Sunteți pe pagina 1din 2

FORMULAR ALERTĂ LA RISC

Direcţia: ______
Serviciul _______________________
DETALII PRIVIND RISCUL
Descrierea riscului Riscul identificat: Reglementările menţionate în proiectul
noului cadru metodologic privind exercitarea auditului să
nu acopere în mod corespunzător cerinţele Legii nr.
672/2002 privind auditul public intern, republicată
Cauza: Lipsa unei comunicări permanente cu auditorii din
sectorul public
Impactul: Implementarea cu întârziere a unor metodologii
uniforme în domeniul auditului public intern
Evaluarea riscului Probabilitatea riscului

X
1 2 3 4 5

1. rar; 2. putin probabil; 3. posibil; 4. foarte probabil; 5. aproape sigur .


X
Impactul riscului
1 2 3 4 5
X
1 2 3 4 5

1.nesemnificativ; 2.minor; 3. moderat; 4. major; 5. critic


X
Expunere:1 TOLERARE
2 3 RIDICATĂ
4 5
Tratarea riscului Acţiuni preventive recomandate:
1) Organizarea unor grupuri de lucru cu auditorii interni
din cadrul UCAAPI în cadrul cărora să se dezbată
proiectele actelor normative
2) Organizarea unor grupuri de lucru cu auditorii interni
din sistem în cadrul cărora să se dezbată proiectele actelor
normative
3) Supervizarea activităţii
Documentaţia utilizată pentru fundamentarea riscului identificat:
1) Strategia dezvoltării CFPI în România
2) Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată
3) Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru aprobarea actelor
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4) Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
Nume: Semnătura: Data:
---------------------
Nr. crt. al riscului Data primirii Decizia EGR:
1.1. Irelevant
Investigaţii
suplimentare
Îndosariere X

FORMULAR ALERTĂ LA RISC


Direcţia: UCAAPI
Serviciul Coordonare, Evaluare, Raportare
DETALII PRIVIND RISCUL
Descrierea riscului Riscul identificat: Rapoartele privind activitatea de audit
intern elaborate de compartimentele de audit intern din
sistemul public să nu fie transmise la timp şi să nu conţină
informaţii adecvate
Cauza: Compartimentele de audit intern din cadrul
entităţilor publice nu cunosc în totalitate elementele
sistemului de raportare a activităţii de audit public intern
Volumul mare al informaţiilor ce trebuie analizate,
evaluate şi sintetizate
Impactul: Imposibilitatea realizării unei sinteze
corespunzătoare în raportul anual de activitate, cu privire
la activitatea de audit public intern
Evaluarea riscului Probabilitatea riscului

1. rar; 2. putin probabil; 3. posibil; 4. foarte probabil; 5. aproape sigur .


Impactul riscului

1.nesemnificativ; 2.minor; 3. moderat; 4. major; 5. critic

Expunere: TOLERARE RIDICATĂ


Tratarea riscului Acţiuni preventive recomandate:
1) Elaborarea unui model de raport al activităţii de audit
intern
2) Prezentarea în cadrul fiecărui capitol şi subcapitol al
modelului de raport a principalelor informaţii
3) Transmiterea modelului de raport compartimentelor de
audit public intern
Documentaţia utilizată pentru fundamentarea riscului identificat:
1) Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată
2) Ordinul 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de
audit public intern )
Nume: Semnătura: Data:
---------------------
Nr. crt. al riscului Data primirii Decizia EGR:
2.1. Irelevant
Investigaţii
suplimentare
Îndosariere

S-ar putea să vă placă și