Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

3
Formularul cererii de înscriere la concurs

DOMNULE INSPECTOR ŞEF,

Subsemnatul(a)_________________________________________________________________, fiul (fiica)


lui___________________________şi al (a) ___________________________________, născut(ă) la data de
_________________ în localitatea _________________________________________________________ cetăţenia
______________________ judeţul / sectorul __________________________________________________posesor
/ posesoare al / a cărţii de identitate seria ____________nr.__________________ eliberată de
______________________________________________________ la data de ______________________________
CNP ___________________________________________ cu domiciliul (reşedinţa) în
localitatea__________________________________________________________________ judeţul / sectorul
________________________ str.___________________________ nr.______ bl.______et._____ ap._____,
absolvent (ă), al (a) _________________________________________________________________ forma de
învăţământ _________________, sesiunea_________________________, specializarea__________________,
salariat (ă) la __________________________________________________________________________starea
civilă_______________________, cu serviciul militar _____________, la arma______________, trecut în rezervă
cu gradul_____________________.
Menţionez că am fost angajat al Inspectoratului ________________________________________________,
în perioada ____________________________ şi am trecut în rezervă la data de _______________ prin / ca urmare
_______________________________________________________________.
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Eremia Grigorescu” al Judeţului
Galați, în vederea ocupării funcţiei de ___________________________________________________________,
din cadrul _____________________________________________________________________, cu recrutarea
personalului în vederea încadrării directe.
Am luat cunoştinţă de condiţiile şi procedurile de recrutare, de selecţie şi participare la concurs,
menţionate în anunţul dat publicităţii.

Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr.
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date, cu modificările şi completările ulterioare.

Data _____________ Semnătura ________________

Pagina 1 din 1