Sunteți pe pagina 1din 8

LECŢIA 6

Retrage-te înainte de a ataca!


2019
11 mai
Lecţia 6
O retragere de cinci minute
1. Pregătire acoperit faţa cu mantaua, a ieșit și a stat la gura
peșterii.”
A. Sursa Psalmi 23,1-3
Plângeri 3,22-26 „Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă
„Bunătăţile Domnului nu s-au sfârșit, îndură- de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la
rile Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare ape de odihnă; îmi înviorează sufletul și mă povă-
dimineaţă. Și credincioșia Ta este atât de mare! ţuiește pe cărări drepte, din pricina Numelui Său.”
’Domnul este partea mea de moștenire’, zice Plângeri 3,25-29
sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El. Domnul „Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El,
este bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul cu sufletul care-L caută. Bine este să aștepţi în
care-L caută. Bine este să aștepţi în tăcere tăcere ajutorul Domnului. Este bine pentru om să
ajutorul Domnului.” poarte un jug în tinereţea lui. Să stea singur și să
Isaia 33,2 tacă, pentru că Domnul i l-a pus pe grumaz; să-și
„Doamne, ai milă de noi! Noi nădăjduim în umple gura cu ţărână și să nu-și piardă
Tine. Fii ajutorul nostru în fiecare dimineaţă și iz- nădejdea.”
băvirea noastră la vreme de nevoie!” Calea către Hristos, pag. 94, în original
Galateni 1,15-18 „Tatăl nostru ceresc așteaptă să-Și reverse
„Dar, când Dumnezeu – care m-a pus de- asupra noastră plinătatea binecuvântărilor Sale.
oparte din pântecele maicii mele și m-a chemat Este privilegiul nostru acela de a bea cu
prin harul Său – a găsit cu cale să descopere în îndestulare din fântâna Iubirii Nemărginite. Este
mine pe Fiul Său, ca să-L vestesc între neamuri, de mirare că ne rugăm așa de puţin! Cu toate că
îndată n-am întrebat pe niciun om, nici nu m-am Dumnezeu este binevoitor și gata să asculte
suit la Ierusalim la cei ce au fost apostoli înainte rugăciunea sinceră a celui mai umil dintre copiii
de mine, ci m-am dus în Arabia. Apoi m-am întors Săi, din partea noastră se manifestă o mare
din nou la Damasc. După trei ani, m-am suit la reţinere și lipsă de interes pentru a-I face
Ierusalim să fac cunoștinţă cu Chifa și am rămas cunoscute nevoile noastre. Ce ar putea gândi
la el cincisprezece zile.” îngerii cerului despre fiinţele omenești sărmane,
neajutorate și supuse ispitei, care, în ciuda
1 Regi 19,11-13 faptului că inima iubirii infinite a lui Dumnezeu se
„Domnul i-a zis: ’Ieși și stai pe munte înaintea pleacă spre ele, gata să le dea mai mult decât
Domnului!’ Și iată că Domnul a trecut pe lângă cer sau gândesc, totuși se roagă așa de puţin și
peșteră. Și înaintea Domnului a trecut un vânt au atât de puţină credinţă? Îngerii se închină
tare și puternic, care despica munţii și sfărâma înaintea lui Dumnezeu cu plăcere și simt plăcere
stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și, după să stea aproape de El. Ei consideră comuniunea
vânt, a venit un cutremur de pământ. Domnul nu cu Dumnezeu cea mai mare bucurie a lor; totuși
era în cutremurul de pământ. fiii acestui pământ, care au așa de multă nevoie
Și, după cutremurul de pământ, a venit un foc: de ajutorul pe care numai Dumnezeu îl poate da,
Domnul nu era în focul acela Și, după foc, a venit par a fi mulţumiţi să umble în afara luminii Duhului
un susur blând și subţire. Când l-a auzit Ilie, și-a Său și fără însoţirea prezenţei Sale.”

47
LECŢIA 6

(Vezi pasajele suplimentare din materialul Conexiuni


pentru elevi.) Tabla de scris.

B. Ce trebuie să se spună despre su- Aplicaţie


biectul „Retrage-te înainte de a ataca” Tabla de scris.
Pe măsură ce lumea noastră se aglomerează,
devine mai gălăgioasă și mai însetată după 2. O punte de legătură
timpul nostru liber, avem nevoie să punem
deoparte timp pentru Dumnezeu. A fi singur s-ar A. Ce știm deja
putea să nu fie cel mai firesc lucru la care să Pe parcursul celor zece minute în care se
aspire adolescenţii. Într-un fel, este împotriva adună elevii:
comportamentului larg acceptat. A-ţi petrece 1) Întrebaţi-i ce verset au ales să înveţe de la
timpul cu prietenii este o activitate apreciată, în secţiunea pentru miercuri a lecţiei. Daţi-le
timp ce, dacă ești singur, ceilalţi ridică sprânce- ocazia de a spune textul din memorie.
nele. Însă nimic nu poate fi mai folositor decât să
te afli singur cu Dumnezeu pentru câteva mo- 2) Oferiţi-le ocazia de a se autocita, folosind ce
mente de liniște. Unii pot considera că a căuta au scris la secţiunea pentru luni a lecţiei.
solitudinea este o chestiune de alegere, de stil Întrebaţi-i care sunt pasajele care nu reflectă
personal sau de gust. Însă Mântuitorul, exemplul viaţa creștinului. Totuși citatele de această
nostru, avea nevoie de clipe de retragere în li- natură nu apar în fiecare lecţie.
niște, înainte de a relua lupta cu forţele răului. 3) Recapitulaţi răspunsurile pe care le-au dat la
Impresia pe care mulţi o au despre cuvântul scenariul propus la secţiunea pentru dumi-
„retragere” este că pierzi teren și te închizi în nică a lecţiei. Dacă este posibil, descărcaţi
tine. Însă Domnul Hristos nu pierdea teren și nu răspunsurile de pe site (http://RealTimeFaith.
Se închidea în Sine. El avea nevoie de liniștea adventist.org.). Discutaţi asupra unor răspun-
retragerii pentru a ieși biruitor. Așadar, pentru suri cât mai variate, încheind cu gânduri de la
agenţii Împărăţiei, strigătul de retragere se aude secţiunea „Ce trebuie să se spună despre...”
înainte de strigătul de atac, prevestitor de din studiul trecut pentru instructori.
biruinţă. Dacă aveţi un colectiv mare, invitaţi niște
adulţi care să parcurgă această secţiune în
grupe mai mici de elevi.
C. Încotro ne îndreptăm cu subiectul
„Retrage-te înainte de a ataca”
B. Alte elemente ale Școlii de Sabat
Ca urmare a acestei lecţii, elevii
1) Să aprecieze cât de important este să fii sin- • Cântare.
gur în felul arătat de Scriptură și cât de nece- • Momentul veștilor misionare.
sar este lucrul acesta pentru oamenii de • Raportul Școlii de Sabat.
astăzi.
2) Să înveţe cum să comunice cu Dumnezeu
când sunt singuri. 3. Introducere
3) Să își stabilească niște scopuri personale Notă: Construiţi-vă propriul program, folosind
pentru timpul lor de singurătate. opţiunile din categoriile următoare: Introducere,
Conexiuni, Aplicaţie și Încheiere. Nu uitaţi că
D. Materiale necesare elevii au nevoie de interacţiune (să participe
activ și în raport unii cu alţii) și de studierea
Introducere Cuvântului lui Dumnezeu. La un moment dat,
faceţi trimitere la materialul din broșura lor.
Activitatea B: Pahar cu apă, eșarfă pentru
legat la ochi.

48
LECŢIA 6

A. Activitate introductivă Fiţi gata


Spuneţi: Elevi, scopul vostru este să vorbiţi în
Pe locuri continuu la aceeași intensitate cu glasul ghi-
Scopul acestui exerciţiu este ca elevii să dului. Va trebui să daţi instrucţiuni care să îl
facă liniște totală. Nu sunt necesare materiale. îndepărteze pe căutător de obiectivul de a bea
apă. Nu ţipaţi și nu ridicaţi tonul. Păstraţi-vă
Fiţi gata glasul la același nivel. După câteva secunde de
Spuneţi: Pentru început, ne vom strădui să experimentare, vă voi face semn să încetaţi și
facem liniște. Închideţi ochii și nu scoateţi atunci va trebui să faceţi liniște. Spuneţi-i ghi-
niciun sunet până ce voi anunţa încheierea dului: Nici tu nu trebuie să strigi, ci să îl conduci
experimentului. pe căutător pas cu pas.

Start Start
După un minut de liniște, spuneţi-le cât timp Invitaţi-l pe căutător în clasă și, de îndată ce
s-a scurs. începe să vorbească ghidul, încep și elevii. Fa-
Întrebaţi: Vi s-a părut că a trecut un minut? Vi ceţi-le semn, rând pe rând, să tacă, astfel încât
s-a părut că a trecut un timp mai scurt sau mai glasul ghidului să înceapă să se audă. În cele
lung? În continuare, aș dori să ascultaţi lucruri din urmă, se va auzi numai ghidul.
pe care, de obicei, nu le auzim. Staţi nemișcaţi
și ascultaţi sunete pe care nu le-aţi remarcat Concluzie
până acum. Eu vă voi spune când se încheie și Întrebaţi-l pe căutător: Cum te-ai simţit atunci
experimentul acesta. (Acum, eu aud huruitul când încercai să asculţi de glasul ghidului? Ce
computerului.) lucruri ai auzit sau ai crezut că auzi? Când ai
început să percepi instrucţiunile adevărate?
Concluzie Cum ţi s-a părut timpul când ai putut să-l auzi
Întrebaţi: De ce credeţi că timpul cât facem numai pe ghid?
liniște pare mai lung decât timpul obișnuit? Ce
Întrebaţi-l pe ghid: Cum te-ai simţit în acest
zgomote aţi remarcat? Pe o scală de la 1 la 5
experiment? Cum crezi că Se simte Dumnezeu
(1 însemnând deloc, iar 5 – foarte mult), indicaţi
când încearcă să comunice cu noi dincolo de
în ce măsură consideraţi că adolescenţii au
zgomotul de zi cu zi din viaţa noastră?
nevoie de momente regulate de singurătate și
liniște (nu cele de somn) pentru a crește din
punct de vedere spiritual. Încurajaţi discuţia. C. Ilustraţie introductivă
Prezentaţi în cuvintele dumneavoastră:
B. Activitate introductivă
Vuietul mulţimii
Pe locuri Într-o după-amiază îmbălsămată de octom-
Scopul acestui exerciţiu este să arătăm cât brie, din 1982, stadionul de fotbal din Madison,
de dificil este să urmezi niște instrucţiuni atunci Wisconsin, era ocupat de mulţime. Peste 60.000
când toţi vorbesc în același timp și glasul pe de fani își urmăreau echipa Universitatea
care ar trebui să-l asculţi este acoperit. Aveţi Wisconsin înfruntându-și adversara, Universita-
nevoie de un voluntar. Acesta va fi căutătorul. tea de Stat Michigan. Curând, a devenit evident
Căutătorul va alege un prieten care să fie ghid și că USM conducea jocul. Totuși părea ciudat că,
să-l îndrume până la locul unde trebuie să bea pe măsură ce scorul înclina balanţa, fanii UW
un pahar cu apă, loc plasat strategic în sală. izbucneau în aplauze și strigăte de voioșie. Chiar
Căutătorul va ieși din sală pentru a fi legat la dacă echipa lor pierdea pe teren, ei zâmbeau și
ochi. Ghidul va trebui să îl îndrume pe căutător băteau palma unii cu alţii, ca și cum ar fi câștigat.
până la paharul cu apă și să-i spună cum să ia Care era motivul?
paharul fără să-l verse.

49
LECŢIA 6

Așa cum s-a aflat mai târziu, la vreo 112 km • Ce fel de influenţă credeţi că a avut solitudi-
distanţă, „Berarii” Milwaukee îi învingeau pe nea pentru ei în promovarea eficientă a Îm-
„Roșii” St. Louis în sferturile din Campionatul părăţiei lui Dumnezeu? (1 – o influenţă mare;
Mondial din 1982. Mulţi dintre fanii de pe stadion 5 – o influenţă neglijabilă.) De ce?
ascultau la radioul portabil și se manifestau faţă
Discutaţi despre experienţele lui David, Ilie și
de altceva decât jocul de pe teren.
Pavel, în lumina acestor întrebări. Cereţi-le ele-
Evident, ei ascultau un alt glas. Voi sunteţi pe
vilor să caute și să citească următoarele refe-
frecvenţa lui Dumnezeu?
rinţe (unele dintre ele se găsesc la secţiunea
Din More Hot Illustrations for Youth Talks de
„Sursa” din acest ghid pentru instructori):
Wayne Rice.
1. David
Concluzie Psalmi 23,1-3
Întrebaţi: Dacă suntem acordaţi cu Împărăţia 1 Samuel 16,6-11
lui Dumnezeu, în ce fel ne vom asemăna cu fanii 1 Samuel 17,34-49
echipei Wisconsin? Cum ne putem acorda la 1 Samuel 18,6-11
meciul potrivit? Este posibil să găsim solitudi- 2. Ilie
nea și să ne concentrăm în mijlocul stadionului 1 Regi 19,11-13
aglomerat al vieţii? 1 Regi 17,2-7
1 Regi 18,16-21
1 Regi 18,22-38
4. Conexiuni 1 Regi 19,1-5
A. Conexiunea cu Împărăţia 3. Pavel
Galateni 1,15-18
Prezentaţi în cuvintele dumneavoastră.
Fapte 7,57-60 și Fapte 8,1-3
Deși facem parte din Împărăţia lui Dumnezeu Fapte 9,1-9
și suntem, în multe feluri, legaţi unii de alţii într-o Fapte 22,4-19
comunitate, valoarea cetăţenilor nu este dată
neapărat de ce sunt ei în mulţime, ci de ce sunt
ei din punct de vedere individual. Atunci când
B. Conexiunea cu ilustraţia lecţiei
Însuși Împăratul a fost pe pământ, El Și-a făcut Invitaţi pe cineva, din timp, să citească sau să
timp pentru a rămâne singur. relateze povestirea de la secţiunea pentru Sabat
Cereţi-le elevilor să citească versetele enu- a lecţiei, din materialul pentru elevi.
merate la secţiunea „Dumnezeu spune...” din
materialul pentru elevi și să răspundă la urmă- Concluzie
toarele întrebări (vor avea nevoie să își foloseas- Întrebaţi: Atunci când luaţi în considerare
că Biblia pentru a citi pasajele în contextul lor): împrejurările pe care Viktor Frankl le-a îndurat
• De ce credeţi că El alegea să fie, uneori, în lagărul morţii, vă este greu să vă imaginaţi
singur? „nevoia” de solitudine? În ce fel experienţa lui
• În ce împrejurări Se retrăgea El dintre oameni? Viktor Frankl reliefează importanţa solitudinii?
De ce credeţi că era atât de important pentru el
• Care era rezultatul?
aspectul acesta?
Ce credeţi că ar fi mai greu de realizat în lu-
Acum notaţi pe tablă următoarele întrebări:
mea de astăzi: să îţi pui deoparte un timp special
• Ce evenimente importante din viaţa pentru Dumnezeu sau să îi faci pe oameni să
apostolilor i-au condus într-un loc unde simtă nevoia de a fi singuri cu Dumnezeu? Este
aveau nevoie să rămână singuri și în liniște? posibil să fii singur chiar dacă te afli într-o mul-
• Ce credeţi că făceau ei atunci când ţime?
rămâneau doar ei cu Dumnezeu? (Se rugau, Unde aţi merge ca să fiţi singuri, numai voi
cântau, vorbeau, ascultau etc.) De ce? cu Dumnezeu? Care este locul vostru preferat?

50
LECŢIA 6

Urmăriţi citatele de la secţiunea „Ce încearcă comunicare zilnic, prin care să vă amintiţi
ei să spună” din materialul pentru elevi. Care unul altuia de angajamentul făcut.
dintre afirmaţii vi se par mai grăitoare cu privire c) Petrece câteva momente cu Dumnezeu
la nevoia de solitudine? Pentru ce aţi avea ne- atunci când îţi aduci aminte. Nu este nevoie
voie de un asemenea timp? (Pentru liniște, pace, să fie încadrate într-un program. Profită de
comuniune, rugăciune, ascultare, meditaţie, clipele în care simţi această dorinţă.
alegeri.)
Întrebaţi: Voi ce i-aţi recomanda lui Ștef? Ce
alte sugestii aţi putea face?
5. Aplicaţie Invitaţi un voluntar să completeze lista de pe
tablă pe măsură ce sosesc propunerile elevilor.
A. Activitate aplicativă
Concluzie
Prezentaţi în cuvintele dumneavoastră. Întrebaţi: Care dintre aceste idei ar putea da
Există cel puţin două moduri de a începe să rezultate pentru voi? Conduceţi-i pe elevi într-o
ne gândim la timpul rezervat numai lui Dumne- discuţie despre lucrurile pe care le vor încerca
zeu. Unul dintre ele este să ne facem un program în săptămâna următoare, pentru a „ajunge la zi”
și să rezervăm un interval de timp pentru singu- cu programul acesta.
rătate. Puteţi petrece timpul acesta în orice loc
aveţi posibilitatea să rămâneţi singuri și liniștiţi. B. Întrebări aplicative
Uneori, realizarea unui jurnal pentru relaţia cu
Dumnezeu poate fi de ajutor. 1) Care credeţi că sunt marile obstacole care îi
O altă modalitate este să ne liniștim mintea și împiedică pe oameni să își rezerve un timp de
sufletul pentru a-L asculta pe Dumnezeu – câ- singurătate?
teva clipe în care suntem deschiși pentru comu- 2) Cunoașteţi vreo persoană care își rezervă
nicare și ascultarea de El. Se poate întâmpla în timp pentru a fi cu Dumnezeu în mod regulat?
drum spre școală, când vă întoarceţi acasă, 3) Care sunt motivele care v-ar determina să vă
când așteptaţi la cantina de la școală sau în căutaţi momente de comunicare cu
pauza de masă. Dumnezeu în singurătate?
Spuneţi: Dorinţa de a petrece un timp liniștit 4) În ce măsură credeţi că solitudinea
cu Dumnezeu l-a preocupat din ce în ce mai avantajează sau nu umblarea cu Dumnezeu?
mult pe Ștef. El a făcut niște alegeri cu privire la 5) Credeţi că putem ajunge să petrecem prea
relaţia sa cu Dumnezeu și dorește să ia hotărâri mult timp în singurătate? Explicaţi.
bune. Numai că uită aproape constant să stu-
dieze și să se roage. Și aceasta nu pentru că
nu-i pasă, ci pentru că nu și-a format încă obi- 6. Încheiere
ceiul. Programul lui este încărcat, ceea ce face
mai greu pentru el să comunice cu Dumnezeu în Rezumat
mod perseverent și regulat. De aceea el i-a
Prezentaţi în cuvintele dumneavoastră:
rugat pe câţiva oameni, despre care știa că își
rezervă un timp special pentru Dumnezeu, să îi Cetăţenia noastră în Împărăţia lui Dumnezeu
dea câteva sugestii. Iată ce sugestii a primit. este determinată de relaţia pe care o avem cu
Împăratul. Momentele de părtășie cu Dumnezeu
Notaţi următoarele pe tablă.
se aseamănă, uneori, cu escaladarea unui
a) Fă-ţi niște semne de aducere-aminte, niște munte care îţi oferă un aer tare și proaspăt.
bilete sau simboluri care să îţi amintească Acolo simţi pe chipul tău adierea Duhului Sfânt.
mereu că Dumnezeu așteaptă să petreci un Scopul solitudinii este să rămâi singur suficient
timp cu El. timp cât să poţi realiza o comunicare adevărată
b) Alege-ţi un prieten care dorește să facă cu Duhul Sfânt. Cele mai importante gânduri ale
același lucru și puneţi la cale un sistem de tale pot fi dezvoltate și încurajate de El. Ţintele

51
LECŢIA 6

pe care Dumnezeu le-a așezat în inima ta pot ieși nezeu în feluri pe care nu le vei regreta. Oricine
la suprafaţă în agenda fiecărei zile pe care o și-a rezervat un asemenea timp știe, atunci când
trăiești în „cealaltă” împărăţie. Mai mult decât se termină, cât de multă nevoie au avut de el.
orice, solitudinea te aduce faţă în faţă cu Dum-

Materialul pentru elevi

11 mai 2019 Retrage-te înainte de a ataca!


O retragere de cinci minute Textul-cheie: Alege unul dintre textele de la
secţiunea pentru miercuri a lecţiei. Notează-l
(Aceasta este o ilustrare. Doar o ilustrare. Ce aici și memorează-l săptămâna aceasta.
legătură crezi că are cu textele biblice de la  _______________________________________
secţiunea de miercuri?)
________________________________________
Viktor Frankl a rezistat în mod miraculos ano- ________________________________________
timpurilor teroarei din lagărele naziste ale morţii ________________________________________
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Una
dintre nevoile sale cele mai importante era să
1. Duminică
aibă câteva momente de singurătate. Chiar și în
situaţiile cele mai aspre, el găsea o eliberare Iată părerea mea
dulce și starea de spirit necesară pentru a face
 Jeni este în clasa a opta. Ea scrie: „Am
faţă nenorocirii și groazei cu care se confrunta
invitat-o pe prietena mea, Casandra, să stea în
zilnic. Viktor Frankl își amintește că găsea ocazii
weekend la noi, pentru cât timp sunt plecaţi
de a se retrage și pentru câte cinci minute de
părinţii ei. Obișnuiesc să meditez și să mă rog în
liniște pe drumul spre sau de la muncile din lagăr.
fiecare seară, înainte de culcare. Casandra a
El lucra în condiţiile în care zeci de oameni erau
observat că mă rog și spune că mama ei face la
înghesuiţi pe același petic de pământ, așa că
fel, datorită unor cursuri de yoga. ’Este același
profita de orice ocazie pentru a se retrage în
lucru’, a spus ea. Nu am știut ce să-i răspund. Nu
spatele colibei de pământ. Acolo, înconjurate
vreau să creadă că timpul meu cu Dumnezeu
de sârmă ghimpată și învelite în pături, erau
este același lucru cu yoga. Nici nu vreau să o
aruncate cadavrele. În mirosul înţepător de
jignesc, dându-mă mare cu credinţa mea. Ce să-i
trupuri putrede și sub ameninţarea constantă a
spun? Ar trebui să o las așa? Mi se pare o ocazie
morţii, el stătea singur și admira peisajul bavarez.
bună de mărturisire și cred că am ratat-o.”
În liniștea acestor clipe, el lăsa în urmă
deznădejdea din lagărul morţii și se înnoia
2. Luni
suficient cât să poată supravieţui până când
apărea următoarea șansă de a-și petrece încă Ce încearcă ei să spună?
cinci asemenea minute. El își amintește
Unele dintre citatele de mai jos reprezintă
cumplitele situaţii și semne ale morţii din jurul
păreri ale cetăţenilor Împărăţiei lui Dumnezeu;
său. Deși înfăţișarea și duhoarea cadavrelor
altele nu sunt. Observi deosebirile? Cum se ra-
degradate nu erau ușor de ignorat în clipele sale
portează aceste afirmaţii la ceea ce spune
de solitudine, mai de temut decât orice era
Dumnezeu în Cuvântul Său? După ce vei parcur-
sunetul pașilor soldaţilor care se apropiau,
ge textele din secţiunea „Dumnezeu spune...” a
marcând sfârșitul timpului său cu Dumnezeu.
lecţiei, notează declaraţia care transmite con-

52
LECŢIA 6

vingerea ta. Pregătește-te să te autocitezi la curând că, la o lungime de braţ, se află o fântână
Școala de Sabat. de bucurie pentru cei care așteaptă liniștea.
 „Cea mai bună meditaţie se realizează în  Ești prea ocupat? Din capitolul 1 al
singurătate.” – Thomas A. Edison, iventator ame- Evangheliei după Marcu, află cât de ocupat era
rican din secolul al XIX-lea Isus. Întregul capitol este o cursă grăbită de
 „Cu cât este mai puternică și mai origi- lucruri urgente, făcute până noaptea, târziu. Însă
nală, cu atât mintea va fi înclinată spre religia El Se scoală din pat înainte de răsăritul soarelui,
singurătăţii.” – Aldous Huxley, nuvelist și critic pentru că, mai mult decât de somn, are nevoie
englez din secolul al XX-lea să-Și odihnească spiritul în mâinile Tatălui. Cumva,
 „Oamenii care își iau timp să fie singuri în clipele acelea, El primește un mesaj de la
au, de obicei, rezerve de profunzime, originali- Dumnezeu și, pe agenda de zi, este notat urmă-
tate și liniște.” – John Miller torul sat, în care așteaptă o lucrare de făcut.
 „Ce suntem noi atunci când suntem  Să vorbim pe șleau: timpul petrecut cu
singuri? Unii, când sunt singuri, încetează să mai Dumnezeu este un privilegiu de preţ. Ai nevoie
existe.” – Eric Hoffer, scriitor pe teme sociale din de motive? Ce obstacole te împiedică? Câteva
secolul al XX-lea minute de televizor? Un telefon ce poate fi înche-
iat cu cinci minute mai devreme? Un e-mail? Cum
 „Cel mai puternic om de pe pământ este
ar arăta biserica noastră dacă adolescenţii ar
cel care stă cel mai mult singur.” – Henrik Ibsen,
ataca în loc să se retragă? Imaginează-ţi o
poet și dramaturg norvegian din secolul al XIX-lea
întreagă generaţie de adolescenţi care s-ar
 „Cel căruia nu-i place singurătatea nu dărui cu totul lui Isus, rupând clipe din viaţa
iubește libertatea.” – Arthur Schopenhauer, agitată pentru a lua legătura cu Cel care le-a
filosof pesimist german din secolul al XIX-lea pregătit viaţa veșnică. Aceasta nu înseamnă
 „Semnul cel mai grăitor al unei minţi or- retragere, ci atac în toată forţa!
donate este capacitatea de a rămâne în același
loc și de a zăbovi în propria companie.” – Sene- 4. Miercuri
ca, om de stat și filosof roman din primul secol
 „În solitudine profundă găsesc bună-
Dumnezeu spune...
tatea cu care îi pot iubi cu adevărat pe fraţii mei.  Matei 14,13
Cu cât sunt mai singur, cu atât am mai multă „Isus, când a auzit vestea aceasta, a plecat
afecţiune pentru ei... Solitudinea și liniștea mă de acolo într-o corabie, ca să Se ducă singur la
învaţă să îmi iubesc fraţii pentru ceea ce sunt, nu o parte, într-un loc pustiu. Noroadele, când au
pentru ceea ce spun.” – Thomas Merton, cleric auzit lucrul acesta, au ieșit din cetăţi și s-au luat
și autor american din secolul al XX-lea după El pe jos.”
Notează propriul citat  Marcu 1,35
Ce spun eu... „A doua zi de dimineaţă, pe când era încă
 _______________________________________ întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieșit și S-a dus
________________________________________ într-un loc pustiu. Și Se ruga acolo.”
________________________________________  Luca 4,42
________________________________________ „Când s-a crăpat de ziuă, Isus a ieșit și S-a
________________________________________ dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-L
caute în toate părţile și au ajuns până la El: voiau
3. Marţi să-L oprească să nu plece de la ei.”
 Luca 22,41-44
Ce importanţă are pentru mine?
„Apoi S-a depărtat de ei ca la o aruncătură
 La început, când ești doar tu cu de piatră, a îngenuncheat și a început să Se
Dumnezeu, ţi se pare ciudat. Este normal, însă roage, zicând: ’Tată, dacă voiești, depărtează
oricine rămâne pe loc suficient timp descoperă paharul acesta de la Mine! Totuși facă-se nu

53
LECŢIA 6

voia Mea, ci a Ta’. Atunci, I s-a arătat un înger simt chiar vinovaţi. Pe Dumnezeu nu Îl intere-
din cer, ca să-L întărească. A ajuns într-un chin sează o astfel de închinare. El nu așteaptă o
ca de moarte și a început să se roage și mai ședinţă cu început și sfârșit, ci o atitudine
fierbinte; și sudoarea I se făcea ca niște picături continuă.
mari de sânge, care cădeau pe pământ.”  În Biblie, vedem în mod clar că Isus stă-
 Ioan 7,53 – 8,1 tea mai tot timpul printre păcătoși. Reputaţia Sa
„Și s-a întors fiecare acasă. Isus S-a dus la reiese din propoziţii de genul: „De ce mănâncă și
Muntele Măslinilor.” bea cu păcătoșii?” Conducătorii religioși se în-
 Ioan 6,15 cruntau la Isus, însă Tatăl Său zâmbea. Isus a
căutat și momente de singurătate pentru că ni-
„Isus, fiindcă știa că au de gând să vină să-L
meni, nici chiar El, nu poate face faţă încercărilor
ia cu sila ca să-L facă împărat, S-a dus iarăși la
fără clipe de comuniune cu Dumnezeu. Iar Dum-
munte, numai El singur.”
nezeu zâmbește când ne arătăm dragostea faţă
 Marcu 6,30.31
de El chiar și numai într-un moment.
„Apostolii s-au adunat la Isus și I-au spus tot  Uneori, avem nevoie de timp mai mult.
ce făcuseră și tot ce învăţaseră pe oameni. Isus Fiindcă ești un copil al Său, Dumnezeu te invită la
le-a zis: ’Veniţi singuri la o parte, într-un loc El. Te așteaptă. Veghează asupra ta cu răbdare.
pustiu, și odihniţi-vă puţin’.” Când auzi că te cheamă, acordă-I timp. Roagă-L
Și... să îţi spună când ai nevoie de ajutor. Pe El Îl
 „După aprecierea rabinilor, esenţa reli- intere-sează clipele pe care le are doar cu tine
giei consta în a fi întotdeauna într-o activitate in- mai mult decât orice. Vei fi uimit să descoperi cât
tensă. Ei se legau de unele fapte exterioare pen- de mult poate face cu tine și pentru tine când Îi
tru a-și arăta înalta evlavie. În felul acesta, se oferi atenţia ta, chiar și pentru puţină vreme.
despărţeau de Dumnezeu și se zideau în mulţu-
mirea de sine. Primejdia aceasta există și astăzi. 6. Vineri
Pe măsură ce activitatea crește și avem succes
într-o ramură oarecare a lucrării pentru Dumne-
Cum se întâmplă?
zeu, apare primejdia de a ne încrede în planurile Fie în mod planificat, fie în mod spontan, pe-
și metodele omenești. Există tendinţa de a ne trece un timp în liniște cu Dumnezeu. Poţi urmări
ruga mai puţin și de a avea credinţă puţină. Ca și câte un lucru pe rând, notând câteva gânduri și
ucenicii, suntem în pericolul de a pierde din ve- experienţe pe măsură ce trece săptămâna.
dere dependenţa noastră de Dumnezeu și de a Ureche: Ce ai auzit?
căuta să facem un mântuitor din activitatea ________________________________________
noastră. Trebuie să privim fără încetare la Isus și ________________________________________
să ne dăm seama că puterea Lui este aceea
Biblie: Ce versete ţi-au venit în gând/ai citit?
care săvârșește lucrarea. Deși trebuie să lucrăm
cu râvnă pentru mântuirea celor pierduţi, trebuie ________________________________________
să ne luăm timp și pentru meditaţie, pentru rugă- ________________________________________
ciune și pentru studierea Cuvântului lui Dumne- Inimă: Ce ai comunicat sincer cu Dumnezeu,
zeu. Numai lucrul săvârșit cu multă rugăciune și din inima ta?
sfinţit prin meritele lui Hristos se va dovedi în cele ________________________________________
din urmă a fi folositor spre bine.” (Hristos, Lumina
________________________________________
lumii, pag. 362, în original)
Simbolul păcii: Descrie cum te-ai simţit.
5. Joi ________________________________________
Ce îmi spune acest lucru? ________________________________________
 Imaginea unui Dumnezeu care ne Ochi: ce ai văzut în Dumnezeu, în tine sau în
așteaptă este foarte grăitoare. Regele așteaptă ceilalţi atunci când ai rămas singur?
ca supușii Săi să Îl recunoască. Unii oameni duc ________________________________________
închinarea la extrem, așa încât cei din jurul lor se ________________________________________

54