Sunteți pe pagina 1din 13

Fredrik Backman

Un barbat
De
I
nume
Ove
Tladucere din limba suedez5.
deAndreea Caleman

A
EDITURA
AFIT
CupRrNs

1. Un blrbat pe nume Ove


cumplri un calculator care nu e calculator .....................7
2. (Cutrei slptim1ni inainte)
Un birbat pe nume Ove face inspecgie in cartier....... 13
3. Un birbatpe nume Ove
parcheazi cu spatele o ma;inl cu remorcl .................... 25
4. Un birbat pe nume Ove
nu plitegte un comision de trei coroan e ........................
3g
5. Un birbatpe nume Ove ................. -_....... 54
6. Un birbatpe nume Ove
gi o bicicleti care rebuie si stea unde stau b icrcletele ... 67
7. Un blrbat pe nume Ove monteazl un cirlig ............... 7g
8. Un birbat pe nume Ove
gi nigre vechi urme de pagi ale tatilui slru ....................... 97
9. Un blrbatpe nume Ove
aerise;te un calorifer -.....j................... ....... 10g
10. Un birbatpe nume Ove
siocasiconstruiddeOve................ .......115
11. Un blrbat pe nume Ove
si un tolomac c.ue nu poare deschide o fereastri
flrl si cadl de pe scari 127
lZ.Unbirbatpe nume Ove
si ziua in care s-a siturat ...................... ...... L43
13. Un birbat pe nume Ove
.......""""""" 153
9iunclovnpenumeBeppo
l4.lJnbirbat pe nume Ove

9i o femeie intr-un ffen '.....'......'... """"""'L66


15. Un birbat pe nume Ove
gi un uen care intArzie ..............'."""""""' 177
16. Un birbat pe nume Ove
gi un camion in pldure ............""""""""" L92
lT.lJnbirbat pe nume Ove
gi o pisicl jiglriti intr-un troian 201

18. Un birbat pe nume Ove


un motan Pe nume Ernest ..." 212
9i
19. Un blrbat pe nume Ove
gi un motan care era stricat dinainte ............"""""""""'2I7
20. Un birbat pe nume Ove
gi un intrus ..'.......""""""""'ZZ5
21. Un blrbat pe nume Ove;i giri in care
se cXnti muzici strlinl Ia restaurant ............"""""""""237
ZZ.lJnblrbat pe nume Ove
gicinevaintr-ungaraj """242
Z3.llnbirbat pe nume Ove
un autobuz care n-a mai ajuns .................""""""""""'253
9i
T4.lJnbirbat pe nume Ove 9i un afurisit de copil
care deseneazi in culori ...""""""""""""'261
}5.lJnblrbat pe nume Ove
gi o bucati de tabli corugatl ...'.....'.......'.'." """""""""""'270
26.tJnblrbat pe nume Ove 9i o societate
in care nimeni nu mai gtie si repare o bicicletl """""282
ZT.lJnbirbat pe nume Ove
gi o lecgie de gofat........... ...........""""""""""291
28. Un birbatpe nume Ove
gi un birbar pe nume Rune 301
Z9.Unblrbatpe nume Ove
gi o persoani care este o persoani homo *-*-........... 311
30. Un birbatpe nume Ove
gi o societate ftri el 326
31. Un blrbat pe nume Ove parcheazi
cu sparele o ma;inI cu remorcl. Din nou ....................335

3Z.Unbirbarpe nume Ove


nu line weun afurisit de hotel ........................................... 348
33. Un birbat pe nume Ove
gi o inspecgie mai pugin obis,nuid .........358
34.Unblrbatpe nume Ove
gi un biiat in casade altuuri
--...............366
35. Unbirbat pe nume Ove
si incomperenEa sociali ---....................377
36. Un birbatpe nume Ove

;i nigewhisky 387
37. Un birbat Irc nume Ove gi o grimadi
de impieliga,ti care se br$ unde nu le 6erbe oala ......395
38. Un birbatpe nume Ove
gi sftrgiml unei povegri q4
39. Un birbat pe nurne Ove gi moartea................................414

Epilog
Un blrbatpe nume Ove 9i un epilog 422

Mulyumirile autorului ............429


UN rAnsAT pn Nuun Ovn
cuupi,nA uN cALCULAToR
CARE NU E CALCULATOR

Ove are cincizeci si noui de ani. Conduce un


Saab. E genul de om care, daci nu te place, te-arati
cu degetul, uite-aga, de parc-ai fi vreun hog. Da,
aritltorul lui Ove poligistului la ron-
e ca lanterna
dul de noapte. Ove e intr-un magazin dintr-acelea
in care oamenii care conduc ma;ini japoneze intri
si-gi cumpere cabluri albe. il studiazi indelungpe
rtnzitor, inainte si-i fluture pe dinaintea ochilor o
orde de carton de mlrime medie.
FIm, ista-i un alped din ila? vrea Ove si gtie.
-
Vinzltorul, un td.nircu un indice de maslcorpo-
rala minuscul, pare incurcat. $i e limpede cI incearci
din rlsputeri s[ se abgini si nu-i smulgl cutia lui Ove
din miini.
Da, exact. Un iPad. Dar v-ag ruga si nu mai
-
scururagi cutia...
FnBonrxBecxuaN

Ove se uitl la cutie de parcl ar ft fost cit se poate


de suspecti. Deparclambalajul ar ft condus o Vespa,
ar ft purtat pantaloni de trening, i s-ar ft adresat lui
Ove cu,,amice" gi ar fi incercat s[-i vindi un ceas.
Aha. $i carevaslzici-i un calculator, da?
-
Yinzilrorulincuviinteazl. Apoi devine nesigur gi
di repede din cap cI nu:

- 4U... nu, li[... adici e un"...iPad. Unii ii zic nta-


b[etl", altii ii zic ,Blacl"desurf Se poate spune ci-i

mai multe lucruri...


Ove se uitllavinzitor de parcl ar fivorbit inpl-
sS.reasci:

-Aha...
Vinzitorul incuviinge azi dinnou, goviielnic :

Da...
-
Ove agitldin nou cudadin carton:

- $i, zicic!-ibuni chestia asta?


Vinzitorul se scarpinlin cap incurcat:
Da. Adici... IIi, ce wegi sI spunegi?
-
Ove ofteazl gi repeti rar, articulAnd cuvintele de
parci adevirata problemi in discugia asta ar fi fost ci
vAnzitorul era oleaci tare de urechi:

- E. BUNA. CHESTIA. ASTA? E bun


calcula-
toru'ista?
Vinzitorul igi scarpini blrbia:
Pii... da, e foarte bun... Ld},, di depinde ce fel
-
de computervl trebuie.
Un b,irbat pe nurne Oue

Ove ii arunci o privire crunti:


Un calculator imi trebuie. Un calculator ca
-
toate calculatoarele.
PreE de-o clipl se lasi ticerea intre cei doi. Apoi
l^. I
vanzatorul ryr orege vocea:
Da, bine, doar cI Ista nu-i un computer obig-
-
nuit. Poate ci agi dori mai degrabi un...
Vnnzfuorul amufe;te, clutind un cuvint pe care
barbatul din faga sa l-ar putea ingelege. i;i drege din
nou vocea gi continui:

-...unlaptop?
Ove d[ frenetic din cap c[ nu gi se apleaci ame-
ningitor peste tejghea:

- Nu, fir-ar sl FIE! Vreau un calculator.


VAnzltorul d[ din cap ingelegitor:

- Laptopul e un calculator.
Ove il tintuiegte ofensat cu privirea gi igi infige
tlcmonstrativ aritltorul-lanterni-de-poliEist in tej-
ghca:

- $du!
Vi.nzitorul da din nou din cap:
oK...
-Din nou tlcere, asemlni.toare celei dintre doi ad-
vcrsari care, ajungi la locul duelului, constati brusc
ci gi-au uitat pistoalele acasi. Ove se uitl indelung
la cutie, de parcl se asteapti ca ambalajul si-i facl
vreo mS.rturisire.
FnroRxB{crrtraN

Pe unde se scoate tastatura? mormlie el.


-VAnzitonrl igi freacipalmele de marginea tejghe-
lei gi igi mutl stenienit greutatea de pe un picior pe
celilalt, afa cum fac de obicei angajagii magazinelor
cand isi dau seamaci discutiava dura mult mai mult
d".it ,p.rrseri ei la i.rceput.
x --
Aii, pii n-are tastaturi.
-Ove ridicl din sprincene:
Adici trebuie cumpirati separat sau ce?
- Aha.
$ipe-al NAIBII de mulgi bani, pesemne!
VAnzltorul igi freaci din nou palmele;i explicl
;oviind:
Nu... adici... deci, computerul lsta nu-i cu tas-
-
taturl. Toate comenzile le facegi direct pe ecran.
Ove clatini obosit din cap, de parci l-ar fi v5,zut
pe vAnzitorlingindvitrina unui stand de inghegati:
Bine, da' imi trebuie tastaturi, nu pricepi ?
-
VAnzitorul ofteazd,adinc, de parci ar fi numirat
cel pugin pAnilazeceinainte sl tragi aer in piept:
OK. ingeleg. Arunci vi recomand si cumpiragi
-
altceva. Un MacBook, de pildi.
Expresiade pe fagalui Ove nu-i deloc aunuia toc-
mai convins:
Unmecbuc?
-Vinzitorul incuviingeazlplin de sperangi, de
parcl tocmai ar fi reugit si duci negocierile la bun
sfartit:
* Da.
10
Un b,irbat pe nume Oue

Ove \i incregegte gA.nditor fruntea:


Asra-i unu' din lla electronic de citit, de care
-
vorbe;te toatl lumea?
Nu. Un MacBook e un... laptop. Cu rastarurl.
- Aha,
pufnegte Ove imediat.
-Vinzitorul incuviingeazl. iqi freaci din nou pal-
rncle de tejghea:

-OveDa.
se uitl de jur imprelur.Scuturi din nou curia
u$or:
$i zici ci-s bune?
-Vinzitorul i9i afundl
privirea in tejghea, p5.-
rind ci incearca din risputeri sI nu-gi sfhsie singur
faqa. Apoi deodati se insenineazl gi un zAmbet i se
hrge;te pe chip:

- $tigi ceva? Stagi si vid dacl a terminat colegul


cu clientul lui
v-arati el cum functioneazl.
si
Ove se uitS.la ceas, apoi incuviingeazi morocinos:

- Haide odati! Ci mai am gi alrele pe cap, nu


pot sI stau aici s-a{tepr toatl ziua!
Vinzitorul di frenetic din cap, dispare dupi tej-
ghca gi se intoarce in cA.teva clipe cu colegul. Omul
pare foarte bucuros slajute, sevede cIn-alucratprea
rnult in brangi..

- Bun[ ziua! Cu ce v[ pot fi de folos ?


Ove igi infige arititorul-lanternl-de-poligist in
tcjghea:
imi rebuie un calculator.
-
t1
FRBoRrr BecrrrreN

Colegul nu mai pare la fel de bucuros. Se uiti la


celllalt vinzltor cu o privire care dI de ingeles cl o
siJ frci si pliteascl pentru asta.
Oook. Iln,calculat or" ziceEi...Atunci si-nce-
- aici,la raftul cu portabile, spune vinzltorul, pe
pem
un ton deloc entuziast, intorcindu-se spre Ove.
Ove il frrlgeri cu privirea:
Pffi! $tiu gi eu ce-i aia ,,leptop", ft-ar sI fie!
-
Nu trebuie si-i zici,,poftabil".
Omul lncuviingeazi lngelegitor. in spatele lui,
primul vinzitor ii;optegte ,,io nu mai pot, mI duc
rnPauzaoe Ptanz
^!^4

da, numai la mincare vi sti mintea,


-Prinz,
pufnegte Ove.
intreablderutat colegul gi se intoarce.
- Poftim?
P-R-A-N-ZI silabiseste Ove.
-

t2
2

(Cu rnu si.prluANr iNerNrr)


UN ni.nner pr Nuun Ovr
FACE INSPECTTE iN ceRrrrR

h,ra sase flri


cinci dimineaga cind Ove gi pisica
s'au intilnit pentru inriia oarl. Pisica nu l-a pllcut
pc Ove deloc, de la bun inceput, iar sentimentul a
first reciproc.
Ove se trezise cu zece minute mai devreme, ca
tlc obicei. Nu putea nicicum si-i inteleagi pe oa-
rrrcrrii care se trezeau tirziu gi dideau vina pe ceas,
t'i ,,n-:l sunat'. Ove nu avusese in viaga lui ceas cu
rlegtcptitor. La gase flri un sfert se trezeagi se ridica
rlirr pat.
llusese de cafea, exact aceeagi cantitate pe care el

iri ncvasti-sa obignuiau si o bea in ftecare zi, in cei


.rlrroape patruzeci de ani ln care locuiserl in cartier.
() rnisuri de cafe a la o cea;cl de apl gi inci una pen-
tnr cafetieri. Nici mai mult, nici mai puEin. in ziua
rlc rz.i nu mai gtie nimeni cum se face cafeaua ca la

13
FRroRrxBecxuLN

carte. $i nici sl scrie de nu mai ;tie lumea. Ci


mini
acum totul se face cu calculatorul gi espressor-ul.
,,Ce-o sI se aleagi de-o societate in care oamenii nici
si faci o cafea sau si scrie nu mai gtiu? Ce?", se in-
treba Ove adesea.
in timp ce cafeaua ca la carte fierbea, Ove i9i pu-
sese pantalonii 9i geaca bleumarin, igi luase sabogii
de lemn, i9i bigase miinile in buzunar, a;a cum
fac, de obicei oamenii de vArsti mijlocie care se
a$teapti ca netrebnica de lume sl ii dezamlgeasci.
Apoi plecase in inspecEie prin cartier. Ca in fiecare
dimineagi.
CAnd Ove iegise afai, casele erau cufundate in ti-
cere qi intuneric. Cum era gi de agteptat... in cartierul
ista nu catadicsea nimeni s[ se scoale mai devreme
decit era nevoie, Ove o gtia prea bine. Cn nu mai
locuiau acolo decit liber-profesionigti ;i tot felul de
algidubiogi.
Pisica a$tepta, cu un aer non;alant, pe mijlocul
aleii dintre case. Mi rog, vorba vine ,,pisica". Avea
doar jumitate de coadl;i un singur ochi. Ici gi colo
ii lipseau petice de blani, ca gi cum o jumulise ca-
reva. Nu prea se putea numi ,pisici" jigirita aia,
si-a zis Ove.
A ftcut ciEiva pa;i aplsagr spre ea. Pisica s-a ridicat.
Ove s-a oprit. S-au misurat din ochi, ca doi potengiali
scandalagii lntr-un birt de gari seara tirzia. Ove s-a

14
Un bdrbat pe nurrte Oue

gflndit si arunce cu un sabot in ea. Pisicapirea ci in-


juri ci nu gi-a adus gi ea sabogii, sI contraarace.

- Z*! a strigat Ove, atAt de brusc ci pisica a tre-


slrir gi a fhcut un salt inapoi.
Animalul a misurat din ochi blrbatul de cincizeci
gi noui de ani ;i saboEii lui de lemn. Apoi le-a intors
spatele ;i aluat-o la fug[. Ove putea si jure clpisica
i;i rotise exasperari ochii in cap, inainte sI o indndi.
,,Lighioana!" gi-a zis si s-a uitat la ceas. $ase ftri
rkrui minute. Mai bine se punea pe reabl, doar nu
wt I a w -.a
l)utca sa lase orlganta cle mata se-l intirzre rnspectia.
l:rumos i-ar sedea?
Aqa ci a inceput s[ mlrgiluiasci spre parcare, pe
alcca dintre girurile de case, ca in fiecare dimineagi.
S-a oprit lAngipanoul indicator care informa ci tra-
ficul in zonarezidengiall este inrerzis. A tras un gur
zdravin stilpului. Nu ci ar fi fost strimb sau ahceva,
rlar nu strici si veriffci. Iar Ove e genul de om care
vcrifici starea lucrurilor dindu-le un gut.
Ajuns in parcare, s-a plimbat inainte ;i inapoi
dc-a lungul tuturor garajelor si a conrrolat daci
fuscse vreo spargere in timpul nopgii sau daci nu
cunrva vreo bandi de vandali dlduse foc vreunuia.
Nu ci s-ar ft intimplat vreodati a;a ceva la ei in car-
ticr. I)ar Ove nu slrise peste nici o inspecgie vreo-
dattr. A smucit de trei ori qapropriului garaj, unde
*trtca parcat Saab-ul. Exact ca in ffecare dimineatl.

15