Sunteți pe pagina 1din 9

DATA: 10.04.

2019

CLASA: a IV-a

PROPUNATOR: Constantin Diana-Maria

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială ’’Fănuş Neagu’’ Brăila

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi Comunicare

DISCIPLINA: Limba şi literatura română

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ’’A şti, a face, a fi împreună’’

TEMA: Textul narativ – text suport: ’’Necazurile unui uragan de treabă’’

TIPUL DE LECŢIE: consolidare si sistematizare a cunoştinţelor

SCOPUL : Formarea deprinderii de citire corectă, conştientă, fluentă şi


expresivă; consolidarea cunoştinţelor despre textul narativ

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ :
3.3 - să citească conştient, corect, fluent şi expresiv texte cunoscute;
3.7 - să manifeste interes şi iniţiativă pentru lectura unor texte variate literare
sau nonliterare;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :

COGNITIVE:
O1-să citească corect si coerent textul
O2- să extragă ideea principală din fragment;
O3- să formuleze întrebări pe baza răspunsurilor date
O4- să alcătuiască propoziţii folosind corect cuvintele ’’s-au’’ si ’’sau’’
O5- să argumenteze de ce textul este narativ.
O6- să ordoneze enunturi selective din text, in ordine cronologică

AFECTIVE:
OA1să participe cu interes la lecţie;

PSIHO-MOTORII:
OM1- să mânuiască corect ustensilele de lucru;
OM2- să adopte o poziţie corectă a corpului în timpul scrisului şi pe tot parcursul orei.

STRATEGIA DIDACTICĂ :
1. RESURSE PROCEDURALE :
a)Metode şi procedee : conversaţia, observaţia, explicaţia,
exerciţiul,
b)Forme de organizare : individual, frontal.

2. RESURSE MATERIALE: manualul, caiete, fişe de lucru, imagini cu uragan

3. FORME ŞI TEHNICI DE EVALURE : observarea sistematică, probă scrisă,


proba orală, autoevaluare.

5. RESURSE TEMPORALE : 50 minute


SCENARIUL ACTIVITĂŢII
Nr. Momentele lecţiei Ob. Activitatea învăţătorului: Activitatea elevilor: Metode: Evaluare:
crt. Op.
1. Moment Asigurarea condiţiilor necesare Se pregătesc pentru începerea Conversaţia
organizatoric: bunei desfăşurări a lecţiei. orei şi îşi verifică materialele Observaţia
Verificarea materialelor necesare, necesare.
stabilirea liniştii şi a ordinii.
2. Verificarea temei: Verific modul de realizare al temei Elevii prezintă caietele la colţul Conversaţia
băncii.

3. Captarea atenţiei: Aduc imagini cu fenomene ale Elevii discută şi depistează Conversaţia
naturii printre care şi o imagine cu imaginea cu uraganul. Observaţia
un uragan. Ajung la concluzia că uraganul
Comparăm uraganul din text cu cel din text este unul imaginar.
real.

4. Anunţarea temei şi a îi anunţ că astăzi vom întelege mai Elevii ascultă şi notează titlul in Conversaţia
obiectivelor: bine textul, vom lucra exerciţii caiete.
interesante.
Notăm titlul la tablă :’’Necazurile
unui uragan de treaba’’
5. Dirijarea învăţării O1 Vom citi textul din manual. Citesc textul când sunt numiţi. exerciţiul
’’ Necazurile unui uragan de Urmăresc cu atenţie firul
treabă’’ povestii.
Voi selecta elevi pentru a citi câte
un fragment din text. Citesc pe roluri.
Citim pe roluri. Voi numi elevi
pentru a interpreta personajele
textului (bătrâna, moşul, micul
Uragan, doctorul, varul bătrânei).

O2 Le propun să scoatem ideile Scoatem ideile principale din


principale din text şi să le scriem la text si le notăm la tabla.
tablă şi în caiete. 1 La răscrucea Vremea rea, trăia
un bătrân împreuna cu soţia sa,
care suferea de reumatism.
2 La uşa bătrânilor, apare un pui
de uragan, pe care cei doi au
decis să îl adopte şi să îi pună
numele Fane.
3 Uraganul a hotărât să plece în
căutarea unui leac pentru
reumatismul bătrânei.
4 Uraganul a plecat la drum
având in spate un butoi cu vânt
şi nori, pe care l-a scăpat pe
autostrada.
5 Uraganul intră in spital şi
discută cu doctorul despre
reumatismul bătrânei.
6 Pentru a obţine bani pentru
tratament, Uraganul lucrează
pentru vărul bătrânei, alături de
Ploaie, Aversa, Ceaţa şi Burniţa
7Uraganul nu a fost plătit dar in
lipsa lui bătrâna se face bine.

Le împart o fişă cu exercitii. Elevii scriu răspunsurile la


O3 (ANEXA 1) cerinţe.
1.Formulează întrebări pentru
răspunsurile : 1De ce boală suferea bătrâna?
1Bătrâna suferea de reumatism.
2La uşa celor doi bătrâni, a batut un pui 2Cine a bătut la uşa celor doi
de uragan bătrâni?
3Micul Uragan a fost numit Fane, după 3Cum a fost numit uraganul?
unchiul bogat. 4De ce a plecat uraganul de
4Uraganul a plecat pentru a căuta leac
pentru boala bătrânei. acasă?
5Vărul Fane i-a propus uraganului să 5 Ce i-a propus vărul Fane
lucreze la mosia lui. uraganului?

2. Alcătuieşte două propoziţii în care Elevii alcătuiesc propoziţii


O4 să folosești corect cuvintele : conform cerinţei:
‘’s-ar’’ si ‘’sar’’ ’’Copiii s-ar fi jucat in grădină,
dar începuse ploaia.’’
’’ Am început să sar in sus de
bucurie.’’
7. Obţinerea O5 Elevii identifică trăsăturile Evaluare
performanţei: 3. Argumentează de ce textul textului narativ din textul scrisă
‘’Necazurile unui uragan de treabă’’ studiat: textul are acţiune,
este un text narativ
personaje, narator...
8. Feed-back O6 Le impart elevilor o fişă Exerciţiul Evaluarea se
(ANEXA 2) Frontal realizează
Ordonează cronologic urmatoarele Elevii se gândesc si ordonează oral
enunţuri: cronologic propoziţiile

Abia termină moșul ce avusese de zis, că 1 Din cauza vremii nefavorabile, dar și a
prognozei meteo pe care o urmărea în
auzi bătăi în ușa căsuței lor din bârne și
fiecare seară la televizor și care anunța
humă. numai nori și ploaie, bătrâna suferea de
reumatism.
Uneori, cei doi bătrâni lăcrimau după fiul
lor de la care nu mai aveau nici o veste. 2 Abia termină moșul ce avusese de zis,
că auzi bătăi în ușa căsuței lor din bârne
Bătrânii hotărâră numaidecât să-l adopte și humă.
și să-l crească așa cum știu, ca pe copilul
lor. 3 Bătrânii hotărâră numaidecât să-l
adopte și să-l crească așa cum știu, ca pe
Uraganul Fane știa că dacă va urma copilul lor.
autostrada va ajunge la oraș, așa că se
opri să își tragă un pic sufletul. 4 Uraganul Fane știa că dacă va urma
autostrada va ajunge la oraș, așa că se
opri să își tragă un pic sufletul.
Din cauza vremii nefavorabile, dar și a
prognozei meteo pe care o urmărea în
5 Uraganul se hotărî să îl viziteze pe
fiecare seară la televizor și care anunța vărul bătrânei, ca să-i ceară ceva bani.
numai nori și ploaie, bătrâna suferea de
reumatism. 6 Uneori, cei doi bătrâni lăcrimau după
fiul lor de la care nu mai aveau nici o
Uraganul se hotărî să îl viziteze pe vărul veste.
bătrânei, ca să-i ceară ceva bani.

Suplimentar le voi da un exercitiu

Explică semnele de punctuaţie din


următorul fragment
’’-Mama e bolnavă şi-i caut un leac!
Spuse Fane

-Ce are? intreabă şeful clinicii’’

9. Încheierea activităţii: Fac aprecieri cu privire la modul de Conversaţia


lucru si le dau tema pentru acasa
harta textului.
ANEXA 1 Numele..............................................

FIŞĂ DE LUCRU

1.Formulează întrebări pentru răspunsurile :

a. Bătrâna suferea de reumatism.


…………………………………………………………………………….
b. La uşa celor doi bătrâni, a batut un pui de uragan
…………………………………………………………………………….
c. Uraganul a fost numit Fane, după unchiul bogat.
…………………………………………………………………………….
d. Uraganul a plecat pentru a căuta leac pentru boala bătrânei.
……………………………………………………………….....................
e. Vărul Fane i-a propus uraganului să lucreze la moşia lui.
……………………………………………………………………………

2. Alcătuieşte două propoziţii în care să foloseşti corect cuvintele :


‘’s-ar’’ si ‘’sar’’

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..........................................

3. Argumentează de ce ‘’Necazurile unui uragan de treabă’’ este un text narativ :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Anexa 2
Ordonează cronologic urmatoarele enunţuri:

 Abia termină moșul ce avusese de zis, că auzi bătăi în ușa căsuței lor din bârne și
humă.

 Uneori, cei doi bătrâni lăcrimau după fiul lor de la care nu mai aveau nici o veste.

 Bătrânii hotărâră numaidecât să-l adopte și să-l crească așa cum știu, ca pe copilul lor.

 Uraganul Fane știa că dacă va urma autostrada va ajunge la oraș, așa că se opri să își
tragă un pic sufletul.

 Din cauza vremii nefavorabile, dar și a prognozei meteo pe care o urmărea în fiecare
seară la televizor și care anunța numai nori și ploaie, bătrâna suferea de reumatism.

 Uraganul se hotărî să îl viziteze pe vărul bătrânei, ca să-i ceară ceva bani.

Ordonează cronologic urmatoarele enunţuri:

 Abia termină moșul ce avusese de zis, că auzi bătăi în ușa căsuței lor din bârne și
humă.

 Uneori, cei doi bătrâni lăcrimau după fiul lor de la care nu mai aveau nici o veste.

 Bătrânii hotărâră numaidecât să-l adopte și să-l crească așa cum știu, ca pe copilul lor.

 Uraganul Fane știa că dacă va urma autostrada va ajunge la oraș, așa că se opri să își
tragă un pic sufletul.

 Din cauza vremii nefavorabile, dar și a prognozei meteo pe care o urmărea în fiecare
seară la televizor și care anunța numai nori și ploaie, bătrâna suferea de reumatism.

 Uraganul se hotărî să îl viziteze pe vărul bătrânei, ca să-i ceară ceva bani.