Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

• Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Căpșuna


• Profesor: Ichim Alexndru Gabriel
• Clasa: V-a
• Data: 17.12.2018
• Disciplina: Religie Ortodoxă
• Unitatea de învăţare: Viața comunității și sărbătorile creștine
• Lecţia: Relația dintre sărbătorile religioase și alte sărbători
• Durata: 50 min
• Tipul de lecţie: sistematizare/consolidare, fixare a cunoștințelor
• Scopul lecției: înțelegerea relației dintre sărbătorile religioase și celelalte sărbători pe baza cunoștințelor dobândite.
• Locul de desfăşurare: sala de clasă

Competențe generale:

3. Raportarea experienţelor din viaţa de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identităţii şi diversităţii religioase;

Competenţe specifice:

3.2. Identificarea unor responsabilități față de sine şi față de comunitate, după repere date, prin raportare la valorile moral-religioase;
3.3. Prezentarea modalităților de celebrare a diferitelor sărbători şi tradiții religioase, în viața personală şi în comunitățile de apartenență;

Competențe derivate:

C1: consolidarea cunoștințelor legate de sărbători;


C2: enumerarea sărbătorilor religioase și civile;
C3: cunoașterea tradiților legate de Nașterea Domnului și Anul nou;
C4: prezentarea de asemănări și deosebiri între sărbătorile religioase și cele laice;
C5: argumentarea implicării Bisericii în sărbătorile laice;
Strategia didactică:

1. Metode şi procedee : conversația, explicația, lectura, diagrama Venn,exercițiul, problematizarea


2.Mijloace de învăţământ: icoana, prezentare ppt., videoclip, fișă de lucru, laptop, videoproiector, imagini, manual;
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, individuală și pe grupe;

Resurse:
1. Oficiale -Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a V-a;
-Planificarea calendaristică orientativă;
-Proiectarea unităţii de învăţare.
2. Temporale -număr de lecţii:1
-durata : 50'
3. Bibliografice : 1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982
2. Călugăr, Dumitru, Hristos în şcoală , Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, Roman, 1990.
3. *** Credinţa ortodoxă, Editura „Trinitas", laşi, 1996.
4. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom", laşi, 1999
5. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom", laşi,
1998.
6. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba lulia, 2000.
7. Religie-cultul Ortodox, Manual pentru clasa a III-a, Editura Corint;
Nr Etapele Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode și Mijloace de Forme de Evaluare
lecției: învățământ

Timp
crt procedee organizare

1. Moment - salutul - salutul Conversația Activitate


organizatori 3 - rugaciunea la intrarea in clasa - rostesc rugaciunea frontală
c - absenţe - răspund cerinţelor
- organizează materialele - pregătesc materialele
- organizează clasa solicitate
- crează un climat cooperant - se aşează la locurile
indicate
2. Pregătirea Profesorul împarte clasa în 4 grupe de elevi. Elevii rezolvă cerințele, Conversația Imagini Activitate Aprecieri
elevilor Fiecare grupă primește câte o imagine pe privesc imaginile și Exercițiul frontală verbale
pentru baza căreia trebuie să răspundă la 4 răspund la întrebări. Problematizarea
receptarea întrebări: Fișe de
noilor Ce reprezintă imaginea? lucru
cunoștințe 7 Ce se sărbătorește? Activitate pe
m Cum se sărbătorește? grupe
Când se sărbătorește?
La final, imaginile sunt proiectate pe videoproiect
videoproiector iar fiecare grupă citește or
răspunsurile. Imaginile se referă la Elevii citesc Verificare
sărbătoarea de 1 Decembire, Nașterea răspunsurile. a orală a
Domnului, Anul Nou și Boboteaza. răspunsuri
Profesorul le explică faptul că în timpul lor
anului avem atât sărbători religioase cât și
sărbători civile. Aceste sărbători se află în Elevii ascultă cu atenție
strânsă legătură. Despre acest lucru vom
vorbi astăzi.
3. Precizarea  Se anunţă şi se Elevii scriu data Explicația Activitate Aprecieri
titlului și a scrie pe tablă data şi titlul lecţiei Relația şi titlul în caiete şi frontală verbale
obiectivelor 5 dintre sărbătorile religioase și alte ascultă explicaţiile
lecției sărbători; Se precizează obiectivele lecţiei; profesorului.
m
4. Comunica Se realizează pe baza unei prezentări Elevii privesc cu atenție Explicația
Prezentare
rea power point și a manualului. și răspund la întrebările
ppt.
/însuşirea În primele trei slide-uri se face o profesorului.
noilor recapitulare despre ce sunt sărbătorile, de
cunoştinţe 2 câte feluri sunt și cum le ținem. Lectura
0 După profesorul cere elevilor să citească Elevii citesc lecția.
m primele trei fragmente din lecție. După,
cunoștințele sunt sistematizate prin slide-
urile 4,5 și 6;
Icoana
În slide-ul cu numărul 4 sunt prezentate
sărbătorile de iarnă, atât cele religioase cât Conversația
și cele civile.
În următorul slide sunt prezentate
informații despre Sărbătoarea Sfântului
Manualul
Andrei și a Zilei Naționale.
În slide-ul 6 este prezenată o schemă Lectura
despre sărbătorirea civilă și religioasă a
Activitate Aprecieri
celor două evenimente. Când ajunge la
frontală verbale
Împlicarea Bisericii la Marea Unire,
profesorul le citește textul de la „Condeiul
Laptop
priceput”; Elevii notează în caiete.
Profesorul le cere elevilor să noteze câteva
date importante despre aceste lucruri în
caiete.
Profesorul le cere elevilor să citească Elevii privesc cu atenție
ultimul fragment și continuă prezentarea și răspund la întrebările
până la slide-ul 10; profesorului.
Al 7-lea slide vorbește despre sărbătoarea
Nașterii Domnului, și mai ales despre
modul în care o prăznuim religios, pentru Elevii citesc lecția. Lectura
ca în următorul slide să fie prezentat modul
popal de sărbătorire.
Slide-urile 9 și 10 vorbesc despre modul în
Videoproiec
care sărbătorim trecerea dintre ani și
tor
despre modul în care Biserica prăznuiește
acest eveniment.
Al 11-lea slide reprezintă metoda Elevii dau exemple de
diagramei Venn. Profesorul le cere elevilor asemănări și deosebiri
să găsească deosebiri și asemănări între și vin să le noteze; Diagrama Venn
sărbătorirea Crăciunului și a Anului Nou.
După profeorul le citește concluziile din
ultimul slide și le cere elevilor să noteze Elevii ascultă cu atenție
anumite informații. și notează în caiete când
li se cere.
5. Fixarea şi 5 Profesorul le dă elevilor o fișă de lucru pe Elevii completează fișa;
sistematizar m care trebuie să o completeze individual. La
ea primul subiect au de răspuns cu Adevărat
cunoştinţelo sau Fals, la al doilea au de ales varianta
r potrivită, la al treilea au de îmbinat Activitate
Fișa de Aprecieri
sărbătorile cu data lor de prăznuire iar la Exercițiul frontală/indiv
lucru verbale
ultimul trebuie să enumere obiceiuri de iduală
colindat. După ce termină fac schimb cu un Elevii corectează fișa;
coleg de fișe. Fiecare item are afișată
valoarea, așa că fiecare corectează fișa
colegului. La sfârșit le rezolvăm împreună.
6. Asocierea, 4 Profesorul le pune mai multe videoclipuri Elevii privesc cu atenție Conversația Laptop Activitate Aprecieri
Generaliza m cu obieciuri de anul nou din mai multe imaginile și apoi videoclip frontală verbale
rea, zone din țară cu ursul, capra și colinde apoi enumeră tradițiile.
Aplicarea le cere să enumere traițiile de Crăciun și
Anul nou din zona noastră.
7. Aprecierea 2 Profesorul va face aprecierile generale şi Elevii ascultă cu atenție Conversația Activitate Aprecieri
activității m individuale referitoare la pregătirea elevilor frontală verbale
elevilor pentru lecţie, cât și implicarea lor în
predarea noilor cunoștințe.
8. Precizarea şi 2 Profesorul îi îndeamnă să se pregătească Elevii ascultă cu atenție Conversația Activitate
explicarea m pentru marea sărbătoare care urmează, să o frontală
temei pentru primească cu post și rugăciune, să cinstim
acasă Nașterea Domnului cum se cuvine și
deasemenea îi îndeamnă să meargă cu
colindul deoarece simbolizează pe prorocii
care au vestit Nașterea Domnului.

9. Incheiere 2 - Rugăciune Elevii rostesc Activitate


m - Salutul rugăciunea. frontală

Numele……. Nota…….

Fișă de lucru
1 punct oficiu

I. Răspunde cu adevărat sau fals:


1. În perioada sărbătorilor de iarnă avem doar sărbători religioase. 1p.
2. Revelionul este una dintre cele mai importante sărbători religioase. 1p.
3. Sărbătorile religioase stau în strânsă legătură cu cele civile. 1p.

II. Alege varianta corectă:

1. Biserica se implică în sărbătorile civile prin: 1p.


a. Rugăciuni și slujbe;
b. Prin concursuri;
c. Prin discursuri;

2. De 1 Decembrie: 1p.
a. Mergem la munte;
b. Mergem cu colindul;
c. Înălțăm steagul și ne rugăm pentru țara noastră;

3. Sfântul Andrei se serbează pe: 1p.


a. 1 Decembrie;
b. 30 Noiembrie;
c. 31 Noiembrie ;

III. Îmbină sărbătoarea din cu data de prăznuire din dreapta: 2p.


1. Sfântul Nicolae a. 25 Decembrie
2. Sfântul Vasile b. 6 Decembrie
3. Nașterea Domnului c. 30 Noiembrie
4. Ziua Națională d. 1 Ianuarie
e.1 Decembrie

IV. Enumerați obieciuri de colindat. 1p.

S-ar putea să vă placă și