Sunteți pe pagina 1din 5

Procedură tehnica de executie privind: Cod: PTE - 01

Pag 2/6
PROCESUL DE TRASARE Ex.:
1

1. OBIECT
Această procedură documentează modul în care S.C. ……………….. realizează
managementul procesului de executie a trasării drumului şi lucrărilor de artă Şantier
……………………………..
INDICATOR DE PERFORMANTA:
Executia trasarii drumului si lucrarilor de arta se executa conform proiectului si detaliilor de
executie.

2.DOMENIU DE APLICARE:
Procedura se aplică la trasarea drumului si a lucrarilor de arta la
lucrarea”………………………..”, executata de către S.C. ”…………………………..”

3.DOCUMENTE DE REFERINTA-DATE DE INTRARE:


 STAS 9824/4-83 - Trasarea pe teren a costrucţiilor. Lucrari de arta
 STAS 9824/5-75 - Trasarea pe teren a costrucţiilor. Trasarea a retelelor, canale
 Normativ C 83/75 - Executarea trasării în detaliu ;
 SR 3330- 96 – Masurari terestre. Semnale pentru puncte geodezice.
 STAS 3371-1/90 – Masurari terestre. Semnale pentru puncte geodezice.
 STAS 3371-2/90–– Masurari terestre Jaloane de lemn si metalice
 STAS 4855/80– Masurari terestre. Planuri topografice de baza
 SR 7008 / 96 – Masuratori terestre. Repere de nivelment

 Proces de amonte / Furnizori interni (externi).


 Proces verbal de predare-primire amplasament,
 Ordin de începerea lucrării,
 Autorizaţie de construcţie.

4. DEFINIŢII ŞI PRESCURTARI
4.1. Definiţii

Conform STAS 4032/1-90 : Lucrări de drumuri. Terminologie.


Traseu = proiecţia axei drumului pe un plan orizontal, şi este format din aliniamente
racordate prin curbe ;
Ampriză = fâşie de teren ocupată de elementele constructive ale drumului, în secţiune
transversală şi măsurată în proiecţie orizontală ;
Verificare = confirmare, prin examinare şi furnizare de dovezi obiective, a faptului că au
fost satisfăcute condiţiile specificate ;
Conformitate = satisfacere a condiţiilor specificate.
Aprobare = acceptarea unui document de catre o entitate organizatorica sau o persoana,
prin care documentul primeste un caracter executoriu.
Conf SR EN ISO 9000 – 2001
Proces = Ansamblu de activitati corelate sau in interactiune care transforma elementele
de intrare in elementele de iesire.
Procedura = Mod specificat de efectuare a unei activitati sau a unui proces.
Procedura tehnica de executie = mod specificat de executie a unui proces dupa cerinte
tehnice(Reglementari tehnice, normative, standarde, etc)
Procedură tehnica de executie privind: Cod: PTE - 01
Pag 3/6
PROCESUL DE TRASARE Ex.:
1

Responsabilul de proces = proprietarul de proces, care raspunde de activitatea sa in


realizarea unui produs.
Proprietar de proces = „seful” pe aceea portiune a procesului
Produs = Rezultatul unui proces
Manualul calitatii = Documentatia care descrie sistemul de management al unei firme
Planul calitatii = Document care specifica procedurile de executie si resursele necesare.

4.2. Prescurtări.

 DN - Drum naţional;
 RTE - Responsabil tehnic cu executia;
 ŞS - Şef santier;
 ŞPL - Şef punct lucru;
 PTE - Procedura tehnica de executie;
 PCCVI - Plan control , calitate verificari si incercari;
 CQ - Controlul calitatii;
 PVRCM - Proces verbal de receptie calitativa a materialelor;
 C.S. - Caiet de sarcini;
 SR - Standard Român;
 SR EN - Standard Român Normativ European

5. PROPRIETAR DE PROCES

Proprietarul de proces defineşte funcţii pentru fiecare angajat din subordinea sa pentru
corelarea activitatilor si tinere sub control a interfetelor ce apar la realizarea trasarii, precum si
atingerea indicatorilor de performanta.
Proprietarul de proces răspunde:
 pentru conţinutul acestei proceduri;
 pentru că procedura trebuie respectată;
 atingerea indicatorului de performanţă;
Pentru procesul documentat în această procedură, proprietar de proces este ŞPL.

6. DESCRIERE ŞI RESPONSABILITĂŢI SPECIFICE:

6.1. Responsabilităţi:
RTE:
- admite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si detaliilor de
executie verificate de specialisti verificatori atestati;
- verifica si avizeaza fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile tehnice
de executie, PCCVI-urile, proiectele de organizare de executie a lucrarilor, precum
si programele de realizare;
- dispun sistarea lucrarilor in cazul in care constata defecte grave de calitate sau de
abatere de la prevederile proiectelor de executie si permit continuarea acestora
numai dupa inlaturarea acestora;
- intocmesc si tin la zi registrul cu evidenta lucrarilor pe care le coordoneaza si de
care raspund tehnic;
- pun la dispozitia organelor de control documentele necesare verificarii lucrarilor de
care raspund.
Procedură tehnica de executie privind: Cod: PTE - 01
Pag 4/6
PROCESUL DE TRASARE Ex.:
1

Responsabilul CQ
- urmăreşte aplicarea procedurii, a proiectului de execuţie, întocmirea corectă a
înregistrărilor de calitate şi evidenţa acestora.

Sef lot:
- stabileste obiectivele calitatii specificelotului pe care il conduce,
- urmareste si verfica elaborarea procedurilor tehnice de executie documentate,
pentru toate lucrarile / procesele din cadrul lotului
- elaboreaza si documenteaza PAQ-urile si detalierea in PCCVI-uri pentru toate
lucrarile exexcutate pe lot
- organizeaza si conduce , raspunde de realizarea produselor / proceselor / lucrarile
de conformitate cu prevederile documentatiilor tehnice si procedurilor aplicabile,
- impune respectarea prevederilor procedurilor documentate pentru controlul tuturor
documentelor, datelor si inregistrarilor aplicabile de la emitere, aprobare si pana la
arhvare,
- respecta toate prevederile documentatiilor de executie si a documentelorsistemului
calitati aplicabile, pentru toate lucrarile executate in cadrul lotului care-l conduce si
organizeaza instruirea personalului din subordine – pentru cunoasterea si
aplicarea acestora,
- identifica toate neconformitatile de proces/produs, le declara si dispune masuri,
termene si responsabili pentru eliminarea acestora
- utilizeaza in procesele de productie numai echipamente verificate si intretinute de
personal calificat conform programelor aprobate
- raspunde de realizarea programului de instruire si perfectionare a personalului din
subordine,
- asigura dotarea tehnica si materiala necesara desfasurarii activitatilor in conditii
optime privind protectia muncii, PSI si protectia mediului.

 Şef punct de lucru:


- supraveghează şi organizează întregul proces de producţie, conform prezentei
proceduri;
- răspunde în faţa conducerii şantierului pentru aplicarea tehnologieide execuţie
stabilite şi de realizarea cantităţilor de lucrări zilnice;
- răspunde de funcţionarea utilajelor la capacitate pentru realizarea cantităţilor de
lucrări stabilite zilnic;
- recepţionează elementele structurale funcţie de definitivarea acestora ţine
evidenţa muncitorilor, utilajelor, cantităţilor executate pe zile.

 Echipa TOPO:
- Raspunde de toate lucrarile de trasare ale obiectivului de constructii

6.2. Descriere succinta:

6.2.1. Operaţiuni premergătoare


 Condiţii de mediu: această procedură se va aplica numai pe vreme bună pentru
trasare (zi însorită cu temperaturi normale).
 Aparatură (dispozitive) utilizate :
- Pentru trasarea lucrărilor de construcţii se folosesc aparate optice (nivele,statie
totala) instrumente de măsurat lungimi (metru, ruletă.).
 Verificări obligatorii ale aparaturii :
Procedură tehnica de executie privind: Cod: PTE - 01
Pag 5/6
PROCESUL DE TRASARE Ex.:
1

- Periodice :
Toate aparatele optice şi de măsurat lungimi vor fi verificate metrologic de către unităţi
abilitate în acest sens.. Fiecare aparat va avea o fişă de evidenţă, unde sunt trecute
numărul şi seria buletinului de verificare metrologică. Verificarea metrologică se face
anual sau ori de câte ori intervin defecţiuni şi sunt necesare intervenţii la aparatul în
cauză.
- înainte de aplicarea procedurii (zilnic) :
Se verifică dacă aparatul are disponibile toate comenzile de reglaj ;
- dacă este calat (adus pe poziţie orizontală) ;
- dacă este posibilă, prin vizualizare directă, reperarea tuturor punctelor în care se vor
face citiri ;
- este asigurată stabilitatea în staţia de citire, nu există vibraţii în zonă.
 Materiale pentru efectuarea încercărilor : borne de beton, ţăruşi metalici şi de
lemn, şpalieri de beton, pensoane, vopsea, sfoară pentru trasat.

6.2.2. Efectuare procedură


 Descriere succintă :
Trasarea se realizeaza pe baza planului de situatie si a profilului in lung.Trasarea se
realizeaza cu statia totala.Pe teren sunt trasate urmatoarele elemente:
-axul drumului in pichetii proiectati;
-marginile amprizei drumului in pichetii proiectati;
-intrarea si iesirea din curbele progresive;
- puncte principale ale curbelor de tip arc de cerc şi a celor progresive care racordează
aliniamentele ;
- pe aliniamnet pichetarea se va face din 20 in 20 m, iar pe curba si clotoida pichetarea se
va face din 5 in 5 m
- bisectoarea ;
- intersecţiile traseului drumului cu diverşi factori naturali (ape, văi, viroage) ;
- intersecţia traseului drumului cu lucrări existente (căi ferate, conducte, canale de irigaţii,
cabluri telefonice, electrice, etc.) ;
- intrarea şi ieşirea din localităţi ;
- intrarea şi ieşirea de pe poduri ;
- puncte în dreptul bornelor kilometrice pe drumurile existente ;
- puncte marcând construcţiile existente în zona de maxim 25 m, faţă de traseul drumului.

7. RESURSE :
7.1 Resurse mecanice:
- muncitori topo - 2buc
- ŞPL - 1buc
7.2 Materiale :
Materiale pentru efectuarea trasării : borne de beton, ţăruşi metalici şi de lemn,
şpalieri de beton, pensoane,vopsea, sfoară pentru trasat, ciocan de 5 kg.
Aparatura topografica :Statie totala Leica TCRP1203+ ;Nivela Leica Runner ;
Procedură tehnica de executie privind: Cod: PTE - 01
Pag 6/6
PROCESUL DE TRASARE Ex.:
1

8. DATE DE IEŞIRE - ÎNREGISTRĂRI

8.1. Înregistrare
- receptie trasare;
8.2. Documente :
- carnet de pichetaj ;
- proces verbal de trasare lucrări ;
- comunicare rezultate + atenţionare în caz de neconformităţi ;
- documente privind urmărirea rezolvării neconformităţilor ;

 Procesul din aval/client intern


- Executie lucrari de constructii(terasamente, fundatii drum si poduri, podete)

Aprobat,
RTE,
ing. ……………….

S-ar putea să vă placă și