Sunteți pe pagina 1din 3

.1.

Dispoziţii generale
Art. 69. - Cererile de înscriere, indiferent de data înregistrării lor, sunt soluţionate potrivit
art. 80 din Legea nr. 71/2011.
Art. 70. - (1) Cererea de recepţie şi/sau înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară
se verifică şi se înregistrează de îndată în registrul general de intrare, cu menţionarea datei,
orei şi minutului primirii cererii.
(2) Cererile de recepţie şi/sau înscriere se repartizează aleatoriu, prin aplicaţia informatică,
inspectorilor, registratorilor, asistenţilor registratori sau referenţilor, în funcţie de specificul
fiecăreia.
(3) Cererile înregistrate sunt grupate de către referent, în mape, repartizate pe bază de
centralizator, care sunt completate zilnic de către referentul de la registratură cu numerele de
înregistrare alocate cererilor din ziua respectivă. Centralizatorul se semnează zilnic de către
salariatul căruia i s-au repartizat cererile înregistrate la biroul teritorial în ziua respectivă.
(4) «abrogat»
(5) La arhivă, dosarele soluţionate se predau sub semnătură, făcându-se menţiune în registrul
de unităţi arhivistice, la rubrica observaţii: arhivă - data. Referentul scade lucrările cu data
intrării în arhivă a dosarelor soluţionate.
Art. 71. - (1) Înainte de soluţionarea cererii de către registrator, asistentul registrator verifică
cererea în raport cu datele de carte funciară, precum şi cu informaţiile din cuprinsul registrelor
de transcripţiuni şi inscripţiuni. Rezultatul verificărilor, respectiv dacă există sau nu
impedimente pentru efectuarea lucrărilor solicitate ori sarcini sau alte operaţiuni care
urmează a fi transcrise în cartea funciară, se menţionează pe cerere.
(2) Cât timp o cerere de recepţie şi/sau înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară
este în curs de soluţionare, se pot elibera doar extrase de carte funciară pentru informare şi
copii certificate ale cărţii funciare respective cu menţiunea existenţei cererii, a numărului şi a
datei de înregistrare a acesteia. În situaţia în care cererea în curs de soluţionare are ca obiect
o cotă - parte din dreptul intabulat în cartea funciară, se pot elibera şi extrase de carte funciară
pentru autentificare pentru celelalte cote-părţi.
Art. 72. - (1) Registratorul respinge cererea de înscriere a actului juridic cu respectarea
prevederilor art. 30 alin. (1) - (2) din Legea nr. 7/1996, republicată.
(2) «abrogat»
(3) În cazul în care apreciază că pot fi înlăturate impedimentele de care depinde soluţionarea
cererii, registratorul sau inspectorul poate convoca părţile, printr-o adresă de comunicare, în
care se vor preciza locul, data şi ora prezentării. Concluziile convocării vor fi menţionate într-
un proces verbal semnat de părţi, care se ataşează la dosarul cererii.
Art. 73. - (1) Înscrierile în cartea funciară se efectuează în cazul admiterii cererii, de către
asistentul registrator.
(2) În cazul respingerii cererii de înscriere, asistentul registrator notează din oficiu soluţia de
respingere în acea parte a cărţii funciare unde ar fi urmat să se facă înscrierea.
(3) În situaţia în care registratorul dispune respingerea cererii privitoare la prima înscriere în
evidenţele de cadastru şi carte funciară a unui imobil, pentru care nu există carte funciară
deschisă, respingerea se va menţiona în RGI şi în dreptul poziţiei din registrul de transcripţiuni
la care fusese transcris dreptul.

(4) Notarea respingerii cererii nu se evidenţiază în extrasul de carte funciară pentru


autentificare sau informare, cu excepţia situaţiei în care a fost notată cererea de reexaminare
sau plângerea împotriva încheierii de respingere a cererii de reexaminare.
Art. 74. - De la data intrării în vigoare a prezentului regulament, documentaţiile cadastrale
recepţionate cu alocare de număr cadastral atribuit, pentru imobilele neînscrise în cartea
funciară, anterior implementării sistemului informatic integrat de cadastru şi carte funciară,
îşi pierd valabilitatea, iar numerele cadastrale se anulează din oficiu.
Art. 75. - Actele originale sau în copie legalizată care au stat la baza emiterii încheierilor de
carte funciară se păstrează permanent, în arhiva biroului teritorial, conform nomenclatorului
arhivistic.
Art. 76. - (1) În vederea efectuării înscrierii în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a
imobilului care a făcut obiectul unui litigiu în care s-a dispus expertiza judiciară, avizată de
oficiul teritorial, planul de amplasament şi delimitare a imobilului pentru care s-a admis
recepţia ţine locul documentaţiei cadastrale după pronunţarea hotărârii judecătoreşti
definitive. Atribuirea numărului cadastral se face de către oficiile teritoriale, ulterior
pronunţării hotărârii judecătoreşti, la cererea persoanelor interesate, după verificarea
corespondenţei cu realitatea din teren, dacă situaţia tehnico - juridică a imobilului nu a fost
modificată prin înregistrări ulterioare avizării tehnice a expertizei judiciare.
(2) Documentaţia întocmită în aplicarea art. 1050 din Codul de procedură civilă se avizează
tehnic de către oficiile teritoriale, la cererea persoanelor interesate, fără a se atribui număr
cadastral, similar procedurii de avizare a expertizelor tehnice judiciare.
(3) În situaţia în care imobilul ce face obiectul dosarului prin care s-a solicitat constatarea
uzucapiunii nu este înscris în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, ulterior
pronunţării hotărârii judecătoreşti, la cererea persoanelor interesate, oficiul teritorial
înregistrează cererea pe flux integrat şi procedează la înscrierea în sistemul integrat de
cadastru şi carte funciară. Atribuirea numărului cadastral se efectuează după verificarea
corespondenţei cu realitatea din teren, respectiv dacă situaţia tehnico-juridică a imobilul nu a
fost modificată prin înregistrări ulterioare avizării documentaţiei tehnice cadastrale anexate
cererii prin care se solicită constatarea uzucapiunii.

4.2. Soluţionarea cererilor pe flux integrat cadastru - carte funciară

Art. 77. - Fluxul integrat de cadastru şi carte funciară, presupune parcurgerea următoarelor
etape:
- la înregistrarea în RGI cererea electronică este alocată în mod aleatoriu inspectorului,
asistentului registrator şi registratorului, după caz;
- în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară pe hârtie, înaintea procesării cererii de către
inspector se efectuează conversia cărţii funciare în format electronic de către asistentul
registrator;

- în funcţie de obiectul cererii, inspectorul accesează modulul de cadastru al sistemului


integrat parcurgând etapele din aplicaţia informatică;
- dacă din punct de vedere tehnic documentaţia îndeplineşte cerinţele impuse, inspectorul
integrează imobilul în baza de date şi alocă număr cadastral, după caz;
- dacă se impun completări, rectificări ale documentaţiei cadastrale, se emite nota de
completare din referatul generat de aplicaţie;
- documentaţia cadastrală însoţită de referat se transmite serviciului de publicitate imobiliară
în vederea efectuării eventualelor completări;
- persoana autorizată şi beneficiarii pot urmări în sistem electronic starea cererilor înregistrate
la oficiul teritorial în baza numărului de înregistrare;
- dacă în termenul stabilit prin referat se efectuează completările solicitate, inspectorul
soluţionează cererea;
- dacă documentaţia cadastrală este incorectă sau nu au fost aduse completările solicitate în
termenul stabilit, se completează nota de respingere din referatul generat de aplicaţie;
- inspectorul soluţionează cererea prin admitere sau respingere;
- după soluţionarea cererii de către inspector cererea electronică se transmite serviciului de
publicitate imobiliară, împreună cu documentaţia analogică;
- serviciul de publicitate imobiliară emite încheierea de carte funciară de admitere sau de
respingere.