Sunteți pe pagina 1din 96

L

UGĂCIUNI
caic
alunga
D emoni
RUGĂCIUNI PENTRU ÎNFRÂNGEREA
DEMONILOR ŞI PENTRU
ALUNGAREA PUTERILOR ÎNTUNERICULUI

J ohn E ckhardt
Alfa Omega Publishing
i
Publicată în original în limba engleză sub titlul: Prayers That Rout Demons
Charisma House
A Strang Company
600 Rinehart Road
Lake Mary, Florida 32746
www.strangbookgroup.com
Copyright © 1988 by John Eckhardt

Tradusă şi publicată cu permisiune. Toate versetele sunt preluate din traducerea


Cornilescu a Bibliei.
Traducere: Tania Bădiţă

Corectură: Daniela Topltcianu


Prelucrare grafică: Gabi Giuluşan

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


ECKHARDT, JOHN
Rugăciuni care alungă demoni / John Eckhardt; trad.: Tania
Bădiţă ; prelucrare graf.: Gabi Giuluşan. - Timişoara : Alfa Omega
Publishing, 2013
ISBN 978-973-1734-58-3

I. Bădiţă, Tania (trad.)


II. Giuluşan, Gabi (graf.)
2

Versiunea în limba română: Ediţie tipărită cu sprijinul:


Rugăciuni care alungă demoni John Militaru Ministries
Copyright © 2013 Alfa Omega Publishing P.O. Box 2015
Editura Alfa Omega Publishing Placerville, 95667 CA
CP 1141, OP 8, Timişoara
300890, România
Tel/Fax: +(40) 256-284.912
E-mail: editura@alfanet.ro
Comenzi on-line: www.alfaomega.tv/magazin

ISBN 978-973-1734-58-3
CUPRINS

Cuvânt înainte 7
Introducere 9

I- CO N ECTA REA LA SURSA DE PUTERE 13


M ărturisiri 15
Rugăciuni pentru binecuvântare şi favoare 17
Rugăciuni pentru revelaţie 19
Rugăciuni cu privire la ceruri 20
Rugăciuni pentru lărgire şi creştere 22
Renunţări
’ * 23
Rugăciuni în Hristos 24
Rugăciuni şi declaraţii cu privire la împărăţie 25
Rugăciuni care eliberează focul lui Dumnezeu 27
Rugăciuni pentru a da porunci dimineţii, zilei şi nopţii 28
Lansarea săbiei Dom nului 29
Lansarea săgeţilor D om nului 30
Ruperea blestemelor şi scoaterea duhurilor generaţionale 30
Anularea legămintelor păcătoase 32

II - PREG Ă TIN D ATACUL ÎMPOTRIVA VRĂ JM A ŞU LU I 34


Rugăciuni pentru siguranţă şi protecţie divină 36
Rugăciuni pentru întinderea braţului Domnului 37
Eliberarea puterii lui Dum nezeu 38
Eliberarea puterii sângelui 39
Rugăciuni pentru lupta spirituală 40
Rugăciuni pentru a scoate din rădăcini 45
Rugăciuni îm potriva Satanei (diavolul) 46
M ustrarea vrăjm aşului 47
Rugăciuni prin care se vorbeşte munţilor 47
Eliberarea pustiitorilor 48
III - REZISTEN ŢA ÎM POTRIVA TACTICILO R V IU IM A ŞU L U I 49
Stingerea focului vrăjmaşului 50
Ruperea blestemelor şi eliberarea binecuvântărilor lui Dumnezeu 51
Rugăciuni pentru a birui uneltirile satanice şi demonice 53
biruirea şi separarea ligilor demonice 53
Rugăciuni pentru locurile cereşti 54
Rugăciuni spuse peste porţi 55
Rugăciuni împotriva idolilor 57
Rugăciuni care distrug asuprirea 58
Ruperea puterii schizofreniei şi a nestatorniciei (bazat pe Ihe Schizophrenia
Revelation scrisă de Ida Mae Hammond) 59
Rugăciuni şi declaraţii care rup puterile întunericului 60
Rugăciuni împotriva duhului de distrugere 61
închiderea spărturilor şi a barierelor 62
Distrugerea vaselor rele 62
Distrugerea jugurilor şi îndepărtarea poverilor 63

IV - D ISTRU G EREA FORŢELOR V RĂ JM A ŞU LU I 64


Rugăciuni împotriva împăraţilor demonici 66
Rugăciuni împotriva leviatanului şi a duhurilor marine 67
Rugăciuni împotriva Izabelei 69
Rugăciuni împotriva duhurilor pustiei 70
Rugăciuni împotriva călăreţilor demonici 71
Rugăciuni împotriva duhurilor văii 72
Rugăciuni împotriva păsărilor 73
Eliberarea de lei 74
Eliberarea de şerpi 74
Eliberarea de muşte 75
Eliberarea de duhuri animalice 76

V - EXPERIM EN TA REA ELIBERĂRII ŞI A D EZLEG Ă R II 77


Rugăciuni de auto-eliberare 79
Rugăciuni pentru prosperitate şi pentru eliberare financiară 81
Rugăciuni pentru vindecare şi sănătate 84
Rugăciuni pentru eliberare 87
Izbăveşte-mă de cel rău. (matei 6:13) 88
Eliberarea şi renunţarea la păcatul sexual 89
Rugăciuni pentru eliberare îngerească 90
Rugăciuni împotriva terorismului 91
Rugăciuni apostolice 92
Rugăciuni de legare şi de dezlegare 93
Ruşine peste vrăjm aş 94
Rugăciuni pentru suflete 94
Rugăciuni pentru naţiunea voastră 96
CUVÂNT ÎNAINTE
In primul rând aş vrea să-I mulţumesc Dom nului şi M ântuitorului nostru
Isus Hristos că i-a dat apostolului John Eckhardt o asem enea îndrăzneală şi
dragoste pentru oamenii Săi. De când îl cunosc pe apostolul John Eckhardt,
am văzut că e un om care îl iubeşte pe Dumnezeu şi îi iubeşte pe oam enii Săi.
El este credincios Domnului, familiei sale şi lucrării. L-am observat crescând
tot mai mult în descoperirea Cuvântului lui Dum nezeu şi cunoştinţelor despre
eliberare. Apostolul Eckhardt nu s-a compromis niciodată şi nu i-a fost teamă
să predice adevărul, când alţi pastori refuzau să abordeze anumite subiecte
de teamă să nu-şi piardă membrii şi/sau banii. El este preocupat de eliberarea
oamenilor lui Dumnezeu.
Mulţi oameni,.de-a lungul anilor, mi-au spus că apostolul Eckhardt i-a
ajutat în multe dom enii din vieţile lor. Sunt mulţi oam eni care m ărturisesc în
Statele Unite şi în întreaga lume că au fost eliberaţi prin lucrarea sa. El a scris
cărţi şi a înregistrat casete şi CD -uri care i-au ajutat pe oameni să fie eliberaţi
de lucruri în care nu mai exista speranţă. Personal, pot spune că lucrarea
apostolului Eckhardt a fost o binecuvântare pentru mine.
Apostolul Eckhardt are o ungere specială şi înţelepciunea de a face acele
rugăciuni extraordinare şi puternice de luptă spirituală care să lumineze şi să
echipeze Trupul lui Hristos. Această carte are un impact puternic şi garantat
vă va ajuta în fiecare domeniul al vieţii voastre. Deseori oam enii sunt legaţi
de vrăjitorie şi blesteme, dar nu ştiu cum să fie eliberaţi. D eşi mulţi creştini
nu sunt conştienţi de blestemele care le afectează viaţa, cartea apostolului
Eckhardt scoate la suprafaţă blestemele, precum şi m odul în care le puteţi rupe
şi în care îl puteţi lega pe vrăjmaş.
Această carte vă pune la dispoziţie rugăciunile care rup fiecare
întăritură dem onică de peste vieţile voastre. Pe m ăsură ce veţi citi aceste
rugăciuni, puterea lui Dumnezeu vă va elibera de vrăjitorie, de blesteme şi de
idolatrie, iar vindecarea se va revărsa în viaţa voastră.
Această carte oferă remedii pentru înlăturarea puterilor întunericului
şi a principalităţilor şi pentru ruperea blestemelor din ţara voastră.
Aceleaşi rugăciuni pot fi folosite şi pentru oraşul vostru. D e asemenea,
aceste rugăciuni vor scoate zonele întunecate din viaţa voastră ca Dum nezeu să
vă poată folosi cu mare putere. D upă ce aţi rupt blestemele, apostolul Eckhardt
vă învaţă cum să eliberaţi binecuvântările pentru voi şi peste familia voastră.
8 | rugăciuni care alungă D emonii

D acă v-aţi dorit vreodată focul lui Dumnezeu în viaţa voastră, această carte vă
învaţă cum să eliberaţi focul Dumnezeului celui viu pentru a predica, a profeţi,
a vindeca bolnavii şi a scoate demonii.
Această carte este esenţială pentru fiecare credincios.

-RUTH BROW N
Autor, Destroying the Works o f Witchcraft
'through Fasting and Prayer
INTRODUCERE

C
artea Rugăciuni care alungă demoni combină rugăciunea şi mărturisirea
Cuvântului lui Dumnezeu pentru a aduce izbăvirea de sub orice
oprimare demonică. Rugăciunea şi mărturisirea Cuvântului lui
Dumnezeu sunt două dintre cele mai puternice arme pe care le au credincioşii.
Veţi vedea o mare eliberare a puterii lui Dumnezeu când acestea două sunt
folosite împreună.
Am început să scriu aceste rugăciuni pe măsură ce studiam Cuvântul lui
Dumnezeu. Duhul Sfânt mi-a evidenţiat multe versete care trebuiau eliberate
prin rugăciune. Am început să văd clar planul lui Dumnezeu pentru credincioşi
şi dorinţa vrăjmaşului de a opri acest plan. Domnul m-a învăţat cât este de
important să mă rog pe baza Cuvântului pentru a birui împotrivirea spirituală
faţă de planul lui Dumnezeu pentru viaţa mea.
Aceste rugăciuni au fost uitate o lungă perioadă de timp. Ele s au născut
în urm a luptelor spirituale şi a eliberărilor. Ele au luat naştere după mulţi ani
de experienţă în slujire, atât la nivel individual, cât şi la nivel naţional. Duhul
Sfânt m-a ajutat să înţeleg multe versete şi mi-a arătat cum să le folosesc în
rugăciune.
Majoritatea rugăciunilor din această carte vor avea referinţe biblice. Noi
ne bazăm rugăciunile pe Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu vă
va inspira să vă rugaţi. Promisiunile lui Dumnezeu vă vor motiva să vă rugaţi.
Dumnezeu ne-a dat multe promisiuni măreţe şi extrordinare. Prin credinţă şi
răbdare moştenim promisiunile (Evrei 6:12).
Sunt mulţi credincioşi care şe luptă cu rugăciunea. Mulţi spun că nu
ştiu cum să se roage. Unii au ajuns să fie descurajaţi în rugăciune. Această
carte vă va învăţa cum să vă rugaţi cu autoritate în urm a revelaţiilor pe care le
primiţi. Aceste rugăciuni sunt concepute să aducă rezultate. Am primit multe
mărturii din partea oam enilor care au ajuns la un alt nivel în vieţile lor de
rugăciune folosind aceste rugăciuni. Ele sunt scrise să fie simple, dar totuşi
puternice.
Sunt multe feluri de rugăciuni în această carte. Ni se spune să facem
TOT FELUL de rugăciuni (Efeseni 6:18). Aceste rugăciuni vă vor extinde
abilitatea să vă rugaţi. Veţi rosti multe feluri de rugăciuni pe care, în mod
normal, nu le-aţi fi rostit. Acest lucru vă va ajuta să distrugeţi limitările din
viaţa voastră de rugăciune.
io | Rugăciuni care alungă D emonii

Rugăciunea este unul dintre modurile prin care eliberăm voia lui
Dum nezeu peste pământ. Trebuie să studiem Cuvântul lui Dumnezeu
ca să cunoaştem voia Lui. Acesta este motivul pentru care rugăciunea şi
Cuvântul trebuie să se intercaleze. Daniel s-a rugat eficient fiindcă ştia
care era Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la poporul Său (Daniel 9:2-3).
N oi trebuie să ne rugăm cu mintea (1 Corinteni 14:15). înţelegerea
voii lui Dum nezeu ne va ajuta să ne rugăm corect. Cuvântul lui Dumnezeu
este voia lui Dumnezeu. N oi trebuie să fim înţelepţi şi să înţelegem care este
voia Dom nului (Efeseni 5:17). Rugăciunea ne ajută, de asemenea, să umblăm
perfect şi complet în toată voia lui Dumnezeu (Coloseni 4:12).
Viaţa şi moartea sunt în puterea limbii (Proverbe 18:21). Cuvintele
potrivite sunt pline de putere (Iov 6:25). Cuvintele pe care le rostim sunt duh
şi viaţă (loan 6:63). Putem fi prinşi în capcană prin cuvintele pe care le rostim.
Trebuie să articulăm gândurile lui Dumnezeu rugându-ne şi mărturisind
Cuvântul Său (Isaia 55:8). Cuvântul lui Dumnezeu eliberat prin gurile noastre
va face ca puterea Sa să se manifeste în viaţa noastră.
Cuvintele sunt folosite pentru a ne exprim a gândurile. Cuvintele lui
Dumnezeu sunt gândurile lui Dumnezeu. Noi eliberăm intenţiile lui Dumnezeu
când ne rugăm şi m ărturisim Cuvântul Său. Gândurile lui Dum nezeu sunt
pace şi prosperitate (Ieremia 29:11). Ele sunt concepute să ne aducă la un
sfârşit stabilit deja.
Isus ne-a învăţat că eliberarea credinţei noastre se face prin cuvintele
noastre (Marcu 11:23). Cuvintele noastre pline de credinţă pot m işca munţii.
Nim ic nu e imposibil pentru cei care cred. Credinţa noastră este o cheie pentru
a vedea miracole şi izbăviri în mod constant. Tot ce vom cere cu credinţă, prin
rugăciune, vom primi (Matei 21:22).
Cuvântul este aproape de noi (Romani 10:8). Cuvântul este în gura şi
în inima noastră. Acesta este cuvântul credinţei. Gura şi inima sunt conectate.
Noi vorbim din prinosul inimii. Cuvântul lui Dumnezeu din inim a noastră ne
va ieşi pe gură. Dum nezeu veghează asupra Cuvântului Său ca să-l împlinească
(Ieremia 1:12).
N oi suntem încurajaţi să strigăm la Domnul. El a prom is că ne va arăta
lucruri măreţe şi extraordinare (Ieremia 33:3). Dom nul se bucură de rugăciunile
noastre. El Se bucură să ne răspundă la rugăciuni. înainte de a-L chema, El
ne va răspunde (Isaia 65:24). Urechile D om nului sunt deschise la rugăciunile
celor neprihăniţi (1 Petru 3:12). Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui
Introducere | li

neprihănit (Iacov 5:16). Ni se spune să ne rugăm neîncetat (1 Tesaloniceni 5:17).


Dumnezeul nostru aude rugăciunile. Toată creaţia ar trebui să vină la
El în rugăciune (Psalmul 65:2). Această carte este creată pentru credincioşii
din orice naţiune. Toţi credincioşii au încercări asemănătoare. Toţi credincioşii
trebuie să biruiască aceste încercări. Dumnezeu nu se uită la faţa omului. El
este aproape de toţi cei care îl cheamă (Psalmul 145:19). Dom nul va auzi
strigătul vostru şi va prim i rugăciunea voastră (Psalmul 6:9).
Dacă strigaţi la Domnul, veţi fi salvaţi şi eliberaţi de vrăjm aşii voştri
(Psalmul 18:3). Acest lucru a fost întotdeauna o cheie a eliberării. Prin
rugăciune, poţi să ieşi din orice situaţie neplăcută. Dom nul este ajutorul tău.
Dumnezeu nu îţi va respinge rugăciunea (Psalmul 66:20). D um nezeu nu îţi
va dispreţui rugăciunea (P salm ul'102:17). Rugăciunea celui neprihănit este
bucuria Dom nului (Proverbe 15:8).
N ouă ni s-au dat cheile împărăţiei (Matei 16:19). Acest lucru ne
dă autoritatea să legăm şi să dezlegăm. A lega înseamnă „a restricţiona”, „a
opri”, „a împiedica”, „a verifica”, „a reţine”, „a aresta” sau „a înceta ceva”. A
dezlega înseam nă „a descuia”, „a elibera”, „a ierta” sau „a oferi libertate”.
Cheile reprezintă autoritatea de a încuia (a lega) sau a descuia (a dezlega).
Rugăciunea şi m ărturisirea sunt două dintre m odurile în care folosim această
autoritate. Putem lega lucrările întunericului, care cuprind boala, durerea,
vrăjitoria, sărăcia, m oartea, distrugerea, confuzia, înfrângerea şi descurajarea.
Ne putem dezlega pe noi şi pe alţii de puterile întunericului. Asta va avea
ca rezultat o m ai mare eliberare şi prosperitate. Legarea şi dezlegarea ne vor
ajuta în domeniul eliberării. Ne putem dezlega de multe lucruri folosindu-ne
autoritatea. îi putem dezlega şi pe alţii rostind aceste rugăciuni. Isus a venit ca
să distrugă lucrările diavolului. El a venit ca noi să avem viaţă din belşug.
Credincioşii trebuie să acţioneze în autoritate. Isus le-a dat ucenicilor
Lui putere şi autoritate peste toate duhurile necurate (Matei 10:1). Noi stăm
împreună cu Isus în locurile preaînalte, mai sus decât toate principalităţile
şi toate puterile (Efeseni 1:20, 2:6). Credincioşii pot folosi această autoritate
prin rugăciune şi prin mărturisire. Avem autoritate să călcăm peste şerpi şi
peste năpârci (Luca 10:19). Isus ne-a prom is că nimic nu ne va vătăma. Mulţi
credincioşi suferă fără rost fiindcă nu îşi exercită autoritatea.
Aceste rugăciuni sunt pentru credincioşii care urăsc lucrările
întunericului (Psalmul 139:21). Urâţi orice cale a minciunii (Psalmul 119:104)?
Vreţi să vedeţi schimbări în oraşul vostru, în judeţul vostru şi în naţiunea
12 | Rugăciuni care alungă D emonii

voastră? Sunteţi îm păraţi şi aveţi puterea de a schim ba regiunile geografice


(Eclesiastul 8:4). Frica de Dom nul înseamnă urârea răului (Proverbe 8:13).
Rugăciunile din această carte sunt concepute pentru a distruge
întărituri. Cuvântul lui Dumnezeu este ca un baros care sfărâm ă piatra
(Ieremia 23:29). Avem nevoie de rugăciuni puternice pentru a distruge aceste
întărituri. Aceste rugăciuni sunt pentru aceia care vor să vadă izbăviri în vieţile
lor personale, precum şi în oraşele, regiunile şi naţiunile lor. De-a lungul anilor
s-au scris multe cărţi de rugăciuni, dar cred că această carte de rugăciuni este
unică prin simplitatea şi revelaţiile ei.
Satana a fost învins prin cruce. Principalităţile şi puterile au fost
dezbrăcate (Coloseni 2:15). Noi întărim această victorie prin rugăciunile
noastre. Noi împlinim judecăţile scrise. Această onoare este oferită tutror
sfinţilor Săi. Sfinţii deţin împărăţia (Daniel 7:8). Asta înseam nă că avem
autoritate împreună cu împăratul să extindem dom nia lui Hristos peste
naţiuni.
David a fost un rege care a înţeles locul rugăciunii în victorie. El a avut
multe victorii în luptele cu duşmanii săi. El a văzut eliberări măreţe făcute
prin rugăciuni. El s-a rugat pentru înfrângerea duşm anilor săi, iar Dumnezeu
i-a răspuns. Noi vom avea aceleaşi rezultate peste duşm anii noştri spirituali.
Nu ne luptăm împotriva cărnii şi a sângelui, ci trebuie să biruim domniile şi
stăpânirile cu armura lui Dumnezeu. Noi trebuie să luăm sabia Duhului şi să
ne rugăm (Efeseni 6:12-18).
Rugăciunile lui David s-au sfârşit cu Psalmul 72:20. El le-a sfârşit
rugându-se ca întreg pământul să fie umplut cu Slava lui Dumnezeu. Acesta
este sfârşitul rugăciunii. Noi credem că pământul va fi umplut cu cunoaşterea
slavei lui Dum nezeu aşa cum apele acoperă marea (Evrei 2:14). Acesta
este scopul nostru. Vom continua să ne rugăm pentru împlinirea acestei
promisiuni. Vom vedea creşterea împărăţiei lui Dum nezeu şi distrugerea
puterilor întunericului prin rugăciunile noastre. Trezirea şi slava cresc tot
m ai mult. Efectul rugăciunilor noastre este asemenea efectului pe care-1 are
benzina peste foc.
SE C Ţ IU N E A 1
----------- j

CONECTAREA LA
SURSA DE PUTERE

D
uhul Sfânt şi Cuvântul lui Dumnezeu repi'ezintă sursa puterii
noastre. N e întărim în credinţă atunci când m ărturisim Cuvântul lui
Dumnezeu. Dobândim o mai mare încredere atunci când înţelegem
Cuvântul şi umblăm în revelaţie. Rugăciunea ne conectează la sursa de putere.
Rugăciunea ne conectează cu Dumnezeu şi permite ca puterea Sa să curgă în
noi în orice situaţie.
Mântuirea este baza luptei spirituale. Naşterea din nou este absolut
necesară. Credinciosul are nevoie, de asemenea, de umplerea cu Duhul Sfânt.
Sunteţi născuţi din nou? Ştiţi, fură urmă de îndoială, că sunteţi mântuiţi?
Credincioşii trebuie să trăiască vieţi neprihănite care sunt sub conducerea
Duhului Sfânt. N ouă ni s-a poruncit să umblăm în Duhul. Aceasta ne asigură
victoria continuă şi izbăvirea celorlalţi. Putem să biruim neascultarea atunci
când noi suntem ascultători. Isus a scos afară demoni prin puterea Duhului
Sfânt (Matei 12:28). Duhul Sfânt a fost sursa puterii şi a înţelepciunii Sale.
Această secţiune de rugăciuni care ne învaţă cum să ne conectăm la sursa
de putere - Duhul Sfânt al lui Dumnezeu şi Cuvântul lui Dumnezeu - nu este
pentru oamenii religioşi. Acestea nu sunt rugăciuni religioase care au efect atunci
când cineva le recită. Aceste rugăciuni sunt pentru credincioşii născuţi din nou
care doresc să vadă creşterea împărăţiei lui Dumnezeu.
Ni se spime să fim tari în Domnul şi în puterea tăriei Lui (Efeseni 6:10).
Noi umblăm şi ne luptăm în tăria Lui. Pentru asta este nevoie de smerenie şi o
dependenţă totală de Dumnezeu. Noi nu ne bizuim pe propriile puteri. Nu putem
permite mândriei să deschidă uşa pentru distrugere.
Dom nul este un războinic (Exod 15:3). El va purta luptele noastre.
Depindem de puterea şi îndrum area Lui. Depindem de Duhul şi de Cuvântul
Său. N u pot accentua suficient de mult nevoia de smerenie. Dum nezeu dă har
celor smeriţi.
Dom nul este tăria vieţii mele. Asta îmi dă capacitatea să biruiesc toate
temerile. îm i voi pune încrederea în el. Aceasta a fost cheia victoriilor lui
David. David a fost un rege care a ştiut cum să depindă de Domnul. David a
14 | RUGĂCIUNI CARE ALUNGĂ DEMONII

câştigat multe lupte şi şi-a biruit toţi vrăjmaşii.


Dom nul l-a învăţat pe David cum să se lupte. Trebuie să depindeţi de
El. Rugăciunile şi strategiile din această carte au fost învăţate în urm a anilor de
lupte şi de încredere în Dumnezeu. Dumnezeu ne-a învăţat cum să ne luptăm
folosind Cuvântul Său. Duhul Sfânt ne-a deschis ochii spre m ari adevăruri, şi
încă mai învăţăm.
Dumnezeu a fost sursa puterii lui David. El a mărturisit că Dom nul
este tăria lui. David a fost un om al rugăciunii şi al închinării. El s-a bucurat
de prezenţa Domnului. Prezenţa Dom nului a fost sursa bucuriei şi a tăriei
lui David. Cântecele lui erau arme profetice puternice îm potriva vrăjmaşului.
Nim ic nu poate înlocui o viaţă de laudă şi de închinare. Fiecare credincios
trebuie să aparţină unei biserici care este puternică în laudă şi în închinare.
Există mulţi războinici măreţi care sunt pregătiţi în şcoala Duhului
Sfânt. Aceştia sunt oameni smeriţi care au trebuit să depindă de Dumnezeu
ca să aibă izbăvire. Ei au trebuit să se conecteze cu Domnul, care este cel mai
grozav războinic. Ei au învăţat prin experienţă, şi uneori prin eşec. La fel ca
aceşti măreţi războinici ai lui Dumnezeu, dacă strigăm la Domnul, El ne va
arăta lucruri măreţe şi extraordinare.
Cuvântul lui Dumnezeu este sabia Duhului. Sabia este folosită în
război. Dom nul vă va învăţa cum să folosiţi această sabie. O veţi folosi
împotriva duşmanilor spirituali ai sufletelor voastre. Veţi vedea mari victorii
pe m ăsură ce o veţi folosi corect. Majoritatea rugăciunilor din această carte
au o referinţă biblică. Vă încurajez să citiţi versetele şi să meditaţi asupra lor.
Cuvântul lui Dumnezeu este sursa înţelepciunii. Noi acţionăm în înţelepciunea
lui Dumnezeu ca să înfrângem puterile iadului.
M ărturisirea Cuvântului lui Dumnezeu este o parte im portantă din
viaţa spirituală a fiecărui credincios. Creştinismul este numit marea mărturisire.
Mântuirea vine în urm a mărturisirii cu gura. Gura este în conecţie cu inima.
Cuvântul lui Dum nezeu eliberat de gura voastră va fi plantat în inim a voastră.
Credinţa este eliberară prin intermediul gurii. Gura poate scoate afară doar ce
este în inimă. Credinţa din inimă, care este eliberată prin intermediul gurii,
poate m işca munţii.
Dumnezeu este sursa tuturor victoriilor şi izbăvirilor noastre. El este
sursa înţelepciunii şi a strategiilor noastre. Datorită Cuvântului lui Dumnezeu,
noi înţelegem lupta spirituală în care suntem implicaţi. Lupta spirituală îşi are
originea în ceruri. Noi legăm ceea ce este deja legat în ceruri. Noi dezlegăm
CONECTAREA LA SURSA DE PUTERE | 1,5

ceea ce este deja dezlegat în ceruri.


Dumnezeu ne-a scos în evidenţă multe versete de-a lungul anilor în
care am fost implicaţi în eliberare şi în lupta spirituală. Aceste versete au avut
o valoare inestimabilă în ajutorarea noastră pentru a experimenta izbăvirea.
Cuvântul lui Dum nezeu este o comoară de înţelepciune şi cunoştinţă. El
conţine un belşug de revelaţii pentru fiecare credincios. Fiecare credincios
care doreşte să se bucure de libertate şi biruinţă trebuie să studieze Cuvântul
lui Dum nezeu şi să ceară revelaţii.
Una dintre grupele mele preferate de rugăciuni din această secţiune
este aceea numită „Rugăciuni pentru revelaţii”. Când am început să mă rog
acele rugăciuni, rezultatele au fost dramatice. Am început să văd adevăruri în
Cuvântul lui Dumnezeu pe care'nu le mai văzusem niciodată. Revelaţia este
cheia autorităţii. Petru a primit cheile împărăţiei după ce a primit revelaţia că
Isus era Hristos (Matei 16:16).
Dum nezeu a promis să ne umple de bucurie în casa de rugăciune (Isaia
56:7). Casa lui Dum nezeu se numeşte o casă de rugăciune pentru toate naţiunile.
Eu cred că nu trebuie doar să ne rugăm, ci şi să ne bucurăm de rugăciune.
Bucuria Dom nului este tăria noastră. Rugăciunea ar trebui să aducă o mulţime
de miracole şi recompense. Aceia care se bucură de rezultatele rugăciunii se
vor bucura de o viaţă palpitantă.

MĂRTURISIRI
Orice arm ă făurită împotriva mea va fi fără putere; şi pe orice lim bă care se
va ridica la judecată împotriva mea o vei osândi. (Isaia 54:17)
Voi fi întărit prin neprihănire, şi neliniştea nu se va apropia de mine.
(Isaia 54:14) .
Căci armele cu care mă lupt nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice,
întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. (2 Corinteni 10:4)
Iau scutul credinţei, cu care pot stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău.
(Efeseni 6:16)
Iau coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.
(Efeseni 6:17)
Sunt răscumpărat de sub blestemul Legii. Sunt răscumpărat din sărăcie. Sunt
răscumpărat din boală. Sunt răscumpărat din moartea spirituală. (Galateni 3:3)
16 | Rugăciuni care alungă demonii

Birui tot, pentru că Cel ce este în mine este mai mare decât cel ce este în
lume. (1 loan 4:4)
Stau gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcat cu platoşa
neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Iau scutul
credinţei. Iau şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui
Dumnezeu. (Efeseni 6:14-17)
Sunt izbăvit de sub puterea întunericului şi strămutat în îm părăţia Fiului
dragostei Lui (Coloseni 1:13)
Calc peste şerpi şi peste scorpioni şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic
nu m ă va putea vătăma. (Luca 10:19)
Nu am un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă. (2 Timotei 1:7)
Sunt binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile
cereşti, în Hristos. (Efeseni 1:3)
Prin rănile Lui sunt tămăduit. (Isaia 53:5)
M âna mea apucă de ceafă pe vrăjmaşii mei. (Geneza 49:8)
îmi ungi capul cu untdelemn, şi paharul meu este plin de dă peste el. Da,
fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele. (Psalmul 23:5-6)
Sunt uns să predic, să învăţ, să vindec şi să scot afară demonii.
Primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, şi dom nesc în viaţă
prin acel Unul singur, care este Isus Hristos! (Romani 5:17)
Eu am Viaţă, şi o am din belşug. (loan 10:10)
Umblu în lumină, după cum El însuşi este în lumină, şi sângele lui Isus
Hristos, Fiul Lui, mă curăţă de orice păcat. (1 loan 1:7)
Sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos. (2 Corinteni 5:21)
Eu sunt cap, nu coadă. (Deuteronom 28:13)
Voi declara un lucru, şi acesta va lua fiinţă în viaţa mea. (Iov 22:28)
Sunt plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. (Luca 2:52)
Am în casă bogăţie şi belşug, şi neprihănirea mea dăinuie în veci. (Psalmul 112:3)
Voi fi săturat cu viaţă lungă şi voi vedea mântuirea Lui. (Psalmul 91:16)
Stau sub ocrotirea Celui Preaînalt şi mă odihnesc la um bra Celui atotputernic
(Psalmul 91:1)
CONECTAREA LA SURSA DE PUTERE | 17

Nicio nenorocire nu mă va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul


meu. (Psalmul 91:10)
Fiii mei sunt ucenici ai Domnului, şi mare este propăşirea fiilor mei.
(Isaia 54:13)
Sunt întărit în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru. (Efeseni 3:16)
Am rădăcina şi temelia pusă în dragoste, (Efeseni 3:17)
Binecuvântez pe cei ce mă blestemă şi biruiesc răul prin bine. (Matei 5:44)

RUGĂCIUNI PENTRU BINECUVÂNTARE ŞI FAVOARE


Doamne, binecuvântează-mă şf păzeşte-mă! Fă ca să lumineze faţa Ta peste
mine şi îndură-te de mine! Doamne, înalţă-Ţi faţa peste mine şi dă-mi pacea!
(Numeri 6:24-26)
Poartă-te cu mine cum Te-ai purtat cu Efraim şi cu Manase! (Geneza 48:20)
Fă-m ă sătul de bunăvoinţă şi copleşit cu binecuvântările Tale.
(Deuteronom 33:23)
Doam ne, porunceşte binecuvântarea Ta peste viaţa mea.
D ă-m i descoperiri şi binecuvântează-mă. (Matei 16:17)
Sunt săm ânţa lui Avraam, prin Isus Hristos, şi prim esc binecuvântarea lui
Avraam. Doam ne, în binecuvântare, binecuvântează-mă, şi în înmulţire,
înmulţeşte-mă ca stelele cerului şi ca nisipul plajei.
Lasă ca ploile de binecuvântare să vină peste viaţa mea. (Ezechiel 34:26)
Prefă fiecare blestem trimis împotriva mea în binecuvântare. (Neemia 13:2)
Lasă ca binecuvântarea ta să mă îmbogăţească. (Proverbe 10:22)
Lasă ca toate neamurile să mă numească fericit. (M aleahi 3:12)
Lasă ca toate generaţiile să mă numească fericit. (Luca 1:48)
Eu sunt fiul Celui binecuvântat. (M arcu 14:61)
Eu locuiesc în îm părăţia Celui binecuvântat. (M arcu 11:10)
Fărădelegile îmi sunt iertate şi sunt binecuvântat. (Rom ani 4:7)
Doam ne, Tu zilnic îmi porţi povara. (Psalmul 68:19)
Eu sunt ales de Dum nezeu şi sunt binecuvântat.. (Psalmul 65:4)
U rm aşii mei sunt binecuvântaţi. (Psalmul 37:26)
18 RUGĂCIUNI CARE ALUNGĂ DEMONII

Permite-mi să stăpânesc ţara. (Psalmul 37:22)


Fac parte dintr-o naţiune sfântă şi sunt binecuvântat. (Psalmul 33:12)
Doam ne, binecuvântează-mi cei din urm ă ani ai mei cu mai multe
binecuvântări decât am primit în cei dintâi. (Iov 42:12)
Doam ne, lasă ca prezenţa Ta să-mi binecuvânteze viaţa. (2 Samuel 6:11)
Beau din paharul binecuvântat. (1 Corinteni 10:16)
Doam ne, binecuvântează-mă, fa să lumineze faţa Ta peste mine, ca să se
cunoască pe pământ calea Ta, şi printre toate neamurile mântuirea Ta! Lasă
ca pământul meu să îşi dea roadele şi toate marginile pământului să se teamă
de Tine. (Psalmul 67)
Ştiu că m ă iubeşti fiindcă nu m ă biruie vrăjmaşul meu. (Psalmul 41:11)
Fii binevoitor cu ţara Ta, Doamne! (Psalmul 85:1)
Doamne, dă-mi bunăvoinţa Ta şi viaţa. (Iov 10:12)
Doamne, prin bunăvoinţa Ta fa ca munţii mei să fie tari. (Psalmul 30:7)
Doam ne, am căpătat bunăvoinţa Ta. (Psalmul 45:12)
Doamne, fă ca bunăvoinţa Ta să îmi ridice puterea. (Psalmul 89:17)
Doam ne, aceasta este vremea hotărâtă pentru mine pentru favoare.
(Psalmul 102:13)
Adu-Ţi aminte de mine, Doamne, în bunăvoinţa Ta pentru poporul Tău!
Adu-Ţi aminte de mine şi dă-i ajutorul Tău. (Psalmul 106:4)
Te rog din toată inim a mea: ai milă de mine, după făgăduinţa Ta!
(Psalmul 119:58)
Lasă ca favoarea Ta să fie peste viaţa mea ca o ploaie de primăvară.
(Proverbe 16:15)
Lasă ca frum useţea Ta să fie peste viaţa mea şi să am parte de mult har.
(Geneza 29:17)
Mi s-a făcut parte de mare har. (Luca 1:28)
Doamne, fă-m ă să primesc o favoare extraordinară.
CONECTAREA LA SURSA DE PUTERE | 19

RUGĂCIUNI PENTRU REVELAŢIE


Tu eşti un Dum nezeu care descoperă tainele. Doamne, descoperă-m i tainele
Tale. (Daniel 2:28)
D escoperă-m i ce este adânc şi ascuns. (Daniel 2:22)
Fă-mă să înţeleg lucruri ascunse de la facerea lumii. (Matei 13:35)
Lasă ca peceţile de peste cuvintele Tale să fie rupte. (Daniel 12:9)
Fă-m ă să înţeleg şi să am revelaţie cu privire la scopul şi voia Ta
pentru viaţa mea.
Dă-m i un duh de înţelepciune şi de descoperire şi ochii să-m i fie luminaţi
în cunoaşterea Ta. (Efeseni 1:17)
Fă-mă să înţeleg lucrurile cereşti. (loan 3:12)
Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale! (Psalmul 119:18)
Lasă- mă să cunosc şi să înţeleg taina împărăţiei. (M arcu 4:11)
Lasă-m ă să vorbesc altora prin descoperire. (1 Corinteni 14:6)
D escoperă taina Ta slujitorilor '1 ai prooroci. (Amos 3:7)
Lasă ca lucrurile ascunse să se manifeste. (Marcu 4:22)
Ascunde aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi şi descoperă-le pruncilor.
(Matei 11:25)
D escoperă-m i puterea braţului Tău. (loan 12:38)
Descoperă-mi lucrurile care îmi aparţin. (Deuteronom 29:29)
D escoperă-m i Cuvântul Tău. (1 Samuel 3:7)
Lasă ca slava Ta să fie descoperită în viaţa mea. (Isaia 40:5)
Lasă ca neprihănirea Ta să fie descoperită în viaţa mea. (Isaia 56:1)
Lasă-mă să primesc vedenii şi descoperiri de la Domnul. (2 Corinteni 12:1)
Lasă-m ă să primesc descoperiri din belşug. (2 Corinteni 12:7)
Lasă-m ă să fiu un bun ispravnic al tainelor Tale. (1 Corinteni 4:1)
Lasă-m ă să pot vesti taina lui Hristos. (Coloseni 4:3)
Lasă-m ă să prim esc şi să înţeleg înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică şi
ţinută ascunsă. (1 Corinteni 2:7)
Nu-m i ascunde poruncile Tale. (Psalmul 119:19)
20 | Rugăciuni care alungă D emonii

Lasă-m ă să propovăduiesc înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică şi ţinută


ascunsă. (1 Corinteni 2:7)
.Lasâ-m ă să fac cunoscut cu,îndrăzneală taina Evangheliei (Efeseni 6:19)
Descoperă-m i taina voii Tale. (Efeseni 1:9)
Începe-Ţi cântarea în sunetul harpei. (Psalmul 49:4)
Fă-mă să prind înţelesul unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înţelesul
cuvintelor înţelepţilor şi al cuvintelor lor cu tâlc. (Proverbe 1:6)
Doamne, aprinde lumina mea, luminează întunericul meu. (Psalmul 18:28)
Prefă întunericul în lumină înaintea mea. (Isaia 42:16)
D ă-m i vistieriile ascunse, bogăţiile îngropate. (Isaia 45:3)
Candela Ta să strălucească deasupra capului meu. (Iov 29:3)
Suflarea mea este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul
măruntaielor. (Proverbe 20:27)
Fă-mă să înţeleg chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. (1 Corinteni 2:10)
Fă-mă să înţeleg gândurile Tale adânci. (Psalmul 92:5)
Luminează-mi ochii cu poruncile Dom jiului. (Psalmul 19:8)
Ochii mei sunt binecuvântaţi să vadă. (Luca 10:23)
îndepărtează cataracta şi solzii spirituali de peste ochii mei.
(Faptele Apostolilor 9:18)
Permite-mi să pricep împreună cu toţi sfinţii care este lărgim ea, lungimea,
adâncim ea şi înălţimea dragostei Tale. (Efeseni 3:18)
Fă ca inima să îmi dea îndemnuri chiar şi noaptea, iar dim ineaţa să mă
trezesc cu revelaţii de la Tine. (Psalmul 16:7)

RUGĂCIUNI CU PRIVIRE LA CERURI


Eu stau în locurile cereşti, în Hristos, deasupra tuturor principalităţilor, a
puterilor şi a domniilor. (Efeseni 1:3)
Mă poziţionez în ceruri şi leg principalităţile şi puterile care acţionează
îm potriva vieţii mele, în numele lui Isus.
Rup şi m ustru orice plan din ceruri care ar putea acţiona împotriva mea prin
intermediul soarelui, al lunii, al stelelor şi al constelaţiilor.
CONECTAREA LA SURSA DE PUTERE | 21

Leg şi m ustru orice forţă păcătoasă care acţionează îm potriva m ea prin


Acturus, prin Orion, prin Pleiade sau prin zodiac. (Iov 38:31-31)
Leg şi mustru toţi zeii şi demonii care au legătură cu luna şi care acţionează
prin ea, în numele lui Isus. (2 îm păraţi 23:5)
Leg şi m ustru toţi zeii şi demonii care au legătură cu soarele şi care
acţionează prin el, în numele lui Isus.
Leg şi m ustru toţi zeii şi demonii care acţionează prin stele şi planete, în
numele lui Isus. (2 împăraţi 23:5)
Nu mă va bate soarele ziua, nici luna noaptea. (Psalmul 121:6)
Cerurile sunt create pentru a fi o binecuvântare în viaţa mea.
Primesc ploaia şi binecuvântarea din ceruri peste viaţa mea în numele lui Isus.
Mă rog ca îngerii să se lupte împotriva oricărui duh din ceruri care vrea să-
mi blocheze răspunsul la rugăciuni. (Daniel 10:12-13)
îl leg pe domnul puterii văzduhului, în numele lui Isus. (Efeseni 2:2)
Mă rog ca zăgazurile cerurilor să fie deschise peste viaţa mea. (Maleahi 3:10)
Mă rog pentru ceruri deschise şi leg orice influenţă dem onică din ceruri în
numele lui Isus.
Lasă ca puterile cerurilor să fie clătinate, în numele lui Isus. (Matei 24:29)
Lasă ca cerul să picure rouă peste viaţa mea. (Deuteronom 33:28)
Pleacă cerurile, Doamne, şi coboară-Te! (Psalmul 144:5)
Deschide cerurile peste viaţa m ea şi lasă-m ă să am vedenii dumnezeieşti.
(Ezechiel 1:1)
Clatină cerurile şi umple-mi.casa cu slava Ta. (H agai 2:6-7)
Trimite tunete în ceruri împotriva vrăjmaşului meu, Doamne. (Psalmul 18:13)
Cerurile să se topească înaintea prezenţei lui Dumnezeu. (Psamul 68:8)
Cerurile să laude minunile Tale, Doam ne! (Psalmul 89:5)
Lasă să se vadă semnele Tale în ceruri. (Ioel 2:30)
Călăreşte pe cerurile cerurilor şi lasă să se audă glasul Tău! (Psalmul 68:33)
Eliberează înţelepciunea Ta nespus de felurită peste domniile şi stăpânirile
din locurile cereşti. (Efeseni 3:10)
22 | RUGĂCIUNI CARE ALUNGĂ DEMONI!

RUGĂCIUNI PENTRU LĂRGIRE ŞI CREŞTERE


Rupe de peste viaţa m ea orice limitări sau restricţii puse de orice duh
necurat, în numele lui Isus.
Leg şi scot afară orice duh piton şi constrictor, în numele lui Isus.
Binecuvântează-mă şi întinde-mi hotarele. M âna Ta să fie cu mine şi
fereşte-mă de nenorociree. (1 Cronici 4:10)
Izgoneşte neamurile dinaintea mea şi întinde-mi hotarele. (Exod 34:24)
Doam ne, ai promis că-mi vei lărgi hotarele. (Deuteronom 12:20)
Scoate-mi inim a la loc larg ca să alerg pe calea poruncilor Tale.
(Psalmul 119:32)
Mi se deschide larg gura împotriva vrăjmaşilor mei. (1 Samuel 2:1)
Măreşte-mi paşii ca să primesc bogăţia şi belşugul Tău. (Isaia 60:5-9)
Primesc izbăvire şi extindere pentru viaţa mea. (Estera 4:14)
Domnul mă va înmulţi tot mai mult, pe mine şi pe copiii mei!
(Psalmul 115:14)
Pă ca domnia şi împărăţia Ta să crească în viaţa mea. (Isaia 9:7)
Lasă-m ă să cresc în cunoaşterea lui Dumnezeu. (C oloseni 2:19)
Doamne, binecuvântează-mă şi înmulţeşte-mă. (Isaia 51:2)
Lasă-m ă să cresc din ce în ce mai mult. (Geneza 30:43)
Lasă-mă să cresc cu creşterea pe care mi-o dă Dumnezeu. (Coloseni 2:19)
Fă-m ă să cresc tot mai mult în dragoste. (1 Tesaloniceni 3:12)
înalţă-mi mărimea mea, întoarce-Te şi mângâie-mă din nou! (Psalmul 71:21)
Fă-mă să cresc în înţelepciune şi în statură. (Luca 2:52)
Fă-m ă să mă întăresc din ce în ce mai mult şi să-i fac de ruşine pe
vrăjmaşi. (Faptele Apostolilor 9:22)
I laiul şi favoarea Ta să crească tot mai mull în viaţa mea.
Iiuiiulţrşlr im /ilele şi lungeşte ini anii vieţii. (Preoverbe 9:11)
CONECTAREA LA SURSA DE PUTERE | 23

Cuvântul lui IDumnezeu să se răspândească tot mai mult în viaţa mea.


(Faptele Apostolilor 6:7)
Binecuvântează-mă în toată creşterea mea. (Deuteronom 14:22)
Lasă ca zeciuiala şi dărnicia mea să crească. (Deuteronom 14:22)
Lasă ca propăşirea mea de mai târziu să crească. (Iov 8:7)
Fă-mă să cresc în harul şi în cunoştinţa lui Isus Hristos. (2 Petru 3:18)
Voi înverzi ca fin icul şi voi creşte ca cedrul din Liban. (Psalmul 92:12)
Credinţa m ea să se mărească tot mai mult. (2 TeSaloniceni 1:3)
i

Cel ce face spărtura se suie înaintea mea şi sparge limitele şi graniţele


vrăjmaşului. (Mica 2:13)
Doamne, Tu eşti Dumnezeul izbăvirii mele. I-ai risipit pe vrăjm aşii mei
dinaintea mea. (2 Samuel 5:20)
Ramurile mele se înalţă deasupra zidului înălţat de vrăjmaş. (Geneza 49:22)
Pot năpusti asupra unei oşti înarmate, pot sări peste un zid întărit.
(Psalmul 18:29)
Răsunetul meu străbate tot pământul, şi glasul meu merge până la
marginile lumii. (Psalmul 19:4) Dă-mi neamurile de moştenire şi
marginile pământului în stăpânire! (Psalmul 2:8)

RENUNŢĂRI
Renunţ la orice urm ă de poftă, perversiune, imoralitate, necurăţie, impuritate
şi păcat sexual, în numele lui Isus.
Renunţ la orice form ă de vrăjitorie, magie, ghicire şi implicare ocultă, în
numele lui Isus.
Renunţ la toate legăturile sufleteşti necurate şi la toate relaţiile imorale, în
numele lui Isus.
Renunţ la orice formă de ură, de mânie, de resentiment, de răzbunare, de
neiertare şi de amărăciune, în numele lui Isus.
Iert orice persoană care m-a rănit, care m-a dezamăgit, care m -a abandonat,
care s-a purtat urât cu mine sau care m-a respins vreodată, în numele lui Isus.
24 Rugăciuni care alungă D emonii

Renunţ la orice dependenţă de droguri, de alcool sau de orice substanţă


legală sa'i ilegală care m-a legat, în numele lui Isus.
Renunţ la orice form ă de mândrie, de semeţie, de aroganţă, de vanitate, de
egoism, de neascultare şi de răzvrătire, în numele lui Isus.
Renunţ la orice formă de invidie, de gelozie şi de pizmă, în numele lui Isus.
Renunţ la orice formă de frică, de necredinţă şi de îndoială, în numele lui Isus.
Renunţ la orice formă de egoism, de încăpăţânare, de autocompătimire, de
autorespingere, de urare de sine şi de autopromovare, în numele lui Isus.
Renunţ la orice gândire şi sistem de credinţă necurat, în numele lui Isus.
Renunţ la toate legămintele şi jurămintele necurate pe care le-am făcut eu sau
străm oşii mei, în numele lui Isus.

RUGĂCIUNI ÎN HRISTOS
Sunt chemat să fiu al lui Isus Hristos. (Romani 1:6)
Sunt răscum părat în Hristos Isus. (Romani 3:24)
D om nesc în viaţă prin Isus Hristos. (Romani 5:17)
Sunt viu pentru Dumnezeu, în Isus Hristos. (Rom ani 6:11)
Am viaţa veşnică prin Isus Hristos. (Romani 6:23)
Sunt îm preună moştenitor cu Hristos. (Rom ani 8:17)
Sunt sfinţit în Hristos Isus. (1 Corinteni 1:2)
Trupul m eu este un mădular al lui Hristos. (1 Corinteni 6:15)
Am biruinţa prin Isus Hristos. (1 Corinteni 15:57)
Sunt victorios prin Hristos. (2 Corinteni 2:14)
Sunt o făptură nouă în Hristos. (2 Corinteni 5:17)
Sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos. (2 Corinteni 5:21)
Am slobozenie în Hristos Isus. (Galateni 2:4)
Sunt răstignit împreună cu Hristos. (Galateni 2:20)
M -am îmbrăcat cu Hristos. (Galateni 3:27)
Sunt moştenitor al lui Dumnezeu prin Hristos. (Galateni 4:7)
Am fost binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile
cereşti, în Hristos. (Efeseni 1:3)
CONECTAREA LA SURSA DE PUTERE | 25

Am fost ales înainte de întemeierea lumii, ca să fiu sfânt şi fără prihană


înaintea Lui. (Efeseni 1:4)
Am obţinut o moştenire în Hristos. (Efeseni 1:11)
Am fost adus la viaţă împreună cu Hristos. (Efeseni 2:5)
Şed în locurile cereşti, în Hristos Isus, (Efeseni 2:6)
Am fost zidit în Hristos Isus pentru fapte bune. (Efeseni 2:10)
în El avem slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu încredere. (Efeseni 3:12)
Mă laud în Hristos Isus. (Filipeni 3:3)
Alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos
Isifs. (Filipeni 3:14)
Pot totul în Hristos care mă întăreşte. (Filipeni 4:13)
Dumnezeu se îngrijeşte de toate trebuinţele mele în Isus Hristos. (Filipeni 4:19)
Hristos în mine, nădejdea slavei. (Coloseni 1:27)
Am totul deplin în El. (Coloseni 2:10)
Am murit împreună cu Hristos. (Coloseni 2:20)
Am înviat împreună cu Hristos. (Coloseni 3:1)
Viaţa m ea este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. (Coloseni 3:3)
Hristos este viaţa mea. (Coloseni 3:4)
Am gândul lui Hristos. (1 Corinteni 2:16)
Sunt părtaş al lui Hristos. (Evrei 3:14)
Sunt păstrat în Isus Hristos. (Iuda 1:1)

RUGĂCIUNI ŞI DECLARAŢII CU PRIVIRE LA ÎMPĂRĂŢIE


Vie îm părăţia Ta, facă-se voia Ta. (Matei 6:10)
împărăţia Ta să înainteze prin predare, propovăduire şi vindecare. (Matei 4:23)
Porţile vieţii mele şi ale oraşului meu să fie deschise ca să intre împăratul
slavei! (Psalmul 24:7)
Domnul împărăţeşte îmbrăcat cu măreţie; Dom nul este îmbrăcat şi încins cu
putere. Scaunul Tău de domnie este aşezat din vremuri străvechi; Tu eşti din
veşnicie!, (Psalmul 93:1-2)
26 | Rugăciuni care alungă D emonii

Dom nul este un Dum nezeu mare, este un împărat mare mai presus de toţi
dumnezeii. (Psalmul 95:3)
Cerul să audă că Domnul împărăţeşte! (Psalmul 96:10)
Domnul împărăţeşte: popoarele tremură; pământul se clatină. (Psalmul 99:1)
Doam ne, Ţi-ai aşezat scaunul de domnie în ceruri, şi dom nia Ta stăpâneşte
peste tot. (Psalmul 103:19)
Oamenii să-L binecuvânteze pe Domnul, în toate locurile stăpânirii Lui!
(Psalmul 103:22)
îm părăţia Ta este o îm părăţie veşnică, şi stăpânirea Ta rămâne în picioare în
toate veacurile. (Psalmul 145:13)
Oamenii să spună slava împărăţiei Tale şi să vestească puterea Ta.
(Psalmul 145:11)
Oamenii să cunoască puterea Ta şi strălucirea plină de slavă a împărăţiei
Tale. (Psalmul 145:12)
împărăţia Ta să vină prin eliberare. (Matei 12:22)
Lasă ca Evanghelia împărăţiei să fie predicată în zona mea cu semne şi minuni.
Tată, prim esc îm părăţia fiindcă mi-o dai cu plăcere. (Luca 12:32)
Neprihănirea, pacea şi bucuria împărăţiei să vină în viaţa mea. (Romani 14:7)
îm părăţia lumii acesteia să treacă în mâinile Dom nului nostru şi ale
Hristosului Său. (Apocalipsa 11:15)
Lasă ca sfinţii să ia în stăpânire împărăţia. (Daniel 7:22)
Răstoarnă scaunul de domnie al împărăţiilor rele. (Hagai 2:22)
Păstrează-mă ca să intru în îm părăţia Ta cerească. (2 Tim otei 4:18)
Toiagul domniei Tale să fie eliberat. (Evrei 1:8)
Caut mai întâi îm părăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste
lucruri mi se dau pe deasupra. (Matei 6:33)
Rupe în bucăţi şi distruge fiecare împărăţie dem onică ce se împotriveşte
domniei Tale. (Psalmul 72:8)
Toate puterile îţi vor sluji şi Te vor asculta, Doamne. (Daniel 7:27)
CONECTAREA LA SURSA DE PUTERE | 27

RUGĂCIUNI CARE ELIBEREAZĂ FOCUL LUI DUMNEZEU


Doamne, scaunul Tău de domnie e asemenea unor flăcări de foc.
(Daniel 7:9)
Tu eşti Dumnezeul care răspunde prin foc. (1 îm păraţi 18:24)
Focul merge înaintea Ta şi arde de jur împrejur pe potrivnicii Tăi. (Psalmul
97:3)
Doamne, eliberează focul Tău şi arde lucrările întunericului.
Botează-m ă cu Duhul Sfânt şi cu foc. (Luca 3:16)
Lasă ca focul Tău să fie în mâinile mele pentru a vindeca bolnavii şi pentru a
scoate afară demonii.
Lasă ca focul Tău să ardă în ochii mei, în inima mea, în interiorul meu, în
gura mea şi în picioarele mele.
Lasă ca Focul Tău să fie pe limba mea pentru a predica şi a profeţi.
Primesc limbi de foc.
Cuvântul Tău să fie predicat cu foc. (Ieremia 23:29)
Fă-mă un slujitor din foc. (Evrei 1:7)
Eliberează-mă cu focul Tău. (Psalmul 18:13)
Focul Tău să mă protejeze şi să mă acopere. (Exod 14:24)
Focul lui Dum nezeu să ardă idolii din ţară. (Deuteronom 7:5)
Lucrările vrăjitoriei şi ale ocultismului să ardă în focul Tău.
(Faptele Apostolilor 19:19)
Curăţă-m i viaţa cu focul Tău. (Maleahi 3:2)
Focul Tău să fie eliberat în Sion. (Isaia 31:9)
Duhurile de poftă şi perversiune să fie distruse de focul Tău. (Geneza 19:24)
Eliberează duhul arderii ca să ardă lucrările întunericului. (Psalmul 140:10)
Focul Tău să mistuiască duhurile rele. (Psalmul 106:18)
Slava Ta să facă să izbucnească un pârjol, ca pârjolul unui foc. (Isaia 10:16)
Fă să răsune glasul Tău măreţ. Arată-Ţi braţul gata să lovească, în m ânia Ta
aprinsă, în mijlocul flăcării unui foc mistuitor, în m ijlocul înecului, furtunii
şi pietrelor de grindină. (Isaia 30:30)
28 Rugăciuni care alungă D emonii

Babilonul să fie ca miriştea pe care o arde focul şi să nu-şi scape viaţa din
flăcări. (Isaia 47:14)
Doam ne, m ustră-Ţi vrăjm aşii cu foc şi cu flăcări de foc. (Isaia 66:15)
Orice făptură să vadă răspândirea focului Tău. (Ezechiel 20:48)
Aşează peste Sion un foc de flăcări strălucitoare, noaptea. (Isaia 4:5)
Focul prezenţei Tale să fie eliberat în viaţa mea. (Psalmul 97:5)
Demonii să fie expuşi şi scoşi afară cu focul Tău. (Faptele Apostolilor 28:3)
Dă drumul grindinei şi focului cerului peste vrăjmaş. (Psalmul 78:48)
Fulgeră şi risipeşte vrăjmaşii! (Psalmul 144:6)
Lumina Ta să fie un foc şi Sfântul Tău să fie flacăra care mistuie şi arde spinii
şi mărăcinii din viaţa mea. (Isaia 10:7)

RUGĂCIUNI PENTRU ADA PORUNCI DIMINEŢII, ZILEI SI


_______________ NOPŢII '
Poruncesc dimineţii să ia marginile pământului şi să scuture răul din el.
(Iov 38:12)
Voi dom ni peste cel rău dimineaţa. (Psalmul 49:14)
Doam ne, umple de veselie Răsăritul. (Psalmul 65:8)
Prim esc în fiecare dimineaţă bunătatea Ta. (Psalmul 143:8)
Trimite frum useţea sfinţeniei Tale din sânul zorilor. (Psalmul 110:3)
Judecăţile tale să vină peste vrăjmaş în fiecare dimineaţă. (Isaia 28:19)
Doam ne, iveşte-Te ca zorile dimineţii şi ne rugăm să vii la noi ca o ploaie, ca
ploaia de primăvară care udă pământul! (O sea 6:3)
Doam ne, Tu m ă cercetezi în toate dimineţile. (Iov 7:18)
Doam ne, Tu mă trezeşti în fiecare dimineaţă, Tu îmi trezeşti urechea să
ascult cum ascultă nişte ucenici. (Isaia 50:4)
Eu nu m ă voi teme nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care
zboară ziua (Psalmul 91:5)
Doamne, vesteşte din zi în zi mântuirea Ta în viaţa mea! (Psalmul 96:2)
Leg năluca nopţii, în numele lui Isus. (Isaia 34:14)
Leg orice atac care ar putea veni asupra mea noaptea.
CONECTAREA LA SURSA DE PUTERE 29

îmi exercit autoritatea asupra tuturor demonilor care sunt trim işi asupra mea
sau a familiei mele noaptea.
Lasă ca seara să aducă necazuri vrăjmaşilor care mi-ar ataca viaţa, în numele
lui Isus. (Isaia 17:12-14)
Leg şi m ustru fiecare duh care s-ar furişa împotriva m ea noaptea (Psalmul
104:20)
Leg şi mustru ciuma care umblă în întuneric. (Psalmul 91:6)
M ă voi odihni noaptea fiindcă Dom nul m ă face să dorm.
Lasă ca îngerii Tăi să mă păzească şi să mă protejeze noaptea.
Doamne, dă-m i izbăvire pe perioada nopţii. (Faptele Apostolilor 12:6-7)
Doamne, tă ca până şi noaptea să îmi dea îndemnuri inima. (Psalmul 16:7)
Laudele Tale vor fi cu mine noaptea. (Psalmul 42:8)
îmi voi aduce aminte de Tine în timpul privegherilor nopţii. (Psalmul 63:6)
Primesc cunoaşterea Ta noaptea. (Psalmul 19:2)
în fiecare noapte primesc credincioşia Ta. (Psalmul 92:2)
Leg şi m ustru fiecare duh vampiric, în numele lui Isus. (Leveticul 11:19)
Leg şi m ustru toate duhurile incubus şi sucubus care ar putea ataca noaptea,
în numele lui Isus.
Leg şi îm i exercit autoritatea asupra tuturor coşm arurilor şi viselor demonice
în nunele lui Isus.
Stau de strajă în toate nopţile. (Isaia 21:8)

LANSAREA SĂBIEI DOMNULUI


Lansez sabia Dom nului împotriva puterilor iadului, în numele lui Isus.
(Judecători 7:18)
îmi voi ascuţi fulgerul săbiei şi mă voi răzbuna împotriva potrivnicilor Tăi.
(Deuteronom 32:41)
încinge-ţi sabia şi domneşte pe-ntreg pământul. (Psalmul 45:3)
D uşm anii să fie daţi pradă săbiei. (Psalmul 63:10)
Asirianul va cădea ucis de o sabie. (Isaia 31:8)
Lansez sabia D om nului împotriva leviatanului. (Isaia 27:1)
30 | RUGĂCIUNI CARE ALUNGĂ DEMONII

Trimite îngerii Tăi cu săbii înflăcărate pentru a purta luptele mele în ceruri.
Lansez sabia cu două tăişuri să împlinească judecăţile scrise. (Psalmul 149:6)
Trimite sabia din gura Ta împotriva vrăjmaşului. (Apocalipsa 19:15)

LANSAREA SĂGEŢILOR DOMNULUI


Lansez săgeata de izbăvire din partea Dom nului în viaţa mea.
(2 împăraţi 13:17)
Lansez săgeţile Tale ascuţite pentru a străpunge inima vrăjmaşilor
împăratului. (Psalmul 45:5)
îndreaptă şi aruncă săgeţile Tale împotriva chinuitorilor mei. (Psalmul 7:13)
Aruncă săgeţi şi risipeşte vrăjmaşii. (Psalmul 18:14)
Fă-i pe vrăjmaşi să dea dosul şi trage cu arcul Tău asupra lor. (Psalmul 21:12)
Aruncă-Ţi săgeţile şi distruge-i. (Psalmul 144:6)
Trimite-Ţi săgeţile în toate părţile. (Psalmul 77:17)
Trimite săgeţi de lum ină în împărăţia întunericului. (H abacuc 3:11)
îngrăm ădeşte nenorociri peste ei şi aruncă-Ţi săgeţile îm potriva lor.
(Deuteronom 32:23)
Aruncă săgeţi împotriva lor şi loveşte-i deodată. (Psalmul 64:7)
Lasă ca săgeata Ta să pornească ca fulgerul împotriva vrăjmaşului. (Zaharia 9:14)
Sfarâmă-le oasele şi prăpădeşte-i cu săgeţile Tale. (N um eri 24:8)
Aruncă săgeţi împotriva vrăjmaşului Tău. (Psalmul 64:7)
Pune ţintă săgeţii Tale pe vrăjamşii mei. (Plângerile lui Ieremia 3:12)
Ascute-Ţi săgeţile şi eliberează-Ţi răzbunarea peste vrăjm aşii mei.
(Ieremia 51:11)

RUPEREA BLESTEMELOR ŞI SCOATEREA DUHURILOR


________GENERAŢIONALE
Sunt răscum părat din blestemul Legii. (Galateni 3:13)
Rup toate blestemele generaţionale ale mândriei, ale poftei, ale perversiunii, ale
răzvrătirii, ale vrăjitoriei, ale idolatriei, ale sărăciei, ale respingerii, ale fricii, ale
confuziei, ale dependenţei, ale morţii şi ale distrugerii, în numele lui Isus.
CONECTAREA LA SURSA DE PUTERE | 31

Poruncesc tuturor duhurilor spirituale care au intrat în viaţa m ea în timpul


concepţiei, în pântec, în canalul de naştere şi prin cordonul ombilical să iasă
afară, în numele lui Isus. ,
Rup orice blestem şi cuvinte negative rostite peste viaţa mea, în numele lui Isus.
Rup orice blestem şi cuvinte negative pe care alţii le-au rostit peste viaţa mea,
chiar dacă erau oameni cu autoritate, în numele lui Isus.
Poruncesc tuturor duhurilor strămoşeşti de francmasonerie, de idolatrie, de
vrăjitorie, de religie falsă, de poligamie, de poftă şi de perversitate să iasă din
viaţa mea, în numele lui Isus.
Poruncesc tuturor duhurilor ereditare de poftă, de respingere, de frică, de
boală, de infirmitate, de mânie, de ură, de confuzie, de eşec şi de sărăcie să
iasă din viaţa mea, în numele lui Isus.
Rup drepturile tuturor duhurilor generaţionale care acţionează în spatele
unui blestem, în numele lui Isus. Nu aveţi niciun drept să acţionaţi
în viaţa mea.
Leg şi m ustru toate duhurile familiare şi îndrumătoare care încearcă să
acţioneze în viaţa mea, venite de la strămoşii mei, în numele lui Isus.
Renunţ la toate crezurile şi filozofiile false moştenite de la străm oşii mei, în
numele lui Isus.
Rup toate blestemele de peste finanţele mele venite de la străm oşii mei prin
faptul că au înşelat sau au furat bani, în numele lui Isus.
Rup toate blestemele de boală şi poruncesc tuturor bolilor moştenite să plece
din trupul meu, în numele lui Isus.
Prin Isus, familia mea este binecuvântată. (Geneza 12:3)
Renunţ la orice formă de mândrie moştenită de la străm oşii mei,
în numele lui Isus.
Rup toate legămintele, jurămintele şi pacturile pe care străm oşii mei le-au
făcut cu diavolul, în numele lui Isus.
Rup toate blestemele rostite în secret de agenţi ai Satanei îm potriva mea, în
numele lui Isus. (Psalmul 10:7)
Rup toate blestemele scrise care mi-ar putea afecta viaţa, în numele lui Isus.
(2 Cronici 34:24)
32 | RUGĂCIUNI CARE ALUNGĂ DEMONII

Rup orice blestem care s-ar putea activa în viaţa mea pe m ăsură ce înaintez în
vârstă, în numele lui Isus.
Rup orice blestem cum părat de Balaam împotriva vieţii mele, în numele lui
Isus. (Neemia 13:2)
Doamne, transform ă în binecuvântare fiecare blestem făcut îm potriva vieţii
mele. (Neemia 13:2)
Rup toate blestemele de moarte rostite peste naţiunea mea de către oamenii
cu autoritate din ţara mea, în numele lui Isus.
Rup toate blestemele de moarte rostite peste America de către oameni din ale
naţiuni, în numele lui Isus.

ANULAREA LEGĂMINTELOR PĂCĂTOASE


Rup şi anulez toate legămintele, jurămintele şi declaraţiile păcătoase pe care
le-am făcut cu buzele mele, în numele lui Isus.
Renunţ şi rup toate jurămintele păcătoase făcute de strămoşii mei către idoli,
demoni, religii false sau organizaţii păcătoase, în numele lui Isus. (Matei 5:33)
Rup şi anulez toate legămintele cu moartea şi iadul făcute de străm oşii mei,
în numele lui Isus.
Rup şi anulez toate jurămintele păcătoase făcute de către străm oşii mei cu
idoli sau demoni, în numele lui Isus. (Exodul 23:32)
Rup şi anulez toate legămintele de sânge tăcute prin jertfă care ar putea afecta
viaţa mea, în numele lui Isus.
Poruncesc tuturor dem onilor care susţin că au un drept în viaţa m ea prin
aceste legăminte să iasă afară, în numele lui Isus.
Rup şi anulez orice legământ făcut cu dumnezei falşi şi cu dem oni prin '
implicarea în ocultism şi în vrăjitorie, în numele lui Isus.
Rup şi anulez toate căsătoriile între duhuri care ar face ca dem oni incubus şi
sucubus să-m i atace viaţa, în numele lui Isus.
Rup şi anulez orice căsătorie cu orice demon care mi-ar putea afecta viaţă, în
numele lui Isus.
Rup toate învoielile făcute cu Locuinţa morţilor, în numele lui Isus. (Isaia 28:18)
CONECTAREA LA SURSA DE PUTERE | 33

Am un legământ cu Dumnezeu prin sângele lui Isus Hristos. Sunt unit


cu Dom nul şi sunt un duh cu El. Rup toate legămintele păcătoase şi îmi
reînnoiesc legământul cu Dumnezeu prin trupul şi sângele lui Isus.
Divorţez de orice demon care mi-ar pretinde viaţa datorită vreunui legământ
strămoşesc, în numele lui Isus.
Leg şi scot afară orice demon al familiei care m-ar urmări prin vreun
legământ strămoşesc.
SE C Ţ IU N E A 2
— 11 " 9

PREGĂTIND ATACUL ÎMPOTRIVA


VRĂJMAŞULUI

C
e ne asigLiră succesul în lupta spirituală? Următoarele sunt câteva
dintre calităţi:

• Suferinţa (2 Timotei 2:3) - abilitatea de a suferi şi a face faţă greutăţilor,


împotrivirii sau stresului. Noi trebuie să suferim dificultăţi ca buni
soldaţi ai lui Isus Hristos.
Ura (Psalmul 139:22) - antipatie şi aversiune extremă, repulsie. în
lupta spirituală, noi trebuie să avem ură faţă de rău şi de duhurile rele.
• Cunoştinţă (2 Corinteni 2:11) - nu trebuie să fim ignoranţi faţă de
lucrările Satanei.
• Perseverenţă (Psalmul 18:37) - abilitatea de a merge mai departe cu
încăpăţânare, în ciuda împotrivirii. Trebuie să fim persistenţi atunci
când avem de-a face cu vrăjmaşul.
• Separarea (2 Timotei 2:14) - a te ţine deoparte. Niciun luptător nu se
amestecă cu lucrurile acestei lumi.

Dum nezeu foloseşte oameni obişnuiţi pentru a-şi duce la îndeplinire


scopurile. Abilitatea noastră vine prin har. Fiecare credincios este aşezat în
locurile cereşti în Hristos. Poziţia pe care o aveţi în Hristos este cu mult mai
înaltă decât toate principalităţile şi toate puterile. Trebuie să vedeţi cine sunteţi
în Hristos. Puteţi face totul în Hristos.
Este important să vă cunoaşteţi autoritatea şi prin credinţă să atacaţi
vrăjmaşul. Nu aveţi de ce să vă temeţi. D em onii sunt supuşi autorităţii
credinciosului. Isus ne dă putere să călcăm peste şerpi şi peste năpârci (Luca
10:19). El a promis că nimic nu ne va vătăma.
Lui Iosua i s-a spus să atace vrăjmaşul (Deuteronom 2:24). Veţi vedea
m ari victorii prin atac. A ataca înseamnă a aduce trupe în conflict. Sunt unii
credincioşi cărora le este frică de atac. Le este teamă de alunecare. Isus i-a
trimis pe ucenici să-l atace pe vrăjmaş. Li s-a spus să vindece bolnavii şi să
scoată afară demonii.
PREGĂTIND ATACUL ÎMPOTRIVA VRĂJMAŞULUI | 35

D ouă revelaţii importante de care are nevoie fiecare credincios sunt


înţelegerea puterii şi înţelegerea autorităţii. Putere, în limba greacă, este dunamis.
Autoritate, în lim ba greacă, este exousia. Autoritatea înseam nă dreptul legal de
a folosi puterea. N ouă ni s-a dat autoritate pentru a folosi puterea oferită de
Duhul Sfânt.
Autoritatea şi puterea trebuie folosite. Le folosiţi prin credinţă. Acest
lucru nu se bazează pe sentimente, ci pe credinţă. Se bazează pe Cuvântul lui
Dumnezeu. Credinţa vineînurm aauziriiCuvântuluiluiD um nezeu.Eim portant
pentru credincioşi să frecventeze biserici care învaţă despre putere şi autoritate.
Este important să citească şi să studieze despre aceste subiecte. Revelaţia în
aceste domenii le va da încrederea necesară pentru a rosti aceste rugăciuni.
Ni s-a dat dreptul să folosim numele lui Isus. Numele lui Isus este
mai presus de orice nume. Autoritatea în numele lui Isus este recunoscută în
domeniul spiritual. Noi scoatem afară demoni în acest nume. Legăm lucrările
întunericului în acest nume. Predăm şi predicăm în acest nume.
Noi prim im putere prin Duhul Sfânt (Faptele Apostolilor 1:8).
Dumnezeu poate face extraordinar de mult prin puterea care acţionează în
noi. Isus a scos afară dem oni prin puterea Duhului Sfânt (Matei 12:28). Noi
combinăm puterea Duhului Sfânt cu autoritatea numelui lui Isus pentru a pune
pe fugă vrăjmaşul. Nu atacăm duşmanul prin propria noast ră putere şi autoritate,
ci îl atacăm prin puterea Duhului Sfânt şi în autoritatea numelui lui Isus.
Demonii recunosc autoritatea şi puterea. Ei recunosc credincioşii
care acţionează în putere şi autoritate. Cu cât vă exercitaţi mai mult puterea
şi autoritatea, cu atât mai mult vă veţi dezvolta în aceste domenii. Este
important să începeţi. Rugăciunile din această carte vă vor ajuta să începeţi.
Este important, de asemenea, să vă asiguraţi că păcatele vă sunt iertate
atunci când atacaţi vrăjmaşul. Când ne mărturisim păcatele, El este credincios
şi drept să ne ierte şi să ne curăţe de toate fărădelegile (1 loan 1:9). Nu atacaţi
vrăjmaşul avânt păcate nemărturisite în viaţa voastră. Este putere în sângele
lui Isus. Sângele Său ne curăţă de orice păcat. Nu lăsaţi nicio uşă deschisă
diavolului. Trebuie să acţionaţi în curăţie. Suntem făcuţi neprihăniţi prin
credinţă. Noi suntem neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos (2 Corinteni 5:21).
Mulţi credincioşi au sentimente de inferioritate şi o stimă de sine scăzută fiindcă
nu înţeleg neprihănirea. Neprihănirea ne oferă încredere. Neprihănirea ne dă
îndrăzneală. Neprihănirea este toiagul împărăţiei (Evrei 1:8). Cei neprihăniţi
sunt îndrăzneţi ca leii (Proverbe 28:1).
36 | RUGĂCIUNI CARE ALUNGĂ DEMONII

Dumnezeu ne acoperă în timpul luptei (Psalmul 140:7). Acoperirea


înseamnă protecţie. Acoperirea se bazează pe supunerea faţă de Dumnezeu,
de Cuvântul Său şi de Duhul Sfânt. Smerenia şi supunerea sunt caracteristici
importante ale credincioşilor care iau parte la lupta spirituală. Aceste rugăciuni
nu sunt pentru oameni răzvrătiţi. Este important să fiţi supuşi unei autorităţi
biblice potrivite. Asta include şi nevoia de a fi supuşi unor lideri sfinţi care
veghează asupra sufletelor voastre.

RUGĂCIUNI PENTRU SIGURANŢĂ ŞI PROTECŢIE DIVINĂ


Mă acopăr pe mine, familia mea şi posesiunile mele cu sângele lui Isus.
Focul lui Dum nezeu să m ă înconjoare şi să-m i protejeze viaţa de orice
distrugere.
îngerul Dom nului să tăbărască în jurul meu şi să mă scape din primejdie.
(Psalmul 34:7)
Slava Ta să-m i fie acoperământ şi să-mi protejeze spatele.
Fii sprijinul meu şi voi fii în siguranţă. (Psalmul 119:117)
Numele Dom nului este un turn tare; eu fug în el şi stau la adăpost.
(Proverbe-18:10)
Doamne, Tu m ă faci să locuiesc în linişte deplină. (Psalmul 4:8)
Pune-mă la adăpost de cei care mă asupresc. (Psalmul 12:5)
Lasă-m ă să locuiesc fără frică în ţara mea. (Leviticul 26:5)
D u-m ă fără nicio grijă, ca să nu-mi fie frică, iar marea să acopere pe
vrăjm aşii mei. (Psalmul 78:53)
Lasă-m ă să mă pot odihni liniştit (Iov 11:18; Isaia 14:30)
Voi locui în linişte şi nu m ă va mai tulbura nimeni. (Ezechiel 34:28)
Păzeşte-mă ca lumina ochiului, ocroteşte-mă la umbra aripilor Tale.
(Psalmul 17:8)
Voi alerga la adăpostul aripilor Tale. (Psalmul 61:4)
în umbra aripilor Tale mi se încrede inima. (Psalmul 57:1)
Fii un loc de adăpost şi de ocrotire împotriva furtunii şi a ploii. (Isaia 4:6)
Fii un adăpost împotriva vântului şi un loc de scăpare îm potriva furtunii.
(Isaia 32:2)
PREGĂTIND ATACUL ÎMPOTRIVA VRĂJMAŞULUI | 37

Tu-mi acoperi capul în ziua luptei. (Psalmul 140:7)


Acoperă-m ă cu umbra mâinii Tale. (Isaia 51:16)
Acoperă-mă cu penele Tale. (Psalmul 91:4)
Fii un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost. (Psalmul 59:16)
Ocroteşte-mă şi izbăveşte-mă. (Isaia 31:5)
Lasă ca slava Ta să-mi fie un adăpost. (Isaia 4:5)
Dumnezeule, scapă-m ă de vrăjmaşii mei, ocroteşte-mă de potrivnicii mei!
(Psalmul 59:1)
Tu eşti adăpostul şi scutul meu. (Psalmul 119:114)
Doam ne, înconjoară-mă cu scutul Tău. (Psalmul 5:12)
D oboară-i, Doamne, scutul meu! (Psalmul 59:11)
Lasă ca adevărul Tău să-mi fie scut. (Psalmul 91:4)
Doam ne, Tu eşti un soare şi un scut. (Psalmul 84:11)
Nu mă tem chiar dacă zece mii vin împotriva mea, fiindcă Doam ne, Tu eşti
scutul meu. (Psalmul 3:1-6)
Tu eşti un turn tare împotriva vrăjmaşului. (Psalmul 61:3)

RUGĂCIUNI PENTRU ÎNTINDEREA BRAŢULUI DOMNULUI


Nimeni nu are un braţ ca al Tău, Doamne, plin de putere şi măreţie. (Iov 40:9)
Braţul Tău este puternic, m âna Ta este tare, dreapta Ta este înălţată.
(Psalmul 89:13)
Izbăveşte-mă din robie, cu braţ întins şi cu mari judecăţi. (Exodul 6:6)
Teama şi spaim a să vină peste vrăjmaş, văzând măreţia braţului Tău, până voi
trece. (Exodul 15:16)
D ă-m i favoare şi lasă ca braţul Tău drept să-mi aducă posesiunile mele.
(Psalmul 44:3)
Zdrobeşte Egiptul ca pe un hoit, risipeşte pe vrăjm aşii Tăi prin puterea
braţului Tău. (Psalmul 89:10)
M âna Ta m ă sprijineşte, şi braţul Tău mă întăreşte. (Psalmul 89:21)
Dreapta şi braţul Tău cel sfânt îmi vin în ajutor. (Psalmul 98:1)
Arată-Ţi braţul gata să lovească împotriva duşm anilor mei. (Isaia 30:30)
38 | RUGĂCIUNI CARE ALUNGĂ DEMONII

Mă încred în braţul Tău pentru mântuirea mea. (Işaia 51:5)


Trezeşte-te, trezeşte-te şi îmbracă-te cu putere, braţ al Domnului! Trezeşte -
te ca în zilele de odinioară şi în veacurile din vechime. D oboară Egiptul şi
străpunge balaurul. (Isaia 51:9)
Arată-Ţi puterea cu braţul Tău, risipeşte pe cei mândri. (Luca 1:51)
Arată-mi braţul Tău, ca să-Ţi cunosc tăria şi puterea.
Lasă ca puterea din mâinile Tale să he eliberată în viaţa mea. (Evrei 3:4)

ELIBERAREA PUTERII LUI DUMNEZEU


Doamne, eliberează-Ţi puterea măreaţă împotriva vrăjmaşului. (Exodul 15:6)
Tăria şi puterea să he eliberate din mâna Ta. (1 Cronici 29:12)
Risipeşte vrăjmaşii prin puterea Ta. (Psalmul 59:11)
Stăpâneşte peste vrăjmaşii Tăi prin putere. (Psalmul 66:7)
Puterea mâniei Tale să cadă peste puterile întunericului. (Psalmul 90:11)
Eliberez puterea şi autoritatea Dom nului împotriva tuturor dem onilor pe
care-i întâlnesc, în numele lui Isus. (Matei 10:1)
Sunt eliberat de sub puterea Satanei şi întors la Dumnezeu.
(Faptele Apostolilor 26:18)
îm parte marea şi distruge duhurile marine prin puterea Ta. (Iov 26:12)
Sunt tare în Domnul şi în puterea tăriei Lui. (Efeseni 6:10)
Fă ca puterile întunericului să se supună puterii Tale.
Arată-Ţi toată puterea grozavă ca oamenii să creadă.
Eliberează-Ţi puterea în vindecare şi eliberare. (Luca 5:17)
Fă să se audă glasul Tău puternic. (Psalmul 29.4)
Lasă-m ă să m ă minunez de puterea Ta. (Luca 9:43)
Lasă ca o mare putere să he eliberată prin apostolii Tăi. (Faptele Apostolilor 4:33)
Semne, minuni şi miracole să he eliberate prin puterea Duhului Sfânt.
(Romani 15:19)
Lasă-m ă să predic şi să învăţ prin dovezi date de Duhul Sfânt şi de putere. (1
Corinteni 2:4)
Lasă ca puterea Ta să lucreze în mine. (Efeseni 3:20)
PREGĂTIND ATACUL ÎMPOTRIVA VRĂJMAŞULUI 39

Fă ca îngerii Tăi să-mi poarte luptele în ceruri. (2 Petru 2:12; Apocalipsa 18:1)
Eliberează puterea lui Ilie prin profeţii Tăi. (Luca 1:17)
Lasă-m ă să fiu plin de înflăcărare în ziua puterii Tale. (Psalmul 110:3)

ELIBERAREA PUTERII SÂNGELUI


îmi acopăr mintea şi gândurile cu sângele lui Isus.
îm i acopăr uşiorii uşii şi posesiunile cu sângele lui Isus. (Exodul 12:13)
Biruiesc vrăjmaşul prin sângele lui Isus. (Apocalipsa 12:11)
Stropesc sângele lui Isus şi primesc har şi pace înmulţite. (1 Petru 1:2)
Sunt făcut desăvârşit prin sângele legământului veşnic. (Evrei 13:20-21)
Am îndrăzneală să intru în prezenţa Domnului prin sângele Lui. (Evrei 10:19)
Cugetul meu este curăţat de faptele moarte pentru a sluji Dumnezeului viu
prin sângele lui Isus. (Evrei 9:14)
M ănânc din trupul lui Isus şi beau din sângele Lui. (loan 6:54)
în El am răscumpărarea, prin sângele Lui, şi sunt izbăvit de rău. (Efeseni 1:7)
Mustru duhurile de groază şi de teamă fiindcă am pace prin sângele lui Isus
Hristos. (Closeni 1:20)
Primesc beneficiile noului legământ prin sângele lui Isus. (Matei 26:28)
Primesc vindecare şi sănătate prin sângele lui Isus.
Primesc belşug şi prosperitate prin sângele lui Isus.
Primesc eliberare prin sângele lui Isus.
Primesc plinătatea Duhului Sfânt şi ungere prin sângele lui Isus.
Sângele lui Isus mărturiseşte despre eliberarea şi mântuirea mea. (1 loan 5:8)
Sângele lui Isus Hristos m ă curăţă de orice păcat. (1 loan 1:7)
Isus S-a împotrivit până la sânge, iar sângele Său îmi dă biruinţă. (Evrei 12:4)
Mustru şi scot afară toate duhurile de vinovăţie, de ruşine şi de condamnare,
prin sângele lui Isus.
Rup puterea păcatului şi a fărădelegii din viaţa m ea prin sângele lui Isus.
(Evrei 10:17)
Inima m ea este stropită şi curăţată prin sângele lui Isus de un cuget rău.
(Evrei 10:22)
40 I RUGĂCIUNI CARE ALUNGĂ D emonii

îl m ustru pe Satana, acuzatorul fraţilor noştri, prin sângele lui Isus.


(Apocalipsa 12:10)
Le poruncesc tuturor pârâşilor mei să se depărteze, prin sângele lui Isus.
(loan 8:10)
M ustru şi scot afară toate duhurile de defăimare şi acuzare, prin sângele lui
Isus. (Matei 12:10)
Chem puterea sângelui împotriva demonilor şi a duhurilor rele care vor să
m ă acuze sau să mă condamne. (Evrei 12:24)

RUGĂCIUNI PENTRU LUPTA SPIRITUALĂ


Doamne, deprinde-mi mâinile la luptă şi degetele la bătălie. (Psalmul 144:1)
Doam ne, eu sunt războinicul Tău. Foloseşte-mă ca o arm ă împotriva
vrăjmaşului. (2 Cronici 11:1)
Armele cu care lupt nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite
de Tine, ca să surpe întăriturile. (2 Corinteni 10:4)
Satana, ai pierdut lupta în ceruri. (Apocalipsa 12:7)
Toţi vrăjmaşii care se luptă împotriva Mielului să fie distruşi. (Apocalipsa 17:14)
Nu mă lupt călăuzit de firea pământească, ci de Duhul. (2 Corinteni 10:3)
Doam ne, tună împotriva vrăjmaşului, fa să-Ţi răsune glasul cu grindină şi
cărbuni de foc. (Psalmul 18:13)
Aruncă săgeţi şi risipeşte-i pe vrăjmaşii mei, înmulţeşte loviturile trăsnetului
şi pune-i pe fugă. (Psalmul 18:14)
Izbăveşte-mă de potrivnicul meu cel puternic, de vrăjm aşii mei, care sunt
mai tari decât mine. (Psalmul 18:17)
Scoate-m ă la loc larg şi scapă-mă. (Psalmul 18:19)
Eu sunt ciocanul Tău şi unealta Ta de război. (Ieremia 51:20)
Tu faci pe vrăjm aşii mei să dea dosul înaintea mea, şi eu nim icesc pe cei ce
mă urăsc. (Psalmul 18:40)
Eu sunt unsul Tău şi Tu îmi dai m ari izbăviri. (Psalmul 18:50)
îi pisez ca praful pe care-1 ia vântul, îi calc in picioare ca noroiul de pe uliţe.
(Psalmul 18:42)

L
PREGĂTIND ATACUL ÎMPOTRIVA VRĂJMAŞULUI 41

Urmăresc pe vrăjm aşii mei, îi ajung şi nu mă întorc până nu-i nimicesc.


(Psalmul 18:37)
îi zdrobesc, de nu pot să se mai ridice: ei cad sub picioarele mele.
Psalmul 18:38)
Păşesc peste lei şi peste năpârci. Calc peste pui de lei şi peste şerpi.
(Psalmul 91:13)
Calc peste şerpi şi peste scorpioni şi peste toată puterea vrăjm aşului şi nimic
nu mă va vătăma. (Luca 10:9)
Voi călca în picioare pe cei răi şi se vor face cenuşă pe talpa picioarelor mele.
(Maleahi 4:3)
Mă voi ridica, voi treiera şi voi sfărâma în bucăţi vrăjmaşul. (M ica 4:13)
Mustru orice mistreţ sălbatic de pe câmp, în numele lui Isus. (Psalmul 80:13)
M ustru orice duh care iese din pădure. (Psalmul 104:20)
M ustru orice fiară din pădure care vine să devoreze. (Isaia 56:9)
M ustru orice leu care vine să sfâşie. (Ieremia 5:6)
închid uşa oricărui şoarece demonic care încearcă să intre în viaţa mea, în
numele lui Isus. (Isaia 66:17)
Leg şi scot afară orice hoţ care încearcă să-mi fure finanţele, în numele lui
Isus. (loan 10:10)
Leg şi scot afară orice duh care încearcă să-mi fure bucuria, în numele lui Isus.
Leg, expun şi scot afară orice dem on care încearcă să intre în viaţa mea pe
furiş. (2 Samuel 19:3)
Doam ne, curăţă-mi templul şi scoate afară orice hoţ din viaţa mea.
(loan 2:14-15)
Doamne, ridică un zid împotriva oricărui potop pe care vrăjm aşul ar încerca
să-l aducă asupra vieţii mele. (Isaia 59:9)
Leg şi scot afară toate duhurile familiare care încearcă să acţioneze în viaţa
mea, în numele lui Isus. (Isaia 8:19)
Leg şi m ustru orice dem on care ar încerca să-mi stea în cale, în numele lui
Isus. (Matei 8:28)
îndepărtez orice aluat de răutate şi de viclenie din viaţa mea. (1 Corinteni 5:8)
42 | Rugăciuni care alungă D emonii

M ustru şi scot afară din viaţa mea orice duh ce seam ănă cu o broască, în
numele lui Isus. (Apocalipsa 16:13)
Leg şi mustru demonii din locurile înalte, în numele lui Isus. (2 Cronici 11:15)
Rup orice relaţii cu dracii care au fost făcute prin păcat, prin fire pământească
sau prin jertfa, în numele lui Isus. (1 Corinteni 10:20)
Poruncesc tuturor demonilor să plece de la copiii mei, în numele lui Isus.
(Marcu 7:29)
Doamne, expune orice drac uman care există în viaţa mea, în numele lui Isus.
(loan 6:70)
Doam ne, expune orice copil al diavolului care ar încerca să vină în biserică.
(Faptele Apostolilor 13:10)
Orice duh care se ascunde de mine să fie expus, în numele lui Isus. (loan 10:16)
D escoperă orice capcană ascunsă pentru picioarele mele. (Ieremia 18:22)
M ă împotrivesc şi mustru orice uneltire a diavolului. (Efeseni 6:11)
Mă eliberez din orice capcană a diavolului, în numele lui Isus. (2 Timotei 2:26)
Nu voi cădea în osânda diavolului. (1 Timotei 3:6)
Doamne, nicio doctrină a diavolului să nu se prindă în viaţa mea. (1 Timotei 4:1)
Anulez puterea oricărei jertfe făcute diavolului în oraşul, judeţul sau naţiunea
mea, în numele lui Isus. (Leviticul 18:21)
întăreşte-mă ca să-mi împlinesc destinul. (Isaia 66:9)
Biruiesc fiecare duh antihristic fiindcă Cel ce este în mine este m ai mare
decât cel ce este în lume. (1 loan 4:4-5)
M ă eliberez de orice duh de rătăcire, în numele lui Isus. (1 loan 4:6)
Doam ne, nu m ă lăsa să acţionez într-un duh greşit. (Luca 9:55)
Mă eliberez de orice duh de dezmăţ, în numele lui Isus. (O sea 4:12)
Lasă-m ă să am şi să umblu într-un duh înalt. (Daniel 6:3)
Voi fi atent la duhul meu tot timpul. (Maleahi 2:15)
Leg şi scot afară orice duh care încearcă să-mi distrugă viaţa în vreun fel, în
numele lui Isus. (M arcu 9:20)
Doam ne, stârneşte-mi duhul să fac voia Ta. (Hagai 1:14)
PREGĂTIND ATACUL ÎMPOTRIVA VRĂJMAŞULUI 43

Leg şi scot afară orice duh de adormire din viaţa mea, în numele lui Isus.
(Romani 11:8)
Leg şi scot afară toate duhurile de teamă şi de sfială, în numele lui Isus.
(2 Timotei 1:7)
Leg şi scot afară toate duhurile de seducţie care ar putea să-m i vină în cale, în
numele lui Isus. (1 Timotei 4:1)
Leg şi m ustru îngerul de lumină, în numele lui Isus. (2 Corinteni 11:14)
Resping toate lucrările apostolice false, în numele lui Isus.
(2 Corinteni 11:13)
Resping toate lucrările profetice false, în numele lui Isus. (Matei 7:15)
Expune-mi toate frăţiile false. (2 Corinteni 11:26)
Resping gura care spune neadevăruri şi dreapta mincinoasă. (Psalmul 144:8)
Resping orice înţelepciune falsă şi orice cuvânt profetic fals rostit peste viaţa
mea. (Ieremia 14:14)
îl leg pe Satana, înşelătorul, ca să nu mai poată aduce minciuni în viaţa mea.
(Apocalipsa 12:9)
Leg şi scot afară orice duh de autoînşelare, în numele lui Isus.
(1 Corinteni 3:18)
Leg şi scot afară orice duh de vrăjitorie care m-ar înşela, în numele lui Isus.
(Apocalipsa 18:23)
Doam ne, nu permite nimănui să mă înşele. (Matei 24:4)
Leg şi mustru orice vrajă care m-ar împiedica să ascult adevărul. (Galateni 3:1)
M ă rog pentru cuvânt şi îndrăzneală să fac cunoscută taina Evangheliei.
(Efeseni 6:19)
Izbăveşte-mă de oamenii răi şi nechibzuiţi. (2 Tesaloniceni 3:2)
Duhurile rele pleacă din viaţa mea când ascult şi rostesc Cuvântul. (Matei 8:16)
M ustru şi scot afară răzbunătorul. (Psalmul 8:2)
Leg şi scot afară toate duhurile târâtoare care încearcă să intre în viaţa mea.
(Ezechiel 8:10)
Ciocanul celor răi să fie distrus. (Ieremia 50:23)
Renunţ la toată înţelepciunea pământească demonică. (Iacov 3:15)
Scot afară draci şi voi izbăvi. (Luca 13:32)
44 | Rugăciun i care alungă dem onii

Orice faraon care m ă urmăreşte să fie înecat în mare. (Exodul 15:4)


M ustru orice albină dem onică care îmi înconjoară viaţa, în numele lui Isus.
(Psalmul 118:12)
Leg şi scot afară orice duh al lui Absalom care încearcă să-m i fure inima de la
locul de conducere stabilit de Dumnezeu. (2 Samuel 15:6)
Voi dorm i bine. Nu voi sta treaz din cauza unor duhuri de nelinişte sau de
insomnie. (Psalmul 3:5)
Râd de vrăjm aş prin Duhul Sfânt. (Psalmul 2:4)
Rup funiile celui rău din viaţa mea. (Psalmul 129:4)
Fiecare funie pe care vrăjmaşul încearcă să o pună peste viaţa mea să fie ca
firele de in arse în foc. (Judecători 15:14)
D ărâm orice zid al Ierihonului. (Iosua 6:5)
Doamne, curăţă-mi viaţa de greşeli ascunse. (Psalmul 19:12)
Doamne, lasă ca taina Ta să fie peste cortul meu. (Iov 29:4)
Călăuzeşte-mă şi povăţuieşte-mă, pentru numele Tău. (Psalmul 31:3)
Condu-m ă în mod continuu. (Isaia 58:11)
Povăţuieşte-mă în tot adevărul. (loan 16:13)
îndrum ă-m ă cu ochii Tăi. (Psalmul 32:8)
Ajută-m ă să-m i rânduiesc treburile după dreptate. (Psalmul 112:5)
Povăţuieşte-mă cu mâinile Tale pricepute. (Psalmul 78:72)
Povăţuieşte-mă pe cărarea cea dreaptă, din pricina vrăjm aşilor mei.
(Psalmul 27:11)
Nu mă duce în ispită, ci mă izbăveşte de cel rău. (M atei 6:13)
Călăuzeşte-m ă şi netezeşte calea Ta sub paşii mei. (Psalmul 5:8)
îndreaptă orice cale şi netezeşte orice drum înaintea mea. (Isaia 40:4)
Trimite lumina şi adevărul Tău şi lasă-le să mă conducă. (Psalmul 43:3)
Prefă întunericul în lum ină înaintea m ea şi cărările strâmbe în cărări netede.
(Isaia 42:16)
învaţă-mă să fac voia Ta şi călăuzeşte-mă pe calea cea dreaptă. (Psalmul 143:10)
D ă-m i o haină de laudă în locul unui duh mâhnit. (Isaia 61:3)
îm hracă-m ă cu haina mântuirii. (Isaia 61:10)
PREGĂTIND ATACUL ÎMPOTRIVA VRĂJMAŞULUI | 45

îm i pun hainele de sărbătoare. (Isaia 52:1)


Lasă ca hainele mele să fie mereu albe. (Eclesiastul 9:8)
Fă-m ă să fiu îmbrăcat cu smerenie. (1 Petru 5:5)
Acoperă-m ă cu haina neprihănirii. (Isaia 61:10)
Lasă ca hainele mele să fie pline de puterea Ta. (M arcu 5:30)
Lasă ca o manta a puterii să cadă peste viaţa mea. (2 îm păraţi 2:8)
Doamne, dă-mi înţelepciune în fiecare domeniu în care nu o am. (Iacov 1:5)

RUGĂCIUNI PENTRU A SCOATE DIN RĂDĂCINI


Fiecare plantă care n-a fost plantată de Tatăl meu să fie scoasă din rădăcini,
în numele lui Isus.
Lovesc cu toporul la rădăcina oricărui pom rău din viaţa mea.
Fiecare rădăcină generaţională păcătoasă să fie tăiată şi scoasă afară din
arborele meu genealogic, în numele lui Isus.
Rădăcinile răutăţii să fie ca putrezirea,
îi spun fiecărui pom rău să se dezrădăcineze şi să se sădească în mare.
(Luca 17:6)
Focul Tău cel sfânt să ardă fiecare rădăcină păcătoasă, în numele lui Isus.
(M aleah i4:l)
încrederea vrăjmaşului să fie scoasă din rădăcini. (Iov 18:14)
Orice rădăcină de amărăciune să fie scoasă afară din viaţa mea. (Evrei 12:15)
Cuvântul profetic să fie rostit pentru a dezrădăcina împărăţiile rele.
(Ieremia 1:10)
Orice persoană rea plantată în biserica m ea să fie dezrădăcinată, în numele
lui Isus.
Orice boală din trupul meu să fie smulsă, în numele lui Isus.
Toate lucrările false care s-au plantat în oraşul meu să fie smulse.
Fiecare mur şi fiecare urzică să fie smulse din viaţa mea, în numele lui Isus.
Toţi spinii din viaţa mea să fie arşi, în numele lui Isus. (Isaia 10:17)
Toate duhurile înrădăcinate în respingere să iasă afară, în numele lui Isus.
Toate duhurile înrădăcinate în mândrie să iasă afară, în numele lui Isus.
46 Rugăciuni care alungă D emonii

Toate duhurile înrădăcinate în răzvrătire să iasă afară, în numele lui Isus.


Toate duhurile înrădăcinate în frică să iasă afară, în numele lui Isus.
Toate duhurile înrădăcinate în poftă şi păcat sexual să iasă afară, în numele
Iui Isus.
Toate duhurile înrădăcinate în blesteme să iasă afară, în numele lui Isus.
Toate duhurile înrădăcinate în vrăjitorie să iasă afară, în numele Iui Isus.
Toate duhurile înrădăcinate în orice parte sau organ al trupului meu să iasă
afară, în numele lui Isus.

RUGĂCIUNI ÎMPOTRIVA SATANEI (DIAVOLUL)


Dom nul să te mustre, Satano! (Zaharia 3:2)
Pleacă, Satano, căci este scris. (Matei 4:10)
înapoia mea, Satano, căci este scris. (Luca 4:8)
Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. (Luca 10:18)
Mă dezleg de orice legătură a Satanei, în numele lui Isus. (Luca 13:16)
Doamne, zdrobeşte-1 pe Satana sub picioarele mele. (Rom ani 16:20)
Leg şi m ustru toate duhurile Satanei care mă împiedică, în numele lui Isus.
(1 Tesaloniceni 2:18)
Renunţ la toată m ânia păcătoasă şi nu îi dau niciun prilej diavolului.
(Efeseni 4:27)
Mă rog să ies biruitor din orice cernere pe care Satana ar încerca să o aducă
în viaţa mea. (Luca 22:31)
Sunt eliberat de sub puterea Satanei şi întors la Dumnezeu. (Faptele
Apostolilor 26:18)
Leg hoţul ca să nu fure, să nu înjunghie şi să nu prăpădească nim ic din viaţa
mea. (loan 10:10)
Doam ne, îndepărtează scaunul de domnie al Satanei din zona mea, din
oraşul meu şi din ţara mea. (Apocalipsa 2:13)
Doam ne, îndepărtează orice sinagogă a Satanei din zona mea, din oraşul meu
şi din ţara mea. (Apocalipsa 3:9)

S
Leg şi m ustru orice urgie a diavolului direcţionată spre viaţa mea.
(Apocalipsa 12:12)
pregătind atacul Î m po tr iva vrăjm aşului | 47

Diavole, mă împotrivesc ţie. Pleacă! (Iacov 4:7)


Sunt treaz şi veghez la mişcările potrivnicului, diavolul. (1 Petru 5:8)

MUSTRAREA VRĂJMAŞULUI
Dom nul te mustră, Satano! (Zaharia 3:2)
Vrăjmaşul să piară de mustrarea feţei Tale! (Psalmul 80:16)
Vrăjmaşul să fugă datorită mustrării Tale! (Psalmul 104:7)
Mustru vântul şi furtuna pe care vrăjmaşul le-a stârnit împotriva vieţii mele.
(Matei 4:39)
înspăim ântă fiara dintre trestii, ceata taurilor până când se supun.
(Psalmul 68:30)
M ustră pe cei ce năvălesc asupra m ea şi fa-i să fugă. (Isaia 17:13)
M ustră pe cel ce mănâncă (lăcusta). (M aleahi 3:11)
M ustră călăreţii şi caii şi fa-i să cadă într-un som n adânc. (Psalmul 76:6)
Mustru orice duh necurat care ar încerca să acţioneze în viaţa mea. (Luca 9:42)
M ustru duhurile îngâmfate care sunt blestemate. (Psalmul 119:21)
Eliberez mustrări mânioase peste vrăjmaş. (Ezechiel 25:17)
Suflarea nărilor Tale să mustre pe vrăjmaş. (2 Samuel 22:16)
M ustră vrăjmaşul cu flăcări de foc. (Isaia 66:15)
O mie să fugă la mustrarea mea, Doamne. (Isaia 30:17)
Mustră orice mare care încearcă să se reverse peste viaţa mea. (Psalmul 106:9)
Diavole, te mustru. Taci şi ieşi afară. (Marcu 1:25)

RUGĂCIUNI PRIN CARE SE VORBEŞTE MUNŢILOR


Vorbesc fiecărui munte din viaţa mea şi îi poruncesc să se arunce în mare.
(M arcu 11:23)
Poruncesc fiecărui munte financiar să iasă din viaţa mea, în numele lui Isus.
Fiecare munte rău să audă glasul Dom nului şi să plece. (M ica 6:2)
Proorocesc munţilor şi le poruncesc să asculte Cuvântul Dom nului şi să
plece. (Ezechiel 36:4)
Munţii să tremure în prezenţa lui Dumnezeu. (Habacuc 3:10)
48 | RUGĂCIUNI CARE ALUNGĂ DEMONII

Judec fiecare munte şi poruncesc să-m i asculte glasul. (M ica 6:1)


Muntele lui Esau (firea) să devină pustie. (Maleahi 1:3)
Întinde-Ţi mâna, Doam ne, şi răstoarnă munţii din rădăcină. (Iov 28:9)
Vorbesc fiecărui munte al datoriilor să plece şi să se arunce în mare.
Doamne, Tu eşti împotriva fiecărui munte nimicitor. (Ieremia 51:25)
Munţii să se clatine în prezenţa Ta. (Judecători 5:5)
Distruge munţii malefici din viaţa mea. (Isaia 42:15)
Zdrobesc şi sfărâm munţii, fac dealurile ca pleava. (Isaia 41:15)
Fiecare munte ce-mi stă înainte va deveni seş. (Zaharia 4:7)

ELIBERAREA PUSTIITORILOR
Sfetnicii celor răi să fie pustiiţi. (Iov 12:17)
împăraţii întunericului să fie pustiiţi. (Iov 12:19)
Vitejii plini de inimă să fie despuiaţi. (Psalmul 76:5)
îl leg pe vrăjmaş, îl dezbrac de armură şi îi împart prăzile. (Luca 11:22)
Trimit pustiitorii împotriva Babilonului ca să-l distrugă. (Ieremia 51:53)
Trimit pustiitorii împotriva locurilor înalte, în numele lui Isus. (Ieremia 12:12)
Doam ne, ai pustiit principalităţi şi puteri (C oloseni 2:15)
Pustiesc vrăjm aşul şi îi iau bunurile, în numele lui Isus. (Exodul 12:36)
Pustiesc corturile vrăjmaşului, în numele lui Isus. (1 Samuel 17:53)
îi pustiesc pe aceia care au încercat să m ă pustiască pe mine. (Ezechiel 39:10)
Palatele întunericului să fie pustiite, în numele lui Isus. (A m os 3:11)
Duhurile îngâmfate să fie pustiite, în numele lui Isus. (Zaharia 11:3)
Eliberez puii de lăcustă ca să pustiască lucrările întunericului, în numele
lui Isus. (Naum 3:16)
Cetăţile întunericului să fie pustiite, în numele lui Isus. (O sea 10:14)
SE C Ţ IU N E A 3

REZISTENTA ÎMPOTRIVATACTICILOR
’ VRĂJMAŞULUI
oi nu trebuie să fim ignoranţi cu privire la tacticile diavolului. Putem
birui toate comploturile diavolului. Diavolul este un conspirator. Un
complot este un plan, o schiţă sau un set de acţiuni. Biblia vorbeşte
despre uneltirile diavolului (Efeseni 6:11). O uneltire este o înşelare sau o
capcană. O capcana este o cursă.
Lupta spirituală implică tactici şi strategii. Cei mai m ari generali sunt
tacticieni şi strategi grozavi. Nu poţi câştiga fără o strategie. Nu-i permite
vrăjmaşului să facă strategii împotriva ta. Biruieşte şi distruge strategiile lui
prin rugăciune.
Capcanele şi cursele sunt ascunse. Oamenii cad în capcane tară să ştie
de ele. Noi suntem eliberaţi din cursele vânătorului. Satana este vânătorul de
suflete. Prin rugăciune ne putem elibera pe noi şi pe alţii.
Tactica principală a vrăjmaşului este înşelătoria. El este un mincinos
şi tatăl minciunilor. Cuvântul lui Dumnezeu dem ască tacticile vrăjmaşului.
Dumnezeu este lum ină şi Cuvântul Său este lumină. Lumina îl expune pe
vrăjmaş şi înlătură întunericul.
Vrăjmaşul înşeală un număr foarte mare de oameni. Sunt oştiri de
duhuri înşelătoare şi mincionase care lucrează sub autoritatea Satanei. Printre
aceste duhuri sunt şi amăgirea, înşelarea, minciuna, seducerea, orbirea,
devierea şi şiretenia. Rugăciunile noastre pot lua puterea acestor duhuri
înşelătoare şi pot deschide ochii oamenilor.
D avid s-a rugat împotriva conspiraţiilor vrăjmaşului,
în psalm i sunt multe versete care vorbesc despre planurile vrăjm aşului de a-1
da jos de pe scaunul de domnie. Rugăciunile lui au fost cruciale în distrugerea
acestor planuri şi în eliberarea sa. David s-a rugat ca duşm anii lui să fie
împrăştiaţi, confuzi, demascaţi şi distruşi.
Luptele lui David au fost împotriva unor duşm ani naturali. în spatele
acestor duşm ani naturali erau duşmani spirituali care se împotriveau împărăţiei
davidice. Isus urm a să vină din această linie genealogică şi să Se aşeze pe acest
tron. David se lupta cu ceva ce depăşea domeniul natural. Prin Duhul Sfânt, el
so | Rugăciuni care alungă demonii REZISTENŢA ÎMPOTRIVA TACTICILOR VRĂJMAŞULUI

se războia cu puterile întunericului care erau împotriva venirii împărăţiei lui Leg şi m ustru toate duhurile de gelozie direcţionate împotriva vieţii mele, în
Dumnezeu. numele lui Isus.
Aceste puteri s-au manifestat, de asemenea, şi prin Irod, care a încercat Sting orice foc pe care vrăjmaşul îl trimite în locaşul meu, în numele lui Isus.
să-L ucidă pe Mesia. Irod era călăuzit de duhuri de teamă şi de ucidere. El a (Psalmul 74:7)
fost folosit de Satana în încercarea de a împiedica venirea împărăţiei. Totuşi,
Leg şi scot afară orice şarpe zburător trimis împotriva vieţii mele, în numele
Duhul Sfânt fusese deja eliberat prin rugăciunile lui David, iar tronul lui David
lui Isus. (Isaia 30:6)
era în siguranţă.
Sting fiecare scânteie de foc care iese din gura leviatanului. (Iov 41:19)
Multe dintre aceste rugăciuni pentru lupta spirituală au fost luate din
psalm ii lui David. Isus este Fiul lui David. El stă pe tronul lui David. Rugăciunile Nu voi fi ars de focul vrăjmaşului. (Isaia 43:2)
profetice ale lui David au fost arme împotriva încercării vrăjm aşului de a opri Biruiesc fiecare încercare de foc trimisă împotriva vieţii mele de către
săm ânţa promisă. Victoriile lui David în rugăciune au deschis calea ca domnia vrăjmaş. (1 Petru 1:7)
lui să continue. Tronul răutăţii nu a reuşit să ia tronul neprihănirii. Vrăjmaşul nu-mi va putea arde recolta. (2 Samuel 14:30)
Dumnezeu l-a învăţat pe David. El a devenit regele războinic. Victoriile
Sting orice foc al răutăţii trimis împotriva vieţii mele, în numele lui Isus.
sale au dus la înălţarea împărăţiei lui. Victoria lui împotriva casei lui Saul a
(Isaia 9:18)
avut loc după un război lung (2 Samuel 3:1). Nu fiţi descurajaţi în rugăciune.
Sting toate cuvintele păcătoase rostite împotriva vieţii mele, în numele lui
Continuaţi să vă rugaţi. Veţi deveni mai puternici, iar vrăjmaşul va deveni mai
slab. Isus. (Proverbe 16:27)
David şi-a nimicit duşmanii (Psalmul 18:37-40). El nu s-a întors până Sting orice făclie pe care vrăjmaşul ar folosi-o împotriva vieţii mele, în
când aceştia nu au fost distruşi. Noi trebuie să-i vedem pe duşmanii noştri numele lui Isus. (Zaharia 12:6)
distruşi. Trebuie să-l urm ărim pe vrăjmaş. A urmări înseam nă a continua Sting toate bârfele direcţionate împotriva vieţii mele, în numele lui Isus.
până când îl birui sau îl capturezi. înseam nă să fugi după el având o intenţie (Proverbe 26:20)
neprietenoasă. Nu putem fi pasivi când vine vorba de lupta spirituală. Flacăra vrăjm aşului nu mă va aprinde. (Isaia 43:2)
Victoriile lui David au pregătit calea pentru Solomon. Solomon s-a
bucurat de pace şi de prosperitate. Numele lui Solomon înseam nă „pace”. Pace, RUPEREA BLESTEMELOR ŞI ELIBERAREA BINECUVÂNTĂRILOR
în lim ba ebraică, este shalom. Shalom înseam nă „pace, prosperitate, favoare, LUI DUMNEZEU
sănătate şi stare de bine”. Victoriile voastre împotriva vrăjm aşului vor aduce
Sunt răscum părat din blestem prin sângele lui Isus. (Galateni 3:13)
shalom. Veţi experimenta m ai multe niveluri de pace şi de prosperitate.
Eu sunt sămânţa lui Avraam, iar binecuvântarea lui este a mea. (Galateni 3:14)
Aleg binecuvântare în loc de blestem şi viaţă în loc de moarte.
(Deuteronom 11:26)
Cu scutul credinţei sting orice săgeată arzătoare pe care vrăjm aşul o trimite
împotriva mea. (Efeseni 6:16) Rup şi m ă eliberez din toate păcatele şi fărădelegile generaţionale venite în
urm a păcatelor strămoşilor mei, în numele lui Isus.
Sting orice săgeată arzătoare a geloziei, a invidiei, a mâniei, a amărăciunii şi a
furiei trim isă împotriva mea, în numele lui Isus. Rup şi mă eliberez de toate blestemele venite din ambele linii ale familiei
mele până în a 60-a generaţie.
Sting fiecare coadă de tăciune trimisă împotriva vieţii mele de către vrăjmaş,
în numele lui Isus. (Isaia 7:4) Rup toate duhurile de vrăjitorie, de magie şi de ghicire, în numele lui Isus.
52 | RUGĂCIUNI CARE ALUNGĂ DEMONII

Rup şi m ă eliberez de toate blestemele de mândrie şi de răzvrătire, în numele


lui Isus.
Rup şi m ă eliberez de toate blestemele de moarte şi de distrugere, în numele
lui Isus.
Rup şi mustru toate blestemele de boală şi de infirmitate, în numele lui Isus.
Rup şi m ă eliberez de toate blestemele de sărăcie, de lipsă şi de datorie, în
numele lui Isus.
Rup şi mă eliberez de toate blestemele de respingere, în numele lui Isus.
Rup şi m ă eliberez de toate blestemele de nestatornicie şi de schizofrenie, în
numele lui Isus.
Rup şi mă eliberez de toate blestemele Izabelei şi ale lui Ahab,
în numele lui Isus.
Rup şi mă eliberez de toate blestemele de divorţ şi de separare,
în numele lui Isus.
Rup şi mă eliberez de toate blestemele de poftă şi de perversiune,
în numele lui Isus.
Rup şi m ă eliberez de toate blestemele de confuzie şi de boli mintale, în
numele lui Isus.
Rup şi mă eliberez de toate blestemele de idolatrie, în numele lui Isus.
Rup şi m ă eliberez de toate blestemele care duc la accidente şi la moarte
prematură, în numele lui Isus.
Rup şi m ă eliberez de toate blestemele de peregrinare şi de vagabondaj, în
numele lui Isus.
Rup şi m ă eliberez de toate blestemele rostite şi de toate cuvintele negative
spuse împotriva m ea de către alţii şi de către persoanele în autoritate, şi îi
binecuvântez.
Rup şi m ă eliberez de toate blestemele pe care mi le-am cauzat prin rostirea
de cuvinte negative, în numele lui Isus.
Poruncesc fiecărui dem on care se ascunde şi care acţionează în spatele unui
blestem să iasă afară, în numele lui Isus.
REZISTENŢA ÎMPOTRIVA TACTICILOR VRĂJMAŞULUI | 53

RUGĂCIUNI PENTRU A BIRUI UNELTIRILE SATANICE ŞI


.*■ DEMONICE 1 w
Eliberez confuzie peste orice uneltire satanică sau dem onică făurită
împotriva vieţii mele.
Uneltirile celor răi să se transforme în nerozii.
Cei adunaţi împotriva mea să fie împrăştiaţi.
Trimite fulgerul Tău, Doamne, şi împrăştie-i pe vrăjmaşi.
Nimiceşte-i, Doamne, şi împarte-le limbile. (Psalmul 55:9)
Nicio armă făurită împotriva mea nu va prospera. Porţile şi planurile iadului
nu vor izbuti împotriva mea.
Biruiesc orice strategie a iadului împotriva vieţii mele.
Fiecare strategie a iadului este expusă şi scoasă la lum ină.
Primesc planurile lui Dumnezeu pentru viaţa mea, gânduri de pace şi nu de
distrugere, pentru a m ă duce Ia sfârşitul aşteptat.
Sunt eliberat din fiecare capcană sau conspiraţie împotriva vieţii mele.
Eliberez vârtejul ca să-i împrăştie pe aceia care conspiră împotriva mea.
Aceia care plănuiesc vătămarea mea să fie întorşi înapoi şi să-i cuprindă
confuzia.
Plasele pe care le-au întins să-i prindă pe ei şi să cadă în ceea ce au plănuit.
Leg şi m ustru fiecare duh al lui Sanbalat şi al lui Tobia, în numele lui Isus.
(Neem ia 6:1-6)
Ascunde-m ă de uneltirile celor răi. (Psalmul 64:2)

BIRUIREA ŞI SEPARAREA LIGILOR DEMONICE


Rup şi separ fiecare ligă dem onică formată împotriva vieţii mele,
în numele lui Isus.
Eliberez confuzie peste fiecare ligă demonică direcţionată îm potriva vieţii
mele, a familiei mele şi a bisericii mele, în numele lui Isus.
Separă-i şi împrăştie-i pe cei adunaţi îm potriva mea.
Leg şi mustru toate întăririle demonice trimise de Satana să-mi atace viaţa.
54 RUGĂCIUNI CARE ALUNGĂ DEMONII

Duhurile care conduc aceste ligi să fie ca Oreb, Zeeb, Zebah şi Ţalmuna.
(Psalmul 83:5-11)
Doam ne, fa-i ca vârtejul de praf, ca paiul luat de vânt. (Psalmul 83:13)
Urmăreşte-i astfel cu furtuna Ta şi bagă groaza în ei cu vijelia Ta.
(Psalmul 83:15)
Să fie ruşinaţi şi îngroziţi pe vecie, să le roşească obrazul de ruşine şi să piară.
(Psalmul 83:17)
Trimite confuzia şi lasă-i să se atace unul pe altul, în numele lui Isus.
(2 Cronici 20:23)

RUGĂCIUNI PENTRU LOCURILE CEREŞTI


Doamne, Tu ai creat locurile cereşti pentru slava Ta. Nu-1 lăsa pe vrăjm aş să
le controleze.
îl leg pe domnul puterii văzduhului (Efeseni 2:2)
Leg puterile întunericului care ar putea aduce necurăţie, violenţă şi vrăjitorie
prin media, în numele lui Isus.
îm i exercit autoritatea asupra împăraţilor din domeniul m edia, în numele lui
Isus. (Daniel 8:20)
Leg duhurile răutăţii din locurile cereşti. (Efeseni 6:12)
Doam ne, distruge idolii din locurile cereşti. (Levitic 26:30)
Smulg locurile înalte ale vrăjmaşului. (Num eri 33:52)
Eu sunt împărat, şi distrug înălţimile, în numele lui Isus. (2 împăraţi 18:4)
îndepărtez şarpele de aramă din locurile înalte. (2 îm păraţi 18:4)
Scot duhurile religioase din locurile cereşti. (2 îm păraţi 23:8)
Locurile înalte ale lui Tofet să fie îndepărtate. (Ieremia 7:31)
Focul Tău cel sfânt să ardă locurile înalte,
înălţimile vrăjitoriei să fie distruse, în numele lui Isus. (2 Cronici 28:4)
Distruge toate formele de închinare falsă din locurile înalte. (2 Cronici 28:25)
Locurile înalte să fie curăţate prin ungerea Ta. (2 Cronici 34:3)
îndepărtează orice lucrare falsă din locurile cereşti. (1 îm păraţi 12:31)
îndepărtează toţi dumnezeii străini din locurile cereşti. (2 Cronici 14:3)
REZISTENŢA ÎMPOTRIVA TACTICILOR VRĂJMAŞULUI | 55

îndepărtează orice altar satanic ridicat în locurile cereşti. (2 Cronici 14:3)


Toate înălţimile ridicate de vreun conducător păgân să fie îndepărtate, în
numele lui Isus. (2 împăraţi 23:19)
Toate înălţimile lui Baal să fie distruse. (Ieremia 19:5)
Proorocesc înălţimilor străvechi şi îl deposedez pe vrăjmaş. (Ezechiel 36:1-3)
Oamenii neprihăniţi care au înţelepciunea Ta să stea în locurile de conducere
ale oraşului şi ale naţiunii mele. (Proverbe 9:3)
Voi călca peste locurile înalte. (Evrei 3:19)'
Să fie distrusă fiecare înălţime a răutăţii care nu a fost îndepărtată încă.
(1 împăraţi 15:14)
Suie-mă pe înălţimile pământului, lasă-m ă să mănânc roadele câmpului,
să sug miere din stâncă şi untdelemn care iese din stânca cea m ai tare.
(Deuteronom 32:13)
Toate înălţimile ridicate de strămoşii mei să fie distruse. (2 împăraţi 18:4)
înălţimile pe care părinţii noştri spirituali le-au distrus să nu mai fie rezidite.
(2 Cronici 33:3)
înălţimile să fie pustiite. (Ezechiel 6:6)
Calc peste înălţimile celor răi. (Deuteronom 33:29)
Rup puterea oricări jertfe făcute pe înălţimi. (1 îm păraţi 3:2)
Umblu în duhul lui Iosia pentru a distruge înălţimile. (2 Cronici 34:3)
Doam ne, deschide râuri în locurile înalte. (Isaia 41:18)

RUGĂCIUNI SPUSE PESTE PORŢI


Prin Isus, lasă-m ă să stăpânesc peste cetăţile vrăjmaşului. (Geneza 22:17)
înalţă porţile laudei în viaţa mea. (Isaia 60:18)
Ridic berbeci împotriva porţilor iadului. (Ezechiel 21:22)
Porţile Locuinţei morţilor nu mă vor birui. (Matei 16:18)
Porţile vieţii mele şi ale oraşului meu să fie deschise pentru împăratul slavei.
(Psalmul 24:7)
Deschide porţile neprihănirii ca să pot intra. (Psalmul 118:19)
întăreşte zăvoarele porţilor mele. (Psalmul 147:13)
56 | Rugăciuni care alungă dem onii

Sfărâm ă porţile de aram ă şi rupe zăvoarele de fier. (Isaia 45:2)


Deschide porţile dinaintea mea ca să pot intra şi să pot lua visteriile ascunse:
bogăţiile îngropate. (Isaia 45:1-3)
M ustru orice vrăjmaş de la poartă. (Psalmul 127:5)
Toate porţile vieţii mele şi ale oraşului meu să fie reparate prin Duhul Sfânt.
Poarta văii să fie reparată. (Neemia 2:13)
Poarta izvorului (care reprezintă curgerea Duhului Sfânt) să fie reparată.
(Neemia 2:14)
Poarta oilor (care reprezintă lucrarea apostolică) să fie reparată.
(Neemia 3:1)
Poarta peştilor (care reprezintă evanghelizarea) să fie reparată. (Neemia 3:3)
Poarta cea veche (care reprezintă mişcările din trecut) să fie reparată.
(Neemia 3:6)
Poarta gunoiului (care reprezintă lucrarea de eliberare) să fie reparată.
(Neemia 3:14)
Porţile apelor (care reprezintă lucrarea de predicare şi de predare) să fie
reparate. (Neem ia 3:26)
Poarta de la răsărit (care reprezintă slava) să fie reparată. (Neem ia 3:29;
Ezechiel 43:1-2)
Apele să curgă prin poartă în viaţa mea, să-m i treacă de glezne, să-m i treacă
de genunchi şi să-mi treacă de gât. (Ezechiel 47:1-5)
Fă-mi porţile din pietre scumpe. (Isaia 54:12)
Porţile mele vor fi mereu deschise ca să primească binecuvântări. (Isaia 60:11)
Poruncesc porţii de miază-noaptea, porţii de miază-zi, porţii de răsărit şi
porţii de apus să se deschidă în oraşul meu pentru îm păratul slavei.
M ustru toţi vrăjm aşii care stau la porţi şi încearcă să oprească intrarea
mântuirii.
M ă rog ca paznicii apostolici ai oraşului meu să se ridice şi să-şi ocupe
locurile. (Plângerile lui Ieremia 5:14)
Porţile vieţii mele şi ale oraşului meu să fie închise în faţa necurăţiei, a
vrăjitoriei, a drogurilor, a perversiunilor şi a răutăţii, în numele lui Isus.
REZISTENŢA ÎMPOTRIVA TACTICILOR VRĂJMAŞULUI | 57

Mă rog pentru oraşele care sunt bariere în naţiunea mea să fie bariere ale
neprihănirii şi nu ale fărădelegii
Doam ne, ridică biserici care să fie porţi ale cerului. (Geneza 28:17)
Doamne, ridică biserici apostolice care să aducă prezenţa şi descoperirea în
regiunea mea.

RUGĂCIUNI ÎMPOTRIVA IDOLILOR


Orice idol din viaţa sau din naţiunea mea să fie distrus şi ars cu focul Tău.
(1 împăraţi 15:13)
D oam ne, dărâm ă toţi idolii din ţară. (2 Cronici 34:7)
Duhurile, vrăjitorii şi idolii familiari să fie scoşi din ţară. (2 îm păraţi 23:24)
Idolii să fie acoperiţi cu ruşine şi imaginile să fie sfărâmate în bucăţi (Ieremia
50:2)
Oamenii să-şi arunce idolii şi să întoarcă la Tine, Doamne. (Isaia 31:7)
Renunţ la orice form ă de idolatrie din linia mea genealogică şi rup orice
blestem de idolatrie, în numele lui Isus. (2 îm păraţi 21:21)
Doam ne, scoate din ţară numele idolilor. (Zaharia 13:2)
Mă voi păzi de idoli. (1 loan 5:21)
Distruge idolii din toate naţiunile. (Isaia 2:18)
Doam ne, arată că toţi idolii sunt mincinoşi. (Zaharia 10:2)
Voi reunuţa la orice formă de invidie; nu voi sluji lui Mamona. (Coloseni 3:5)
Babilonul, m am a curvelor şi a spurcăciunilor de pe pământ, să cadă, în
numele lui Isus. (Apocalipsa 17:5)
Doamne, curăţă-mă de pângăririle idolilor din ţară. (Faptele Apostolilor 15:20)
Stropeşte-mă cu apă curată şi curâţă-mă de toate spurcăciunile, de toţi idolii.
(Ezechiel 36:25)
Nu m ă lăsa să merg după vreun idol. (Ezechiel 44:10)
Toţi dumnezeii falşi şi toţi idolii (inclusiv cei um ani) să fie scoşi din viaţa
mea, în numele lui Isus.
Nu voi avea niciun alt dumnezeu în afară de Tine, Doamne. (Exodul 20:3)
58 | Rugăciuni care alungă demonii

RUGĂCIUNI CARE DISTRUG ASUPRIREA


Mustru şi scot afară orice duh care ar încerca să mă apese, în numele lui Isus.
Isus, Tu ai făcut num ai bine şi i-ai vindecat pe cei apăsaţi de diavol.
(Faptele Apostolilor 10:38)
îndepărtez toată puterea de la duhurile care încearcă să mă apese.
(Eclesiastul 4:1)
Mustru şi scot afară toate duhurile de sărăcie care m-ar apăsa.
(Eclesiastul 5:8)
Mustru toate duhurile de nebunie şi de confuzie care ar încerca să-m i chinuie
mintea, în numele lui Isus (Eclesiastul 7:7)
Doamne, loveşte-i pe toţi chinuitorii mei. (Isaia 38:14)
Doamne, Tu eşti scăparea mea de cel care asupreşte. (Psalmul 9:9)
Eliberează-mă de cei răi care mă prigonesc, de vrăjm aşii mei de moarte care
m ă împresoară. (Psalmul 17:9)
Eliberează-mă de chinuitorii care vor să-m i ia sufletul. (Psalmul 54:3)
Rupe-1 în bucăţi pe asupritor. (Psalmul 72:4)
M ustru şi scot afară toate duhurile de nenorocire, de suferinţă şi de orice
altceva care m-ar întrista, în numele lui Isus. (Psalmul 107:39)
Nu m ă lăsa pe mâna asupritorului. (Psalmul 119:121)
Nu permite celui m ândru să mă asuprească. (Psalmul 119:122)
Eliberează-mă de asuprirea oamenilor. (Psalmul 119:134)
Dom nesc peste asupritorii mei. (Psalmul 14:2)
Asupritorii să he distruşi din ţară. (Isaia 16:4)
M ustru vocea asupritorului, în numele lui Isus. (Psalmul 55:3)
Sunt întărit prin neprihănire şi'sunt departe de asuprire. (Isaia 54:14)
Pedepseşte-i pe cei care încearcă să mă asuprească. (Ieremia 30:20)
Vrăjmaşul nu-mi va lua moştenirea prin asuprire. (Ezechiel 46:18)
Adu judecată asupra asupritorilor mei. (Psalmul 146:7)
REZISTENŢA ÎMPOTRIVA TACTICILOR VRĂJMAŞULUI | 59

RUPEREA PUTERII SCHIZOFRENIEI ŞI A NESTATORNICIEI


(Ba za t pe T h e S c h iz o p h r e n i a r e v e l a t io n s c r i s ă d e
Id a Ma e H a m m o n d )
Leg şi mustru orice duh care încearcă să-mi deformeze, să-m i disturbe sau
să-mi deranjeze dezvoltarea personalităţii mele, în numele lui Isus.
Rup toate blestemele de schizofrenie sau nehotărâre de peste familia mea, în
numele lui Isus.
Leg şi m ustru orice duh de nestatornicie, în numele lui Isus. (Iacov 1:8)
Leg şi îmi exercit autoritatea asupra legăturilor de respingere şi de răzvrătire
şi le separ, în numele lui Isus.
Leg şi scot afară toate duhurile de respingere, de frică de respingere şi de
auto-respingere, în numele lui Isus.
Leg şi scot afară toate duhurile de poftă, de fantezii, de prostituţie şi de
perversiune, în numele lui Isus.
Leg şi scot afară toate duhurile de nesiguranţă şi de inferioritate,
în numele lui Isus.
Leg şi scot afară toate duhurile de auto-acuzare şi de mărturisire obsesivă, în
numele lui Isus.
Leg şi scot afară toate duhurile de frică de judecată, de auto-compătimire, de
compasiune falsă şi de responsabilitate falsă, în numele lui Isus.
Leg şi scot afară toate duhurile de depresie, de melancolie, de disperare, de
descurajare şi de deznădejde, în numele lui Isus.
Leg şi scot afară toate duhurile de vinovăţie, de condamnare, de nevrednicie
şi de ruşine, în numele lui Isus.
Leg şi scot afară toate duhurile de perfecţiune, de mândrie, de vanitate, de
egoism, de intoleranţă, de frustrare şi de nerăbdare, în numele lui Isus.
Leg şi scot afară toate duhurile de nedreptate, de retragere, de bosumflare, de
irealitate, de fantezie, de visare cu ochii deschişi şi de imaginaţie bogată, în
numele lui Isus.
Leg şi scot afară toate duhurile de conştientizare de sine, de timiditate, de
singurătate şi de sensibilitate, în numele lui Isus.
Leg şi scot afară toate duhurile de limbuţie, de nervozitate, de tensiune şi de
teamă, în numele lui Isus.
60 | Rugăciuni care Alungă D emonii

Leg şi scot afară toate duhurile de îndărătnicie, de egoism şi de încăpăţânare,


în numele lui Isus.
Leg şi scot afară toate duhurile de acuzare, în numele lui Isus.
Leg şi scot afară toate duhurile de autodeziluzionare, de auto-înşelare şi de
auto-seducere, în numele lui Isus.
Leg şi scot afară toate duhurile de judecată, de m ândrie şi de lipsă de
educabilitate, în numele lui Isus.
Leg şi scot afară toate duhurile de control şi de posesivitate, în numele lui Isus.
Leg şi scot afară rădăcina amărăciunii, în numele lui Isus.
Leg şi scot afară toate duhurile de ură, de resentiment, de violenţă, de
ucidere, de neiertare, de mânie şi de răzbunare, în numele lui Isus.
Leg şi scot afară toate duhurile de paranoia, de suspiciune, de neîncredere, de
persecuţie, de confruntare şi de teamă, în numele lui Isus.

RUGĂCIUNI ŞI DECLARAŢII CARE RUP PUTERILE


ÎNTUNERICULUI
Asirienii din viaţa mea să fie zdrobiţi. (Isaia 14:25)
Sfărâm ă uşile de aram ă şi rupe zăvoarele de fier. (Isaia 45:2)
Sfărâm orice jug de pe grumazul meu şi rup toate legăturile, în numele lui
Isus. (Ieremia 30:8)
Zdrobeşte-le cu un toiag de fier şi sfărâmă-le ca pe vasul unui olar.
(Psalmul 2:9)
Zdrobeşte braţul celui rău. (Psalmul 10:15)
Dumnezeule, zdrobeşte-le dinţii din gură! Smulge, Doamne, măselele acestor
pui de lei! (Pdalmul 58:6)
Zdrobeşte asupritorul, (Psalmul 72:4)
Braţele celui rău să fie zdrobite. (Psalmul 37:17)
Zdrobeşte coarnele celor răi. (Daniel 8:8)
îm părăţia întunericului să fie distrusă. (Daniel 11:4)
Bazele celor răi să fie distruse. (Ezechiel 30:4)
împărăţiile Babilonului să fie desfiinţate. (Ieremia 51:58)
Arcurile celor răi să fie rupte. (Psalmul 37:14)
REZISTENŢA ÎMPOTRIVA TACTICILOR VRĂJMAŞULUI | 61

Calul şi călăreţul să fie sfărâmat. (Ieremia 51:21)


Carul şi călăreţul să fie distrus. (Ieremia 51:21)
îl sfărâm pe conducător şi pe căpeteniile lui. (Ieremia 51:23)
Cuvântul care iese din gura m ea să fie ca un ciocan care sfărâm ă stânca.
(Ieremia 23:29)
D oboară fiecare zid ridicat de vrăjm aş împotriva vieţii mele. (Ezechiel 13:14)
Dărâm fiecare altar ridicat de vrăjmaş împotriva vieţii mele, în numele lui
Isus. (Osea 10:2)
Idolii şi chipurile cioplite din ţară să fie distruse prin puterea Ta, Doamne.
' (Deuteronom 7:5)
Rup şi anulez orice legământ demonic făcut de străm oşii mei, în numele lui
Isus. (Isaia 28:18)

RUGĂCIUNI ÎMPOTRIVA DUHULUI DE DISTRUGERE


Leg şi scot afară îngerul Adâncului (Abadon), în numele lui Isus.
(Apocalipsa 9:11)
Sunt răscum părat din distrugere. (Psalmul 103:4)
Rup toate blestemele de distrugere din familia m ea şi din linia mea
genealogică, în numele lui Isus.
Renunţ la orice form ă de mândrie care ar putea deschide uşa pentru
distrugere. (Proverbe 16:18)
Scapă-m i sufletul de distrugeri. (Psalmul 35:17)
Trimite Cuvântul Tău şi scapă-m ă de distrugeri. (Psalmul 107:20)
Nimicitorul nu poate intra în viaţa sau în familia mea, în numele lui Isus.
(Exodul 12:23)
Nim icitorul nu-m i poate vătăma prosperitatea (Iov 15:21)
Sunt izbăvit de molima care bântuie ziua în amiaza mare. (Psalmul 91:6)
Nu există pustiire şi prăpăd în ţinutul meu. (Isaia 60:18)
Intru pe poarta cea strâmtă şi nu voi păşi pe calea care duce la pierzare.
(Matei 7:13)
Leg duhul lui M amona, care duce la distrugere. (1 Tim otei 6:9-10)
îm i voi ţine gura şi voi evita distrugerea. (Proverbe 18:7)
62 | Rugăciuni care alungă D emonii

Leg şi m ustru duhul de sărăcie care duce la distrugere. (Proverbe 10:15)


M ustru pustiirea din cetatea mea, în numele lui Isus. (Isaia 24:12)

ÎNCHIDEREA SPĂRTURILOR ŞI A BARIERELOR


închid orice spărtură din viaţa mea care ar oferi Satanei şi dem onilor acces,
în numele lui Isus. (Eclesiastul 10:8)
Mă rog ca fiecare barieră ruptă din viaţa mea să fie restaurată, în numele lui
Isus. (Eclesiastul 10:8)
M ă înalţ pe zid şi stau în spărtură. (Ezechiel 22:30)
M ărturisesc şi prim esc iertare pentru orice păcat care a deschis o uşă ca un
duh să poată intra şi sa poată acţiona în viaţa mea. (Efeseni 4:27)
Sunt un ziditor şi un dregător de spărturi. (Isaia 58:12)
Renunţ la toate vorbele stricate care fac spărturi, în numele lui Isus.
(Proverbe 15:4)
Leagă toate spărturile mele, Doamne. (Isaia 30:26)
Fiecare spărtură să fie oprită, în numele lui Isus. (Neem ia 4:7)
Zidurile mele să fie numite „Mântuire” şi porţile mele „Laude”. (Isaia 60:18)
Mă rog pentru o barieră de protecţie în jurul minţii mele, a trupului meu, a
finanţelor mele, a posesiunilor mele şi a familiei mele, în numele lui Isus.

DISTRUGEREA VASELOR RELE


M ustru şi distrug orice cazan rău, în numele lui Isus. (Ezechiel 11:11-12)
M ustru şi distrug orice vas care fierbe, orice căldare fierbinte pe care
vrăjm aşul o stârneşte împotriva vieţii mele, a oraşului meu sau a naţiunii
mele. (Iov 41:20)
Fiecare vas rău din oraşul meu să fie distrus, în numele lui Isus.
Sparge fiecare vas al vrăjitoriei pregătit de vrăjitoare sau de vrăjitori, în
numele lui Isus.
Doam ne, vizitează fiecare vrăjitoare şi fiecare vrăjitor din zona m ea şi
convinge-i de păcat. Fă-i să se pocăiască, să se întoarcă la Tine şi să fie
mântuiţi.
Sunt eliberat din cazanul fierbinte, în numele lui Isus. (Ezechiel 24:1-5)
REZISTENŢA ÎMPOTRIVA TACTICILOR VRĂJMAŞULUI | 63

Doam ne, scoate-mă din mijlocul oricărui cazan. (Ezechiel 11:7)


Vrăjmaşul nu-mi va mânca carnea, nu-mi va rupe oasele şi nu m ă va pune în
cazanul său. (M ica 3:3)
Doamne, scapă-m ă şi păzeşte-mă de fiecare vas plin de nenorocire, în
numele lui Isus. (Ieremia 1:13-14)
Doam ne, scapă-m ă de vasul fierbinte al mândriei. (Iov 41:31)

DISTRUGEREA JUGURILOR ŞI ÎNDEPĂRTAREA POVERILOR


îndepărtez toate poverile false puse pe umerii mei de către oameni, lideri sau
biserici, în hum ele lui Isus. (1 Tesaloniceni 2:6)
îndepărtez toate poverile grele puse peste viaţa m ea de către vrăjm aş, în
numele lui Isus.
Ungerea Ta să rupă povara vrăjmaşului de pe grumazul meu şi fiecare jug să
fie distrus. (Isaia 10:27)
Eliberează-mi umărul de orice povară. (Psalmul 81:6)
îm i arunc grijile asupra Domnului. (1 Petru 5:7)
îmi încredinţez soarta în mâna Domnului şi El mă sprijineşte. (Isaia 55:22)
Doam ne, rupe jugul poverii vrăjmaşului şi rupe toiagul şi nuiaua
aspuritorului ca în ziua lui Madian. (Isaia 9:4)
Fiecare jug al sărăciei să fie distrus, în numele lui Isus.
Fiecare jug al bolii să fie distrus, în numele lui Isus.
Fiecare ju g al robiei să fie distrus, în numele lui Isus. (Galateni 5:1)
Fiecare jug nepotrivit să fie distrus, în numele lui Isus. (2 Corinteni 6:14)
Distruge fiecare jug şi povară a religiei şi a legalismului din viaţa m ea puse de
către lideri religioşi, în numele lui Isus. (Matei 23:4)
îndepărtează fiecare piatră grea din viaţa mea, în numele lui Isus. (Zaharia 12:3)
Iau asupra m ea jugul şi povara lui Isus. (Matei 11:30)
SE C Ţ IU N E A 4

DISTRUGEREA FORŢELOR VRĂJMAŞULUI

I
sus a venit ca să distrugă lucrările vrăjmaşului (1 loan 3:8). Lucrările
diavolului sunt împlinite de forţele sale. îm părăţia Satanei constă în
principalităţi, în puteri, în domnii ale întunericului acestei lum i şi ale
răutăţii spirituale din locurile înalte. Sunt diferite feluri de dem oni şi diferite ;
niveluri ale răutăţii. îi putem distruge pe cei răi din timp (Psalmul 101:8).
Putem să-i distrugem pe cei ce ne urăsc (Psalmul 18:40).
Satana rămâne fără putere atunci când forţele sale sunt distruse. Noi j
avem autoritatea necesară ca să-l legăm şi să-l dezbrăcăm de arm ura sa. Israel |
a fost trimis în Canaan ca să distrugă diferite naţiuni, ceea ce întruchipează j
împărăţii care posedă ţara. Fiecare împărăţie reprezintă un tip diferit de J
întăritură pe care Dum nezeu a vrut ca poporul Său să o distrugă. j
D em onii sunt, de asemenea, reprezentaţi prin diferite creaturi.
Diversitatea din regnul animal întruchipează diversitatea din împărăţia
întunericului. Biblia vorbeşte despre şerpi, scorpioni, lei, şacali, tauri, vulpi,
bufniţe, monştrii marini, insecte şi câini. Acestea reprezintă diferite tipuri de
duhuri rele care lucrează ca să distrugă omenirea. Ele sunt invizibile ochiului
natural, dar sunt la fel de reale ca şi creaturile naturale.
Trebuie să ne amintim mereu că sunt mai mulţi cu noi decât cei ce
sunt împotriva noastră. Forţele luminii sunt superioare forţelor întunericului.
Isus este Dom nul oştirilor. Oştirile cerului se luptă cu vrăjm aşii pământului.
Eliberarea oştirilor angelice ale cerului este o strategie im portantă a luptei
spirituale.
Noi ne putem lupta şi putem alunga forţele întunericului din ceruri, de
pe pământ, din mare şi de sub pământ. Aceste forţe pot acţiona prin oameni,
prin guverne, prin sisteme economice, prin sisteme educaţionale şi prin diferite
structuri stabilite de oameni. Aceste forţe pot acţiona din diferite locaţii şi în
teritorii diferite.
Idolii la care se închină oamenii sunt făcuţi după chipul oamenilor,
fiare cu patru picioare, păsări şi târâtoare. în spatele acestor idoli sunt demoni.
Acestea sunt duhuri rele care se manifestă în domeniul natural prin idoli. Aceşti
zei (idoli) au fost, de asemenea, de parte bărbătească şi de parte femeiască.
DISTRUGEREA FORŢELOR VRĂJMAŞULUI | 65

Naţiunile s-au închiat la zei şi la zeiţe. Izabela este exemplul unei principalităţi
feminine.
Biblia foloseşte cuvinte puternice când vine vorba de lupta spirituală,
printre acestea fiind şi:

• Nimicire - a sfârşi, a tăia, a lovi până la capăt (Isaia 2:18; 2 Timotei


1: 10)
• Bătaie - a învineţi, a lovi cu violenţă, a zdrobi, a distruge, a tulbura,
a desfiinţa cu violenţă, a demoraliza, a îngrozi (Judecători 9:45; 2
îm păraţi 13:25; Psalmul 18:42; Isaia 27:12; Ieremia 46:5)
• Doborâre - a elibfera, a sparge, a rupe în bucăţi, a zdrobi, a distruge,
a dezmembra, a smulge, a apăsa, a strica, a desfiinţa, a descuraja, a
spulbera, a împrăştia (Exodul 34:13; Leviticul 26:19; Psalmul 17:13;
89:44; 102:10; 147:6; Isaia 28:2; Ieremia 8:12; Daniel 7:9; 8:10; 2
Corinteni 4:9; 10:5; 2 Petru 2:4)
• Izgonire - a ocupa un loc prin alungarea locuitorilor anteriori, a acapara,
a jefui, a moşteni, a da afară, a sărăci, a exclude, a îndepărta, a scoate
afară, a alunga, a evacua, a arunca afară (Exodul 34:24; Leviticul 18:24;
Deuteronom 6:19; 1 împăraţi 14:24; 2 îm păraţi 16:3; Iov 20:15; Psalmul
5:10; Matei 12:28; M arcu 6:13; Luca 9:40; loan 12:3; A pocalipsa 12:9)
• Urmărire - a fugi după ceva cu o intenţie ostilă, a pune pe fugă, a
persecuta (Leviticul 26:7-8; Deuteronom 32:30; Psalmul 18:37; 35:3;
Isaia 17:13)
• înfrângere - a fi ruşinat, a dezamăgi, a fi dus în confuzie, a face de râs
(Psalmul 35:4,26; 40:14; 70:2,13,24; 83:17; 97:7; 109:29; 129:5; Ieremia
17:18; 50:2)
• Mistuire - a sfârşi, a consuma, a distruge, a scăpa de ceva, a mânca, a
devora, a arde (Deuteronom 7:16, 22; Psalmul 37:20; 71:13; 104:35; 2
Tesaloniceni 2:8; Evrei 12:29)
• Ceartă - a râcâi, a mânia, a se băga, a stârni, a înhăţa, a apăra, a dojeni,
a mustra, a iniţia o controversă (Deuteronom 2:24; Isaia 41:12; 49:25;
Ieremia 12:5; Judecători 9)
• Distrugere - a sfârşi, a înceta, a distruge cu desăvârşire, a face curat,
a risipi, a doborî, a desfiinţa, a sparge, a devora, a consum a (Leviticul
26:30, 44; 20:17; 31:3; Psalmul 5:6, 10; 18:40; 21:10; 28:5; 52:5; 55:9;
66 RUGĂCIUNI CARE ALUNGĂ DEMONII

74:8; 101:8; 144:6; Proverbe 15:25; Isaia 23:11; Ieremia 1:10; Matei
21:41; M arcu 1:24; 9:22; loan 10:10; 1 loan 3:8)
• Luptă - a nimici, a lupta, a război, a birui, a izbuti, a se zbate, a rivaliza
(Exodul 14:14; 17:9; Deuteronom l:30;Iosu a 10:25; Judecători 1:1, 3,9;
Psalmul 35:1; 144:1; Daniel 10:20; 1 Timotei 6:12; 2 Timotei 4:7; Evrei
10:32)
• Izbândă - a împrejmui, a ţine, a închide, a opri, a fi puternic, a avea
putere, a reţine, a lega, a cuceri (2 Cronici 14:11; Psalmul 9:19; Isaia
42:13; Matei 16:18)
• Chinuire - a lovi, a bate, a măcelări, a biciui, a lega, a omorî, a împinge,
a înfrânge, a adm inistra o lovitură, a nimici, a străpunge, a răni, a
chinui (Numeri 25:17; vDeuteronom 13:15; Iosua 7:3; Judecători 20:31;
1 Samuel 15:3; Isaia 19:22; Ieremia 43:11; Faptele Apostolilor 7:24;
Apocalipsa 11:6)
• Trântă - a se război, a încleşta (Geneza 30:8; 32:24; Efeseni 6:12)

i
Biblia conţine multe cuvinte cu referire la bătălii. Biblia este plină cu
relatări despre conflicte. Istoria omenirii s-a născut prin războaie. loan a văzut
un război în ceruri între Mihail şi îngerii lui şi Satana şi-îngerii săi (Apocalipsa
12:7). Războiul are nevoie de războinici. Războinicii trebuie să aibă tenacitatea
de a-şi birui duşmanii. Nu uita i c i Dumnezeu ne deprinde mâinile la luptă şi
degetele la bătălie (Psalmul 144 1)

RUGĂCIUNI ÎMPOTRIVA ÎMPĂRAŢILOR DEMONICI


Isus, Tu l-ai alungat pe stăpânul acestei lumi şi l-ai învins. (loan 12:31)
Isus, Tu ai dezbrăcat domniile şi le-ai făcut de ocară. (Coloseni 2:15)
Leg pe domnitorii puterii văzduhului, în numele lui Isus. (Efeseni 6:12)
îl leg şi îl m ustru pe Bcelzebul, domnul dracilor. (Matei 12:24)
Leg domniile şi stăpânirile din zona mea, în numele lui Isus. (Efeseni 6:12)
Poruncesc dom niilor să coboare, în numele lui Isus. (Ieremia 13:18)
Doam ne, eliberează îngerii Tăi războinici împotriva dom nitorilor demonici.
(Daniel 10:20)
Bate domnitorii ca în zilele de altădată. (Iosua 13:21)
DISTRUGEREA FORŢELOR.VRĂJMAŞULUI | 67

Opreşte nedreptăţile tuturor domnitorilor neleguiţi şi ia-le cununa de pe cap.


(Ezechiel 21:25-26)
Pă-i robi pe domnitori şi răstoarnă-i pe cei puternici. (Iov 12:19)
Căpeteniilor lor fa-le ca lui Oreb şi Zeeb, şi tuturor domnitorilor lor ca lui
Zebah şi Ţalmuna. (Psalmul 83:11)
Varsă dispreţ peste domnitorii demonici (Psalmul 107:40)
Frânge m ândria domnitorilor (Psalmul 76:12)
M ustru şi leg toţi împăraţii care încearcă să vorbească împotriva mea.
(Psalmul 119:23)
Mustru şi leg toţi împăraţii care încearcă să mă asuprească. (Psalmul 119:161)
Nimiceşte toţi voievozii (Isaia 34:12)
Pedepseşte împăraţii cu puterea Ta, (Ţefania 1:8)

RUGĂCIUNI ÎMPOTRIVA LEVIATANULUI ŞI A DUHURILOR


MARINE
Doam ne, rupe capetele balaurilor din ape. (Psalmul 74:13)
Taie capul fiecărei hidre, în numele lui Isus.
Rupe în bucăţi capetele leviatanului. (Psalmul 74:14)
Loveşte cu sabia Ta cea aspră, mare şi tare leviatanul, şarpele fugar şi
leviatanul, şarpele inelat. (Isaia 27:1)
Ucide balaurul de lângă mare. (Isaia 27:1)
Rupe toate blestemele de mândrie şi de leviatan din viaţa mea,
în numele lui Isus.
Rupe solzii leviatanului. (Iov 41:15)
Zdrobeşte puterea din gâtul leviatanului. (Psalmul 18:40)
Smulge inima de piatră a leviatanului şi zdrobeşte-o în bucăţi. (Iov 41:24)
Sparge dinţii leviatanului şi smulge-i com oara din gură. (Iov 41:15)
Pun o undiţă în nasul leviatanului, îi leg limba cu funie şi îi străpung falca cu
un cârlig. (Iov 41:1-2)
Doam ne, Tu dom neşti peste mare şi peste ape prin puterea Ta.
Nu permite niciunei ape rele să-mi inunde viaţa.
68 | RUGĂCIUNI CARE ALUNGĂ DEMONII

Albia apelor se descoperă la mustrarea Ta. (Psalmul 18:15)


Mustră toţi demonii aroganţi şi mândrii care sunt blestemaţi. (Psalmul 119:21)
Leg orice m onstru m arin care mi-ar ataca viaţa sau zona, în numele lui Isus.
(Plângerile lui Ieremia 4:3)
D ă jos toţi demonii trufaşi prin puterea Ta.
D ă jo s toţi dem onii m ândri care s-au ridicat împotriva poporului Tău.
îm prăştie-i pe cei m ândri în închipuirile inimii lor.
Doam ne, Tu te împotriveşti celor mândri. îţi arăţi puterea îm potriva celor
m ari care s-au răzvrătit împotriva Ta.
Să nu m ă ajungă piciorul celor mândri. (Psalmul 36:11)
Distruge cununa mândriei. (Isaia 28:1)
Zdrobeşte Egiptul ca pe un hoţ, risipeşte pe vrăjmaşii tăi prin puterea
braţului Tău. (Psalmul 89:10)
Nu m ă lăsa apăsat de leviatan. (Psalmul 119:122)
Doam ne, răsplăteşte leviatanului după faptele lui. (Psalmul 94:2)
Pune strajă în jurul leviatanului. (Iov 7:12)
Nu lăsa să treacă peste sufletul meu valurile îngâmfate. (Psalmul 124:5)
M ustru şi distrug fiecare capcană pe care diavolul a pregătit-o pentru mine.
(Psalmul 140:5)
Duhurile îngâmfate să se împiedice şi să cadă. (Ieremia 50:32)
Frânge m ândria puterii leviatanului. (Leveticul 26:19)
Trezeşte-te, trezeşte-te şi îmbracă-te cu putere, braţ al Dom nului! Poruncesc
Egiptului să se plece înaintea Domnului. (Isaia 51:9)
Să nu m ă ajungă piciorul celor mândri. (Psalmul 36:11)
D au jos solzii leviatanului şi îi iau armura. (Iov 41:15; Luca 11:22)
Varsă-Ţi valurile mâniei şi doboară cu o privire leviatanul. (Iov 40:11)
Sfărâm ă leviatanul cu priceperea Ta. (Iov 26:12)
Smereşte cu o privire leviatanul, zdrobeşte-1 pe loc. (Iov 40:12)
M ustră taurii lui Basan. (Psalmul 22:12)
Cei falnici sunt nimiciţi; stejarii din Basan să se vaite. (Zaharia 11:2)
DISTRUGEREA FORŢELOR VRĂJMAŞULUI 69

Adu-Ţi oam enii din Basan; adu-Ţi oamenii din adâncimile mării.
(Psalmul 68:22)
Loveşte Basanul şi împărăţia lui Og. (Psalm ul 135:10-11)
Leg şi scot afară toate duhurile caracatiţei şi ale calamarului, .
în numele lui Isus.
Apele adâncului să se usuce şi distruge fiecare dull al leviatanului.
(Iov 41:31; Isaia 44:27)
în numele lui Isus, îţi usuc râurile, mările şi izvoarele. (Isaia 19:5)
Chem seceta peste apele leviatanului. (Ieremia 50:38; Ieremia 51:36)

RUGĂCIUNI ÎMPOTRIVA IZABELEI


Eliberez câinii cerului împotriva Izabelei. (1 îm păraţi 21:23)
M ustru şi leg duhurile de vrăjitorie, de poftă, de seducţie, de intimidare, de
idolatrie şi de prostituţie care au legătură cu Izabela.
Eliberez duhul lui Iehu împotriva Izabelei şi a cohortelor sale.
(2 împăraţi 9:30-33)
Poruncesc ca Izabela să fie aruncată jos şi mâncată de câinii cerului.
Mustru toate duhurile de învăţătură falsă, de profeţie falsă, de idolatrie şi de
perversitate ce au legătură cu Izabela. (Apocalipsa 2:20)
Trimit necazuri peste împărăţia Izabelei. (Apocalipsa 2:22)
întrerup planurile Izabelei împotriva slujitorilor lui Dumnezeu.
(1 îm păraţi 19:2)
întrerup şi distrug puterile fiecărui cuvânt eliberat de Izabela împotriva
vieţii mele.
Distrug masa Izabelei şi resping toată mâncarea de pe ea. (1 împăraţi 18:19)
Opresc şi m ă eliberez de toate blestemele Izabelei şi ale duhurilor ei care
acţionează în linia m ea genealogică.
Opresc planul Izabelei şi al fiicelor ei de a corupe biserica.
M ustru şi opresc duhul lui Antala care încearcă să distrugă neamul
împărătesc. (2 îm păraţi 11:1)
M ă împotrivesc duhului Irodiadei şi opresc planul de a om orî prorocii.
(M arcu 6:22-24)
70 RUGĂCIUNI CARE ALUNGĂ DEMONII

Mustru şi opresc duhul de prostituţie. (Osea 4:12)


Le m ustru şi le opresc pe Izabela şi pe vrăjitoarele ei, în numele lui Isus.
(2 împăraţi 9:22)
M ustru şi opresc curva şi vrăjitoriile ei şi rup puterea ei de peste viaţa şi
familia mea. (Naum 3:4)
Opresc descântecele din mijlocul nostru. (M ica 5:12)
O înving pe Izabela şi primesc putere peste naţiuni. (A pocalipsa 2:26)

RUGĂCIUNI ÎMPOTRIVA DUHURILOR PUSTIEI


Vorbesc fiecărei zone pustii din viaţa sau lucrarea mea, în numele lui Isus.
Leg şi scot afară orice duh de pustietate trimis împotriva vieţii mele.
Leg şi scot afară fiecare duh al bufniţei, al vulpii, al balaurului, al hienei şi al
uliului, în numele lui Isus. (Isaia 34:11-15)
Leg şi scot afară orice duh al fricii şi al chinuirii, în numele lui Isus.
i
(Deuteronom 8:15) *
*5

Leg şi scot afară năluca nopţii, în numele lui Isus. (Isaia 34:14)
Leg şi scot afară şacalul, în numele lui Isus. (Isaia 34:15)
Nu voi locui în sălbăticie, ci într-un loc roditor. (Isaia 35:1)
Deşertul meu va înflori ca un trandafir şi va aduce roade din belşug. (Isaia 35:1)
Dă drumul la ape în locurile mele uscate şi la izvoare în deşert. (Isaia 35:6)
Să curgă râuri în locurile mele pustii. (Isaia 43:20)
M ustru fiarele deşertului, fiecare creatură jalnică, fiecare desfrânat şi fiecare
balaur ca să nu poată acţiona în viaţa mea. (Isaia 13:21-22)
Vocea Ta să zguduie fiecare loc pustiu din viaţa mea. (Psalmul 29:8)
Varsă belşugul peste câmpiile mele pustii. (Psalmul 65:11-12)
Duhurile pustiei să îngenuncheze şi să lingă ţărâna. (Psalmul 72:9)
Mustru fiecare pelican şi bufniţă a pustiului. (Psalmul 102:6)
Prefă pustiul în iaz-şi pământul uscat în izvoare de apă. (Psalmul 107:35)
Fă să izvorască râuri pe dealuri, şi izvoare, în mijlocul văilor; prefă pustiul în
iaz, şi pământul uscat, în şuvoaie de ape. (Isaia 41:18)
DISTRUGEREA FORŢELOR.VRĂJMAŞULUI 71

Sădeşte cedri, salcâmi, mirţi şi măslini, chiparoşi, ulmi şi m erişori turceşti la


un loc în pustiul meu. (Isaia 41:19) ■
Renunţ la răzvrătire, care ar deschide uşi în viaţa mea pentru duhurile
pustiitoare. (Psalmul 68:6)
Rup fiecare blestem al încrederii în om care ar putea deschide uşi în viaţa
m ea pentru duhurile pustiitoare. (Ieremia 17:5-6)
Proorocesc fiecărui os uscat din viaţa mea şi îi poruncesc să prindă viaţă.
(Ezechiel 37:1-4)
Pământul meu nu va fi pustiu, ci eu voi fi numit „Plăcerea M ea este în ea” iar
ţara rtiea o vor numi „Măritată”. (Isaia 62:4)
Fă pustiul meu ca un rai şi pământul meu uscat ca o grădină a Domnului.
(Isaia 51:3)
Zideşte iarăşi fiecare dărâm ătură din viaţa m ea şi din linia m ea genealogică,
în numele lui Isus. (Isaia 61:4)
înviorează-mă şi repară fiecai'e dărâmătură din viaţa mea. (Ezra 9:9)

RUGĂCIUNI ÎMPOTRIVA CĂLĂREŢILOR DEMONICI


Năpusteşte în mare pe cal şi pe călăreţ. (Exodul 15:1)
Sfărâm ă calul şi călăreţul lui. Sfărâmă carul şi călăreţul. (Ieremia 51:21)
Eliberez sabia Dom nului împotriva cailor şi a carelor. (Ieremia 50:37)
Nimicesc cu desăvârşire caii şi sfărâm călăreţii, în numele lui Isus.
(Mica 5:10)
Trânteşte la păm ânt carele şi pe cei care le conduc. D ărâm ă caii şi călăreţii lor.
(Hagai 2:22)
Acoperă de ruşine călăreţii. (Zaharia 10:5)
Călcâiele cailor să fie muşcate, călăreţii să cadă pe spate. (G eneza 49:17)
Carul, calul, oştirea şi puterea să fie culcate la păm ânt şi să nu se m ai scoale.
(Isaia 43:17)
La mustrarea Ta să adoarm ă şi caii şi călăreţii. (Psalmul 76:6)
Cailor să le fie frică şi să sară ca lăcusta. (Iov 39:19-20)
Carele şi călăreţii să fie arşi cu focul Tău. (Neem ia 2:13)
I

72 | Ru g ă c i u n i c a r e A l u n g ă D e m o n i i

Loveşte cu ameţeală pe toţi caii şi cu turbare şi cu orbire pe cei ce călăresc pe


ei, Doamne. (Zaharia 12:4)
Leg şi mustru calul negru care vine împotriva mea, în numele lui Isus.
(Apocalipsa 6:5)
Leg şi m ustru calul roşu care vine împotriva mea, în numele lui Isus.
(Apocalipsa 6:4)
Leg şi mustru calul gălbui care vine împotriva mea, în numele lui Isus.
(Apocalipsa 6:8)
Ia puterea călăreţilor demonici, în numele lui Isus. (Iov 39:19)

RUGĂCIUNI ÎMPOTRIVA DUHURILOR VĂII


Leg şi scot afară toate duhurile care încearcă să mă ţină în vale,
în numele lui Isus.
Zdrobesc carele vrăjmaşilor din câmpie, în numele lui Isus. (Judecători 1:19)
Mustru şi scot afară corbii de la pârâu, în numele Iui Isus. (Proverbe 30:17)
Doamne, Tu eşti un Dumnezeu al văilor. Scoate afară orice duh al văilor, în
numele lui Isus. (1 îm păraţi 20:28)
Fă-mi un nume şi loveşte duhurile văii cu puterea Ta. (2 Samuel 8:13)
Leg şi m ustru orice Goliat care mă provoacă în vale. (1 Samuel 17:1-4)
Distruge uriaşii din vale. (Iosua 15:8)
Luptă împotriva duhurilor din văi şi lasă-m ă să mă răzbun pe vrăjm aşii din
vale. (Iosua 10:12-14)
Fiecare Acan din viaţa mea să fie distrus în vale. (Iosua 7:24-26)
Mă eliberez de orice duh al Dalilei care acţionează în vale. (Judecători 16:4)
Văile mele să fie binecuvântate, în numele lui Isus. (2 Cronici 20:26)
Deschide o uşă de nădejde în toate văile mele. (O sea 2:15)
Distrug fiecare duh edomit din vale, în numele lui lsus. (2 îm păraţi 14:7)
Să curgă apă în fiecare zonă de vale din viaţa mea. (Ioel 3:18)
Orice vale din viaţa mea să fie astupată. (Luca 3:5)
îl bat pe Amelec şi îl distrug cu desăvârşire în vale. (1 Sam uel 15:3-5)
îi lovesc pe toţi madianiţii în vale. (Judecători 6:33-34)
DISTRUGEREA FORŢELOR VRĂJMAŞULUI | 73

RUGĂCIUNI ÎMPOTRIVA PĂSĂRILOR


Leg şi m ustru orice pasăre necurată şi urâtă trimisă împotriva vieţii mele de
către vrăjmaş, în numele lui Isus. (Apocalipsa 18:2)
îm i exercit stăpânirea peste orice pasăre necurată a cerului, în numele lui
Isus. (Psalmul 8:8)
Fiecare pasăre trim isă împotriva mea să fie prinsă în capcană.
(Eclesiastul 9:12)
Leg şi m ustru fiecare uliu spiritual, în numele lui Isus. (Isaia 34:15)
Leg acţiunile bufniţe) (năluca nopţii) ca să nu poată lucra împotriva mea, în
numele lui Isus. (Isaia 34:14)
Leg acţiunile cormoranului (corbul de mare) ca să nu poată lucra împotriva
vieţii mele, în numele lui Isus. (Isaia 34:11)
Leg acţiunile pelicanului ca să nu poată lucra împotriva vieţii mele, în
numele lui Isus. (Isaia 34:11)
Leg şi m ustru orice corb trimis împotriva vieţii mele , în numele lui Isus.
(Isaia 34:11)
Leg şi mustru orice vultur sau şoim demonic trimis împotriva vieţii mele şi
cuiburile lor să fie distruse, în numele lui Isus. (Iov 39:26-30)
Mă rog ca aceste păsări necurate să fie ţinute în colivii, în numele lui Isus.
(Ieremia 5:27)
Leg şi m ustru orice pasăre necurată care încearcă să-şi facă cuib în viaţa mea,
în numele lui Isus.
Fiecare pasăre fugară să fie izgonită din cuib, în numele lui Isus. (Isaia 16:2)
Prezenţa Ta să alunge fiecare pasăre necurată din viaţa mea.
(Ieremia 4:25-26)
Toate păsările cerului care acţionează împotriva vieţii mele să fie nimicite cu
desăvârşire, în numele lui Isus. (Ţefania 1:3)
Păsările să zboare şi să piară la mustrarea Ta. (Ieremia 9:10)
Lasă-m ă să păşesc pe calea înţelepciunii pe care nu o cunoaşte nicio pasăre.
(Iov 28:7, 21)
Nu m ă tem de groaza din timpul nopţii şi mustru fiecare pasăre care încearcă
să mă viziteze noaptea. (Psalmul 91:5)
74 RUGĂCIUNI CARE ALUNGĂ DEMONII

Nu sunt tovarăş cu bufniţele. (Iov 30:29)

ELIBERAREA DE LEI
M ustru orice leu care îşi pleacă genunchii, care se pregăteşte să m ă atace, în
numele lui Isus. (Geneza 49:9)
Prin tăria lui Dumnezeu, rup falca leului şi îi smulg prada din gură.
(Judecători 14:5)
Izbăveşte-mă din gheara leului. (1 Samuel 17:37)
M ustru leul care m ă urmăreşte. (Iov 10:16)
Nu permite leului să-mi sfâşie sufletul. (Psalmul 7:2)
Mustră şi expune leul care aşteaptă în ascuns să mă prindă. (Psalmul 10:9)
M ustru orice leu care stă la pândă, în numele lui Isus. (Psalmul 17:12)
Voi păşi peste lei, în numele lui Isus. (Psalmul 91:13)
Eu umblu pe calea sfinţeniei şi niciun leu nu poate locui în viaţa mea. (Isaia 35:9)
Eliberează-mă de oamenii care sunt ca leii. (1 Cronici 11:22)
Puii de lei să fie risipiţi. (Iov 4:11)
Scapă-m ă din gura leului. (Psalmul 22:21)
Zdrobeşte dinţii leului. (Psalmul 58:6)
Scapă-m i sufletul de lei. (Psalmul 57:4)
Scapă-m ă de puterea leilor. (Daniel 6:7)
Izbăveşte-mă din gura leilor. (2 Timotei 4:17)
Leul din seminţia lui Iuda să răcnească prin mine împotriva duşm anilor mei.
Eliberează-mă de sub puterea leului.

ELIBERAREA DE ŞERPI
Doam ne, zdrobeşte capul fiecărui şarpe care vrea să m ă atace,
în numele lui Isus.
Pedepseşte şarpele, în numele lui Isus.
Leg şi mustru orice şarpe care încearcă să mă amăgească. (2 Corinteni 11:3)
Eliberez toiagul Dom nului ca să înghită toţi şerpii care vin îm potriva mea, în
numele lui Isus. (Exodul 7:12)
DISTRUGEREA FORJELOR VRĂJMAŞULUI | 75

Păzeşte-mă de şerpii înfocaţi. (Deuteronom 8:15)


Leg şi m ustru şerpii care încearcă să se învârtă şi să se încolăcească în jurul
vieţii mele, în numele lui Isus.
M ustru şi leg fiecare piton care încearcă să-mi sugrum e viaţa de rugăciune, în
numele lui Isus.
M ustru şi leg fiecare cobră care vine împotriva mea, în numele lui Isus.
M ustru şi leg fiecare basilic care vine împotriva mea, în numele lui Isus.
(Isaia 14:29)
M ustru şi leg fiecare şarpe fugar care vine împotriva mea, în numele lui Isus.
(Isaia 27:1)
M ustru şi leg fiecare balaur de mare care vine împotriva mea, în numele lui
Isus. (Isaia 27:1)
Am autoritate să calc peste şerpi. (Luca 10:19)
Sunt un credincios şi voi lua în mână şerpi. (M arcu 16:18)
Focul lui Dumnezeu să alunge din viaţa mea toţi şerpii.
(Faptele Apostolilor 28:3)
Scot afară fiecare viperă care acţionează împotriva vieţii mele,
în numele lui Isus.

ELIBERAREA DE MUŞTE
îl leg şi îl m ustru pe Beelzebul, domnul muştelor, în numele lui Isus.
(Matei 12:24)
Leg şi scot afară toate muştele care încearcă să îmi strice ungerea, în numele
lui Isus. (Eclesiastul 10:1)
Leg şi m ustru toate muştele otrăvitoare care vin împotriva mea, în numele lui
Isus. (Psalmul 78:45)
Nicio m uscă nu poate trăi în viaţa mea, în numele lui Isus. (Exodul 8:21)
Renunţ şi m ă eliberez de orice gunoi spiritual care ar putea atrage muşte, în
numele lui Isus.
M ustru fiecare m uscă şi fiecare albină care încearcă să vină pe teritoriul meu,
în numele lui Isus. (Isaia 7:18)
76 | RUGĂCIUNI CARE ALUNGĂ DEMONII

ELIBERAREA DE DUHURI ANIMALICE SE C Ţ IU N E A 5


Sunt eliberat de fiarele sălbatice din pustiu. (Isaia 34:14)
Mustru şacalii care îmi atacă viaţa, oraşul sau naţiunea, în numele lui Isus. EXPERIMENTAREA ELIBERĂRII ŞI A DEZLEGĂRII
Mustru lupii de seară care îmi atacă viaţa, oraşul sau naţiunea, în numele lui

I
Isus. (Habacuc 1:8) srael a experimentat multe eliberări de-a lungul istoriei sale. Naţiunea
M ustru duhurile Pan, Faun şi Satir, în numele lui Isus. Israel a început cu o eliberare măreaţă. Regele David a avut parte de
multe eliberări. El a strigat către Dom nul pentru eliberare şi a fost ascultat
Mustru pisicile sălbatice - leoparzi, lei, jaguari, care reprezintă mari puteri
(Psalmul 34:4). Dumnezeu răspunde la strigătele şi rugăciunile poporului
oculte - ce vor să-mi atace viaţa, oraşul sau naţiunea, în numele lui Isus.
Său. Eliberarea din partea lui Dumnezeu e întotdeauna un semn al dragostei
M ustru hienele care vor să îmi atace viaţa, oraşul sau naţiunea, în numele lui
| şi al milei Sale. Cuvântul mântuire înseamnă eliberare. Biblia cuprinde multe
Isus. (Isaia 34:14)
I; istorisiri despre eliberare şi mântuire.
Mustru şi leg fiecare câine sălbatic (care reprezintă religia falsă, vrăjitoria şi I Una dintre cele mai mari descoperiri este aceea a auto-eliberării. Ne
perversiunea) ce vrea să mă hărţuiască, în numele lui Isus. (Psalmul 22:16)

I
putem dezlega de orice control al întunericului (Isaia 52:2). Ne putem exercita
Leg şi m ustru taurii (care reprezintă răzvrătirea), în numele lui Isus. (Psalmul ! puterea şi autoritatea pentru propriile noastre vieţi. Isus ne-a spus să ne
22 : 12)
Poruncesc vulpilor care îmi distrug roadele să plece din viaţa mea, în numele
; scoatem bârna din ochiul nostru (Luca 6:42). A scoate are acelaşi termen care
lui Isus.
se foloseşte cu referire la a scoate afară demoni (ekballo).
j, .Asumaţi-vă responsabilitatea spirituală pentru vieţile voastre. Nu
I trebuie să depindeţi de alţii pentru bunăstarea voastră spirituală. Mărturisiţi
I Cuvântul peste vieţile voastre. Rostiţi rugăciuni puternice care alungă
j vrăjmaşul. Nu permiteţi autocompătimirii să vă reţină. înflăcăraţi-vă inimile
*' pentru rugăciune. Aceasta este o cheie importantă pentru o viaţă biruitoare.
Cei care au experimentat eliberarea fie au venit, fie au fost aduşi la
i Isus. Cineva a trebuit să ia iniţiativa. Totul începe cu o decizie. Nu puteţi lăsa
ca pasivitatea să vă fure eliberarea. Trebuie să vă deschideţi gura. Eliberarea
voastră stă în pLiterea gurii voastre.
Mulţi oam eni sunt frustraţi cu privire la viaţa lor. Oam enii care au
necazuri pot fi copleşiţi de îndoială şi eşec. Unii se luptă cu stresul şi presiunea
care deseori duc la probleme fizice şi emoţionale. Isus a petrecut foarte mult
timp slujind celor apăsaţi. Mulţimi de oameni au venit să-L asculte ca să fie
I vindecaţi şi eliberaţi de duhuri necurate.
i Eliberarea este pâinea copiilor. Fiecare copil al lui Dum nezeu are
dreptul să se bucure de beneficiile eliberării. Eliberarea aduce libertate şi
bucurie. Am văzut mii de credincioşi care au fost eliberaţi de dem oni prin
rugăciunile rostite cu autoritate. Eliberarea este o lucrare plină de miracole.
Veţi vedea nenumărate minuni în urma rugăciunilor rostite în lupta spirituală,
i
78 | RUGĂCIUNI CARE ALUNGĂ DEMONII EXPERIMENTAREA ELIBERĂRII ŞI A DEZLEGĂRII | 79

Izbăvirile pe care le veţi vedea sunt supranaturale. Vindecările se vor Printre lucrările întunericului se numără păcatul, fărădelegea,
înmulţi. Legături de lungă durată vor fi distruse. Rădăcini ascunse vor fi expuse perversiunea, boala, infirmitatea, moartea, distrugerea, blestemul, vrăjitoria,
şi eliminate. Probleme inexplicabile vor fi rezolvate. Obstacole vor fi date la o magia, ghicirea, sărăcia, lipsa, dezbinarea, pofta, mândria, răzvrătirea, teama,
parte. Cicluri de eşec vor fi rupte. chinul şi confuzia. Noi avem autoritatea necesară să oprim aceste lucruri din
Frustrarea şi disperarea vor fi eliminate prin rugăciunile rostite în lupta viaţa noastră şi din viaţa celor cărora le slujim.
spirituală. Descurajarea şi dezamăgirea vor fi biruite. Problemele încurcate ale A dezlega înseamnă „a desface, a elibera dintr-o legătură, a detaşa, a
vieţii vor fi date la o parte. Pacea de durată va putea fi experimentată, în sfârşit. divorţa, a separa, a fi liber, a despleti, a scăpa, a evada, a slobozi, a debloca, a
Oamenii se vor putea bucura de o viaţă îmbelşugată. deconecta sau a ierta”.
Eşecurile care duc la amărăciune sunt inversate prin rugăciunea rostită Oamenii trebuie să fie dezlegaţi de blesteme, de o moştenire rea, de
în lupta spirituală. Prosperitatea şi succesul vor veni. Se va vedea un avans duhuri familiale, de păcat, de vinovăţie, de ruşine, de condamnare, de control,
în fiecare domeniu al vieţii. Veţi experimenta succes în relaţii, în finanţe, în de dominare, de manipulare, de intimidare, de control religios, de boală, de
lucrare şi în proiecte. Eliberarea are scopul de a elimina obstacolele spirituale decepţie, de învăţături false, de obiceiuri, de fire, de demoni, de tradiţii, de
care împiedică progresul. Eliberarea netezeşte locurile aspre şi îndreaptă căile legături sufleteşti păcătoase, de jurăminte păcătoase, de cuvinte rostite, de
strâmbe. deochi, de chinuri, de ghinioane, de traume şi de culte. Noi avem autoritate
Puteţi vedea cum vrăjmaşul este alungat din vieţile voastre. Puteţi în numele lui Isus să ne dezlegăm pe noi înşine, şi pe cei cărora le slujim, de
fi eliberaţi de legăturile şi apăsarea demonilor. Puteţi experimenta biruinţă aceste influenţe distrugătoare.
prin rugăciune. Cuvintele şi rugăciunile voastre au o putere extraordinară să
distrugă lucrările întunericului.
RUGĂCIUNI DE AUTOELIBERARE
Cei care vor experimenta eliberarea şi dezlegarea vor vedea schimbări
Rup toate păcatele generaţionale de mândrie, de răzvrătire, de poftă, de
remarcabile. Uneori schimbarea are loc progresiv, iar alteori are loc instantaneu.
sărăcie, de vrăjitorie, de idolatrie, de moarte, de distrugere, de eşec, de boală,
Totuşi, schimbarea va fi dramatică. Va fi o creştere a bucuriei, a libertăţii, a
de infirmitate, de teamă, de schizofrenie şi de respingere, în numele lui Isus.
păcii şi a succesului. Asta va duce la o viaţă spirituală mai bună, cu o creştere a
puterii şi a sfinţeniei. Poruncesc tuturor duhurilor venite pe cale generaţională sau prin moştenire,
Răbdarea este necesară pentru a vedea izbânda. Dum nezeu i-a promis care acţionează în viaţa mea prin blesteme, să fie legate şi scoase afară, în
lui Israel că va alunga duşmanul puţin câte puţin (Deuteronom 7:22; Exodul numele lui Isus.
23:29-30). Dacă nu înţelegeţi acest principiu, veţi obosi în rugăciunea pentru Poruncesc tuturor duhurilor de poftă, de perversiune, de adulter, de
unii oameni şi veţi fi descurajaţi cu privire la propria voastră eliberare. Cu cât preacurvie, de necurăţie şi de imoralitate să iasă afară din caracterul meu
primiţi mai multă eliberare, cu atât mai mult trebuie să creşteţi şi să puneţi sexual, în numele lui Isus.
stăpânire peste teritoriul vostru. Poruncesc tuturor duhurilor de durere, de respingere, de teamă, de mânie, de
Aveţi autoritatea de a lega şi de a dezlega (Matei 18:18). Dicţionarul tristeţe, de depresie, de descurajare, de supărare, de amărăciune şi de neiertare
defineşte termenul „a lega” ca „a împreuna, a uni strâns printr-un nod sau să iasă afară din emoţiile mele, în numele lui Isus.
o fundă, a constrânge cu o autoritate legală, a exercita un efect de reprimare Poruncesc tuturor duhurilor de confuzie, de uitare, de boli mintale, de
sau restricţie”. Mai înseamnă, de asemenea, „a aresta, a prinde, a încătuşa, a
instabilitate, de fantezie, de durere, de mândrie şi de revocare a memoriei sa
lua captiv, a prelua controlul, a încuia, a reţine, a verifica ori a opri”. Doar
iasă afară din mintea mea, în numele lui Isus.
cineva cu autoritate poate lega. Noi avem autoritate în numele lui [sus să legăm
lucrările întunericului.
80 | Rugăciuni care Alungă D emonii

Rup toate blestemele de schizofrenie şi poruncesc tuturor duhurilor de


instabilitate, de respingere, de răzvrătire şi tuturor rădăcinilor de amărăciune
să iasă afară, în numele lui Isus.
Poruncesc tuturor duhurilor de vinovăţie, de ruşine şi de condamnare să iasă
afară din conştiinţa mea, în numele lui Isus.
Poruncesc tuturor duhurilor de mândrie, de încăpăţânare, de neascultare, de
răzvrătire, de voinţă proprie, de egoism şi de aroganţă să iasă afară din voinţa
mea, în numele lui Isus.
Poruncesc tuturor duhurilor de dependenţă să iasă afară din apetitul meu, în
numele lui Isus.
Poruncesc tuturor duhurilor de vrăjitorie, de magie, de ghicire şi de ocultism
să iasă afară, în numele lui Isus.
Poruncesc tuturor duhurilor care acţionează în capul, în ochii, în gura, în
limba şi în gâtul meu să iasă afară, în numele lui Isus.
Poruncesc tuturor duhurilor care acţionează în pieptul şi în plămânii mei să
iasă afară, în numele lui Isus.
Poruncesc tuturor duhurilor care acţionează în spatele şi în coloana mea
vertebrală să iasă afară, în numele lui Isus.
Poruncesc tuturor duhurilor care acţionează în stomacul, în buricul şi în
abdomenul meu să iasă afară, în numele lui Isus.
Poruncesc tuturor duhurilor care acţionează în inima, în splina, în rinichii, în
ficatul şi în pancreasul meu să iasă afară, în numele lui Isus.
Poruncesc tuturor duhurilor care acţionează în organele mele sexuale să iasă
afară, în numele lui Isus.
Poruncesc tuturor duhurilor care acţionează în mâinile, în braţele, în tălpile
şi în picioarele mele să iasă afară, în numele lui Isus.
Poruncesc tuturor demonilor care acţionează în scheletul meu, cuprinzând
oasele, ligamentele, genunchii şi coatele mele, să iasă afară, în numele lui Isus.
Poruncesc tuturor duhurilor care acţionează în glandele şi în sistemul meu
endocrinologie să iasă afară, în numele lui Isus.
Poruncesc tuturor duhurilor care acţionează în sângele şi în sistemul meu
circulator să iasă afară, în numele lui Isus.
EXPERIMENTAREA ELIBERĂRII Şl A DEZLEGĂRII 81

Poruncesc tuturor duhurilor care acţionează în muşchii şi în sistemul meu


m uscular să iasă afară, în numele lui Isus.
Poruncesc tuturor duhurilor religioase de îndoială, de necredinţă, de
greşeală, de erezie şi de tradiţie să iasă afară, în numele lui Isus.
Poruncesc tuturor duhurilor din trecut care îmi afectează prezentul şi viitorul
să iasă afară, în numele lui Isus.
Poruncesc tuturor duhurilor strămoşeşti care au intrat prin străm oşii mei să
iasă afară, în numele lui Isus.
Poruncesc tuturor duhurilor care se ascund în vreo parte a vieţii mele să iasă
afară, în numele lui Isus.

RUGĂCIUNI PENTRU PROSPERITATE ŞI PENTRU ELIBERARE


FINANCIARĂ
D istrug toate planurile vrăjmaşului împotriva finanţelor mele,
în numele lui Isus.
Rup toate blestemele de sărăcie, de lipsă, de datorie şi de eşec,
în numele lui Isus.
Caut mai întâi îm părăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, iar toate celelalte
lucruri mi se dau pe deasupra. (Matei 6:33)
M ustru şi scot afară toate duhurile de vierme, de om idă şi de lăcustă, care
mi-ar mânca binecuvântările, în numele lui Isus. (Ioel 2:25)
Doam ne, învaţă-mă ce este de folos şi călăuzeşte-mă pe calea pe care trebuie
să merg. (Isaia 48:17)
Tu eşti Iehova-Ire, Cel care îmi poartă de grijă. (Geneza 22:14)
Tu eşti El-Shadai, Dumnezeul atotputernic,
în casa mea este bogăţie şi belşug pentru că m ă tem de Tine şi am o mare
plăcere pentru poruncile Tale. (Psalmul 112:1-3)
Binecuvântările Dom nului m ă fac bogat.
Sunt binecuvântat când vin şi când plec.
Sunt slujitorul lui Dum nezeu şi El se bucură de prosperitatea mea.
(Psalmul 35:27)
82 | RUGĂCIUNI CARE ALUNGĂ DEMONII

Isus, Tu te-ai făcut sărac pentru mine, ca eu să m ă îmbogăţesc.


(2 Corinteni 8:9)
Eu cuget la Legea D om nului zi şi noapte şi tot ce încep, duc la bun sfârşit.
(Psalmul 1:3)
Pacea să fie între zidurile mele şi liniştea în casele mele domneşti.
(Psalmul 122:7)
Voi prospera prin profeţi şi prin lucrarea de proorocie. (Ezra 6:14)
Mă încred în proorocii Lui şi izbutesc. (2 Cronici 20:20)
Eu sunt slujitorul Tău. Dă-rni izbândă. (Neemia 1:11)
Dumnezeul cerurilor îmi va da izbândă. (Neemia 2:20)
Eu trăiesc în prosperitate împreună cu împăratul. (Ieremia 23:5)
Prin favoare Ta, eu voi fi o persoană împlinită. (Geneza 39:2)
Doam ne, Tu m -ai chemat şi Tu vei face ca lucrarea m ea să izbutească.
(Lsaia 48:15)
Eu m ă rog în ascuns şi Tu mă răsplăteşti pe faţă. (Matei 6:6)
Eu postesc în ascuns, iar Tu m ă răsplăteşti pe faţă. (M atei 6:18)
Tu m ă răsplăteşti fiindcă Te caut. (Evrei 11:6)
Doam ne, păstrează bogăţiile păcătosului pentru mine. (Proverbe 13:22)
Doamne, scoate-mă la un loc de belşug. (Psalmul 66:12)
Dau şi mi se va da, o m ăsură bună, îndesată, clătinată, care se varsă pe
deasupra. (Luca 6:38)
Deschide zăgazurile cerului peste viaţa mea şi toarnă peste mine belşug de
binecuvântare. (Maleahi 3:10)
închide orice gaură din punga mea, în numele lui Isus. (H agai 1:6)
M ustră pe cel ce mănâncă (lăcusta). (M aleahi 3:11)
Toate neamurile m ă vor ferici şi voi fi o ţară plăcută. (M aleahi 3:12)
Porţile mele vor sta veşnic deschise ca să intre bogăţia neamurilor în viaţa
mea. (lsaia 60:11)
Am legământ până şi cu pietrele câmpului. (Iov 5:23)
Ploile Tale de binecuvântare să vină peste viaţa mea. (Ezechiel 34:26)
Lasă ca teascurile mele să dea pe dinafară. (Ioel 2:24)
EXPERIMENTAREA ELIBERĂRII ŞI A DEZLEGĂRII 83

Lasă ca grânarele mele să fie pline de belşug şi teascurile mele să geam ă de


must. (Proverbe 3:10)
Poruncesc binecuvântările Tale peste grânarele mele. (Deuteronom 28:8)
Grânarele mele să fie pline cu tot felul de merinde. Turmele mele să se
înmulţească cu miile, cu zecile de mii. Viţelele mele să fie prăsitoare.
(Psalmul 144:13-14)
Plugarul ajunge pe secerător în viaţa mea, cel ce calcă strugurii pe cel ce
îm prăştie săm ânţa, şi eu trăiesc într-o recoltă continuă. (A m os 9:13)
Ariile mele se vor umple de grâu şi tocitoarele şi teascurile vor geme de must
' şi de untdelemn. (Ioel 2:24)
Fă minuni cu mine şi fa-m ă să mănânc şi să m ă satur. (Ioel 2:26)
D ă pace ţinutului meu şi satură-mă cu cel mai bun grâu. (Psalmul 147:14)
Hrăneşte-mă cu cel m ai bun grău şi satură-m ă cu miere. (Psalmul 81:16)
Condu-m ă într-o ţară în care curge lapte şi miere. (Exodul 3:8)
Du-mă într-o ţară bună, unde nu voi duce lipsă de nimic. (Deuteronom 8:9)
Umple-mă cu orice har, ca să am în toate lucrurile din destul şi să prisosesc
în brice faptă bună. (2 Corinteni 9:8)
Unge-mi capul cu untdelemn şi lasă ca paharul meu să fie plin de dă peste el.
(Psalmul 23:5)
Lasă-m ă să am bogăţii şi slavă din belşug. (2 Cronici 18:1)
Stânca să verse lângă mine pâraie de untdelemn. (Iov 29:6)
Lasă-m ă să îmi înmoi piciorul în untdelemn. (Deuteronom 33.24)
Lasă-m ă să văd grămezile Tale în viaţa mea. (2 Cronici 31:8)
Iubesc înţelepciunea, moştenesc averea şi visteriile mele sunt pline.
(Proverbe 8:21)
Primesc bogăţie şi slavă, avuţii trainice şi dreptate. (Proverbe 8:18)
Scoate miere din stâncă pentru mine. (Psalmul 81:16)
Lasă-m ă să m ănânc cel mai bun grău. (Psalmul 147:14)
Dinţii mei să fie albi ca laptele. (Geneza 49:12)
Paşii să mi se scalde în smântână. (Iov 29:6)
Voi arunca aurul în ţărână. (Iov 22:24)
84 Rugăciuni , care alungă D emonii

Lasă-m ă să am mult argint. (Iov 28:1)


Râul Tău să m ă ducă la aur. (Geneza 2:11-12)
Fă-,mă să moştenesc ţara. (Psalmul 37:29) t
:<
Refuz să-l las pe îngerul binecuvântării să plece de la mine fără să mă i
binecuvânteze. (Geneza 32:26)

RUGĂCIUNI PENTRU VINDECARE ŞI SĂNĂTATE


Sunt vindecat prin rănile lui Isus. (Isaia 53:5)
Isus a purtat neputinţele şi bolile noastre. (Matei 8:17)
Scot afară toate duhurile de neputinţă care îmi atacă trupul, în numele lui Isus.
Rup, mustru şi scot afară orice duh de cancer care ar încerca să se aşeze în
plămânii, în oasele, în sânii, în gâtul, în spatele, în coloana mea vertebrală, în
ficatul, în rinichii, în pancreasul, în pielea sau în stomacul meu,
în numele lui Isus.
M ustru şi scot afară toate duhurile care duc la diabet, la probleme de tensiune
arterială, la infarct, la atac cerebral, la insuficienţă renală, la leucemie, la boli :
ale sângelui, la boli ale aparatului respirator, la artrită, la lupus, la Alzheimer Ş
sau la insomnie, în numele lui Isus. j
Rostesc vindecare şi putere peste oasele, muşchii, încheieturile, organele, )
capul, ochii, gâtul, glandele, sângele, măduva, plămânii, rinichii, ficatul,
splina, coloana vertebrală, pancreasul, vezica urinară, urechile, nasul, *
sinusurile, gura, lim ba şi picioarele mele, în numele lui Isus. \
M ă dezleg de orice formă de infarct care îşi are rădăcina în frică şi poruncesc j
tuturor duhurilor de teamă să plece, în numele lui Isus. (Luca 21:26) •
M ă dezleg de orice form ă de diabet care îşi are rădăcina în respingere, în ură
de sine, în moştenire şi în vinovăţie şi poruncesc acestor duhuri să plece, în
numele lui Isus.
M ă dezleg de orice form ă de cancer care îşi are rădăcina în amărăciune, în
neiertare, în resentimente şi în slobozirea limbii şi poruncesc acestor duhuri
să plece, în numele lui Isus.
M ă dezleg de lupus, care îşi are rădăcina în auto-respingere, în ură de sine şi
în vinovăţie şi scot afară aceste duhuri, în numele lui Isus.
EXPERIMENTAREA ELIBERĂRII ŞI A DEZLEGĂRII | 85

M ă dezleg de scleroză multiplă, care îşi are rădăcina în ură de sine, în


vinovăţie şi în respingere din partea tatălui şi scot afară aceste duhuri, în
numele lui Isus.
Mă dezleg de artrită reumatoidă, care îşi are rădăcina în ură de sine şi în stimă
de sine scăzută şi poruncesc acestor duhuri să plece, în numele lui Isus.
Mă dezleg de nivelul înalt al colesterolului, care îşi are rădăcina în mânie şi în
ostilitate şi poruncesc acestor duhuri să plece, în numele lui Isus.
Mă dezleg de orice probleme ale sinusurilor, care îşi au rădăcina în teamă şi în
anxietate şi poruncesc acestor duhuri să plece, în numele lui Isus.
Mă dezleg de orice probleme de tensiune arterială, care îşi au rădăcina în teamă
şi în anxietate şi poruncesc acestor duhuri să plece, în numele lui Isus.
M ă dezleg de astm , care îşi are rădăcina în team a cu privire la relaţii, în
numele lui Isus.
Mă dezleg de orice probleme ale unui sistem imunitar slăbit, care îşi are
rădăcina într-un duh zdrobit sau într-o inimă zdrobită, şi poruncesc acestor
duhuri să plece, în numele lui Isus.
Mă dezleg de accidente vasculare, care îşi au rădăcina în auto-respingere,
în amărăciune cu privire la propria persoană şi în ură de sine şi poruncesc
acestor duhuri să plece, în numele lui Isus.
Mă dezleg de orice boală de oase, care îşi are rădăcina în invidie şi în gelozie,
şi poruncesc acestor duhuri să iasă afară, în numele lui Isus. (Proverbe 14:30)
Iartă-mă, Doamne, că am dat voie fricii, vinovăţiei, urii de sine, auto-
respingerii, neiertării, amărăciunii, păcatului mândriei sau răzvrătirii să
deschidă o uşă a neputinţei sau a bolii. Renunţ la aceste lucruri,
în numele lui Isus.
Scot afară orice duh de neputinţă care a intrat în viaţa mea prin mândrie, în
numele lui Isus.
Scot afară orice duh de neputinţă care a intrat în viaţa m ea prin traum ă şi
prin accidente, în numele lui Isus.
Scot afară orice duh de neputinţă care a intrat în viaţa m ea prin respingere,
în numele lui Isus.
Scot afară orice duh de neputinţă care a intrat în viaţa m ea prin vrăjitorie, în
numele lui Isus.
86 | RUGĂCIUNI CARE ALUNGĂ DEMONII

Dă-mi o inimă sănătoasă, ceea ce reprezintă viaţa trupului meu. Scoate din
inim a m ea orice atitudine păcătoasă sau rea.
Doamne, scoate orice săgeată din ficatul meu. (Proverbe 7:23)
Vindecă-m ă şi eliberează-mă de orice durere, în numele lui Isus.
M ustru orice boală care încearcă să-mi mănânce carnea, inclusiv cancerul, în
numele lui Isus. (Psalmul 27:2)
Nicio boală rea să nu se ţină de trupul meu. (Psalmul 41:8)
Rup toate blestemele de boală şi poruncesc tuturor duhurilor ereditare de
boală să iasă afară. (Galateni 3:13)
Rup toate blestemele de moarte prematură şi de distrugere, în numele lui Isus.
Sănătatea mea sporeşte tot aşa cum sporeşte şi sufletul meu. (3 loan 2)
Prim esc Cuvântul lui Dumnezeu, care este sănătate pentru oasele mele.
(Proverbe 4:22)
Doamne, binecuvântează pâinea şi apele mele şi îndepărtează boala de la
mine. (Exodul 23:25)
Poruncesc fiecărui organ din trupul meu să funcţioneze aşa cum a
intenţionat Dumnezeu. (Psalmul 139:14)
Oasele mele sunt întărite fiindcă prim esc vestea bună a Evangheliei.
(Proverbe 15:30)
Doam ne, păstrează-mi toate oasele. (Psalmul 34:20)
Orice tumoare sau orice excrescenţă rea să se topească la prezenţa Domnului.
(Psalmul 97:5)
Orice infecţie din trupul meu să fie arsă de focul lui Dumnezeu.
Mă eliberez de orice alergie şi de orice problemă a sinusurilor, în numele lui Isus.
M ă rog ca arterele şi vasele mele sanguine să fie deschise şi sistemul meu
circulator să funcţioneze corespunzător, în numele lui Isus.
M ustru orice form ă de febră, în numele lui Isus. (Luca 4:39)
Carnea mea se va face mai fragedă ca în copilărie şi m ă voi întoarce la zilele
tinereţii mele. (Iov 33:25)
M ă rog ca sistemul meu imunitar să fie întărit, în numele lui Isus.
(Psalmul 119:28)
Doamne, întinereşte-mă ca vulturul. (Psalmul 103:5)

I .jk,
EXPERIMENTAREA ELIBERĂRII ŞI A DEZLEGĂRII j 87

Voi trăi, nu voi muri, şi voi proclama numele Domnului. (Psalmul 118:17)
_ Frum useţea mea va fi ca cea a măslinului. (Osea 14:6)
Doam ne, Tu vindeci toate bolile mele. (Psalmul 103:3)
D oam ne, Tu eşt i sănătatea înfăţişării mele (Psalmul 43:5)
Vindecă-m ă Tu, Doamne, şi voi fi vindecat. (Ieremia 17:14)
Puterea Ta să-m i atingă viaţa şi să m ă vindece. (Luca 6:19)
Eliberez focul lui Dumnezeu să ardă orice boală care ar putea acţiona în viaţa
mea, în numele lui Isus.
Nicio nenorocire şi nicio urgie nu se va apropia de cortul meu. (Psalmul 91:10)
Isus, acoperă viaţa m ea cu aripile Tale vindecătoare. (M aleahi 4:2)
Dom nul este sprijinul vieţii mele. (Psalmul 27:1)
Poruncesc fiecărui microb şi fiecărei boli care se atinge de trupul meu să
moară, în numele lui Isus.
Iau scutul credinţei şi sting fiecare săgeată arzătoare a vrăjmaşului. (Efeseni 6:16)
Sunt răscum părat din boală. (Galateni 3:13)
Orice urgie se opreşte când se apropie de mine, prin ispăşirea lui Isus Hristos.
(Numeri 16:50)
Mă eliberez de orice neputinţă. (Luca 13:12)
Isus Hristos m ă întregeşte. (Faptele Apostolilor 9:34)
Sunt o făptură minunată. Fă ca trupul meu să funcţioneze în m odul minunat
în care Tu l-ai creat să funcţioneze. (Psalmul 139:14)

RUGĂCIUNI PENTRU ELIBERARE


Păzeşte-mi sufletul şi scapă-mă. (Psalmul 25:20)
Izbăveşte-mă, Doamne. (Psalmul 40:13)
Grăbeşte, Dumnezeule, de mă izbăveşte. (Psalmul 70:1)
Scapă -mă în dreptatea Ta. (Psalmul 71:2)
Izbăveşte-mă, Dumnezeule, din mâna celui rău. (Psalmul 71:4)
Izbăveşte-mă de cei ce mă prigonesc. (Psalmul 142:6)
Izbăveşte-mă şi scapă-m ă din apele cele mari. (Psalmul 144:7)
Izbăveşte-mă de asuprirea oamenilor. (Psalmul 119:134)
88 | RUGĂCIUNI CARE ALUNGĂ DEMONII

Izbăveşte-mă, după făgăduinţa Ta. (Psalmul 119:170)


Scapă-m i sufletul de buza mincinoasă, de lim ba înşelătoare. (Psalmul 120:2)
Scapă-m ă de vrăjm aşii mei, adăposteşte-mă. (Psalmul 143:9)
înconjoară-m ă cu cântări de izbăvire. (Psalmul 32:7)
Porunceşte izbăvirea mea. (Psalmul 44:4)
Izbăveşte-mă din toate temerile mele. (Psalmul 34:4)
Izbăveşte-mă din toate necazurile mele. (Psalmul 54:7)
Izbăveşte-mă de cei ce mă urăsc. (Psalmul 69:14)
Izbăveşte-mă din problemele mele. (Psalmul 107:6)
Trimite cuvântul Tău şi scapă-m ă de distrugere. (Psalmul 107.20)
Izbăveşte-mi sufletul de la moarte, ochii de lacrimi şi picioarele de cădere.
(Psalmul 116:8)
Chem numele Domnului şi sunt mântuit. (Ioel 2:32)
Izbăveşte-mă de ghearele leilor. (Daniel 6:27)
Prin ştiinţa Ta sunt scăpat. (Proverbe 11:9)
Prin înţelepciunea Ta sunt mântuit. (Proverbe 28:26)
Prim esc minuni ale izbăvirii în viaţa mea. (Daniel 6:27)

IZBĂVEŞTE-MĂ DE CEL RĂU. (MATEI 6:13)


M ă rog să m ă fereşti de nenorocire. (1 Cronici 4:10)
Răul nu mă va atinge. (Iov 5:19)
Să fie ruşinaţi cei ce vor să-mi facă rău. (Psalmul 40:14)
Nicio boală rea să nu se atingă de trupul meu. (Psalmul 41:8)
Nu m ă voi teme de veşti rele. (Psalmul 112:7)
Nu voi fi cercetat de nenorocire. (Proverbe 19:23)
îm i ţin piciorul departe de orice drum rău ca să păzesc Cuvântul Tău.
(Psalmul 119:101)
Păzeşte-mă de orice rău. (Psalmul 121:7)
Scapă-m ă de oamenii răi. (Psalmul 140:1)
Oamenii să fie vindecaţi de boli şi de duhuri rele. (Luca 7:21)

A
r
it
EXPERIMENTAREA ELIBERĂRII Şl A DEZLEGĂRII | 89

Mă rog să-i păzeşti de cel rău. (loan 17:15)


Duhurile rele să fie scoase afară. (Faptele Apostolilor 19:12)
Nu voi fi biruit de rău, ci voi birui răul prin bine. (Rom ani 12:21)
| Iau toată arm ătura lui Dumnezeu ca să mă pot împotrivi în ziua cea rea.
(Efeseni 6:13)
Zădărnicesc toate planurile şi forţele rele trimise împotriva vieţii mele.
Lucrările celui rău să fie arse de focul Tău cel sfânt.
Oamenii să se pocăiască de rău şi să se întoarcă la neprihănire.
i Niciurrrău să nu se prindă de viaţa mea, ci neprihănirea Ta
( să locuiască în ea.
, Mă eliberez de toţi cei ce fac răul şi de toate legăturile sufleteşti rele.

ELIBERAREA ŞI RENUNŢAREA LA PĂCATUL SEXUAL


Renunţ la tot păcatul sexual în care am fost implicat în trecut, inclusiv curvia,
masturbarea, pornografia, perversiunea, fantezia şi adulterul, în numele lui Isus.
Rup toate blestemele de adulter, perversiune, curvie, poftă, incest, viol,
molestare, nelegimitate, prostituţie şi poligamie, în numele lui Isus.
Poruncesc tuturor duhurilor de poftă şi perversiune să iasă afară din
stomacul, organele genitale, ochii, mintea, gura, mâinile şi sângele meu, în
numele lui Isus.
Aduc trupul m eu Dom nului ca o jertfe vie. (Rom ani 12:1)
Mădularele mele sunt mădulare ale lui Hristos. Nu voi lăsa ca ele să fie
mădularele unei curve. (1 Corinteni 6:15)
Trimit focul lui Dum nezeu să ardă orice poftă necurată din viaţa mea, în
numele lui Isus.
Rup toate legăturile sufleteşti cu foştii iubiţi şi parteneri sexuali,
în numele lui Isus.
Scot afară toate duhurile de singurătate care m -ar face să am relaţii sexuale
necurate, în numele lui Isus.
Poruncesc tuturor duhurilor de poftă venite pe cale ereditară de la strămoşii
mei să iasă afară, în numele lui Isus.
90 | RUGĂCIUNI CARE ALUNGĂ DEMONII

Poruncesc tuturor duhurilor de vrăjitorie care lucrează cu pofta să plece, în


numele lui lsus.
îm i exercit autoriatea peste gândurile mele şi leg toate duhurile de fantezie şi
de gânduri desfrânate, în numele lui lsus.
Scot afară toate duhurile de poftă care ar distruge căsniciile şi ar rupe
legămintele, în numele lui lsus.
Scot afară şi m ă eliberez de duhurile incubus şi sucubus, în numele lui lsus.
Scot afară toate duhurile de perversiune, inclusiv duhurile moabite şi
amonite de poftă, în numele lui lsus.
Primesc duhul sfinţeniei în viaţa mea ca să umblu în puritate sexuală, în
numele lui lsus. (Romani 1:4)
M ă eliberez de pofta lumii, de pofta firii pământeşti, de pofta ochilor şi de
lăudăroşenia vieţii. Biruiesc lumea prin puterea Duhului Sfânt. (1 loan 2:16)
Sunt răstignit împreună cu Hristos. îmi stăpânesc mădularele. Nu permit
păcatului să domnească în trupul meu şi nu ascult de poftele lui.(Romani 6:6-12)

RUGĂCIUNI PENTRU ELIBERARE ÎNGEREASCĂ


îngerii Tăi să se suie şi să coboare peste viaţa mea. (Geneza 28:12)
Porunceşte îngerilor Tăi să mă păzească în toate căile. (Psalmul 91:11)
îngerul D om nului să gonească vrăjmaşul. (Psalmul 35:5)
îngerul Dom nului să-l urmărească pe vrăjmaş. (Psalmul 35:6)
Lasă îngerii Tăi să lupte pentru mine în ceruri, împotriva căpeteniilor.
(Daniel 10:13)
îngerul care este înainte feţei Tale mă mântuieşte. (Isaia 63:9)
îngerii Tăi să meargă înaintea mea şi să îndrepte căile strâmbe. (Zaharia 12:8)
Trimite înaintea m ea îngerii ca să am biruinţă. (Exodul 33:2)
Doam ne, ascultă-mi glasul şi trimite-Ţi îngerii să mă scape. (Numeri 20:16)
Trimite-Ţi îngerii să-m i slujească. (Matei 4:11)
M-am apropiat de Sion, de adunarea în sărbătoare a îngerilor. (Evrei 12:22)
Eu sunt un m oştenitor al mântuirii. Trimite îngerii Tăi să-m i slujească.
(Evrei 1:14)
Trimite îngerii Tăi să mă scape din mâna vrăjmaşului. (M atei 12:11)
EXPERIMENTAREA ELIBERĂRII Şl A DEZLEGĂRII | 9|

Doamne, m ărturiseşte-m ă înaintea îngerilor lui Dumnezeu. (Luca 12:8)


Trimite îngerii Tăi să îmi slujească noaptea. (Faptele Apostolilor 27:23)
îngerii Ţăi să m ă întâlnească, în timp ce îmi văd de drum- (Geneza 32:1)
Trimite-Ţi îngerii să fie implicaţi în evanghelizarea oamenilor.
(Faptele Apostolilor 8:26)
Trimite oastea îngerească să se lupte şi să apere Biserica Ta. (Psalmul 68:17)
Trimite-Ţi îngerii să lovească demonii care vin să mă distrugă. (Isaia 37:36)

RUGĂCIUNI ÎMPOTRIVA TERORISMULUI


Leg şi m ustru fiecare vultur roşu al groazei care vine împotriva naţiunii mele,
în numele lui lsus. (Ieremia 49:22)
Nu-m i va fi frică de groaza din timpul nopţii. (Psalmul 91:5)
Leg şi m ustru toţi teroriştii care fac planuri împotriva naţiunii mele, în
numele lui lsus.
Leg şi m ustru toate duhurile de ură şi de crimă care se m anifestă prin
terorism, în numele lui lsus.
Leg şi m ustru toţi teroriştii religioşi, în numele lui lsus.
Leg şi m ustru toţi demonii jihadului, în numele lui lsus.
Leg şi m ustru toate duhurile antihristice şi de ură împotriva creştinismului,
în numele lui lsus.
Leg toate duhurile de ură împotriva Americii, în numele lui lsus.
Leg şi m ustru spaim a morţii, în numele lui lsus. (Psalmul 55:4)
Leg orice form ă de team ă şi de panică care vine prin terorism,
în numele lui lsus.
Scapă-m ă de oamenii violenţi şi asupritori. (Psalmul 140:1)
Opresc lucrările nelegiuite din mâinile celor răi. (Isaia 59:6)
Adunările oamenilor violenţi să fie expuse şi oprite. (Psalmul 86:14)
Să nu m ai fie violenţă în ţinutul meu. (Isaia 60:18)
92 | RUGĂCIUNI CARE ALUNGĂ DEMONII

RUGĂCIUNI APOSTOLICE
Tată, păzeşte-mă de cel rău. (loan 17:15)
Sfinţeşte-mă prin adevărul Tău, prin Cuvântul Tău. (loan 17:17)
M ă rog să fiu una cu fraţii şi cu surorile mele ca lumea să creadă că Tu m-ai
trimis. (loan 17:21)
Dorinţa inimii mele şi rugăciunea m ea pentru israeliţi e ca ei să fie mântuiţi.
(Romani 10:1)
Ajută-mă să fiu găsit vrednic de chemarea Ta şi să împlinesc, cu putere, orice
dorinţă de bunătate şi orice lucrare izvorâtă din credinţă. (2 Tesaloniceni 1:11)
Cuvântul Tău să se răspândească în viaţa mea. (2 Tesaloniceni 3:1)
Dă-mi un duh de înţelepciune şi de descoperire în cunoaşterea Ta. (Efeseni 1:17)
Luminează ochii inimii mele ca să pricep care este nădejdea chemării
Tale, care este bogăţia moştenirii Tale în sfinţi, şi care este faţă de mine,
credinciosul, nemărginita mărime a puterii Tale. (Efeseni 1:17-19)
întăreşte-mă în putere, prin Duhul Tău, în omul dinăuntru. (Efeseni 3:16)
Hristos să locuiască în inima mea prin credinţă, să am rădăcina şi temelia pusă
în dragoste şi să pot pricepe, împreună cu sfinţii, care este lărgimea, lungimea,
adâncimea şi înălţimea dragostei Tale. (Efeseni 3:17-18)
M ă rog să cunosc dragostea lui Hristos care întrece orice cunoştinţă, ca să
ajung plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. (Efeseni 3:19)
D oam ne, fa nespuns m ai mult decât cer sau gândesc eu, prin puterea care
lucrează în mine. (Efeseni 3:20)
Ori de câte ori deschid gura, să m i se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu
îndrăzneală taina Evangheliei. (Efeseni 6:19)
Dragostea mea să crească tot mai mult în cunoştinţă şi în pricepere. (Filipeni 1:9)
Ajută-mă să deosebesc lucrurile alese, ca să fiu curat şi să nu m ă poticnesc
până în ziua venirii lui Hristos. (Efeseni 1:10)
M ă rog să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui, şi părtăşia suferinţelor Lui, şi
să m ă fac asem enea cu moartea Lui. (Efeseni 3:10)
M ă rog şi cer să m ă umplu de cunoştinţa voii Tale, în orice fel de înţelepciune
şi pricepere duhovnicească, ca să mă port într-un chip vrednic de Tine
şi să-Ţi fiu plăcut, aducând roade în tot felul de fapte bune şi crescând în
cunoştinţa lui Dumnezeu. (Coloseni 1:9-10)
EXPERIMENTAREA ELIBERĂRII Şl A DEZLEGĂRII 93

M ă rog să fiu întărit, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Tale, pentru
orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie. (Coloseni 1:11)
Fă-mă să fiu desăvârşit şi deplin încredinţat, să stăruiesc în voia lui
Dumnezeu. (Coloseni 4:12)
Duhul, sufletul şi trupul meu să fie păzite întregi, fără prihană, până la
venirea D om nului Isus Hristos. (1 Tesaloniceni 5:23)
Doamne, dă-mi întotdeauna pace, în orice fel, şi fii cu mine. (2 Tesaloniceni 3:16)
Fac rugăciuni, m ijlociri şi mulţumiri pentru toţi oamenii şi pentru toţi liderii
din naţiunea şi din biserica mea, ca să duc o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată
* evlavia şi cu toată cinstea. (1 Timotei 2:1-2)
Prim esc har şi pace înmulţite prin ungerea apostolică. (2 Petru 1:2)

RUGĂCIUNI DE LEGARE ŞI DE DEZLEGARE


Am cheile îm părăţiei cerurilor şi orice leg pe pământ este legat şi în cer, iar
orice dezleg pe pământ este dezlegat şi în cer. (Matei 16:19)
Leg împăraţii cu lanţuri şi pe mai marii lor cu obezi de fier. (Psalmul 149:8)
îl leg pe cel tare şi îi jefuiesc casa. (Matei 12:29)
Leg leviatanul şi toate duhurile mândre aliniate împotriva vieţii mele. (Iov 41:5)
Leg căpeteniile, domniile, stăpânitorii întunericului acestui veac şi duhurile
răutăţii care sunt în locurile cereşti. (Efeseni 6:12)
Leg toate bolile eliberate împotriva minţii şi a trupului meu.
Cel încovoiat sub fiare să fie dezlegat. (Isaia 51:14)
Prinşii de război să fie izbăviţi. (Psalmul 146:7)
Izbăveşte pe cei ce sunt pe moarte. (Psalmul 102:20)
îm i dezleg lanţurile de la gât. (Isaia 52:2)
Mă dezleg de lanţurile răutăţii. (Isaia 58:6)
Mă dezleg de frânghiile Orionului. (Iov 38:31)
Mă dezleg de toate legăturile. (Psalmul 116:16)
îm i dezleg mintea, voinţa şi emoţiile de orice plan şi orice duh al
întunericului, în numele lui Isus.
îm i dezleg oraşul şi zona de orice plan al iadului.
94 | RUGĂCIUNI CARE ALUNGĂ DEMONII

îm i dezleg finanţele de orice duh de sărăcie, de datorie şi de lipsă.


Mă dezleg de orice blesteme generaţionale şi de orice duhuri ereditare.
(Geneza 3:13)
Mă dezleg de orice sarcină a vrăjitoriei, a magiei sau a ghicirii.
Mă dezleg de orice blestem şi de orice cuvânt negativ rostit împotriva vieţii mele.

RUŞINE PESTE VRĂJMAŞ


Vrăjmaşii să fie acoperiţi de ruşine şi cuprinşi de teamă. într-o clipă să dea
înapoi, acoperiţi de ruşine. (Psalmul 6:10)
Fă un semn pentru mine, ca să vadă vrăjmaşii mei şi să răm ână de ruşine.
(Psalmul 86:17)
Ruşinaţi să fie cei ce vor să-mi ia viaţa. (Psalmul 35:4)
Să se îmbrace cu ruşine şi ocară cei ce se ridică împotriva mea. (Psalmul 35:26)
Risipeşte-le oasele şi fa-i de ruşine. (Psalmul 53:5)
Să răm ână de ruşine şi înfruntaţi cei ce vor să-m i ia viaţa. Să dea înapoi şi să
roşească cei ce-mi doresc pieirea. (Psalmul 70:2)
Acoperă-le faţa de ruşine. (Psalmul 83:16)
Să fie făcuţi de ruşine toţi cei ce erau mâniaţi împotriva Ta. (Isaia 45:24)
Cei ce se ridică îm potriva mea să fie făcuţi de ruşine. (Psalmul 109:28)
Să fie înfruntaţi îngâmfaţii care m ă asupresc fără temei. (Psalmul 119:78)

RUGĂCIUNI PENTRU SUFLETE


Toate sufletele sunt ale Tale, Doamne. (Ezechiel 18:4)
Doam ne, Tu eşti păstorul şi episcopul sufletului meu. Veghează asupra
sufletului meu şi păzeşte-1. (1 Petru 2:25)
Primesc cu blândeţe Cuvântul care îmi poate mântui sufletul. (Iacov 1:21)
îl leg pe vânătorul de suflete. (Ezechiel 13:20)
Prin răbdare îmi câştig sufletul. (Luca 21:19)
Leg şi rup fiecare perniţă folosită la prinderea sufletelor. (Ezechiel 13:20)
Poruncesc ca sufletele care sunt vânate de vrăjm aş să fie eliberate.
(Ezechiel 13:20)
EXPERIMENTAREA ELIBERĂRII SI A DEZLEGĂRII | AS

Eliberez sufletele de ghicire şi de vrăjitorie. (Ezechiel 13:23)


Întoarce-Te, Doamne, şi izbăveşte-mi sufletul. (Psalmul 6:4)
Nu-1 lăsa pe vrăjm aş să-mi urmărească sufletul. (Psalmul 7:5)
Doam ne, înviorează-mi sufletul. (Psalmul 23:3)
Păzeşte-mi sufletul şi scapă-mă. (Psalmul 25:20)
Ruşinaţi şi înfruntaţi să fie cei ce vor să-m i ia sufletul. (Psalmul 35:4)
Scapă-m i sufletul din cursele lor. (Psalmul 35:17)
Să fie ruşinaţi şi înfruntaţi toţi cei ce vor să-mi ia sufletul. (Psalmul 40:14)
Scapă-m a de toţi străinii care vor să-mi ia sufletul. (Psalmul 54:3)
Doamne, Tu îmi izbăveşti sufletul de la moarte şi îmi fereşti picioarele de
cădere. (Psalmul 56:13)
Păzeşte-mi sufletul, căci sunt sfânt. (Psalmul 86:2)
înveseleşte-mi sufletul, căci la Tine îmi înalţ sufletul. (Psalmul 86:4)
Doam ne, mângâierile Tale îm i înviorează sufletul. (Psalmul 94:19)
Rup puterea cuvintelor negative rostite peste viaţa mea. (Psalmul 109:20)
întoarce-te, suflete, la odihna ta. (Psalmul 116:7)
Să-mi trăiască sufletul şi să Te laude. (Psalmul 119:175)
Sufletul îmi scapă ca pasărea din laţul păsărarului. (Psalmul 124:7)
îm bărbătează-m ă şi întăreşte-mi sufletul. (Psalmul 138:3)
Nimiceşte-i pe toţi potrivnicii sufletului meu. (Psalmul 143:12)
Frica Ta să vină peste fiecare suflet din oraşul meu. (Faptele Apostolilor 2:43)
Sănătatea ta va spori tot aşa cum sporeşte sufletul meu. (3 loan 2)
Mă rog ca sufletul meu să fie păzit întreg, fără prihană, până la venirea
Domnului. (1 Tesaloniceni 5:23)
Satură de grăsime sufletul meu. (Iereniia 31:14)
Sufletul meu este plin de veselie în Domnul. M -ai îmbrăcat cu hainele
mântuirii, m -ai acoperit cu mantaua izbăvirii. (Isaia 61:10)
Rup toate legăturile sufleteşti necurate şi m ă rog pentru legături sufleteşti
curate care vor aduce binecuvântări în viaţa mea. (1 Samuel 18:1)
îm i dezleg sufletul de legăminte, de jurăminte interioare şi de blesteme care
m -ar ţine legat, în numele lui Isus,
96 | Rugăciuni care alungă D emonii

RUGĂCIUNI PENTRU NAŢIUNEA VOASTRĂ


M ă rog ca liderii naţiunii mele să vină la lumină. (Isaia 60:3)
Fac rugăciuni, mijlociri şi mulţumiri pentru toţi oamenii şi pentru toţi liderii
din naţiunea şi din biserica mea, ca să duc o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată
evlavia şi cu toată cinstea. (1 Timotei 2:1-2)
Liderii noştri să fie drepţi şi să conducă în frică de Domnul. (2 Samuel 23:3)
Liderii să se închine înaintea Dom nului şi naţiunea să-I slujească.
(Psalmul 72:11)
Săracii şi nevoiaşii din naţiunea mea să fie eliberaţi. (Psalmul 72:12-13)
Stăpânirea Dom nului să fie în ţara mea şi vrăjm aşii Lui să lingă ţărâna.
(Psalmul 72:8-9)
îndreaptă inima liderilor noştri să se teamă de Tine. (Proverbe 21:1)
Dom nul să stăpânească peste naţiunea mea şi ţara mea să se veselească şi să
se bucure. (Psalmul 97:1)
Naţiunea mea să cânte o cântare nouă, să binecuvânteze numele Său şi să
vestească din zi în zi mântuirea Lui. (Psalmul 96:1-3)
Oamenii din naţiunea m ea să tremure la prezenţa Dom nului. (Psalmul 99:1)
Naţiunea mea să strige de bucurie către Dom nul şi oam enii să-I slujească cu
veselie. (Psalmul 100:1-2)
Liderii noştri să Te laude şi să audă cuvintele gurii Tale. (Psalmul 138:4)
Cei răi să fie sm ulşi din ţara noastră. (Proverbe 2:22)
Cei răi să fie cosiţi ca iarba şi să se veştejească ca verdeaţa. (Psalmul 37:2)
Toţi oam enii din naţiunea mea să se întoarcă la Dom nul şi să I se închine.
(Psalmul 22:27)
A D om nului este naţiunea mea, cu tot ce este în ea şi cu cei ce o locuiesc.
(Psalmul 24:1)
Toţi închinătorii la idoli din naţiunea mea să fie ruşinaţi şi toţi idolii să se
închine înaintea Lui. (Psalmul 97:7)
Neam ul meu să-L laude pe Dom nul pentru marea Lui bunătate şi pentru
credincioşia Lui. (Psalmul 117)
Ajută naţiunea mea, Doamne, şi dă-i izbândă. (Psalmul 118:25)
EXPERIMENTAREA ELIBERĂRII Şl A DEZLEGĂRII | 97

M ă rog ca naţiunea m ea să se supună stăpânirii şi împărăţiei lui'Hristos.


(Daniel 7:14)
Mă rog ca naţiunea mea să-şi aducă slava în împărăţie. (Apocalipsa 21:24)
Mă rog ca naţiunea mea să se convertească şi să-şi aducă bogăţiile înaintea
Regelui. (Isaia 60:5)
M ă rog ca naţiunea mea să fie vindecată de frunzele din pom ul vieţii.
(Apocalipsa 22:2)
Mă rog ca naţiunea m ea să vestească laudele Domnului. (Isaia 60:6)
Mă rog ca naţiunea m ea să vadă slava Domnului. (Isaia 35:2)
Surzii să audă cuvintele cărţii şi orbii să fie izbăviţi din negură şi să vadă.
(Isaia 29:18)
Mă rog ca Isus să dom nească peste naţiunea mea cu nepărtinire şi dreptate.
(Isaia 32:1)
M ă rog ca naţiunea mea să vină în Sion ca să înveţe căile Lui şi să nu mai
, înveţe războiul. (Isaia 2:1-4)
Mă rog ca ţara m ea să-L caute pe Domnul şi să intre în odihna Lui. (Isaia 11:1)
M ă rog ca fiecare loc sec din ţara m ea să se prefacă în iaz şi păm ântul uscat în
izvoare de apă. (Isaia 35:7)
Mă rog ca slava Dom nului să se descopere în naţiunea m ea şi ca toţi
locuitorii să o vadă. (Isaia 40:5)
Dom nul să aducă neprihănire şi dreptate în naţiunea mea. (Isaia 42:1)
îl rog pe Dom nul să facă ceva nou în naţiunea mea, să dea ape în pustiu şi
râuri în locuri secetoase. (Isaia 43:19-20)
Pacea (shalom) să vină în naţiunea m ea ca un râu. (Isaia 66:12)
Naţiunea mea să fie stropită cu sângele lui Isus. (Isaia 52:15)
Copiii naţiunii mele să fie ucenici ai Dom nului. (Isaia 54:13)
Mă rog ca naţiunea mea să-L caute şi să-L găsească pe Domnul. (Isaia 65:1)
Naţiunea m ea să fie plină de preoţi şi de leviţi care se închină Domnului.
(Isaia 66:21)
Oamenii din naţiunea mea să vină şi să se închine Domnului. (Isaia 66:23)
Oam enii din naţiunea mea să construiască case şi să le locuiască.
(Isaia 65:21)
98 | Ru g ă c i u n i care a l u n g a d e m o n ii H! EXPERIMENTAREA ELIBERĂRII ŞI A DEZLEGĂRII | 99

Oamenii din ţara mea să se bucure din plin de lucrul mâinilor lor. (Isaia 65:22) Deschide o uşă de exprimare în naţiunea m ea ca oamenii să audă Cuvântul
Să fie împăcare cu vrăjm aşii din ţara mea. (Isaia 65:25) Tău. (Coloseni 4:3)
Naţiunea mea să fie plină de cunoştinţa slavei Domnului. (Habacuc 2:14) Mă rog ca familiile poporului meu să fie binecuvântate prin Hristos. (Geneza
Naţiunea mea să fie mântuită şi să umble în lumina Sionului. (Apocalipsa 21:24) 28:14; Galateni 3:14)
Dum nezeu să aibă m ilă de noi şi să ne binecuvânteze, să facă să lumineze Mă rog ca apele vindecătoare să curgă în naţiunea mea. (Ezechiel 47:9)
peste noi faţa Lui. Să se cunoască pe pământ calea Lui şi în naţiunea noastră
mântuirea Sa. (Psalmul 67:1-2)
i
Orice legământ făcut cu m oartea şi cu iadul să fie rupt în naţiunea noastră. j
(Isaia 28:18)
Naţiunea m ea să privească la Dom nul şi să fie mântuită. (Isaia 45:22) l
D om nul să îşi descopere braţul Său cel sfânt şi naţiunea m ea să vadă
mântuirea Domnului. (Isaia 52:10)
Fiecare m aram ă care acoperă naţiunea m ea să fie distrusă. (Isaia 25:7)
Naţiunea m ea este moştenirea Domnului. Lasă-L să intre în stăpânirea ei.
(Psalmul 2:7-8)
A Domnului este împărăţia, El stăpâneşte peste naţiunea mea. (Psalmul 22:28)
Oamenii din ţara m ea care umblă în întuneric să vadă lum ina şi lasă să răsară
lum ina Ta peste cei ce locuiesc în umbra morţii. (Isaia 9:2)
D om nia şi pacea Sa să crească continuu în naţiunea mea. (Isaia 9:7)
Judecata şi neprihănirea Lui să crească în naţiunea mea. (Isaia 9:7)
Cei din naţiunea mea care nu fac parte din poporul Tău să fie num iţi „fii ai
1
Dumnezeului celui viu”. (Romani 9:25-26)
Neprihănirea, pacea şi bucuria în Duhul Sfânt să crească în naţiunea mea.
|
(Romani 14:17)
M ă rog ca neprihănirea să vină în naţiunea mea şi ca ea să fie înălţată.
(Proverbe 14:34)
Duhul Său să fie turnat în naţiunea noastră şi fiii şi fiicele noastre să
proorocească. (Faptele Apostolilor 2:17-18)
Voi vesti Numele Tău fraţilor mei şi Te voi lăuda în mijlocul adunării.
(Psalmul 22:22)
Slava Ta să fie povestită printre oameni şi minunile Tale în naţiunea mea.
(Psalmul 96:3) /

S-ar putea să vă placă și