Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORT CATEDRA TEHNICĂ

AN ŞCOLAR 2017-2018

OBIECTIVE ŞI ACTIVITĂŢI
Obiectiv 1
Creşterea calităţii actului educaţional, monitorizarea progresului şcolar
Puncte tari Puncte slabe
 Studierea legislaţiei şcolare, a programelor şcolare şi a curriculelor •Dezinteresul unora dintre
 Organizarea activităţilor metodice la nivelul catedrelor, fixarea elevi
responsabilităţilor individuale şi planificarea activităţilor pe anul şcolar 2017- •Aprofundarea relativă a
2018 (elaborarea planului operaţional la nivel de catedră). materiei acasă de către elevi
 Realizarea în cadrul catedrei a planificărilor calendaristice la termenele datorită lipsei
stabilite şi proiectarea unităţilor de învăţare. echipamentelor de lucru
 Consilierea eficientă, metodică şi de specialitate, a cadrelor didactice debutante •Curriculum prea stufos
realizată de către şeful catedrei şi comisiei metodice. pentru un număr redus de ore
 Realizarea instrumentelor de evaluare şi notare (fişe de evaluare, lucrări, pe disciplină, ceea ce
referate, teste de verificare, miniproiecte, lucrări practice la instruirea practică, determină parcurgerea rapidă
caiete/fişe de evaluare pe fiecare modul) a materiei fără posibilitate de
 Aplicarea, centralizarea si interpretarea testelor predictive, a testelor de aprofundare a disciplinei
evaluare sumativă, de progres şi finale la fiecare disciplină în cadrul comisiei •Monitorizarea activităţilor
metodice instructiv-educative a
surprins uneori formalism,
 Realizarea şi aplicarea programelor remediale pentru elevii care întâmpină
rutină, rigiditate în structura
dificultăţi în dobândirea abilităţilor practice.
secvenţelor, sarcinile de
 Participarea tuturor cadrelor didactice la consfătuirile metodice organizate de
lucru propuse spre rezolvare
ISJ la începutul anului şcolar
elevilor nefiind atent
 Prelucrarea regulamentului şcolar, a regulamentelor de ordine interioară pentru selectate
elevi şi cadre didactice şi a normelor de protecţie a muncii în laboratoarele de •Modalităţile de evaluare ale
specialitate elevilor sunt uneori
 Elaborarea programelor de CDL-uri derulate în acest an şcolar şi anul şcolar defectuos aplicate,
viitor (toți membrii ariei curriculare) neexistând un feed-back
 Parcurgerea ritmică a materiei, cu reglarea procesului de la o unitate de învăţare imediat.
la alta. •Insuficienta motivare a
 Organizarea unor cercuri cu specific tehnic în şcoală (coordonate de membrii elevilor în vederea
ariei curriculare). participării la concursurile
 Prelucrarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de şcolare
certificare a competenţelor profesionale. •Mediocritatea orizontului
 Elaborarea şi centralizarea temelor de proiecte şi lucrări practice pentru liceu zi, cultural al elevilor
seral şi şcoala postliceală - repartizarea acestora pe elevi – ianuarie 2018 • Rezultate relativ slabe la
 Selectarea elevilor în vederea participării la concursuri şcolare şi demararea Olimpiada Tehnică 2018.
pregătirii acestora - (toți membrii ariei curriculare)
 Participarea membrilor catedrei la şedintele de cerc metodic, de catedră şi de
arie curriculară Tehnologii. Şedinţa de cerc metodic – tehnic s-a desfăşurat în
decembrie (toți membrii ariei curriculare)
 Selectarea elevilor în vederea participării la olimpiada interdisciplinară tehnică
(faza pe şcoală) şi pregătirea acestora
 Realizarea subiectelor pentru olimpiadă - (toți membrii ariei curriculare)
 Susţinerea olimpiadei la discipline tehnice, pe domenii şi nivel de clasă (XI,
XII) - 2018
 La etapa judeţeană elevii de casa a XI-a şi a XII-a s-au obţinut premii
 La etapa naţională, olimpiada la discipline tehnice nu s-a obţinut nici un
premiu.
.
Obiectiv 2
Implicarea activă a cadrelor didactice în activităţi diverse, şcolare şi extraşcolare şi stimularea,
valorificarea aptitudinilor şi creativităţii elevilor pentru obţinerea de performanţe şcolare prin olimpiade,
concursuri, manifestări ştiinţifice, artistice, proiecte de parteneriat şcolar

1
Puncte tari Puncte slabe
 Realizarea selecţiei şi pregătirii elevilor pentru olimpiade şi concursuri naţionale •Uneori se manifestă
 Creşterea interesului elevilor de clasa a XII-a pentru obţinerea diplomelor de dezinteres din partea
certificare a competenţelor profesionale, pentru realizarea de proiecte prezentate la colegilor în implicarea în
ore sau la sesiunile de comunicări. diverse activităţi şi
 Demararea activităţilor de pregătire a elevilor şi îndrumătorilor în vederea promovarea spiritului de
susţinerii examenelor de certificare a competenţelor profesionale. echipă
 Oferta Educaţională 2018 - realizarea standului de prezentare din cadrul Târgului
ofertelor educaţionale şi activităţile derulate în cadrul Proiectului de Marketing
educaţional – prezentarea ofertei în şcolile din judeţul Caraș - Severin, vizite
didactice, activităţi de recreere.
 Organizarea unor cercuri cu specific tehnic în şcoală.
 Organizarea cercului pedagogic pentru învățământ profesional și tehnic.
 Participarea la activităţile cercului metodic şi de catedră.
 Elaborarea orarului şi planificării orelor de instruire practică.
 Participarea la proiecte europene
 Participarea la proiecte județene și regionale.

Obiectiv 3
Proiectarea activităţii pe baza evaluării obiective a calităţii educaţiei, prin
monitorizarea modului în care se realizează echilibrul dintre latura formativă şi cea
informativă a demersului didactic
Puncte tari Puncte slabe
 Studierea raporturilor de inspecţie realizate la nivelul catedrei tehnice în vederea •Unele ore de laborator
planificării adecvate a activităţii în acest an şcolar. sunt axate pe însuşirea de
 Realizarea proiectelor de dotare de fiecare cadru didactic pentru laboratorul de noi cunoştinţe şi
specialitate în vederea stabilirii priorităţilor privind achiziţiile de aparatură şi abordarea de conţinuturi
materiale didactice. teoretice şi nu practice.
 Preocupare pentru procurarea de materiale de instruire, AMC-uri,. •Mijloacele moderne de
 Există preocuparea pentru adaptarea formelor şi tipurilor de activitate în funcţie de predare-evaluare nu sunt
obiective, conţinuturi şi nevoile elevilor folosite la capacitate
 Desfăşurarea orelor de laborator şi instruire practică pe grupe, prin participarea a maximă
două cadre didactice a permis centrarea demersului didactic pe elev şi o mai atentă •Nu toţi elevii sunt
supraveghere a activităţilor lor. antrenaţi în demersul
 Se folosesc resursele umane, materiale, procedurale si temporale dar şi mijloace didactic.
moderne de învăţământ (fişe de activitate, calculatorul, videoproiectorul) •Dezinteresul cadrelor
didactice pentru orele
 Cei mai mulţi elevi deţin cunoştinţe si abilitaţi practice compatibile cu standardele
desfăşurate în cabinetul
de pregătire profesională şi cele de performanţă, fiind capabili să folosească eficient
AEL
cunoştinţele acumulate şi progresând corespunzător
 Remarcăm realizarea de bună calitate, completă şi conformă a standardelor, a tuturor
documentelor din portofoliul catedrei sau comisiei metodice.
 Analiza situaţilor de risc la nivelul catedrei în şedintele de catedră şi stabilirea
soluţiilor de eliminare a acestora
 Realizarea (inter)asistenţelor în vederea optimizării procesului instructiv-educativ

DIRECŢII DE ACŢIUNE

 Centrarea procesului instructiv-educativ-evaluativ pe elev, sprijinirea progresului şcolar prin


furnizarea feed-back-ului
 Coordonarea activităţilor cadrelor didactice pentru a obţine performanţe în procesul instructiv-
educativ
 Dirijarea autoinstruirii, prin forme alternative de evaluare, prin încurajarea autoevaluării capabile
să motiveze actul învăţării

2
 Abordarea orelor de laborator şi instruire practică prin prisma dezvoltării la elevi a abilităţilor
practice şi nu a competenţelor teoretice.
 O mai bună corelare între orele de teorie şi cele de practică.
 O mai atentă monitorizare pe verticală şi orizontală a activităţii instructiv-educative a membrilor
catedrei
 Eficientizarea schimbului de informaţii
 Valorificarea experienţelor pozitive şi diseminarea exemplelor de bune practici în cadrul
activităţilor comisiei metodice, a catedrei.
 Cunoaşterea cerinţelor impuse de participarea cu succes a elevilor la examenul de
bacalaureat(competenţe digitale) şi competenţe profesionale
 Creşterea interesului elevilor pentru participarea la olimpiada tehnică interdisciplinară
 Realizarea unor instrumente de evaluare pentru stabilirea baremului minimal corespunzător notei
5 pentru atingerea standardelor de instruire propuse
 Îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii
 Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns la solicitările reale, a colaborării în cadrul catedrei şi
formarea spiritului de echipă
 Punerea la dispoziţia elevilor a unui curriculum echilibrat, care să armonizeze cerinţele
curriculumului naţional cu cel local, luând în considerare toate ariile curriculare şi cerinţele unui
învăţământ de calitate
 Ameliorarea nivelului de competenţe al elevilor, în special al celor din anii terminali pentru
promovarea testelor şi examenelor finale
 Desfăşurarea de acţiuni educative extracurriculare atractive şi utile, precum şi participarea activă
a cât mai multor elevi la acestea în scopul pregătirii lor pentru viaţa socială
 Colaborarea cu toate structurile locale implicate în procesul instructiv-educativ si extinderea
colaborării internaţionale şi de integrare europeană a liceului în vederea armonizării demersului
educaţional cu cel european.

Responsabil Catedra Tehnică