respectiva melodie. Maestrul însă m-a les neiges d’antan?”
prezinte, pe micul ecran, o dramatizare satiră şi cu mici înţepături inofensive ale demascat în faţa întregului public, cum că
după Şalom Alehem, cu o prestigioasă colegilor de breaslă, ba chiar s-au citit şi aş fi atât de afon că i-a fost imposibil să OCTAVIAN SAVA
16 REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 320-321 (1120-1121) - 1 - 30 iunie 2009

AVOCATUL CASEI! Două filme de neuitat:


Stimate domnule Joseph Halevy,
Am primit scrisoarea dumneavoastră,
acceptând sau nu, trebuie
să vă înarmaţi cu răbdare
Duminica unui şomer evreu
am lecturat-o cu mare atenţie şi cu foarte şi cu necesara încredere în La un ceas târziu din noapte,
mare regret trebuie să vă comunic faptul că soluţia care, în cele din urmă, tot se va da ceasul insomniilor exasperante
nu sunteţi singurul din România dezamăgit în cauză. dar, uneori, (rareori!) şi cel al
ori nemulţumit de nepăsarea, superficiali- Cu toată sinceritatea, ne exprimăm filmelor de calitate, am văzut
tatea şi indolenţa funcţionatilor publici şi, în regretul că nu vă putem ajuta cu mai mult „Duminica”. Filmul regizorului
egală măsură, de instanţele judecătoreşti decât încurajându-vă prin aceea că, de american Jonathan Nossiter.
care ajung să înfăptuiască actul de justiţie fapt, sunteţi pe calea normală de rezolvare Poate că nu aş fi rămas să-l ur-
- atunci când o fac totuşi - cu foarte mare a dificultăţilor cu care vă confruntaţi, iar mai măresc dacă nu-l descopeream,
întârziere motivându-se prin numărul extrem devreme sau mai târziu, noi avem convin- în rolul principal, pe actorul David
de mare al cauzelor aflate pe rol. gerea că ele işi vor căpăta o soluţionare legală şi Suchet. Îl cunoaşteţi: interpretul
Din scrisoare am mai înţeles că, deoarece pro- corectă, iar din următoarea scrisoare pe care ne-o detectivului Hercule Poirot, din
blema dumneavoastră se află în curs de judecată, veţi trimite va răzbate mulţumirea şi liniştea sufle- celebrul serial poliţist. Al lui Sig-
beneficiaţi de sprijinul calificat al unui avocat spe- tească pe care v-o dorim cu toată căldura. mund Freud, într-un film extrem
cializat în revendicări imobiliare, context în care, Avocat CONSTANTIN ŞTEFAN ŞELARU de rafinat. Acum, personajul său
– Oliver, se află într-un adăpost
pentru „homeless”, un soi de
• ROMÂNIA LITERARĂ cultivă tipărirea unor „Memorii” (Tolstoi nu a scris memorii) azil de noapte „à l’americaine”: oameni trecuţi de prima
nume ca Dan C. Mihăilescu (Scrisorile traduse sub un nume necunoscut, Ghenadi Strun- tinereţe, cu o viaţă ratată în spate, fără viitor în faţă, striviţi
lui Eminescu,comentate), Gh.Grigurcu, gar, textul fiind – după cum afirmă Ion Ianoşi, Aura de mizerie şi singurătate, bărbaţi negri, asiatici, albi, gata
vajnic revalorificator al unor „nedreptă- Christi, ş.a. - identic cu „Jurnal”, apărut anterior să se încaiere între ei, dar trimiţându-şi ironiile şi săgeţile
ţiţi” foşti „trăirişti” (ca să nu spunem că la Editura Ideea Europeană. După cum ştim, s-a otrăvite mai ales spre Oliver. Evreul. Ţintă dintotdeauna
unii erau de culoarea ierbii) precum Ac- intentat proces de plagiat şi sperăm că justiţia va bună de nimerit. Şi el şomer fără şanse, un fost tehnician
terianii (Haig, Arşavir, ş.a.). Ne bucurăm face lumină într-un caz aproape unic, cel puţin de care şi-a pierdut o dată cu criza (cât de actual filmul aces-
încă de scrisorile postum publicate ale lui Lucian o sută de ani încoace. Ioan Holender este prezent ta, făcut în 1997!) jobul, casa, familia. Nu însă demnitatea
Raicu, poemele de „aur” ale lui Brumaru, mai puţin într-un dialog cu Costin Popa înaintea ultimei sta- şi nici decenţa înfăţişării. În „Duminica” filmului, sortită a
de serialul interminabil, scris de harnicul Ciotloş, giuni ca director la Opera de Stat din Viena. Jean fi pustie şi tristă ca toate celelalte, hazardul îi scoate în
despre Istoria scrisă de şeful său. Poeme frumoase, Askenasy, profesor dr. în neurologie şi psihiatrie în cale, sub podul suspendat al unui metrou de periferie, o
de C.Abăluţă. E.Lăsconi elogiază romanele sem- Israel, comentează răspunsurile apărute în aprilie, doamnă, şi ea de o anumită vârstă, ce îşi duce cu greu în
nate de Zeruya Shalev: „ Viaţa amoroasă”, „ Soţ şi în revista CULTURA despre dubla identitate „Scri- braţe o plantă decorativă – prietenul tăcut al solitarilor. Care
soţie”. Recomandăm cele două pagini din mijloc , itor evreu&Scriitor român” (Volovici, Brateş, Elvin, doamnă îl confundă (sau doar se preface pentru a intra în
de Traian Lazăr despre Gherasim Cosaşu, Marian) vorbă cu el?) cu un regizor de film: e o actriţă căreia nu i
Luca, avangardistul sinucigaş de • OBSERVATOR CULTURAL se mai încredinţează roluri şi golul bătrâneţii apropiate o
la Paris. Se împlinesc 1oo de ani
de la naşterea marelui umorist,
Din presa discută despre Monumentul Holo-
caustului şi despre unele ... chiote
înspăimântă. Oare hazardul să-i fi trimis în cale producă-
torul salvator? Nu, desigur. Le trimite însă amândurora o
autor de aforisme, scriitorul de
origine iudaică Stanislaw Jerzy Lec cultural\ antisemite, venite nu se ştie de
unde, împotriva oricărui monu-
zi de dragoste cum nu se mai
văd multe pe ecrane: o iubire
speriată de ea însăşi. Atâta TELEOBIECTIV
(prezentare N. Mareş). Gabriela
Melinescu aduce un omagiu po-
etului Iţic Manger, la 40 de ani de
mai 2009 ment, în special pentru apărarea
... copacilor din zonă.
• REVISTA 22 prezintă un profil
tandreţe şi nevoie disperată
de comunicare, atâta frumoa-
la încetarea din viaţă (29 februarie Irina Horea, care a tradus, printre să şi binefăcătoare minciună a
1969). Paul Cornea a fost nominalizat pentru premiul alte cărţi, şi celebra „ Evreii, Dumnezeu şi Istoria”, de vieţii, atâta curaj şi delicateţe
secţiunii de „Critică literară” al Uniunii Scriitorilor. Max Dimont. Livius Ciocârlie laudă cartea semnată în a filma goliciunea unor tru-
Neobosita Gina Alcalay prezintă romanul lui Virgil de Carmen Muşat: „Dincolo de literatură – Lucian puri ostenite de vârstă, trans-
Duda „Ultimele iubiri”, de asemenea nominalizat Raicu” (Ed. Hasefer). formă scena erotică într-o
pentru Premiul Uniunii Scriitorilor. Antoaneta Rali- • DILEMA VECHE oferă constant articole sucu- pagină de poezie. Imaginea
an a împlinit 85 de ani şi RL îi prezintă un interviu. lente, dintre care le semnalăm pe cele semnate de minunatei actriţe Lisa Harrow, TELEOBIECTIV
Felicitări. Pleşu, Cosaşu, Magdalena Boiangiu, ş.a. care pozează pictural, întinsă
• IDEI ÎN DIALOG - Madeea Axinciuc, cu un • ZIUA, nr. 4523/29 aprilie a.c., publică un interviu pe patul dintr-o cameră sordidă, în poziţia „Mayei desnuda”,
doctorat obţinut pe o temă despre Maimonide, ea cu directorul ICR Stockholm, Dan Shafran, valoros din tabloul lui Goya, rămâne absolut antologică. Şi este
însăşi o personalitate culturală, fost director al ICR traducător, om de cultură, nepot al fostului Şef Rabin citată ca atare.
Tel Aviv, semnează un articol intitulat „Inlănţuiri mi- dr. Alexandru Şafran. Urmăriţi în program când şi dacă se mai programează
raculoase. Eliade - Culianu – Idel”. V.Tismăneanu • OGLINDA LITERARĂ, din Focşani, menţionea- cumva „Duminica” lui Jonathan Nossiter. Merită să vă
continuă serialul despre revoluţiile din 1989. Noi ză cuvântări ale Marelui Rabin Menachem Hacohen, consumaţi o noapte cu ea.
nu le-am numi revoluţii. Gândindu-ne la anul 1848, ale preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, despre
în 1989 nu a fost acelaşi fenomen revoluţionar: a
fost poate o restaurare a unor valori, cu plusuri şi
colaborarea cu JOINT, prezintă pagini din revista
comunităţii evreieşti locale, MENORA, un fragment
Ochelarii cu pricina
minusuri inerente. din proza lui Ion Călugăru, evocări ale lui B. Fundo- Ce înseamnă a fi evreu? Întrebare bătrână, uzată prin
• CULTURA aduce, prin C.Stănescu, o severă ianu, şi Boris Vian (B. Mehr) ş.a. folosinţa sa retorică şi prin neputinţa de a pune de acord
amendare actului produs de „Adevărul Holding” prin BORIS MARIAN răspunsurile primite. Cu nişte ani în urmă, cunoscutul scri-
itor american evreu Arthur Miller a scris un roman polemic
despre această „spină iritativă” născătoare de confuzii şi
„Viaţa Medicală”, la 20 de ani tragice prejudecăţi. Romanul a născut apoi şi el un film –
tocmai l-am putut vedea pe micul ecran – a cărui realizare
Împlinirea a 20 de ani de la relansarea revistei „Viaţa Medicală” şi apa- l-a obsedat încă din anii facultăţii pe producătorul şi regizo-
riţia numărului 1000 au fost prilejul organizării, la Ateneul Român, a unei rul american Neal Slavin. Se numeşte „Focus”, de parcă ar
gale la care a fost prezentă toată „floarea” medicinei româneşti, inclusiv vrea să atragă chiar din titlu atenţia asupra unui subiect ce
actualul şi foşti miniştri ai Sănătăţii. Cu acest prilej, i-am putut cunoaşte poate provoca incendii: obsesia identităţii iudaice. De fapt,
pe medici nu numai în calitatea lor profesională şi cu performanţele lor, ce este acest domn Lawrence Newman, funcţionar superior
recompensate cu premii de excelenţă, ci şi ca...artişti. Astfel, am putut pe care nimeni nu l-ar fi suspectat până acum de altceva
admira creaţiile membrilor Clubului de artă fotografică al medicilor din decât de un „americanism” get-beget? E înalt şi uscăţiv
România, realmente de nivel profesionist (excelente fotografiile aparţi- ca un nordic. Blond-decolorat ca un neamţ. Se îmbracă
nând prof. Mircea Cinteză, dar şi cele ale celorlalţi 19 participanţi, medici precum un dandy englez purtându-şi papionul elegant de
şi studenţi), o expoziţie a medicilor–pictori. Am asistat la un concert al la opt dimineaţa. N-are urechi clăpăuge şi nici nas coroiat.
Ing. Pincu de-acum faimoasei Orchestre a medicilor şi i-am cunoscut pe medici şi
în calitate de autori, ceea ce de-altfel este un lucru mai obişnuit. Printre
Dar de când şi-a pus ochelari, a căpătat un aer intelectual.
Ba, chiar de-a dreptul intelectual-evreiesc. Patronul firmei

Kaiserman - lucrările lansate la gală se numără şi cartea de eseuri „Cu bună ştiinţă”,
a profesorului universitar, dr. Francisc Schneider, de la Universitatea
de Medicină „Vasile Goldiş” din Arad, membru al comunităţii timişorene.
intră în alertă: un funcţionar necreştin îi poate compromite
afacerea. (Acţiunea se petrece în anii ’40 ai secolului trecut,
războiul e încă în curs, în orăşel sunt destule manifestări
85 de ani Domnia-sa nu este la prima „aventură” în domeniul scrisului, iar eseurile
din actualul volum vor să constituie repere morale ale practicii medicinei
antisemite – magazine evreieşti devastate, geamuri sparte,
scandaluri). Jos ochelarii compromiţători, domnule New-
Prietenul nostru drag, ing. şi ale celor care au practicat-o. Printre altele, Francisc Schneider aduce man. Jobul sau „bicicleta” de pe nas, nu contează că e un
Pincu Kaiserman, preşedintele un omagiu predecesorilor lui medici, atât celor de la care a învăţat cât onorabil nas scurt şi lat, pe care mustaţa Führerului l-ar
Comunităţii ieşene, a împlinit şi celor cu care a colaborat. putea chiar înnobila. Numai că domnul Newman, creştin
frumoasa vârstă de 85 de ani. Volumul „O viaţă aproape cât un veac” (convorbiri cu prof. dr. Ghe- cu acte în regulă şi familie practicantă, nu permite atacuri
Ne-a fost întotdeauna apropiat, orghe Goldiş), de Sebastian Nicolau, are şi o „eroină” apropiată nouă. la demnitatea sa. Nu acceptă nici jignirea ochelarilor săi.
ne-a invitat adesea şi ne-a primit Este vorba de dr. Miriam Bercovici, colaboratoare de-o viaţă a prof. Decât să renunţe la ei, se preferă evreu. Filmul, pornit în
cu căldură de părinte. Dar nu Goldiş, din păcate, spune ea, singura supravieţuitoare a minunatului cheie comică, se leapădă repede de jocurile comice şi de-
numai noi îl preţuim ci toţi cei ce-l colectiv al profesorului, care şi-a început activitatea la spitalul de copii vine o problemă de conştiinţă. Şi de istorie. Actorul William
cunosc, familia, prietenii, membrii „Emilia Irza” şi şi-a continuat-o la secţia de pediatrie a Spitalului clinic H. Macy este premiat internaţional pentru interpretarea sa
comunităţii, concitadinii lui şi nu Fundeni. În convorbirile avute cu autorul cărţii, prof. Gheorghe Goldiş, ce presară peste dramatismul situaţiilor o uşoară peliculă
numai. Redacţia R.E. îi urează o personalitate de excepţie din toate punctele de vedere, vorbeşte cu de ironie şi sarcasm.
ani mulţi, sănătate şi tradiţionalul multă căldură şi apreciere despre colaboratoarea sa. De-altfel, dr. Miri- Chiar, ce înseamnă a fi evreu? Iată că întrebarea stăruie
„Ad mea veesrim!”. Dragă dom- am Bercovici a ţinut în mod deosebit să menţioneze marea deschidere, şi în acest mileniu III, când e făcut filmul...
nule Pincu, te iubim şi te vrem înţelegerea şi prietenia profesorului faţă de evrei, în general, şi faţă de SANDA FAUR
încă mulţi ani printre noi. colegii lui evrei, în special. (EVA GALAMBOS)
REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 320-321 (1120-1121) - 1 - 30 iunie 2009 17

Militari evrei – POŞTA REDACŢIEI! •


La 3 iunie 1924, a murit la
Kierling (Austria) scriitorul
FRANZ KAFKA. Este autorul unor
omagiaţi de Ziua Chemarea noastră adresată cititorilor a
găsit, în continuare, ecou. Vom răspunde,
cei trei evrei graniţa în România.
Mult timp, Alexandru Chere- romane celebre ca Procesul,
Eroilor Neamului în ordinea primirii, la toate scrisorile cheş nu a aflat nimic despre cei Castelul, America.
C

care interesează cititorii şi bunul trei oameni pe care i-a salvat Acum 95 de ani, la 3 iunie
De Ziua Eroilor Neamului 1904, a încetat din viaţă, la
(28.05.2009), la cimitirul Filantro-
mers la revistei.
- Am primit noua carte a doctoru-
de la moarte. Auzise doar că
Lax Jaszi ar fi emigrat în Ame-
vârsta de 44 de ani, vizionarul A
pia din Bucureşti au fost omagiaţi statului evreu THEODOR HERZL.
lui, poet, prozator IULIU IANCU, din rica. Cu sprijinul d-nei Ellie Gross - L

militarii evrei căzuţi în războaiele Acum 100 de ani, la 4 iunie
Israel, o vom prezenta în următoarele scriitoare din New York, supravieţuitoare 1909, s-a născut la Bucureşti
de independenţă din 1877 şi de re-
întregire a neamului din 1916-1918.
numere.
- Doamna LUIZA BERMAN, fiica renu-
de la Auschwitz şi născută în Şimleu Silvaniei
- al Muzeului Memorial al Holocaustului din
ELLA MARCUS, specialistă în E
În prezenţa conducerii F.C.E.R., astronomie. A lucrat vreme
C.E.B., a unor reprezentanţi ai Gu-
mitului fotograf din interbelic, Iosif Berman,
felicită revista pentru suplimentul dedicat
Şimleu Silvaniei şi al Jewish Architectural
Heritage Foundation din New York, au fost
îndelungată la Observatorul N
vernului român, M. Ap.N. şi a unei Astronomic din Bucureşti.
delegaţii a Asociaţiei Veteranilor şi
contribuţiei la cultură, adusă de tatăl ei. (re-
alizator Geo Şerban).
descoperite rudele acestuia în Statele Unite
ale Americii. Din păcate, Lax Jaszi a murit cu •
La 4 iunie 1904, s-a născut la
Bucureşti IOAN MASSOF,
D
Văduvelor de Război, a ataşaţilor
militari ai Israelului, Franţei şi Ru-
- Domnul TEOFIL MURARIU, din Bu-
cureşti, îşi exprimă admiraţia pentru ţinuta
mai mult timp în urmă, dar rudele acestuia de
gradul I şi II au depus mărturii scrise despre
reputat istoric al teatrului şi cronicar
dramatic.
A
siei, a membrilor Comunităţii Evre-
ieşti din Bucureşti, au fost aprinse
actuală a revistei şi ne întreabă dacă primim
şi colaborări de la cei care nu sunt membri
faptul că tatăl şi unchiul lor a fost salvat de
la moarte de către Alexandru Cherecheş. •
La 5 iunie 1927, s-a născut în
comuna Budeasa scriitorul
R
lumânări şi depuse coroane de ai obştii noastre. Desigur, conform tradiţiei Directorul Muzeului Holocaustului din Şimleu ALEXANDRU MIRODAN. În 1977
flori la Monumentul Militarilor Evrei. de decenii a presei, de la care nu facem nici Silvaniei, dl Daniel Stejeran, a întocmit un s-a stabilit în Israel, unde a iniţiat
Vorbind în numele veteranilor de o excepţie. dosar în care a inclus aceste mărturii şi pe un amplu proiect – Dicţionar necon-
război, general (r) Nicolae Bancea - Domnul CRISTIAN CONTRAŞ, autor care l-a depus la Muzeul Yad Vashem din venţional al scriitorilor evrei de
a adus un omagiu militarilor evrei al unui apreciat roman, „Caust”, în prezent Ierusalim anul trecut, în luna iulie. Alexandru limbă română.


care şi-au sacrificat viaţa pentru secretar al Filialei Sălaj a ACPRI, ne scrie: Cherecheş a fost anunţat că va primi titlul de La 5 iunie 1940, a murit la Bucureşti
unitatea României. Această jertfă Domnul Alexandru Cherecheş este nelipsit „DREPT ÎNTRE POPOARE”. ziaristul CONSTANTIN GRAUR, fost
supremă nu va fi dată uitării, os- de la întâlnirile organizate la Şimleu Silvaniei, - Cunoscutul regizor din Israel, originar director al ziarelor „Adevărul” şi „Dimi-
taşii evrei rămânând un model de sub tutela Muzeului Memorial al Holoca- din România, ANDREI CĂLĂRAŞU ne scrie: neaţa”. A fost Cavaler al Legiunii de
patriotism, a arătat gen. Bancea. ustului din Transilvania de Nord. Un om în „De câte ori primesc revista „Realitatea Evre- Onoare.


Despre jertfa acestora a vorbit şi vârstă dar care se ţine bine, sobru, mereu iască” (şi o aştept cu multă nerăbdare)... mi La 8 iunie 1926, s-a născut la Iaşi
col.Shlomo Cohen, ataşat militar elegant, cunoscut şi stimat de toţi şimleuanii se pare că s-a schimbat ceva în bine. Bravo compozitorul ANATOL VIERU. A
al Statului Israel, care a menţionat care îi cunosc istoria. Dacă îl întrebi despre vouă, realizatorilor. Este altfel concepută şi compus opere, oratorii, suite, concerte
că aceşti militari nici măcar nu erau întunecaţii ani 1943-1944, el îţi povesteşte îţi face plăcere când o citeşti. Dar de unde pentru orchestră, muzică de film. Este
cetăţeni ai României. 882 dintre ei despre evenimentele la care a fost martor în vin aceste îmbunătăţiri? Doar este acelaşi doctor în muzicologie.


oraşul său natal. „Într-una din zile, în timp ce colectiv de redacţie, oameni bine pregătiţi La 9 iunie 1909, s-a născut la Bacău
şi-au pierdut viaţa şi alţi peste 800 scriitorul şi ziaristul MARIUS MIRCU.
au fost decoraţi. Ing. Paul Schwartz, mergeam la pădure cu câinele, văd că acesta care îşi dau tot interesul ca revista să fie cât

începe să latre şi dintr-un tufiş îşi scoate ca- mai interesantă. Eu ştiu că de câte ori făceam La 9 iunie 1964, a murit la Los Angeles
vicepreşedintele F.C.E.R., a ţinut să compozitorul şi pianistul LOUIS
menţioneze, printre altele, eroismul pul un om. Era foarte speriat. Când m-a văzut un film, publicul abia aştepta să vadă filmul.
GRUENBERG. A creat compoziţii clasice
maiorului M. Brociner în timpul cu şapca de premilitar ungur, m-a întrebat Dar vine o zi când omul iese la pensie... şi
cu elemente
războiului din 1877, înmormântat în dacă sunt maghiar sau român. I-am răspuns zice ajunge... Şi atunci apare altcineva care
că sunt român şi atunci s-a liniştit. Am aflat că gândeşte altfel, mai bine. La „Realitatea
de jazz. ANIVERSĂRILE ŞI
acest cimitir. În cuvântul său, Erwin

La 10
Şimşensohn, preşedintele C.E.B., era evreu, se numea Lax Jaszi şi era însoţit Evreiască” s-a întâmplat la fel. E mult mai i u n i e COMEMORĂRILE
a amintit de asemenea sacrificiul de alţi doi tovarăşi fugari, Adler şi Katz”... Pe bună şi mai atrăgătoare. Să fie cumva din
suprem al ostaşilor evrei în timpul scurt, cei trei evrei fugari au fost ascunşi de cauza celui care a preluat conducerea zia-
1979, a LUNII IUNIE
încetat din
primului război mondial. El a arătat către familia lui Alexandru Cherecheş, iar rului? Probabil că aşa este: Bravo, dr. Aurel viaţă dramaturgul şi ziaristul AUREL
că, deşi evreilor li s-a promis acor- acesta le aducea în fiecare noapte mâncare Storin şi redacţiei pentru realizările obţinute BARANGA. A debutat în 1928, în revista
darea cetăţeniei, din cauza legii şi cele necesare supravieţuirii. În tot acest în acest scurt timp. Vă urez multă sănătate lui Tudor Arghezi „Bilete de papagal”. S-a
care s-a votat după război, ei au timp se organizau razii şi percheziţii în Şimleu căci talent aveţi cu duiumul... Vă felicit din impus prin comediile sale satirice.
Silvaniei şi în împrejurimi. După aproximativ tot sufletul.”

întâmpinat mari dificultăţi până la La 12 iunie 1999, ANNE FRANK ar fi
obţinerea acestei calităţi. (E.G.) o lună, familia lui Alexandru Cherecheş a Poştaş de serviciu, împlinit 80 de ani. A devenit celebră în
găsit o călăuză care a reuşit să-i treacă pe BORIS MARIAN întreaga lume prin Jurnalul ei, în care a
povestit viaţa în ascunzătoarea din

 DECESE COMEMORĂRI Amsterdam şi apoi în lagărele naziste.


La 14 iunie 1878, s-a născut la
Bucureşti scriitorul şi publicistul IOSIF
La 23 iunie s-a stins din viaţă, la pravieţuit Trenului morţii, prigoanei PETRAN.
La moartea unui copil

Cluj, FARKAS PANETH (n. 1917) legionare şi a trăit o viaţă demnă, La 15 iunie 1914, s-a născut la
Râmnicu Sărat caricaturistul şi
vicecampion mondial şi multiplu cam-
pion naţional de tenis de masă, an-
plină de realizări. Mica şi marea lui
familie (evreii) au fost reperele vieţii
nevinovat... ilustratorul de carte SAUL STEINBERG.


trenorul care a dus pe culmile gloriei sale. Îl vom păstra viu în amintire. La 16 iunie 1928, s-a născut la
Dispariţia tragică, într-un accident, a lui
mondiale echipa naţională de tenis de Fam. Marcu Bucureşti dirijorul SERGIU
MIHAI DOBRE a provocat o durere profundă COMISSIONA. A concertat cu mari
masă şi echipa CSM Cluj. Dispariţia Ţilica – soţie anunţă, cu aceeaşi celor care l-au cunoscut şi care au ţinut să
sa este o pierdere grea pentru lumea dragoste, treisprezece ani de la dis- orchestre în peste 25 de ţări.
evoce, în câteva rânduri, memoria lui. Marika

sportului şi pentru comunitatea evre- pariţia fulgerătoare (2 Tamuz) a ado- La 17 iunie 1927, s-a născut la Paşcani
Neumann, Coordonator Program „Children in regizorul de operă HERO LUPESCU.
ilor clujeni. ratului soţ GROPPER SIEGFRIED Need”, ne-a scris :
Pe data de 17 mai 2009, ne-a pă- (Botoşani). Caracteristica lui – altru- A montat o serie de grandioase spectacole
...În noaptea de 25 mai a.c., a căzut o stea... în aer liber cu prilejul ceremoniilor de
răsit MAX ALEXANDRU, fost preşe- ismul şi nobleţea sufletească. timpul s-a oprit în loc... mult prea devreme...şi
dinte al Comunităţii Evreilor din Deva. Bertha, cu durere, anunţă că pe 24 deschidere a unor importante manifestări
aripa unui înger s-a frânt pentru totdeauna. A sportive.
Rămâne viu în amintirea noastră. iunie 2009, s-au împlinit 15 ani de la

dispărut zâmbetul de pe buzele lui Mihăiţă, o La 20 iunie 1819, s-a născut la Köln
(Comunitatea Evreilor din Deva) decesul soţului ei LEIBOVICI LEON
Ne-a părăsit domnul LAZĂR (Lonciu), fost magistrat. inimă a încetat să mai bată, ducând cu el bucu- compozitorul JACQUES OFFENBACH.
ANDREI (Leizer Iancu), care a su- ria, năzuinţa şi speranţa unor părinţi. Este considerat creatorul operetei
Se spune că Dumnezeu îi ia pe cei buni la moderne. A murit în 1880, la Paris.


La 17 iulie 2009, se împlinesc 5 ani de la Pe data de 1 iunie El ! De ce avea nevoie de un copil ? La 21 iunie 1923, s-a născut la Iaşi
dispariţia celui care a fost prof. univ. dr. HARRY 2009 s-au împlinit doi De ce ni s-a luat dreptul de a ne desfăta de istoricul şi criticul literar EUGEN LUCA.
OFENBERG (z.l.). Sufletul tău mare şi blând, iubi- ani de când draga noas- un zâmbet ştrengăresc- din colţul gurii, de o În 1976 s-a stabilit în Israel.


rea pentru familie vor fi un exemplu de urmat şi o tră SINCAR RENE ne-a privire senină, de o voce melodioasă,de dina- La 21 iunie 1917, s-a născut la
alinare pentru noi. Dumnezeu să te odihnească în părăsit. A fost cea mai mismul pe care-l emana acest copil? Bucureşti criticul şi istoricul literar
pacea pe care o meriţi, iar noi cei dragi ţie te vom scumpă mamă şi soţie Cu dragostea rămasă fără obiect,cu dorul şi SILVIAN IOSIFESCU. A fost profesor la
pomeni cu dragostea şi respectul pe care ţi le-ai din lume, pe care o vom cu veşnica întrebare: DE CE EL? Universitatea din Bucureşti.


câştigat cu prisosinţă de-a lungul vieţii! Nicicând iubi toată viaţa. Nu te vom La 21 iunie 1899, s-a născut la Brno
Îţi vom păstra în memorie veşnic chipul,
uitarea nu-şi va găsi loc în inimile noastre. Fii uita niciodată. Fiul şi soţul, compozitorul PAVEL HAAS. A fost ucis
rugându-ne pentru sufletul tău pur şi nevinovat la Auschwitz.
binecuvântat! Familia. Mihai şi Jack. de copil...

La 22 iunie 1924, s-a născut ing.
Câteva rânduri din partea lui George Wei- PINCU KAISERMANN, preşedintele
Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna mai 2009: ARON ELI (79 de ani, Cimitirul ner!
Giurgiului), WINKLER IVONNE (87 de ani, Cimitirul Sefard), DOBRE MIHAI (10 C.E. din Iaşi, membru al Consiliului de
Îmi amintesc de o discuţie cu Mihai. Mă su- conducere al F.C.E.R.
ani, Cimitirul Giurgiului), LAZĂR ANDREI (86 de ani, Cimitirul Giurgiului) nase să mă întrebe când mai trec pe la el. Era

Înhumaţi în cimitirele din ţară în 2009: Bacău: SEICA SORIN (53 de ani), La 22 iunie 1923, a murit la New York
afară şi se auzeau voci de copii. Se plictisea, poetul de limbă idiş MORRIS
ZELTER SIMA (88 de ani), GROPER HANA (85 de ani), MIHALCEA ROZA pentru ca nu ieşiseră încă băieţii cu care se
(născută Lupovici, 87 de ani), BERCOVICI JENI (75 de ani); Constanţa: TONCU ROSENFELD. A devenit celebru prin
juca fotbal. I-am spus ca urma să trec peste volumul său „Cântece din ghetou” (1898).
NATALIA (92 de ani); Vatra Dornei: FUCHS ISIDOR (90 de ani).

câteva zile, să mergem la un film 3D, aşa cum La 26 iunie a.c., se împlinesc 90 de ani
îi promisesem… Se pare că Bucureştiul nu e un de la naşterea (Huşi, 1919) scriitorului
Lista monumentelor distruse din Cimitirul evreiesc din Botoşani la data oraş în care să-ţi creşti copiii. Mă uitam într-o şi traducătorului ANTON CELARU. A
de 12-14 aprilie 2009: BENIAMIN SECERING, RIFCA SNEIER, ADOLF SNE- intersecţie, toţi se grăbesc ca nişte nebuni. Ma- tradus cu precădere din literatura idiş.
IER, IDEL SOLOMON, IACOB HAISER, RACHELA BLUMENFELD, SOLOMON

şinile pleacă doar cu roţile scârţâind. Altfel nu La 30 iunie 1905, ALBERT EINSTEIN
MOSCOVICI, PESA BLUMENFELD, MOISE BLUMENFELD, SMILOVICI HINDA, a publicat articolul Asupra electro-
SMILOVICI LITA, DAVID, L. PERLMAN, VERNER ADOLF, VERNER EDUARD, se poate... Când eşti copil, te gândeşti că nu ţi
se poate întâmpla nimic. Dar pe Mihai l-a lovit dinamicii corpurilor în mişcare. Acest
ITA EDELMEN, Piatră necunoscută, HERMAN LAZAROVICI, ARON SIN ELI, articol conţine germenele viitoarei teorii a
ARON LAXER, SOLOMON STRAX, Necunoscut, ADOLF SIN LEIB, Necunoscut, maşina şi acum vedem cât de mici suntem.... şi
cât de inutili. Neputincioşi. Şi ce frumos e afară... relativităţii, emisă de marele savant.
ROZA SAIN, SOLOMON (soldat mort pentru patrie), IŢIC GRIMERG. SIEGFRIED WOLF
Valoarea toatală estimată a reparaţiilor: 17.500 LEI Acum copiii trebuie să caute un portar nou...
18 REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 320-321 (1120-1121) - 1 - 30 iunie 2009
REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 320-321 (1120-1121) - 1 - 30 iunie 2009 19

ZAI FREIL|H!
O pagină de arta şi
Fii
vesel!
Derapaje literare
Doctore, mă chinuie îngrozitor co-
loana. (Constantin Brâncuşi)
Posteritatea va crede că am avut un
singur ou. (Columb)
de meseria divertismentului Femeile cu picioare lungi sunt cele
• Un sultan care îşi presimţea sfârşitul • Diferenţa dintre un psihopat şi un nevropat constă în aceea mai bune la pat. (Procust)
l-a chemat pe fiul său numit moştenitor şi că primul nu ştie de ce unu plus unu fac doi, iar al doilea ştie Duc o viaţă regulată: mă culc la şap-
i-a poruncit să numească un nou guvern. A dar îl enervează. te, mă scol la şapte. (Albă ca Zăpada)
început să-i dicteze titularii, astfel la interne a numit un derviş, la • Serviţi mormoloci la acest restaurant? Răspuns – Servim Femeia model trebuie să fie tânără.
apărare un eunuc din harem, la externe un bufon adus pe oricine, luaţi loc. (Corneliu Baba)
din Europa, la agricultură un ienicer, ş.a.m.d. Fiul a ridicat
uimit capul de pe lista pe care o scria şi l-a întrebat de ce
Umor • Dacă prietenul tău râde , râzi cu el, dacă el cântă,
cântă cu el, dacă el lucrează. Lasă-l să lucreze.
N-aveţi, cumva, un foc? (Nero)
Şi totuşi, se învârteşte! (Galileo Ga-
nici un ministru nu este pus la locul unde ar trebui să fie. Dacă • ”Vreau pe măgar, vreau pe măgar”, strigă un copil, disperat, lilei la un chef)
i-aş pune unde ar trebui să fie, n-ar mai fi nevoie de noi, spuse în mijlocul parcului de distracţii. Enervată, mama îi spune tatălui Suntem rude, dar foarte îndepărtate
sultanul. ( Sursa – I.L.Caragiale). copilului – „ Ia-l , dragă, o dată, în spinare” (Fraţii Grimm)
• Prin ce se deosebeşte un om de o cămilă, întreabă un • Soţul vine la o ora târzie acasă, iar nevasta îl întrea- Eu sunt o excepţie: mi-am făcut carul
european pe un berber. Raspunsul – o cămilă lucrează o săp- bă, „La ora asta se vine? E ora două noaptea”. Vesel, soţul vara. (Nicolae Grigorescu)
tămână fără să bea nimic, iar omul poate să bea o săptămână răspunde,”Păi dacă stăteam acasă nu era tot două? Justiţia noastră este bolnavă. (Un
fără să lucreze nimic. Culese de B.M.M. doctor in drept)
Am fost corigent la zoologie şi
În „Interviu cu istoricul literar şi eseistul literatură. (La Fontaine)
Ştefan Cazimir”, George Corbu primeşte
răspunsurile la întrebările sale, de la cel
Prof. Ştefan Cazimir, despre epigramă Am oscilat între Şcoala Ardeleană şi
Şcoala Militară. (Petru Maior)
intervievat, în versuri. Astfel, la întrebarea mistul, în calitate de tip aparte de scriitor, Sub cerul vast al pălăriei sale Aria cercului se bucură de o celebri-
dacă epigrama este „un gen eminamente poate sau trebuie să beneficieze de un Păşim cu toţii, sinceri şi oneşti. tate nemeritată. (GiuseppeVerdi)
latin”, Ştefan Cazimir îi dă de înţeles: statut nediscriminatoriu?”. Şi Ştefan Ca- Mărire ţie, I.L. Caragiale! Noi vrem pământ! (Un extraterestru)
zimir i-a răspuns: Cu noi ai fost, cu noi vei fi şi eşti. Tabloul lui Repin este lipsit de sim-
Că-i latin eminamente *** boluri. (Mendeleev)
Pot fi multe argumente, Dacă trebuie ori ba Câteva definiţii şi maxime de Ştefan Când pun mâna pe un roman bun,
Însă mă conving mai bine Voi răspunde altădată, Cazimir: nu-l las până nu-l termin.(Cleopatra)
Când le aflu chiar la tine. Dacă poate-i altceva, Prietenul anevoie se cunoaşte. Mă duc să mă caut. (Fiul rătăcitor)
Îi doresc atât: să poată! Cel care ia cuvântul la urmă, nu are Ce mică-i lumea! (Gulliver în Ţara
Iar la întrebarea: „Cum aţi defini dvs. prin aceasta şi ultimul cuvânt... Piticilor)
epigrama?”, răspunsul primit a fost: În ceea ce priveşte plagiatul în epigra- Recrutare: te înfăţişezi doctorului gol- Ca orice om, am fost şi eu la strâm-
mă, interlocutorul şi-a spus părerea: puşcă, iar el te declară sănătos-tun. toare. (Magellan)
Epigramei, toţi nepricopsiţii Secretul? Lucrul pe care-l spui la toată Marile cuceriri le-am făcut în mote-
Se întrec să-i afle definiţii. Plagiatu-n epigramă lumea cu rugămintea de a nu-l mai spune luri. (Gingis-Han)
Eu, în schimb, socot că e mai bine Nu-i neapărat o dramă. altcuiva. Oştenii mei, astăzi avem exerciţii de
Să mă definească ea pe mine. Orice hoţ nedovedit (Din „Scriitori români în anecdote şi tragere. (Vlad Ţepeş)
Este negustor cinstit. epigrame”, de Dan-Eugen Dumitrescu) Culese de B.MEHR
„...în ce constă secretul unei epigra-
me?” şi-a continuat şirul întrebărilor Geor-
ge Corbu. Şi a fost lămurit astfel:
Şi, întrebat fiind, în încheierea inter-
viului, care este aportul său la mişcarea
Integrama literară COSMIN MIUŢE
Peşte Viguroşi Conjunc- Homar Potire
epigramatică actuală, Ştefan Cazimir a răpitor ţie A răcori
Atât îndrăznesc a spune răspuns, modest: A cere Autor Acordată Ţărm
(foto) de stat În atom!
Şi gândului să-i aflu haină:
În
Secretul epigramei bune Poruncă de s-ar da în ţară sumă!
Rămâne pururea o taină. Epigramiştii toţi să piară, Tuns pe
Vă spun cu cugetul curat mijloc!
Iar în ceea ce priveşte faptul că inte- Ginere A
Că aş muri nevinovat. cuceri
grama i-a creat neplăceri sau satisfacţii, *** Ion Voicu A
universitarul bucureştean a precizat: Când, în decembrie 2003, Banca A chema indica
Naţională a României a pus în circulaţie
Satisfacţia cea mare Verighe-
bancnota de 1.000.000 de lei având efigia tă
Este hohotul de râs, lui I.L. Caragiale, Ştefan Cazimir a făcut
Iar suprema supărare un excurs istoric asupra bancnotelor Amuzant
E când poanta face fâs. româneşti de la 1853 până în anul 2003,
încheind cu următoarea epigramă: Papuci
George Corbu a mai întrebat: „Epigra- Alai

Răzleţ
Ecaterina
Teodoroiu
În
cazare!
Întuneric
Supus
testelor

Casă

În patrie! În
Florar trecut!
Luca Du-
Puiul oii mitrescu
Desertul
albinelor Limpede
Bold Imaculat
Mănun- Elena
chiuri Farago
Roman
(1925)
A
neglija
Iubitor
de film
1000 kg.
Gastronomica (pl.)
Roman În mijlocul Doina

Aperitiv din brânză topită (1920)


Taciturn
24 de ore
unora!
Văzduh
Badea
Eden
Ingrediente: 700 gr. de brânză topită ră. Se bat albuşele şi se încorporează Octavian Fructele
(mai puţin sărată), 200 gr. parmezan ras, încet în amestecul de brânză.Se ia o tavă, Cotescu părului Din
În pian!
trei ouă, o linguriţă de busuioc mărunţit, de preferat rotundă, cu un diametru de 26 În fire! frig!
o linguriţă de pătrunjel mărunţit, nucşoară cm. (dar poate fi şi dreptunghiulară), se Juni
rasă, sare, piper, pesmet, unt pentru a unge cu unt şi se presară cu pesmet. Se Vârsta
unge tava. pune amestecul şi se coace în cuptor la Solicitări
Într-un vas adânc se freacă brânza to- 180 de grade C., aproximativ 30 de minu-
pită cu furculiţa, apoi se amestecă bine cu te. Se scoate şi se lasă să se răcească. Ciur
parmezanul, gălbenuşele, busuiocul, pă- Se serveşte la temperatura camerei, cu
trunjelul, sarea, piperul şi puţină nucşoa- un pahar de vin alb rece.
20 REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 320-321 (1120-1121) - 1 - 30 iunie 2009

Tanti Roza şi Momo

„Ai toată viaţa înainte” de Romain Gary


la Teatrul „Nottara”
Momo (Mahomed) locuieşte într-un Mai surprinzător, însă, îmi pare gestul
Paris periferic, al migranţilor, la şi cu acestui om de a fi reuşit (el, francezul
„Tanti Roza”. O evreică de prin Polonia, rafinat, evreu de origine rusă, să intre
care a practicat cea mai veche meserie în pielea unui arab, să se copilărească
din lume şi în pieţele Maghrebului, şi revelând nebănuite rezerve de puritate,
în Place Pigalle. A ră- ingeniozitate, nonconfor-
mas terorizată pe viaţă mism, umor şi frusteţe în
de întâlnirea cu nemţii exprimarea argotică.
Franţei sub ocupaţie şi Descoperim
D proza lui
de experienţa deportării.
Acum, la bătrâneţe, este
supraponderală, aproape
Drumul Gary în montarea Teatrului
„Nottara”,
„Nott realizată de Alina
Rece (scenograf fiind Mihai
cheală, grav astmatică şi
etajul VI fără lift îi pare
Everestul. Trăieşte pre-
spre teatru Ranin).
Ranin
Regizoarea
R semnează
şi dificila dramatizare a ro-
car, de pe urma unui azil, manului.
manu Perfectibilă, ca şi
clandestin, (din ce în ce desfăşurarea
desfă spectacolului
mai depopulat), pentru – altfel atrăgător, lucrat cu
plozii pe care prostitua- sensibilitate şi fantezie.
tele îi ascund de teama Recenta premieră afirmă
Asistenţei Sociale. Din această categorie înzestrarea tinerei Laura Vasiliu (Momo)
oropsită (pentru protecţia căreia Roza s-a şi, alături de ea, a altor colege de genera-
blindat cu acte false!), face parte şi Momo. ţie – Corina Dragomir, Mihaela Subţirică,
Ca şi ceilalţi puşti, Momo suferă o criză Raluca Jugănaru fiind remarcabile.
de identitate, simţind o nevoie arzătoare Memorabili sunt însă mai ales Mihai
de a-şi cunoaşte mama, adică pe Aisché. Perşa – bonomul Katz, cel „plin de milă
Şi nici gesturile lui extreme şi absurde de creştinească”, şi Boris Petroff, interpre-
violenţă – revoltă şi nici visurile şi jocurile tul visătorului filosof melancolic „nenea
în tovărăşia Claunului Albastru, nici spec- Hamil”, vânzătorul de covoare care ţine
tacolele stradale improvizate cu umbrela Coranul într-o mână şi „Mizerabilii” lui
devenită păpuşa Arthur, nu îl ajută prea Hugo – în alta.
mult. Marea lui alinare rămâne Tanti Roza, Un adevărat excepţional tur de forţă
cu afecţiunea şi grija ei fără de margini ne propune însă Ruxandra Sireteanu. O
pentru puiul de arab (pe care îl obligă să „tanti Roza” care a fost cândva femeie
respecte şi nu i-a trecut. O „idişe mame” care-şi
şi zilele de exercită vocaţia pe toţi copiii lumii. O fiinţă
ramadan). între masca suferinţei groteşti şi cea a
O iubire transfigurării lăuntrice; între epuizare şi
care va fi neadormită forţă de luptătoare. O „tanti
răsplătită Roza” între viaţă (grea) – vis – şi coşmar;
cu vârf între mizeria biologicului degradat şi su-
şi înde- blimul unui suflet fără egal.
sat. Căci NATALIA STANCU
Momo va
deveni
sprijinul de
nădejde,
în toate,
Rhodos – dispariţia comunităţii evreieşti multimilenare
al Rozei. În centrul oraşului vechi din Rhodos, Cartea Macabeilor, apoi în lucrările lui
Îi va res- insulă care a avut o istorie frământată, Josephus Flavius, dar descrierea detai-
pecta do- fiind locuită, cucerită şi administrată de lată a comunităţii datează din secolul al
rinţa de a grecii antici, de romani, de cavalerii ioa- XII-lea, făcută de rabinul Benjamin de
nu ajunge niţi, de veneţieni, turci, italieni, germani Tudela care, în drum spre Ierusalim, a
o legumă, şi din nou de greci, în labirintul unor menţionat că în insulă trăiau 400 de evrei.
într-un sa- străduţe medievale în care circulă totuşi În timpul dominaţiei cavalerilor ioaniţi,
natoriu. O motorete şi chiar autoturisme, dai de un evreii au dus o viaţă grea, fiind până la
va ajuta să moară în „cuibul ei de evreică”, indicator: Spre sinagogă. Într-adevăr, în urmă expulzaţi pentru aproximativ 20 de
amenajat de ea tainic, în pivniţă. câteva minute ajungi acolo şi descoperi ani. Dar, o dată cu cucerirea otomană, în
În Belleville – Momo are de-a face cu o altă lume. Sinagoga Kahal Shalom este 1500, sultanul Suleiman Magnificul a vrut
arabi din Alger şi Tunisia, cu bunul doctor cel mai vechi lăcaş de cult evreiesc din să repopuleze insula cu evrei şi i-a invitat
Katz, cu negri africani „care trăiesc ca în Grecia şi singura dintre cele patru care să se întoarcă şi să-şi creeze o nouă
trib” chiar şi în HLM-uri. a rămas în funcţie pe insulă. Se crede comunitate. Au venit aici evreii sefarzi,
Înţelegem cum „toţi oamenii sunt că ea a fost construită în 1577 şi s-a expulzaţi din Spania, care s-au stabilit
egali când sunt în rahat”. Înţelegem cum păstrat aproape la fel ca la început. Este într-o mare parte a oraşului vechi, aşa
îi apropie şi solidarizează condiţia lor de o sinagogă sefardă, cu binaua în centrul cum se vede pe o hartă expusă în mu-
„mizerabili”, străini, marginalizaţi, nu o sanctuarului, orientată către Ierusalim. zeu şi au trăit neîntrerupt până în 1944.
dată pe nedrept vizaţi şi vânaţi. Înţelegem îi poţi întâlni în sinagogă sau în muzeu,
Foarte interesantă este podeaua, deco- În 1920, în insulă locuiau 4500 de evrei, mulţi dintre ei fiind oameni tineri, dornici
cum această condiţie îi face „să li se fâl- rată cu un mozaic din pietre alb-negru, cu număr care s-a redus încetul cu încetul,
fâie” de prejudecăţi şi conformisme, ba să-ţi împărtăşească istoria comunităţii.
motive utilizate şi în alte părţi ale oraşului o dată cu instalarea fascismului italian şi Un monument impresionant din marmoră
chiar şi de legi şi instituţii. vechi din Rodos. introducerea legilor rasiale. La începutul
Paradoxul sublim al acestor „mizera- neagră, ridicat nu departe de sinagogă,
În ziua în care am descoperit-o, sina- celui de-al doilea război mondial, mai erau într-o piaţetă foarte frecventată din ora-
bili” rămâne faptul că ei cred în valorile goga era plină de vizitatori care admirau în Rhodos aproximativ 2000 de evrei. În
care nu umilesc şi nu înjosesc omul, ci şul vechi, păstrează memoria victimelor
nu numai frumuseţea lăcaşului de cult, ci 1943, insula a fost ocupată de germani, Holocaustului din această insulă.
dovedesc că „Iubirea rămâne Dumnezeul şi muzeul alăturat care, prin numeroase iar în 1944, cu excepţia a 42 de persoane
tuturor credinţelor”. EVA GALAMBOS
artefacte, manuscrise, obiecte religioase care aveau cetăţenie turcă, peste 1600 de
La venerabila vârstă când a scris şi panouri, ne-a prezentat istoria tragică evrei au fost deportaţi la Auschwitz. Au su-
romanul „Ai toată viaţa înainte”, (la care a unei comunităţi, „înghiţită” de cel de-al pravieţuit 151. Ei nu s-au întors pe insulă,
ne-am referit până acum), francezul doilea război mondial. O istorie multimi- dar Consistoratul Evreiesc din Grecia a
Romain Gary s-a dovedit pus pe cele lenară, care a luat sfârşit în crematoriile decis că trebuie păstrată memoria aces-
mai formidabile şotii ale existenţei sale. de la Auschwitz. tei comunităţi odinioară înfloritoare şi a
Extrem de mediatizată: farsa de a atribui Prezenţa evreilor în Rhodos este trimis în Rhodos câteva familii evreieşti
romanul unui necunoscut, Emil Ajar. menţionată din secolul al II-lea î.e.n., în (37 de persoane). Pe descendenţii lor

Redactor-şef: NEDEEA BURCĂ Relaţii, administrator


REALITATEA EVREIASC| BORIS M. MEHR MIHAIL TUNSOIU
Preţul unui abonament pe un an este de 30 lei.
REDACŢIA: Bucureşti,
Dr. AUREL STORIN Abonamentele pentru cititorii din provincie se vor face
SOLOMON FLORIAN Telefon: 021-314.96.90 la comunităţile evreieşti din localitatea respectivă.
str. Popa Nan, nr. 70 Consilier editorial onorific:
DOREL DORIAN Corectură: Pentru cei din Bucureşti – la sediul F.C.E.R. din str.
Tel. / fax: 021-322.75.60 MIHAELA OBERSCHI DTP: GABRIEL IONESCU Sfânta Vineri nr. 9-11, cod poştal 030202. Abonamen-
www.fcer.jewish.ro Director de onoare: (0726-221191) tele se mai pot achita şi prin mandate poştale fie pe
e-mail: re2000@rdslink.ro HAIM RIEMER TraducătorI: COSMIN MIUŢE adresa F.C.E.R. – la oficiile poştale din localitate,
Ebraică: SARIT BLONDER conform catalogului de presă poz. 19375 – pe cont
realitateaevreiasca@gmail.com Secretar general de redacţie: Ing. B. TERCATIN (Israel) Tiparul: SC SIMPLU PRINT SRL B.C.R. RO51RNCB0074011952750001 filiala sector
Serie nouă a ELENA MARINESCU Engleză: SANDA LEPOIEV 3, Bucureşti. Pentru EUROPA, un abonament pe un
REVISTEI CULTULUI MOZAIC Redactori: IULIA DELEANU Potrivit art. 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conţinutul fiecărui text aparţine an costă 45 de Euro (cu toate taxele incluse). Pentru
Fondată în 1956 LUCIANA FRIEDMANN autorului. Redacţia nu împărtăşeşte în mod obligatoriu punctele de vedere exprimate în EXTRA EUROPA, un abonament pe un an costă 95
de Şef-Rabin dr. Moses Rosen EVA GALAMBOS articolele semnate de colaboratori. de dolari USA (cu toate taxele incluse).