Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
stabilită pentru concursul organizat în vederea încadrării postului vacant de
subofițer tehnic principal-Serviciul Resurse Umane-Încadrare-gestiune personal

Nr.
TEMATICĂ BIBLIOGRAFIE
crt.
Statutul cadrelor militare: dispoziţii generale;
Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare;
Provenienţa ofiţerilor, maiştrilor militari şi
Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind
subofiţerilor; Acordarea gradelor şi înaintarea
1 Statutul cadrelor militare, cu modificările
cadrelor militare în gradele următoare; Aprecierea,
şi completările ulterioare
încadrarea şi promovarea în funcţie a cadrelor
militare; Trecerea în rezervă sau direct în retragere a
cadrelor militare; Stagiile minime în grad.
Dispoziţii generale privind ordinea interioară în
unităţile militare. Tipuri de relaţii şi comportamentul Ordinul M.Ap.N. nr. M. 38 din 2016 -
personalului militar. Activitatea zilnică în unitate. R.G. 1 - Regulamentul de ordine
2
Ţinuta militarilor. Sănătatea militarilor. Învoiri, interioară în unitate
permisii, concedii. Rapoarte personale. Activităţi
festive.
Recompense. Abateri de la disciplina militară.
Ordinul M.Ap.N. nr. M. 64 din 2013
Sancţiuni disciplinare. Aplicarea şi executarea
3 pentru aprobarea Regulamentului
sancţiunilor disciplinare. Suspendarea, amânarea,
disciplinei militare
anularea şi radierea sancţiunilor disciplinare.
Dispoziţia directorului general al
Procedurile şi formularele utilizate în activitatea de
D.G.M.R.U. nr. II/1620 din 2015 privind
resurse umane privind recrutarea şi selecţionarea
4 unele proceduri şi formulare utilizate în
personalului, precum şi cele referitoare la executarea
activitatea de management resurse umane
raporturilor de serviciu/muncă.
în unităţile M.A.I.
Activitatea de management resurse umane în unităţile
militare ale M.A.I.: activităţile de analiză a postului şi
de întocmire a fişei postului; recrutarea cadrelor
militare; selecţionarea cadrelor militare; formarea
profesională a cadrelor militare; exercitarea tutelei
profesionale a cadrelor militare; acordarea gradelor
militare şi înaintarea în gradul militar următor; Ordinul M.A.I. nr. 177 din 2016 privind
5 naşterea şi modificarea raporturilor de serviciu, activitatea de management resurse umane
suspendarea din funcţie şi trecerea în rezervă a în unităţile militare ale M.A.I.
cadrelor militare; aprecierea de serviciu a cadrelor
militare; sistemul de gestiune a datelor de personal;
condiţiile în care cadrele militare din M.A.I. pot
desfăşura şi alte activităţi remunerate în afara
programului de lucru; competenţele de gestiune a
resurselor umane.
H.G. nr. 1294/2001 privind stabilirea
Locurile de muncă şi activităţile cu condiţii locurilor de muncă şi a activităţilor cu
6 deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte
cadrele militare din M.A.I. condiţii, specifice pentru cadrele militare
în activitate
7 Salarizarea si alte drepturi ale personalului din Legea-cadru nr. 153/2017 privind
NESECRET
Pagina 1 din 2
familia ocupaţională de funcţii bugetare „Apărare, salarizarea personalului plătit din fonduri
ordine publică şi siguranţă naţională” publice,
Reglementări privind pensiile militare de stat: Legea nr. 223 din 2015 privind pensiile
8 dispoziţii generale; sistemul pensiilor militare de stat; militare de stat, cu modificările și
alte drepturi de asigurări sociale. completările ulterioare
Ordinul comun M.Ap.N./MA.I./S.R.I. nr.
M. 24/30/8147 din 2016 pentru aprobarea
9 Metodologia de întocmire a dosarului de pensionare
metodologiei de întocmire a dosarului de
pensionare
Reglementări privind securitatea şi sănătatea în
muncă: dispoziţii generale; domeniu de aplicare; Legea nr. 319 din 2006 a securităţii şi
10
obligaţiile angajatorului; obligaţiile lucrătorilor; sănătăţii în muncă
supravegherea sănătăţii
H.G. nr. 442 din 07 august 1992 privind
Concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari şi concediul de odihnă al ofiţerilor,
11
subofiţerilor în activitate din forţele armate maiştrilor militari şi subofiţerilor în
activitate din forţele armate

Notă: Actele normative menţionate în bibliografie sunt cele actualizate cu modificările şi


completările ulterioare, până la data înregistrării anunţului de ocupare a postului.

ÎNTOCMIT COMISIA DE CONCURS:

NESECRET
Pagina 2 din 2