Sunteți pe pagina 1din 20

Înțelepciunea lui

Iisus Sirah, cap. XIV:1-12

1. Fericit bărbatul care nu a greșit cu pagina 3 EDITORIAL


gura și nu este frământat de amărăciunea Rețetă pentru fericire – Sergiu Culda
păcatelor.
2. Fericit cel al cărui suflet nu-l învinovățește pagina 4 LECȚIA BIBLICĂ PENTRU CEI MICI
și care nu și-a pierdut speranța. Creația prin puterea Cuvântului Său – Rebeca Dagău
3. Pentru bărbatul zgârcit bogăția nu e
bună, iar omului pizmaș la ce-i sunt bune pagina 5 VERSETUL DE MEMORAT PENTRU CEI MICI
avuțiile? Creați după chipul lui Dumnezeu – Andrada Vlad
4. Cine strânge lipsindu-se pe sine, pentru
alții strânge și din bunurile sale se vor pagina 6-7 CĂUTAȚI ÎN CARTEA DOMNULUI
înfrupta ceilalți. Pildele Domnului Isus – Betuel;
5. Cel care e rău cu sine însuși, pentru cine Meniuri – Denisa Vișovan
va fi bun? Și nu se va bucura de avuțiile Provocări și reacții – Denisa Vișovan
sale! Vorbe cu tâlc – Denis Coșarbă
6. Nimeni nu este mai rău decât cine se
chinuie singur și aceasta este răsplata pagina 8-9 COPILĂRIA
pentru răutatea lui. Daniela partea XVIII – Draga Ujeniuc
7. Chiar dacă face bine, îl face din
nebăgare de seamă și până la urmă își arată pagina 10-11 STATUTUL MORAL ȘI SPIRITUAL AL COPILULUI
răutatea. Postul – Naomi Luntraş
8. Rău este omul care privește cu invidie, Ce privim și auzim determină ce gândim – Gelu Moscu
care își întoarce fața și-i diprețuiește pe
ceilalți. pagina 12 BUNELE MANIERE
9. Ochiul celui nesătul nu se mulțumește Salutul – Emanuela Micurescu
cu partea sa și o nedreptate rea îi usucă
sufletul. pagina 13 ISTORIA CREDINȚEI
10. Omul zgârcit este hapsân cu pâinea și Credincioşia şi providenţa lui Dumnezeu – Ruben Moţ
se lipsește chiar de propria masă.
11. Fiule, atât cât îți este cu putință, pagina15 PREDICA PENTRU COPII
poartă-te bine cu tine însuți și înfățișează-i Saul (Pavel) – Predicatorul
Domnului darurile care I se cuvin.
12. Adu-ți aminte că moartea nu va întârzia pagina 16-17 PILDE
și că legământul cu lăcașul morților nu ți-a Soldatul leneș • Pățania fierului și a pârâului • Lenea-i dăscălița
fost dezvăluit. diavolului • Sărăcia și oaia • Predica izvorului

pagina 18 RĂSPUNSURI, ÎNTREBĂRI ȘI PREMIANȚI


Răspunsuri, întrebări
Fondurile necesare editării si distribuirii
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con- pagina 19 ALTERNATIVE
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care Lauda de sine – Lauda din partea lui Dumnezeu

doresc să sprijine această lucrare pot depune


pagina 20 MINUNATE SUNT LUCRĂRILE DOMNULUI
bani în contul Asociaţiei Creştine de caritate
Păsări cântătoare – Naomi Luntraș
Gosen, deschis la BCR Arad, având codul IBAN:
RO 62RNCB 0015 0303 1877 0001.

Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!


Colectivul redacţiei
ISSN: 1583-2589
Editorial
„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea.” (Coloseni 3:16)

Psalmul 1
rețetă
pentru
fericire
Cartea Psalmilor începe cu cuvântul „ferice”, o expresie porunca slujirii e ușor de acceptat? Când poruncile nu sunt grele?
enigmatică în viața muritorilor. Căutarea fericirii este o realitate Există un singur răspuns: când iubești! E ușor să muncești șapte
general valabilă. Orice om, la orice vârstă, în orice cultură și în ani, ziua să te topești de căldură, iar noaptea să te prăpădești de
orice timp, își dorește să fie fericit. Dacă am putea auzi un răspuns frig? Da! Ți se par câteva zile, doar dacă iubești! (Geneza 29:20)
al tuturor oamenilor, la întrebarea psalmistului: „Cine ... vrea Cineva spunea: „credința face totul posibil, dragostea face totul
să aibă parte de zile fericite?” (Psalmul 34:12), cu siguranță ușor!” Când respecți principiile sfinte în raport cu Dumnezeu,
acesta ar fi: „Eu!”. Fiecare persoană rațională și cu capacitate de nu din obligație față de oameni, ești cu adevărat liber și fericit.
discernământ își dorește să fie fericită. Principiile sfinte nu sunt garduri cu curent, ci un barometru al
Filozofii, de-a lungul timpului, s-au străduit să definească căldurii inimii față de Cel care ne-a iubit până la moarte. Le păzim
scopul vieții, respectiv ceea ce oferă semnificație, împlinire și nu ca să câștigăm simpatia Lui, ci pentru că ne-a ales și ne-a
fericire existenței umane. S-au oferit multe rețete pentru fericire. câștigat pentru Sine pe când îi eram vrăjmași. Orice principiu
Doar că raportul cantitate - preț, nu a fost calculat niciodată. sfânt ținut din raționamentul iubirii aduce fericire.
Pentru o linguriță de fericire, oamenii plătesc ani de nefericire. În al doilea rând, principiile sfinte trebuie să fie
Biblia afirmă că Dumnezeu este fericit (1 Timotei 6:15) iar interiorizate, nu impuse! Sunt mulți tineri crescuți în familii
toți aceia care încearcă să găsească fericirea fără El, nu pot fi decât sănătoase, în biserici bune, care odată cu îndepărtarea de cămin,
nefericiți. De aceea, aș dori să privim la această „rețetă a fericirii”, părăsesc și principiile pe care le-au primit. De ce? Pentru că nu
oferită de către psalmist. au ajuns să își interiorizeze ceea ce respectau de ochii altora.

1. Ferice de omul care are principii sfinte (Psalmul 1:1) Și când nu mai sunt ochi care să-i urmărească și buze care să-i
Ferice de omul care NU se duce ... NU se oprește ... NU se îndeamne, își urmează propria cale spre nefericire. Ei sunt cei mai
așază. Ferice de omul care știe să spună NU, atunci când situația o nefericiți, am putea spune. Nefericiți erau când respectau principii
cere. Fericirea are de-a face cu principiile? Cu regulile? Cu limitările? sfinte impuse și nefericiți sunt când renunțând la ele, gustă din
Mulți cred că fericit e omul care trăiește liber și fără opreliști. amarul păcatului. Pentru ca principiile sfinte să aducă fericire,
Principiile sfinte nu sunt bariere în calea fericirii, ci sunt indicatoare trebuie interiorizate. Trebuie înțelese în profunzime, acceptate și
care ne feresc de calea nefericirii. În iluzia unora că vor găsi fericirea, asimilate. Doar după coaja aparent dură și neatractivă a limitării,
sfidează indicatoarele și ajung pe drumuri înfundate. simțim dulceța gustului ce se ascunde în interior. Se poate spune
Avem în Scripturi exemplul unor oameni care au știut când că principiile trebuie să coboare de la minte la inimă.
să spună NU și au fost binecuvântați din pricina principiilor lor
sfinte. Recabiții au afirmat: „noi NU bem vin” (Ieremia 35:6), tinerii
din Babilon au susținut cu tărie: NU ne spurcăm! (Daniel 1:8), iar
2. Ferice de omul care are plăceri sfinte (Psalmi 1:2)
Dacă viața ar fi compusă doar din principii, lucruri de care
să ne ferim și indicatoare cu “NU”, atunci probabil că am fi parțial
neprihănitul Iov a hotărât să NU își oprească privirile asupra fericiți. Dar Biblia vrea să ne ofere o fericire întreagă, de aceea ne
unei fecioare (Iov 31:1). David scria că NU își va deschide gura și vorbește și despre plăceri sfinte.
NU va răspunde întru-un moment nepotrivit (Pslamul 39:1-2). Plăcerea pentru Scriptură este o sursă de fericire infinită.
Pentru toți aceștia se potrivesc cuvintele care spun: „și ați văzut ce Pentru căutătorii de fericire, Solomon spunea: „Cine cugetă la
sfârșit le-a dat Domnul”. (Iacov 5:11) Cuvântul Domnului găseşte fericirea.” (Proverbe 16:20) Doar cine a
Multe sunt domeniile din viață, în care, dacă am învăța să gustat această fericire poate să exclame cu adevărat: „Legea Ta este
spunem NU, am fi mult mai fericiți. De ce este greu să ne formăm desfătarea mea.” (Psalmul 119:174) Citirea, studierea, meditația și
și să trăim după astfel de principii sfinte? Pentru un copil care memorarea Scripturilor este o plăcere ce nu poate fi explicată, ci
aude la școală, povestite cu entuziasm, exemple care NU trebuie doar experimentată. Raportarea față de Scripturi este un pendul
urmate, poate fi dificil să accepte că el NU are voie și NU trebuie între disciplină și desfătare. Nu întotdeauna găsești plăcere în a
să participe. Când aceste principii sfinte aduc cu adevărat fericire? citi, dar soluția este să te disciplinezi și să nu te oprești din a citi.
Sunt cel puțin două condiții pentru ca principiile sfinte să fie Doar citind dai de gustul plăcerii și ajungi să te desfătezi.
aducătoare de fericire. Plăcerea pentru sfinți, de asemenea, ne este la îndemână.
În primul rând, aceste principii trebuie înțelese în raport Dumnezeu, pe lângă Scriptură, ne-a înconjurat și cu frați. David
cu Dumnezeu, nu în raport cu oamenii! Apostolul Ioan afirma spunea: „Sfinţii care sunt în ţară, oamenii evlavioşi, sunt toată
că „poruncile Lui nu sunt grele” (1 Ioan 5:3). Haideți să întrebăm pe
(continuarea în pagina 14)
doi frați certați, dacă porunca iertării e grea? Sau pe tineri dacă

„Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească.” (Iov 36:24) 3
Lecția biblică pentru cei mici
„Învățăturile Tale sunt minunate..” Psalmul 119:129

Creația prin puterea


Cuvântului Său
- Nu vreau să mă mai rog! Te rog tata, lasă-mă la nevoie de materiale precum
joacă! Bebelușul nostru este bolnav de mult timp și dacă lemne, cărămizi, nisip și alte
medicamentele nu îl pot vindeca, cum ar putea Dumnezeu?, materiale. Pe lângă aceasta au
spuse Lois, indignată de faptul că iar trebuia să lase joaca, avut nevoie de diverse utilaje
pentru ca să meargă la rugăciune. precum macara, bascule,
Tatăl, ascultând cuvintele fetiței sale, a luat-o în brațe și escavatoare, alte utilaje și
a deschis Biblia. de oameni care să îi ajute:
- Lois, am să-ți povestesc din Biblie, despre puterea lui proiectanți, constructori, etc.,
Dumnezeu! și cu toate aceste ajutoare și
Dumnezeu este fără început și sfârșit! El a existat efortul lor propriu, au reușit
dintotdeauna și va exista mereu. E ca un cerc, spuse tatăl, în să construiască clădirile și
timp ce desena cu degetul un cerc pe Biblia sa aurită. Vezi? obiectele ce le vezi în jur. În
Nu găsești capătul unde începe cercul, dar nici capătul unde cea de-a treia zi a creației,
se sfârșește. Dar nu tot așa a fost cu noi și cu pământul acesta! Dumnezeu a creat munții,
La început, nu a existat nimic din ce vedem acum, ci totul pomii, florile și multe
era un adânc întunecos. Nu era soare, nu erau stele, nu era altele, iar pentru acestea
verdeață, flori, insecte, animale, nu exista nimic. Dacă îți închizi nu a avut nevoie de nici
ochii pentru 10 secunde, în imaginea ta va fi doar întuneric. un material și de nici un
Așa a fost la început! ajutor. Toate le-a creat prin
- Și cum au apărut toate, dacă nu au fost de la început? puterea Cuvântului Său.
- Privind în jurul nostru, natura și tot ce ne înconjoară, Biblia ne spune că Dumnezeu a cântărit
am putea gândi că Dumnezeu a depus foarte multă muncă munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna. Ce Dumnezeu
pentru a crea tot ce vedem în jur. Dar nu a fost așa! Prin puterea mare avem! El știe până și greutatea fiecărui munte și fiecărui
Cuvântului Său, El le-a creat pe toate! deal. Da, El este un Dumnezeu care cunoaște fiecare lucru în
Biblia ne spune că la început, pământul era pustiu, gol și amănunt, până la cele mai mici detalii.
învăluit în întuneric. Atunci Dumnezeu a privit spre pământ și a În ziua a patra, Dumnezeu, prin puterea cuvântului Său
zis: „Să fie lumină!” și fără să vreun proiect, fără efort sau muncă a creat luminători pe întinderea cerului. Pentru zi, a creat
fizică depusă, fără alte ajutoare, întunericul s-a despărțit de soarele și pentru noapte a creat luna și stelele. Soarele răsare
lumină și atunci Dumnezeu a numit lumina zi și întunericul dimineața și apune seara pentru că Dumnezeu i-a poruncit
noapte. Aceasta a fost prima zi din istoria acestui pământ, aceasta, iar luna și stelele tot de glasul Său ascultă, arătându‑se
creată de însuși Dumnezeu. pe cer doar noaptea.
În următoarea zi, Dumnezeu a creat cerurile. Lui nu i-a Acești luminători nu doar că ne luminează zilele și
trebuit scară, să se urce sau să coboare, pentru ca să așeze nopțile, ci sunt creați de Dumnezeu și ca semne, care să arate
norii pe cer, ci prin simplul Său cuvânt a creat cerul. La auzul vremile, zilele și anii.
poruncii Celui Atotputernic, s-a făcut o întindere care a În ziua a cincea, Dumnezeu a creat toate păsările și
despărțit apele de sus de apele de jos și întinderea aceasta, viețuitoarele din ape. Atunci când vezi păsări zburând pe cer, sau
Dumnezeu a numit-o cer. Tot Biblia ne spune că Dumnezeu animale acvatice, fie în ape, fie în acvarii, să îți amintești că primele
a măsurat cerurile cu palma Sa (Isaia 40:12). Privind în sus păsări și primele animale acvatice au fost create prin Cuvântul
nu putem vedea capătul acestui cer, atât de imens este, dar lui Dumnezeu. Pe urmă ele au crescut și s-au înmulțit pentru că
pentru Dumnezeu a fost suficient de mic, pentru a-l măsura Dumnezeu le-a poruncit: „Crește-ți, înmulțiți-vă și umpleți apele
cu palma Sa. mărilor; să se înmulțească și păsările pe pământ.” (Geneza. 1:22).
În cea de-a treia zi, Dumnezeu a așezat apele în mări, În ziua a șasea, Dumnezeu a creat toate animalele.
râuri, și oceane. Prin Cuvântul Său, El a pus limita apelor, până Animalele din junglă, animalele din păduri, animalele din
unde au voie să meargă și acestea nu încalcă limita impusă de deșert, de la Poli, animalele domestice, toate Dumnezeu le-a
Dumnezeu, decât la porunca Sa. De asemenea, prin Cuvântul creat prin puterea Cuvântului Său! El a pus în ele înzestrările
Său au fost create: iarba, florile și pomii roditori. Imaginează-ți, pe care le au: a pus putere și greutate în elefant, astfel încât
Dumnezeu doar a spus: „Să dea pământul verdeață, iarbă cu un elefant african poate căra greutăţi de până la 9000 de
sămânță!”, și dintr-o dată pământul a devenit verde, acoperit kilograme, echivalentul a 130 de oameni, fiind cel mai puternic
de iarbă după Cuvântul Domnului! mamifer din lume și cântărind aproximativ 6000 de kilograme;
Dacă privești în jur vei vedea creația lui Dumnezeu și a pus viteză în șoim, astfel încât viteza acestuia ajunge până
creații, lucrări ale oamenilor, vei vedea că oamenii au construit la 389km/h, o viteză uimitoare la care nici o mașină nu poate
clădiri, și alte obiecte, mașinării care le vezi în jur. Ei au avut ajunge; și multe altele.
4 „Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească." (Iov 36:24)
Versetul de memorat pentru cei mici
„Strâng Cuvântul Tău în inima mea...” Psalmul 119:11a

Creați după chipul


lui Dumnezeu
Martha era atât de absorbită de ceea ce făcea încât nici nu
observă pe sora ei când intră în cameră.
– Ce desenezi? întreabă Ruth.
– O clasă de copii, răspunse Martha fără a ridica ochii din
foaie. Apoi luă creionul maro și coloră fața unui tinerel.
Martha avea într-adevăr talent la desen, dar de data aceasta
clasa nu părea bine. Ruth analiză cu un ochi scruțător.
– Vai, Martha! Dar fetița aceasta e plină de pistrui! Nu-mi
place! Iar băiețelul acesta e așa de mic...
Martha nu răspunse nimic, dar se opri pentru a-i analiza pe
fiecare dintre ei.
– Băiatul acesta e prea înalt si pe deasupra e și negru, continuă
Ruth. Și... nu te supăra că-ți spun, dar la fetița aceasta i-ar fi stat mai
bine cu părul drept... și blond... nu așa de negru... așa de închis.
Martha se uită serioasă la sora ei:
– Dar așa mi-am dorit să arate fiecare din ei!
Apoi se gândi: ”Oare, dacă acești copilași ar putea vorbi, ar fi
Tot în ziua a șasea, Dumnezeu a creat omul. De data mulțumiți de felul cum i-am desenat? Eu mi-aș fi dorit să am părul
aceasta Dumnezeu a ales să modeleze omul cu însăși blond și creț... oare copiii din desenul meu cum și-ar fi dorit să arate?”
mâinile Sale. A luat tină în mâini, și a modelat omul, așa – Și eu mi-am dorit să arăt altfel și uite, nu e așa! răspunse
cum noi modelăm o formă din plastilină, după care a suflat Martha indignată către sora ei.
peste el duh de viață. Biblia spune că Dumnezeu l-a făcut Tata îi cheamă pe toți în camera de zi, pentru rugăciune.
pe om după chipul și asemănarea Sa, parte femeiască și Luând Biblia citi versetul din Geneza 1:27: ”Dumnezeu l-a făcut
parte bărbătească. Dumnezeu ne-a modelat într-un mod pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu:
minunat! El a așezat în om oasele, ca să îi poată susține parte bărbătească si parte femeiască i-a făcut.”
trupul, mușchii care ne ajută la menținerea echilibrului, – Copii, continuă tata, Dumnezeu chiar se pricepe la a crea
pielea care ne învelește întreg corpul, și organe care ne oameni. Și cu toate că suntem așa de diferiți, toți purtăm amprenta
asigură buna funcționare a corpului. Dacă El ne-a creat lui Dumnezeu, toți suntem făcuți după chipul Lui. Prin urmare nu
cu mâinile Sale, El cunoaște cum trebuie să funcționeze există nici un om care să se fi născut ”urât”. Aș vrea acum să ne
întreg corpul nostru, fiecare organ și știe în detaliu atunci rugăm lui Dumnezeu, mulțumindu-I de felul minunat în care ne-a
când ceva s-a dereglat. creat și în același timp să nu uitați copii, niciodată să nu disprețuiți,
Oamenii, în mod special medicii, ajută în procesul de să batjocoriți vreun copil pentru felul cum a ales Dumnezeu să se
vindecare, prin diverse controale periodice care necesită nască.
folosirea unor materiale sau aparate și pentru a ne reda Martha și Ruth se gândeau acum la discuția lor din cameră.
din nou sănătatea, sunt nevoiți să prescrie tratamente
medicamentoase. Lui Dumnezeu nu i-a trebuit mai mult Copilași, sunteți deplin mulțumiți de felul cum Dumnezeu
decât mâinile Lui și o bucată de lut pentru a crea omul, v-a creat?
iar pentru a-i oferi vindecare, nu este nevoie de mai mult Poate ai fi vrut să fii mai înalt, sau poate uitându-te în oglindă,
decât un Cuvânt din partea Sa. Desigur, El câteodată ne te-ai gândit că ți-ar fi stat mult mai bine cu o altă culoarea ochilor.
îngăduie să trecem și pe la medic, dar vindecarea tot din Nu uita! Ești unic! Dintre miliardele de oameni de pe pământ
mâna Sa o primim. nici unul nu este ca tine, aceasta este minunea lui Dumnezeu de a
Lois a înțeles că Acel care a creat întreaga lume prin crea fiecare om... altfel. Mulțumește-I pentru că El a ales în planul
puterea Cuvântului Său are putere să spună un cuvânt Său să fii așa.
pentru a rezolva problemele noastre, de orice natură ar Acum citește cu voce tare versetul din Geneza 1:27
fi ele. El deține controlul vieților noastre și nu numai, ci ”Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul
întregul univers se mișcă după cum El poruncește. Care lui Dumnezeu: parte bărbătească si parte femeiască i-a făcut.”
stăpân mai este atât de puternic, încât să conducă tot Memorează acest verset și ori de câte ori auzi șoapta celui
ce există prin Cuvântul Său? De aceea, orice problemă și rău care îți spune că tu ești urât sau ai anumite defecte, rostește
orice dorință am avea, trebuie să ne rugăm înaintea Sa, versetul cu voce tare și amintește-i vrăjmașului că tu ești creat
până când El va spune un cuvânt în dreptul nostru! Nu după chipul si asemănarea lui Dumnezeu. Nu spune despre alte
avem nevoie de mai mult! Cuvântul Său este putere! persoane că sunt urâte, tot după chipul si asemănare lui Dumnezeu
sunt creați și ei.
Rebeca Dagău
Andrada Vlad

„Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească.” (Iov 36:24) 5
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi” Isaia 34:16a

Pildele Domnului Isus 1/3


Completează spațiile libere din tabel, pentru fiecare pildă. Acolo unde pilda apare în două sau mai multe
evanghelii, încearcă să scrii toate referințele.

Nr Pilda Referința Biblică Ce poți învăța din această pildă?


1. Oaia rătăcită
2. Luca 18:9-14
3. Smochinul neroditor
4. Năvodul
5. Atât hărnicia cât și lenea este răsplătită
6. Matei 20:1-16
7. Aluatul
8. Cele zece fecioare
9. Semănătorul
Dacă nu iert semenilor greșelile lor, nici Tatăl nu
10.
va ierta greșelile mele.

Betuel
Meniuri
Precizați momente din Biblie când au fost servite
următoarele meniuri
1. Turte, carne de vițel, unt, lapte APLICAȚIE PRACTICĂ:
2. Ciorbă de linte cu pâine
Identifică meniul tău într-o zi, și evaluează-ți atitudinea:
3. Mâncare din carne de iezi cu pâine 1. Ai servit masa cu mulțumire sau cu nemulțumire?
4. Carne de miel friptă cu verdețuri amare și azime „Caci m-am deprins să fiu mulțumit!” (Filipeni 4:11)
5. Pâine înmuiată în oțet și grăunțe prăjite
2. Ți-ai arătat mulțumirea față de Dumnezeu care te hrănește
6. Carne, pâine și apă în fiecare zi sau ți se pare o normalitate?
7. Pâine și apă „Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile!”
(1 Tesaloniceni 5:18)
8. Zarzavaturi și apă
9. Pește cu pâine 3. Ai mulțumit celui/celei care ți-a pregătit hrana sau crezi că
10. Pește fript și fagure de miere e de datoria lor și dreptul tău?
„Să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi!”
(1 Tesaloniceni 5:12)

4. Ai împărțit cu cei din familia ta, sau cu cei ce au avut


Vorbe cu tâlc nevoie sau te-ai gândit doar la tine?
„Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele
altora!” (Filipeni 2:4)
Identificați cei trei oameni după prioritățile lor.
Menționați versetul de unde reiese răspunsul.
Denisa Vișovan

1. Când vedeam un om voinic 2. Și viteji, și iscusiți, 3. Am căutat pe credincioși,


Îl luam cu mine. Asta am căutat. Mult eu i-am dorit,
Bun dacă era la luptă, Toți cei buni Oamenii neprihăniți
Eu îl priveam bine. administratori, Mie mi-au slujit.
Cinste-au căpătat.
Personajul________________ Personajul________________ Personajul________________
Versetul______________ Versetul______________ Versetul______________
Denis Coșarbă
6 „Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească." (Iov 36:24)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi” Isaia 34:16a

Provocări și reacții
„Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este
credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din
ea, ca s-o puteți răbda.” (1 Corinteni 10:13)
Pentru fiecare personaj biblic enumerat, vom evalua reacția lor într-un moment de ispită. Notați reacția fiecăruia în
confruntarea cu provocările citate și haideți să reflectăm în viața noastră și aceste exemple să fie spre motivare personală la
desăvârșire, nu spre a da calificative oamenilor.
„Astfel, dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă.” (1 Corinteni 10:12)

Reacția fiecărui
Personajul
Moment de provocare/ispita personaj
biblic
(text biblic)
„Șarpele a zis: Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: Să nu mâncați din toți pomii din Reacția Evei:
Eva
grădină?” Geneza 3:1
Reacția lui Iosif:
Iosif „Nevasta lui Potifar l-a apucat de haină, zicând: „Culcă-te cu mine!” Geneza 39:12
„Moise, crescând mare, a ieșit pe la frații săi și a fost martor la muncile lor grele. A Reacția lui Moise:
Moise
văzut pe un egiptean care bătea pe un evreu, unul dintre frații lui.” Exod 2:11
„Am văzut în pradă o manta frumoasă de Şinear, două sute de sicli de argint şi o Reacția lui Acan:
Acan
placă de aur în greutate de cincizeci de sicli.” Iosua 7:21
„S-au găsit însă şi oameni răi, care ziceau despre Saul: „Ce ne poate ajuta acesta?” Reacția lui Saul:
Saul
Şi l-au dispreţuit şi nu i-au adus niciun dar.” 1 Samuel 10:27
„Dumnezeu să pedepsească pe robul său David cu toată asprimea dacă voi mai
Reacția Abigailei:
Abigail lăsa să rămână până la lumina zilei pe cineva de parte bărbătească din tot ce este
al lui Nabal!” 1 Samuel 25:22
„Nevastă-sa i-a zis: „Tu rămâi neclintit în neprihănirea ta! Blestemă pe Dumnezeu Reacția lui Iov:
Iov
şi mori!” Iov 2:9
„Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui şi din vinul Reacția lui Daniel:
Daniel
din care bea el.” Daniel 1:5
„Dumnezeu a adus un vierme, care a înţepat curcubetele, şi curcubetele s-a
Reacția lui Iona:
Iona uscat.. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit
şi soarele a bătut peste capul lui Iona, şi Iona a leşinat.” Iona 4:7-8
„Petru însă şedea afară în curte. O slujnică a venit la el şi i-a zis: „Şi tu erai cu Isus Reacția lui Petru:
Petru
Galileeanul!” Matei 26:69
„Ei au început atunci sa răcnească și-au astupat urechile și s-au năpustit toți într‑un Reacția lui Stefan:
Ștefan
gând asupra lui. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre.” Fapte. 7:57-58

Denisa Vișovan

Vorbe cu tâlc

Cine suntem noi?


Eu sunt un viteaz din Biblie, ”Soli ai Celui Preaînalt”, „Fiul unui înțelept”, m-a numit Scriptura.
Domnul m-a trimis Ne-a descris Cuvântul; Tatăl meu a fost, aș zice, “neam cu-nvățătura”,
Să îi ies odată-n cale Aria noastră de acțiune Om cu multă-nțelepciune pe acest pământ -
La al Lui trimis. E întreg Pământul. Sursa ei era, să știți, Dumnezeul Sfânt.
Voi să-mi spuneți întâlnirea Ne auzi dar nu ne vezi Dar avea în sinea lui înca ceva: ură...
Și deznodământul. Cum noi acționăm, Asta să vă fie vouă-nvățătură.
Cauza e “n-a ascultat Căci avem misiuni secrete - Ura lui, vă spun eu sigur, l-a nenorocit...
Ce i-a spus Cuvântul.” Nu le divulgăm. Și-acum iată întrebarea:
Pentr-un om de odinioară
Noi am fost exemplul:
Eu cum m-am numit?
Tot așa ca noi e cine Denis Coșarbă
Are Untdelemnul.

„Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească.” (Iov 36:24) 7
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.” Proverbe 22:6

Daniela
partea a XVIII-a

Daniela merse în sufragerie, pentru a


se pregăti de culcare. Ziua următoare trebuia
să călătorească din nou cu trenul, spre casă.
Avea nevoie de odihnă. Păşi încet şi cu sfială
în sufragerie, admirând mobilierul, sora ei era
bogată. Avea o casă frumoasă, soţul ei avea o
slujbă bună, iar casa ei era bine îngrijită. Daniela
se aşeză pe patul moale ce o îmbie la somn.
Deodată tresări. Dădu cu ochii de un televizor
cu ecran mare, ce trona pe masa din sufragerie.
Oare ce s-a întâmplat cu sora ei, de a acceptat Pericolul din spatele unei
aparențe nevinovate
obiectul acela în casa ei? A renunţat oare la
sfaturile mamei sau s-a lăsat de credinţă?
„Oh, Doamne! Te rog nu lăsa această
familie să renunţe la Tine şi să se piardă de
pe calea cea bună. Nu lăsa acest bebeluş, atât
de frumos şi gingaş, să crească într-un cămin
lipsit de cuvântul Tău!”
Daniela simţi o jale adâncă în sufletul
ei, adormi cu greu şi o groază, amestecată cu
teamă, puse stăpânire pe inima ei. I se părea
că în cameră este un lup fioros, gata să sfâşie – Soţul meu frecventează o biserică baptistă, dar în ultimul timp mai lipseşte
şi să înghită pe oricine i-ar fi dat atenţie. De de la program. Acum e plecat la pescuit, pe Someş, iar eu mă simt străină aici şi nu
un lucru era sigură: ea nu se va împrieteni merg fără el.
niciodată cu el. – Elena, cu Dumnezeu nu eşti străină niciunde. Mama ar plânge dacă ar şti
Daniela se trezi târziu. Plânsul bebeluşului că voi nu vreţi să mergeţi la adunare.
îi aminti că nu este acasă. Se duse la pătuţul lui. Daniela privi unghiile surorii ei. Pe moment a crezut că s-a lovit la bucătărie,
Ochii mari şi albaştri ca cerul senin, o priveau dar apoi îşi dădu seama că sunt date cu lac roşu.
miraţi şi plânsul copilului se opri, urmat fiind – Copil ce eşti! spuse Elena batjocoritor. Pocăinţa nu stă în felul cum mă
de câteva suspine. Daniela lipi căpuşorul îmbrac, sau dacă îmi vopsesc unghiile, sau dacă am televizor. Pocăinţa stă în inimă.
bebeluşului de obrazul ei cald. El limpăi cu Eu nu fac nici un rău nimănui, am grijă chiar de o bătrână să îi dau mâncare.
limba obrazul ei, căutând mâncare. – Elena, ai perfectă dreptate când spui că pocăinţa nu stă în televizor, căci
– Micuţule sugar, trebuie să ştii că nu pocăinţa nu va fi niciodată prietenă cu lucrurile lumii. „Nu iubiţi lumea şi nici
totul e de mâncare, altfel îţi vei face rău. lucrurile din lume.” Aşa spune Scriptura, şi tu ştii aceasta.
Bebeluşul vomită pe bluza ei de pijama. – Daniela, îmi place viaţa care o duc. Eu nu m-am lăsat de credinţă cum ţi se
– Nu face nimic, se spală. Vezi, ţi-am spus pare ţie.
eu că nu sunt bună de mâncat. – Dacă vei continua aşa, mă tem că se va lăsa credinţa de tine. „Căci ce ar
Din bucătărie, sora ei Elena o avertiză: folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul?” Draga mea soră,
– Vezi că am să te caut în geantă când pocăieşte‑te!
pleci, nu cumva să-l ascunzi pe undeva şi să îl – Nu mi se pare nimic greşit, din ceea ce fac. Vei mai creşte şi îţi vei da seama
iei cu tine! că am dreptate.
– Chiar mi-aş dori acest lucru, dacă ar fi cu Daniela simţi povara acestor vorbe şi era convinsă în inima ei, că nu îi va da
putinţă. El este un îngeraş venit din cer. Această niciodată acea „dreptate”. Dintr-o dată se simţi străină faţă de sora ei şi noile ei
fiinţă mică şi delicată m-a cucerit întru-totul. concepţii, dar ceva o mai lega încă de această familie: micuţul copilaş. Daniela îi
– Elena, pot rămâne să am grijă de promise în inima ei că nu îl va lăsa să se piardă. Se va ruga pentru el şi îi va vorbi
bebeluş, pentru ca să poţi merge cu soţul tău de Isus, de îndată ce va creste mai măricel, ca el să poată pricepe. Puse bebeluşul
la adunare. Am timp, până va trebui să merg la în pătuţul lui şi merse în camera „lupului”, pentru a se schimba. Televizorul era în
tren mai sunt cinci ore. funcţiune. De la o tribună, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, flutura ambele mâini,

8 „Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească." (Iov 36:24)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.” Proverbe 22:6
unei mulţimi de oameni şi copii, adunate în faţa „Palatului de la – Daniela, nu ar trebui să te
Cotroceni”. Mulţimea striga şi ovaţiona, ţinând lozinci pe care scria grăbeşti! Mai poţi aştepta câţiva ani,
cu litere mari: „Ceauşescu şi poporul, ne crează viitorul! Aplauze şi eşti doar un copil!
laude la adresa tovarăşului Nicolae Ceauşescu.”. Daniela şi-a adus – Vreau ca prioritare în viaţa mea
aminte de cuvintele unui bătrân, ce le-a auzit în timp ce stătea la să fie problemele spirituale, apoi cele
o „coadă”, destul de lungă, pentru a-şi lua raţia de pâine: „Să creşti pământeşti. Ştii pilda celor zece fecioare: cinci
mare şi voinic, pe-ntuneric şi prin frig, fără să consumi nimic!”. erau chibzuite şi înţelepte, iar cinci nechibzuite.
Odiosul preşedinte avea această binecuvântare pentru tineretul Viaţa merge înainte! E drept că oamenii se schimbă, dar eu nu
României, totuşi ascultătorul acestui bătrân i-a atras atenţia: vreau să pierd nimic din ce este important pentru suflet.
„Bădie, ai grijă ce vorbeşti, dacă vrei să mai fii numărat printre cei Daniela privi ceasul de pe perete. Era timpul să plece.
vii!” Daniela auzise şi chiar văzuse un asemenea caz. Profesorul Elena se grăbi să împacheteze ceva pentru mama şi sora ei Lili.
ei de istorie s-a revoltat într-o şedinţă, împotriva politicii şi nu a Danielei îi îndesă nişte bani în buzunarul de la haină.
mai durat mult, până ce tovarăşul profesor Straton nu a mai fost – Soţul meu mi i-a dat pentru tine. Să mai vii pe la noi.
văzut la şcoală. Soţia lui, care era şi ea profesoară, umbla tristă, cu Primi şi câteva fotografii cu bebeluşul. Daniela le puse
capul plecat şi cu ochii roşii de plâns. Dacă era întrebată de soţul bine în gentuţa ei. Surorile se îmbrăţişară, iar bebeluşul, în
ei, răspundea trist: „A fost închis”. timp ce îl sărută pe frunte, îi adresă prelung:
Daniela îşi strânse lucrurile, aşeză frumos patul şi întoarse – Înguuu, gâââ, îngâââ!
spatele televizorului, hotărâtă să nu mai intre în acea cameră, Daniela îl strânde duios la pieptul ei.
până va pleca la gară. Aceasta nu pentru că nu ar fi curioasă – Îmi va fi dor de tine, comoară mică! Eşti aşa de dulce,
să vadă ce se întâmplă în ţară, chiar a simţit că stând în faţa mica mea rază de soare.
televizorului, a uitat şi de ce venise la sora ei, a uitat şi de foame Cumnatul o conduse la gară. Râul Someş clipocea în
chiar, dar îşi aduse aminte de o comparaţie, ce o făcuse fratele urma lor, cu valuri limpezi şi reci. Sălcii plângătoare îşi unduiau
Candrea la biserică, o comparaţie între televizor şi şarpele Boa. crengile până la pământ. Soarele se înălţa pe boltă, indicând
El spunea: „Şarpele Boa îşi priveşte prada în ochi, stând pe loc, timpul de amiază. Câţiva nori fumurii îndrăzneau să păteze
iar victima, fie animal, fie om, este hipnotizat de ochii şarpelui, cerul albastru senin. Daniela ducea în inima ei gânduri despre
aşa că se îndreaptă singur spre acest şarpe devorator, care îl minunatul ei nepoţel. Dacă se va mai întoarce vreodată aici, va
va înghiţi fără milă. La fel este şi cu televizorul. Te ţine pe loc, fi doar de dragul lui.
din curiozitate să vezi ce mai urmează, astfel încât să îţi pierzi În gară, trenurile soseau şi plecau, leneşe, târâindu-şi
timpul, mintea să îţi fie ocupată cu alte gânduri şi rugăciunea vagoanele de marfă. Ţărani şi domni, o mulţime de oameni
din inimă să se stingă. Singura soluţie este să fugim de lucrurile care soseau şi plecau, fiecare cu treaba lui. O lume pestriţă.
păcătoase, să nu negociem cu ele. În cartea 2 Timotei, capitolul Rareori putea zări vreo faţă veselă, oamenii erau îngrijoraţi,
2 de la versetul 22 scrie: „Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte amărâţi, dar calmi. A remarcat aceasta de la bun început, de
neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea împreună cu cei ce când a venit aici, în partea aceasta a Ardealului.
cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.” – Daniela! o întrerupse cumnatul ei din visare. Poţi să
– Daniela, doar nu vrei să mergi direct la gară, fetiţo! Vino vii la noi după terminarea anului şcolar. Aici vei putea să faci
la masă! cursuri de croitorie şi de asemenea să petreci timp cu sora şi
– O, nu! Nu chiar acum când miroase atât de bine a peşte nepoţelul tău, faţă de care am văzut că ai prins mare drag.
fript. – Ai dreptate, cumnate, dar altul este planul meu. Doresc
– Ha, ha, ha!, râse cu poftă cumnatul ei Mani, care s-a întors să ajung doctoriţă. Voi da examen la Suceava, la Liceul Sanitar.
de la pescuit. În privinţa aceasta semeni cu mama ta Olteniţa. Ei Mama a discutat deja cu cineva, la care voi putea sta în gazdă.
grozav îi mai place peştele! Staţi voi liniştite la masă, eu îmi voi Şi te rog să mă crezi că mie nu îmi place să cos, nici să croiesc.
legăna fiul în braţe, să adoarmă. Aceasta este ocupaţia surorii mele, Lili. Ea mai face cursuri la un
Mani începu să îi cânte fiului său, cu vocea lui frumoasă: atelier de pictură. A moştenit talentul mamei, pictează nespus
„Doamne, Tu-n necazuri lângă noi rămâi de frumos. Se pare că eu seamăn mai mult cu tata.
Chinurile noastre Tu le-nduri întâi. – Cum doreşti, e alegerea ta! Mani se oferi să îi cumpere
Ele mai-nainte trec prin mâna Ta el biletul. Trenul accelerat apăru fără să se lase mult aşteptat.
Şi nu-ngădui numai cât putem purta. – Aş fi dorit să îl cunosc şi eu pe tatăl vostru, spuse Mani trist.
– Întreabă-l pe fiul tău, Mănişor, despre tata. El a venit din
Nu te teme, crede neîncetat cer de curând şi acolo în cer sigur s-a văzut cu bunicul său.
Prin Isus eşti binecuvântat Mani zâmbi:
Fie cât de mare, crucea care-o sui – La aceasta nu m-am gândit!
Mergi cu fiecare pas pe urma Lui. Oamenii se grăbeau să urce în tren, Mani îl ajută pe un
om mai în vârstă.
Lacrimile noastre numărate sunt, – Stai, „ţânule”, că te ajut eu!
Tu măsori povara duhului înfrânt – Tulai, că grei mi-s desagii, spuse bătrânul, respirând din
Tu porţi mâna care taie rana grea greu.
Şi nu-ngădui numai cât putem purta.” Urcă şi Daniela şi Mani i-a dat bagajul.
– Mă uimeşti, Elena, cât de bine găteşti! Te-ai schimbat – Poate o să vă vizităm cu ocazia sărbătorilor de Paşte!
foarte mult de când te-ai căsătorit. La noi acasă, acum, cel mai spuse Mani, fluturând mâna în semn de revedere.
mult se ocupă Lili de bucătărie. Eu mă pregătesc pentru examenul
din vară şi citesc şi Biblia regulat. Vreau să închei un legământ cu Draga Ujeniuc
Domnul Isus în apa botezului.
„Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească.” (Iov 36:24) 9
Statutul moral şi spiritual al copilului
„Caută să fii evlavios.” 1 Timotei 4:7b

Opost lecție
despre

Într-o dimineață obișnuită, în timp ce copiii


se jucau prin sala de clasă, unul dintre ei nu se
depărta de mine nicio clipă. Inițial, credeam că
dorește să coloreze o fișă, așa că i-am printat
modelul dorit, dar foarte curând am observat
că nu prea avea dispoziție să se concentreze la
colorat. Prin urmare, în momentele următoare mi-a înapoiat că Iosua rămâne cu mine să povestim ceva. Rămași doar noi doi,
fișa, rămânând nemișcat la masă. Se uita la mine în timp ce m-am asigurat din nou că micuțul știe ce face, dar răspunsul a
scriam sau vorbeam cu părinții care își aduceau copiii la fost prea categoric pentru a mai adăuga alte comentarii.
grădiniță, dar nu se clintea de pe scăunelul din apropierea mea. „Dacă cumva mai târziu îți este foame, îmi spui și o să
Acest lucru îmi părea neobișnuit, fiindcă, de obicei, participa mănânci ceva”.
cu mare entuziasm la activitățile pe care le desfășuram. La „Nuuu, că nu mi-e foame!”
un moment dat, s-a apropiat de mine și mi-a spus pe un ton În timp ce copiii luau micul dejun, Iosua s-a jucat cu
foarte hotărât: jucăriile nestingherit, fără să îl tenteze ușa larg deschisă. Când
„Sora, eu azi postesc!” ne-am întors în clasă, câțiva băieței mai zglobii au observat că
„Ce faci?!”, l-am întrebat, asigurându-mă că am înțeles Iosua nu a fost la masă și i-am surprins strângându-se grămadă
bine mesajul său. în jurul lui.
„Azi nu mănânc, postesc!” „Uau! Iosua!? Tu nu ai mâncat?”
„Aaa, deci vrei sa ții post?!”; eram foarte curioasă ce „Nu, țin post!” le spunea el hotărât, cu un aer de erou.
motivație poate avea un copil de 5 anișori pentru a fi atât de „Și tatăl meu ține post!” s-a lăudat un alt copil.
hotărât în a posti... „și nu ai sandviș la tine?” l-am întrebat mai Discuția lor a trecut la joc și ne-am continuat activitățile
departe. până la ora 13:00. Când a sosit tatăl lui Iosua, doream neapărat
„Nuu! Nici geantă, am venit fără!” să mă asigur că nu am fost prea bizară, crezând un băiețel de 5
„Tatăl tău știe?” ani și lăsându-l nemâncat atâtea ore.
„Da știe! Fratele meu care merge la școală face așa și eu Într-adevăr așa era! Tatăl m-a asigurat că alegerea a fost a
vreau să fac ca el.” băiețelului, iar cei mari doar și-au dat consimțământul.
„Ok...ești băiat pocăit, Iosua! Când mergem la masă, poți L-am lăudat pe Iosua și l-am încurajat, pentru că știu că
să rămâi în sală să te joci cu ce vrei tu cât timp copiii mănâncă.” el a făcut-o dintr-o inimă sinceră, dar trebuie să recunosc că
În timp ce spuneam asta, mă gândeam că sigur Iosua va uita Dumnezeu mi-a vorbit prin această mică experiență. Dacă un
de ziua lui de post până mergem la micul dejun și va veni cu noi băiețel de 5 ani a fost atât de hotărât și încrezător în Dumnezeu că
în sala de mese. Până la urmă, care copil nu e pofticios, când vine primește postul lui, realizat cu micile sacrificii ale vârstei, doresc ca
vorba de mâncare? Spre mirarea mea însă, în timp ce ne rugam această întâmplare să fie o lecție și pentru școlari și adolescenți.
înainte de a ieși la masă, a venit la mine cu ochii mari crezând că Sunt unele lucruri mici, care, aduse cu multă dăruire, au
am uitat discuția de dimineață și mi-a șoptit la ureche: o mare valoare înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă uneori jertfa
„Sora...eu ce fac?! Ți-am zis că postesc!” noastră necesită efort, să fim gata să o dăruim cu toată inima,
I-am șoptit că după rugăciune o să rămână cu mine în sală. nădăjduind la răsplata Sa veșnică.
Copiii făceau rândul pentru a ieși din clasă, iar eu i-am anunțat
Naomi Luntraș

10 „Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească." (Iov 36:24)
Statutul moral şi spiritual al copilului
„Caută să fii evlavios.” 1 Timotei 4:7b

Ce privim și auzim,
ne determină ce gândim!
Printre multele daruri pe care Tatăl Ceresc le-a oferit își exprima grija pentru corinteni astfel: „Dar mă tem ca, după
oamenilor, sunt și cele cinci simțuri: văzul, auzul, mirosul, cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gândurile
gustul și simțul tactil. Acestea sunt cele mai cunoscute, în voastre să nu se strice de la curăţia şi credincioşia care este faţă
realitate, ființa umană este înzestrată cu un mai mare număr de Hristos.” (2 Corinteni 11:3); despre sine spunea: „mă silesc să
de simțuri, toate necesare supraviețuirii. am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea
Dintre cele cinci simțuri, văzul și auzul sunt cele mai oamenilor” (Fapte 24:16). În cartea Geneza, se spune clar că
influente în dictarea modului nostru de gândire. Adevărul răutatea și stricăciunea umană, este rezultatul unui mod de
este că noi suntem produsul gândirii noastre, care se reflectă gândire pe măsură. (Geneza 6:5)
în modul nostru de viață. Înțeleptul Solomon, călăuzit de Înțelegând faptul că modul nostru de gândire reflectă
Domnul, a lăsat scris: „Păzește-ți inima mai mult decât orice, întregul nostru comportament și faptul că:„fiecare din noi are să
căci din ea ies izvoarele vieții!”(Proverbe 4:23) De reținut, „mai dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu” (Romani 14:12),
mult decât orice”; prin această subliniere vreau să accentuez trebuie să luăm foarte în serios acest domeniu al gândurilor.
importanța unei minţi sănătoase. Inima biologică are rol vital Este folositor să înțelegem că gândirea noastră este
în funcționalitatea organismului, de aceea Solomon aduce un efect al unei cauze și anume ceea ce privim și de ceea ce
această imagine în atenția noastră, cu scopul de a accentua auzim. Cineva spunea că mintea este precum o moară, macină
centralitatea gândirii în calitatea vieții. ceea ce îi dai. Pentru o înțelegere mai ușoară a acestui adevăr,
1. O inimă curată şi un cuget bun vă readuc aminte de un proverb celebru: „Semeni un gând,
Apostolul Pavel îi scria ucenicului său, Timotei: „Ţinta culegi o faptă / Semeni o faptă, culegi un obicei / Semeni
poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr‑un un obicei, culegi un caracter /Semeni un caracter, culegi
cuget bun...” (1Timotei1:5). Prin această afirmație apostolul un DESTIN”. Din sămânța gândului se culeg roade pentru
Pavel, voia să transmită că mediul propice pentru virtuțile veșnicie.
sfinte este inima (mintea/ gândirea) și cugetul bun. Când Dragi copii și adolescenți, vrem să vă conștientizăm că
mintea sau cugetul se strică, și credința se risipește „să păstrezi odată cu maturizarea, este necesar să fiți extrem de selectivi în
credința și un cuget curat, pe care unii le-au pierdut și au căzut din ceea ce priviți și auziți, pentru că acestea vă vor determina
credință.” (1Timotei 1:19). De observat, legătura dintre cuget gândirea. În privința aceasta, psalmistul ne spune: „Ferice de
și credință. Înțelegem de aici că, odată ce ai pierdut cugetul omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea
curat, pierzi credința și prin urmare și mântuirea. Apostolul celor păcătoși și nu se așază pe scaunul celor batjocoritori, ci
își găsește plăcerea în Legea Domnului şi zi şi noapte cugetă la
Legea Lui!” (Psalmul 1:1-2)
2. Atenţie la ce vedem!
Oamenii lui Dumnezeu au înțeles adevărul acesta
și au căutat să își ferească ochii de lucruri murdare. David,
omul după inima lui Dumnezeu, spune: „Nu voi pune nimic
rău înaintea ochilor mei; urăsc purtarea păcătoșilor, ea nu se va
lipi de mine.” (Psalmul101:3) Dreptul Iov spunea: „Făcusem un
legământ cu ochii mei…” (Iov 31:1) Mai mult Domnul nostru
Isus a spus: „Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este
sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină; dar, dacă ochiul
tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Aşa că, dacă
lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie
întunericul acesta!” (Matei 6:22-23); „Şi, dacă ochiul tău te face să
cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine. Este mai bine pentru
tine să intri în viaţă numai cu un ochi, decât să ai amândoi ochii şi
să fii aruncat în focul gheenei.” (Matei 18:9) Şi pentru că nimeni
nu-şi doreşte să fie mutilat, fiecare trebuie să înţeleagă lupta
care trebuie să o ducă în vederea feririi de păcat. Psalmistul
spunea: „Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deșarte...”
(Psalmul 119:37)
(continuarea din pagina 14)

„Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească.” (Iov 36:24) 11
Bunele maniere
„...pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire;”
Proverbe 1:3

Salutul
Copii, vă place să salutați? Poate gândiți că e greu dimineața,
să îi salutați pe cei cu care vă întâlniți până la școală, sau poate
vi se pare deranjant adesea, să vă opriți din activitățile voastre,
pentru a-i saluta pe ceilalți.
Ei bine, salutul este foarte important. Faptul că salutăm
arată că suntem copii politicoși, iar prin salut le arătăm celorlalți
că îi prețuim și îi respectăm. Acesta este o formă de comunicare
verbală, atunci când trecem pe lângă cineva cunoscut sau
telefonăm cuiva cunoscut, sau nonverbală, prin semne (înclinare
a capului sau o ușoară ridicare a mâinii) atunci când vedem pe
cineva la depărtare, sau din mașină. Salutul diferă în funcție de
statutul și vârsta persoanei. Nu vom saluta niciodată persoane în
vârstă: „Salut!”, ci le vom adresa salutul: „Bună ziua!”, de asemenea,
nici persoanele cu funcție înaltă precum profesorii de la școală
sau directorul școlii. Atunci când salutăm persoanele cu funcție
înaltă, trebuie să le amintim și gradul sau funcția persoanei
respective: „Bună dimineața doamna profesoară!”, „La revedere
domnule director!”.
Cine salută?
Întotdeauna salută primul cel care intră în încăpere, nu cel
care este prezent deja. De asemenea, tinerii sunt cei care salută
primii pe cei mai în vârstă, aceasta este și o poruncă biblică
(Leviticul 19:32), băieții salută primii fetele, elevii îi salută primii
pe profesori.
Salutul cu mâinile în buzunar, sau cu gura plină, arată Ca și copii, trebuie să salutăm încă de mici. Dacă cunoaștem
impolitețe față de cel căruia ne adresăm. Atunci când salutăm, este mai îndeaproape pe cel care îl salutăm, este bine să îi rostim și
frumos și bine să și zâmbim persoanei căreia îi adresăm salutul. numele: „La revedere, unchiule Paul!” Acesta este un mic semn de
Când salutăm printr-o strângere de mână, folosim întotdeauna atenție care face plăcere celui salutat.
mâna dreaptă. Copiii nu întind mâna persoanelor adulte, decât Salutul creștin
dacă acestea întind mâna spre ei. Atunci când întâlnim colegi sau persoane care nu îl cunosc
Trebuie să salutăm întotdeauna pe cei cunoscuți, chiar dacă pe Dumnezeu, folosim diverse forme de salut precum: „Te salut!”,
aceștia nu ne răspund la salut. Îmi amintesc că pe scara blocului „Bună ziua!”, La revedere!”, etc., însă când salutăm persoane care
aveam un vecin care nu ne saluta niciodată. Ni se părea că e mai îl cunosc pe Dumnezeu, frați în Domnul, folosim saluturi creștine
simplu să renunțăm, să nu îl mai salutăm deoarece oricum nu care au fost folosite de oamenii de pe paginile Bibliei. „Pace!” este
primim răspuns la salut, dar părinții noștri ne-au sfătuit că ceea un frumos salut prin care dorim celui căruia îi adresăm salutul,
ce ne revine nouă trebuie să facem, și nouă ne revine să îi salutăm ceva frumos și anume, o inimă plină de pace.
pe toți cei pe care îi cunoaștem, chiar și pe acest vecin, indiferent Apostolul Pavel a salutat creștinii, în epistolele lui, cu diverse
dacă ne va răspunde sau nu la salut. Bineînțeles că el a rămas forme de salut, precum: ”Har și pace!”, „Harul să fie cu voi!”, „Har,
ferm, nu ne-a răspuns niciodată la salut și după un timp s-a mutat îndurare și pace!”, etc. Domnul Isus a salutat uceniciii cu salutul„Pace
din bloc. Mare ne-a fost bucuria mai târziu, când am aflat că acest vouă!”. Iacov a salutat crestinii, în epistola sa, cu salutul „Sănătate!”
vecin s-a întors la Domnul. Am avut satisfacția că noi am făcut Fiecare salut, de regulă transmite un mesaj. Când salutăm
ceea ce trebuia și nu am răspuns cu dușmănie atitudinii lui. cu salutul „Bună ziua!”, transmitem persoanei respective că îi
Când și cum salutăm? dorim o zi bună, „La revedere!”, transmite dorința de a ne revedea.
Salutăm cu „Bună dimineața!” până la ora 11 a.m., cu „Bună Saluturile creștine transmit mult mai mult decât atât. Ele poartă
ziua!” până la lăsarea serii și cu „Bună seara!” după lăsarea serii. în sine dorințe duhovnicești pentru cel cu care ne întâlnim. Este
Înainte de culcare ne salutăm cu „Noapte bună!”. La despărțire important să alegem un salut care transmite un mesaj frumos,
putem folosi saluturi precum: „La revedere!”, „Pe curând!”. atât colegilor, prietenilor noștri, cât și fraților de la biserică și să
De regulă, salutăm doar persoanele cunoscute (vecini, rude, evităm saluturile care nu transmit nimic, precum e salutul „Ceao!”
profesori, colegi, etc.), indiferent unde le întâlnim, iar în intrarea sau „Pa!”
într-o încăpere precum: cabinet medical, lift, farmacie, salutăm și „Cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere: dulci pentru
persoanele necunoscute. suflet şi sănătoase pentru oase.” (Proverbe 16:24)
Întotdeauna trebuie să răspundem la salutul celorlalți. Harul să fie cu voi!
Emanuela Micurescu

12 „Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească." (Iov 36:24)
Istoria credinţei
„...suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori...” Evrei 12:1

Credincioşia şi providenţa lui


Dumnezeu
În paginile sale, Biblia arată desluşit că Dumnezeu este (sau shoah) şi care a produs 6 milioane de victime, de fapt s-a
credincios în tot ce promite şi face „..credincios este Cel ce a urmărit exterminarea în masă a evreilor din Europa („purificare
făcut făgăduința.”(Evrei 10:23b), dar şi că El acordă o purtare de etnică”). Încetarea acestei persecuții a avut loc o dată cu
grijă deosebită tuturor celor ce-L iubesc şi se tem de El, lucru înfrângerea Germaniei şi sinuciderea dictatorului în 1945.
întărit de autorul epistolei (Evrei 13:5b ) „…căci El însuși a zis: În pofida acestui fapt, la numai trei ani mai târziu, a avut
„Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” Aceste loc o reemigrare masivă a evreilor în patria natală, şi ceea ce
două preocupări nemeritate pe care Creatorul le manifestă părea „pe moarte” în 1942, acum începea să reînvie. Actul
faţă de oameni sunt vizibile în Scriptură în raportul relaţional solemn al „reînvierii evreilor din cenuşa Holocaustului”, este
Dumnezeu - Israel şi în mod deosebit, Hristos - Biserică. Şi proclamarea oficială a statului Israel la 14 mai 1948 de către
pentru că în acest an statul Israel, proclamat oficial la 14 mai evreul, David Ben Gurion. Reacţiile ostile ale arabilor nu întârzie
1948, „împlineşte vârsta de 71 de ani”, am vrea să aruncăm să apară, fapt care declanşează războiul arabo-izraelian din
o privire asupra modului providențial în care Dumnezeu a 1948-1949 încheiat cu un armistițiu provizoriu. În 1967 are loc
călăuzit acest popor. un nou conflict, numit Războiul de şase zile, provocat din nou
Trebuie să recunoaștem că providențial existenţa statului de statele arabe.
evreu pe hartă este o minune. De ce? Începând cu primele Am vrea să ne aplecăm asupra acestui moment istoric,
promisiuni pe care Dumnezeu le făcuse în urmă cu mii de pentru a vedea cum Dumnezeu Şi-a dovedit puterea şi Şi-a
ani patriarhului Avraam, că-l va binecuvânta şi-i va da ţara apărat poporul.
Canaanului ca moştenire urmaşilor lui, până în prezent, putem Animați de un sentiment comun, ura față de evrei, toate
să vedem cum Dumnezeu a luat acest popor de mână şi l-a statele arabe din jur (Egiptul, Siria şi Iordania) au crezut că
purtat „pe aripi de vultur” şi n-a îngăduit nimănui să-l distrugă, venise ora distrugerii națiunii Israel. Egiptenii blocaseră portul
chiar dacă au existat tentative în acest sens. Este recunoscut strategic al Israelului spre Golful Akaba, astfel confruntarea a
în mod neoficial de către unii istorici, că „primul holocaust” devenit inevitabilă. În dimineaţa zilei de 5 iunie 1967 Israelul
prin care a trecut poporul evreu este cel prezentat în cartea s-a văzut nevoit să atace; avioanele cu reacţie israeliene
Exodul, atunci când faraon a dat acel decret nemilos, conform zburând la o joasă altitudine dinspre nord, au distrus aviaţia
căruia toţi copiii de parte bărbătească care li se nășteau evreilor egipteană, totodată nişte torpiloare şi comando-uri israeliene
trebuiau să fie omorâţi. distrugeau cea mai mare parte a forţei navale egiptene.
Perioada Vechiului și Noului Testament Războiul care a urmat a fost păgubitor pentru lumea
În anul 722 î.Hr. când Regatul de Nord, cu capitala la arabă. Egiptul şi Iordania erau distruse, iar Siria bătea în
Samaria, a căzut în mâinile asirienilor, și a fost transformat retragere. Are loc încetarea focului după ce Israelul şi-a
în provincie asiriană, populată ulterior de colonişti aduși din mărit teritoriul de la 10 000 la 54 000 de km2 (Fâşia Gaza,
provinciile Imperiului; anul 586 î.Hr. când Regatul de Sud Peninsula Sinai, Platoul Golan şi Cisiordania intrau în
cu capitala la Ierusalim a fost cucerit de Nabucodonosor/ componenţa statului evreu) şi şi-a dublat populaţia. Mai
Nebucadneţar împăratul Babilonului, care a deportat marea mult din punct de vedere profetic, Ierusalimul revenise din nou
masă a iudeilor în Babilon şi în provincii, unde au rămas în mâinile evreilor. Intervenţia miraculoasă a lui Dumnezeu în
timp de 70 de ani, după vestirea profetului Ieremia; au urmat 1967 nu va fi ultima, şi chiar dacă Nasser zvonise fals despre
revoltele conduse de Iuda Macabeul ca urmare a provocărilor un ajutor primit de evrei din partea SUA şi Marii Britanii, lumea
lansate de regele Antiochus (IV) Epifanes, care la un moment avea să remarce prezicerea profeţilor, conform căreia evreii
dat a profanat chiar şi Templul din Ierusalim; dramaticele „nu vor mai fi niciodată dezrădăcinaţi din ţara pe care le-am
evenimente din anii 70-73 d. Hr. când Ierusalimul a fost cucerit dat‑o.”(Amos 9:15)
de romani, Templul fiind distrus în mare parte, iar ultimul Sunt clipe în viață în care trecem prin momente de
punct de rezistenţă a evreilor, fortăreaţa Masada este luată cu încercare, în care nu mai înţelegem planul pe care Dumnezeu
asalt de trupele romane. îl are cu privire la noi. Poate adesea suntem şi noi înconjuraţi de
Din secolul I până în sec XX ”arabi” care ne vor pieirea. În pofida acestor lucruri Dumnezeu
Din acel moment poporul evreu a pribegit dintr-o parte este acolo lângă noi, ne întăreşte, ne sprijineşte şi ne dă şi
în alta fără a avea o patrie stabilă. Începând cu anul 1391, biruinţă dacă rămânem ascultători de El. Vom fi şi noi ca şi
evreii au căzut victime Inchiziţiei spaniole, care s-a intensificat Israel după aceste momente, mai oţeliţi, şi mai puternici în faţa
între 1480-1530 sub monarhii Ferdinand de Aragon şi Isabela vrăjmaşului?
de Castilia. În timpul celui de al Doilea Război Mondial, liderul Chiar când totul pare pierdut, Dumnezeu poate
nazist Adolf Hitler a declanșat o persecuţie asiduă împotriva transforma blestemul în binecuvântare, răul în bine, iată ce
evreilor, ajungând în 1942 să aplice soluția finală, prin care evreii spune Scripura în această direcţie. „Ba mai mult, ne bucurăm
erau deportați în lagăre de concentrare (Auschwitz, Maidanek,
(continuarea în pagina 17)
Sobibor, etc.) şi omorâţi prin gazare, fenomen numit Holocaust
„Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească.” (Iov 36:24) 13
Continuare articole
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri, nu vom ascunde de copiii lor, ci
vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului,...” Psalmul 78:3-4
(continuare din pagina 3) (continuare din pagina 11)

Psalmul 1 Ce privim și auzim,


rețetă pentru fericire ne determină ce gândim!
plăcerea mea.” (Psalmul 16:3) În altă parte afirma: „Iată, ce plăcut 3. Atenţie la ce auzim!
şi ce dulce este să locuiască fraţii împreună!” (Psalmul 133:1) Bucuria Dumnezeu prin profetul Isaia întreabă: „Cine
și plăcerea părtășiei este condiționată de curăția spirituală și de din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine
relațiile celor care se adună laolaltă. din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice?”
În definitiv, Dumnezeu trebuie să fie sursa finală de plăcere Și Domnul răspunde: „cel ce își…leagă ochii ca să nu
pentru orice om care își dorește fericirea. Asaf, după un moment vadă răul” și „cel ce își astupă urechea să n-audă cuvinte
de nefericire din cauza unei optici deformate, când ajunge să setoase de sânge.” (Isaia 33:14-15) Așadar este foarte
privească corect realitatea, exclamă: „Pe cine altul am eu în cer în
important și ceea ce auzim. Într-o eră în care suntem
afară de Tine? Şi pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât
bombardați cu multe informații, atât pe care vizuală cât
în Tine.” (Psalmul 73:25) Chiar în lipsa fraților, chiar în absența
și pe cale auditivă, ni se cere să fim atenți atât la ceea ce
Scripturii și chiar în cele mai grele circumstanțe (în temnițe și în
suferință), creștinii autentici și-au găsit plăcerea în Dumnezeu. vedem, dar în egală măsură și la ceea ce auzim. Există o
Dacă de la El ni se oferă orice dar bun și desăvârșit, cum am putea curiozitate de a auzi lucruri negative. Așa cum spunea
crede că, în absența Lui, ne-am putem bucura? (Eclesiastul 2:25) Solomon „urechea nu oboseşte auzind.” (Eclesiastul
Biblia ne vorbește și despre plăcerile de o clipă ale 1:8) și dacă nu obosește de multe ori ascultă „verzi și
păcatului. (Evrei 11:25) Care este diferența între plăcerile sfinte și uscate”. Sunt lucruri care odată auzite ne influențează
plăcerile păcătoase? Plăcerile păcătoase sunt doar de o clipă, pe gândirea pentru totdeauna. De aceea, înțeleptul
când plăcerile sfinte sunt veșnice. Cuvintele lui Dumnezeu sunt spunea: „Încetează, fiule, să mai asculţi învăţătura, dacă
veșnice; pe sfinți îi vom avea alături pentru veșnicie, cu ei ne vom ea te depărtează de învăţăturile înţelepte.” Isus spunea
desfăta pentru totdeauna în prezența Celui veșnic. de asemenea: „Luați seama la ce auziți.” (Marcu 4:24),

3. Ferice de omul care este ca un pom plin de roadă iar în context vorbește despre faptul că ni se va aplica
(Psalmul 1:3) aceeași judecată cu care judecăm pe alții. Înțelegem că
Am văzut fericirea care vine din păzirea principiilor sfinte ceea ce auzim despre semenii noștri este definitoriu
și fericirea plăcerilor sfinte, dar ce fericire mai poate fi în a rodi? pentru faptul cum îi vom judeca. De aceea, să ne silim
Roadele noastre ne pot aduce fericire! În ce sens? Apostolul Pavel să auzim doar lucrurile pozitive, bune, care ne sunt de
ne spune despre niște roade de care acum ne este rușine, pentru folos!
că erau cu gust de moarte (Romani 6:21). Dar odată ce am fost 4. O minte sănătoasă
altoiți, se cer alte roade de la noi. Ni se cer „roade vrednice de Dacă am înțeles că gândurile ne sunt influențate
pocăință” (Matei 3:8); „roada luminii” (Efeseni 5:9); „roada Duhului”. de ceea ce privim și auzim, trebuie să păstrăm în gândirea
(Galateni 5:22) noastră standardele Scripturii. Pentru păstrarea unui
Care este legătura dintre aceste roade și fericire? Dacă ar cuget sănătos este nevoie să subordonăm gândurile
fi să ne gândim la un coș cu fructe; ce ne-ar aduce mai multă noastre voii lui Hristos: „Noi răsturnăm izvodirile minții
fericire, să primim un asemenea coș sau să îl dăruim? Probabil că şi orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui
dacă am fi sinceri, ar trebui să recunoaștem că ne place să primim.
Dumnezeu, şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.”
Așa este. Ne place să mâncăm din roadele altora: din bunătatea
(2 Corinteni 10:5) Frica de Domnul și Cuvântul Sfânt
fratelui, din răbdarea mamei și din dragostea colegului. Și este o
sunt izvoare de sănătate pentru mintea umană: „Frica
bucurie să fim înconjurați de oameni care rodesc și ne servesc cu
roadele lor. Totuși, Domnul Isus, ne pune la dispoziție o fericire de Domnul este începutul înțelepciunii; toți cei ce o păzesc
mai mare: „Este mai ferice să dai decât să primeşti.” (Fapte 20:35) au o minte sănătoasă …” (Psalmul 111:10); „Fiule, nu
Unii se bucură doar de fericirea de-a primi, însă fericirea poate fi uita învățăturile mele şi păstrează în inima ta sfaturile
experimentată la un alt nivel atunci când dai. Aceasta înseamnă mele…și, astfel, vei căpăta trecere şi minte sănătoasă
să rodești la vreme și să saturi foamea celor din jur. Ferice de cei ce înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.” (Proverbe
rodesc mult, astfel încât Vierul să fie proslăvit (Ioan 15:8). Despre 3:1,4); Apostolul Petru scria celor credincioși „...caut să
oamenii buni se mai spune într-o expresie populară că sunt “Pita vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări” (2 Petru 3:1)
lui Dumnezeu”. Tu ai vrea doar să mănânci din pita lui Dumnezeu Înțeleptul Solomon spunea şi el: „O minte sănătoasă
sau dorești să fii tu una? câștigă bunăvoință...” (Proverbe 13:15)
Așadar, rețeta fericirii oferită de psalmist are cel puțin trei În concluzie, vă sfătuiesc să vă păstrați cugetul curat,
elemente: principiile sfinte, care cer să spunem NU căilor spre ferindu-vă ochii de tot ce este păcătos, iar dacă s-au
nefericire; plăcerile sfinte, care ne desfată în lucrurile veșnice și murdărit să îi spălați cu apa Cuvântului; să vă păziți
roada, care presupune sacrificiu pentru fericirea altora. Această urechile de la tot ce este rău, iar dacă ați ascultat lucruri
rețetă se poate servi în orice etapă a vieții, în cantități cât de mari. rele, de la muzică necreștină până la glume și bancuri
Până în prezent nu s-au constatat reacții adverse. Poftă bună! păcătoase, renunțați la acestea și plecați-vă urechea la
Dacă apar manifestări neplăcute, citiți din nou rețeta cu atenție, învățăturile sănătoase care vi se oferă. Toate acestea ca
așa cum e prezentată de Autor!
să puteţi gândi bine!
Gelu Moscu
Sergiu Culda

14 „Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească." (Iov 36:24)
Predica pentru copii
„Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea,” Proverbe 5:1

Saul (Pavel)
Context: În aceeași perioadă cu Pruncul Isus, într-o familie Deşi Saul credea că face un serviciu de onoare lui Dumnezeu,
din Tarsul Ciliciei, s-a născut un băieţel, ce s-a dovedit a fi foarte el lăsa în urmă multe lacrimi şi durere. La fel, unii adolescenţi şi
inteligent. Întrucât avea şi cetăţenie romană prin părinţii săi, tineri se lansează în ambiţii pasionale sau profesionale: sporturi,
deşi era evreu cu o origine binecunoscută, avea multe șanse să cercetări excentrice sau alte practici ciudate, toate cu scopul
devină un om important. Anii ce au urmat au dovedit aceasta, lansării și reuşitei în viaţă, în detrimentul lucrurilor sfinte. Alţii
numai că într-o altă direcţie. consideră o datorie de onoare să se ducă pe front, ca luptători
1. Saul (Pavel) – copilul inteligent religioşi. Multe pasiuni şi vise iau amploare în vremea tinereţii.
În copilărie, Saul avea motive să se mândrească, având Ce se va alege de ele rămâne de văzut, pentru că unii trebuie
în vedere drepturile speciale pe care le avea în plan social: „Şi avertizaţi, aşa cum a spus mentorul lui Saul, Gamaliel, colegilor
eu.. sunt chiar născut roman.” (Fapte 22:28) De asemenea, având de persecuţie ai lui Saul: „Să nu vă pomeniţi că luptaţi împotriva
în vedere şi superioritatea religioasă a evreilor, el spunea: „Eu lui Dumnezeu.” (Fapte 5:39)
sunt iudeu... din Tarsul din Cilicia, cetăţean al unei cetăţi nu fără 3. Saul (Pavel) – omul care s-a întâlnit cu Domnul Isus
însemnătate.” (Fapte 21:39) Mai mult, educaţia primită a fost Hristos
într-o şcoală de prestigiu din capitala ţării: „Am fost crescut în În una dintre misiunile sale cele mai depărtate, tânărul Saul
cetatea aceasta, am învăţat la picioarele lui Gamaliel să cunosc a avut o experienţă supranaturală, iar în urma acesteia, gândirea
cu deamăruntul Legea părinţilor noştri.” (Fapte 22:3) Pe parcursul lui s-a schimbat. „Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată
şcolii, s-a evidenţiat şi era, după cum declara el mai târziu, „mai a stălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ şi a auzit
înaintat în religiunea iudeilor decât mulţi din neamul meu, de o un glas, care-i zicea: «Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?» «Cine
vârstă cu mine” (Galateni 1:14). eşti Tu, Doamne?»” a răspuns el. Şi Domnul a zis: «Eu Sunt Isus, pe
Poate ai şi tu motive să te lauzi cu părinţii tăi, sau cu care-L prigoneşti...» Tremurând şi plin de frică, el a zis: «Doamne,
premiile pe care le-ai obţinut. Dacă te asemeni cu Saul prin ce vrei să fac?» «Scoală-te» i-a zis Domnul, «intră în cetate şi ţi se
oportunităţile tale, sper să fie valabil şi pentru tine ce spunea va spune ce trebuie să faci.»” (Fapte 9:3-6) După ce s-a întors în
el despre sine din punct de vedere moral: „Eu am vieţuit cu Ierusalim, este scris că: „De atunci se ducea şi venea împreună cu ei
toată curăţia cugetului meu înaintea lui Dumnezeu, până în ziua în Ierusalim şi propovăduia cu îndrăzneală în Numele Domnului.”
aceasta.” (Fapte 23:1) (Fapte 9:28-29) Astfel, fariseul Saul a devenit, „Pavel, apostol al
2.Saul (Pavel) – tânărul ambiţios lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu.” (Efeseni 1:1). El explică
Datorită acestor merite, moştenite sau dobândite, el a momentul cotiturii din viaţa lui ca fiind un har al lui Dumnezeu,
putut spune: „Viaţa mea, din cele dintâi zile ale tinereţii mele, este care i-a făcut chemarea la mântuire şi la o lucrare sfântă: „Dar
cunoscută de toţi iudeii, pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în când Dumnezeu-care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele
mijlocul neamului meu.” (Fapte 26:4) El a fost vârful de lance şi m-a chemat prin harul Său, a găsit cu cale să descopere în mine
al persecutorilor ucenicilor Domnului Isus, despre care el nu pe Fiul Său, ca să-L vestesc între neamuri...” (Galateni 1:15-16)
putea crede că este Mesia. Represaliile majore au început cu Fie ca fiecare să poată spune despre perioada dinaintea
diaconul Ştefan. „Saul se învoise la uciderea lui Ştefan. În ziua întâlnirii cu Domnul şi de după aceea, cuvintele: „Mulţumesc lui
aceea, s-a pornit o mare prigonire împotriva Bisericii din Ierusalim.” Hristos Isus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic
(Fapte 8:1) Este suficient să cităm din declaraţiile sale pentru a de încredere şi m-a pus în slujba Lui, măcar că mai înainte eram
cunoaşte amploarea ambiţiilor sale: „Am prigonit până la moarte un hulitor, un prigonitor şi batjocoritor. Dar am căpătat îndurare,
această Cale, am legat şi am pus în temniţă bărbaţi şi femei.” (Fapte pentru că lucram din neştiinţă, în necredinţă!... am căpătat
22:4); „Prigoneam peste măsură de mult Biserica lui Dumnezeu şi îndurare, pentru ca Isus Hristos să-Şi arate în mine, cel dintâi, toată
făceam prăpăd în ea.” (Galateni 1:13) îndelunga Lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El, în urmă, ca
să capete viaţa veşnică.” (1 Timotei 1:12-16)

Predicatorul

„Lăudaţi pe Domnul,
„Nuchemaţi
uita să Numele
lauzi faptele
Lui, vestiţi
Lui, pelucrările
care toțiLui
oamenii
printretrebuie
popoare,
să pomeniţi
le mărească.”
mărimea
(Iov Numelui
36:24) Lui!" (Isaia 12:4) 15
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri,” Psalmul 78:3

S o l d a t u l l e n e ș
Chiar și cei mai buni soldați, dacă nu sunt atenți,
pot fi prinși în lucruri greșite
A fost odată ca niciodată, într-un tărâm nu foarte
îndepărtat, un soldat pe nume Benny. Benny avea rangul
de sergent în armata țării Zel. Sergentul Benny își îndeplinea
cine l-a făcut pe el șef. După o lună petrecută în felul acesta,
sergentul Benny a început să se gândească că poate și el
muncise un pic, un pic prea mult. Insula era minunată și avea
slujba cu foarte multă dedicare și avea grijă ca toate lucrurile multe locuri frumoase unde puteai înota. El a hotărât să-și ia
să fie la locul lor. El se asigura că pușca lui era bine îngrijită, liber în acea după-amiază și să meargă să înoate.
uniforma lui fercheșă și că toate ordinele erau îndeplinite până După ce a înotat, i-a fost foarte foame și a mâncat un prânz
la ultima iotă. sățios. Iar după ce a mâncat, a tras un somn bun. La început
Sergentul Benny obișnuia să petreacă multe ore muncind sergentul Benny s-a simțit prost că a tras chiulul și nu și-a făcut
pentru a se asigura că treaba era bine făcută și că toate lucrurile treaba, dar cu cât trăgea mai mult chiulul, cu atât mai ușor
erau în siguranță. Oamenii din Zel dormeau mai bine știind că devenea. În curând, sergentul Benny trăgea chiulul în fiecare zi.
sergentul Benny era în post. Pușca lui era acoperită cu noroi, nu își mai putea găsi bocancii,
Într-o zi, cel mai înalt oficial al armatei din țara Zel a cămașa îi era ruptă, iar părul lui avea nevoie să fie pieptănat.
observat ce treabă extraordinară făcea sergentul Benny. El Benny tocmai se pregătea să tragă un pui de somn când
a vorbit cu câțiva dintre ceilalți funcționari superiori și ei au a sunat alarma. Insula Nepăsării era atacată. Benny a sărit în
hotărât să îl trimită pe sergentul Benny în insula Nepăsării. picioare și a început să alerge spre baza militară, unde credea
Vedeți voi, soldații de pe insula Nepăsării nu erau foarte că și-a lăsat pușca. În orice caz, nu putea alerga foarte repede
harnici și aproape niciodată nu își terminau treaba pe care deoarece era așa ieșit din formă. Inamicul i-a înfrânt repede pe
o aveau de făcut. Insula nu era foarte în siguranță. Existau soldații Nepăsării. Nici măcar unul dintre oamenii de pe insula
zvonuri că această insulă ar fi atacată prima dacă ar izbucni Nepăsării nu a supraviețuit atacului neașteptat.
un război. Sergentul Benny urma să fie de mare ajutor în Și noi suntem într-o armată – armata lui Dumnezeu. Ca
securizarea insulei. soldați în armata lui Dumnezeu, trebuie să ne asigurăm că ne
Sergentul Benny a acceptat cu bucurie noile lui ordine, menținem în formă, prin citirea Bibliei, rugăciune, închinarea
așa cum o făcea întotdeauna. Când a ajuns pe insula Nepăsării, înaintea Domnului nostru și ajutorarea altora.
nu și-a putut crede ochilor ce a văzut. Uniformele celorlalți Sunt multe lucruri care pot încerca să ne distragă de la a
soldați erau foarte neîngrijite, puștile lor erau acoperite cu noroi rămâne în formă. Am putea crede că este mai distractiv să ne
și arătau groaznic, pantofii lor aveau nevoie să fie lustruiți, iar dăm cu bicicleta sau să ne jucăm jocuri video, și nu e greșit să
majoritatea dintre ei stăteau întinși la umbră și beau limonadă. facem aceste lucruri, dar trebuie să ne asigurăm că Îl punem
Sergentul Benny a strigat: „Ce fel de soldați sunteți voi?” pe Dumnezeu pe primul loc. S-ar putea ca unii oameni să nu
Ceilalți soldați au râs și i-au spus lui Benny: „Relaxează-te, înțeleagă importanța rugăciunii, a citirii Bibliei sau a petrecerii
și la urma urmei, cine te crezi? Dacă ai vreo problemă, du-te și timpului în slujirea Domnului. Nu urmați exemplele lor rele.
vorbește cu înaltul oficial al insulei.” Dumnezeu vrea ce e mai bun pentru noi și El vrea ca noi să
Sergentul Benny a mers hotărât direct la casa înaltului ne menținem în formă. Ăsta e un ordin, soldat!
oficial și a cerut să aibă o discuție cu el. Numele acestui
funcționar superior era Dl. Apatic. Sergentul Benny a observat
că Dl. Apatic era într-o stare chiar mai proastă decât soldații de Tradus de Bogdan Fereşteanu
pe insula Nepăsării. Folosit cu permisiunea Kid’s Sunday School Place Inc.
„Da, cu ce te pot ajuta?” a căscat Dl. Apatic. Sergentul Benny (c) Kid’s Sunday School Place, Inc. All Rights
a început să explice cât de neîngrijiți erau soldații și cât de nesigură Reserved.
era insula, dar Dl Apatic l-a întrerupt, spunându-i: „Da, da, bine,
bine. Întoarce-te, te rog, să vorbim după prânz. Acum chiar am
nevoie să trag un pui de somn.”
Sergentul Benny s-a întors după
prânz, dar i s-a spus să revină după
cină. Când a revenit după cină, i s-a
spus să se întoarcă după micul dejun.
Dl. Apatic se juca tot timpul și nu avea
vreme să stea de vorbă cu el.
Asta a durat mai multe zile.
Zilele au devenit săptămâni.
Sergentul Benny a încercat să stea
de vorbă cu ceilalți soldați, dar ei
obișnuiau doar să râdă și să întrebe

16 „Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească." (Iov 36:24)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri,” Psalmul 78:3

Pățania fierului și a pârâului


E cunoscută pățania unui fier de plug care n-a vrut să mai acolo se făcea brânza și se alegea untul.
taie pământul, ci s-a așezat la odihnă în cămară. Dar în cămară De data aceasta sărăcia vru să se așeze în
l-a ros rugina de s-a ales nimica de el. al patrulea colț, dar și acolo dădu peste lâna
Tot așa e și pățania pârâului care și-a zis „Ce să mai alerg eu oii, care aștepta să fie lucrată.
peste atâtea pietre și văgăuni? Hai să stau pe loc!” Și a stat pe loc. Așa că sărăcia, neavând unde să se așeze, fugi
Dar, stând pe loc, apele i s-au stricat și s-a făcut, din pârâu cu apa rușinată dintr-o casă atât de harnică și îmbelșugată!
limpede, o baltă urât mirositoare și plină de broaște.
Așa face și lenea cu omul. Munca înviorează și curățește Predica izvorului
trupul și sufletul omului. În schimb, lenea roade ca o rugină
trupul și sufletul din viața omului, este o baltă stricată ce se Trei călători poposiră în drumul lor la un izvor și își
umple de broaștele patimilor și a poftelor rele. potoliră setea cu apa lui cea limpede și curată. Deasupra
Din pățania fierului și a pârâului învățați-vă să fugiți de izvorului cineva scrisese: „Faceți și voi ceea ce fac eu!”.
lene și trândăvie. – Oare ce-ar înseamna aceste cuvinte? se întreabă cei trei
călători.
– Eu cred, zise unul, că izvorul vrea să ne spună: „Vedeți?
Lenea-i dăscălița diavolului Eu alerg mereu printre pietre și pământ și de aceea sunt curat.
De omul cel leneș se apropie nu numai sărăcia și lipsa, Lucrați alergați mereu și voi, căci lucrul vă apără de ispite și vă
ci se apropie și diavolul cu patimile și ispitele lui. „Roagă-te și ține curați”
lucrează!” - ziceau bătrânii. De cel ce se roagă și lucrează, satan – Eu cred, zise celălalt călător, că izvorul vrea să spună
nu se poate apropia. Lenea și trândăvia sunt cuibul cel cald în altceva. El parcă ne-ar zice: „Vedeți? Eu vă dau apa mea în dar,
care Satan, își așază patimile și ispitele lui. Unde se află lene și fără bani; în dar să dați și voi altora darurile și bogățiile de care
trândăvie mai multă, acolo și purtările sunt mai stricate. Mai v-a învrednicit Bunul Dumnezeu!”
demult se spunea că, la orașe lumea e mai stricată, fiindcă acolo – Eu cred altceva, grăi al treilea călător. Eu cred că izvorul
trăiesc cei mai mulți trântori care n-au aflat altă credință decât vrea să spună:„Vedeți cât de curată și bună e apa mea acum? Dar,
pântecele și poftele. Și la sate iarna, răsună crâșmele și păcatele îndată ce mă tulbur, nu mai sunt bun de nimic, nu se mai poate
mai tare ca vara, din pricină că oamenii n-au de lucru. bea din apa mea, călătorul fuge de ea. Așa e și viața voastră cea
Creștinilor! Lenea-i dăscălița diavolului, precum zice și sufletească. Îndată ce o tulbură păcatul, ea nu mai e bună de
Scriptura, „ Poftele leneșului îl omoară, pentru că nu vrea să nimic. E urâtă și în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor.”
lucreze cu mâinile, toată ziua o duce numai în pofte” (Proverbe Trei păreri aveau cei trei călători, și toți trei aveau
21:25,26). Feriți-vă de ea! dreptate!

Sărăcia și oaia Bibliografie


1. 600 Istorioare religioase, Iosif Trifa, Editura Oastea Domnu-
Sărăcia a intrat în casa oii și a vrut să stea jos. Vru să se lui - Sibiu, 2007
așeze în colțul drept al casei, dar acolo dădu peste mielul
oii. Dădu repede să se așeze în colțul stâng, dar acolo se afla
găleata cu lapte. Atunci vru să meargă în al treilea colț, dar și

(continuare din pagina 13)


Credincioşia şi providenţa lui Dumnezeu
chiar și în necazurile noastre; căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în
încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea.” (Romani 5:3-4)
Când cerul este învolburat şi norii ameninţă corabia noastră, Dumnezeu este cel care
veghează de la înălţime şi dacă răbdăm va veni vremea când vom vedea răsărind Soarele
neprihănirii peste viețile noastre. Din încercări învățam că un caracter puternic se formează
în vreme de încercare. Să rămânem credincioşi, pentru că Scriptura afirmă că „Dacă răbdăm,
vom și împărăți împreună cu El. ” (2 Timotei 2:12a)
Concluzionăm prin a spune că Dumnezeu își arată credincioşia, providenţa şi puterea
chiar şi în vremuri de criză, pentru că în El „...nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.” (Iacov
1:17c) Pentru vremurile care le avem în față să rămânem plini de încredere în Acela care ne-a
mântuit! Este El și Mântuitorul tău? Poți să ai tu încredere în El, în ziua necazului?

Bibliografie
1.John F. Walvoord, Armaghedon, petrolul și criza din Orientul Mijlociu, trad. Olimpiu S. Cosma,
Editura Agape, Făgăraș, 1996
Ruben Moț

„Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească.” (Iov 36:24) 17
Răspunsuri, întrebări şi premianţi
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu... ascultându-i şi punându-le întrebări”
Luca 2.42,46

Răspunsuri Întrebări
Răspunsuri 1. Cărui copil i-au pus numele vecinele?
(la întrebările din numărul 64/trim. IV / 2017):
2. Ce rugăciuni ale Domnului Isus sunt scrise în
Evanghelii?
1. Focul dragostei (C. Cântărilor 8:6-7).
3. Care judecător n-a mai putut scoate sabia din
2. Ahaz (2 Cronici 28:22).
pântecele celui pe care l-a omorât?
3. După ce au fost înfrânți de oamenii din Ai
(Iosua 7:5). 4. Cine a fost „născut” în închisoare?
4. Naomi (Rut 1:3), Ana (Luca 2:37). 5. Cine a omorât șaptezeci de oameni pe aceeași
5. Geneza 12:10; 26:1; 41:54; Rut 1:1; 2 Samuel piatră?
21:1; 1 Regi 18:2; 2 Regi 6:25, Fapte 11:28,... 6. Cărui om i-a vorbit Dumnezeu din mijlocul furtunii?
6. Eleazar (2 Samuel 23:10).
7. Despre ce tânăr este menționat că Domnul i se
7. Roboam (2 Cronici 11:23). descoperea prin cuvântul Domnului?
8. Ezra (Ezra 8:6).
8. Care este făgăduința menționată de apostolul
9. Ioel (Ioel 1:4).
neamurilor pentru copii care își ascultă părinții?
10. Cei ce suferă (Iov 3:20-21).
9. Care om a fost îmbrăcat în haine de sărbătoare de
către Îngerul Domnului?
10. Cine s-a umplut de Duhul Sfânt din pântecele
mamei sale?

Regulamentul concursului de premiere

Fiecare răspuns la întrebări şi rezolvare de la paginile concurs, indicate în fiecare număr al revistei, va fi examinat și notat
de o comisie de evaluare. Punctele cumulate de fiecare participant la concurs se vor păstra în evidențele noastre şi când va
totaliza 100 de puncte va fi premiat. Fiecare, concurează cu sine însuși şi poate fi premiat în mod repetat la cumularea altor 100
de puncte.
Articolele sau careurile copiilor și adolescenților, trimise și publicate, vor fi și ele notate şi punctele obţinute vor fi cumulate
alături de cele de la răspunsuri și rezolvări.
Vă rugăm să precizați corect numele, vârsta și adresa. Foarte important: totul să fie autentic! Corect este ca aceste rezolvări
să fie munca voastră individuală. Dacă nu puteți, cereți ajutorul (numai) unui frate sau unei surori mai mari, dar tot copii sau
adolescenți.
De ce acest sistem?
Pentru că vrem să răsplătim, oferind daruri, celor care permanent și sistematic citesc revista „Betel” şi bineînţeles Biblia,
cartea din care se formulează toate întrebările, careurile şi vorbele cu tâlc.
Pentru că nu vrem să premiem doar pe cei care cumulează cele mai mari punctaje. Acest procedeu i-ar dezavantaja pe cei
care au muncit și ei dar nu au putut mai mult. Dumnezeu pe cel cu 5 și respectiv cu 2 talanți i-a răsplătit proporțional, dar a vrut
ca bun „gospodar” să ofere ceva și celor ce s-au înscris mai târziu la muncă.
Sistemul „concurs” cu învingători și invinși nu este biblic. Dumnezeu vrea să răsplătească pe toţi cei ce muncesc.

Colectivul de redacție

Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 31.05.2019


pe adresa redacţiei
Notă: Paginile care intră în concurs sunt: 6, 7 şi 18.
La concursurile biblice sunt rugaţi să participe copiii şi adolescenţi până la 18 ani. Vă mulţumim pentru înţelegere.

18 „Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească." (Iov 36:24)
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga
Matei 25:31-33
Lauda de sine Lauda din partea lui
Dumnezu
Pentru că nu cine se laudă singur va fi primit... ...ci acela pe care Domnul îl laudă.
(2Corinteni 10:18a) (2Corinteni10:18b)

Ca norii și vântul fără ploaie, asa este un om care Atunci, fiecare își va capătă lauda de la
se lauda pe nedrept cu dărniciile lui. Dumnezeu. (1Corinteni4:5)
(Proverbe 25:14)
...dragostea nu se laudă. (1 Corinteni 13:4)
Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu
buzele tale. (Proverbe 27:2) Ci iudeu este acela care este iudeu înauntru; și
taiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în
Așa vorbește Domnul: “Înțeleptul să nu se laude slova; un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la
cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu oameni, ci de la Dumnezeu. (Romani 2:29)
tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui.
(Ieremia 9:23) De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care
mi-o va da în ”ziua aceea” Domnul, cel drept...,
Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.
(Efeseni 2:9)
Domnul a zis Satanei: “Ai văzut pe robul Meu
nimeni sa nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om
(1Corinteni 1:29) fără prihană și curat la suflet, care se teme de
Dumnezeu și se abate de la rău.” (Iov 1:8)
Unde este, dar, pricina de lauda? S-a dus. Prin
ce fel de lege? A faptelor? Nu; ci prin legea smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa.
credinței. (Rom.3:27) (Iacov 4:10)

Pe când acum vă făliți cu lăudăroșeniile voastre! Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu,
Orice laudă de felul acesta este rea. (Iacov 4:16) pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe.
(1 Petru 5:6)
Fariseii se rugau, posteau și dăruiau pentru a se
lăuda înaintea oamenilor (Matei 6,23) Domnul Isus îndeamnă ca rugăciunea, postul și
dărnicia să fie făcute în ascuns pentru a primi
Oamenii se laudă cu lucrurile vizibile. răsplata/lauda de la Dumnezeu.

Dumnezeu laudă lucrurile ascunse.

caprele la stânga oile la dreapta...Minunate sunt lucrările Domnului...
Păsările cântătoare
soliști ai primăverii
„Păsările cerului locuiesc pe marginile lor şi fac
să le răsune glasul printre ramuri.”
Psalmul 104.12

În măreția Sa, Dumnezeu a așezat parfum, culoare și


frumusețe în tot ceea ce a creat pentru noi dar pentru ca armonia
să fie perfectă, Tatăl ceresc a umplut natura de sunet. Foșnetul
frunzelor în adierea vântului, clipocitul apei, zumzetul gâzelor și
ciripituri vesele de păsări. Auzim zilnic triluri minunate intonate
de micile făpturi care voioase își laudă Creatorul fără să poarte
grijă de ce va fi slujindu-ne drept pildă. Privind în jur veți observa repertoriului lor inducând în eroare trecătorii care își verificau
adesea nenumărate păsări cântătoare, prin copaci, pe garduri, telefonul doar pentru că au auzit serenada sturzului cântător.
pe fire telefonice, îşi unesc vocile într-unul dintre cele mai Nu toatre păsările își înțeleg cântecele între ele. Cântecul
încântătoare coruri din lume. Trilurile, apogiaturile, fluieratul şi unei specii nu înseamnă nimic pentru o altă specie, este ca
sunetele lor melodioase întâmpină cu un salut voios o nouă zi. o limbă nouă pentru un străin. Există totuși semnale de la o
Păsările pot cânta datorită unui organ numit „syrinx” pasăre la alta, strigăte de alarmă, pe care toate păsările le
situat acolo unde traheea se bifurcă în bronhii. În momentul recunosc ca semnalând pericol. Dacă un şarpe se apropie prea
producerii unui sunet fiecare parte a acestui organ se mișcă mult de un cuib, această alarmă va fi folosită, iar păsările de
independent, și unele păsări pot să atingă într-o fracțiune de diverse specii din acea zonă vor veni şi vor încerca să ajute.
secundă tot atâtea note cât are pianul de la un capăt la altul. Oricât de multe motive ar fi descoperite, nu toate cântecele
Micuțele soliste pot să cânte trei sau patru note în același timp. păsărilor au o explicație. Păsările pur și simplu cântă. Se servesc
Urechea omenească percepe aceste sunete ca pe o singură de vocea lor pentru a-şi comunica dispoziţia, dacă sunt agitate
notă continuă, însă păsările, datorită auzului lor deosebit de sau liniștite. Imnurile lor continuă să răsune până în amurgul serii
sensibil, pot să le distingă. și ceea ce știința înca nu a înțeles din mulțimea cântecelor cu
Nu toate păsările pot fi numite ”cântătoare”, acestea diferă siguranță sunt laude nenumarate adresate Tatălui Ceresc. Este în
în funcție de gena moștenită dar și de exersarea capacitățiilor firea lor să-L laude neîncetat pe Dumnezeu prin cântările lor.
de a cânta. Există aproximativ 10000 de specii cântătoare Păsările ne aduc o lecție în privința aceasta. Ele cântă fără să
care includ pitulici, privighetori, lăcari, mierle, sturzi. Acestea aibă lipsă de nimic. Ele cântă fără să ceară nimic. Ele cântă pentru
nu doar că au devenit maestre ale cântecului, ci au învățat să slava lui Dumnezeu. Oridecâte ori sunt mai multe păsări împreună
folosească diverse sunete în diferite situații pentru a comunica ciripitul lor răsună, un cântec de slavă pentru Dumenzeu.
mesaje și stări variate. Asemenea păsărilor în întâlnirile cu semenii sau în
Ornitologii, cei care studiaza cantecele pasarilor au mijlocul activităților zilnice, Dumnezeu așteaptă lauda buzelor
descoperit printre diversele motive, că păsările cântă pentru noastre, așteaptă să vorbim cu El. Nu doar atunci când avem
a-și stabili teritoriile. Spre deosebire de câini sau de bizoni, nevoie de ajutor, ci pentru a conversa cu Tatăl, pentu a-I aduce
masculii de păsări cântătoare nu se mârâie și nu se iau la bătaie recunoștința noastră.
pentru a stabili frontierele dintre ei. În schimb, au ales o altă În final amintesc o istorioară întâlnită în cartea „Căutați
metodă: cântă unul mai interesant ca altul, aproape că își dau la păsările cerului” de către Părintele Iosif Trifa: „Într-o
sufletul cântând. Chiar în cazul unui conflict se rezolvă cu un primăvară, am văzut în ţarina unui sat mulţime mare de popor,
concurs de cântec, rareori cu o luptă. Tot prin cântec femelele în frunte cu preoţii şi praporii. Tot poporul stătea în genunchi
își aleg masculul în funcție de interpretarea muzicală a acestuia. şi se ruga. Ce lucru frumos era acesta!… Numai că avea şi o
La unele specii, perechi de păsări, cântă împreună în duet. mică umbră. Se făcea rugăciune pentru ploaie. Poporul ieşise
Creierul păsărilor cântătoare se compune din două la rugăciune, aşa-zicând, silit şi bi­ciu­it de urgia secetei.”
emisfere, dreaptă şi stângă, acestea îndeplinesc funcţii Mă rog ca oridecâte ori vei auzi cântecul păsărilor să îți
specifice şi o anumită zonă a creierului este consacrată învăţării amintești de Tatăl Ceresc, să Îl lauzi, să vorbești cu El și să
cântecului aceasta crescând sau micșorându-se în funcție de primești bucuria prezenței Sale.
exersarea depusa de indvid.
Printre păsările cântătoare sunt întâlnite cele specialiste Bibliografie:
în reproducerea unor piese sau sunete auzite. Aceşti imitatori se 1. Extras din „Căutaţi la păsările cerului!”, Părintele Iosif Trifa, Ediţia
folosesc de talentul lor pentru a „vorbi“ sau imita vocea omenească. a VII-a, Editura «Oastea Domnului» – Sibiu, 2001
Pasărea liră din Australia, poate poseda un repertoriu de zeci de 2. Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii - „Păsările –
cântece, inclusiv imitarea unei broaşte şi a unui greiere. culorile naturii”: De ce cântă păsările? - Emisiune prezentată de Ursu
În urma unei analize electronice a unui cântec de sturzi Silvia;
întîlniți de savanți, s-a descoperit ca piesa interpretată 3. http://www.springalive.net/ro-ro/springalive/de_ce_canta_pasarile_
reprezenta soneria caracteristică unui tip de telefon. Păsările primavara
cântătoare au auzit melodia, şi-au însuşit-o şi au adăugat-o Naomi Luntraș

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,


răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080,
site: www.dragostepentruadevar.ro sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”