Sunteți pe pagina 1din 19

PERIODIC DE SPIRITUALITATE, INFORMARE ŞI ATITUDINE AL EPISCOPIEI SEVERINULUI ŞI STREHAIEI

Anul I, Nr. 9, septembrie 2006

Editura “Didahia Severin” - Drobeta Turnu-Severin


D
I
D
AHI
A C
O
P
E
R
T
A

Im
N
a
i
c
i
a
º
i
t
e
d
o
r
e
a
m
n
ul
u
i

CUPRINS
D
I
D
AHI
A
PERIODIC DE SPIRITUALITATE, INFORMARE ŞI ATITUDINE
AL EPISCOPIEI SEVERINULUI ŞI STREHAIEI
Cuvânt adresat elevilor şi profesorilor de cãtre Prea Fericitul Patriarh Apare cu binecuvântarea
Teoctist cu prilejul deschiderii anului şcolar 15 septembrie 2006 P.S. NICODIM
†TEOCTIST...............................................................................1 Episcopul Severinului şi Strehaiei

Dialoguri teologice şi duhovniceşti: Avva Antonie şi Pelerinul (9) -


Întâlnire cu Sfântul Nicodim de la Tismana după şase veacuri COLEGIUL DE REDACŢIE
P.S. Nicodim Episcopul Severinului şi Strehaiei..........................2 - 5
Sfântul Nicodim de la Tismana - model şi reper de vieţuire şi slujire Redactor Şef
creştină pentru veacuri Pr. Iulian Nedelcu
Stelian Gomboş..............................................................................6
Consilier Cultural
Adunarea tinerilor creştini ortodocşi - prilej de bucurie sfântă
Pr. Pretişor Zaharia.......................................................................7 Redactor responsabil de numãr
Pr. Iulian Nedelcu
Prăznuirea Sfântului Nicodim de la Tismana Tehnoredactare şi grafică
Pr. Mihai Zorilă........................................................................8-9
Marian Vãduva
Preot Profesor Constantin Civitu - Cetăţean de onoare al Municipiului
Drobeta Turnu - Severin Adresa Redacţiei
Arhid. Adrian Maziliţa..............................................................10 Editura Didahia Severin
Str. I. Gh. Bibicescu, nr.6
Aspecte ale pocăinţei şi iertării (II) Drobeta Turnu Severin
Ieromonah Iacob Rusu..................................................................11
Tel. 0252-333.049
Fax. 0252-333.039
Parohii din Mehedinţi - E-mail: revistadidahia@yahoo.com
Parohia Poroina-Ergheviţa, Comuna Şimian, Judeţul Mehedinţi E-mail: editura_didahia_severin@yahoo.com
Pr. Costel Popescu.........................................................................12
Tiparul: Tipografia Eparhială Craiova
Despre Pelerinaje ...
Natalia Tudor.............................................................................12 Director: Florin Pârşcoveanu
Tipografie: Tel. 0251-463.087
Ştiri din eparhie şi din ţară ISSN: 1841 - 8023
Ştiri internaţionale
Pr. Viorel Vlăducu.................................................................13-15
Raspundem cititorilor
Pr. Mihai Zorilă..........................................................................16 Doresc un abonament ANUAL Doresc un abonament pe 6 LUNI.
Am achitat suma de 36 RON (360.000 lei) Am achitat suma de 18 RON (180.000 lei)
Numele .............................................................. Prenumele......................................................
Apariţii editoriale mehedinţene Strada.............................................. Nr.............. Bloc..................Sc............Et..........Ap..............
Pr. Marius Porumbel...................................................................16 Localitatea............................ Cod............... Of. poştal.............Judeţ
..........................................
Agenda de lucru a P.S. Nicodim
Arhid. Ciprian Mocanu...............................................................17
Achitaţi costul abonamentului la orice oficiu poştal pe adresa: Episcopia Severinului şi Strehaiei,
Str. I Gh. Bibicescu Nr. 6, Cont BCR Tr. Severin RO 18 RNCB 3500000155410001.
Revista se gãseşte de vânzare la toate bisericile din judeţ precum şi la centrele de difuzare a presei
RODIPET.
S
e
pt
e
mb
r
i
e-2
00
6 D
i
d
ahi
a
CUVÂNT ADRESAT ELEVILOR ŞI PROFESORILOR
DE CÃTRE PREA FERICITUL PÃRINTE PATRIARH TEOCTIST
CU PRILEJUL DESCHIDERII ANULUI ŞCOLAR
15 SEPTEMBRIE 2006
« comunicat de presã »

LUMINA ŞCOLII
„Precum mlădiţa nu poate să aducă
roadă de la sine, dacă nu ramâne în
viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi
în Mine. Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele.”
Iubiţi elevi şi distinşi dascăli, (Ioan 15.4-5)
Cinstiţi părinţi ai tinerelor vlăstare,
Începutul unui nou an şcolar reprezintă un moment îi ascultaţi ca pe proprii părinţi, să-i aveţi ca modele de urmat,
de însemnătate excepţională nu numai pentru tineretul şcolar, căci munca lor stă la temelia formării voastre şi ea vine nu
ci şi pentru părinţii şi educatorii lor precum şi pentru întreaga numai din obligaţie profesională şi din ştiinţa lor, ci şi din ceea
societate. ce a definit dintotdeauna ţinuta unui dascăl - „dragostea de
Anul şcolar marcat de începutul toamnei - anotimpul pedagog” - ce constituie acea bucurie, determinată de
bogăţiei şi al împlinirilor - are şi semnificaţia bogăţiei spirituale constatarea că cele împărtăşite cu dragoste, pasiune şi râvnă
ce urmează a fi acumulată prin activitatea de învăţare, prin de către ei au avut ecou în sufletele şi minţile voastre.
cunoştinţele căpătate în contactul cu cartea şi cu dascălii de Ascultaţi-i cu atenţie, ataşaţi-vă sufleteşte de ei, încât în şcoală
către subiecţii acestui amplu proces de formare şi educare ce împreună, să constituiţi o altă familie, o comunitate de
are ca finalitate împlinirea şi devenirea omului ca membru înţelegere şi armonie, o comuniune legătură de suflet şi de
responsabil al societăţii şi în faţa lui Dumnezeu. sfinţenie, crescând ca nişte mlădiţe sănătoase, puternice,
Un nou an şcolar înseamnă pentru cei mai mici, care pentru a fi folositori atât patriei, cât şi Bisericii, încât în această
iau legatura cu cartea pentru prima dată la gradiniţă sau în unitate spirituală să puteţi urma cuvântul Mântuitorului:
cursul primar, o primă treaptă urcată pe acest drum de lumină, Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în
iar pentru cei din clasele următoare - noi trepte ce-i înalţă an de viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt viţa, voi sunteţi
an spre culmile de strălucire ale culturii, ştiintei, cunoaşterii în mlădiţele.(Ioan 15.4-5)
general, prin care îşi conturează personalitatea, valoarea şi Nu uitaţi de sfătuitorii voştri sufleteşti, care, cu duhul
utilitatea, atât pentru ei, cât şi pentru semeni. blândeţii şi al Sfintelor Scripturi, vă îndeamnă să fiţi
În iconografia Bisericii noastre există o scenă plină de ascultători, buni, drepţi, cinstiţi, cu spirit de înţelegere faţă de
învăţăminte - „scara virtuţilor” - ce redă ideea atingerii colegi, faţă de aproapele, ca astfel să realizăm înţelegerea
desăvârşirii duhovniceşti, aşa cum a exprimat-o Sfântul Ioan dintre oameni propovăduită de Biserică. Nu uitaţi că Biserica
Scărarul şi care prefigurează un urcuş, nu numai în planul este „mama duhovnicească” a poporului român, după cum a
duhovnicesc, ci şi în cel al împlinirilor, aspiraţiilor prin definit-o poetul naţional Mihai Eminescu. Dacă uneori vă
învăţătură şi lucrare deosebită, ci reprezintă şi un efort simţiţi constrânşi de rigorile şcolii, de exigenţele dascălilor
permanent, pe parcursul căruia poţi cădea de la primele voştri şi de cerinţele părinţilor, să nu uitaţi că Evanghelia nu
trepte sau chiar şi atunci când eşti aproape de final, dacă îţi obligă, ci sfătuieşte zicând: Cine are urechi de auzit să audă (Matei
lipseşte puterea stăruinţei şi tăria în atingerea scopului final. 11.15), iar auzind, să nu socotiţi grea sarcina de a învăţa sau de
Învăţătura acestei scene este că strădaniile noastre, nu a asculta.
numai în a învăţa cât mai mult şi cât mai bine, dar şi în a ne Fiţi, aşadar, cu urechile deschise spre tot ce este bun,
desfăşura munca noastră de zi cu zi, trebuie să fie consecvente, frumos, înălţător, folositor, spre îndemnul către fapta bună şi
constante, fără încetare, susţinute cu mare grijă şi atenţie. lucrul temeinic făcut, plăcut oamenilor şi lui Dumnezeu,
Căpătaţi, dragi elevi, anumite cunoştinte, priceperi şi pentru că numai aşa vă veţi împlini ca oameni desăvârşiţi, veţi
deprinderi într-un an şcolar, dar ele trebuie consolidate, fi bucuria şi mângâierea părinţilor voştri, mândria dascălilor,
dezvoltate în anii viitori, încât urcuşul pe această scară să fie care prin voi îşi legitimează misiunea şi veţi putea deveni
sigur, fără poticniri, fără căderi, încât în anul următor să fiţi pe cetăţenii responsabili de mâine, ai ţării şi ai lumii în care vă veţi
o treaptă mai înaltă şi mai bine fixaţi, fără să vă clătinaţi sau să desfăşura activitatea.
vă prăbuşiţi. La începutul anului şcolar 2006-2007 rog pe Bunul
Aveţi ajutor şi sprijin pentru acest urcuş în părinţii Dumnezeu să vă dăruiască vouă, dragi elevi, darurile Sale de
voştri, care vă ocrotesc şi vă învaţă multe lucruri pe lângă ce vă luminare a mintii, părinţilor voştri - bucuria de a vă vedea
oferă cartea şi şcoala. Aţi căpătat în familie multe şi crescând frumoşi şi împliniţi, dascălilor - satisfacţia muncii,
importante obisnuinţe de muncă ordonată, de stăruinţă şi desfăşurată cu dragoste şi rezultate bune, iar părinţilor voştri
dăruire, după modelul celor mari calităţi pe care trebuie să le sufleteşti - mulţumirea duhovnicească în împlinirea lucrării
folosiţi şi în activitatea şcolară şi în cea de zi cu zi, în afara voastre într-o viaţă curată, de sfinţenie.
şcolii. Împărtăşindu-vă toată dragostea noastră şi părinteşti
În relaţia aceasta cu propria familie, vă amintesc să binecuvântări, vă doresc succes în noul an şcolar şi Dumnezeu
luaţi aminte cu multă atenţie la munca părinţilor voştri, la să vă ocrotească, sănătate, putere de muncă şi roade bogate în
strădaniile lor, la truda lor din zi până în noapte şi să urmaţi această nobilă şi înălţătoare muncă.
îndemnul Mântuitorului, Care, cu puterea şi înţelegerea Al vostru, de tot binele doritor şi către Domnul
specifică dumnezeiască, spunea: „Tatăl Meu până acum lucrează, rugător,
şi Eu lucrez” (Ioan 5.17). Luaţi tot ceea ce este bun de la părinţii
voştri aşa cum şi ei vă oferă toată grija şi căldura sufletească. † TEOCTIST,
La această conlucrare îi chemăm şi pe ei, ca împreună
să vă bucuraţi de roadele ştiinţei de carte, grijind ca din diferite
pricini unii dintre voi să nu rămână pe dinafara şcolii şi să nu Arhiepiscop al Bucureştilor,
poată beneficia de binefacerile cărţii. Mulţi se confruntă cu Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei,
greutăţi pe care şi voi le vedeţi şi le puteţi înţelege, dar, trecând
poate cu greu peste acestea, veţi avea bucuria împlinirii vieţii şi Locţiitor al Scaunului Cezareii Capadociei
devenirii voastre. şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane.
Aveţi ajutor de asemenea în dascălii voştri, pe care să
1
Did a hi a S e p t e m b r
i
e-2
00
6
Dialoguri teologice şi duhovniceşti: (9) Avva Antonie şi Pelerinul
Întâlnire cu Sfântul Nicodim
de la Tismana după şase veacuri
dictaturii promovate sub regimul fostului Teologie Dogmatică a Facultăţii de
preşedinte Hogea. Teologie din Craiova. Prea Sfinţia Sa a
Pelerinul: Acolo unde oamenii aceia n- prezentat viaţa şi opera Prea Fericitului
au fost botezaţi, n-au aflat nimic despre Anastasios.
Dumnezeu, a mers Prea Fericitul De asemenea a fost pus spre
Anastasios, a întemeiat Biserica vizionare un film din care am luat
Ortodoxă a Albaniei şi a început să cunoştinţă de misiunea Prea Fericitului
lucreze cu multă râvnă. Anastasios în Africa precum şi de o parte
Avva Antonie: Am auzit că în trecut din multe alte lucruri realizate de Prea
fostul Mitropolit al Ardealului, Înalt Prea Fericitul Anastasios
Sfinţitul Antonie Plămădeală, mergând Avva Antonie: Şi toate acestea au fost
într-o delegaţie, la o întrunire ecumenică dedicate Sfântului Nicodim de la
şi călătorind cu avionul deasupra Tismana.
Albaniei, avionul a avut o defecţiune în Pelerinul: Evident, pentru că şi Prea
Icoană în frescă, 1673, urma căreia a aterizat forţat pe
Mănăstirea Topolniţa, Mehedinţi Fericitul Anastasios a mers în aceste ţări,
aeroportul din Tirana. Acolo, avionul a părăsind patria lui, părăsind Pireul şi
fost dus la un atelier de depanare şi Atena, a mers tocmai ca Sfântul Nicodim
Pelerinul: Blagosloviţi Avva! Bine v-am pentru că Înalt Prea Sfinţia Sa era să ducă lumină, să desfăşoare apostolat
găsit! îmbrăcat în hainele cuvenite unui ierarh, social în Africa şi să reorganizeze
Avva Antonie: Domnul să ne a fost luat de un grup de angajaţi ai Biserica din Albania.
binecuvinteze! Bine ai venit pe la noi! Serviciilor Secrete Albaneze şi dus într-o
încăpere în incinta aeroportului ca să nu Avva Antonie: Aşa cum Sfântul
Pelerinul: Am venit cu multă bucurie. fie văzut de nimeni. Nicodim a reorganizat monahismul
Avva Antonie: Se observă o bucurie, românesc existent la noi de-a lungul
care parcă radiază de pe faţa frăţiei tale. Pelerinul: Cu siguranţă acest lucru s-a secolelor.
petrecut din dorinţa ca eventualii
Pelerinul:Vin de la Mănăstirea Tismana. lucrători din aeroport sau călătorii Pelerinul: Da, bine spus că l-a
Avva Antonie: Ctitoria Sfântului albanezi să nu vadă un mitropolit reorganizat, dar şi el a săvârşit unele
Nicodim terminată la 1378. ortodox, bineînţeles cu însemnele lucruri de apostolat.
specifice rangului. Avva Antonie: La ce te referi?
Pelerinul: Da. Am participat la toate
manifestările organizate de Mitropolia Avva Antonie: Cu adevărat aceasta a Pelerinul: Mă refer la traducerea de cărţi
Olteniei cu prilejul împlinirii a 600 de ani fost Albania şi în această ţară, care nu pentru nevoile bisericii din acea vreme, la
de când Cuviosul Nicodim cel Sfinţit a poate fi comparată cu nici una dintre munca de caligraf în care consider că a
trecut, în anul 1406, în ceata drepţilor, a ţările foste comuniste, a mers ca un avut şi ucenici. Este o mărturie
sfinţilor bineplăcuţi lui Dumnezeu. adevărat apostol în persoana Prea Tetraevanghelul pe care el l-a tradus şi
Fericitului Anastasios. scris cu mâna sa la Mănăstirea Tismana.
Avva Antonie: Am auzit că Mitropolia
Olteniei, prin grija Înalt Prea Sfinţitului Pelerinul: Pentru bogata sa activitatea Avva Antonie: Mănăstirea Tismana, o
Teofan şi cu hotărârea Sfântului Sinod al misionară şi apostolatul social pe care l-a adevărată lavră care a avut viaţă
Bisericii Ortodoxe Române au ţinut să întreprins în Africa şi Albania Înat Prea monahală neîntreruptă timp de şase sute
marcheze şi să celebreze într-un mod Sfinţitul Părinte Mitropolit Teofan a de ani.
deosebit împlinirea celor 600 de ani de la propus Senatului Universităţii din Pelerinul: Cum adică neîntreruptă?
plecarea la cer a Sfântului Nicodim. Craiova să îi decerneze titlul de Doctor
Honoris Causa în Sala Albastră a Avva Antonie: A fost o mănăstire liberă,
Pelerinul: Da, s-a organizat timp de trei Universităţii. Ne-a impresionat pe toţi niciodată nu a fost o mănăstire închinată.
zile mai multe evenimente. cei de faţă, prelegerea pe care Prea A fost o lavră în care datorită
Avva Antonie: Cum ar fi? Fericirea Sa a ţinut-o cu acest prilej.
Pelerinul: Decernarea titlului de Doctor Avva Antonie: Zici că v-a impresionat
Honoris Causa de către Universitatea din pe toţi, dar cine a fost în sală?
Craiova, Prea Fericitului Anastasios, Pelerinul: Au fost prezenţi membrii ai
Arhiepiscopul Tiranei, Durresului şi Senatului Universităţii împreună cu
Întâi Stătător al Bisericii Ortodoxe din preşedintele Universităţii din Craiova,
Albania. Proin Rectorul Mircea Ivănescu, ierarhi
Avva Antonie: Un mare teolog, un de seamă ai Bisericii noastre, au fost
trăitor şi un ierarh, care în viaţa sa a profesori de teologie, studenţi, diferiţi
desfăşurat un mare apostolat social, o invitaţi, într-un cuvânt sala era arhiplină.
misiune deosebită în Africa şi apoi în Avva Antonie: Şi ce temă a abordat?
Albania.
Pelerinul: Tema “Provocările Europei”
Pelerinul: Albania care a fost decretată a fost abordată cu atâta competenţă şi
stat ateu. participare încât aveai impresia că a trăit
Avva Antonie: Am citit acum ceva timp în ţările membre ale Uniunii Europene.
că de câteva zeci de ani acolo, în Albania, Avva Antonie: Mă aşteptam din partea
nu au avut preoţi, nu au avut absolut Prea Fericitului Anastasios să aibă un
nimic. A fost interzisă prin lege orice astfel de discurs.
formă de manifestare a credinţei, iar
oamenii au crescut fără Dumnezeu. Pelerinul: Ne-am bucurat să-l ascultăm
şi pe Prea Sfinţitul Irineu Slătineanul
Pelerinul: Nu din vina lor. Arhiereu Vicar al Episcopiei Râmnicului
Avva Antonie: Nu, fireşte, datorită şi profesor universitar la Catedra de Mănăstirea Tismana în prezent
2
S
e
pt
e
mb
r
i
e-2
00
6 D
i
d
ahi
a
Pelerinul: Vă rog să-mi explicaţi mai Nicodim, Mitropolia Olteniei a
pe larg. org anizat Spectacolul evocare
Avva Antonie: În timp ce era în “Întâlnire cu Sfântul Nicodim” la Sala
peşteră, pe versantul celălalt al pârâului Mare a Teatrului Naţional “Marin
Cherit şi se ruga, Sfântul Sava, a văzut Sorescu” din Craiova.
un foc pe locul unde i s-a revelat să Avva Antonie: Ai participat la acest
ridice mănăstire. eveniment?
Pelerinul: Deci, i s-a descoperit să Pelerinul: Da. Am fost la Craiova în
construiască o mănăstire!? această sală a Teatrului Naţional. Am
Avva Antonie: Da, şi el a spus Maicii urmărit un spectacol deosebit şi aş zice
Domnului după multă rugăciune că ar unic în felul lui.
zidi mănăstire, dar îi este teamă că o vor Avva Antonie: De ce consideri că a
distruge cotropitorii, barbarii. fost unic în felul lui?
Pelerinul: Din câte ştiu a zidit Pelerinul: A fost pregătit de către
mănăstirea. Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei cu
Avva Antonie: Da, însă ceea ce vreau cântări din slujba Sfântului Nicodim, cu
să reţii este că el a reuşit să smulgă poezii şi proză dedicate lui, recitate din
promisiunea că mănăstirea nu va fi suflet de actori angajaţi ai Teatrului
distrusă de barbari. Naţional, cu artişti de renume printre
care
Pelerinul: Şi s-a păstrat de peste 1500 Valeriu Tudor Gheorghe, Nataşa Raab,
Dogaru, Ion Colan, Valer
Mănăstirea Vodiţa în prezent de ani. Dellakeza, coordonaţi de maestrul
Avva Antonie: Da, s-a păstrat de peste Emil Boroghină. Foarte bine s-a
rugăciunii Sfântului Nicodim, Sfintele 1500 de ani. Zidurile nu au fost distruse prezentat şi Grupul psaltic al Catedralei
Slujbe, Sfintele Liturghii nu s-au de barbari nici chiar de marea invazie a din Craiova reunit cu Grupul psaltic al
întrerupt de-a lungul secolelor cum s-a perşilor din secolul al VII - lea care a Episcopiei Severinului şi Strehaiei
întâmplat la alte mănăstiri. distrus multe mănăstiri şi a făcut mult Avva Antonie: Mă bucur foarte mult că
Pelerinul: La ce mănăstiri vă referiţi? rău. a fost o reuşită.
Avva Antonie: De pildă la Mănăstirea Pelerinul: Şi mănăstirii Sfântului Sava Pelerinul: Da, s-a văzut în spectacol,
Vodiţa, care a fost prima ctitorie a nu i-au făcut rău? stilul părintelui Sever Negrescu,
Sfântului Nicodim, viaţa monahală a Avva Antonie: Nu, însă şi la Consilier Cultural al Arhiepiscopiei
fost întreruptă, datorită vitregiilor Mănăstirea Sfântului Sava, deşi nu au Craiovei şi membru în Uniunea
vremurilor, datorită armatelor, care au fost distruse zidurile de către barbari, Scriitorilor. Alegerea textului îi aparţine
trecut pe acolo. Vodiţa a fost amplasată însă au fost mulţi călugări martirizaţi. în întregime, precum şi textul filmului
în apropierea fluviului Dunărea, în Sub pavajul cu lespezi din piatră din „Mănăstirea Tismana Poartă a
zona de mari treceri, de legătură cu incinta mănăstirii se află osemintele sufletului către cer”, lucrat de centrul
marile imperii ale vremii, la sud, unui număr mare de călugări martirizaţi Mass-media al Arhiepiscopiei Craiovei.
Imperiul Otoman, iar la apus Imperiul de barbari. De remarcat este şi faptul că Este vorba de un film documentar
Ungar şi apoi Austro-Ungar. Sfântul Sava a smuls o promisiune de la lucrat cu suflet, nu neapărat cu acrivia
Pelerinul: Toate acestea au contribuit Dumnezeu că mănăstirea nu va fi cercetătorului ştiinţific într-ale istoriei,
la distrugerea Vodiţei. distrusă, ci va dăinui. ci a fost o prezentare de excepţie. A fost
Avva Antonie: Se pare că un obuz a Pelerinul: Credeţi că a fost un o seară deosebită pentru ierarhii
căzut peste ruine chiar în primul război negociator cu Dumnezeu, dacă îmi este prezenţi, pentru preoţi, pentru
mondial când nemţii s-au retras şi au îngăduit să folosesc acest termen ? craiovenii prezenţi în cele aproximativ
format unghiul morţii, murind mulţi Avva Antonie: Cam aşa cum spui. A Naţional o mie de locuri cât deţine sala Teatrului
soldaţi români pe Dealul Moşului, locul reuşit să smulgă această promisiune. din Craiova.
unde este amplasată acum Mănăstirea Înclin să cred că şi Sfântul Nicodim s-a Avva Antonie: Cred că a rămas
Sfânta Ana-Orşova. rugat Bunului Dumnezezu pentru impresionat şi Prea Fericitul Anastasios
Pelerinul: Probabil au mai fost distruse dăinuirea lavrei Tismana în care se şi ceilalţi membrii ai delegaţiilor din
şi alte mănăstiri în afară de Vodiţa. slujeşte zilnic Sfânta Liturghie şi se străinătate.
săvârşesc cele şapte laude de peste şase Pelerinul: Cu siguranţă, şi toată
Avva Antonie: Da, mă refer, de pildă, secole. Aici el a săvârşit atâtea minuni şi această organizare se datorează Înalt
la Mănăstirea Vişina, de la care se de aceea este atât de venerat de Prea Sfinţitului Teofan, Mitropolitul
păstrează numai ruinele, sau la binecredincioşii creştini din Oltenia. Olteniei care a dorit să marcheze, atât
Mănăstirea Coşuştea-Crivelnic, sau la o
altă mănăstire existentă în zona Baia de Pelerinul: Da, am auzit că a reuşit să cât a fost cu putinţă, sub toate aspectele
Aramă, care s-au distrus datorită impresioneze prin toate aceste fapte cultural, spiritual, duhovnicesc şi
cotropitorilor, dar uneori şi datorită minunate, prin trecerea prin foc pe istoric, trecerea celor şase sute de ani de
apelor, datorită unor torenţi. Incinta contemporanii săi şi pe însuşi regele la plecarea Sfântului Nicodim în ceata
Mănăstirii Vodiţa a fost micşorată de Sigismund al Ungariei, sfinţilor bineplăcuţi lui Dumnezeu.
apele pârâului Vodiţa precum şi de un iar acest rege a dat un
torent care a adus mult pământ în decret prin care
partea de nord a bisericii. înlesneşte trecerea
liberă pe teritoriul
Pelerinul: Şi totuşi Dumnezeu a purtat ungar a călugărilor
de grijă Tismanei… ortodocşi, decret ce se
Avva Antonie: Da, acest lucru s-a păstrează până astăzi.
petercut întocmai cum s-a întâmplat cu Avva Antonie: Aşa
mănăstirea Sfântului Sava. este, iar toate aceste
Pelerinul: Nu înţeleg ce legătură are lucruri au determinat
Sfântul Nicodim de la Tismana cu poporul român să îi
Sfântul Sava ? poarte veşnică cinstire.
Avva Antonie: Nu vreau să spun că are Pelerinul: Şi acum, la
o legătură, ci felul în care s-au rugat aceste manifestări,
Bunului Dumnezeu este asemănător. pentru a-l cinsti cum se Moment din spectacolul susţinut
cuvine pe Sfântul pe scena Teatrului Naţional din Craiova
3
D
i
d
ahi
a S
e
pt
e
mb
r
i
e-2
00
6
Avva Antonie: Înţeleg că acesta a fost frăţia ta că se consideră un model? Prin lucruri: acela de administrator, de
un început al manifestărilor, a tot ceea faptul că a adus aici curentul isihast? arhitect şi constructor pe de-o parte, şi
ce s-a pregătit pentru a marca anul 2006 Pelerinul: Da, însă şi prin faptul că s-a de om al liniştii şi rugăciunii isihaste, pe
ca an al Sfântului Nicodim. străduit să traducă acel Tetraevanghel de altă parte.
Pelerinul: Da, pentru că evenimentul şi să-l transcrie din limba greacă în Pelerinul: Da, s-a vorbit şi despre
s-a întins pe parursul a trei zile. În cea limba slavonă. O lucrare de caligrafie aceasta la dezbaterile acestui
de-a doua zi la Mănăstirea Tismana a valoroasă. simpozion la care a participat şi a luat
avut loc simpozionul intitulat „Rolul Avva Antonie: Cred că au fost mai cuvântul Prea Sfinţitul Irineu
Sfântului Nicodim în monahismul multe Tetraevanghele şi mai multe cărţi Slătineanul, Arhiereu Vicar al
românesc”. La simpozionul moderat traduse de Sfântul Nicodim, dar care Episcopiei Râmnicului.
de Prea Sfinţitul Nicodim, Episcopul probabil nu s-au păstrat. Avva Antonie: Un teolog care şi-a
Severinului şi Strehaiei, s-au întâlnit făcut noviciatul în Mănăstirea Frăsinei
pentru prima dată exarhii din fiecare Pelerinul: Vă gândiţi, să fi iniţiat chiar
eparhie însoţiţi de un stareţ sau doi, şi o şcoală de traducători şi de caligrafi? şi are o bogată experienţă într-ale
întâlnire organizată de Mitropolia monahismului.
Avva Antonie: Este posibil pentru că
Olteniei. în momentul acela era nevoie de cărţi. Pelerinul: Aşa este în cea de a treia
parte a simpozionului, au sosit mulţi
Pelerinul: Pentru mănăstire? ierarhi împreună cu Prea Fericitul
Avva Antonie: Pentru mănăstire, dar Anastasie, iar Înalt Prea Sfinţitul
şi pentru credincioşi. Numărul Ierotei, Mitropolit de Nafpaktos, a
locuitorilor din Valahia Mică era foarte
mare, motiv pentru care s-a înfiinţat
Mitropolia de la Severin la 1370, deci o
populaţie numeroasă care avea nevoie
de cuvântul Evangheliei.
Pelerinul: Credeţi că este iniţiatorul
unei şcoli?
Avva Antonie: Cred cu siguranţă
Simpozionul prezidat de lucrul acesta pentru că el a fost un om
Prea Sfinţitul Nicodim hărăzit de Dumnezeu, un om, care nu
Avva Antonie: Şi au fost comunicări? s-a experimentat traducând numai o
carte, mai mult decât atât, exista o mare
Pelerinul: Da, pot să vă spun că mi-au nevoie de cărţi şi de aici nevoia de Primirea ierarhilor de către
plăcut mult. Prea Sfinţitul Visarion traduceri. Prea Sfinţitul Nicodim
Răşinăreanul a vorbit despre:
Pelerinul: Şi cum vă explicaţi că nu s-a lansat cartea tradusă în limba română,
„Reorganizarea monahismului pe păstrat decât un Tetraevanghel din cele
teritoriul ţării noastre în timpul multe traduse? „Monahismul Ortodox ca viaţă
Sfântului Nicodim”; Părintele Teofil profetică, apostolică şi martirică”.
Roman a vorbit despre „Dimensiunea Avva Antonie: Nu uita că, nu avem Avva Antonie: Da, cred că a fost o
monahismului ortodox în viziunea decât câteva hrisoave ce s-au păstrat bucurie pentru cei de faţă să-l asculte
Sfântului Nicodim de la Tismana”; dinainte de anul 1400. pe autorul multor cărţi dintre care şi
Părintele Timotei Aioanei, Exarh Pelerinul: Hrisoave puţine, dar totuşi „Psihoterapia ortodoxă”, cunoscută
Cultural la Mitropolia Moldovei, a s-au păstrat câteva. cititorilor români. Şi duminică, zici, că a
vorbit despre „Lumini isihaste din Avva Antonie: Nu sunt multe, se pot fost Sfânta Liturghie?
binecuvântata Moldovă” şi Părintele număra pe degete.
Arhimandrit Simion Stana a vorbit Pelerinul: Da, a fost Sfânta Liturghie
despre „Sfântul Nicodim de la Pelerinul: Dar de ce totuşi s-au păstrat arhierească la care a participat un
Tismana reper al ortodoxiei din atât de puţine? număr impresionant de credincioşi . A
Balcani”. Avva Antonie: Nu s-au păstrat fost o slujbă cum rar poate fi întâlnită în
datorită timpului. Dar mai este un părţile Olteniei.
Avva Antonie: Interesant!
aspect demn de luat în seamă. Cărţile Avva Antonie: Şi momentul a fost rar,
Pelerinul: Şi de folos. Însă trebuie să de cult se mai şi uzează în special când împlinindu-se 600 de ani din anul 1406.
vă mai spun că simpozionul a început sunt puţine. Observăm şi acum în Cred că s-a bucurat şi Sfântul Nicodim
cu un cuvânt susţinut de către unul strane, mai ales în mănăstiri, că toate să vadă la ctitoria sa atâta număr de
dintre marii duhovnici ai noştri, cărţile folosite la slujbe sunt uzate mare de credincioşi şi pelerini. Ce
părintele Teofil Părăian de la datorită folosirii frecvente. cuvântări s-au ţinut cu acest prilej?
Mănăstirea Sâmbăta de Sus.
Pelerinul: Rămâne impresionantă Pelerinul: După ce Înalt Prea Sfinţitul
Avva Antonie: Da, el este unul dintre activitatea Sfântului Nicodim şi prin Părinte Bartolomeu Anania,
marii duhovnici ai vremii noastre, care preocupările sale de a înzestra sfintele Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi
a făcut mult bine mergând peste tot în locaşuri cu manuscrise. Maramureşului a ţinut cuvânt de folos
ţară şi folosind sufleteşte pe mulţi inspirat din Evanghelia care s-a citit la
tineri, mai ales prin conferinţele sale. Avva Antonie: E uimitor cum a ştiut Sfânta Liturghie, Prea Fericitul
Pelerinul: Ne uimeşte pe toţi cum el, Sfântul Nicodim să îmbine două
un nevăzător, a acumulat atâtea
cunoştinţe şi pe deasupra este un
trăitor a tot ceea ce învaţă. După
cuvântări au avut loc şi dezbateri ….
Avva Antonie: Şi ce s-a scos în
evidenţă?
Pelerinul: La dezbateri s-a pus
accentul în toate discuţiile pe faptul că
Sfântul Nicodim rămâne un model
pentru noi toţi.
Avva Antonie: Deci, nu s-a mărginit
numai la date istorice?
Pelerinul: Nu, evident.
Avva Antonie: Şi prin ce ai înţeles Moment din timpul Sfintei Liturghii
4
S
e
pt
e
mb
r
i
e-2
00
6 D
i
d
ahi
a
Anastasios, Arhiepiscopul Tiranei, Iisus Hristos, Celui despre care noi, urmele Cuviosului Nicodim şi ale
Durresului al întregii Albanii şi Prea preoţii, la Sfânta Liturghie, mărturisim marelui nostru Mitropolit Firmilian
Fericitul Teoctist, Patriarhul al Bisericii când ne îmbrăţişăm la Sfântul Altar că care şi-a făcut din viaţa sa o adevărată
Or todoxe Române au marcat este Domnul cel care a fost, este şi va fi. culme de lumină, prin grija care a avut-
însemnătatea Tismanei şi a Sfântului Vreau să închei cuvântul meu o, pentru mănăstirile oltene şi în special
Nicodim pentru Oltenia şi pentru ţara remarcând faptul că Sfântul Nicodim a pentru mănăstirea acesta, Tismana.
noastră. făcut o alegere minunată venind aici. Găsim aici pagini din secolele
Aici a găsit bunătatea poporului român, voievozilor, pe care i-a pomenit astăzi
aici a găsit frumuseţea naturii din jurul Înalt Prea Sfinţitul Teofan. Sunt atâtea
nostru, şi tot aici în bunătate şi nume de domnitori şi de voievozi,
frumuseţe, el a venit să semene sămânţa legate de colţul acesta de ţară, de
adevărului, o moştenire extraordinară Tismana, o terasă modestă, dar care a
pentru noi toţi, rodind mai mult adevăr, făcut 600 de ani de când această
mai multă frumuseţe, mai multă personalitate atunci europeană şi
dragoste”. balcanică în acelaşi timp, care unea
Avva Antonie: Şi Prea Fericitul Părinte ortodoxia de la Muntele Athos până în
Membrii corului lăudând pe Dumnezeu Teoctist? părţile noastre, ortodoxia cea mai
Avva Antonie: Ziceai că ai notat din curată, cea mai limpede şi în gândire şi
Pelerinul: Ne-a impresionat pe toţi în scris şi în artă. De aceea am zis că
cuvântările ţinute acolo? prin verva şi vioiciunea pe care a avut-o. trăiesc emoţii, pentru că de aici privim
Pelerinul: Da, am scris cuvântările Este de admirat logica şi inteligenţa vârfurile muntelui unde trei măicuţe
Prea Fericitului Anastasie şi a Prea Prea Fericirii Sale la această vârstă curajoase stau şi iarna şi vara la schit şi
Fericitului Părinte Teoctist. înaintată. unde s-au împrietenit cu urşii şi cu
Avva Antonie: Da, interesant şi cred că Avva Antonie: S-a simţit bine mai ales vietăţile pădurii ca altă dată în scrierile
mesajele Prea Fericiţilor au impresionat că a fost Mitropolitul acestor meleaguri. Patericului. S-a întâmplat aici şi se
pe toţi cei prezenţi. Pelerinul: Se observa lucrul acesta în întâmplă veşnic.
Pelerinul: Da, Prea Fericitul Sunteţi iubiţi fii şi surori în
Anastasios a punctat următoarele: Domnul, şi suntem cu toţii,
„În aceste momente, inima mea este privilegiaţii istoriei noastre şi ai
plină de dragoste, de prea slăvirea lui acestor personalităţi care au fost
Dumnezeu şi de mare bucurie. Mă covârşiţi de frumuseţile
simt dator ca în primul rând să înalţ dumnezeieşti şi de pe acest colţ de
mulţumiri lui Dumnezeu pentru că lume care se numeşte România, au
m-a învrednicit să vin pe aceste odrăslit în istorie piscuri de lumină ca
meleaguri binecuvântate… Aş vrea acest Părinte Cuvios Nicodim şi în
să subliniez un cuvânt care l-am auzit Moldova şi în Transilvania şi oriunde
de multe ori în aceste zile şi pe care şi ne îndreptăm paşii, suntem fiii şi
eu l-am folosit. Sfântul Nicodim a străne poţii lor, ur maşii lor,
venit aici. Dacă spunem că a venit privilegiaţii lor. Căci astăzi, iată, trăim
aici înseamnă că nu era de aici. Deci numai aici o zi, care adună şi sudul
Sfântul Nicodim s-a făcut vrednic Dunării şi valori de la noi. L-aţi
urmaş al Sfinţilor Apostoli căci, aşa ascultat pe Prea Fericitul Anastasios
cum ei au plecat din locul lor şi au P.F. Teoctist şi P.F. Anastasios, care păstoreşte cea mai tânără
venit în alte părţi pentru a înconjuraţi de ceilalţi ierarhi biserică pentru că atât de puternică a
propovădui, aşa şi el şi-a lăsat patria fost credinţa, încât înainte de
sa şi a venit în aceste părţi ale cuvânt, în faţa ce-i radia de bucurie. prăbuşirea blocului comunist unde
dumneavoastră pentru a răspândi Sunt convins că s-a simţit bine. biserica şi religia au fost zdrobite cu
lumina vieţii monahale şi lumina Avva Antonie: Şi ce ai remarcat din desăvârşire, dar Albania s-a trezit şi a
credinţei creştine autentice. Iată acum, cuvântul Prea Fericitului Părinte renăscut prin misionarismul şi
la începutul secolului al -XXI- lea, Teoctist? a p o s t o l a t u l P r e a Fe r i c i t u l u i
mesajul pe care ni-l transmite Sfântul Anastasios.”
Pelerinul: Pot să vă redau o
Nicodim nouă ortodocşilor este că noi parte din cuvântul Prea
suntem chemaţi acum, când ne Fericitului leg at de
integrăm în Europa, să mergem să evenimentul petrecut la
propovăduim, să facem cunoscută Tismana. “Iată o zi din cele pe
valoarea spiritualităţii neamului nostru. care sufletul nostru le doreşte
Odată cu integrarea României neîncetat. O zi plină de
în Uniunea Europeană, va începe o întâlnire în Hristos şi în cele
nouă fază în istoria acestui popor. În mai alese şi înalte valori umane
Europa nu se cade să intrăm ca nişte care izvorăsc din cuvântul
amărâţi. Suntem bogaţii Europei, Domnul nostru Iisus Hristos.
pentru că avem o comoară pe care Personal trăiesc sentimente
nimeni altcineva nu o deţine. Avem emoţionante pentr u că
comoara credinţei celei drepte şi de Dumnezeu a rânduit să slujesc
aceea avem o mare răspundere şi această Mitropolie şi această Înalt Prea Sfinţitul Teofan,
datoria de a ne îndeplini rolul de Sfântă Mănăstire, să cunosc în dăruind icoane cu Sfântul Nicodim
răspândire a credinţei drepte în Europa. viaţa mea personalităţi de Avva Antonie: Mulţumesc, şi mă
O Europă fără ocredinţă adevărată, fără seamă din mănăstirea aceasta, dar mai bucur că ai reuşit să participi şi să te
o credinţă plină de entuziasm şi de ales istoria ei. Ea este un fel de Sion al hrăneşti din bucuria acestui eveniment
iubire va deveni o roabă a diferitelor nostru, al românilor, şi acest pisc de marcant din viaţa Bisericii noastre.
credinţe venite din alte părţi, a lumină care este Cuviosul Nicodim cel Bunul Dumnezeu să ne ajute tuturor
diferitelor religii şi superstiţii. Şi toate Sfinţit de la Tismana, ne urcă pe toţi, pentru rugăciunile Sfântului Nicodim
acestea se cuvine să le facem având mai mult decât am putea noi să o facem de la Tismana.
întotdeauna în mintea noastră şi singuri, pe culmile de gândire şi
punând în inimă cuvintele Domnului frumuseţe şi de descoperire a vocaţiei Pelerinul: Amin!
pe care le-am auzit azi la Sfânta de oameni în primul rând. Şi noi,
Evanghelie: „Nu te teme !”, nu te teme slujitorii zicem, a descoperi vocaţia †NICODIM
popor român, nu te teme popor noastră de slujitori ai mănăstirilor sau ai
ortodox. Istoria aparţine acelor care se parohiilor, ai sfintelor altare străbune. EPISCOPUL
închină cu credinţă Domnului nostru M-au purtat paşii şi aici, de multe ori, pe SEVERINULUI ŞI STREHAIEI
5
D
i
d
ahi
a S
e
pt
e
mb
r
i
e-2
00
6
Sfântul Nicodim de la Tismana - model şi
reper de vieţuire şi slujire creştină peste veacuri
oamenii care trăiesc în tumultul orice stat modern caută să le
cotidian, prilej de împăcare cu împlinească pentru cetăţenii săi.
Dumnezeu, cu sine şi cu aproapele. Zestrea de valori spirituale, culturale şi
Cunoaşterea vieţii, a faptelor şi materiale a Bisericii, la care Sfântul
ctitoriilor Sfântului Nicodim înseamnă Nicodim are o contribuţie însemnată,
pentru credincios lucrarea la care sunt este absolut necesară pentru definirea
chemaţi cu toţii în vremurile de acum. corectă a locului şi a rolului României
România se avântă pe drumul ca stat membru al Uniunii Europene.
integ rării europene. Aderarea Responsabilitatea Bisericii
României la Uniunea Europeană Ortodoxe Române în faţa lui
reprezintă o mare oportunitate pentru Dumnezeu şi a naţiunii române este
români şi pentru Biserica neamului egală cu responsabilitatea statului
nostru de a mărturisi Europei despre român, respectul, ar monia şi
valorile inestimabile pe care Ortodoxia colaborarea fiind considerate repere
le poartă de milenii, Sfântul Nicodim şi fundamentale ale viitoarei relaţii dintre
moştenirea pe care ne-a lăsat-o Biserică şi Stat în contextul integrării
ocupând un loc de seamă în acest României în Uniunea Europeană.
demers. Mărturisirea începe de aici, din Sfântul Nicodim cel Sfinţit de
ţară, prin împreună-lucrarea, la Tismana rămâne pentru noi un
C u ajutorul lui Dumnezeu
ne bucurăm în aceste
vremuri sufletele de pacea care
colaborarea şi sinergia la care sunt
rânduite Biserica şi Statul - două entităţi
care departe de a se exclude reciproc
model de viaţă duhovnicească, de
slujire şi mai ales de echilibru, un Sfânt
care ne arată calea demnă de urmat spre
izvorăşte din smerita slujire a obştei sunt chemate să slujească poporul dezvoltarea relaţiei dintre Biserică şi
sfintei mănăstiri Tismana, ctitorită de român prin respectul şi susţinerea Stat - o relaţie care, fiind caracterizată
Sfântul Nicodim, a cărei naştere în reciprocă în elaborarea răspunsurilor prin cunoaştere reciprocă, respect şi
ceruri o pomenim acum. Şase veacuri s- cerute de exigenţele etapei istorice prin eficientă colaborare, va fi benefică
au împlinit cu folos pentru Biserica care trece ţara noastră. cetăţenilor ţării noastre.
Ortodoxă a plaiurilor oltene de la Sfântul Nicodim a fost un mare Am convingerea că tot ceea ce
trecerea în vieţuirea eternă cu ctitor, dar şi un înţelept sfătuitor al s-a mărturisit în această perioadă
Dumnezeu a Sfântului Nicodim. voievozilor Serbiei şi mai apoi ai Ţării despre Sfântul Nicodim de la Tismana
Spunem „cu folos” pentru că viaţa Româneşti. Sfântul Nicodim a susţinut reprezintă nu numai o contribuţie
monahală din Oltenia şi din toată ţara politica Statului în măsura în care importantă la cunoaşterea vieţii şi
zilelor noastre poartă cu sine şi aceasta slujea interesele poporului slujirii Sfântului, cât mai ales o
valorifică plenar pentru contemporani drept-credincios, dar nu a ezitat să actualizare şi o aşezare folositoare a
moştenirea lăsată şi permanent manifeste o opoziţie fermă faţă de moştenirii lăsate nouă de acest sfânt, în
vegheată din ceruri de către Sfântul intruziunile nocive ale puterii de stat de contextul existenţei noastre de oameni
Nicodim. Mănăstirile din Oltenia din atunci, în viaţa eclesială. Atitudinea pe ai începutului de mileniu III.
care câteva sunt ctitoriile sale, ca care Sfântul Nicodim a avut-o în Dumnezeu să ne ajute în slujirea la care
dealtfel toate mănăstirile româneşti din relaţiile cu puterea statală a fost am fost chemaţi şi aşezaţi fiecare dintre
ţară sau din străinătate reprezintă tot întemeiată pe dragoste creştină, pe noi, iar Sfântul Nicodim să ne
atâtea trepte către mântuire aşezate în curaj profetic şi pe jertfa de sine. Fără a învrednicească prin rugăciunile sale la
calea noastră. Există o contribuţie intra în conflict cu autoritatea scaunul ceresc, pentru a-i purta peste
permanentă a vieţii monahale la voievodului, Sfântul Nicodim a reuşit timp moştenirea!...
bunăstarea morală şi duhovnicească a „să dea Cezarului ce este al Cezarului şi
societăţii româneşti de la începutul sec. lui Dumnezeu ce este al lui
al XXI-lea, iar această lucrare ar fi fost Dumnezeu”...
cu siguranţă incompletă dacă Relaţia dintre Biserică şi Stat a
Dumnezeu nu ar fi binecuvântat cunoscut în România post-decembristă
pământul românesc cu foloasele trudei o evoluţie care se caracterizează prin
şi jertfei de sine pe care Sfântul tendinţe de armonizare a
Nicodim le-a dăruit românilor. politicilor sociale precum
Despre Sfântul Nicodim se şi de înţelegerea clară,
poate discuta din multe perspective: corectă a rolului şi a
teologice, culturale, duhovniceşti şi lista locului deţinute de către
poate continua. Credem că Sfântul cei doi parteneri în
Nicodim cel Sfinţit de la Tismana lucrarea comună de
reprezintă simbolul renaşterii vieţii slujire a popor ului
monahale, dar şi a credinţei pe nostru.
pământurile Olteniei - exemplu de Cu siguranţă că exemplul
urmat pentru noi în aşezarea corectă şi Sfântului Nicodim este de mare folos
autentică a Bisericii în relaţia cu pentru Biserica noastră cea luptătoare a
societatea actuală atât de supusă lui Hristos, în demersul ei permanent
presiunilor secularizării şi relativizării de mărturisire a cuvântului
oricăror valori morale. Mănăstirile dumnezeiesc. Dintr-o atare
ctitorite de Sfântul Nicodim sunt nu perspectivă, statul este arealul în care
numai spaţii fizice, concrete ale slujirii slujitorii Bisericii sunt chemaţi să Stelian Gomboş,
lui Dumnezeu în post, rugăciune, mărturisească cele de folos împlinirii Consilier I principal
smerenie şi ascultare, ci şi izvoare de demersurilor de dreptate socială, de Secretariatul de Stat pentru Culte
viaţă creştină, locuri de pelerinaj pentru bunăstare materială şi spirituală pe care
6
S
e
pt
e
mb
r
i
e-2
00
6 D
i
d
ahi
a
Adunarea tinerilor creştini ortodocşi -
prilej de bucurie sfântă
“Cât aveţi lumina, credeţi în lumina ca sa fiţi fii ai luminii”.Ioan XII, 36.

dintre cele mai însemnate fenomene


care au marcat în aceşti ani generaţia
tânară.
Bisericile, precum şi
mânăstirile din ţară, sunt asaltate de
tineri. Foarte mulţi dintre ei sunt deja
angajaţi fără întoarcere pe calea unei
vieţuiri creştine autentice după mânăstirea Cămărăşeasca din judeţul
rânduielile Bisericii. Gorj.
Se poate remarca uşor că aceşti Anul acesta, mai exact pe data
tineri doresc a îmbrăţişa modelul de de 17 septembrie, Eparhiei noastre i-a
viaţă creştină cu măsura deplinătăţii, revenit frumoasa misiune de a organiza
refuzând calea compromisului, a la una dintre cele mai strălucite ctitorii
jumătăţilor de măsură, refuzând ale Cuviosului Nicodim, şi anume
ntemeiată pe argumente
Îbiblice şi istorice, Biserica
învaţă că acelui creştin care a dus o
tentaţiile vieţii necreştine. Ei au înţeles,
mai repede decât se aşteaptă cineva că a
mânăstirea Topolniţa, cea de-a patra
ediţie a Adunării tinerilor creştini
trăi creştineşte înseamnă a te articula la ortodocşi din Oltenia.
viaţă exemplară în comunitatea viaţa Bisericii, a intra în ritmul de viaţă
creştină concretizată prin fapte şi ecclesial, definit de câteva repere La întrunire au participat peste
minuni i se acordă o cinstire deosebită. esenţiale: cinstirea după cuviinţă a 300 de tineri din judeţele Mehedinţi,
Prin viaţa lor plină de pilde cei ce au duminicii şi a sărbătorilor de peste an, Gorj şi Dolj, care îşi desfăşoară
urmat în credinţă pe Mântuitorul ştiut fiind că ritmul vieţii creştine este activitatea în cadrul grupurilor
Hristos şi nu s-au abătut de la poruncile dat de calendarul Bisericii, cercetarea creştine, înfiinţate pe lângă parohiile
Lui se învrednicesc de dar ul cu interes a vieţilor sfinţilor şi cinstirea oletene.
îndumnezeirii. Despre această mare acestora cu convingerea că credinţa Programul manifestării a
taină Sfântul Atanasie al Alexandriei creştina nu este o învăţătură teoretică, cuprins participarea la Sfânta Liturghie
trăitor în veacul al IV- lea spunea că „ ci un mod de viaţă care ţinteşte spre după care au urmat o serie de dezbateri
Dumnezeu S-a făcut om pentru ca împlinirea adevăratului sens al şi discuţii pe grupuri şi în plen pe tema
omul să se îndumnezeiască.” existenţei omului. “Biserica- mod de viaţă”. Dezbaterile
Biserica ne învaţă să luăm ca au fost moderate şi în acest an de către
model de viaţă în primul rînd pe Maica Siluana, stareţa Mănăstirii
Mântuitorul Iisus Hristos, modelul Jitianu, care “cu timp şi fără timp” a
suprem şi pe sfinţii Lui , care după poposit pe meleaguri mehedinţene
vieţile lor observăm cum plăcuţii lui spre a răspunde la întrebările unor
Dumnezeu au petrecut în curăţenie şi tineri mai mult sau mai puţin ataşaţi de
rugăciune, în pace şi armonie. Biserică şi de slujbele credinţei noastre.
A-L avea pe Hristos, Fiul lui Întrunirea tinerilor organizată
Dumnezeu şi Biserica Sa ca model de sub înaltul patronaj al Mitropoliei
viaţă, înseamnă a ne deschide inimile Olteniei a fost onorată de prezenţa
faţă de celălalt, a purta împreună cu Cu ajutorul lui Dumnezeu, dar Prea Sfinţitului Părinte Nicodim,
celălalt povara vieţii şi a ne deschide şi din iniţiativa Înalt Prea Sfinţiei Sale, Episcopul Severinului şi Strehaiei şi a
faţă de Tatăl Ceresc cu un sentiment de Părintele Teofan, Mitropolitul Prea Sfinţitului Gurie Strehăianul,
ascultare şi încredere, ştiind bine că Olteniei, a fost început în anul 2003 Episcop Vicar al Arhiepiscopiei
dacă Îl ascultăm pe Dumnezeu, vom fi proiectul de pastoraţie al tinerilor din Craiovei, dar şi de domnul Stelian
pe drumul cel bun, vom urma modelul parohiile oltene adunaţi la mânăstirea Gomboş, consilier principal pe lângă
suprem al vieţii şi în cele din urmă vom Jitianu în număr impresionant de mare, Secretariatul de Stat pentru culte.
fi liberi. aproximativ 400 de tineri care s-au Participanţi, dar şi organizatori
Dacă cercetăm minuţios, dar şi întrunit sub genericul “ Tânărul în şi voluntari au fost cu toţii adânc
cu bună credinţă peisajul spiritual Biserică astăzi-libertate şi iubire ”. emoţionaţi.Această emoţie a izvorât
românesc al ultimilor ani, vom De atunci această întrunire s-a din bucuria momentului reîntâlnirii,
constata cu siguranţă că interesul realizat anual, primele două ediţii dar a fost sporită şi de harul sfânt
tinerilor pentru credinţa şi desfăşurându-se la mânăstirea mai sus pogorât în sufletele tinerilor prin slujba
spiritualitatea creştină, reprezintă unul amintită, iar cea de anul trecut la ce s-a săvârşit, la care s-a adăugat şi
cuvintele calde ale Prea Sfinţiţilor
Părinţi Episcopi.
Se cuvine să aducem mulţumiri
Bunului Dumnezeu, Sfântului
Nicodim, ctitorul frumoasei mânăstiri
Topolniţa, pentru ajutorul dat în tot
acest demers, în speranţa că astfel de
momente vor mai încălzi inimile
tineretului oltean, parcă din ce în ce mai
dornic de a primi în suflet bucuriile
credinţei noastre.

Pr. Petrişor Zaharia


Inspector Social

7
D
i
d
ahi
a S
e
pt
e
mb
r
i
e-2
00
6 S
e
pt
e
mb
r
i
e-2
00
6 D
i
d
ahi
a

PRĂZNUIREA SFÂNTULUI NICODIM DE LA TISMANA


Arhiepiscop al Tiraniei, Durresului şi a modelul mereu actual pentr u Marea personalitate a
toată Albania a primit titlul de Doctor monahismul românesc. Sfântului Nicodim, rămas în conştiinţa
Honoris Causa al Universităţii din La sfârşitul dezbaterilor în credincioşilor olteni ca „cel sfinţit de la
Craiova, iar seara a avut loc un plen P.S. Părinte Episcop Vicar Irineu Tismana”, este incontestabilă, el
impresionant moment artistic intitulat Slătineanul a ţinut un impresionant şi trăgându-se din români macedoneni activitatea Sfântului Nicodim de la
Zilele de 22-24 septembrie „Întâlnire cu Sfântul Nicodim”, la care folositor cuvânt despre rolul şi locul de pe Valea Timocului, din Serbia de Tismana vom vorbi în numerele
2006 au fost pentru credincioşii din şi-au dat concursul corurile reunite ale stareţului actual în viaţa de obşte a astăzi şi a venit în Ţara Românească viitoare ale revistei noastre.
Mitropolia Olteniei zile de bucurie Catedralei Mitropolitane din Craiova mănăstirii. unde activitatea sa de ctitor al mai Cei peste 10.000 de pelerini
duhovnicească şi prilejuri de frumoase Patriarh s-a închinat la mormântul
şi Episcopiei Severinului şi Strehaiei Simpozionul s-a încheiat cu o multor mănăstiri şi biserici oltene a prezenţi la Mănăstirea Tismana, la
aduceri aminte despre marea Sfântului Nicodim şi apoi la racla unde
precum şi actori ai Teatrului Naţional lansare a cărţii Mitropolitului lăsat amprente, care şi astăzi trimit Sfânta Liturghie prilejuită de
personalitate a secolului al XIV-lea din se mai păstrează un deget de la mâna
din Craiova. La spectacol au participat Nafpakatos (Grecia) Hieroteos ecouri dătătoare de zidire sufletească şi împlinirea a 600 de ani de la naşterea în
Ţara Românească - Sfântul Nicodim Sfântului, după care a rostit un
ierarhi din Oltenia şi din ţară, preoţi şi Vlahios - „Monahismul ortodox ca bucurii alese. ceruri a Sfântului Nicodim de la
de la Tismana, de la a cărui mutare în impresionant cuvânt din care nu au
credincioşi. La sfârşitul spectacolului viaţă profetică, apostolică şi Considerat multă vreme de Tismana, au trăit momente înălţătoare
rândul Sfinţilor se împlinesc anul lipsit aducerile aminte din anii în care a
care s-a bucurat de un succes deosebit, martirică”. unii istorici ca fiind întemeietorul la Sfânta Slujbă, momente prilejuite de
acesta 600 de ani. păstorit aceste meleaguri, mănăstirea
a avut loc lansarea unui album omagial Î.P.S. Mitropolit Hieroteos monahismului românesc, Sfântul răspunsurile la strană ce au fost date de
Evenimentul a început a fi Tismana fiind pe atunci în restaurare
dedicat vieţii monahale din Oltenia, Vlahios a ţinut un folositor cuvânt, Nicodim a reuşit să impună prin corul reunit al Catedralei
pregătit încă de anul trecut, când pentru a recăpăta frumuseţea de
intitulat „Oltenia de sub cer”. considerându-l pe Sfântul Nicodim ca spiritul său organizatoric şi faptele mitropolitane din Craiova şi corul
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe odinioară, de care şi noi astăzi ne
Manifestările au continuat şi un călător plecat de la ai săi spre o altă practice ale darurilor sale de arhitect Episcopiei Severinului şi Strehaiei,
Române a aprobat Hotărârea Adunării bucurăm.
sâmbătă la Tismana cu un simpozion lume în care şi-a împlinit chemarea şi constructor, dar în acelaşi timp şi dirijat de P.C. Arhid. Adrian Maziliţa
Eparhiale a Arhiepiscopiei Craiovei, În zilele acestea o ploaie
având ca titlu „Rolul Sfântului astăzi îi are în ocrotire. duhovnic în conştiinţa precum şi de cuvintele de învăţătură
ca anul acesta să fie dedicat măruntă şi rece nu a încetat să cadă,
Nicodim în monahismul românesc” la La lansarea cărţii au participat contemporanilor săi, cât şi a celor ce au rostite de Prea Fericitul Părinte
comemorării Sfântului Nicodim de la încât organizatorii erau îngrijoraţi
care au fost invitaţi să participe exarhii mai mulţi ierarhi sosiţi de cu seară urmat, sfinţenia lucrătoare a darurilor Patriarh Teoctist, Î.P.S. Mitropolit
Tismana. pentru pelerinii care trebuiau să
din toate centrele eparhiale ale pentru Sfânta Liturghie de a doua zi. lui Dumnezeu puse în oamenii Săi cei Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei
sosească a doua zi din toată Oltenia şi
Patriarhiei Române însoţiti de către un Înainte de slujba vecerniei, aleşi. şi Maramureşului, Prea Fericitului
din ţară pentru a participa la Sfânta
părinte stareţ. Mănăstirea Tismana, ctitoria ce a Sfântul Nicodim a găsit însă în Părinte Mitropolit Anastasios al
Liturghie, oficiată de sobor ul
Simpozionul a avut ca dăinuit cu o viaţă monahală Oltenia un minunat teren fertil al unei Tiraniei şi toată Albania, Î.P.S. Ierotei
arhiereilor şi preoţilor veniţi aici
moderator pe P.S. Părinte Episcop neîntreruptă de la zidirea ei de către vieţi monahale active pe care el a Vlahos, Mitropolit de Nafpakatos din
pentru a gusta împreună din bucuria
Nicodim, iar ca invitat de seamă pe Sfântul Nicodim, a îmbrăcat haina de reorganizat-o după rânduiala pe care o Grecia, cât şi de cuvântul de mulţumire
prăznuirii Sfântului Nicodim.
părintele duhovnic Arhimandrit Teofil sărbătoare pentru a primi pe cunoştea de la Muntele Athos unde şi aleasă bucurie exprimat de Î.P.S.
Părăian de la Mănăstirea Sâmbăta de întâistătătorul Bisericii Ortodoxe ucenicise. Părinte Mitropolit Teofan, în calitate
Sus şi a început la ora 7,00 cu oficierea Române Prea Fericitul Părinte Patriarh Sfetnic de taină a patru mari de gazdă a manifestărilor desfăşurate
Sfintei Liturghii, după care la ora 10,00 Teoctist care a fost întâmpinat de Înalt domnitori români basarabi, iscusit la Tismana.
a avut loc prezentarea filmului diplomat în cele ale împăcării şi Toţi cei prezenţi s-au întors la
A r h i e p i s c o p i a C r a i ove i „Tismana - Poartă a sufletului către paşnicii vieţuiri, teolog preocupat de casele lor încărcaţi de bucuriile
împreună cu Episcopia Severinului şi cer”, apoi s-au susţinut un număr de cele ale cunoaşterii credinţei celei izvorâte din mireasma cerească trimisă
Strehaiei au colaborat pentru ca patru referate legate de viaţa şi adevărate, iscusit copiator de prin cel care ne este ocrotitor şi pururi
momentul aniversar să fie cinstit aşa activitatea Sfântului Nicodim de la manuscrise şi cărţi, miniaturist rugător la Tatăl Ceresc, Sfântul
cum se cuvine unui Sfânt pe care cu Tismana şi rolul său în reorganizarea talentat, dar mai presus de toate Nicodim cel Sfinţit de la Tismana.
toţii îl avem ca ocrotitor. monahismului românesc. duhovnic şi povăţuitor pentru ucenici
Astfel, vineri 22 septembrie Temele tratate în referate au În zorii zilei de duminică 24 şi popor, Sfântul Nicodim de la
2006 oaspetele de seamă al Mitropoliei fost întocmite şi prezentate la un nivel septembrie 2006, razele unui soare Tismana rămâne marea
Olteniei, P.F. Anastasios Yannoulatos, academic şi s-au bucurat de aprecierea minunat mângâiau munţii Tismanei, personalitate a
Prea Sfinţitul Părinte Mitropolit
părinţilor stareţi, care la momentul Teofan, Prea Sfinţitul Părinte aducând bucurie în sufletele tuturor secolului al XIV lea
dezbaterilor în plen au adus Nicodim, precum şi de alţi mitropoliţi, care au văzut în aceasta prezenţa reală, pentru cultura
completări pe marginea celor episcopi şi episcopi vicari sosiţi din de netăgăduit a Sfântului alături de noi românească şi Sfântul
prezentate şi cu toţii au apreciat rolul toată ţara pentru Sfânta Liturghie din toţi care ne aflam aici, ca un rod al trimis de Dumnezeu
deosebit pe care Sfântul Nicodim l-a ziua de duminică 24 septembrie 2006. ostenelilor celui care a călătorit, a pentru buna organizare a
avut pentru viaţa monahală din După primirea oficială ce a trudit şi a rămas să se odihnească în vieţii bisericeşti şi
ţinuturile Olteniei cât şi din întreaga avut loc la poarta mănăstirii şi mai apoi smerenie de-a pururi pe aceste monahale de pe teritoriul
ţară. în tinda bisericii, Prea Fericitul Părinte minunate locuri, pentru a ne ţine uniţi ţării noastre.
Mulţi dintre ei îl văd ca un în rugăciune şi rodnică lucrare. Despre viaţa şi Pr. Mihai Zorilă
Consilier Economic
8 9
D
i
d
ahi
a S
e
pt
e
mb
r
i
e-2
00
6
- PREOT PROFESOR CONSTANTIN CIVITU -
CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPILUI
DROBETA TURNU-SEVERIN
La propunerea Prea Sfinţitului de şcoală şi copii până la 1 septembrie 1971,
Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi când a ieşit la pensie de la Liceul „Traian”.
Strehaiei, în Şedinţa Consiliului local al Activitatea de profesor şi dirijor de
Municipiul Drobeta Turnu Severin, din data cor, dar mai ales harul primit de la
de 31 august a.c., s-a hotărât acordarea titlului Dumnezeu, au dezvoltat în Părintele
de Cetăţean de Onoare nonagenarului Constantin Civitu şi calităţi componistice.
Părinte Profesor Constantin Civitu. Amintim aici doar două lucrări corale - în anul
În ziua marelui praznic al Înălţării 1969, când - pe versurile poetului
Sfintei Cruci, la Catedrala Episcopală din mehedinţean D. Gherghinescu-Vania scrise
Drobeta Turnu Severin, mulţime de în anul 1933, cu prilejul semicentenarului
credincioşi au participat la omagierea Pr. şcolii în care învăţase şi el carte - Părintele
Prof. Constantin Civitu. Cu acest prilej Constantin Civitu a compus Imnul Liceului
domnul Viceprimar Constantin Gherghe „Traian”, a cărui melodie s-a publicat în
împreună cu domnul Viceprimar Mihai revista „Columna”, nr. 3/1971, iar după
Demian au înmânat părintelui-profesor Revoluţia din Decembrie `89 a compus
diploma de „Cetăţean de Onoare al Colind de veşnică cinstire a eroilor revoluţiei
Municipiului Drobeta Turnu Severin, pentru din 16-22 decembrie 1989.
merite deosebite obţinute pe linia îmbogăţirii apropiat colaborator al dirijorului I. Şt.
vieţii spirituale locale, atât în calitate de Paulian şi vice-preşedinte al Corului “Doina”. Munca sa de compozitor, mai ales
slujitor al altarului, cât şi ca profesor de de lucrări religioase, a fost încununată în anul
Pr. Prof. Constantin Civitu a reuşit 2002, când a ieşit de sub tiparul Editurii
muzică corală” (Hotărârea Consiliului Local, să canalizeze acest cor pe făgaşul unor Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Nr. 108/2006). realizări mai sistematice şi mai pretenţioase. Ortodoxe Române lucrarea „Viaţa în
Pr. Prof. Constantin Civitu s-a Corul capătă personalitate juridică în 15 iulie Hristos”, prefaţată de P.F. Părinte Teoctist,
născut la 19 iulie 1911 în Municipiul Drobeta 1937 sub numele de „Renaşterea”, care Patriarhul României: Cu multă bucurie
Turnu Severin. A urmat cursurile şcolii însemna un ţel artistic şi se considera o binecuvântăm tipărirea lucrării literar-muzicală:
elementare în Drobeta Turnu Severin, apoi mişcare de înviorare pe tărâmul muzicii corale „Viaţa în Hristos” a fratelui nostru preot slujitor
ale Seminarului Teologic „Sf. Grigorie la Drobeta Turnu Severin. nonagenar Constantin Civitu…apreciind, în mod
Decapolitul” din Craiova, după care, Pe baza relaţiilor de colaborare deosebit, preocupările sale artistice şi strădania sa
desfiinţându-se, se mută la Seminarul Central artistică dintre profesorul şi compozitorul necontenită de a face educaţia moral-creştină
din Bucureşti. Nicolae Lungu dirijorul Societăţii Corale tradiţională ortodoxă românească prin cântarea
Între anii 1933-1937 frecventează „România” din Bucureşti şi Părintele noastră bisericească. Talentul muzical şi activitatea
cursurile Facultăţii de Teologie din Bucureşti Constantin Civitu, dirijorul „Renaşterii”, are sa neîntreruptă de peste şapte decenii ca
şi, în paralel, fără să fie înscris, participă la loc afilierea „Renaşterii” la Societatea Corală interpret(corist), cu o remarcabilă voce de bas
toate cursurile Conser vator ului din „România”, pe principiul că: muzica este cel mai cantabil, ca profesor de muzică, dirijor de cor şi
Bucureşti, unde îi are ca profesori pe marele bun mijloc de afirmare a însuşirilor unui popor; ea compozitor, l-au ajutat să realizeze această lucrare ce
muzicolog Gheorghe Breazu şi pe Ion ţine strâns legaţi pe membrii aceluiaşi neam; a fost şi poate fi considerată ca o îmbinare sintetică a
Popescu-Pasărea. este un balsam şi o pârghie puternică ce a ţinut elementelor dogmatice, mistice şi simbolice din
continuu trează conştiinţa naţională în decursul învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos.
Din 1934 se crează o strânsă vremii fiind veriga de legătură între generaţii
legătură între tânărul Constantin Civitu şi Pentru modul în care Părintele
(Regulamentul de funcţionare al Societăţii Profesor Constantin Civitu a ştiut să
marele Profesor Nicolae Lungu, care-i va Corale „România”). Succesele nu au întârziat
deveni şi naş. În anul 1935 Nicolae Lungu contribuie la desfăşurarea şi dezvoltarea pe
să apară, culminând cu susţinerea unor căi ascendente a vieţii cultural-artistice din
înfiinţează la Bucureşti Societatea Corală concerte deosebite la Sala „Dalles” şi la
“România”, la care Constantin Civitu este oraşul în care s-a născut, a învăţat şi a trăit,
Radiodifuziune în Bucureşti, Societatea dăruindu-se cu timp şi fără timp generaţiilor
membru fondator. Corală „Renaşterea” fiinţând până în 1948. de tineri care s-au perindat la catedra sa, în
Cu o experienţă bogată în domeniul În paralel cu activitatea de slujitor al faţa pupitrului dirijoral şi, nu în ultimul rând,
cântului coral şi înzestrat cu alese calităţi Sfântului Altar şi dirijor de cor, Părintele Prof. în faţa Sfântului Altar, suntem îndreptăţiţi să
pedagogice şi dirijorale, tânărul teolog Constantin Civitu îşi începe activitatea în credem că Părintele Profesor Constantin
Constantin Civitu revine în 1937 în oraşul 1938, ca profesor de muzică la Liceul de fete Civitu merită titlul de Cetăţean de Onoare al
natal şi se căsătoreşte cu tânăra învăţătoare şi Gimnaziul Industrial din Drobeta Turnu Municipiului Drobeta Turnu Severin.
Călugăru Valeria, cu care va avea doi fii. Severin, apoi, din 1 decembrie 1947, la Liceul
Va fi hirotonit diacon la Bucureşti în „Traian”, al cărui elev fusese şi el odinioară,
1937, în ziua Sf. Apostol Andrei, la Biserica predând în paralel şi la alte şcoli din oraş.
Mănăstii Antim, de către Marele Mitropolit Între anii 1942-1960 a fost diacon,
Irineu Mihălcescu şi numit în postul de apoi preot paroh la Biserica „Grecescu”,
diacon la Biserica „Maioreasa” din Drobeta protopop al Protoieriei Drobeta Turnu
Tr. Severin, unde va desfăşura şi activitatea de Severin, consilier cultural al Mitropoliei
dirijor al Corului “Renaşterea”, continuând Olteniei (1952-1955) şi deputat în Adunarea
lucrarea vrednicului Preot Ion Sachelarie - Naţională Bisericească (1952-1956).
Din 15 septembrie 1960
funcţionează din nou în învăţământ ca
profesor de muzică la Liceul „Traian” şi în
paralel la alte şcoli profesionale.
În toamna anului 1960 a fost
solicitat să organizeze Corul Casei de Cultură.
A răspuns cu viu interes, deşi era foarte
ocupat ca profesor de muzică la Liceul
„Traian”, Şcoala Metalurgică şi instructor al
Corului Sindical al Şantierului naval Drobeta
Turnu Severin. Aici desfăşoară o susţinută
activitate artistică organizând montajele
culturale din această instituţie de cultură -
activitate încununată în 1968, când i se
conferă din partea Consiliului de Stat Ordinul
„Meritul Cultural”, pentru activitate îndelungată
şi merite deosebite în mişcarea artistică de amatori, cu
prilejul împlinirii a 70 de ani de la înfiinţarea Coralei
Casei de Cultură din municipiul Drobeta Turnu
Severin.
Latura didactică a muncii sale în Arhid. Adrian Maziliţa,
domeniul muzical l-a ţinut permanent legat Consilier Administrativ
1
0
S
e
pt
e
mb
r
i
e-2
00
6 D
i
d
ahi
a
ASPECTE ALE POCĂINŢEI ŞI IERTĂRII (II)
Taina Pocăinţei repune pe vă dea iertare.18 Până şi la Liturghie, prin egoism,
credincios în starea de curăţie deplină de Sfântul Nicodim Aghioritul suntem singuri, ne rugăm singuri şi ne
după Botez, fiind socotită chiar un al doilea spune că zdrobirea inimii este o mâhnire şi o împărtăşim singuri. Însă este regretabil că
Botez. ”Pocăinţa este 13aducerea înapoi sau durere desăvârşită a inimii, care se petrece fiindcă astfel doar ne închipuim că suntem creştini
împrospătarea Botezului". omul a supărat cu păcatele sale pe Dumnezeu şi a şi că aparţinem lui Hristos. Însă Acesta este
Pocăinţa este îndreptată în două încălcat legea dumnezeiască a Lui. De această mai întâi al aproapelui meu şi abia apoi este
direcţii: spre trecut şi spre viitor. Spre părere de rău, care nu trebuie să fie una şi al meu sau este al meu doar atunci când Îl
trecut, exprimând regretul dureros al formală, se leagă şi voinţa omului de a nu descopăr în aproapele meu. El îmi cere să
încălcării poruncilor divine şi al ieşirii din mai săvârşi păcatul. Fără căinţă, fără pierd egoismul meu şi să încerc să-mi
comuniunea cu Dumnezeu şi cu semenii: durerea inimii, nu există pocăinţă descopăr chipul propriu nu doar în
Căiţi-vă, scumpii mei fraţi şi cercetaţi-vă păcatele adevărată. Cel desăvârşit are această părere "oglinda" păcatelor şi a falselor mele
voastre cu inimă frântă, recunoaşteţi greşeala cea de rău acută numai pentru că l-a supărat pe tatăl bucurii, ci şi în cel de lângă mine. Cel ce
mare a cugetului vostru, deschideţi-vă ochii inimii său şi nu pentru că va fi lipsit de moştenirea iubeşte teoretic se apropie de Domnul tot
voastre spre a pricepe greşeala şi nici nu părintească sau se va izgoni din casa tatălui său. teoretic. Dacă îmi este silă de inima
deznădăjduiţi de milostivirea lui Dumnezeu, nici Cel mai sporit din punct de vedere aproapelui meu, atunci îmi este silă de
nu aşteptaţi grabnica Lui iertare. Pe cât de duhovnicesc se întristează, nu atât pentru Chipul lui Hristos, Cel în nenumărate
îndurat şi bun este Dumnezeu în iubirea Sa faptul că prin păcat L-a supărat pe chipuri "împrăştiate" printre cei bolnavi,
părintească, pe atât de temut este în maiestatea Sa Dumnezeu, ci pentru că a fost lipsit de harul mâhniţi, uitaţi, chiar şi necuminecaţi
de Judecător.14 dumnezeiesc, a pierdut harul şi a dobândit osânda tocmai pentru că aproapele lor i-a uitat în
veşnică 19. afara Liturghiei Bisericii.
Pocăinţa este îndreptată şi spre Hristos există. Dar ce este El?
viitor, folosindu-se de mijloacele ce-i stau Dumnezeu adevărat şi Om cu adevărat
la îndemână pentru a tămădui rana lăsată desăvârşit, Care S-a făcut om sau ceea ce nu era
de păcat: Sunt multe căile pocăinţei, care ne mai înainte, ca să facă pe om dumnezeu, ceea ce
uşurează câştigarea mântuirii. Căci dacă niciodată n-a fost. Ca atare ne-a îndumnezeit şi ne
Dumnezeu ne-ar fi dat numai o cale de mântuire, îndumnezeieşte pe noi prin dumnezeirea Sa şi nu
poate am fi zăbovit zicând: nu putem să apucăm numai prin Trupul Său. Căci acesta nu este
pe această cale, deci nu ne putem mântui. Acum despărţit. Ia aminte, deci, şi răspunde-mi cu
însă, înlăturând acest pretext, Dumnezeu nu înţelegere la întrebare. Dacă cei botezaţi au
ţi-a dat numai un drum, ci multe şi osebite, îmbrăcat pe Hristos (Gal. 3,27), Cine este
pentru ca prin mulţimea lor să-ţi facă ţie mai Cel cu Care s-au îmbrăcat? Dumnezeu.
lesne suirea la cer.15 Deci cel ce a îmbrăcat pe Dumnezeu, nu va
Bine este a nu păcătui, dar bine cunoaşte cu înţelegerea şi nu va vedea ce a
este şi aceea ca păcătosul să se pocăiască, îmbrăcat? Cel gol cu trupul, când s-a
precum foarte bine este a fi pururea sănătos, îmbrăcat, simte şi vede haina. Dar cel gol cu
dar bine este şi a te tămădui de boală. De sufletul nu cunoaşte pe Dumnezeu, dacă L-
aceea se spune şi prin Solomon: “Bate pe fiul a îmbrăcat; atunci, după tine, nici nu este
tău cu nuiaua şi izbăveşte sufletul lui de Dumnezeu ceva. Căci dacă ar fi, cei ce L-au
moarte”. (Proverbe 23, 13) [...] precum cei îmbrăcat L-ar fi cunoscut. Căci dacă
sănătoşi nu au trebuinţă de doctor, întrucât neîmbrăcând nimic, nu simţim nimic, dacă nu
sunt sănătoşi, iar cei bolnavi au lipsă de ne îmbrăcăm în ceva, fie noi înşine, fie cu
meşteşugul aceluia, aşa şi noi cei ce ne ajutorul altuia, simţim aceasta, dacă avem
îmbolnăvim în viaţă de poftele de ocară, de simţurile nevătămate. Numai morţii când sunt
neînfrânările condamnabile şi de alte tumori ale îmbrăcaţi nu simt, şi mă tem că cei ce spun aceasta
patimilor, avem lipsă de Mântuitorul. Iar acela sunt cu adevărat morţi şi goi.21
jinduieşte nu numai doftorii dulci, ci şi amare, căci Orice păcat de moarte este mai
rădăcinile amare ale fricii opresc întinderea mult sau mai puţin o moarte, care se
păcatului.16 finalizează în mod cert prin lipsirea de
Orice păcătos atâta vreme cât îşi Păcatul capital al nostru este Euharistie, în sinuciderea sufletească -
ascunde păcatul în adâncul conştiinţei sale este necredinţa în Înviere. Şi îi urmează unul la păcat de neiertat împotriva Duhului Sfânt.
îngropat în adâncurile mormântului. Dacă fel de grav: faptul că nu vrem să iubim pe Este orice păcat o moarte pentru că nu se
păcătosul vine la lumină şi va 17mărturisi spontan aproapele. Cum am putea să iubim pe poate să nu atenteze la libertatea şi veşnicia
mizeria lui...mortul se va scula. cineva care nici nu mai există pentru noi? iubitoare a aproapelui nostru. El este
Doar eu mai am chip, doar eu am nevoi şi singurul "bun" încredinţat mie pentru
Hristos este convingerea celui ce dureri şi numai eu mă mai bucur - şi doar veşnicie şi nu am dreptul să mă lipsesc de
vrea să fie veşnic. Spovedania e drumul de mine însumi. el. Şi este o crimă comisă asupra mea
acestei convingeri, iar Euharistia este însămi, căci "condamn" pe Hristos
darul, primirea acestei convingeri. [...] Ba eu adaug ceva şi mai mult, că
Pocăinţa este re-venire în sine, în starea de dacă nu are cineva o ţintă sfântă şi nu s-a dedicat sălăşluit întru mine la iadul în care eu mă
botezat, purtător de Duh şi cuminecat. O silinţelor spre sfinţenie, când păcătuieşte nu ştie să adâncesc prin respingerea Euharistiei.
re-venire prin reiterare ca drum liturgic. facă pocăinţă pentru păcat, nu ştie să caute Când sufletul tău este bolnav şi e apăsat
remediul greşelii. Cei ce nu sunt sfinţi mor în de boalele păcatelor, mai eşti sigur, mai
Dacă lacrimile lui Petru au putut şterge păcatele lor, cei ce sunt sfinţi fac penitenţă pentru dispreţuieşti gheena şi mai râzi de chinurile focului
un păcat aşa de mare, cum să nu le ştergeţi şi voi pe păcate, îşi simt ranele, îşi înţeleg căderile, caută veşnic? Nesocoteşti judecata lui Dumnezeu şi
ale voastre, prin lacrimile voastre? Căci lepădarea preot, îşi caută sănătatea, cer purificarea prin dispreţuieşti îndemnul Bisericii? [...] Nu-ţi
de Domnul nu este ceva neînsemnat, ci dimpotrivă pontifice. De aceea cuvântul legii spune cu aminteşti de ceea ce s-a scris: “Pentru aceea sunt
foarte însemnat şi totuşi lacrimile au şters-o. prudenţă şi cu sens că arhiereii şi preoţii nu iau între voi neputincioşi şi bolnavi şi mor mulţi”.(I
Plângeţi dar şi voi pentru păcatele voastre, dar nu păcatele tuturor, ci numai ale sfinţilor; iar sfânt e
faceţi aceasta de ochii lumii. Plângeţi amar, cum a Cor. 11,30)22
cel ce îşi20 tratează (curat) păcatul său prin
făcut Petru. Vărsaţi şiroaie de lacrimi din adâncul arhiereu. Păcatul este o ruptură fiinţială în
inimii, ca Domnul să se milostivească spre voi şi să timp cu consecinţe veşnice.
13
Sfanţul loan Scărarul, Scara, Cuvântul IV, op. cit., p. 136
14
Sfântul Ciprian al Cartaginei, Despre cei căzuţi, cap. 30 Ieromonah Iacob Rusu,
15

16
Sfântul loan Hrisostom, Omilii supra pocăinţei, II,
Clement Alexandrinul Pedagogul, Lib. I, Migne, P. G. VIII, col. 348-349
Stareţ - Mănăstirea Gura Motrului
17
Sfântul Grigorie cel Mare, Omilia 26, P. L LXXXVl 1200
18
Sfântul loan Hrisostom Cuvântarea a Ill-a despre pocăinţă. P. G. 49, 298
19
Sfântul Nicodim Aghioritul, Carte foarte folositoare de suflet, op. cit. p. 111
20
Ori gen, In Num., X, 1; Migne, P. G. XII, col. 638
21
Sfântul Simeon Noul Teolog A cincea cuvântare morală. Filocalia 6, Bucureşti, 1977, p. 183
22
”Mântuitorul meu nu se poate bucura până ce eu rămân în fărădelege...Cum poate Acela, care se apropie de altar ca să ispăşească pentru mine păcătosul, să fie în bucurie; Acela la care
se urcă mereu tristeţea păcatelor mele?” (Origen, In Lev., horn., VII, 2; Migne, P. G. XII, col. 478) "- Idem, Selecta in Psalmos; horn., II, în Ps. XXXVII; Migne, P. G. XII, col. 1386

1
1
D
i
d
ahi
a S
e
pt
e
mb
r
i
e-2
00
6
Parohii din Mehedinţi Parohia Poroina-Ergheviţa
Comuna Şimian, judeţul Mehedinţi
Parohia Poroina Ergheviţa este alcătuită din cinci sate: Ergheviţa, Poroina,
Dedoviţa Veche, Valea Copcii şi Dedoviţa Nouă. Există două biserici: în Poroina,
biserica ce poartă hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” şi în satul Ergheviţa, biserica
cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.
Până în anul 1924, parohia se numea „Dedoviţa”, fiind alcătuită din satele
Poroina, Dedoviţa şi Valea Copcii, iar satul Ergheviţa făcea parte din Parohia Bistriţa.
După anul 1924 satul Ergheviţa şi Poroina au format comuna Ergheviţa şi ulterior s-a
format parohia Poroina Ergheviţa.
Biserica parohială din satul Poroina datează din anul 1845 cu hramul „Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel”, construită de boierii Toma Fîntînenu şi Ţeca Pleşoianu, care
deţineau moşii pe aceste locuri. Este zidită din cărămidă cu ziduri groase de 65 cm şi s-a
reparat prima dată în anul 1894 când s-a şi acoperit cu tablă; până atunci fiind acoperită
cu şindrilă. Această reparaţie s-a făcut în timpul păstoririi preotului Mihail Florescu, iar în anul 1937 s-a reparat radical
zidăria şi s-a acoperit din nou, iar în anul 1943 în timpul arhipăstoririi Înalt Prea Sfinţitului Nifon Criveanu s-a repictat şi
sfinţit din nou fiind preot Mihai Jerca.
În anul 1970 s-a construit gard de împrejmuire din plăci de beton cu iniţiativa domnilor Popescu Ion şi
Bogorodiţă Ion în timpul păstoririi părintelui Luca Petre. În anul 1948 s-au făcut mici reparaţii exterioare, iar în anul
2002 s-a reparat radical zidăria şi s-a restaurat pictura în pridor.
Biserica are formă de navă şi pe viitor necesită restaurarea picturii interioare care prezintă degradare de peste
50%. Menţionăm că din anul 2004 biserica a fost trecută pe lista monumentelor istorice.
Pr. Costel Popescu

Despre Pelerinaje ...


n cadrul Episcopiei Severinului si Strehaiei, cu se va facilita intrarea în aşezămintele monahale şi li se vor
Î sediul în Drobeta Turnu-Severin,strada I. Gh.
Bibicescu, nr. 6, tel. 0252-333048; fax. 0252-333049, s-a
prezenta obiectivele turistice din diferite zone ale ţarii, fiind de
dorit realizarea de pelerinaje la mănăstirile din Maramureş, din
înfiinţat o agenţie de pelerinaje, care să funcţioneze pentru nordul Moldovei, din Dobrogea şi, nu în ultimul rând, din
început ca filială a centrului de pelerinaje „Sfântul Nicodim” Oltenia.
din Craiova. Pelerinajele se pot organiza pentru diferite perioade,
Obiectul de activitate al agenţiei de pelerinaje este se pot organiza pelerinaje de o zi sau două, ajungându-se până
promovarea valorilor spirituale şi culturale creştine prin la pelerinaje de o săptamână, în funcţie de zona unde sunt
organizarea de pelerinaje la locuri sfinte din ţară şi stainătate. aşezate locurile sfinte ce doresc a fi vizitate, distanţa în
În vederea atingerii acestui scop, deja se lucrează în kilometri ce trebuie parcursă pentru a ajunge acolo şi, nu în
colaborare cu centrul din Craiova la organizărea unui pelerinaj ultimul rând, de sărbătorile religioase ce oferă un motiv în plus
în Egipt şi Israel în luna noiembrie. În luna mai 2006 s-a pelerinului pentru vizitarea locurilor sfinte.
organizat în Israel un pelerinaj, unde au participat, alături de În această perioadă nu s-au organizat pelerinaje
P.S. Nicodim şi Î.P.S. Teofan, grupuri de credincioşi din Dolj şi interne, dar suntem deschişi la diverse propuneri în ceea ce
Mehedinţi. Contravaloarea biletului de călătorie şi a serviciilor priveşte destinaţia, durata şi perioada diferitelor trasee pe care
a fost suportată de fiecare credincios. le-am putea organiza, cu condiţia ca acestea să-şi pastreze
Prin vizitarea şi venerarea locurilor biblice sau a altor caracterul de pelerinaj.
spaţii încărcate de spiritualitate, a moaştelor sfinţilor, a În ceea ce priveşte pelerinajul extern, au fost
icoanelor făcătoare de minuni sau a marilor părinţi şi promovate oferte ale Centrului de Pelerinaje „Sfântul
duhovnici, prin rugăciuni, meditaţie, spovedanie, împartaşire Nicodim” din Craiova prin afişarea acestora la Bisericile şi
euharistică şi convorbiri duhovniceşti, pelerinii îşi pot Catedrala din Drobeta Turnu Severin, pentru pelerinaje în
recupera frumuseţea sufletească, încrederea, libertatea şi Grecia, Italia, Turcia şi Israel, în diferite perioade.
pacea interioară, speranţa şi chiar credinţa, adesea afectate de Pentru înscrieri la pelerinajul din Israel pentru luna
tumultul vieţii cotidiene. octombrie 2006 sau pentru alte pelerinaje pe care le vom
Pelerinajul este o acţiune misionară, care oferă celor organiza precum şi pentru sugestii, puteţi lua legătura cu d-na
interesaţi oportunitatea unei căutări a sensului sacru al TUDOR NATALIA tel. 0788258914; 0788977530, la sediul
existenţei, contextul descoperirii lucrării minunate a lui Episcopiei Severinului si Strehaiei.
Dumnezeu pentru oameni şi prin oameni, şansa unei înnoiri şi În experienţa spirituală a pelerinajului, cei care au
îmbogăţiri a vieţii spirituale. Omul modern, societatea de credinţa mai slabă au prilejul să o întărească văzând credinţa
astăzi plină de griji cotidiene, are nevoie de odihnă şi mai puternică a altora; cei care au răbdare mai puţină se
regenerare a forţei de muncă. În această privinţă mulţi dintre întăresc văzând răbdarea altora; cei care se roagă mai puţin şi
noi, pe baza cheltuielii unei sume de bani, beneficiază de mai superficial se îmbogătesc şi se înnoiesc din rugăciunea
ser vicii specializate de turism. fierbinte a altora, a tuturor. În pelerinaj suntem influenţaţi de
Însă, din fericire, există şi posibilitatea de a "investi" în alţii şi influentăm pe alţii prin felul nostru de a fi prezenţi acolo.
actul de pelerinaj, care spre deosebire de orice activitate În general pelerinii sunt oameni însetaţi de mai multă viaţă
turistică este de un folos sufletesc neîndoilnic. Investeşte spirituală, pe care nu o oferă totdeauna propria lor parohie sau
pentru "a fi". În acest sens, a face pelerinaj nu înseamnă a vizita mănăstire sau pentru că s-au prea obişnuit cu acestea.
obiective monumental-istorice, ci de a te dedica cu întreaga Pelerinajul învinge rutina. Când pelerinajul este însoţit de
fiinţă creşterii duhovniceşti. Reîntors acasă, retrăieşte înnoirea rugăciuni, de priveghere, de spovedanie, de împărtăşire
sufletului său, atunci când îşi aduce aminte de şirul de euharistică, de convorbiri duhovniceşti cu alţi pelerini, el este
evenimente la care a participat, înţelegând ca şi pelerinii din un izvor de bucurie şi pace interioară, un prilej de îmbogăţire
Evanghelie: "Oare, nu ardea în noi inima noastră, când ne vorbea pe spirituală.
cale şi când ne tâlcuia Scripturile?".
Grupurile vor beneficia de asistenţă duhovnicească, li Natalia Tudor
1
2
S
e
pt
e
mb
r
i
e-2
00
6 D
i
d
ahi
a
Stiri din eparhie si din tara Cursuri de formare a preoţilor
În perioada 4 - 7 septembrie a.c. la Mănăstirea ,,Sfânta Ana” din Orşova s-au desfăşurat cursurile unui atelier de
formare pe problematica violenţei în familie cu preoţii din Episcopia Severinului şi Strehaiei. Tematica pusă în discuţie la
acest atelier vizează problematica HIV-SIDA şi cea de dezvoltare comunitară. Acţiunea face parte din proiectul
„Consolidarea iniţiativelor comunitare de prevenire a HIV-SIDA şi a violenţei în familie în România”, proiect ce are ca
scop prevenirea acestor probleme prin intermediul preoţilor, al membrilor comunităţii parohiale ortodoxe şi al
profesorilor de religie din şcoli.

Hramul Mănăstirii Vodiţa


Vineri, 8 septembrie a.c., Prea Sfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei a
săvărşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Vodiţa. An de an, cu prilejul praznicului “Naşterea Maicii
Domnului” se serbeză cel de-al doilea hram. Primul hram - „Sfântul Antonie cel Mare” - a fost
dintotdeauna, însă de la reînfiinţarea sfântului aşezământ, din anul 1990, s-a hotărât ca al doilea
hram să fie de praznicul ,,Naşterii Maicii Domnului”.
Anul 2006 este unul special pentru acest sfânt aşezământ monahal, întrucât se împlinesc 600 de
ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Nicodim de la Tismana, cel ce a ctitorit această sfântă
mănăstire.
Întemeiată între anii 1364-1370 de Sfântul Nicodim pe cheltuiala voievodului Ţării Româneşti,
Vlaicu-Vodă, mănăstirea este un important monument istoric şi de arhitectură din Oltenia, fiind
cea mai veche ctitorie voievodală atestată documentar.

Adunarea tinerilor creştin-ortodocşi din Oltenia


Duminică, 17 septembrie a.c., a avut loc la Mănăstirea Topolniţa
,,Adunarea tinerilor creştin-ortodocşi din Oltenia”.Acest eveniment reprezintă
continuarea proiectului de pastoraţie a tinerilor din Oltenia, iniţiat în anul 2003,
atunci când la Mănăstirea Jitianu (jud. Dolj), aproximativ 300 de tineri s-au întrunit
sub genericul “Tânărul în Biserică astăzi libertate şi iubire”.
Tema de anul acesta a fost “Biserica mod de viaţă”. Evenimentul se
desfăşoară anual şi se află la cea de-a patra ediţie, precedentele întâlniri
desfăşurându-se la Mănăstirile Jitianu-Dolj primele două ediţii, şi Cămărăşeasca-
Gorj a treia ediţie. În cadrul dezbaterilor ce au avut loc după săvârşirea Sfintei
Liturghii, tinerii au avut posibilitatea să discute despre propriile probleme şi să-şi
exprime opiniile cu privire la relaţia lor cu Dumnezeu şi Biserica. La eveniment au
participat aproximativ 300 de tineri din Arhiepiscopia Craiovei şi din Episcopia
Severinului şi Strehaiei, discuţiile fiind modelate de monahia Siluana Vlad, stareţa mănăstirii Jitianu. Participanţii s-au
bucurat şi de prezenţa Prea Sfinţitului Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei precum şi a Prea Sfinţitului
Gurie Gorjeanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Craiovei.

Întâlnire cu preoţii
Marţi, 19 septembrie a.c., la Paraclisul Catedralei Episcopale din Drobeta Turnu Severin, Prea Sfinţitul Părinte
Nicodim - Episcopul Severinului şi Strehaiei, s-a întâlnit şi a slujit Sfânta Liturghie cu cei aproximativ 40 de preoţi
hirotoniţi de Prea Sfinţia Sa, din Eparhia Severinului şi Strehaiei.
După sfânta slujbă s-a făcut o prezentare a activităţii Asociaţiei ,,Filantropia Severin” - organizaţie
neguvernamentală, non profit - ce se află sub patronajul spiritual al Episcopiei Severinului şi Strehaiei şi care are drept
scop implicarea în rezolvarea problemelor sociale cu care se confruntă enoriaşii Bisericii strămoşeşti din judeţul
Mehedinţi. Dealtfel, Biserica Ortodoxă Română a pus întotdeauna accentul pe persoană şi a încercat să ajute oamenii
defavorizaţi din fiecare parohie, iar prin existenţa unor instituţii de asistenţă socială ale Bisericii Ortodoxe Române se
creează o adevărată alternativă la instituţiile sociale clasice.

În Mehedinţi se construiesc zece noi biserici


Prea Sfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, a pus
piatra de temelie la nu mai puţin de 10 noi biserici în Mehedinţi în acest an,
respectiv la Runcşor, Marga, Lunca Banului, Puţinei, Negreşti, Dudaşul Schelei,
Dedoviţa Nouă, Gura Motrului, Dumbrava de Sus şi în filia Şuşiţa, din parohia
Jidoştiţa. De menţionat este faptul că la turnarea fundaţiei fiecărei noi biserici
sunt prezenţi, pe lângă Prea Sfinţitul Părinte Nicodim, preoţi şi cântăreţi din
Eparhia noastră.

1
3
D
i
d
ahi
a S
e
pt
e
mb
r
i
e-2
00
6
"Întâlnire cu Sfântul Nicodim" -
spectacol-evocare la
Teatrul Naţional din Craiova
În cadrul manifestărilor prilejuite de împlinirea a 600 de ani de la
naşterea în ceruri a Sfântului Nicodim de la Tismana, ocrotitorul
Olteniei, Teatrul Naţional din Craiova a găzduit vineri seara un spectacol
- evocare întitulat „Întâlnire cu Sfântul Nicodim”.
Actori renumiţi ai Naţionalului din Bănie, precum Nataşa Raab,
Valeriu Dogaru, Tudor Gheorghe, Ion Colan, Valer Dellakeza,
coordonaţi de maestrul Emil Boroghină, au cântat şi recitat versuri
dedicate mânăstirilor Vodiţa, Tismana şi îndeosebi ctitorului acestora,
Sfântul Nicodim. Au fost prezente pe scenă şi corurile reunite ale Catedralei Mitropolitane ,, Sfântul Dumitru” din
Craiova şi corul ,,Kinonia” al Episcopiei Severinului şi Strehaiei. Cu acest prilej a fost prezentat noul album editat de
Editura Mitropoliei Olteniei, în care sunt prezentate mânăstirile Olteniei, şi filmul dedicat Mănăstirii Tismana intitulat
„Tismana poartă a sufletului către cer”, film realizat de Centrul Mass Media Logos al Mitropoliei Olteniei, producător
Max Vision. Sursa: www.m-ol.ro
Simpozion despre viaţa monahală
Sâmbătă, 23 septembrie a.c., a avut loc la Sfânta Mănăstire Tismana
simpozionul ,, Rolul Sfântului Nicodim de la Tismana în viaţa monahismului
românesc”. La acest important eveniment au participat stareţii mânăstirilor şi
exarhii de la Centrele Eparhiale din ţară.
Sesiunea finală a simpozionului s-a bucurat de participarea ierarhilor
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe, avându-l în frunte pe Prea Fericitul Patriarh
Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Dezbaterile au fost moderate de Prea Sfinţitul Părinte Nicodim,
Episcopul Severinului şi Strehaiei. Tot atunci a avut loc lansarea cărţii
“Monahismul ortodox ca viaţă profetică, apostolică şi martirică”, scrisă de
Hieroteus Vlasios, Mitropolit de Nafpaktos (Grecia), prezent la acest simpozion.
Sursa: www.m-ol.ro
Congres European de Istorie a Religiilor
Congresul European de Istorie a Religiilor s-a desfăşurat la Bucuresti, în perioada 20-23 septembrie.
Manifestarea este inclusă în cadrul "Anului Eliade" propus de Institutul Cultural Român şi a avut ca temă "Istoria
religioasă a Europei şi Asiei". Este prima manifestare de acest gen organizată într-o ţară din sud-estul Europei.
Acest eveniment a concentrat la Bucureşti comunitatea ştiinţifică mondială. Congresul a cuprins 10 conferinţe,
ţinute de 150 de specialişti din 30 de tări.
Preşedintele Traian Băsescu a participat la deschiderea oficială a lucrărilor şi a ţinut să exprime faptul că
evenimentul se datorează recunoaşterii Asociaţiei române de istorie a religiilor. Şeful statului a mai spus, parafrazându-l
pe Mircea Eliade, că „Istoria religiilor” are capacitatea de a genera un nou umanism, cunoscând în profunzime culturile
şi civilizaţiile lumii, bază pentru întemeierea unei civilizaţii a păcii prin dialog.
Participanţii la congres au subliniat faptul că rolul acestei discipline în şcoli şi universităţi ar trebui susţinut şi
reconsiderat. Sursa: www.hotnews.ro
Prima şedinţă a Sinoadelor Mitropolitane din Transilvania
De la biroul de presă al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Clujului, Vadului şi Feleacului am aflat că cele două Sinoade
mitropolitane din Transilvania, reunite în şedinţă comună la Mânăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Izvorul
Mureşului Judeţul Harghita, în data de 19 septembrie 2006, au avut pe agendă examinarea unor proiecte de lege care să
reglementeze în mod echitabil problemele patrimoniale dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Română Unită cu
Roma (Greco-Catolică).
De asemenea, se mai spune că Reprezentanţa Fundaţiei private Gojdu, întrunită în şedinţă de lucru în data de 19
septembrie 2006, la Mânăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Izvorul Mureşului, a cerut Statului Român să pună în
aplicare prevederile Acordului bilateral din 1937 dintre Statul Român şi Statul Ungar, prin care Statul Român este obligat
ca în termen de 30 de zile să obţină din partea Statului Ungar patrimoniul Gojdu şi să-l predea Fundaţiei Private Gojdu
(cu sediul la Sibiu), ce nu a recunoscut niciodată şi nu recunoaşte existenţa Fundaţiei publice ungaro-române Gojdu.
Sursa: www.arhiepiscopia-ort-cluj.org
Biserica - cea mai credibilă instituţie a românilor
Românii au cea mai mare încredere în Biserica (83%), releva un sondaj INSOMAR realizat în perioada 7-11
septembrie a.c. oi dat publicita? ii duminica, 17 septembrie. Armata se men? ine pe locul doi în ierarhia institu? iilor în care
românii au încredere, cu 77%, urmata de mass-media cu 63%. Acest sondaj a fost realizat pe un eoantion de 1.147 de
persoane, fiind reprezentativ pentru popula? ia României cu vârsta de peste 18 ani. Interviurile au fost realizate în 49 de
localitati urbane, 52 de localita? i rurale din 40 de jude? e oi în municipiul Bucureoti. Eroarea maxima admisa pentru
rezultatele ob? inute, garantata cu o probabilitate de 95%, este de 2,8%.
Sursa: www. crestinismortodox.ro
1
4
S
e
pt
e
mb
r
i
e-2
00
6 D
i
d
ahi
a
Sfântul Nicodim prăznuit la Tismana
Mii de pelerini au fost prezenţi duminică, 24 septembrie a.c., la
mânăstirea Tismana, pentru a participa la Sfânta Liturghie prilejuită de împlinirea
a 600 de ani de la trecerea în lume drepţilor a Sfântului Cuvios Nicodim.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, ierarhi din Sfântul Sinod al
BOR, printre care şi Prea Sfinţitul Părinte Nicodim Episcopul Severinului şi
Strehaiei, împreună cu Prea Fericitul părinte Anastasios Yannoulatos
Arhiepiscop al Tiranei, Durresului şi a toată Albania şi Înalt Prea Sfinţitul Părinte
Ierotei Vlahos Mitropolit de Nafpakatos (Grecia), au oficiat Sfânta Liturghie
întru cinstirea celui care a rămas în conştiinţa creştină a românilor ca mare
întemeietor şi îndrumător al vieţii monahale din ţara noastră, după rânduielile de
la Athos. Pe platoul din faţa mânăstirii, în faţa icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului adusă de la Sfântul Munte
Athos, a moaştelor Sfântului Nicodim şi a miilor de credincioşi, au rostit cuvinte minunate de învăţătură, care au mers la
inima celor prezenţi: PF Părinte Patriarh Teoctist, PF Anastasios, IPS Ierotei Vahos, IPS Bartolomeu Mitropolitul
Clujului, Albei Crişanei şi Maramureşului şi, bineînţeles, IPS Părinte Mitropolit Teofan, în calitate de gazdă a
manifestărilor commemorative desfăşurate timp de trei zile la Craiova şi Tismana.
Pelerinii, veniţi nu numai din Oltenia, ci şi din alte zone ale ţării, au aşteptat smeriţi să se roage la moaştele
Sfântului Nicodim, cel care a ales Tismana ca loc de linişte şi singurătate, prielnic lucrării duhovniceşti a rugăciunii, cel
care a mai ctitorit mânăstiri precum Vodiţa, Vişina, sau Prislop şi care a rămas în conştiinţa noastră un exemplu de trăire
duhovnicească aleasă, un mare apărător al credinţei ortodoxe, un înnoitor al vieţii călugăreşti pe pământ românesc.
Ucenicii săi i-au continuat munca şi au ctitorit în anii următori, cu ajutor de la domnii şi voievozii români, credincioşi,
cele dintâi mănăstiri mari din Ţara Românească, Moldova şi Ardeal.
Pentru dragostea lui către Domnul şi pentru toată slujirea şi osteneala lui întru slava Bisericii Ortodoxe, aşa după
cum spunea Înalt Prea Sfinţitul Părinte Teofan Mitropolitul Olteniei, drept credincioşii din ţara noastră cinstesc pe
Sfântul Nicodim cu multă evlavie, ca pe unul din marii noştri îndrumători pe calea mântuirii. Sursa: www.m-ol.ro

Manifestări dedicate Sfântului Antim Ivireanul la Râmnicu -Vâlcea


În perioada 24-27 septembrie a.c., la Râmnicu - Vâlcea s-a desfăşurat cea de-a VIII-a ediţie a Zilelor Sfântului
Ierarh Antim Ivireanul.
Episcopia Râmnicului a organizat în acest an ample manifestări religioase şi culturale dedicate Sfântul Ierarh
Martir Antim Ivireanul. În cadrul manifestărilor au avut loc slujbe religioase, Festivalul Artei Sacre - ,,Grădina Maicii
Domnului”, expoziţii, recitaluri de muzică religioasă, lansări de carte şi evocări. Tradiţia sărbătoririi la Râmnicu -Vâlcea a
Sfântului Antim Ivireanul s-a instituit în urmă cu opt ani, când acesta a fost ales ca ocrotitor al Eparhiei Râmnicului.
Deschiderea oficială a avut loc duminică, 24 septembrie, după Sfânta Liturghie, la Catedrala episcopală ,, Sfântul
Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea. Cu o seară înainte de ziua sărbătoririi Sfântului Antim Ivireanul (marţi 26 septembrie), în
municipiul Râmnicu-Vâlcea a fost organizată o procesiune cu icoana Sfântului Antim. Soborul de preoţi şi credincioşii
au plecat de la Catedrala episcopală pe un traseu care a cuprins principalele instituţii din oraş.
Miercuri, 27 septembrie, pe scena din parcul Episcopiei s-a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, la care a
participat şi Prea Sfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei.
La manifestări a mai participat şi o delegaţie de şase membri din Georgia locul originar al Sf. Antim Ivireanul:
trei ierarhi, un profesor universitar, care este şi preşedintele unei fundaţii româno-georgiene, un lector universitar şi un
student.
Sursa: www.episcopiaramnicului.ro

Stiri internaţionale Religia în şcolile ruseşti


După prăbuşirea Uniunii Sovietice, creştinismul ortodox a renăscut în Rusia şi Biserica a început să aibă un
cuvânt de spus tot mai greu în viaţa cotidiană a societăţii. Urmându-se aceasta tendinţă, religia ortodoxă va deveni
obligatorie în patru din cele 15 provincii ale ţării şi va fi materie şcolară opţională în celalalte 11. Astfel elevii din
provinciile Belgorod, Bryansk, Kaluga şi Smolensk vor învăţa la şcoală despre elementele de bază ale ortodoxiei.
Susţinătorii acestei măsuri afirmă că predarea religiei ortodoxe în şcoli ajută mult la protejarea valorilor spirituale
tradiţionale ale Rusiei. Ministrul rus al Educaţiei Andrei Fursenko a declarat ca „elevii trebuie să-şi cunoască istoria şi
cultura religioasă”. Criticii susţin însă că introducerea orelor de religie încalcă constituţia şi principiile statului secular,
scoţând în faţă argumente ce aduc aminte de ateismul sovietic agresiv.
Sursa: www.novopress.info
Simpozion internaţional ortodox la sediul Mitropoliei din Ruse
În perioada 23-24 septembrie a.c., Mitropolia Ortodoxă de la Ruse din Bulgaria a găzduit o conferinţă
internaţională cu tema ,,Societatea si familia”. Au participat reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe din Bulgaria, Grecia,
România şi Serbia.
Nu este pentru prima dată când Mitropolia de Ruse din Bulgaria şi Înalt Prea Sfinţitul Neofit organizează aceste
întâlniri internaţionale ortodoxe cu ierarhi şi preoţi ortodocşi din ţările majoritar ortodoxe. În urmă cu trei luni s-a ţinut o
conferinţă pe tema ,,Violenţa în familie,,. Sursa: www.trinitas.ro
Pr. Viorel Vlăducu
Consilier Mass-Media
1
5
D
i
d
ahi
a S
e
pt
e
mb
r
i
e-2
00
6
Răspundem cititorilor
D-ei Tatiana G. - Izvorul Aneştilor: Centrul nostru episcopal împreună cu preoţii unor protoierii ajutaţi de
credincioşi din satele respective au iniţiat construirea de biserici noi acolo unde nu sunt. Aceasta nu înseamnă că noi va
trebui să ne ocupăm să punem şi gardurile la lăcaşurile de cult. Va trebui ca membrii consiliului parohial şi preotul
dumneavoastră să aranjaţi gardul care aşteaptă să fie doar amplasat şi vopsit.
D-ei Maria B. - Rocşoreni: Apreciem râvna dvs. faţă de cele sfinte şi dorinţa de a repara Sfânta Biserică.
Trebuie să aveţi însă un preot în comună, dar datorită sărăciei de acolo, preoţii nu rămân în satul acela. Să ne rugăm să
aveţi un misionar. Până atunci nu trebuie să exagerăm cu cele sfinte. Este diferenţă mare între credinţa adevărată, smerită
şi bigotism sau fanatism. Sperăm să se găsească o soluţie.
D-lui Ion F. - Bâcleş: Vă felicităm că, aşa bolnav cum ziceţi că sunteţi, aţi putut participa la săparea temeliei
bisericii din satul Dumbrava de Sus. Bunul Dumnezeu vă va răsplăti osteneala. Sperăm să ne întâlnim şi la sfinţire şi să
aveţi o familie reunită.
D-lui Iulică P. - Baloteşti: Gândurile trimise ca urmare a excursiei ce aţi făcut-o la Tismana, cu prilejul
sărbătoririi aniversării a celor 600 ani de la trecerea în rândul Sfinţilor a Cuviosului Nicodim de la Tismana, sunt
impresionante. Credeam că toţi cei ce au fost acolo au simţit mireasma sfinţeniei Sfântului Nicodim. Vă felicităm că
împreună cu mulţi credincioşi evlavioşi de la Baloteşti şi Schitul de Sus aţi gustat din această bucurie duhovnicească.
Dumnezeu să vă ajute să mai aveţi şi alte bucurii duhovniceşti!
D-ei Maria R. - Orşova: Aveţi grijă ce citiţi! Nu toate cărţile care vorbesc de Dumnezeu şi Maica Domnului
sunt scrise de oameni cu pregătire şi care urmează învăţătura Sfinţilor Părinţi. Citiţi cărţile recomandate de preotul dvs.
Nu uitaţi că citirea Noului Testament şi a Psaltirei sunt mai de folos decât orice pe lumea aceasta.
D-ei Iuliana N. - Negreşti: Vă asigurăm că nu a existat vreodată o temelie de biserică care să nu fie zidită,
terminată şi sfinţită. Uneori a durat 25-30 de ani, dar azi dăinuie spre bucuria celor ce au nevoie de ele.
D-lui Gheorghe T. - Pădina Mare: Căutaţi o soluţie pentru biserica dumnesvoastră! Nu se poate să nu o
terminaţi. Trebuie să vă osteniţi într-un fel ca să găsiţi calea. Să nu mai lucraţi duminica!
D-lui Nicolae M. - Jiana: „Să nu furi!” - este o poruncă Dumnezeiască. Cei ce o încalcă vor vedea ei ce îi
aşteaptă. Că nu cred acum, îi priveşte. Pr. Mihai Zorilă
Consilier Economic
Apariţii editoriale mehedinţene „Duhovnici români în dialog cu tinerii”,
ediţia a II-a, Editura Bizantină, Bucureşti, 2006, 250 p.

Cartea expune în mod direct convorbirile unor mari duhovnici, precum Pr. Prof. Dr. Dumitru
Stăniloaie, Arhim. Sofian Boghiu, Arhim. Teofil Părăian, Arhim. Arsenie Papacioc, Ieromonah Rafail
Noica, Î.P.S. Serafim Joantă, Arhim. Ioanichie Bălan, Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu, Pr. Constantin
Voicescu, cu tinerii din ziua de azi.
În ultima vreme se observă că tot mai mulţi tineri s-au apropiat de Biserică, dorind a îmbrăţişa
viaţa creştină cu măsura deplinătăţii, refuzând calea compromisului, a jumătăţilor de măsură, a complicităţii
schizofrenice cu tentaţiile vieţii necreştine.
Pr. Dumitru Stăniloaie consideră că societatea noastră ar trebui să evolueze adâncindu-şi
conţinutul în plan spiritual, întărind spiritul din oameni, care înseamnă depăşirea egoismului, a
desbinărilor, care înseamnă iubirea dintre oameni, însemnând o înţelegere mult mai profundă a realităţii,
care nu reduce toată realitatea la cele materiale ale lumii aceteia, care descoperă bogăţia la care poate ajunge
omul prin spiritul său, înaintând spre Dumnezeu.

Protos. Savatie Baştovoi, „A Iubi înseamnă a ierta”,


din colecţia „Viaţa în Hristos”, Editura Marineasa, 2006, 105 p.
Această carte tratează cel mai profund sentiment dintre oameni, acela creat din dragoste. Toată
existenţa noastră se leagă de dragoste şi pentru dragoste. Iubirea pe care o revărsăm asupra oamenilor este
ca o lumină care descoperă lucrurile aflate până atunci în întuneric. Prin iubire cunoaştem şi vedem pe
celălalt în adevărata lui lumină. Iubirea se îmbracă în cel iubit ca într-o haină. În această identificare ne
descoperim unii pe alţii în Hristos.
Aceasta este starea în care Sf. Apostol Pavel a putut să zică: „ Nu mai trăiesc eu, ci Hristos în Mine”.
Nu este dragoste mai mare decât a-ţi pune viaţa pentru aproapele tău, decât a muri. Şi Înţeleptul Solomon
n-a găsit altceva cu ce să compare dragostea, decât cu moartea, când zice că: „Dragostea ca moartea e de
tare”. („Cântarea Cântărilor”).
A ierta înseamnă a renunţa la tine însuţi, la dreptul tău, la dreptatea ta pentru a îndreptăţi pe cel ce ţi-
a greşit, înseamnă să mori tu pentru a lăsa pe altul să trăiască. Cu alte cuvinte, a ierta înseamnă să reîntorci la
viaţă, să dăruieşti viaţă. În aceasta ne facem asemenea cu Dumnezeu.
Ca să înţelegem mai bine ce facem atunci când iertăm, trebuie să avem în minte parabola
evanghelică despre femeia prinsă în adulter. De fiecare dată când nu iertăm, ucidem cu piatra inimii noastre, dar când iertăm, dăruim
viaţă. Dumnezeu dăruieşte şi va dărui iertare oamenilor. Niciodată nu te simţi mai iubit, mai fericit, mai nou, mai deplin,mai
puternic şi totodată mai cuminte şi mai smerit, decât atunci când eşti iertat pentru greşelile tale.
În concluzie, Dumnezeu ne ajută prin harul Său ca să judecăm pe aproapele nostru ca pe noi înşine, să-l iertăm ca pe noi
înşine, să-l iubim ca pe noi înşine. Pentru aceasta a venit Dumnezeu pe pământ şi doar în acest fel putem răspunde iubirii Lui pe care
a revărsat-o şi o revarsă pururi asupra noastra şi asupra lumii întregi. Pr. Marius Porumbel
1
6 Inspector Economic
AGENDA DE LUCRU A PREA SFINŢITULUI PĂRINTE NICODIM,
EPISCOPUL SEVERINULUI ŞI STREHAIEI
1 - 30 SEPTEMBRIE 2006
Vineri, 1 septembrie: Miercuri, 13 septembrie:
!a slujit Sf. Liturghie la Mănăstirea Sf. Ana din !a prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei
Orşova (Începutul anului bisericesc); Consiliului Eparhial;
!a v i z i t a t M ă n ă s t i r e a To p o l n i ţ a ,
Sâmbătă, 2 septembrie: protopopiatul Drobeta Turnu Severin Nord
(I);
!a oficiat Taina Sfântului Botez la Catedrala
Episcopală din Drobeta Turnu Severin; !
!a vizitat parohia Izvoarele, protopopiatul Joi, 14 septembrie:
Drobeta Turnu Severin Sud (II); !a slujit Sf. Liturghie la Catedrala Episcopală
din Drobeta Turnu Severin şi a hirotonit întru
Duminică, 3 septembrie: diacon pe seama Catedralei Episcopale, pe
tânărul Mircea Pădureanu;
!a slujit Sf. Liturghie la Catedrala Episcopală !a ales şi a participat la trasarea locului unde
din Drobeta Turnu Severin; urmează a se construi biserica parohiei Gura
!a primit vizita Monseniorul Francesco Motrului, protopopiatul Strehaia;
Coccopalmerio, Episcop Vicar de Milano şi a
reprezentanţilor bisericilor parohiale romano-
catolice din zona Lombardia Italia; Vineri, 15 septembrie:
!a oficiat Taina Sfintei Cununii la biserica „Sf. !a vizitat lucrările de construcţie ce se
Cuv. Parascheva” din localitatea Strehaia, desfăşoară la biserica parohiei Aurora,
protopopiatul Strehaia; protopopiatul Vânju Mare;
!a oficiat slujba Punerii pietrei de temelie a
bisericii ce se va construi în satul Dedoviţa Sâmbătă, 16 septembrie:
Nouă, filie a parohiei Poroina Ergheviţei,
protopopiatul Drobeta Turnu Severn Sud (II); !a oficiat Taina Sfintei Cununii la biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (Maioreasa)
din Drobeta Turnu Severin;
Luni, 4 septembrie :
!a participat la lucrările de turnare a fundaţiei Duminică, 17 septembrie:
noii biserici cu hramul „Sf. Apostol Toma” ce se mănăstirilor din Patriarhia Bisericii Ortodoxe
va construi în satul Dedoviţa Nouă, filie a !a slujit Sf. Liturghie la Mănăstirea Topolniţa,
parohiei Poroina Ergheviţei, protopopiatul cu prilejul Adunării tinerilor creştini ortodocşi Române;
Drobeta Turnu Severn Sud (II); din Oltenia şi a participat la simpozionul cu tema
„Biserica mod de viaţă”, ce s-a desfăşurat în Duminică, 24 septembrie:
cadrul acestei Adunări;
Marţi, 5 septembrie : !a oficiat slujba Punerii pietrei de temelie a !a slujit Sf. Liturghie la Mănăstirea Tismana,
!a examinat studenţii Facultăţii de Teologie bisericii ce se va construi în parohia Gura alături de membrii Sf. Sinod al Bisericii
d i n C r a i ova , l a d i s c i p l i n a Fo r m a r e Motrului, protopopiatul Strehaia; Ortodoxe Române, în frunte cu Prea Fericitul
duhovnicească; Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române şi Prea Fericitul Părinte Anastasios,
Luni, 18 septembrie: Arhiepiscopul Tiranei, Durresului şi a toată
Miercuri, 6 septembrie: !a participat la lucrările de turnare a fundaţiei Albania;
!a examinat studenţii Facultăţii de Teologie noii biserici cu hramul „Sf. Mc. Epictet şi Astion”
d i n C r a i ova , l a d i s c i p l i n a Fo r m a r e ce se va construi în parohia Gura Motrului, Luni, 25 septembrie:
duhovnicească; protopopiatul Strehaia; !a participat la lucrările de turnare a fundaţiei
!a vizitat parohiile Gura Motrului şi noii biserici cu hramul „Sf. Iuliu Veteranul” ce
Dumbrava de Sus, protopopiatul Strehaia; Marţi, 19 septembrie: se va construi în parohia Dumbrava de Sus,
!a slujit Sf. Liturghie la Catedrala Episcopală protopopiatul Strehaia;
Joi, 7 septembrie: din Drobeta Turnu Severin, înconjurat fiind de !a ales şi a participat la trasarea locului unde
!a prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei cei peste 35 de preoţi din Episcopia Severinului şi urmează a se construi biserica din satul Şuşiţa,
Consiliului Eparhial; Strehaiei, hirotoniţi de Prea Sfinţia Sa; filie a parohiei Jidoştiţa, protopopiatul Drobeta
!a oficiat slujba Punerii pietrei de temelie a Turnu Severin Nord (I);
!a vizitat lucrările de construcţie ce se bisericii ce se va construi în parohia Dumbrava
desfăşoară la biserica din satul Puţinei, parohia de Sus, protopopiatul Strehaia;
Halânga, şi la biserica parohiei Valea Marţi, 26 septembrie:
Boierească, protopopiatul Drobeta Turnu !a oficiat slujba Punerii pietrei de temelie a
Severin Nord (I); Miercuri, 20 septembrie: bisericii ce se va construi în satul Şuşiţa, filie a
!a vizitat lucrările de construcţie ce se parohiei Jidoştiţa, protopopiatul Drobeta
Vineri, 8 septembrie: desfăşoară la biserica din satul Puţinei - parohia Turnu Severin Nord (I);
!a slujit Sf. Liturghie la Mănăstirea Vodiţa, cu Halânga şi la biserica din parohia Cocorova,
prilejul hramului acestei Sfinte protopopiatul Drobeta Turnu Severin Nord (I); Miercuri, 27 septembrie:
Mănăstiri(Naşterea Maicii Domnului); !a vizitat parohia Baloteşti, protopopiatul !a slujit Sf. Liturghie alături de membrii
Drobeta Turnu Severin Nord (I); Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe, pe
Sâmbătă, 9 septembrie: podiumul amenajat în faţa Catedralei
Joi, 21 septembrie: Episcopale din Râmnicu-Vâlcea, cu prilejul
!a vizitat parohia Tufări - Orşova, hramului acestei catedrale (Sf. Antim Ivireanul);
protopopiatul Drobeta Turnu Severin Nord (I); !a prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei
Consiliului Eparhial;
Joi, 28 septembrie:
Duminică, 10 septembrie: !a participat la lucrările de turnare a fundaţiei
!a slujit Sf. Liturghie la parohia Dubova, Vineri, 22 septembrie: noii biserici cu hramul „Soborul Sf. 12
protopopiatul Drobeta Turnu Severin Nord (I); !a participat la decernarea titlului de „ Doctor Apostoli; Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ” ce se va
Honoris Causa” de către Univeristatea din construi în satul Şuşiţa, filie a parohiei Jidoştiţa,
Craiova, Prea Fericirii Sale Anastasios protopopiatul Drobeta Turnu Severin Nord (I);
Luni, 11 septembrie: Yannoulatos, Arhiepiscopul Tiranei, Durresului
!a prezidat şedinţa de lucru a P.P. C.C. şi a toată Albania;
Consilieri administrativi; !a participat la seara duhovnicească intitulată Sâmbătă, 30 septembrie:
!a acordat audienţe preoţilor şi credincioşilor „Întâlnire cu Sf. Nicodim” care a avut loc la !a slujit Sf. Liturghie la Catedrala Episcopală
din eparhie; Teatrul Naţional din Craiova; din Drobeta Turnu Severin şi a hirotonit întru
diacon pe seama parohiei Cocorova,
protopopiatul Drobeta Turnu Severin Nord (I),
Marţi, 12 septembrie: Sâmbătă, 23 septembrie: pe tânărul Gârniţă Cristian Ionuţ;
!a vizitat lucrările de amenajare a căminului !a slujit Sf. Liturghie la Mănăstirea Tismana, !a oficiat Taina Sfintei Cununii la Catedrala
pentru bătrâni „Sf. Apostol şi Evanghelist Jud. Gorj; Episcopală din Drobeta Turnu Severin;
Ioan” din localitatea Balta, protopopiatul Baia !a fost moderatorul Simpozionului „Rolul Sf.
de Aramă; Nicodim de la Tismana în viaţa monahismului Arhid. Ciprian Mocanu
românesc”, la care au participat exarhi şi stareţi ai Secretar Eparhial
M
Ã
N
ÃS
T
I
RE
Av
a
to
p
e
d-
MUN
T
EL
E
AT
HO
S
Ctitorul ei fondator dintru început a fost marele Constantin (ca mulţumire că Maica Domnului l-a scăpat pe fiul Ascadie de
la înec). Pe la 361-363 tot Sf. Munte a fost pustiit de păgâni, iar în 379-395 biserica a fost refacută de împăratul Teodosie cel Mare,
iar pe la anul 860 a fost prădată de către beduinii siriaci. Ctitorie veche a lui Alexandru Lăpuşneanu (Domnul Moldovei), care în a
doua domnie (1563-1568) dăruieşte, pe lângă o cupă mare de argint şi bătută cu solzi de aur, şi merticul anual de 300 galbeni roşii. În
acea vreme se aflau cam la 300 călugări în mănăstire. Tot acolo se găsesc multe icoane făcătoare de minuni, odoare şi sfinte moaşte.
Brâul Maicii Domnului negru se păstrează într-o raclă de argint. Două cruci de la Împăratul Constantin făcute după
modelul care i s-a arătat pe cer, înainte de a începe lupta cu Liciniu, se păstreaza pe
Sfânta Masă. Capul Sfântului Andrei, Paharul (Jaspis) oferit de Manuel
Comneanul, apoi un deget al Sfântului Ioan Botezătorul, mâna Sfântului Grigore
Decapolitul dăruită de doamna Maria lui Şerban Cantacuzino şi multe alte sfinte
moaşte. Biblioteca din Vatoped este cea mai bogată din Sfântul Munte. Pe lângă
cărţi teologice sunt şi multe manuscrise de mare valoare istorică şi arheologică,
634 manuscrise greceşti dintre care jumătate sunt pe pergament, 150 cu cântări
bisericeşti şi o serie de manuscrise slavoneşti.

Are zece paraclise în interior şi trei în exterior.


Icoane:
Pantanassa - icoana
«-- vindecatoare de
cancer şi boli
incurabile

Izbavitoarea celor
deznădăjduiţi -
Theotokos --»
Elaiovritissa -
«-- "Izvorâtoarea de mir"
- a izvorât ulei pe
timpul foametei

“Vimatarissa"

Ctitorita -
această icoană a fost --»
ascunsă de năvălirea
păgânilor de un călugăr
într-o groapă sub Sfânta Masă cu o lumânare
aprinsă în faţa ei, iar după 72 de ani a fost Antifomitria - la anul 382 - fiica lui Teodosie
găsită în acel loc cu lumânarea încă arzând. cel Mare vine la ctitoria tatălui său (să vadă cum
(călugărul respectiv a fost luat prizonoer de decurg lucrările de reparaţie) şi se închină la icoană,
păgâni şi când a ajuns la mănăstire după 72 de atunci Maica Domnului strigă din icoană "Ce cauţi
ani le-a spus călugărilor să sape în acel loc şi au aici? De acum încolo să nu mai calce picior de
găsit icoana) femeie pe aici..." şi de atunci s-a interzis accesul
Junghiata - a fost lovită de un diacon femeilor în muntele Athos.
(era suparat pe bucătar fiindcă nu a vrut să-i Sfintele moaşte: Capul Sf. Ioan Gură de Aur
mai dea mâncare când a întârziat la masă cu urechea stângă întreagă - la urechea stângă i-a
fiindcă întârzia des) cu un cuţit, şi imediat a tâlcuit îngerul sfintele evanghelii şi a rămas
curs sânge din icoană. Diaconul şi-a venit în neputredă spre mărturie că a fost adevarată tâlcuirea
fire şi şi-a dat seama de greşeală şi s-a rugat îngerului.
Maicii Domnului să-l ierte neclintit în faţa De asemenea aici se găseşte şi Brâul Maicii
icoanei iar, după caţiva ani Maica Domnului Domnului (făcut chiar de mâinile Maicii
i-a spus că l-a iertat, dar mâna care a lovit Domnului).
icoana va da socoteală la judecata lui Pe moşia acestei Mănăstiri se află trei
Dumnezeu. Iar după moartea lui mâna schituri Româneşti: Schitul Sf. Ipatie, Sf. Ioan
respectivă i-a ramas uscată ca mărturie. Botezătorul şi Sf. Gheorghe.

“Credinţa este din auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos” (Romani 10, 17)
3 LEI

S-ar putea să vă placă și