Sunteți pe pagina 1din 36
PopAM 2014-2020, MINISTERUL AGRICULTURIL €>4@ 4 >4@>4 $1 DEZVOLTARIL RURALE Se UNIUNE® EUROPEANA stereo CUPRINS Pag. 1. Legislatie a Uniuni Europene si national, alte documente relevante a 2, Prevederi Generale wana — ne 6 3. Condit specifice implementarilSDL si functionéril FLAG 8 3.1, Flux procedural pentru accesarea fondurilor nerambursabile. 10 3.2. Elaborarea documentelor de accesare a m&surilor din SDL... it 33, Lansarea apelurilor de depunere proiecte.. 2 3.4 Intensitatea sprijinului financiar nerambursabil ...... a ~— [ae 35 Ajutorul de minimis. Fr 3.6 Cerintele privind aplicarea prevederilor art. 95, alin.3, punctulb) referitoare la operajiunile | 16 cu caracteristici novatoare, beneficiar colectiy, interes colectiv : _ ‘4, inregistrarea si procesarea cererilor de finantare la FLAG. 2 5, Depunerea si procesarea cererilor de finantare selectate de FLAG-uri la AM POPAM .. 24 6. Rambursarea costurilor de functionare si animare a Grupurilor de Actiune Localé pentru Pescuit. 25 6.1, Derularea gi verificarea achizitilor in cadrul proiectului = | 25 7. Acordarea avansurilor pentru grupurile locale de actiune pentru pescuit (FLAG)... B '&. Monitorizarea implementaril strategillor de dezvoltare local 2 ‘8.1. Evaluarea performantei FLAG Po '&.2 Modificarea SDL. 26 ‘9. Monitorizarea implementiril proiectelor selectate de citre FLAG-UM wvuoems 26 10. Arhivare 7 LL. Informare si publicitate ... 27 12. ANEXE 28 ora 201-2020 MINISTERUL AGRICULTURI] €>4@ 4 $1 DEZVOLTARIT RURALE <— UNIUNE® EUROPEANA, sustnesnpanvaral Legislatie a Uniunii Europene si nationalé, alte documente relevante Legislatie a Uniunii Europene Regulamentul (UE) nr. 508/2014 din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit si afaceri ‘maritime si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2008, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2008 si (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului sia Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European si al Consilulu; Regulamentul delegat (UE) nr. 1014/2014 AL COMISIEI din 22 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentulul European si al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 si (CE) nr. 791/2007 ale Consilului $1 2 Regulamentului (UE) nr. 1255/2012 al Parlamentului European si al Consiiului in ceea ce priveste continutul si constructia unui sistem de monitorizare si de evaluare comun pentru operatiunile finantate din Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1242/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilre, in temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European si al Consilului privind Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privie la operatiuni; Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1243/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme in temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/201 al Parlamentului European si al Consilulu privind Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime in ceea ce priveste informatile care trebuie trimise de statele membre, precum siin ceea ce priveste necesitile in materie de date sisinergile dintre potentialele surse de date; Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN $1 AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionals, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare ruralé si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum side stabilire a unor dispoziti generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiiuli; Regulamentul delegat (UE) nr. 2252/2015/ AL COMISIEI din 30 septembrie 2015 de modificare @ Regulamentului delegat (UE) 2015/288 in ceea ce priveste perioada de inadmisibiltate a cererilor ppentru sprijn din partea Fondului european pentru pescuit si afaceri maritime; Deciaia Comisiei nr. C (2015) 8436 final din 25.11.2015 de aprobere a programului operational _Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime pentru Romania” pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit si Afaceri Maritime in Romania; Regulamentul nr. 966/202 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunil ide abrogare a Regulamentului nr. 1605/202 al Consilulu, cu modificiile si completSrile ulterioare; Regulamentului (UE) nr. 1407/2033 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunit Europene ajutoarelor de minimis, cu modificrile si completarile ulterioare; Regulamentul nr. 360/2012 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene in cazul ajutoarelor de minimis acordate Intreprinderilor care presteaza servicii de interes economic general;