Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Partile contractante:

Dna ..Andreescu Mihaela Luminita..., cu domiciliul în ..Timisoara.....Bd.Take Ionescu....... Nr: ..42., Sc


A....., Et..4...., Ap. ....13.... sectorul/judetul .....Timis......., legitimat cu C.I. seria TZ..........nr..395039..........., CNP
.....2561003354722......................................,

in calitate de LOCATOR,

si

Dna ..................................................., cu domiciliul în ....................................., str............................ Nr:


............ Bl. ............., Sc ....., Et......, Ap. ........ sectorul/judetul ..........................., legitimat cu C.I. seria
..........nr.................., CNP ...........................................,
Dna ..................................................., cu domiciliul în ....................................., str............................ Nr:
............ Bl. ............., Sc ....., Et......, Ap. ........ sectorul/judetul ..........................., legitimat cu C.I. seria
..........nr.................., CNP ...........................................,
Dna ..................................................., cu domiciliul în ....................................., str............................ Nr:
............ Bl. ............., Sc ....., Et......, Ap. ........ sectorul/judetul ..........................., legitimat cu C.I. seria
..........nr.................., CNP ...........................................,

in calitate de LOCATARI,

au convenit urmatoarele:

I .Obiectul Contractului
Inchirierea imobilul, compus din ..3.. camere, 2... bai, bucatarie, hol, situat in localitatea TIMISOARA,
judetul TIMIS, Str. ..Intrarea Doinei..... , Nr: ...19..., Sc ..D..., Et....1.., Ap. .5......., detinut cu titlu de
PROPRIETATE de catre locator.

II. Durata Contractului


Termenul de inchiriere este de 12 luni, de la data de ......01.02.2019...., pana la data de .....31.01.2020.......

III. Chiria
Chiria lunara este de 460 Eur ( patrusutesasezeci eur ) si se achita pana la data de ...05.......a fiecarei luni
pentru luna in curs direct la proprietar.
Chiria lunara fixa este de 450 Eur ( patrusutecincizeci eur ) si se achita pana la data de ...15.......a fiecarei
luni pentru luna in curs direct la proprietar.

La semnarea prezentului contract se achita chiria pentru luna .....Februarie.................... in valoare de


460 Eur (patrusutesasezeci eur ) si o garantie in valoare de 600 Eur ( sasesute eur)
La semnarea prezentului contract se achita chiria pentru luna .....Februarie.................... in valoare de
450 Eur (patrusutecincizeci eur ) si o garantie in valoare de 600 Eur ( sasesute eur).

IV. OBLIGATIILE SI DREPTURILE PROPRIETARULUI

1.Obligatiile proprietarului :
-pune la dispozitia chiriasului imobilul in buna stare pentru a fi folosit conform destinatiei avute in
vederea prezentului contract impreuna cu un proces verbal (inventar) realizat in doua exemplare,
semnate de ambele parti.
-sa plateasca impozitele si taxele aferente imobilului
-sa asigure toate drepturile chiriasului pe o perioada de 30 zile de la data notificarii privind rezilierea
contractului de inchiriere
-sa restituie chiriasului garantia la data terminarii contractului, in cazul in care nu exista facturi
restante, chirii neplatite, sau alte daune
-sa restituie chiriasului garantia la data terminarii contractului, in cazul in care nu exista facturi
restante, chirii neplatite, sau daune la lucrurile din procesul verbal
-sa retina garantia in cazul in care chiriasul denunta contractul inainte de 6 luni de la data incheierii
acestuia
-sa retina jumatate de garantia 300 eur (treisute eur) in cazul in care chiriasul denunta contractul
inainte de 6 luni de la data incheierii acestuia
-sa execute toate lucrarile de reparare sau de inlocuire a elementelor de constructii si instalatii
-sa execute toate lucrarile de reparare sau de inlocuire a elementelor de constructii,instalatii si
mentinerea in stare de functionare electrocasnicelor daca aceste nu mai au garantia in momentul
inchirieri contractului si nu au fost stricate din vina chiriasului.
- sa plateasca cheltuieli administrative privind imbunatari ale scarii blocului sau blocului, cele care aduc o valoare
apartamentului (incluzand fonduri de reparatie si fonduri speciale si/sau imbunatatire)sau inspectii periodice la diferite
instalatii din apartament.
2.Drepturile proprietarului
-sa viziteze imobilul cand doreste, cu anuntarea in prealabil a chiriasului si in prezenta acestuia.
-sa verifice achitarea obligatiilor de plata curente ale chiriasului.
-in cazul in care chiriasul nu isi indeplineste obligatiile privind plata chiriei sau intarzie cu plata
cheltuielilor de electricitate, cablu, cheltuieli administrative incluzand gunoi, apa, proprietarul are
dreptul sa ii solicite chiriasului sa elibereze imobilul deindata.

V. OBLIGATIILE SI DREPTURILE CHIRIASULUI

1.Obligatiile chiriasului :
-sa nu subinchirieze imobilul
-sa achite in termen legal platile curente aferente: electricitate, cablu, cheltuieli adminstrative
incluzand gunoi, apa, caldura;
-sa mentina in buna stare imobilul si bunurile in inventar
-sa trimita pe e-mail in fiecare luna proprietarului confirmarea de plata a facturilor pentru cheltuielile
curente ale imobilului : Enel, Eon Gaz, Rds&Rcs, cheltuieli administrative
-sa predea spatiul in starea in care era la inceperea contractului
-sa plateasca chiria si cheltuielile curente pana la termenele scadente in caz contrar chiriasul va elibera
imobilul deindata, urmare a solicitarii proprietarului
-sa remedieze mici reparatii care nu presupun investitii, cu anuntarea in prealabil a proprietarului (aici
nu inteleg ideea)
-sa repare contra cost eventualele pagube produse din vina lui, cu anuntarea in prealabil a
proprietarului
-in cazul in care rezilierea contractului intervine inainte de perioada prevazuta in contract, chiriasul are
obligatia de a notifica in prealabil cu 30 zile calendaristice, in caz contrar va pierde garantia
-sa nu aduca in apartament animale de companie
- sa nu fumeze in apartament
- sa respecte orele de liniste conform regulamentului imobilului
- chiriasele sa plateasca cota parte din chirie, reprezentant 150 euro (osutacincizeci eur) plus cota parte din cheltuieli
aferente. In cazul in care una dintre parti, doreste sa plece din apartament, se va anunta proprietarul, iar locul ei sa fie
inchiriat, fara a se face modificarea contractului doar atasarea unei anexe la contract cu datele de contract ale noii
persoanei, care va avea acelasi drepturi si obligatii.
2.Drepturile chiriasului :
-sa utilizeze imobilul in exclusivitate pe perioada derularii contractului
-Chiriaşul are dreptul de a-i fi returnată suma achitată cu titlu de garanţie, la finalul prezentului
contract, cu condiţia executării corespunzătoare a obligaţiilor asumate şi ulterior semnării de către
proprietar a procesului - verbal de predare -primire al imobilului;

VI. Clauze speciale


Prelungirea/Reziliarea contractului, intretinerea locuintei inchiriate, evacuarea locatarului, etc. se fac in
conformitate cu prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificarile ulterioare, ale Legii
locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a celorlalte reglementari in
materie.

VII. Dispozitii speciale


Prezentul contract de inchiriere s-a incheiat astazi, ................30.01.2019........ in (trei exemplare), un
exemplar pentru locator, unul pentru locatar si unul ANAF.
IX. CONDITII DE INCETARE A CONTRACTULUI :

a) cu acordul partilor
b) in situatia nerespectarii clauzelor contractuale de catre una din parti
c) clauza fortei majore
d) prin denuntarea unilaterala de catre oricare din partile prezentului contract, cu o notificare prealabila de 30
zile.
Incetarea contractului
Prezentul contract inceteaza prin:
a) Expirarea termentului pentru care a fost incheiat;
b) Prin acordul partilor, consemnat in act aditional
c) Prin denuntarea unilaterala de catre oricare din parti, in baza unei notificari scrise comunicate celeilalte parti
cu 30 de zile calendaristice.
d) in caz de neexecutare culpabila a obligatiilor asumate de catre partile contractante, oricare dintre parti va putea
rezila unilateral prezentul contract in baza unei notificari trimise cu 10 de zile calendaristice inainte ca
rezilierea unilaterala sa devina efectiva, conform art 1552 din Codul Civil al Romaniei.

Locator, Locatari,

Andreescu Mihaela Luminita............................ ................................................


(numele, prenumele si semnatura) (numele, prenumele si semnatura)

................................................
(numele, prenumele si semnatura)

................................................
(numele, prenumele si semnatura)